No. 4. Honderd en achtste jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. dinsdag "buitenl and. 2 JANUARI. Van Week tot Week. Uit Zwitserland. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk f I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groot© letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v,h. HERMs. COSTER ZOON Yoordam C 9. Algemeen Overzicht. E COURANT. He politieke toestond In Elaropa. De vorige week, eenige dagen te Brussel zijnde, hadden wij daar het voorrecht de kennismaking te vernieuwen met een Fransch ambtgenoot van zeer groote reputatie. Ambtgenoot is eigenlijkniet precies het juiste woord. De allergrootste Fransche bladen verheugen zich in het bezit van medewerkers uit'de klasse der upper ten, die nauwe relaties onderhouden met diplomatieke kringen. Schrijven^doen zij niet in de eerste plaats, hun taak is voornamelijk het verza melen van allerlei inlichtingen, van 'belangvoor de politieke constellatie in Europa, die zij dan aan hunne redacties verschaffen om haar in staat te stellen met oorspronkelijke, semi-officieuse entrefilets voor den dag te komen. Het zijn, in tegenstelling met de diplomaten, die 't als een deel van hun roeping beschouwen om zich in een geheimzinnig duister te hullen, de diplomaten der publiciteit. 't Was aan een zeer gelukkig toeval het bezit van een gemeenschappeli) ken goeden vriend te danken, dat onze zegsman zich tegenover ons met een zelfs voor zijn doen ongewone openhartigheid uit liet over den huidigen politieken toestand in Europa. Wij hebben zeer scherp toegeluisterd, niet omdat wij van meening zijn, dat onze journalistieke diplo maat nu juist in elk opzicht als een orakel is te be schouwen. maar omdat zijne opvattingen, niet slechts zoo los daarheen geworpen, in allen gevalle de moeite waard zijn aan de overweging van de lezers der Alkmaarsche Courant te worden aangeboden. Beschuldig mij niet van pessimisme zoo luidde 't in den loop van het gesprek wanneer ik zeg, dat de oorlog tusschen Rusland en Japan met do de ar op gevolgde onlusten in het Rijk van den Czar ernstige gevolgen zullen hebben voor Europa. Rusland zal in de eerstvolgende jaren, hoe ook de afloop der revolutionaire beweging moge zijn, voor eene actie naar buiten lam geslagen zjjn. Mis schien zou een dreigende aanval van een der na burige landen bet patriottisme in Rusland doen ont vonken en zou dan het leger nog in staat zijn iets te presteeren. maar 't is als waardeloos te beschouwen voor elke inmenging, waarbij niet zeer rechtstreeks Russische belangen zijn betrokken. Onder dit feit heeft zeer te lijden de Fransche Republiek, die door hare alliantie met Rusland zich krachtig voelde voor een bestoken van den erfvjjand, als hoedan;g Duitschland is*en blijft te beschouwen. Trouwens, de Franschen zijn er zelf de oorzaak van, dat Duitschland verplicht is ten aanzien van hen steeds op zijn qui-vive~te,:7$n. De jaren verloope-i. maar de wónd, geslagen door het verlies van grond gebied na den oorlog van 1870. is nog niet genezen. Ër worden vredes-conferenties gehouden en deze zijn zeer nuttig, maar de grootste stap voor het be houd van den Europeeschen vrede blijft nog te doen: een regeling ten aanzien van Elzas-Lotharingen, die aan Frankrijk de overtuiging zou geven, dat 't niet noodig is om opnieuw naar de wapenen te grijpen ten einde een gevoel van schande uit te wisschen. Zoolang dat middel niet is gevonden, hangt de houding van Frankrijk slechts af van het al of niet optreden van een volksleider, van een militair die het leger en de menigte weet te inspireeren, enfin van iemand, die waardig is de voetstappen van een Napoleon te drukken, 't Is met name de Keizer van Duitschland, die zich hiervan diep bewust is. Men heeft in de laatste jaren een populairen held willen maken van generaal Boulanger en daarna van Ko lonel Merchant, den man van Faschoda, doch beiden waren niet van het hout, waaruit men daemagogen snijdt. Nu Frankrijk van Rusland geen hulp kan ver wachten achtte Keizer Wilhelm het gunstige moment gekomen om Frankrijk voor vele iaren, zoo mogelijk voor goed, onschadelijk te maken. Marokko bood een gunstig voorwendsel. Het plan is echter doorzien door de Engelsche diplomatie en aan haar is t te danken, dat er in zeer korten tijd tusschen Engeland en Frankrijk een toenadering is tot stand gekomen, die men onmogelijk zou hebben geacht in den tijd van den Boeren-oorlog in Zuid-Afrika, toen Presi dent Kruger met zooveel warmte in Frankrijk were ontvangen en het Fransche volk zeer sterk anti- Engelach was. De drang naar zelfbehoud heeft Frank rijk de door Engeland toegestoken hand doen aan vaarden. Wat Frankrijk ook eenigszins deed terugschrikken voor een nauwere relatie tot Engeland was, dat dit laatste rijk de bondgenoot is van Japan, Rusland's vijand ja, wat meer zegt, dat in Russische regee ringskringen veel grooter weerzin heerscht tegen de Engelschen, zonder wie de oorlog met al zijn nasleep van rampen wellicht niet ware uitgebroken, dan tegen de Japanners zelve. Ware Rusland voorspoe dig geweest in Mantsjoerije, het zou gestreefd hebben naar afrekening met Engeland, nog bovendien zijn mededinger in Centraal-Azië, dat daar nu een krach tigen voorsprong heeft gekregen. Ik weet dan ook met stelligheid aldus ging onze zegsman na eenige oogenblikken voort dat in Downing Btreei op het oogenblik een conciliante geest ten aanzien van Rusland heerscht met geen ander doel dan om aldus het pad te effenen tot^Frankrijk, dat zich niet den toorn van zijn Russischen bondgenoot op den hals wil halen. Wanneer Ge dit nu alles bedenkt, dan kan de houding van Keizer Wilhelm noch die van Prins Von Bülow langer een raadsel zijn. De Fransch- Engelsehe toenadering heeft den Keizer, die hierop niet1 schijnt bedacht te zijn geweest, een troef uit handen geslagen. Wilhelm is daarover in hooge mate verbolgen. Al worden er nog zooveel verga deringen gehouden in Engeland en Duitschland om een treffen tusschen deze beide rijken te voorkomen, de Keizer zal zich daardoor niet laten afbrengen zijn voornemen om de straffende hand uit te van strekken naar Albion, dat hem in zijne plannen dwarsboomde. Doch hoe vurig Wilhelm dat wenscht, hij heeft genoeg zelfbeheersching om niet eer toe te slaan dan wanneer |hij zich de sterkere acht. En daarvoor zullen nog jaren noodig zijn. 'iOnder deze omstandigheden hangt er een Damocles- zwaard boven den vrede van Europa. Reken er op, dat zoodra Engeland maar eenigermate in moeilijk heden komt, zoodat 't daarvoor een deel van zijn vloot moet reserveeren, de lont zal worden ge worpen in het kruit en een nieuwe Fransch-Duitsche oorlog zal uitbreken. Zelfs al zou die beperkt blijven tot deze beide mogendheden, dan ware de ellende, daaruit voort te vloeien, niet te overzien hoeveel te erger is nog het vooruitzicht, waar 't schier onvermijdelijk is, dat ook andere landen in den strijd worden meegesleept. 'tls inderdaad een treurig tooneel. dat Europa thans aanbiedt. Rusland ontwricht, Duitschland zich tot de ianuen vvapenend. Frankrijk up zichzelf niet bestand tegen een aanval, Engeland verplicht zijn trachten bij elkaar te houden, Oostennjk-Honganje ten prooi aan de grootste inwendige verdeeldheid. en in bijna alle andere landen telkens wisselende ministeries, waardoor morgen wordt afgebroken, wat ïeden is opgebouwd. Rusland's tegenspoed zal blijken te zijn Europas tegenspoed. Hoe kan 't ook anders, wanneer er een muur wordt losgerukt van een gebouw, dat te voren alreeds niet zonder moeite werd saamgehouden Onze zegsman sprak op zulk een toon van over tuiging. met zoodanige gewisheid verkregen door alles-in-elkander-sluiten, dat toen hij even zweeg en als vragend om antwoord ons aankeek, wij niet den moed bezaten om ons met een algemeenheid dat 't zoo'n vaartwel niet zou loopen" of iets van dien aard, van zijn interessant^betoog af te maken En toen bij aldus constateerde den indruk van zijn woorden kwam hij met een stortvloed van details om te bevestigen de juistheid van de door hem aangegeven en door ons zoo goed mogelijk weer gegeven hoofdlijnen 's Avonds noteerden wjj in ons hotel de hoofd punten, die wij thans, uitgewerkt, onzen lezers aan bieden. Bi de dreigende wnltrei, die z'ch opstap l«n aan den Enropeesoheo politieleen hoiizon, treedt meer dun ooit nanr voren het m litairiame, omdat van de kracht geschooldheid van leger, vloot hel to be or not to bo van een land afhankelijk is. De regieringen van de groote rjjkrm, die s-chjjnan voorbestemd te zjjn bjj oen wereld-worstelstrjjd een «roote rol te vervollen, zjjn er daarem op oit om met kracht de uitingen, van het aiti-militai ris me te onderdrukken. Waarbjj zjj het middel van strenge straffen te baat nempn. Men ziet dat nu weer in Frankrjjk. Daar hebben gednrende eenige dagen 28 personen 1-den van 't comité der »Internation«le anti.militaire Vereeniging" voor 't Gerechtshof te Parjjs terecht ge staan wegens bet orderteekenen der bornohte p'akkaten, waarbjj lotelingen werden aangespoord om, ingeval zjj ooit tegen werkstakenden di'nst moesten doen, op hnnne officieren te vuren en ingeval zjj naar de grens werden gezonden t»n einde tegenover een bnitenlandtchen aanval »de brandkasten der kapitalisten te verdedigen", dienst te weigeren en in opstand te komen. E-n der meest bekende beschnldieden was Urbain Gobier, die zich in de dagen van den strjjd voor Dreyfns onderscheidde. Om zich te verdedigen heeft Gobier zjjn meening uiteengezet over de anti-militairistisohe beweging Men legt ons ten laste, zei bjj, dat wjj aansporen tot desertie. Ik heb noo t iemand aangespoord tot desertie Een andere beschuldiging is, dat wjj aanzetten tot moord, maar wjj hebben slechts het recht van wettige zelfve dehiging oppeëischt. Wjj hebben niet anders gedaan dan tegen de soldaten zeggen »Als je voor de kenze staat, of je moeder en je bloedverwanten doodschieten of den man doodschieten, die aanzet tot doodslag, dan zul j" niet aarzelen.» Verscheiden Kamerleden Ebben onze aankondiging go-dgekenrd Waarom zjjo die niet ver volgd De minister van oorlog zegt., nat het leg'r nirt tnsschenbeide moet komen bjj werkstakingen. Dat vinden wjj ook. Waarom is de minister niet vervolgd Wjj willen ook het moorden van buitenlanders afschaffen, maar op één voorwaaide dat de propaganda tegen den oorlog internationaal zp Welnn, de propaganda i s in- ernationHal Ieder verafschuwt den oorlog. Vorsten, die oorlog mrakten, hebben altjjd gezegd, dat. zij dat deden nm~" vn>te maken en daarom beten zjj menschen hjj ciz n;en om 't leven brengen. De jonge mannen, de bet kanonnenvlersch moeten leveren, hebben z ch ver enigi.'in alle landen, en zjj hebben de commissie voor dea Nobel prjjs daarmee op de hoogte gesold. Do be weging is algemeen, in Doitscbland, in Itnsl-nd, in Oistenrjjk. Men maakt e- ons een verwjjt van, dut, wd ngehoorzaamheid aankweeken. Maar de Repnbbek is gegrondvest op de ontkenning van elk dogma, op de otkenning van den pboht der ljjdeljjke gehoorzaamheid Wij zetten aan tot ops'and. Maar opstand maken is dikwijls een plicht. jj zjjn niet de werktuigen van het baitenland tegen Frankrjjk, wjj zijn de werk'uigen van de menschh-D egen den oorlog. Ik hond vol, dat de patriotten en de nationalisten op onze hand moesten zjjn Leger en vloot rjjn niet. in staat ons behoorlijk te beschermen als heter p aan komt. Ons eenig heil is gelegen in het internationaal -nti-militairisme. Jnist omdat de internationale verhoo- dingen in deze dagen zooveel gevaar opleveren maken wf propaganda voor dat anti-militairisme. Verscheidene anderen beweerden dat do werkende stand geen patrio kende, omdat hjj geen patrimoine had eer zeide dat hjj geteekend had nit, zucht tot zelfbehoud, omdat er namrljjk den laten Mei a. s. een groots soo a list'sche demonstratie te wachten was, als watneer »de broeders in het leger» geroepen konden worden om op de deelnemers te schieten. Zrer krasse uitingen werd-r ve-tomen, o. a. van C bot, die zeide bet gewe-r, da men hem voor den dienst geven mocht, wel te zullen aannemen, maar niet naar de grens te znllen gaan, r wan' hier zjjn er genoeg te mollen.» N<et minder kras heeft zich H«'vé uitgelaten. Hij acht meer den klaBsenstrjjd op den voorgrond. Wp laten ons ni*t worgen, zei hjj, om bet vaderland van d- bourgeois, te verdedigen. Wg zullen op den oproep onder de wapenen antwoorden door een opstand te beginnen. Wjj b»grijp«n maar één oorlog, en dat is de oorlog de' ppeljjke klassen. In den bnrger-oorlog betalen niet wjj, maar gjj de gebroken potten. Zaterdag werd in het proces nitsprank gedaan. Drie en-twintig aangeklaagden werden schuldig bevonden er 'ot Btraffen van 1 tot 4 jaar gevangenisstra veroordeeld Bjj het uiteengaan der zbtii g hadden woelige tooneelen plaatg. De veroordeelden raasden en tierden en hnnne vrienden schreeuwden »Weg met het leger en »Weg met het vaderland!» Uit Rnsland is er een chaos van berichten, waar nit wjj slechts hier en daar een greep kannen doen. Vast staat, dat de troepen te Moskon trouw zjjn ge bleven aan de regeering en de opstandelingen hebben overweldigd. Het iangst hebben de revolutionairen zmh nog verzet in de wgk Presna, doch ook daar heeft ket aan a„udend geschutvuur hen ten slotte tot overgave ge- iwongen. Tienduizend werklieden hebben zich in em der fabrieksgebouwen tot het niteiste tegen de militairen, die hen geheel hadden ingesloten, verdedigd, tot het ge bouw stormenderhand werd genomen. Velen zjjn daarbjj letterljjk onder het pain begraven. Na scbjjnt St-Petersburg weer aan de beurt te zulle1 komen. Gisteren is daar door het Centraal-comité dei werklieden de werkstaking en de gewapende opstand fgekondigd. De prefect van politie te St. Petersburg heeft overigens eene herhaling der gebeurtenissen te Moskou voor zeer onwta-schjjnljjk, zoo niet onmogelijk verklaard, vooral ook omdat de breede straten voor den barricadenstrjjd ongerchikt zjjn. Verder zjjn uitgebreide militaire voorzorgmaatregelen getroffen. Ziehier voorts een bloemlezing van de berichten uit de provinciën Te Ri.a heeft een verwoed straatgevecht plaatsgehad waarvan bet gevolg is geweest, dat de opstandelingen het stadhuis en andere openbare gebouwen hebben ver- mees terd. De spoorwegen van Riga naar Wiudau en Mitau loopen weder. Maar het goederenvervoer gaat zoo ongeregeld, dat men bjjna geen enkele fabriek meer kan late» werken. T« Nisjni-Nowgorod is de opstand nog in vollen gang sn zjjn vele fabrieken vernield. In het Oeral-gebergte zjjn de belatgrgke gescbnt-fi- briekeu nog steeds in de handen der muiters. De opstandelingen zjjn óók meester te Bachmoet en in de andere plaatsen langs den Jekaterina-spnorweg. De landlieden maken gemeene zaak met hen. BiCbmoet is door den gouverneur Sandetzky iD Btaat van beleg ver klaard. H-tzelfde is ook grschied in de sta - en de provincie Kaloega en in het district. Rowzof. Te S*ratow heeft tusschen kozakken en arbeiders eene botsmg plaats gehad, waarbjj over en weer dooden en gewonden vielen, Odessa hoeft zjjn gewoon aanzien hernomen en bet werk is er hervat, behalve nog alleen op de stoomb oten. Te War80ban is de staking onder de post- en telegraaf- beambten geëindigd; maar in de fabriesen duurt zjj nog voort. (Particuliere Correspondentie). St. Moritz, 25 Dec 1905. Na eerst een 24 uur in een sneltrein en daar a nog ongeveer 5 uur in een bergtrein gerammeld te hebben, komt men eindeljjk van Amsterdam te St Moritz »-n 's Middags 4j uur stapte ik aan het W. P. station in den sneltrein die regelrecht doorgaat tot Chur Om dezen t d van het jaar is het dan al donker, zoodat van uitkjjken niets eu van lezen door de slechte verliohting, bjjna niets komt. Het eenige dat dus overschiet is een praatje te maken met je reisgezelschap en verder je zoo gemakkelijk mogelijk in te richten en »last but not least» te gaan slapen. Emmerich, het Duitsch douanenstation, een welkome afwisseling. Ik had wel niet naar mijn groote bagage om te zien, want dat giDg „Transito" tot Churen ook behoefde niets onderzocht te worden, van wat het „Handgepiick" betreftde douanen zjjn zoo vriendeljjk om in de coupé te komen en daar de boei te visiteeren. Maar niet tegenstaande dat ben ik toch maar een kwartier d 20 minuten aan het wandelen gegaan op het perron. Het perron van het Bahnhof te Emmerich is als het ware een promenade. Douaniers, duitsche en hollandsche treinbeambten, heeren-passagiers met en zonder trein- calotje en pantoffels dames met en zonder shawls, commis-voyageurs, zwijgende duitsche boeren uit Westphalen en even zwijgende hollandsche boeren uit de grensplaatsen slenteren daar in gezellige wanorde er het perron. De hollandsche conducteurs verlaten daar den trein, de duitsche vervangen hen en als alles gevisiteerd is, roept de Herr Schaffner met stentorgeluid: „Ein*teigen Herrschaften en de portieren reunen dicht en spoedig stampt de trein weer door alsof hjj heeleraaal niet heeft opgehouden. Je zit weer in je hoekje te dommelen alsof je er niet juist een 20 minuten lang uit bent geweest, zoo nu en dan opgeschrikt door een kort oponthoud te Duisburg of Dusseldorf. Dit gaat zoo tot Keulen; het vooruitzicht dat je je weldra op het groote en gezellige perron van Keulen wat kan ver treden maakt je weer wakker. En indien dit niet het geval was dan zou je ten slotte toch klaar wakker worden door het eigenaardige stootende geluid van ee-> over een ijzeren brug rjjdenden trein. Even voor het station gaat de trein namelijk over de lange, ijzeren Rijnbrug In Keulen is het zooals ik reeds zeide oen gezellige drukte op 't perron; op welk uur van den dag men hier ook is, het is een voortdurend komen en gaan van menschen. Toen ik aankwam ongeveer half elf bewoog zich onder het helle schijnsel der electrische lampen een talrijke menigte. O a. een heel gezelschap jagers; allen met een hert op den rug, een geweer over den schouder en een fazantenveder op den groenen Tirolerhoed stapten ze dreunend met hunne tware laarzen, over het perron Verder behoor den tot de meest in het oog vallende luidjes, een troep uitgefuifde en niet minder-luidruchtige Bonnsche studenten. In Keulen wordt do slaapwagen in den trein gehaakt, en maak je daar geen gebruik van zooals ik dan maak je zoodra je Keulen verlaten hebt je toebereidselen voor den nacht. Eerst maakte ik nog een praatje met de goedmoe- digen. dikken conducteur en vroeg, wanneer we den volgenden morgen in Bazel zouden aankomen, hoe het weei- in Zwitserland was, hoeveel keer we vannacht wel moesten stoppen, enz. Toen liep ik nog een paar keer de zijgang van den wagon op en-neer en sloot de deur van mijn compa timont, maakte het er schemer donker en weldra lag ik rustig te slapen, terwijl de trein voortkronkelde langs den Rijn, langs de Drachen- fols, Nonnenwet th en de Rolandsbogen. De geesten van die oude ridders, die tegen middernacht op de Drachen- fels rondspoken, zul en wel naar den trein die daar diep beneden, als een slang voortkruipt, verwonderd gekeken hebben. Ofschoon ik aan den anderen kant ook wel weer geloof dat zij wel h-ast gewend zjjn aan dat vreemde ding dat daar zoo puffend en als een lich tende streep door hun grondgebied gaat. Via Coblenz, dwars door Elzas-Lotharingen gaat de trein en den volgenden morgen waren wij om 6 uur te Bazel. Nog half slaperig schommelde ik in dit vroege uur over het lan^e perron naar de douanenloods. De douanen maakten het gelukkig niet lastig en in het uur r at we moesten wachten, nam ik het publiek in het station eens op. Het was nog stikdonker toen we om 7 uur Bazel verlieten, maar een uurtje later to n we in het Zwitsersche heuvelland waren, werd het dag. E rst hingen de nevels nog over het mooie frissche landschap, maar langzamerhand trokken ook deze weg en de eerste mooie dag, waar men in dezen tijd van het jaar in Holland naar snakt, was daar In Zurich nog een lang oponthoud en toen kwam tot St -Moritz toe, over een rfstand van 8 uur, het mooiste gedeelte van de reis Eerst langs het bliuwe meer van Zurich daarna door mooie dalen en langs besneeuwde bergen (de eerste sneeuw die ik in Zwitserland zag). Den lunch hadden we in den restauratiewagen gebruikt, na dien tijd begon ik mij door dat bijna 24 urig gerammel niet erg lokker te voelen en was ik heel blij dat we in Chur aankwamen. Hier hadden we over te stappen en ongeveer anderhalf uur te wachten, eer we met de sedert 8 jaar bestaande Rhatische Bahn, die an Chur tot St. Moritz door het Kngadin gaat, verder gingen. Het was in Chur al braaf koud. oen aangename, droge koude veel sneeuw lag er nog niet Dat zou wel komen zoodra wij in het hooggebergte waren. Y\ e waren nu nog maar 300 500 M. boven do zee, maar 's avonds zouden we oen üoogte van 2350 M. bereiken, wanneer de trein de Albula pas overtrok. Van Chur tot St.- Moritz is ontegenzeggelijk het mooiste deel der gansche reis, steeds langzaam tijgende tot men on slotte on geveer een uur op de hoogte van 1000 M blijft. Uit is dicht bij Tiolenkasten, ongeveer op de helft van den afstand Chur—St.-Moritz. De natuur is ier prachtig, de trein gaat soms langs diepe afgronden die je, wan neer je door het raampje naar buiten kijkt, doen dui zelen. He zon ging onder; in de dalen kwam eeu blauwe nevel te hangen, die zacht als een sluier dotp- jes en brokken ruïnes omhulde, de besneeuwde berg toppen waren nog zacht rose gekleurd, maar spoedig was ook dat over en de slrakke avondhemel met de sch tterende sterren rustte als een koepe op de forsche bergspitsen Ik voelde mij lang niet lekker, of' dat nu kwam van de lange reis, of van de ongewone jjle lucht

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1