No. 3. Honderd en achtste jaargang. 4906. DAGBLAD VOOR .ALKMAAR EN OMSTREKEN. büitenlandT DONDERDAG 4 JANUARI. Het Credietwezen in Noord- Holland boven 't IJ. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheele Rijk f I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkery vjh. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Algemeen Overzicht. Gemengde M e d e d e e 1 i n g e n. CHE COURANT. ii. Id het voorgaand opstel, werd de aandacht gevestigd op het inderdaad niet denkbeeldig gevaar, voor den land eigenaar, om bet kapitaal dat bp voortdurend nnodig heeft op te nemen, tegen de acceptatie, die per 3 maan den vervalt. Immers, al ie de algemeens toestand voor het landbouwbedrijf gnnstig, het is en bljjft aan wissel valligheid ondefhevie, welke onraogeljjk kan worden voorzien. Een te droge of te natte zomer brengt schade teweeg, die niet verhoed kan worden. Een aantal om standigheden zfjn er denkbaar die tjjdeljjk op de land- prjjzen scbadeljjk kannen werken. Het driemaandeljjksche orediet levert o.i. allééa dan geen gevaar op, wanneer het niet dient tot betaling van den koopprjjs van den grond zelf. Voor buitengewone gevallen, om b.v. de producten langoren tijd te kannen hoaden, ten einde beteren prjjs te kannen maken, of wel om tpdelrjk meer vee te weiden, is het wel geschikt en zal de hoogere rentevoet wel betaald kannen worden. Maar wordt daarentegen geld geleend op korten termjjn, hetwelk gebraikt wordt als vast kapitaal, dan mist men jaist de halp die in het wisselvallige landbouwbedrijf van zoo groote bsteekenis is. Men mist de noodige onafhanke lijkheid tegenover den geldschieter en deze laatste zal bij de minste aanleiding, b.v. wanneer de rente niet tjjdig wordt betaald, het zekere boven 't onzekere verkiezen, en bet crediet op een ongelegen tijdstip opzeggen. Ge schiedt dit, dan is halp ver te zoeken. Hierbjj komt nog deze omstandigheid, dat de Nederlandsche Bank, wier voorzichtig beheer niet genoeg op prijs wordt ge steld, indien de Bassische crisis aanhoadt, haar disconto wel zal moeten verhoogen. Het geld tegen accept zal derhalve eerder danrder worden dan goedkooper. De coöperatieve volksbanken, spaar-en voorschotbanken badden in beginsel ten doel de zooeven aaangedaide be zwaren te ondervangen. De Schnlze-Delitsch'sche volks banken en de Raiffeisensche Darlehnkassen-Vereine, aldas genaamd naar hnnne ontwerpers, zijn van Daitsche origine, en dateeren van 1818 en 1849. Raiffeisen was burgemeester van HeddesdorfNenwied aan den Rijn. Beide zijn, ree tsknndig beschonwd, ccöpe ratieve vereenigingen met onbeperkte solidaire aanspra. kelpkheid haror leden. De eerste soort strekte tot voor beeld van de coöperatieve volksbanken ten onzent, met dat verschil evenwel, dat onze volksbank de aansprake lijkheid der leden beperkt tot een bepaalde som. Hp, die crediet verkrpgt, stort een bepaalde som in het waar borgfonds. Heeft hp die som niet, eljjk meestal het geval is, dan leent bp er b.v. 10 pet. bp. De volksbank is in haar wezen een naamlooze vennootschap, zjj beoogt winst en haar bestnnr wordt bezoldigd. Door de onder linge aansprakelijkheid, al wordt deze beperkt tot een percentage der te leenen som, meende men een dobbel voordeel te kannen behalen. De crediet-genietenden zon den onderling contröle hoaden over hannen fiaanciëelen toestandzjj zonden onderling elkander bp een gedane crediet-aanvraag knnnen inlichten. Ten tweede zonden zjj zeiven de vrachten plakken van dit toezicht en de winsten der onderneming kwamenpondspondsgewijze tasschen de stortingen te verdoelen, den leden der ver- eeniging ten goede. Het is das een bank op coöpera tieven grondslag. De Maatschappij tot Nat van 't Alge meen heeft zich veel moeite gegeven, dezen vorm van crediet-instelling te propaeeeren. Wanneer de coöpera tieve volksbank in zeer kleinen kring werkt, dan ware het sacces wellicht grooter geweest. Doch in het klein tonde de volksbank weinig winst afwerpen. Vandaar dat de instellingen, die in dezen vorm bestaan, zicb er op toeleggen moeten, een uitgebreider cliëntèie te ver werven. Dientengevolge vervalt in de practpk de onder linge coniöle en wordt over de toelating beslist door het daartoe gekozen bestaar. Gaan de zaken niet bijzonder voorspoedig, dan bemerken de leden niets van de voor- deelen, die zjj zich hadden voorgespiegeld. De ponds pondsgewijze te verdoelen winst bljjft achterwege, terwjjl hnnne aansprakelijkheid wel bestaan blijft. Het gevolg hiervan zal zjjn, dal èa het bestnnr èa de leden, de met de beste bedoelingen begonnen coöperatie, in een gewone bankinstelling trachten om te zetten. Deze omzetting kan niet uitblijven, omdat de coöpe ratieve bank achter komt te staan bp hare concurrenten. Want de crediettrekkenden moeten meer opnemer, dan zjj behoeven, ten einde het waarborgfonds te vormen. Over het te leenen bedrag moeten de hooge disconto- kosten betaald worden. De gewone binkier heeft derhalve een voorsprong, en in financieele zaken zoekt ieder zjjn voordeel. De Raiffeisec-bank heeft een geheel ander karakter. Zjj is van nature een zedeljjk lichaam met lokalen werkkring. Deze instellingen dragen den naam van Bank, maar zija het in wezen niet, omdat zjj geen winst beoogen. Geld is lp haar slechts middel, geen doel. Het bestnnr is onbezoldigd, al geniet de boekhouder, die de administratie voert, eenig salaris. Deze crediet-instelling, die haar eigen orgaan «Da Boer* heeft, gaat in Noord-Holland o.i. eon groote toekomst tegemoet. Het komt ons voor, dat indien slechts met de noodige omzichtigheid wordt te werk gegaan, en men vooral niet te haastig wil zjjn om veel resultaten te verkrjjgen, door middel van de Raiffeisen ban ken, (waarvoor men den Noordhollandschen naam boerenleen bank heeft uitgedacht) de financieele onafhankelijkheid van onzen boerenstand in hooge mate zal worden be vorderd. Men moet daakbaar zpn jegens hen, die het initiatief namen, om geleidelpk op kleinere dorpen zelis, een eigen crediet-instelling te vestigen. De voordeelen dezer vertakking zjjn velen. Allereerst voor dengene, die crediet geniet. Deze instelling kan lang orediet verstrekken en althans op 't oogenblik tegen lage rente. Ook nit een sociaal oogpnnt werkt zjj gnnstig. Zjj stelt den oppassenden arbeider in staat om door aankoop van een klein stak grond, eigenaar te worden. Aai gezien haar kring beperkt is, valt het zeer gemakkdjjk te beoordeelen wie halp verdient en credietwaardig is en wie niet. Treffen den credietnomer onvoorziens omstan digheden bniten zjjn schold, de bestonrders zallen ban halp, niet dan in hooge noodzakelijkheid intrekken. De arbeider van 't platte land heeft de kans om tot meerders welvaart te geraken. Terwijl in de groote steden, de raadslieden der arbei ders geen beter middel weten aan te bevelen, om tot meerdere welvaart te g>raken, dan door den arbeidstjjd te verkorten en het werk nn en dan te staken, wordt hier een geheel ander systeem gevolgd, dat o.i. althans in theorie de logica voor zich beeft. Men stelt den minder gegoede na dengdelijk onderzoek, in staat om voorait te komen. Niet het minste voordeel evenwel in de oplichting der bedoelde backen, zien wjj hierin: de notabelen var het dorp, die in het bestnnr zitting nemen, zjjn wel ver plicht, zich geleidelpk van financieele zaken op de hoogto te stellen. Terwjjl de Bóeren-leenbank aanvankelijk het karakter draagt om den arbeider tot eigenaar te verheffen en om die reden de bestuurders hun tjjd en zaakkennis om niet beschikbaar stellen en met dat doel spaargelden in ont vangst nemen en beheeren, kan in de toekomst de looale bank ook aan de meer cegoeden diensten gaan bewjjzen vooral wanneer do bestuurders meer ondervinding hebben opgedaan van bankzaken. De lokale Raiffeisenbank moet in de toekomst het lichtvaardig schalden maken, dat voor den schuldenaar en scbuldeischer beiden zoo nadeelig is, voorkomen en dit zal het geval zijn, wanneer zjj geleidelijk haar werkkring nitbreidt en naast het verleenen van bnlp, ook evenals esn gewone bank, ten dienste harer cliënten hnnne fiaancieelo zaken behandelt. Want, het is ons erachtenscd dwaling, dat in dez«n tjjd alleen de minder gegoede landman behoefte heeft aan een langer- dnrend crediet. Na de landprpzen zjjn gestegen en dit is het doel dezer opstellen dreigen bp een geld- crisis de gelukkig behaalde voordeelen wederom te loor te gaan. De Raiffeisenbank behoeft zich derhalve niet uitsluitend toe te leggen op het verschaffen van goed kooper geld. Op den daar zal de wet van vraag en aanbod ook op haar toepasselpk bljjken te zpn. Dit kan niet uitblijven. Da spaarpenningen vloeien wellicht tpdelyk baar toe, doch op den daar kan zjj zich slechts de noodige kapitalen verschaffen, indien zjj de spaarpenningen ten allen tjjde kan realiseeren en daarvoor ook behoorlpke rente uitkeert en nit het overschot der rente een reserve kapitaal vormt, in een woord de leenbank beheert als iedere gewone instelling. Zallen deze instellingen geven, wat men van haar mag verwachten, znllen zjj deugdeljjk in de behoefte der plattelandsbevolking voorzien, dan moeten de bestoren het daarheen leiden, dat zjj over groote kapitalen kannen beschikken en de termjjnen van opzeg ging zoo lang mogeljjk doen zpn, zoodat de eredietnemers de geleende gelden kannen restitoeeren, wanneer hanne belangen dit mede brengen. In de Boeren-leenbanken zien wjj derhalve een gewich- tigen stenn voor den landbonw en nit dien hoofde wensohen wjj dat zjj tot grooten en daarzamen bloei znllen geraken. A. P. H. Engeland wordt nn overstroomd met manifesten en redevoeringen, waarin de liberalen eon conservatieve regeering noodlottig noemen voor het land en de conserva tieven schrikbeelden ophangen van een liberale over winning. We weten er hier zoo'n beetje van mee te praten alleen gaat dat alles in Engeland op veel grooter schaal. Wjj dorven voor deze voorposten-gerechten ternauwer nood belangstelling bij onze lezers vooronderstellen. Een uitzondering zjj evenwel gemaakt voor het manifest van Joe Chamberlain, waarvan wjj bet volgende uittreksel vonden In de binneclandsche politiek, zoo begint de eenmaal zoo noodlottig-machtige Joe, heb ik getractr. naar «het grootste gelak van het grootste aantal'1tegelijkertijd heb ik gestreefd de grootheid van ons vaderland en de eenheid van ons rjjk op te honden. Voor b*ide die oogmeiken is deze Home Rale- en Little-Eagland- regeering een gevaar. Al darft zjj er niet voor uitkomen, verbreking van de eenheid van het rpk is baar doelwit, en om maar vrede te hoaden weigert zjj de aitgaven om Engeland tegenover de wapeningen van het buitenland te verdedigen. Voor den wenech der koloniën om in nauwer handelsbetrekkingen met het moederland te komen zjjn deze ministers volslagen onverschillig, en zjj klampsn zich ca aan een geheel verouderde handels politiek vast. De unionisten willen door aan de koloniën voorkeur rechten te geven, de banden tusiohen de deelen van het rpk aanhalen. Wacht men er te lang mee, dan zallen de koloniën, ongeduldig geworden, zich met vreemde landen in betrekking stellen. Op de bpeenkomst van vertegenwoordigers nit alle deelen van bet rpk, die de nnionisten willen beleggen, zal men tot een regeling kannen komen, waarbij Engeland in de koloniën flinke voorkeurrechten verwerft voor zpn fabrikaten, waartegen over de koloniën voor zekere voortbrengs ;len voorkeur rechten in Engeland krijgen. Daartoe zal men in" Enge land wel een kleine belasting van graan nit het bnitenland moeten heffen, maar aangezien het binnenlands gewonnen graan on dat uit de koloniën, die een onnit- pntteljjken voorraad hebben, vrp zpn, zal bet brood niet in 't minst dnnrder worden. Verder willen de unionisten een politiek van vergel ding toepassen op die landen, die Eogelanda uitvoer met zware rechten treffen. Gaat men hier niet aanstonds toe over, dan zallen welhaast de kreten der werkeloozen en de ellende der armen ons daartoe dwingen. In i eze politiek zpn de unionisten nagenoeg eenstemmigo er de middelen is er eenig verschil. Het doel is, m. i., te bereiken door een gematigd algemeen tarief van invoer rechten, zoo ingericht dat er in Engeland zooveel mogelijk werk tegen een redeljjk loon komt. De grond stoffen voor de nijverheid en artikelen die wjj zelf niet maken moeten daarom vrjj binnenkomen, maar belasting worden geheven op de fabrikaten nit de landen die Enge land niet billjjk behandelt. Door deze politiek zallen de prjjzen niet rjjzen. Zij zal niet protectief, maar defensief zjjn, en is met den waren vrphandel niet in strpd, want zjj kan leiden tot het waarljjk vrjje railverkeer. Er zjjn misschien nog andere middelen om tot het doel te komen, schoon ik ze niet ken, maar als de tjjd er is om onze politiek nit te voeren zallen wjj 't daarover wel eens worden. Na het verbroederingsfeest* van de leden van den Parpschen gemeenteraad te Londen, krpgen we thans eene herhaling te Parjjs. Dinsdagochtend hebben namelpk de burgemeester van Westminster, Lord Cbeylesmore en de overige leden van 't gemeentebestuur aldaar, te Parjjs aangezeten tot een dejeuner ale gasten van den gemeenteraad, onder voor zitting van den president Bionsse en den prefect der Seine, Selves. Er waren ongeveer 2<0 aanzittenden en de feestzaal was fraai versierd. Toosten en muzi*k ontbraken niet en Lord Cbeylesmore bood ia naam van Westminster Parjjs een overfraaien goaden beker aan, ten teeken, zeide hp, onder langdurige toejuichingen, van openhartige oprechte vriendschap. Ook las hp een begeleidend adres van de stad Westminster voor. Eene reeks van toespraken en nieuwe dronken volgde van de heeren Brousse, Selves, enz., waarin F r a n- Bchen on Britten elkaar om strpd ophemelden en waarna de »liefdebeker«, bet nieuwe geschenk, met cham pagne gevold naar Engelsche zede, van gast tot gaBt rondging. Bovendien heeft de Lord-Mayer van Londen den beer Selves een telegram met harteljjken nieawjaars- wensoh gezonden, door den prefect vooral niet minder harteljjk in een viermaal zoo lange depêche beantwoord. Na het dejeuner werden velschillende merkwaardigheden der stad door de Britsche gasten bezichtigd. Als geregeld in de laatste dagen zpn er ook nn weer vele telegrammen nit Rusland. Op zichzelf zeker heel belangrjjk, maar de kost van den eenen dag ljjkt zoo sprekend op dien van den anderen en dan hapt men er niet meer zoo gretig in. De totaal-indruk van al deze dépêches is, dat 't wel-is- waar hier en daar nog erg spant, maar dat langzamer hand de Rnssische regeeringsmachine weder meer normaal gaat loopen. Eenige verspreide berichten* laten wjj hier volgen: Het spoorwegverkeer komt gaandeweg weer op orde. De dienst is nog ongeregeld op de spoorwegen in Midden Azië, op de ljjn Warschan-Granitza, op den Katharina spoorweg en op de ljja Koersk-Scbastopol, waar bet stuk Melitopol-Sdbastopol cog in banden der revolntionairen is. De minister van binnenlandsche zaken heelt de sluiting gelast van 42 drnkkeipen, ten einde de versobpning van socialistische bladen te beletten. Er wordt door alle partpen een monsterpetitie aan den Czar geteekend, waarin wordt aangedrongen op weg neming van de beperkende bepalingen, die de raad van ministers heeft vastgesteld sedert het manifest van 30 October. Men heeft tpdens de onlusten te Moskou veel gepraat over de slachting, die onder vrouweu was aangericht en de verbittering waarmee dezen streden in de rangen der opstandelingen. Thans ie gebleken bjj een onderzoek der talrjjke onbegraven dooden, die nog in Moskonsche hnizen liggen, dat vele revolntionairen vronwenkleeren hadden aangetrokken, waareohpnlpk om zoodoende wankelmoedige mannen besohaam.i te manen door het te doen voorkomen alsof de zwakke sekse meer moed bezat. De correspondent van do Matin te Petersburg seint: In weerwil van alle voorzorgsmaatregelen is er sprake van een algemeene spoorwegstaking die zou uitbreken tegen den 10in dezer. De politie zet haar inhechtenis nemingen voort. In den afgeloopen nacht heeft zjj huis zoeking gedaan bij Gorki, maar er werd niets gevonden. De regeericg werkt nu een wetsontwerp uit op de ver zekering der werklieden tegen ziekte en ongelukken, welk ontwerp aan de Ujjks-doema voorgelegd zal worden eenige bepalingen zallen echter reeds binnenkort in werking gesteld worden in de fabrieken en werkplaatsen der regeering: op die wjjze wil men trachten, de werklieden gnnstig te stemmen voor de overheid. Keizer en Czar. Keizer Wilhdlm heeft den Czar met Nienwjaar een lang telegram gezonden en men verdiept zich weder in gissingen wat de inhoud daarvan zou zpn. Het moeten niet enkel goede wen&chen zpn geweest hoewel er voor Keizer Nicolaas genoeg te wenscaen valt. Wat er in stond weet men niet te zeggen, maar het moet «van politiek gewicht* zpn geweest. Een gedenkdag. Maandag is in Beieren het hon derdjarig bes'aan van Beieren als konmkrpk herdacht. Op verzoek van den prins-regent hadden geen groote feestelijkheden plaats en werd alleen in bjjzondere gods dienstoefeningen het feit herdacht. Te Mllnchen, dat rpk met vlaggen was versierd, werd in den Dom een plechtige mis opgedragen door den aartsbisschop; aanwezig waren hier de prins-regent, de koninkljjke prinsen, de ministers, veie ambtenaren en het corps-diplomatiqae. Des middags gaf de regent een diner aan het corps-diplomatiqae. In bet Fransch bracht prins Luitpoldt een toost nu op de sonvereinen en staatshoofden der vertegenwoordigde Staten. Een vorsteljjke ontvangst. De Koning en de Koningin van Engeland zpo int Prinses Victoria op het oogenblik op »Oaatsworth" de gasten van den Hertog van Devonshire. Deze ontvangt zjjne vorsteljjke gasten op vorsteljjke wjjze. Van het spoorwegstation reden zjj in rptnigen met vierspan naar het kasteel. Esn fakkel stoet van 300 man wachtte de rptnigen bjj den ingang van het park op en verspreidde zioh op de nadering daarvan in een lange lpn van levende wachten tot aan de slotpoort. De onderwjjzers in Frankrpk en het anti- militairisme. Over het vonnis van Hervé o. s. sprekende zegt de Débat», dat de slag, door de jnry van de Seine aan de anti-militairisten toegebracht, onvoldoende is om het kwaad te fnuiken. Het kwaad zit in de school meesters. Zij hoaden zich na een beetje stil, maar 40 pet. van de schoolmeesters is anti-militair. Bp de opleiding der schoolmeesters moeten verkeerde denkbeelden worden tegengegaan. Daartoe moeten de kweekscholen voor onder wijzers worden opgeheven en de kweekelingen over andere scholen verdeeld, waar zjj niet zoo met elkaar op een klnitje zitten. Verder moet er streng gewaakt worden tegen verkeerde uitlatingen van onderwpzers en dan ten slotte, moeten de onderwpzers worden onttrokken aan de almacht van den prefect, d.w.z. onttrokken aan politieke invloeden. Sooiaal-democraten en a n t:-mili tairisme in Zwitserland. In Zwitserland, met zpn volks leger, wordt de antimilitairistische beweging door de sociaal-democratische partp afgekeurd. Althans h t partij bestuur heeft besloten aan het congres dat op 10 Febr. e.k. te Aaran de legerquaestie zal behandelen, aan te raden een besluit te nemen, waarbjj wel het streven der partp wordt uitgesproken naar afschaffing van oorlog en oorlogsmiddelen, maar tevens de noodzakelijkheid wordt erkend van een volksleger, zoolang het doel van dat streven niet is bereikt. Tevens verlangt de partjj waar borgen tegen het optreden van het leger bij werkstakingen. Men verwacht dat de groote meerderheid der partp zich met dit voorstel zal vereeniges. Eén der socialistische bladen, Der Orütlianer, heeft bet met warmte verdedigd tegenover den >anti-militairistischen Bond", die dienst weigering bepleit telkens als soldaten tegenover mede arbeiders worden gesteld. De bewering, dat het loger een werktaig is in de banden der kapitalisten, beantwoordt het blad met het betoog dat het kapitalisme wel moet verdwjjnen, maar in alle gevallen een voornitgang is geweest tegenover vroegere toestanden, welke men niet moet terng verlangen en die geen volksleger kenden, maar voortdurende veeten en oorlogen. «Slechts door een democratisch ingericht volksleger kan men den eeuwigen vrede bereiken, zjj 't ook maar van stap tot stap." Een geslaagde staking. Da staking der Em- densche bootwerkers bljjkt in het voordeel der arbeiders beslist te zijn. Elf expeditie-firma's hadden den 17den November alle leden van het Verbond van Daitsche havenwerkers uitgesloten om die vereeniging klein te krpgen. Zij wilden de arbeiden niet aannemen, voor de leiders van het verbond afgezet waren. Maar zijh-bben, naar de oorrespondent van bet Berl. Tageblatt meldt, dien eisoh niet door kannen zetten en de bootwerkers hebben op den koop toe nog hanne arbeidsvoorwaarden verbeterd. Het oude loontarief is verlengd tot 31 D;o. 1907 en beide partpen hebben 50J0 rak. als borgstelling voor zpn naleving gestort. Dinsdag is het werk alge meen hervat en er is niemand wegens zjjne honding tpdens de staking geringeloord. Een vermoeiende Nieuwjaarsdag. Presi dent Roosevelt, zoo verhaalt men, heeft een eigenaardig middel toegepast ter bekorting van de Nieuwjaa-s-receptie in het Witte Hnis, waarbp vele duizenden zjjner mede burgers hem hunne opwachting komen maken. Hp gaf namelpk het orkest der mariniers, dat in de zalen mnziek maakte bevel, in een snel tenpo te spelen. De bezoekers regelden onwillekeurig hunne bewegingen naar de maat der muziek en zoo was door de macht der tonen het defileeren voor den President, dat anders een balven dag duurdeditmaal afgeloopen binnen 2| uur. Het aantal bezoekers en bandscbodders bedroeg 9U52. Weer per lnohtballon naar de Noord pool? Zal Andiée's tocht naar de noordpool met een luchtballon nog eens overgedaan worden Reeds eenigen tjjd geleden is nit Marseille het berioht gekomen, dat iemand zioh daar voorbereidde om Andrée na te volgen. Nu beweert men dat Walter Wellman dezelfde die een jaar of twaalf geleden een rampspoedige reis in het noordpoolgebied heeft gedaan op kosten van den Chicago Record llerald te Parjjs een ballon laat maken door Santos- Dnmont, om er mede naar de pool te gaan. Evenals Andréa gaan de heeren eerst naar Spitsbergen. Het moet natuurljjk een bestaarbare ballon worden, en men hoopt in een paar dagen de pool te be reiken. Of Santos-Dumont den heeien tocht meemaakt, of slechts een proeftocht, is nog niet dnideljjk. Korter, maar prozaïscher. Een der voor naamste kooplieden te Parjjs, zoo bericht Lt Figaro, heelt, ter besparing van tjjd en moeite, in zjjne handelsbrieven alle beleefdheidsbetuigingen afgeschaft, geljjk al sinds een paar jaren het Franscbe legerbestuur deed. De nieuwigheid moet ingang vinden in de wereld der handels-en nijver heidsmannen en de «salutations empresséos* zallen daar waarsobjjnljjk wel spoedig geheel in onbrnik geraken. Een verkwister. In Amerika is overleden John Steel, uit Franklin in Pennsylvm die indertijd veel gernebt maakte door ia zeven maanden tjjds den ver mogen van f 7,2'JO,liOO er door te jagen. Hp liep rond, bedekt met banknoten en andere geldswaardige stokken, die op zpn kleeren waren genaaid Papieren geld was om zjju hoed en stak nit zijn laarzen. Als hp zpn schoenen liet poetsen gaf hp vjjf dollarkellners kregen nooit minder dan vjjf of tien dollar fooi van hem. Te New York kocht bjj een koetsier die hem re6d zpn rjjtu g af en gaf 't den man toen ten gesonenke. Hjj kocht eens een hot^i en gaf dat weg. Hjj zag op straat een mooi meisje en gaf het honderd dollar. Eens in een hotel nam hjj een bad in champagne, maar liet den wjjn

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1