No. 5. Honderd en achtste jaargang. Zaterdag 6 Jan. 1906. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Pil Biro inslaat ail l Mi. binnenland! „NT a 9 uur gesloten." BUITENLAND. Algemeen Overzicht. Gemengde Mededeellngen. Uit de Pers. ALKNIAARSCHE COURANT. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0.80; franco p. post f 1. Afzonder jjke nummers 3 cent. Pijjs der Advertentiön per r»«r«l f 0.10 Brieven franco aan de N.V. Boek- en Hsndelsdr. HERMs. COSTER ZOON. Aldus werd reeds in enkele advertentiën dezer cou rant aangekondigd. Ook hier worde het aloude vgoed voorgaan doet goed volgen' bewaarheid 't Wordt op tal van plaatsen bewezen dat het sluiten der winkels op een vroeger uur dan weleer geschiedde, best uitvoerbaar is. Wie eenige jaren geleden, b.v. te Amsterdam, be weerde dat het niet kon, kreeg van alle kanten geljjk en thans Het is bewezen dat het zéér goed mogelijk is. En waarom zou, wat elders is gelukt, ook te dezer stede niet kunnen plaats hebben? Voor zulk een meening is geen afdoende reden aan te voeren. Men moet een weinigje durven, een klein beetje wagen om te winnen. Men moet zich verstouten met de traditie en de gewoonte te breken. Dat kost voor velen heel wat. Gelukkig dat enkelen, niet willende bljjven slachtoffers van sleur en geijkte gebruiken, zich overmannen en het toonen een nieuwen, beteren weg op te willen. O die macht der gewoonteO die heerschappij der mode, welke een echte dwinglandes is, voor wie talloos velen onderdanig kruipen. O dat ellendige, allen vooruitgang en elke verbetering tegenhoudende: o't is altjjd zóó geweest en dus moet het maar zóó blij ven." Deze theorie heeft al heel wat kwaads bestendigd en heel wat goeds in zjjn voortgang gestuit Wél hen die haar in het aangezicht wederstaan Ze zijn baanbrekers en wegbereiders voor een betere toekomst. Daarom eere aan hen die berichtten ivoortaan is de zaak na 9 uur, behalve des Zaterdags, gesloten !l Mogen immer meerderen dat voorbeeld navolgen I Werken is goed, is heerlijk, is plicht. Arbeid adelt. Hij is 's menschen sieraad. Onze verachting jegens den trage, den niets-doener, den ïtjjd-dooder," maar een mensch niet één worde geen werktuigniemand ga onder door en in zijn werk. Rust kan niet één ont beren, zal hij niet dalen als mensch. Daarom voor ook zoo velen mogelijk en zooveel als het kan Zondagsrust. Zij is noodig voor 's menschen lichaam, noodig voor zijn geest, noodig voor zjjn gemoedsleven, noodig voor het gezin. Er zij tijd voor anderen dan den dagelijks terug keerenden arbeid. De geest vraagt voedsel en. »verandering van spijs doet eten.® Hart verkilt en verdort als niet zijn behoeften be vredigd worden. 't Huiselijk leven doet zijn onmiskenbare rechten gelden. De vereeniging voor nZondagsrustc al vergt geen verstandig mensch het onmogelijke ga voort invloed te oefenen en steeds meerderen voor haar streven te winnen. Getuig maar, want daardoor moet deze zaak wortel schieten. Iets goeds behoeft niet »-et geweld gedreven te worden in de gemoederen, 't Moet slechts worden uitgesproken om in het hart een medegetuigende echo aan het klinken te brengen. Maar uitgesproken worden, ja dat moet het. Er wordt gevraagd samenwerking. Zonder deze komt op schier geen enkel gebied iets van blijvende waarde tot stand. Ook niet op dat van »Zondagsrust«. Laten allen die verkoopen het eendracht maakt machte in toepassing brengen en zeggenwij sluiten ons aaneen en maken gemeenschappelijk bekend dat voortaan des Zondags onze winkels gesloten zjjn, ten hoogste een enkel uur geopend. Er worden gevraagd onderling vertrouwen. Zonder dit kan men met elkaar niets doen. Men moet om zulk een besluit te nemen op elkander onbe paald en onvcorwaardelijk kunnen rekenen als op een rots. Er worden gevraagd steun en medewerking van het pu bliek. Men zie in dat wie zelf rusten, door hun arbeid ter zijde te leggen, ook rust moeten gunnen aan anderen. Wat men goeds wil voor zich zelf, wensche men ook voor anderen. Wie dat begeeren niet kent, is een vol bloed egoïst die zegtals ik het maar goed heb, wat raken mij dan de belangen van medemenschen Laat ons beginnen met op Zondag niet te koopen. Hiervoor is noodig een beetje nadenken, een verscherping van het geheugen, een weinigje hart en menschelijk gevoel. Komen er geen koopers, dan zeggen natuurlijk de ver- kooperswij houden onze winkels niet voor niets open, waardoor wq gebonden zijn, terwjjl ook wjj gaarne eens vrjj zouden willen wezen, ten bate van ons zeiven, ter wille van de onzen die recht hebben op ons samen leven met hen. Wjj moeten juist hen steunen die Zondags sluitende weg tot een waardige Zondagsviering, welke kan leiden tot vernieuwde Zondagsheiliging, aan welke ieder be hoefte heeft, zal hjj als mensch niet zinken. Komt mannen van zaken, sluit u aan en voert in Zondagsrust l Komt, publiek, toon dat streven te waardeeren I Desgelijks zij het, waar het geldt de vervroegde winkel sluiting. Eenigen gaan nu vóór, velen mogen volgen, eindelijk zullen allen evenzoo doen. Zij die verkoopen hebben er recht op dat ook dezen nog een rustig, gezellig, huiselijk uurtje hebben, een uur van geestelijke verfrissching of een waarin het hart voedsel ontvangt. Zjj die koopen, hebben zich eenvoudig aan te wennen niet op den »laten avond" nog inkoopen te doen. 't Is maar een kwestie van gewoonte. Men kan èn tegen Zondagsruste èn tegen tvervroegde sluitingin de week allerlei bezwaren aanvoeren. Men kan ze ook heel gemakkelijk scheppen. Maar andermaal: niemand pleit voor het onmogelijke. Men kome op voor het bereikbare. Is dit de leuze, welnu dan zie men in dat er op dit terrein nog wel wat te veranderen en te bereiken valt. Steeds grooter worde het aantal bordjes waarop ge drukt staat: Des Zondags gesloten en ln de week na 9 aar. J. F. T. A. De Russische admiraal R o d j e s t w e n sk j heeft de ongelukkige eigenschap, dat hg telkens neer de weield over zich doet spreken maar altjjd op een wjjze, die twgfel laat of zjjn zenuwgestel wel volmaakt in orde is. Zoo is 't gegaan bg den aanval op de Engel- sche visechersvloot in het Kanaal, zoo gaat 't ook thans w*er, nu hij in de Novoje Wremija een schrijven over den zeeslag bij Tsoesj'ma heeft openbaar gemaakt, waarin hjj een ernstige besebnldiging tegen Engeland heeft uitge- bracht. Hij heeft zich namelijk de nitdrnkking laten ont vallen »Da verblijfplaats van de Japansche vloot was niet eens bukt-nd aan den admiraal van de met Japan verbonden Engelsche vloot, die zjjn strgdkrachten in Wei- hai-wei bad samengetrokken, in afwachting van het bevel om de Rosdsche vloot te vernietigen, indien Japan dit einddoel van Engeland niet alleen had kunnen bereiken." Do Britsohe regeering heeft op deze beschuldiging ven den Russiecben admiraal onmiddellijk geantwoord. Het Britsche gezantschap te Petersburg heeft nameljjk een vertoov gericht tot graaf Lamsdorf, om te protesteeren tegen de beweringdat de Britsche vloot bg Wei-hai- wei als 't ware gereed leg om de Russische vloot te vernietigenindien de Japanners de nederlaag zouden hebben geleden. De admiraal is thans in het zooeven genoemde blad komen verklaren, dat minister Birilef voor zjjn scbrjjven in het minst niet verantwoordelijk is. Wel had de minis ter als chef vergunning gegeven voor de publicatie maar hjj had van den inhoud van het schrgven geen kennis genomen. >Deze vergunning beteekent echter geenszins, dat Birilef het met mgn bewering eens behoeft te zjjn. Wat mjja bewering omtrent Engeland's rol in den zeeslag van Tsoesjima betreft, dit is mgn persoonlijke opvatting, die ik mg gerechtigd acht uit te spreken vooral nu de buitenlanders er geen been in zien, over Russische aangelegenheden en maatregelen esn oordeel uit te spreken." Te Petersburg hecht men aan Rodjeatwensky's beweringen niet veel waarde, velen noemen hem een zieke, wiens denkvermogen abnormaal is. Wegens het gebeurde te Debreozin in Hon garije, waarvan gisteren door ons werd melding gemaakt, heeft het Kabinet-Fejer* A-y andermaal vergaderd en, naar men gelooft, besloten de eerst genomen strafmaatregelen te versoherpen. De naar Debreozin afge aardigdo Regee- rings-comtnissaris Bid a beeft de leiding van bet bestuur uit de banden der plaatselijke autoriteiten overgenomen, het hoofd van politie uit zgn ambt ontzet en de lagere beambten vervangen door 'politiedienaren uit Budapest. De geheele stad is nu onder militair bewind. Het parket moet bewgzen in handen hebben, dat de sobandelgke aanslag op den gouverneur Kovaos door het gemeente bestuur werd voorbereid. De Regeering heeft geen kennis willen nemen van de ontslagaanvraag, welke den heer Kovacs werd afgedwongen. Zij heeft voorts, om het verzet van de comitaatsambtenaien in den lande tegen de door haar benoemde gouverneurs te kuotten, een voorbeeld gesteld aan den >Sapernotarius« van het Pester oomitaat en dezen wegens ongehoorzaamheid aan de lastgevingen van zgn chef door de rechtbank doen veroordeelen tot twee maanden gevangenisstraf en ontzetting uit zgn ambt. 't Schijnt wel zeker te zijn, dat de hard-leersohe Czar aller Russen nu toota weer zjjn toevlucht gaat nemen tot reactie en bureaucratie, waarvan Minizter Durnovo de personificatie is. Hoe kras deze Minister die nu weer de maoht in handen heeft en Witte van al zgn invloed heeft beroofd optreedt bljjkt uit het bericht, dat de Ncarodnaja Swoboda, het blad van professor Miljoekot en JesseD, het orgaan van de constitutioneel-democratische partjj, op last der regeering niet meer mag verscbjjnen. Dit besluit wordt gegrond op een artikel van Peter Strove, in dat blad verschenen. Struve trad in den laatsten tijd zeer scherp op tegen de revolutionaire partgen en had in bedoeld artikel op krasse wgze bet optreden der revolutionairen in Moskou afgekeurd. Maar te geljjk had hg critiek geoefend op de handelingen van de regeering en op de bevelen van den militairencommandant van Moskou, die met artillerie uitrukte tegen een handvol opstande lingen en de hoofdstad behandelde ah ware zg een belegerde vesting. Deze, in zeer gematigden toon ge schreven critiek wordt thans beschouwd als een politieke misdaad, waarvoor Struve zal moeten terecht staan en waarvoor het blad Rarodnaja Swoboda niet meer mag veisobgnen. »Da ware oorzaak van dit optreden der regeeringc, seint de correspondent der Vots. Ztgis, dat dit blad het orgaan van de nitnemendste vertegenwoordigers van het intellect is, die tegen de revolutionaire partgen optre dend, de organisatie van een krachtige vrjjzinnige partjj en de agitatie voor de.Doema verkiezingen in hun vaandel schreven. De wensch.j dat, zoo er een vertegenwoordiging komt, dit een serviele vertegenwoordiging zal zgn, is bg den Minister Durnovo zoo sterk, dat bg vastbesloten is elke loyale kiesrecht-agitatie te beletten. Naar gemeld wordt, zal de regeering slechts de reactionaire groepen in de gelegenheid stellen kiestergaderingen te houden, terwjjl de cons'itutioneele partgen geen vergaderingen lillen mogen beleggen.® Bespiegelingen over eenen nieuwen Fransch- Duttschen oorlog. Een medewerker van de Vorwarts zendt aan dat blad een beschouwing over de kansen van een nieuwen oorlog tusschen Frankrijk en Duitschland, om te waar schuwen dat men nu niet zoo gemakkelijk als in'1870,71 de overwinning zou behalen. Frankrijk, aldus een uittreksel daarvan in de A. R. Crt was in 1870 volslagen onvoorbereid. Het legerbestuur en het ministerie van oorlog hadden den boel in het honderd laten loopen. Er bestond geen ernstig plan voor de noodige krijgsverrichtingen, de troepen hadden wel kaarten van de Duitsche grensgewesten, maar niet van Fransch gebied. De ruiterjj was niet geoefend op het uitvoeren van verkenningen. De Fransche troepen hadden gebrek aan het noodige proviand, zoodat zij ten slotte, door den honger gedreven, uiteenstoven om op eigen hand mondkost te gaan zoeken. Bij gebrek aan een operatie-plan, werden de Fransche legerbevelheb bers onzeker, bevelen en tegenbevelen volgden elkander op de hielen, en zoodoende deden de troepen noodelooze en vermoeiende marschen, die hun geestkracht doofden. Om het ongeluk te voltooien, wierp Napoleon III zich als veldheer op en vaardigde de domste beschikkingen uit. Men behoeft zich niet te verbeelden dat de Franschen al die fouten zullen herhalen. Zjj hebben veel geleerd. De Duitsche chauvinisten moeten weten dat zij Frankrjjk nu pas kunnen binnenrukken, nadat zij de linie van de Fransche versperringsforten veroverd hebben. Al zijn die forten ook niet geheel in overeenstemming met de nieuwste eischen van de vestingbouwkunde, zoo vormen zjj toch schrikkelijke hindernissen die aan vele duizenden Duitschers het leven kunnen kosten. Boven dien zijn zij een goede dekking voor den strategischen opmarsch van de Franschen. De' Duitschers begonnen den laatsten oorlog met een geweldige overmacht: 477,000 Duitschers trokken tegen 250,000 Franschen op. Het is uitgesloten dat het Duitsche rijk thans den oorlog met een overmacht van 56 percent zou kunnen beginnen. Duitschland heeft veel meer inwoners dan Frankrjjk, maar het kan ten hoogste 23 millioen soldaten op eenmaal naar de grens zenden, omdat het rollend materieel beperkt is. Maar ook Frankrijk kan in het begin van den oorlog wel 2 tot 3 millioen man op de been brengen. Er is dus weinig kans dat de Duitschers dadelijk een groote overmacht in het veld kunnen hebben. In den verderen loop van den veldtocht van 1870 hadden de Duitschers geduchte meevallers en de Fran schen even groote tegenslagen. Bij Worth liet generaal Failly, die door Mac Mahon ontboden was, dezen laatste eenvoudig in den steek. Bij Mars la Tour liet Bazaine zich, ofschoon hij over 125,000 man en 504 kanonnen beschikte, door 32,000 Pruisen met 126 kanonnen vrees aanjagen. Had hjj doorgetast, dan zou generaal Alvens- leben een schrikkelijke nederlaag hebben geleden. Had hier Mac Mahon, die wel geen groot veldheer maar een zeer voortvarend en bekwaam generaal was, het bevel gevoerd, dan zou de slag voor de Duitschers stellig verloren zjjn geweest en zou de overwinning van St. Privat-Gravelotte, welke het geh°ele Fransche Rjjnleger naar Metz terugwierp, onmogelijk geworden zjjn. Ook de veelgeprezen' slag van Sedan is, volgens den man van de Vorwarts. eigenljjk het gevolg van een samenloop van ongelukkige omstandigheden geweest. Mac Mahon moest tegen beter weten in, in het belang van de dynastie, Bazaine uit de omsingeling trachten te bevrijden. Op den weg daarheen werd de slag bij Sedan geleverd. En daarmede was, van het gevecht bij Weissenburg af gerekend, binnen 27 dagen het grootste gedeelte van het Fransche leger onschadelijk gemaakt. Is er werkelijk, zoo eindigt de medewerker van de Vorwarts, een Duitscher zoo verblind om te hopen, dat de Franschen ook in een toekomstigen oorlog zulke bokken zullen schieten als de bovenvermelde En laten de gedachteloozen die denken dat het Duitsche leger stellig zal zegevieren, zich afvragen, of de Duitsche leiding weer'zoo consequent zal handelen ^ls in 1870... De consequentie is in den oorlog zeer veel waard, want daarin komt het, zooals reeds Scharnhorst heeft gezegd, minder aan op wat er gebeurt dan op de uitvoering, met kracht en logica, van hetgeen men eenmaal onder nomen heeft. Het Duitsche rijk staat echter in het teeken van den zigzag. En wanneer ook in een oorlog het beginsel van den zigzag mocht heerschen, zou het Duitsche leger van een koude kermis kunnen thuis komen. Engeland en Frankrjjk. De bartelgkheid van de betrekkingen tussch«n Engeland en Frankrjjk kan weer hieruit bljjken, dat Lord Koollya, de particuliere secretaris van koning Ednard, den Londenschen oorres pondent van de Echo de Paris, die den koning met Nieuwjaar een gelakwensoh had gezonden, aldus geant woord heeft»De koning heeft mg opgedragen u te danken voor uw telegram en voor de goede Nieuwjaars- wensohen die n hem uit naam van de Echo de Paris heeft aangeboden. Z. M. gelooft en hoopt barteljjk, dat de gevoelens van vriendschap die er nu tusschen de twee landen bestaan lang gehandhaafd zallen worden.» De electorale strjjd in Engeland. De al- gemeene verkiezingen in Engeland znllen den 13n Januari beginnen. Zg gesohieden niet, ale bier te lande, overal op denzelfden dag, maar in verschillende districten op verschillende dagen, en zoo dnren zij weken lang. Men berekent, dat de verkiezingen den al of niet gekozen candidaten niet minder dan tien millioen gulden zullen kosten. Er zgn wettelgke bepalingen welke, ter voor koming van om ooperjj en bedrog, die kosten beperken. Maar er wordt, ook binnen de perken der wet, veel geld uitgegeven aan geschriften, v;rkiezings-agenten, huur van lokalen, reis- en andere kosten voor redeuaars, rjjtuigen om kiezers naar de stembus te brengen, enz. Het leger en werkstakingen in Prank- r jj k. Om voortaan te verhoeden, dat het leger gebruikt wordt tot beteugeling van ongeregeldheden bg werk stakingen, heeft de heer Da Montfort, lid van den Franschen Senaat, een wetsvoorstel ingediend, kraohtens welk om in dit geval dienst te doen een afzonderljjk politiekorps wordt in het leven geroepen, onder den naam van vmobiele brigade». Deze zal uitsluitend onder de bevelen staan van den minister van binnenlandsche zaken en op diens voordracht zal hare inrichting en samenstelling worden geregeld bjj besluit van den presi dent der Republiek, den ministerraad gehooid. Zjj zal te Pargs zjjn gekazerneerd en daar kunnen medewerken tot handhaving der openbare ordein geval van werk staking kan de minister afdeelingen naar de bedreigde gemeenten zenden, welke de kosten zullen hebben te dragen van de verplaatsing en van andere noodig ge- woiden buitengewone uitgaven. Ziodra de brigade ib ingericht, zullen de gewone troepen niet meer mogen worden opgeroepen tot handhaving der openbare orde, behoudens in buitengewone gevallen, wanneer de politie daartoe niet bg maohte is en dan alleen wanneer do rustverstoorders gewapend zgn. Het Journal zegt, bg de mededeeling van dit voorstel, dat het zeer gewansoht is, eea deel der brigade uit beredon manschappen te doen bestaan. Maatregelen tegen een advocaat. De rechter-commissaüs te Marseille die bezig is met de in structie tegen een internationale dievenbende, waarvan zekere Mirabel de leider is, heeft diens advocaat, den heer Destrez u t Pargs, gevangen laten nemen, omd t deze geweigerd bad te zeggen, waar eon ander lid dier bende zich thans bevindt. Bovendien liet hg bjj den advocaat huiszoeking doen en stelle hem eerst daarna op vrjjs vceteo. De deken der orde heeft tegen deze behandeling bg den minister van Justitie zgn beklag Ingediend. De minister heeft een onderzoek bevolen. De kruik gaat zoo lang te water... Te Pargs is een vijftigjarige dievegge aangehouden, dia iu haar omgeving voor uiterst deftig en braaf werd gehouden. Zg was altjjd stemmig in 't zwart gekleed, sprak weinig maar steeds verstandige taal en ijverde voor liefdad ge werken. Dagelgks ging zg uit met een boek onder den arm en bezoc t gegoede personen. Vond zg die thuis, dan vroeg zq een bgdrage voor een sanatorium en liet bun een aantal namen van schenkers zien, die reads in het keurig gehouden boek stonden. Kreeg zg echter op baar bellen geen gehoor, dan gebruikte zjj een der 17 valsohe sleutels, die zjj bg zioh droeg, om binnen te dringen en weg te nemen wat van baar gading was. Naar aanleiding van ingekomen klachten gelokte het der geheime politie haar op heeterdaad te betrappen. Het bleek toen, dat zij in drie dagen voor een waarde van 1800 fres. aan geld en voorwerpen had weten te bemach tigen. Hypotheek-banken. De financierde malversatiën te Amsterdam, die thans zoo algemeen de aandacht trekken, doen velen vragen, hoe 't met de soliditeit van de meesten onzer hypotheek banken is gesteld. Ook in De Telegraaf is die vraag behandeld en de conclusie vau deu schrjjver van dat artikel zg hier over genomen Het zon ons spjjten, indien uit het aangevoerde de conclusie werd getrokken, dat alle hypotheekbanken onsoliede zgn gelukkig is het tegendeel waar. Ds mal versatiën van enkele personen mogen en kannen ook niet eea blaam werpen op een geheele klasse. Er be staan in ons land nog voldoende hpotbeelc-banken, aan wie wjj met gerustheid onze penningen darven toever trouwen en wier pandbrieven als beleggingen >pöre de familie" kunnen besohonwd worden. Maar dat neemt niet weg, dat geen enkele wetteljj ke waarborg wordt gegeven voor de soliditeit, en dat het vertrou wen bier uitsluitend gebaseerd is op de meening om trent personenzoodra andere personen het bestnur eener hypotheekbank overnemen, zal opnienw, zelfs omtrent de meest elementaire zaken, gewacht moeten worden op daden, en kan men sleohts hopen, dat deze daden een voortzetting zullen zgn van de eerlgke handelingen der voorgangers. Maar wat wjj opnieuw wilden betoogen, is, dat het zóó niet langer kan dat de tijd is aangebroken, waarop onze wetgevers moeten afdalen uit de spheren der >hooge* politiek, om tnsschen de menschen te gaan en te vernemen wat het praot'sche leven eisoht; dat toezicht op naamlooze vennootschappen, die ored et vragen van h t pnbliek, te lang is uitgesteld; dat de rech sv-rbouding van hypotheekbanken in détails moet wo den geregeld dat het een hemeltergenl sohandaal is, dat 400 millioeu Hollandsche guldens belegd zgn bg instel lingen, waarvan de wet bet bestaan niet kent. Vraagt men naar de middelen, w-dke kannen dienen om de rechten van pandbriefhonders te be- aohermen, dan willen wjj de volgende noemen a. Aan de pandbrieven van een wettig geconsti tueerde hypotheekbank moeten geljjke rechten worden gegeven als aan den bypotheekeemer; de pandbrief zij een papier aan toonder, beroorreoht als de hypotheek zelve. b. Hypotheekbanken zgn verplicht ban adminis tratie te stellen onder oontróle van een accountant. c. Naast de schatters der bank stelle de staat zelf schatters aan, zonder w er toestemming geen geld op hypotheek worde gegeven, zoo een bank pand- brioven uitgeeft. d. Het kapitaal eener hypotheekbank moet g>heel geplaatst en volgestort zjjneen bank mag niet meer dan het vjjfvond van dat kapitaal op bypothnek geven. e. De uitgifte van pandbrieven mag sleohts ge schieden nadat de stnkken vanwege den staat zgn gewaarmerkt en tot bedragen, door staatsambtenaren goedgekeord, nadat dezen is aangetoond, dat voor geljjke bedragen hypotheken zgn gesloten. f. Uitloting van pandbrieven mag sleohts geschieden in het openbaar, ten overstaan van een staatsambtenaar aan wien de uitgelote stnkken ter vernietiging moeten worden overgedragen. g. De commissarissen eener hypotheekbank zjjn met hnn vermogen aansprakeljjk voor de sohulden der bank; deze aausprakelgkaeid ga op de eifgenamsn over. Wjj weten, dat het doorvoeren van de mees'e dezer middelen een groote verandering eisoht in onze wetten maar ook weten wjj, dat de meeste onzer wetten verouderd zgn en dringend herziening eischen. Weina, deze herziening kome, en onze wetten worden in overeenstemming gebracht met het practitche bven, waaraan zjj sinds vjjftig jaar vreemd zgn. De Eerste Kamer en bet recht van amende ment. De anti.-rev. Rotterdammer betoogt, dat waar in ons land eenmaal het Twee Kamerstelsel aanvaard is, het verleenen van het recht van amendement aan de Eerste Kamer niet zoo slecht is als men het wel eens voorstelt. Het blad merkt op De Eerste Kamer staat steeds voor de keuze: met huid en haar het voorstel accepteeren óf anders het afstemmen. In hoeverre er zoo van een vrjje keuze sprake is valt aanstonds te verstaan, /eer vele wetsontwerpen worden op die wijze door de Eerste Kamer aange nomen, nu ja, omdat verwerping een te sterk op treden zou zjjn. Daardoor evenwel komt het gemeen overleg tusschen Kroon en Staten Generaal, althans wat de Eerste Kamer aanbelangt, niet tot zjjn recht. Zoolang het Nederlandsche volk ook in de Eerste Kamer heeft te zien een lichaam, dat voor de volks rechten en vrjjheden heeft te waken, doet het aldus in haar onbelemmerde keuze zeer beperkt zjjn der Eerste Kamer aan goede staatkundige beginselen te kort. En is het allesbehalve verheffend dikwerf te moeten aanschouwen, dat de Eerste Kamer der Staten-Generaal pruttelend en morrend over veel wat haar in onder scheiden wetsontwerpen tegenstaat, toch ten slotte maar met weerzin »slikt« wat haar wordt voorgezet, omdat zjj anderzjjds verwerping van het voorstel niet meent te kunnen verantwoorden. Geheel anders wordt hierover natuurljjk geoordeeld door mr. P. J. Troelstra, die in het tjjdschrift De Be- iveging eene nabetrachting geeft o/er de Begrootings- debatten. Het toekennen van het recht van amendement aan de Eerste Kamer zou z. i. zjjn eene verplaatsing van invloed en dat naar den plutocratischen-conserva- tieven kant en daarvan zou, betoogt hjj, de Eerste Kamer kunnen gebruik maken om sociale maatregelen te verminken. De macht in ons wetgevend lichaam zou daardoor van het Lager- naar het lloogerhuis verlegd worden. Naar aanleiding hiervan merkt mr. Troelstra op Dat, als de stroom van het algemeen kiesrecht en

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1