Firma J. KUYPER ZONEN, Mr. Kleermakers, p f. Zaadmarkt 66, Alkmaar. P. W. KW ANTES en Echtgenoote wensehen kun begunstigers en vrienden een gelukkig Nieuwjaar. Hofstraat 22. Brood- en Koekbakkerij, St. Aunastraat 19. Familie KAMPER. Loodgieterij en Zinkwerkerij, Magazijn van Gasornamenten, Zevenhuizen bij de Bergerpoort. C. KIEFT. M. KIEFT—MORSCH. p f Alkmaar. C. KRAMER Pz. en Echtgenoote. Friesche Brug, Alkmaar. De ondergeteekende wenscht aan familie, vrienden en bekenden, zoowel binnen als buiten de stad, een gelukkig Nieuwjaar. S. KRAMER. J. G. KNAAP en Echtgenoote wensehen veel heil en zegen aan begunstigers en en vrienden. Firma KALLANSEE en KLEIJMEER, Steenhouwers, p, f. 1 Januari 1906. p. f. J. C. KROM, Huisschilder, Langestraat. "hT^krijns^ Sigarenfabrikant, p. f. Specialiteit in Havana Sigaren. Bloemkweekerij Bouquetbinderij P. VAN KESSEL. P- f- p. f. C. KAINDL. p. f. A. KOGER, Muziekonderwijzer. Aanleg Gas- en Waterleiding. Gelukkig Nieuwjaar toegewenscht aan hun ge achte clientèle, buren, vrienden en bekenden. J. G. J. KUETER Laat 142. en Echtgenoote. p. f. E. KAL VERBOER en Echtgenoote. Salon voor Scheren en Haarsnijden, Oudegracht 234. Aan mijne geachte begunstigers en vrienden veel geluk en voorspoed toegewenscht bij de intrede van het nieuwe jaar. H. F. KUIPER en Echtgenoote. Gebrs. KUHN. Spekslagerij, Schapensteeg. p. f. Firma CORN. KEG, p. f. Verdronkenoord. Th. KRAAKMAN ZOON. m. g. Stalhouderij „HET PAARDSHOOFD". S. KRAMER p. f. en Echtgenoote. Firma Gebr. TEN KLEIJ wensoht niet alleen haar clientèle, maar aan allen een gezegend jaar. Firma A. F. KERREBIJN. p. f. Luttik Oudorp. A. KIEFT en Echtgenoote wensehen hunnen geachten begunstigers en vrienden een gelukkig jaar. Toussaintstraat. KA]J Veel heil en zegen aan mijne geachte begun stigers. Geestersingel. J. KOMMER en Echtgenoote wensehen hunnen begunstigers, vrienden en bekenden veel heil en zegen in het nieuwe jaar. Tuinstraat, Alkmaar. P. KUIPER, Schoenhandel, Scharloo, wenscht vrienden en begunstigers een gelukkig Nieuwjaar. Een gelukkig Nieuwjaar toegewenscht aan mijne begunstigers. D. J. LEVERT, Mient 18. Hoiju weiier. p. f. D. A. LUITING. P. J. LUITING—JANSEN. Ondergeteekenden wensehen vrienden en begun stigers een gelukkig Nieuwjaar. N. LANDMAN en Echtgenoote. Mr. Timmerman, Ramen B 8. p. f. H. LAMMERSCHAAG. p. f. C. J. LÏSSONE ZOON. Brood- en Beschuitbakkerij, Laat. G. L. LANDMAN p. h en Echtgenoote. p. f. J. LIND, Huigbrouwersteeg. m. g. Jb. LUTTEROT, en Echtgenoote. KRUIDENIERS- en GRUTTERSWAREN. Bij den aanvang van het jaar wensehen wij onzen geachten begunstigers, vrienden en kennissen veel geluk. C. A. VAN LEERSEM Groot Nieuwland D 8. en Echtgenoote. p. f. J. LIEKELES OEBLES en Echtgenoote. Ridderstraat. J. F. VAN LIESHOUT en Echtgenoote. HANDEL IN KOLONIALE WAREN. p. f. Luttik-Oudorp. p. f. J. LIND Hz. A. LIND—KEG. p. f. H. LIND en Familie. p. f. H. B. J. LAUMANN Boterstraat. STALHOUDERIJ en KOFFIEHUIS „de Hoop". D. LEEUWENKAMP p. f. en Echtgenoote. p. f. W. DE LANGE en Echtgenoote. Veel zegen in het nieuwe jaar. Familie LAAN, te URSEM. p. f. F. G. L. LANDMAN N. LANDMAN—VENEMA Heul 26. p. f. Horlogemaker, Pavglop. LAMMERS en Echtgenoote. Rijwielhandel, Hekelstraat 18. J. C. LEVERT wenscht zijn begunstigers, buren en bekenden, zoowel binnen als buiten de stad, een gelukkig Nieuwjaar. 1 Januari 1906. m. h. g. C. MALEFIJT en Echtgenoote. Herstelplaats en Smederij. Ritsevoort, Alkmaar. p. f.J. C. MULLER. Handel in Brandstoffen. A. ME1JBOOM p. f. en Echtgenoote. C. MOOIJMAN en Echtgenoote. Onze welgemeende Nieuwjaarsgroet aan vrienden, bekenden en begunstigers. GEBRs/ m ANKE LM. Laat, Alkmaar. M. MEIJER ZOON, Langestraat 2. m. g. Veel Heil en Zegen toegewenscht aan mijne geachte begunstigers. Wed. A. DE MUNK. Vrienden, bekenden en gew. mede-werklieden J. C. MALEFIJT wenscht u gezondheid en voorspoed. Logement en Uitspanning „de Zwarte Os," Dijk. Wij wensehen onzen geachten begunstigers, buren en vrienden een gelukkig Nieuwjaar. K. MOLENAAR en Echtgenoote Stalhouderij „het Gulden Vlies." W. MOOIJ en Echtgenoote. p. f. Koorstraat. f. J. C. MULDER en Echtgenoote. Veel Heil en Zegen in het nieuwe jaar toege wenscht aan onze geachte begunstigers, vrienden en bekenden. R. B. MAMMEN en Echtgenoote. Wagenmakerij, Ritsevoort, Alkmaar. Veel zegen toegewenscht aan onze geachte be gunstigers en vrienden bij den aanvang van het nieuwe jaar, door P. DE MUNK en Echtgenoote. Schilder, Ritsevoort A 22. De goedkoope Verfwinkel, Hekelstraat C 11. p. f. G. MODDER. Familie H. MANHEIM, p. f. Verdronkenoord 97. Bij de intrede van het jaar 1906 zij den ge achten ingezetenen van Alkmaar een gelukkig Nieuwjaar toegewenscht door GEBRs. MOLENAAR. Huis- en Decor.-schilders. Nieuwesloot, B 15. Salon voor Scheren en Haarsnijden. De ondergeteekenden wensehen hunne geachte clientèle en hunnen kennissen een gelukkig Nieuw jaar. JOH. W. v. d. MEULEN Vlaanderhof No. 1. en Echtgenoote. J. A. NETTEN, Banketbakker. Appelsteeg. P- f- NÏEROP SLOTHOUBER. p. f. Langestraat. g7~VA N~NÏ^ W KUY K M. W. VAN NIEUWKUYK—BEEKMAN. P- f- LOODGIETER. ZINKWERKER. Aanleg van Gas- en Waterleiding. Boterstraat 3. Alkmaar. J. H. OOIJEVAAIi p. f. en Echtgenoote. VLEESCH HOUW ER 1J en SPEKSLAGERIJ. D. OLIE en Echtgenoote wensehen hunnen begunstigers, zoowel binnen als buiten de stad, veel heil en zegen. SIGARENMAGAZIJN „DELI" D. OLIJ. M. OLIJCLOECK. p. f. Langestraat. „D e Vergulde Val k". IJ. OLDENBURG Nz. p. f. en Echtgenoote. J. OTTER Sr. p. f. en Echtgenoote. f. J. OTTER Jr. en Echtgenoote. Varnebroek 20. W. OOMS en Huisgenooten. Aan vrienden en kennissen onzen welgemeenden gelukwensch. A. OHLEN. G. OHLEN—BOSMAN. t Januari 1906. J. F. W. OBER. Stoffeerder en Aannemer van verhuizingen. p. f. Langestraat, Alkmaar. WIJN- en BIERHANDEL ,De WiFdeman7', Verdronkenoord D 14. Aan mijne geachte begunstigers, zoo binnen als buiten de stad, wordt een gelukkig Nieuwjaar toe gewenscht door K. OLIJ Ez. f. C. OUDES, in Goud en Zilver. Pnidsen C 49. De Goedkoope Goud- en Zilverwinkel, Alkmaar, Achterstraat. A. OUDES p. f. en Echtgenoote. PRINS OLIJ. Sigarenfabrikanten, Alkmaar. p. ELECTRISCHE BENOODIGDHEDEN. Firma Wed. G. M. PEDROLI. Langestraat B 104. Alkmaar, p. f. P. T. PORTEGIJS p. f. en Echtgenoote. In Brandstoffen. Lindegracht. Onze beste wensehen aan begunstigers, vrienden en bekenden, zoowel binnen als buiten de stad, bij de intrede van het jaar 1906. J. PASTOOR Oudegraeht. en Echtgenoote. f. Jb. PRONK en Echtgenoote. Ridderstraat. F E IJ I T H A N I) E I,. K. VAN DER POL Ridderstraat. en Echtgenoote. p. f. B. W. PALEMANS en Echtgenoote. In TABAK en SIGAREN. Laat. p. f. FRUITHANDEL. R. VAN DER POL Jr. en Echtgenoote. Laat. J. VAN DE POLL en Echtgenoote. Laat D 4. p. t. Familie G. W. VAN DE POL. Metiusstraat 9. p. t. A. PRINS. Oudegracht 197. f. K. PESSER en Echtgenoote. Zijdarn. G. W. v. d. POL en Echtgenoote wensehen aan hunne geachte vtienden en begunsti gers veel heil en zegen met het Nieuwjaar en blij ven zich voortdurend aanbevelen voor de levering van aardappelen, groenten en fruit. Schoutenstraat 14. J. PEEREBOOM, Metselaar, Tuinstraat, wenscht aan zijne geachte begunstigers, vrienden en bekenden, veel Heil en Zegen bij de intrede van het Nieuwjaar. f. STALHOUDERIJ. Familie A. PEPERKAMP. Breedstraat. Stalling voor Paarden en Rijtuigen. M. PEPPING. p. f. Breedstraat. Aan mijne geachte begunstigers veel geluk ge- weuscht, zoowel binnen als buiten deze stad. W. PIJK EREN en Echtgenoote. Onze gelukwensch aan geachte vrienden en be gunstigers. Familie PALEARI Jz. J. PELS en Echtgenoote. RESTAURANT. PROOT en Echtgenoote. Langestraat. p. f. De ondergeteekenden wensehen hunnen geachten begunstigers, vrienden en bekenden een gelukkig Nieuwjaar toe. W. PURMER Nieuwesloot. en Echtgenoote. p. f. J. C. PESSER en Echtgenoote. Mr. Smid, Koorstraat. G. v. ij. POL, Breedstraat No. 11, Alkmaar, handel in groenten en fruit, wenscht familie en begunstigers, zoowel binnen als buiten de stad, een gelukkig Nieuwjaar. Onze beste wensehen bij den aanvang van 1906 aan geachte begunstigers, vrienden eu kenissen. C. PEPERKAMP Varnebroek. en Echtgenoote. p. f. Familie QUERELLE. Soliedst en meest gesorteerd Meubelmagazijn van L. ROOM, Laat 51 en 177. Speciaal ingericht voor Biljart-Artikelen, p. f. p. f. F. H. RINGERS en Echtgenoote. Vleeschbouwerij Spekslagerij. Jb. DE ROVER en Echtgenoote. p. f. Laat 120. J. J. DE ROOS. G. E. DE ROOS VAN DAM. p. f. Nieuwesloot B 32. J. RINGERS p. f. p. f. en Echtgenoote. F. RIKE en Echtgenoote. Ged. Nieuwesloot B 57. Café „de Korenbeurs". Zaadmarkt. A. J. RUIJGH p. f. eu Echtgenoote. Zadelmakerij Achterdam. A. E. ROZENHART en Echtgenoote. P-£ Veel zegen in 1906. p. f. K. REIJNE, Nieuwesloot. H. W. M. RIJKS, Ritsevoort. Stalhouderij en Uitspanning. Jb. ROL en Echtgenoote. Aan begunstigers en vrienden veel heil en zegen toegewenscht. h7de rover. F. M. DE ROVER—SCHAGEN. P- f- Aan mijn geachte clientèle, vrienden en bekenden een gelukkig Nieuwjaar toegewenscht. C. RUITER en Echtgenoote. Heerenstraat. ~Café^DE ONDERNEMING". P. f. Jb. RUITER en Echtgenoote. H e i1 o o. Begunstigers en vrienden een gelukkig Nieuwjaar toegewenscht. C. G. SCHRAM en Echtgenoote. Holstraat A 21. e~scheepmakEr, Stationsweg, wenscht vrienden en begunstigers een gelukkig Nieuwjaar. Wed. SClIWaRZER, p. f. Stationsweg. Bij den aanvang van 1906 een gelukkig jaar toegewenscht aan mijn geachte clientèle, vrienden en bekenden. G. L. SCHUURMAN. p. f. C. H. SCHNEIDERS en Echtgenoote. Mient. STEENHOUWERIJ, Koningsweg B 69. Kanaalkade 18-19. J. B. L. SIMONS Jr., p. f. voorheen de Wed. P. BERGERS. K. SCHOONE. M. SCHOONE— GOVERS. Stompetoren 1 Jan. 1906. Veel heil en zegen toegewenscht aan vriendenen begunstigers door Jb, SCHUT en Echtgenoote. Paardenmarkt. De ondergeteekenden wensehen hunnen geachten begunstigers, zoowel binnen als buiten de stad, een gelukkig nieuwjaar toe. Erven N. STAM. „Iu de Gouden Lelie", Alkmaar, Fnidsen C 54. Wed. U. SCHOEN en Familie. Veel zegen aan begunstigers en vrienden in 1906 Firma J. J. SCHRIEKE. Laat 59. Alkmaar. P- f- „Magazijn Concurrent". A. STAM eu Echtgenoote. p. f. Mient. Veel heil en zegen bij den aanvang van het nieuwe jaar aan onze begunstigersvrienden en bekenden. C. SCHIPPER en Echtgenoote. Banketbakker, Laat. Alkmaar. MEUBELMAKERIJ. H. SCHOONHOVEN en Echtgenoote. p. f. Laat. Familie SIEZEN. p. i. Café-Biljart. Veel geluk en voorspoed iu het jaar 1906 toege wenscht aan begunstigers en vrienden. C. SUIDEMA en Echtgenoote. Ritsevoort A 23. Hil

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 9