No. 2. flonderd en achtste jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. WOENSDAG 3 JANUARI, Het credietwezen in Noord- Holland boven 't IJ. BUITENLAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk f I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën: Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groot» letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOONYoordam C 9. Deze Almanak is aan onze abonné's binnen en buiten de stad verzonden. DE UITGEVERS. Algemeen Overzicht. Gemengde Mededeelingen. COURANT. Een heugeljjk feit is bet, dat het credietwezen in Noord Holland in de laatste 20 jaren zeer tot ontwik keling kwam. Voor een landbouwende streek als de onze, is een goed ingerieht credietwezen niet slechts een be hoefte, maar ongetwijfeld een middel waardoor de wel vaart zeer wordt bevorderd. Immers daardoor bestaat er, ook voor hen, die minder of niet voldoende bemidteld zjjn, de kans om hnn bedrjjf nit te breiden en tot een beteren weidelijken toestand te geraken. Terwjjl twintig jaar geleden, de landman, indien hij geld noodig had, een min of meer rriendelgk gezicht moest zetten, om aan crediet te worden geholpen, wemelen thana de oonranten van advertenties, waarbg hem geld wordt aaneeboden (wanneer men in de coarant geld aanbiedt, komt het op eenige duizenden guldens niet aan); tal van bankdirecteuren en particuliere kassiers in hunne wel-ingeriohte kantoren staan gereed, om den landman het noodige kapitaal te verschaffen. Ten gevolge van de concurrentie is de toestand bjjna zoover veranderd, dat terwjjl vroajer bjj die geld leende zjjn dank betuigde, thans de bankier in staat is, om «dankjn* te zeggen, als 't een mooie post is die bjj afsluit. Onder een moeie post wordt verstaan, zoodanige, die door hypotheek of goede borgen gedekt, weinig of geen risico oplevert. Zonder gevaar is evenwel geenszins de gemakkelijkheid, waarmede thans voor den boerenstan i orediet verkrjjg- baar is. Men heeft crediet wel eens vergeleken met bet vuur. Het is, geljjk bet vuur, een krachtig hulpmiddel tot bevordering van de voortbrenging, dat evenwel slrchts heilzaam werkt, wanneer het met verstand wordt ge bezigd, maar hoogst verderfeljjk is, wanneer het in te groote mate of zonder de vereischte voorzichtigheid wordt aangewend. Het crediet dient immars niet om aan fiaano'.öole instellingen een bloeiend bestaan te verschaffen, maar in de alleroerste plaats om aau hen die het genieten, voor deel te bezorgen. Nu we verkeeren in een periode, dat hoogstwaar schijnlijk ten gevolge van den gespannen socialen toestand van Raaiend en hetgeen daarmede samenhangt, het landbouwbedrijf meer voordeel afwerpt dan eenige jaren geleden, en derhalve menigeen er licht in ziet om land te huren of te koopen, we verkeeten in een periode, dat veel crediet wordt gevraagd en verstrekt, ep dat alleen groote voorzichtigheid groote teleurstelling kan valhoeden, Hit dien hoofde komt ons gewensoht voor de vraag te bespreken welke vormen of wjjzen van crediet voor de plattelandsbevolking aanbeveling verdienen. Man kan eenige wijzen onderscheiden, naar gelang ven de personen of instellingen, die den landbouw met kapitaal bjjstuan. Vooreerst zjj die uit andere, dan zuiver zakefjjke over wegingen, geld ter leen geven, b.v. familieleden, een landheer, die veel vertrouwen stelt in zijn pachter, een buurman, die een erfenis niet aanstond3 kan beleggen, enz. Deze vorm valt evenwel buiten ons kader, omdat de voor- en nadoelen daarvan in ieder bjjzonder geval verschillend kannen zjjc, en derhalve niet vcor een al- gemeeno beschouwing vatbaar. Opmerkeljjk is evenwel, dat het geld leenen, in den boerenstand onderling tegeu obligatie, geljjk tot voor eenige jaren gebruikelijk was, weinig meer voorkomt. Do obligatie gaf slechts een concurrente vordering bjj achteruitgang der zaken des schuldenaars, en bood dethalve te weinig zekerheid aan om op den dnnr in den smaak te vallen. Ten tweede de hypotheekbanken, die tegen vaste rente meestal 60 pot. der waarde van het vaste goed leen?n tegen langen termjjn. Deze banken zonden den meest geschikten vorm aanbieden voor het verkrjjgen van doot- loopend land bon w-cred iet, indien de bepalingen der acte van geldleening niet zeer dtaconisch waren gesteld. Fei- tolyk komt de inhoud van de lange hypotheek-acte hier op neer: de bank leent wel voor langen tjjd, vjji of tien jaar, maar de schold is, bjj 't minste dat er gebeurt, opeischbaar. Toch is de hypotheek tegen vaste rente nog een der beste vormeD, mits een jaarlyksche aflossing in termjjnen bedongen wordt. De schuldenaar ziet zjje schold slinken en dit is voor de sohnldeischeresse een reden tevens, om de schnld niet op te e.schen. De vele hypotheekbanken, die de laatste jaren gevestigd zjjn, maakten de onderlinge concurrentie scherper. De bedingen, die ten doel hebben om de opeischbaarheid te bevordi ren bleven bjj allen g-ljjk en weinig welwillend tegenover den schnldenaar. Doch de concurrentie maakte wel, dat de meeste bauken geen aflossing meer bedongen, of wel een zeer kleino jsailjjksche aflossing b.v. van een procent. De anniteitaleening, waardoor de schuld b.v. in 10 of 15 jaar geheel gedelgd zonde woiden, raakte in onbrmk, hetgeen zeer zeker te betrenren valt, omdat juist do ancuiteitsleening een van de minst gevaarljjke vormen van crediet oplevert voor den tchnldenaar en derhalve alle aanbeveling verdient. Een derde vorm van crediet waarvan veel gebrnik wordt gemaakt, is die welke door kooplieden wordt vei strekt. Do koopman in granen oi kunstmest verkoopt gaarne, maar wacht zich wel, om over betaling te spreken. Dit orediet, dat oogenschjjnljjk weinig bezwaren heeft, kan niet genoeg worden afgekeurd. Immers hjj die iets koopt, moet zich door geen andere O'erwegiDe laten leiden, dan of de koopwaar goed is en de prjjs billjjk. Koopt men a contant, dan koopt men goedkooper en beter waar, dit spreekt bijkans van zelf. De oogst kan geheel afhankeljjk zjjn van de qualiteit van het zaad. Alleen de beste kunst mest zal bet verwachte sncces hebben Van lgnkoeken geldt t etzelfdo. Do coöperatieve vereenigiegen tot aankoop van koeken en ander kort veevoeder, koopen A contant en het is beter bjj znlk een vereeniging zich aan te sluiten, dan van den leverancier crediet te verkrjjgen. Tot de vierde oategoiie personen die crediet geven, behooren de notarissen, die vroeger de bankiers waren ten plattenlande. Sedert de Nederlandsche Bink geen papier van notarissen dboonteert, werd de notaris, vroeger zelf de eonige bankier, moer de tnsscbenpersoon, die bjj e«n bank het geld aanvraagt voor zjjn cliönt. Dit is beter. Het is oin verschillende redenen niet gewensoht, dat bjj zelf geld leent. De notaris toch is geneigd de mensohheid in twee rubrieken te verdoelen. Namelijk in notarieele en niet notarieele menschen. Kwam nu vroeger iemand van de tweede rubriek tot den notaris-bankier, dan had hg veel kans om te worden afgescheept, al bezat hg overigens de beste eigenschappen. Tegenwoordig, nn het aantal crediet-instellingen zoo ver meerderd is, bestaat er minder bezwaar om den ambte naar, die toch met de geldelijke aangelegenbeden bekend is, in geval van crediet behoefte te raadplegen. Het nadeel dat vroeger bestond, te weten, dat de notaris was de dorpsbankier en daarbjj geen andere concurrentie had dan van zjjne collega'slag voor de hand. Het or'diet regelde zich niet naar de behoeften der land bouwende bevolking, noch naar do waarborgen, die zjj aanbood, maar naar de gebeel niet ter zake dienende belangen der notarieele practjjk. Minderwaardige voor schotten uit financieel oogpuntkonden nit, notarieel oogpunt voortreffeltik zjjn. Da cliëntdie financieelen steun verzocht, werd door bet steunsel meer vastgeklon ken, dan in zjjn eigen belang geraden was. Tea vjjfde, d' kassiers en geldinstellingen. Deze laat- sten kan men weder verdeelen in drie soorten, de naam- looz-i vaunootscbao, de coöperatieve vereeniging en da Riiffeisanbank. Dat naast de groote naamlooze vennoot schap. ook de gewone kassier zjjn bedrijf kan volhouden, terwjjl in andere bedrijven, b.v. in manofactoren, de groote zaken de kleineren ten gronde concurreeren, is niet mo-de- lijk verklaarbaar. De Bank moet steeds zoo zjjn inge richt. dat de direc'ie, die over het veriaenen van oredie- ten beslist, uit meerdere persenen bestaat. Een raad van admissie zal over de credietwaardighaid moeten oordeelen, welke raad op zijn beurt, zrin licht zoo noodig opsteekt bij plaatselijke adviseurs. Voor den aanvrager is dez» omslag en dikwjjls ook de vrees, dat huren of bekenden over zjjne al of niet oredietwaardigbeid znllen oordeelen. een redes, dat bjj zich bij een particulieren kassier of bankier vervoegt, die ook wel'icht precies hetzelfde doet. als de Bankdirectie, maar niet omdat de statuten hem het vonrechrjjven. Het h eft, den schjjn, dat hjj't niet doet. Vandaar dat heilzame oonenrrentie tasschen bauken eu particulieren bljjft bestaan. De naamlooze veuuootscbap pen en de particuliere bankiers hebben dit met elkander gemeen, dat bun doel is, door m'ddel, van het verleenen van erediet, tegen de best mogeljjke zekerheid, in ieder geval te bepalen, winst te behalen. De vorm waarin de cradieten worden verstrekt zijn de zoogenaamde promessen, waarbij de schnldenaar aar neemt over drie maanden een som te betalen. Deze promessen worden overgedragen aan de Neierlandsohe Bink, (gedisconteerd) en na drie maanden komt de schuldenaar terug, legt de geleende gelden op tafel, de bankier haalt, bjj de Ned. Bark het accept terng, en de zaak is afgeloopen. Aldus is het in theorie. Dich in de practjjk van het dageljjksoh leven gaat 't anders. De promesse wordt op den vervaldag vernieuwd. Als dit 3 of 6 of zelfs 9 maanden achtereen geschiedt, bestaat daartegen hoegenaamd geen bezwaar. Integendeel, de landbouwer is niet in wetteljjken zin, maar inderdaad koopman. Zonder crediet kan hjj niet werken Maar o.i. ontstaat een groot gevaar, wanneer de kleinere land eigenaar, tegen acceptatie opneemt het bedrag dat bjj voortdurend behoeft. Elke drie maanden wordt de schuld in rechte opeischbaar. Weliswaar zal een bank zonder reden het crediet op deze wjjre telkens verlengd, niet opzeggen. Hare clientèle zonde spoedig den schrik bent krjjgen eu elders onderkomen zoeken. Maar als de landbouwtoestacden zich wjjzigen, dan spreekt het van z lf, dat van dit recht tot opzegging gebruik gemaakt moet worden. Juist omdat thans, doch wie kan in de toekomst zien? geen landbouwcris:s dreigt, juist thans, dunkt ons, is bet plicht, dat de landbonweis ban btd-jjf zoo inrichten, of desnoods beperken, dat zjj van los orediet weinig of voor slrchts korten tjjd in het j lar behoeven gebrnik te maken. Ie een volgend opstel komen wjj op deze aangelegen heid terng. Geheel dezelfde ernstige toon als in bet gisterenavond in ons blad opgenomen interview, spreekt uit de Nieuw- jaarsbescbouwingen van de Duitsche pers. Ean aantal bladen aarzelen niet meer een uit drukking te noemen, die tot dasverre altjjd zeer om wonden werd of waarop slvohts in vage termen word gezinspeeld die uitdrukking iseen nien we Franech Duitscbn oorlog. De Tdgliche Rundschau is van gevoelen, dat het nienwe jaar ouder een zwaar newolkten hemel is aangevangen. Het ziet er uit als voor een siorm. Daitscbland's inter nationale betrekkingen zjjn slechter, zjjn in sommige gevallen enkel «correct* geworden, en de deugdelijkheid van de nog overgebleven «vriendschappelijke betrekkingen zal ook meer gegrond zjjn op een wjjziging ten goede in de toekomst, dan op tastbare bawjjzen van het tegen woordige ooienblik. De gebeurtenissen van 1905 hebben den Dnitscbers onophoudelijk aan het vorstand gebracht, dat zjj alleen op bun eigen kracht kunnen vertrouwen en dat de mogeljjkheid niet ver af is, dat d ze kracht, spoedig op de proef gesteld zal worden. Het afgeloopen jaar is geweest als een voortdurende ernstige wairscbu- wing die een goedgunstig lot aan een in hart en nieren onpolitiek volk heeft gegeven, opdat het niet zou ver suffen in trage zelfgenoegzaamheid, vrees om offers te breng«n en kl»in zielige beuzelarjjen. De Vosstsche Zeitung vangt hare nieuwjaarsbesohouwing aldus aan Een jaar van zorg ligt achter ons. Wie zal zeggen wat voor een jaar voor ons ligt Onze voor vaderen zouden bjj den eersten klokslag van het nieuwe jaar bezorgd naar den hemel hebben opgezien, om uit de sterren de naaste toekomst van ons volk te ontraad selen. Wjj hebben deze vrome nieuwsgierigheid verleerd, wjj zjjn niet voor nie's bjj de Stoïcjjoen ter schole geweestwjj stellen ons tevreden met het bewustzpn dat wij op alles voorbereid zjjn. En wanneer zioh v indaag ons oog tot de sterren verheft, geschiedt dit, omdat de gebeurtenissen van het afgeloopen jaar ons met over weldigende welsprekendheid er aan hebben herinnerd, cat alle menscheljjk weten en willen broddelwerk is en dat in de lotgevallen der volken niet de menscbeljjke wil het laatste woord spreekt. De Temps staat te boek als een der meest gematigde Fransche bladen. D arom wordt aan haar oordeel steeds greote waarde gehecht. Om die reden is 't van belang te vernemen, dat het blad zioh zeer verheugt over de itspraak in het proces tegendeFransche auti-militairistun, waarvan wjj gisterenavond mededeling heDbon ge aan. Hadden toch de gezworenen de beschuldigden onschuldig verklaard, aldus het blad dau zou de Herveïstisoh propaganda onbelemmerd en onbekommerd kunnen worden voortgezet, waren de staatsmachten tegenover den bicnen- landeohen vjjand weerloos geworden, ware de groote hoop het spoor bjjster g»raakl en gedemoraliseerd. Het Her- tïsuie zou door de jury tot eens polit eke meening als elke andere gestempeld zjjo, volkomen rechtmatig en ver dedigbaar. Het ware een ramp, eene zedeljjke overgave geweest van doodelgke gevolgen voor 's lands veiligheid, een bittere rouw voor alls goede Franschen en alle Frankrjjks vrienden. Met oprechten angst vroeg men zich dan ook af, ver volgt de Temps, of de al'jjd zeer liberale, toegeefljjke, in staatszaken soms zeer zwakke jury der Seine niet wellicht zon erkennen dat het ophitsen tot het vermoorden van officieren, tot desertie tegenover den vjjand, tot bet ombrengen van het vaderland, een politiek program wa« vallende onder 't recht der vrjjbeid van denken. Haar gezond verstand en rechtsgevoel heelt het gevaar afgewend. Met den advooaat-generaul is zjj van oordeel gewenst dat zulke verfouiljjzo ieeriugen geen overtuigingen uitmaken noch daaruit voortvloeiende overtredingen, maar vergr jjpen tegen 't gemeene recht. Men mag evenmin soldaten aan sporen om op bnnne officieren te schieten en in geval van oorlog verraderljjk het vaderland te treffen, als om een straatroover er toe ophitsen een voorbijganger te doorsteken. Die waarheid, door 't volk bjj instinct gevoeld, is door de uitspraak van de jury der Seine in 't voile licht Besteld. De zachtzinnige e.n Ijjdzame Fransche natie zal zioh tegen aanslagen op baar leven krachtdadig ver dedigen. Da Herveïaten zuilen wel doen met het zich voor gezegd te houden. De Débats tapt nit hetzelfde vaatje. Zjj is verrast door de stanovast.gbeid der gezworenen en wenscht bun er geluk meé dat zjj, om bedreigingen, rnmoer en spits vondigheden onbekommert, in hun hmger-pliihtsbesef en bnnne verantwoordelijkheid jegens de natie den moed gevonden hebben om eene misdadige leer kortweg te stuiten en met maohteloosheid te slaan. In Moskou is het oproer gedempt. Dat ecbjjut waar te zjjn. Maar men moet niet vragen hoe. Volgens een matige schatting moeten niet minder dan twintigduizend menschenlevens daarmee gemoeid zjjn. «Hulpelooze vrouweu en kinderen aldus de oorzes- pondent van The Standard zijn zonder onderscheid tegelijk met de opstandelingen neergesabeld; de iaatsten vormden zelfs slechts een klein deel van de menigte die weggemaaid werd door het onophoudelijke turen der artillerie. «Te vjjf nar begon Zaterdagmorgen een moorddadig kanonvuu', zooals tot dusver te Mjs'.ou nog met gehoord was. Dit werd gevolgd door een brand, die zijns gelijke niet beeft plaats gehad sedertdien bjj de Fransobe invasie in 1812. Da oude hoofdstad is over de oppervlakte van een vierkante rnjjl in asch gelegd. De g-deelten die bet kanon had gespaard werden met opzet in brand gestoken, om de revolutiennairen door den rook uit hunne schuil plaatsen te drjjven. «Het gebeele district was door troepen omsingeld, die de ongelukkige inwoners neerschoten wanneer zjj uit de vlammen vluchtten, terwjjl de artillerie, die op vjjf plaatsen was geposteerd, van vjjf nar in den morgen tot vier uur in den namiddag op de ongelukkige wjj in vuurde. Niets ia thans meer te zien dan rookendo puinhoopen." De Times correspondent vertelt O.a., dat de grootste der barricudeu, met het opschrift «Zemi a i Volia" (land n vrjj- oeid), gecommandeerd werd door een meisje van uenttien jaren. Een godsdienstige bjjeenkomst, waar men bad voor bet herstel van den vrede, werd door de artillerie be schoten, waarbg velen werdon gedood. De Presma-wijk is door het geschut geheel tot puin geschoten. D.t is het armenkwartier, waar de huizen bijna alle van hont zijn. De EObade, door de menigvuldige bom ba dementen aangericht, waai bjj zelf; de kerken met werden gespaaid, is enorm. De hier Sytiu, eigenaar van de grootste druk kerij te Moskou, heeft een vordering tegen de rtgeenng ingesteld van 3,600,000 galden. Hg verklaart, dat zjjn eigendom zonder eenige aanleiding door de troepen is verbrand. De Prokhorof molens en de factor jj van Schmidt, die als wapendepots voor de opstandelingen dienst deden, zjjn evenals de zoölogische en botanische tuinen geheel in «lammen opgegaan. Verzekerd wordt, dat wel zeer veel leiders van den opstand zjjn gearresteerd, maar dat de voornaamste leader over de daken ontsnapt is. Onder de gearres teerden zijn verscheiden revolutionairen uit Gêné e, bjj wie papieren en groote geldsommen gevonden zjjn. Ook de stedeljjke ingenieur Winogradof, die vier bommen bjj zich had, is in hechtenis genomen. In hot Petrofski-park heeft de politie een groote bommenfabritk gevonden. Intusschen bljjven hoopen onherkende ljjken op straat liggen; le beheerders van de kerkhoven maken onge- loofeljjk veel bezwaar bjj de begrafenissen, zjj verlangen een bewjjs van de politie betreffende de doodsoorzaak, enz. Niet ver van Moskon zijn twee wagons aangebonden, die 3000 geweren, 500 sabels en een menigte patronen, uit het buitenland gezonden, bevatten. De man, die dit oorlogstuig binnensmokkelde, is in hechtenis genomen. Overigens zjjn de berichten uit Rusland geljjk aan die, wel<e nu al zooveel weken tot ons zjjn gekomen: 't is al moord en doodslag of poging daartoe. Zoo wordt uit Warschau geseindGisteren is hier in de Kaoza-straat door de politie een werkplaats, waar bommen gemaakt werden, ontdekt. Hier werd beslag gelegd op negentien bommen, welke gereed waren, dertien ledige bommen, omhulsels en een groote p&rtjj dynamiet. Een heel complot anarchisten is gevangen genomen. Uit de provincie wordt melding gemaakt van vele aanvallen, welke met behulp van wapenen op gemeente-ambtenaren werden ondernomen. Vervalsehte boter in E ng e 1 a n d. Ter ge legenheid van een feestmaaltijd van handelaars in pro- visiën te Glasgow verklaarde een hunner, dat de handel in vervalsehte boter voornamelijk door Nederland ge dreven werd en in de handen van eenige weinige koop lieden was. H(| wees op de noodzakelijkheid van eene internationale overeenkomst, waarbij de Britsche havens gesloten worden voor Nederlandsche boter, die zonder het controle-merk aankomt. De hongersnood in.lapan. Uit het rapport van het uit vreemdelingen gevormde ondersteunings comité voor de slachtoffers van den hongersnood in Japan bljjkt, dat het aantal slachtoffers van den hon gersnood op 2.800.000 kan worden geschat. Bijna 700 000 menschen verkeeren in de grootste ellende. Te Osaka, Kobé en westelijk Japan zijn reeds 200 gevallen van pest voorgekomen. Gisting onder Belgische mijnwerkers. Zondag heeft te Charleroi een vergadering plaatsgehad van gedelegeerden van de mijnwerkers in het bekken van Charleroi. De vergadering nam een motie aan, waarin verklaard wordt, dat met het oog op de hooge en vaste kolenprijzen thans de tijd is gekomen voor het nationale comité der mijnwerkers in de vier Bel gische kolenbekkens om definitieve maatregelen te nemen. Men vreest voor een staking, indien de loonen niet worden verhoogd. Landverraad? Een dag of acht geleden is een werkman van het arsenaal van Toulon, zekere Feraud, aangehouden, die door zijn positie dikwijls in staat was om belangrijke inlichtingen te verkrijgen betreffende den bouw van torpedo's en onderzeesche booten. Men denkt dat deze aanhouding in betrekking staat tot de zaak der y>Aigrette,<z waarover vroeger nogal gesproken werd: ingenieurs der Duitsche marine te Kiel bouwden eene onderzeesche boot, die geheel de afmetingen had der dAigrette.fi Men vraagt zich af of Feraud niet de plans aan de aangehouden Duitsche spionnen heeft medegedeeld. Feraud heeft acht kinderen en speelde een groote rol onder de socialistische werklieden te Toulon. Den 18den December was reeds te Marseille een George Wolft' aangehouden, die zich scheikundige noemde, en later een geneeskundige, Louis Wieger. Vele huiszoekingen hebben plaats gehad en een menigte papieren werden in beslag genomen. Het onderzoek is nog in vollen gang en men wil dat het bovengenoemde drietal slechts stroomannen zijn van anderen, de eigen lijke schuldigen, die in eene stad bij de Duitsche grens aan 't hoofd staan eener voortreffelijk ingerichte spion- nage-onderneming. Verbranding in het groot. De plechtig heden, verbonden aan het verbranden van het stoffeljjk overschot van Koning Norodom van Cambodja, begonnen gisteren te Pnom Penh. De eigenlijke verbranding ge schiedt den lten Januari, in tegenwoordigheid van den Franschen Opper-resident. Koning Sisawath van Cam bodja zal zelf den brandstapel aansteken en de Fransche troepen zullen de militaire eer bewjjzen aan den dooden Koning, die drager van het Grootkruis van het Legioen van Eer was. De lijkplechtigheden zullen duren tot 31 Januari. In de tweede helft dezer maand zal de plech tige verbranding plaats hebben van het stoffelijk over schot der moeder van Sisawath, van nog eene andere Koningin, vier prinsessen, negen prinsen en twaalf mandarijnen, welke dooden allen op deze gelegenheid hebben gewacht Wedden bjj wedrennen. Volgens de Duitsche wet van 4 Juli 1995 is het verboden zjjn beroep te maken van bemiddeling bjj wedrennen en is eveneens op het adverteeren van zulke bemiddeling straf gesteld. Eenige Duitsche bookmakers, die vroeger druk adver teerden, hadden reeds vóór dat de wet in werking trad, in een der sportbladen aangekondigd, dat zij zich in het buitenland hadden gevestigd, met opgaaf van hun nieuw adres. Na 4 Juli nu kwamen in dat blad een aantal advertentiën voor, enkel bevattende de namen van die personen en van hun tegenwoordig adres, dus als op een visitekaartje. Het openbaar Ministerie zag daarin eenvoudig een voortzetting van het verboden

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1