B IN N EN LA ND. Eeu en ander over Trekhonden. STADSNIEUWS. Uit de Pers. N ieuw8tijdingen. ii. Gemengd Nieuws. ■Js. No. 1992 f2000, no. 8644 f 1500, no. 12235 f 1000, no. 9371 f400. Nos. 1067 13194 13403 13986 en 20244 ieder f 100. zooais in een bekend verbaal daarna niet meer op flessehen zetten. Toen zjjn geld op was, werd hg arbeider en het eind was armoede. Om een hoed gedood. Maandagavond tegen vjjf nur reed eene vigilante met twee heeren en eene dame in snelle vaart door de Canmartinstraat te Parjjs. Daar stak een der heeren het hooid uit het portier, zjjn hoed waaide af en werd onder de wielbn van een in tegen overgestelde riohting stapvoets aankomenden wagen verplet. De eigenaar deed stilhouden, vloog op den voerman toe, sleurde hem den wagen af, sloeg en trapte hem, sprong we ér in en reed heen. De voerman werd met gebroken been un kermende van inwendige pjjnen opgenomen en naar een hospitaal gebracht, waar hg nog dienzelfden avond stierf. De dader is nog niet opgespoord, minister Staal en de politiek. Over het optreden van den Minister van Oorlog bij de behandeling zijner Begrooting in de Tweede Kamer zijn de bladen nog niet uitgepraat. Den heer P. L. Tak heeft dat optreden aanleiding gegeven tot een voor de Unie-liberalen niet zeer mal sche beschouwing in De Kroniek. Pen minister schetst de heer Tak als een hartstoch telijk, pathetisch militair en de Liberale Unie als «een dood blok, dat nu eens links, dan rechts wordt geschopt,'' daar niemand eene verklaring gaf waarom de „hyper- militaire beer Staalin bet ministerie zitting heeft genomen. In oud-liberalen en vrijz.-democraten juicht hij het toe, dat zij met duidelijke verklaring hun standpunt innamen. Wat echter aangaat de Unie liberalen, als politieke groep bliezen zij z. i. den laatsten adem uit, toen de heer Borgesius zweeg op de motie- Troelstra, die, zegt de heer Tak, recht op hem en zijn politieke verantwoordelijkheid af ging. En daarna, onder herinnering hoe men van rechts minister Staal steun verleende schrijft de heer Tak De talrijkste groep van links (de Unie liberalen), 24 man sterk, heeft op een gewichtig moment door zwijgen geweigerd rekenschap te geven van hare positie, en daarna is er geen poli iek leven meer. Zij verhief de onklaarheid der politieke scharrelarij tot een door haar erkend en aanvaard systeem. Dat is de zure triomf der blanco-politiek, die voor- en tegen standers van algemeen kiesrecht k'eedt in één groot harlekijnspak met enkele roode dotten bezet. Zoo rust al één lid van het linksche Kabinet op de rechterzijde. Zijn ambtgenooten doen of zij het niet merken. En de rechterzijde, die niet van gister is, palmt den heer Staal genoeglijk binnen. De liberale critiek buiten de Kamer verdrinkt in het clericale gevaar, en de clericalen, bijeen blijvende, determi - neeren alzoo de verdere verwording van het liberalisme, dat regeert. Nu gaat het karretje wel een klein jaar verder zonder groote strubbelingen, maar het aanstaand najaar zal toch wat meer klaarheid moeten brengen, omdat dan enkele vragen kunnen gesteld worden op een wijze die zwijgen onmogelijk maakt Als de Unie zich vóór dien tijd als politieke groep oploste en elk harer leden voor eigen verantwoordelijkheid liet staan, zou het liberalisme een beter kans hebben. Maar nu blijft het staau in het teeken van Borgesius. De ongezonde eenheid Lohman-Passtoors ter rech terzijde, de los-vaste verbindingen aan den linkerkant onder liberalen, en middenin het ministerie van Veegens tot Staal toe, het is een politieke heksen- sabbath van burgerlijke verwarringen, en het zou maar weinig verwondering baren, a's men Talma met Heemskerk en Aalberse, en De Meester met Borgesius en Tydeman en Bos op bezemstelen zag rijden door de politiek-troebele atmosfeer van deze Kamer. Om te beproeven of het stoomgemaal van het Heem raadschap »De Eilandspoldersterk genoeg is om den polder van het oveitollige water te ontlasten, beeft het College van Hoofdingelanden van dit Heemraadschap besloten, vanaf 1 Januari 1906 do drie molens voor één jaar buiten gebruik te stellen. tilsla-bsl (en Howe. In bet Koninkljjk Paleis te 's-Gravenhage werd sisterenavond het gebruikelijke nieuwjaars-galabal gegeven. Omstreeks 9 uur verschenen daar H. M. de Koningin, H. M. de Koningin-Moeder en Z. K. H. de Prins. Nadat de vorstelijke familie zich verschillende personen, meer bepaaldelijk de nieuw aangekomen secretarissen en attachés der buitenlandsche gezantschappen, had laten vooistellen, gaven de eerste tonen van het strgkorkest der Kon. Mil. Kapel aan, dat het bal geopend was. Aan den dans werd druk deelgenomen. De schutterij-kapel maakte muziek in de kleine balzaal. Zoodra het bal begon, was de circulatie in alle salons vrjj en bood de groote balzaal vooral een levendigen aanblik. Groepen van bloemen en hooge sierplanten uit de koninkljjke kweekkassen lachten in de couloirs en in de van licht glanzende zalen den wandelaars toe. Nu en dan openden zich de rjjen om H, M. mat gevolg te laten passeeren op den rondgang, waarbjj de koninklijke gastvrouw korter of langer in een der kamers verwplde en zich met vele genoodigden onderhield, geljjk mede Koningin Emma en de Prins verschillende bezoekers toespraken. Het. aantal genoodigden bedroeg ongeveer 1000, evenals vorige jaren, meerendeels uit de kringen van het hof, het corps diplomatique, de regeeringsper- sonen, de fcooge staatscolleges, de vertegenwoordigers an gewest en gemeente, de rechterlijke macht, de rjjks ambtenaren, zeemacht, leger, schutte'jj, landweer; de Het eerste punt, door den heer Seegers behandeld, betreft de vraag of de hond als trekdier kan en mag gebruikt worden. Verschillende categorietin van personen beantwoorden die vraag ontkennend. Er zgn er die zouden willen dat een Bjjkwet het gebruik van trek honden verbood. Dat zgn de overtuigde dierenbeschermers, die niet verder zien dan hun neus lang is. Anderen zouden eveneens gaarne zoo'n verboa zien uitgevaardigd, omdat zjj ergens gehoord of gelezen hebben, dat de hond er niet op gebouwd is om te trekken, en halen daarvoor een tal van bewijsgronden aan die niets bewjjzen dat zgn de eenzgdig-deskundigen, die de zaak slechts van eenen kant beschouwen en den hond stellen boven den menBch. Anderen weer willen ze afgeschaft hebbeD, omdat trekhonden het zoo hard te verantwoorden hebben en zoo vaak op gruwzame wjjze worden mishandeld: dat zgn de weekhartigen, die het nooit ver brengen zullen. Eindeljjk is er nog een vierde categorie van trekhonden beschermers, die nameljjk in het gebruik van honden als trekkracht niet het minste kwaad zien, op voorwaarde echter dat bond, kar en tuig, dus de geheele bespanning, gesohikt is voor het doel waarvoor zjj moeten worden gebruik Dat zgn de wjjzen want zjj begrjjpen dat een algemeene afschaffing van den hond als trekdier zou bljjken, niet alleen eene onbillijkheid te zgn tegenover duizenden, maar ook een onmogelijkheid, terwjjl verreweg burgemeesters uit verschillende gemeenten van Zuid>Hol- land, hoofd- en andore officieren van nabijgelegen garni- zoens plaatsen enz. Onder genoemd cjjfer behooren voorts te worden begrepen vele dames en heeren der uitgaande wereld. Het aantal diplomaten was dit jaar grooter dan voor heen, nu er zoovele staten, die tot het verdrag van 1899 zgn toegetreden, vertegenwoordigers bjj ons hof lieten accrediteeren, zoodat m°n ditmaal ten hove ontmoette een Mezicaanschen, Briziliaanschen en Chi- leecschen gezant. In een der met de groote antichambre samenloopende staatsievertrekken waren tegenover elkaar voor bet eerBt geplaatst twee portretten, geschilderd door Houtbotst en voorstellende den Prins-Stad houder Willem III en zjjne gemalin, prinses Maria van Engeland, Deze portretten, waarmede nauweljjks een week geledon de schilderijen- verzameling ten paleize werd verrjjkt, zgn onze Koningin door de Koningin-Moeder op het jongste Kerstfeest ten geschenke gegeven, nadat hun bestaan in het buitenland was ontdekt. Als authentieke schilderstukken van Hout- horst uit de 19e eeuw, moeten deze kunstwerken zoer groote waarde bezitten, De luisterrijke inrichting van het geheel, de onge dwongen toon, die op deze soiróe heerechte en waarin de Koninkljjke gastvrouw en de hooge verwanten zelf voorgingen, de aanwezigheid van ijjk opgesierde buffetten, waar een souper werd gediend, maakten deze hofpartij weer hoogst geanimeerd. De Koningin zag er gedurende de geheele sonóe zoer opgewekt uit. H. M. droeg een balrobe van licht groen satjjn, gegarneerd op de japon met een guirlande van witte rozen ei een bouquet van dezelfde bloemen op de borst waarvan het grootlint van den Nederl. Leeuw afhing. 'Eene parure van brillanten fonkelde aan den hals en een diadeem van dezelfde edele steenen sierde het kapsel. H. M. de Koningin-Moeder was in eeu toilet van lila moiiéa zjjde en borduursels op de rok, de bals bedekt met een collier van paarlan, aaneengeschakeld door diamanten-medaillons. Van uit den diadeem in het haar liep tot aan den sleep een wit kanten sluier. Ook Koningin Emma droeg het grootkruis van den Nederl. Leeuw, evenals ie Prins, die in de groot-tenue van vice admiraal was. H. M. de Koningin danste twee eere-quadiilles met den Prins als vis vis, de eerste met den deken van het diplomaten-corps, den Spaanschen gezant, de tweede met luitenant-generaal baron Schimmelpenniuck van der Oye, president van de Eerste Kamer der Staten-Gsneraa), in welke laatste quadrille ook de ministers van buitenl. zaken en van oorlog partjj vormden. Voor vrouwen en kinderen. Het bestuur der Hendrika-Stichting te Egmond aan Zee dat in het a.s. zomer-seitoen hoopt te kunnen bljj ven voortgaan geljjk het reed» eenige jaren, dcch onder een anderen naam en alleen voor inwoners van Amsterdam heeft kunnen doen, met het opnemen in haar herstellings oord van Nederlandsche on-en minvermogende Vrouwen en Kinderen, van welke verwacht mag worden, dat zjj door een verblgf aan zee weder geheel op krachten zullen komen, heeft van H. M. de Koningin f 225 voor dit doel ontvangen. Het zou gaarne door jaarlgksche bjjdragen en giften in staat gesteld worden de 80 besch kbare plaatsen, jaarljjks door ongeveer 210 patiëaten ingenomen, kosteloos te bezetten. Het vertrouwt, dat velen het voorbeeld van onze Koningin zullen volgen om de pl.m. f 8000 jaarljjks voor dit doel benoodigd bgeen te brengen. Mocht de geldeljjke steun niet toereikend zgn, dan stelt het bestuur zich voor, in overleg met den behandelen ien geneesheer, eén aan'al patiënten tegen don kostenden prjjs op te nemen, welke over de laatste vjjf jaren gemiddeld f 0 80 per persoon en per dag heeft bedragen. Het bestuur bestaat uit de heeren G. E. A. van Hall, directeur der Prins-Hendrik-Stichting, Voorzitter J. van der Pol Jr., gemeente-ontvanger te Egmond aan Zee en mevrouw H. J. SchipperVan Hall. Ken schorsing. De kerkeraad der Geref. kerk B. te Zaandam hoeft aan de Gereformeerde kerken in Nederland medegedeeld, dat bjj in gecombineerde vergadering met den raad van kerk A. aldaar heeft besloten om zjjn emeritus-dienaar ds. J. H. Feringa, wegens ernstige overtreding van het 7e' Gebod voorloopig te schorsen naar de artt. 79 en 80 der Dordtsche Kerkenorde, terwgl hjj bovendien besloot aan de eerstkomende vergadering der classis Haarlem voor te stellen, dat deze dienaar volgens genoemde arti kelen zal worden afgezet. De heer F. was, naar uit goede bron wordt vernomen, tgdons bedoelde overtreding geen leeraar meer te Zaan dam, doch in functie te Zeist als geestelijk verzorger in het christeljjk gesticht voor zenuwlgders. Ooftteelt. 2 Januari j.l. trad in café Davidson" te Venhuizen op de heer de £reeff, rjjkstuinbouwlueraar te Frederiks- oord. Deze bijeenkomst was belegd door het departement Venbuizen van de Maatschappg tot Nut, van't Algemeen. Spreker had tot onderwerp gekozen: »Het planten-onder- hondenbemesten en snoeien van vrnchtboomen' een zeer actueel onderwerp, vooral voor deze streken, waar de ooftteelt van zoo'n groote beteekenis ie. Vooral wjjdde spreker zgn aandacht aan de pulverisateurs en de be sproeiing met Bordtauscbe pap, terwijl hjj tevens het oog vestigde op de vangbanden (voor insecten), waarmee in den ooftrjjken Bangert leeds proeven zjjn genomen. Ook de echadeljjke insecten en de verschillonde ziekten in de vrnchtboomen werden nader besproken. Na de nuttue voordracht ontspon zich een aangename discussie, talrjjke vragen werden door den heer de Gieeft vriendeljjk en duideljjk beantwoord. Werkelgk, deze vergadering zal nattige gevolgen met zich brengen. de grootste helft van het werk door de af te danken trekhonden gedaan, dan door menschen-kinderen zou moeten geschieden. Dat is, volgens mg, zeer juist geredeneerd. Honderden arme stumperds zgn niet bjj machte om een oud paard te koopen, te stallen of te onderhouden; mogen zjj zich in hun zwaren arbeid niet laten helpen door een hond, dan zouden zjj zalven verplicht zgn al d en zwaren arbeid alleen te verrichten. De vurigste dierenbeschermer zal toch wel willen toegeven, dat een mensch boven een hond gaat. De vraag of de hond wel geschikt is voor trekdier, beantwoordt de heer Seegers aldus: Jarenlang hebben wjj ons met het trekhonden-vraaestuk bezig gehouden, meer dan tweeduizend hebben wjj er deze laatste drie jaren onderzocht, bjj gelegenheid van hondententoonstel lingen en trekhonden concoursen, en mochten wjj er vroeger wel eens aan getwjjfeld hebben of de hond als trekdier geschikt is, wjj zgn er nu vast van overtuigd, dat de flink gebouwde en voor het doel gefokte hond niet alleen een uitstekende werkkracht is, maar dat hjj in gewilligheid en opofferend uithoudingsvermogen door geen enkel laBt- of trekdier wordt overtreffen. Hebt u zelf nooit opgemerkt, dat iedere hond, onverschillig van welk ras, een soort voorliefde aan den dHg logt voor het trekken, en is dit alleen niet reeds een vingerwijzing, dat hjj, mits flink gebouwd, goed opgetuigd, goed gevoed en goed verzorgd, er honderd malen de voorkeur aan geeft, om in de open lucht een geschikt voertuig te trekken, boven een lui leven aan den ketting f Het trekken is bjj den hond zelfs een instinkt en De flnauclëele onregelmatigheden. Omtrent de malversatiën waarvan de ex-directeur der Nederl. Maatschappij van zekerheidstelling voor ambte naren en beambten zich ten opzichte dier instelling zou hebben schuldig gemaakt, vernam de N. R. Ct. d >.t bet hier niet geldt eene meer saamgestelde intrige als in de zaak der Hollandscho Hypotheekbank, maar eene reebt- Btreeksohe verduistering van waarden, die ia het bezit der Mjj. waren. Hoe groot het verdwenen bedrag is, kan nog niet met zekerheid worden vastgesteld. Naar wjj uit goede bron vernemen, aldus de Tel., werden de fiaanoieHe onregelmatigheden ten kantore van den heer Le Fèvre de Montigny op 5 December door den chef de bureau van de Holl. Hypotheek-Bank ontdekt. Toen hjj den heer Le Fèvre de Montigny hierop opmerk zaam maakte, ontstak deze in groote woede wat hand tast eljjkheden tengevolge had. Het geknoei met de pandbrieven moet uitgebreider zgn dan men aanvankelijk dacht en hierbjj is een inter nationale flesschentrekkersfirma, die hare vertakkingen over geheel Europa heeft, betrokken. De heer L. F. d. M. reisde in de laatste dagen voor zjjn arressatie naar Parjjs om bjj bovenbedoelde firma de zaak te regelen. Naar verluidt vroeg deze een groote som, die waarschjjnljjk wel bjj elkaar zou zjjn gebracht, maar inmiddels werd uit Amsterdam geseind, dat de jastitie de zaak in handen had gekregen. Hierop is de heer de Montigny naar Holland teruggekeerd en bjj zjjn aankomst te Amsterdam gearresteerd. Gisterenmorgen werden eenige pandbrieven, die ter verificatie aan de Holl. Hypotheekbank waren aangeboden, door de jastitie in beslag genomen. De houders kregen hiervoor een bewjjs in handen, door den officier van justitie geteekend. Geruchten liepen ter beurze, dat ook twee employés van de Bank gearresteerd zouden zjjn. Krand. Door het omvallen van een petroleumstel ontstond Zaterdag te Schermerhorn brand in het woonhuis van den heer J. O. In een oogenblik tjjds stond het geheele perceel in lichte laaie, zoodat van de inboedel niets kon worden gered. De brandweer, die spoedig ter plaatse was, wist door een krachtig optreden het gevaar voor uitbreiding te voorkomen. HuiB en inboedel waren verzekerd. Het Noordhollandsch kanaal is voor een groot deel met jjs bedekt. Yoor zeilvaartuigen is de vaart ge stremd, alleen de booten banen zich nog met moeite een doortocht. Wegens het jjs in de Zuiderzee nemen de booten van Friesland en Groningen thans den weg langs het Noordhollandsch kanaal. De Alkmaarsche meer ligt voor een deel dicht. Ongelukken op het ijs. Te Enkhuizen heeft het jjs een slachtoffer geëischt. De 16 jarige jongeling J. v. D., een eenige zoon, is bij het schaatsenrijden door het ijs gezakt en verdronken. Kaas naar Dultschland. De kaasfabriek te Sint Maarten levert sedert eenigen tijd rechtstreeks al hare kaas aan een Duitsche firma af. Als prijs is een gulden beneden de hoogste Alk maarsche markt bedongen. Yoor de fabriek zeker een mooi contract, daar zij behalve een mooien prijs, vol strekt geen onkosten heeft te maken. Aanmonsteren. Door de 5e Kamer der Rechtbank te Amsterdam zijn vrijgesproken van de aanklacht van desertie twee jon gelieden, die op den haringlogger „Keeltje A M 20 uit Egmond waren aangemonsterd, doch van de reizen, die zij nog moesten meemaken, achterbleven. Ze moti veerden hun niet medegaan met de opgave, dat ze slechts 1 pet. kregen van de besomming, terwjjl ze volgens hen voor IJ pet. waren aangenomenhet bleek ter terechtzitting, waarop deze zaak werd behandeld, dat de monsterrol, die ze voor den burgemeester-water schout teekenden, hun niet was voorgelezen. 380ste Staatsloterij. 4e klasse, 8e ljjst, 4 Januari. Loop der bevolking, gemeente Alkmaar. In 1905 zjjn alhier geboren 255 jongens en 287 meisjes, tezamen 542 kinderen, waarvan 3 jongens en 8 meisjes buiten huweljjk 2 jongens en 2 meisjes werden alhier geboren uit elders woonachtige ouders, terwijl 2 meisjes elders werden geboren uit oudersdie hier woonplaats hadden. Als levenloos aangegeven werden ingeschre ven 11 jongens en 4 meisjes, waarvan één jongen buiten huweljjk. Overleden zjjn 69 ongehuwde mannen en 56 on gehuwde vrouwen, 44 gehuwde mannen en 44 gehuwde vrouwen, 28 weduwnaars en 38 weduwen, en 1 vrouw gescheiden van echt, te zamen 141 mannen en 139 vrouwen of te zamen 280 personen; 13 mannen en 6 vrouwen zjjn alhier overleden, die elders woonplaats hadden, en 5 mannen en 3 vrouwen overleden elders die hier woonachtig waren. wie zich met jonge bonden ook maar een beetje heeft bezig gehouden, weet bjj ondervinding, dat een hond van middelmatige grootte, aan den leiband gehouden, zjjn eigenaar soms handen vol werk kan geven en hem eenvoudig meeneemt. Dat de hond van huis uit gaarne trekt, zal niemand tegenspreken en het vereischt zelfs opvoeding en be straffing, om den hond te leeren aan den leiband te loopen, zonder zgn begeleider voort te trekken. In zekere mate is dus elke bond geschikt om te trekken maar evenmin als een mensch geschikt is om op schouder of rug zware lasten te vervoeren, evenmin is elke hond geschikt om middelmatig zware lasten gemakkeljjk voort te bewegen, Dat er echter behoefte bestaat aan een lastdier, dat, als helper van den menscb, in staat is om middelmatig zware lasten te vervoeren, dat bewjjst het enorm groot aantal trekhonden, dat in bjjna alle landen der wereld gebruikt wordt. Bovendien heeft de hond, als trekdier, nog een voordeel boven alle andere last- of trekdieren hij luistert allééo naar de stem van zgn meester, de anderen luisteren naar de stem van iedereen een trekhond wacht op zgn baas, eeu paard, een os of een ezel naar iedereen en gaat op het eerste het beste gauwdieven-bevel er van door. En dan zou de hond, met al die hoedanigheden, niet geschikt zgn als trekdier 1" Wjj zullen hier niet alle argumenten weergeven door den heer S. met zeer veel talent en logica aangevoerd tot staving van zgn betoog dat de hond als trekdier zeer geschikt is en waarmede bjj de tegenwerpingen ontzenuwt die hem zouden kunnen gedaan worden. Het getal h uwel jjken bedroeg 136, te weten 119 tusschen jonkmans en jongedochters, 2 tusschen jonk mans en weduwen, 10 tusschen weduwnaars en jonge dochters, 3 tusschen weduwnaars en weduwen, 1 tus schen weduwnaar en gescheiden vrouw en 1 tusschen gescheiden man en weduwe. 4 echtscheidingen werden ingeschreven. De bevolking, die op 31 December 1904 9668 mannen en 10183 vrouwen, totaal 19851 personen be droeg, vermeerderde door geboorte en ves tiging in de gemeente met 1238 mannen en 1113 vrouwen, terwjjl zjj verminderde door o v e r 1 jj- d e n en vertrek uit de gemeente met 1153 mannen en 994 vrouwen, zoodat zij op 31 December 1905 bestond uit 9753 mannen en 10302 vrouwen, totaal 20055 personen. Hieronder zijn begrepen de bevolking van het Rijks opvoedingsgesticht, bestaande uit 64, en die van de Cadettenschool, bestaande uit 183 personen. De geboo rte bedroeg 1 op 37 er stierven 1 op 71.6. De geboorte bedroeg 2.70, de sterfte 139 pet. van de bevolking. 28 huwelijken zijn op buitengewonen tjjd voltrokken, waarvan 3 in de le, 10 in de 2e en 15 in de 3e klasse. Schilderkunst. Bjj den heer Nederkoorn, in de Schoutenstraat is op 't oogenblik weer een andere expositie, nameljjk van 72 heliogravures naar de voornaamste meesters. Onder deze door lichtdruk verkregen gravures bevinden zich reproducties van niet minder dan Yelasquez, Rem brandt, Titiaan, Raphaël, Rubens, Van Djjck en Murillo, om er maar eens een paar te noemen. De heor Neder koorn heeft mjj dezen keer uitdrnkkeljjk verzekerd, dat de toegang tot deze tentoonstelling geheel vrjj is en men er gerust heen kan gaan, zonder zich te verplichten iets te koopen. Yoor degenen, die hier wat toopen willen, zjjn er koopjes genoeg en dit zgn reproducties alle vau groote meesters, die tevens zeer goed zgn. Men kan zioh hier vergenoegen in de breedheid van Velasquez, het licht en donker van Rembrandt, de kleur van Titiaan, (want ook in zwart en wit spreekt men van kleur) of de gratie van Raphaël, de genialiteit van Rubens' composeeren en de fjjnheid en distinctie van Murillo en Van Djjck. Velen die wat gezien hebben, zullen hier reproducties ontmoeten, die hun niet vreemd zjjn, maar daardoor wordt bet genot des te grooter. Zoo b. v. de Sixtjjnsche Ma donna, die gracieuse en tegeljjk zoo breede voorstelling van Maria met het kind, waarnaast die J^vee prachtige oude mannenfiguren breed gedrapeerd en waaronder die snoezige, bekende twee engeltjes, die op hunne elleboogjes leunend, zoo kinderljjk schalksch uit hun oogjens zien. En dan, als tegenstelling wat religieuse kunst betreft, die schitterende compositie van Rubens vcor het Ilde- ionsus altaar. Verder, aan de andere zjjde, zien ons de lieve, aman- drlvormige oogen aan van Mona Lisa, door Leonardo da Vinei, het elegante portret van Titiaans dochter, het hoogst gedistingeerde mansportret van Van Djjok, waarvan het gelaat de meest fijne, aristocratische uitdrukking vertoond, het monumentale vrouwenportret van Ghirlan- daja, portretten van Darer, Holbein, Van Ejjck en nog zooveel anderen. Een luitspeler van Hals, een regentenstuk van Bol en vooral niet te vergeten een binnenplaats van De Hoogh (Pieter). Te veel is er om alles op te noemen, maar 't is een verbljjding als men zulke schoone voorstellingen voor niet kan gaan zien en voor weinig koopen. De tentoonstelling duurt tot 15 dezer. JAN BLEIJS. Alkutaarsche Tooneelverren!ging. Gisteravond gaf de Alkmnarsche Tooneelvereeniging een uitvoering in de Harmonie, die goed bezocht was. Opgevoerd werd »Het Zangersfeesteen bljjspel in 3 bedrijven door G. von Moser. »Het Zangersfeest* is een vrooljjk stuk, het stelt voor oogen de beslommeringen aan het voorbereiden van een dergeljjk feest verbonden die de huishouding geheel in de war brengen. Over het algemeen mag zeker worden gezegd dat de tooneelisten goed spel gaven. De rolkennis liet, naar het ons voor kwam, zoo af en toe wel iets te wenschen over en tengevolge daarvan was het Bpel van tjjd tot tjjd wel wat mat. Toch bleef de totaal-indruk goed. Vooral in het tweede bedrjjf vonden we dat goed gespeeld werd, dat was trouwens vol vermakeljjke momenten. Van de spelers noemen we in de eerste plaats den rentenier Bolten en Hartman, een figuur die menigmaal tot lachen aanleiding gaf, vooral daar waar hjj zgn liefdesverklaring doet aan Bertha, de vrouw van den advokaat Soheffler, die ook goed spel gaf. De advokaat beviel ons wel, maar wjj hadden hem met wat meer vuur willen zien Bpelen, Julie, Wilhelmina, de vrouw van den rentenier, en dr. Steen man dienen ook vermeld. Bode Praatman en Brimborius droegen veel bjj tot de vrooljjkbeid. Werf „Mlcolaas Wltsen". Gisteren werd van de scheepswerf «Nicolaas Witsenv van de firma W. F. Stoel en Zoon te Alkmaar, te water gelaten een nieuw stalen vracht-motorbootje, ingericht voor het vervoor van goederen, gebouwd voor rekening van den heer G. Kramer te Zn d-Scharwonde en bestemd v:or de vrachtvaart tusschen Zuid Scharwonde en Amster dam en Rotterdam. Ken arrestatie. Gisterenavond liep een marine-matroos in de Langestraat te venten met Het Anker, orgaan van den Marine- matrozenbond. Da politie heeft den man in arrest genomen en hedenmorgen is hjj naar de arrest-kamer van de Cadettenschool overgebracht. Witte Kruis. In de week van 27 tot 30 December zgn in het badhuis van het Witte Kruis genomen37 kuipbaden, 54 regen- baden le klas, 103 regen baden 2e klas, te zamen 194 baden. Alleen willen wg, voor de aardigheid en zg is een zeer leerzame de kleine beogferiDg weergeven, die aantoont hoeveel de armen kleine luiden, die honden als trekkracht gebruiken, zouden moeten betalen, wanneer de honden als trekdieren werden afgeschaft en deze menschen zioh bjj hun werk moesten doen helpen door hun medemenschen. De heer S. neemt Rotterdam tot maatstaf, waar om en nabjj 3500 honden als trekdieren worden gebezigd. Laten wjj aannemen" zoo zegt bjj, »dat elke hond dageljjks voor 50 cent werk levert, met andere woorden, dat, wanneer in plaats van den trekhond een man of jongen gebruikt werd, deze 50 cent zou moeten verdienen, wat feiteljjk nie' te veel is, dan leveren de trekhonden in Rotterdam dageljjks voor 1750 gulden werk. Nemen wjj verder aan, dat zjj 250 dagen in het jaar werken, dan leert een eenvoudige vermenigvuldiging, dat wjj voor die 250 dagen een bedrag aan werk krjjgen van 250 X 1750 of f487,500bjjna een half millioen Hollandsche guldens. Neemt verder het geheel der in Nederland gebruikte trekhonden op honderdduizend, wat, voor zooverre onze gegevens reiken, geenszins overdreven is dan vertegenwoordigen zjj een weikkracht van twaalf en een half millioen gulden, zoodat algeheele afschaffing van trekhonden ons land, of beter gezegd, de arme be volking van ons land zou komen te staan op het niet onaardig bedrag dat wg hierboven weergeven". Niets spreekt duidelijker dan cglers, mogen wg hier wel aan toevoegen. A. N. {Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 2