No. 6. Honderd en achtste jaargang. 4906. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. AANDAG 8 JANUARI. Het raadplegen van den huisarts-hygiënist. Beschermt de Vogels. B TE N L A ND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk f I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groot» letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij vjh. HERMs. COSTER ZOONVoordam C 9. Algemeen Overzicht. Gemengde Mededeelingen. i I ALKNIAARSCHE COURANT. De groote sommen die ook hier te lande worden uitgegeven, voor hetgeen de Duitschers noemen, »Volks- gesnndheitsptlagec en die ten laste komen van de ge meenschap, zijn voorzeker goed besteed, en men kan met dankbaarheid constateeren, hoeveel op dit gebied in de laatste 50 aren werd tot stand gebracht, maar wie in deze aangelegenheid belang stelt, zal moeten erkennen, dat deze sommen eerst ten volle rentegevend znllen worden, indien de individaeele zorg voor de gezondheid, niet wordt verwaarloosd. Het ligt in de richting van onzen tjjd, dat deze noodzakelijke consequentie hoegenaamd de aandacht niet tot zich trekt. Van den Staat verwacht men te veel, van het individu te weing. We halen den dooter alleen als we het zonder hem niet kunnen stellen, en sturen dan met spoed een bood schap: »of dokter gauw even wil aankomen*. En de doetoren, die algemeen genomen meer plichts gevoel bezitten dan andere menschen, en niet weten waarvoor zjj geroepen worden, voldoen aan het verzoek. De patiënt verlangt dan van zjjn dokter, dat bjj spoedig weer hersteltde ziekte die dikwjjls een gevolg is van langdurige nalatigheid, moet met behulp van een drankje, als sneeuw voor de zon verdwijnen. Wordt de patiënt spoedig weer beter, dan vindt bjj de tekening dikwjjls te hoog en bedenkt bjj zioh zelf, dat de natuur of zjjn natuur hem ook wel geholpen zoude hebben. Indien het ons werkeljjk ernst is, om den algemeenen gezondheidstoestand te vorbeteren, dan is het n'et vol doende dat de gemeente of de staat op de begrooting daarvoor hooge sommen uittrekt en een aantal contro- leerende ambtenaren aanstelt, maar dan is hot niet minder noodig, dat in eiken maatscbappeljjken kring de hygiënist-geneesheer wordt geraadpleegd, en tevens dat diens adviezen worden gevolgd. Duideljjk is, om een voorbeeld te noemen, dat de uitgaven voor een abattoir, de gezondheid niet zullen verbeteren, noch van degenen die te veel vleesch eten, noch van hen die hun budget zoo inrichten dat er gsen geld overschiet om b.v. 't hoog noodige vleesch of vet voor zich en de zijnen te koopen. En van beide cate gorieën zjjn er dunkt ons velen. Wie de logica dezer redeneering erkent, moet, dunkt ons, met ons nog een schrede verder gaan. In de mo derne samenleving en wanneer men de tegenwoordige denkwjjze volgt, n.l. dat de maatschappjj als 't ware een organisch geheel is, wordt ook voor het individu, de zorg voor de gezondheid min of meer een plicht van een ieder. En aangezien de overgroote meerderheid zeer weinig bekend is met de »Gesundheitspflege» zal hjj zjjn huisarts meer moeten raadplegen, ook in die gevallen dat geen bepaalde ziekte aanwezig is en hjj zal deze adviezen beter moeten bezoldigen, dan thans het geval is. Evenals in het burgerljjk wetboek, de kosten tot behoud van een zaak, preferent worden beschouwd, eveneens zal een goed huisvader de kosten ter voorkoming van ziekte en der halve tot behoud van zich en de zjjnen, als preferent moeten boeken. Dat wil zeggen, dat zij betaald moeten worden zoo spoedig mogeljjk en niet na een jaar, en niet mogen komen na de uitgaven voor opschik of vermaak of bier of voor den nieuwen Hollandschen volksdrank, port van vjjftig cent de flesch. En deze argumentatie klemt des te meer, omdat de geneeskunde in haren geheelen omvang, in de laatste eeuw belangrjjk is vooruitgegaan, zoodat met meer vrucht de medicus kan worden geconsulteerd dan vroeger, doch tevens omdat het voorkomen van ziekten gemakke lijker is dan ze te genezen. Nu is volkomen waar, dat velen, helaas, met zulke kwalen behept zjjn, dat (1) Zie .Die Medicin im 19 Jahrhundert". Berlin, Verlag Cronbach, deel X. i. 'k Benijd de vogels vrij en los, Die in het luchtruim vliegen; Die midden in het groene bosch, In 't lieve nestje week van mos, Zich zacht ten slape wiegen. Het woud is hunne voorraadschuur, Daar staat de tafel der natuur, Voor groot en klein toeganklijk. Nog is het winter, maar de zon heeft reeds in haar loop den steenbok-keerkring doorsneden. Allengs zullen haar stralen in kracht winnen, de dagen worden langer. Nog slechts enkele weken en de voorboden der lente zullen zich vertoonen in zwellende knoppen, in schuchtere bloemen die haar bonte kelken openen en met deze eerste -voorteekenen dat de natuur in onze streken uit haar winterslaap ontwaakt, zullen ook de vogels, welke in den herfst naar warmer streken trokken, terugkeeren naar do plaatsen waar zij hun nest hadden gebouwd of het eerste levenslicht aan schouwden. Met hen komt er leven en bezieling in de natuur. In bosch en tuin, op weide en akker, langs de duinhellingen en de stranden der zee, over.l is leven, beweging, kleurengeschitter, rijk afwisselend gezang uit duizenden kleine keeltjes. Wat een gejubel wat een gekwinkeleer! 't Is alles vrooljjkheid, alles genot, alles leven. Hoe heerlijk dan in de natuur! Wat een genot te luisteren naar dat heerlijk geluid uit zooveel orgel keeltjes voortgebracht. Met hoeveel verrukking luistert men naar de onvergelijkelijke strofen van de „Nachte gale Schuifelare", zooals Gezelle hem zoo terecht in zijn west-vlaamseh idioom noemt. zelfs de best-ingerichte sanatoria voor hen geen beter schap kannen aanbrengen. Daartegenover staat echter even vast, dat indien de gezondheid en de zorg daarvoor meer beschonwd werd als plicht, de aarzeling om zieke en zwakke individuen voort te brengen grooter zoude zjjn, en zeer veel grievend leed aan 't menschdom bespaard zoude bljjven. Nu is het bjj uitstek moeieljjk in een dagblad-artikel om met voorbeelden te staven, hoeveel baat menigeen er bjj zonde vinden, om den huisarts te consnlteeren en diens hygiënische voorschriften te volgen. Men zoude er wel een boekdeel mede kannen vullen. Doch zoude het gelezen worden, nu de courant tegenwoordig schjjnt te worden de eenige bron waaruit de meerderheid hare kennis put Om niet te uitvoerig te worden, mogen we sleohts enkele voorbeelden aanhalen, want er zjjn tal van organen en gedeelten van 't liobaam, die zoowel uit onwetend heid als uit luiheid niet naar behooren verzorgd worden tot schade van het geheel. Zoo is het ook, om eens iets te noemen met de zorg voor de behaarde hoofdhuid. Hoeveel deze te wenschen overlaat, daarvan kan ieder zich aanstonds overtuigen, door een openbare school te bezoeken. Men heeft bjj deze inspectie een vergrootglas niet noodig. Tal van gevallen van hoofdzeer komen voor, die geheel voorkomen konden worden. Boos, die dikwjjls kaalhoofdigheid veroorzaakt, wordt in de meeste gevallen, (het zoude ons niet verwonderen indien roos voorkomt bjj 90 pet. der bevolking) in het geheel niet behandeld. Hoe de gehoorgang bjj velen betere verpleging vereischt is totaal onbekend. Doofheid komt zeer 'veelvuldig voor. De tanden worden niet gepoetst en de mond wordt deB avonds evenmin gereinigd hetgeen toch een der eerste voorrchriften der hygiëne is. Hoevelen zjjn er mede be kend, dat de neusademing normaal is Bjj een aantal personen zjjn de spieren van de onderkaak als 't ware verlamd, tengevolge van de abnormale ademing door den mond. Een normaal gezichtsvermogen wordt alleen door hen, die 't missen, op prjjs gesteld. In veel gevallen kan rationeeler voeding, (b.v. gebruik van levertraan of spek) het weerstandsvermogen bjj kinderen en volwassenen verhoogen. Het gebruik van koude of warme baden, de ventilatie der slaapkamers, de kleeding vooral bjj meisjes, enz. het zjjn alle onderwerpen, waarover men den medicuB veel meer moest raadplegen, dan thans geschiedt. Ziek zjjn is kostbaar, het voorkomen van ziekte is een zuinig- Zoude het niet zeer wenscheljjk zjjn, dat de huisarts bjj het aangaan van een huweljjk geconsulteerd werd en een rapport uitbracht aan beide partgen f Er is evenwel nog een ander gebied, waarop o.i. de raad van den huisarts ter besparing van veel leed meer moest ingewonnen worden. De vooruitgang in de psychia trie maakt het meer en meer mogeljjk, om te constateeren of er aan ons hersenmechanisme iets hapert. Dikwjjls wordt een geheel gezin te gronde gericht, als het hoofd daarvan ljjdt aan eon hersenstoornis, die in den regel r ist wordt begrepen. De eerste symptomen daarvan, grootheids waan of overdreven geringschatting van zich zelf, gepaard met slapeloosheid en vermagering, vrees voor kwaad sprekerij en groote achterdocht enz., worden in verreweg de meeste gevallen door de niet-desknndige huisgenooten niet herkend als eerste verschijnselen eener krankzinnigheid of verzwakking van vermogens. Zjj zjjn geneigd met den patiënt aan de miskenning en achterklap te gelooven, of mede te doen met ziekeljjke neiging tot voornaamheid en grootheid, alles met dat gevolg, dat het gezin financieel tot beneden nul daalt. Dan is het te laat. Indien het gewoonte wordt en begrepen wordt hoe noodzakelijk het is tot voorkoming van veel jammer en ellende den huisarts veel meer dan tegenwoordig gebruikeljjk is, te consnlteeren en hem over verschillende zaken om voorlichting te vragen, dan vervult men daarmede o.i. een plicht; groote schade en groot nadeel voorkomt men zoodoende voor de maat schappij waarin men leeft en waarvan men een deel uit maakt en die behoefte heeft aan gezonde individuen wier werkkracht onverzwakt is. Hebt gij u er wel eens ingedacht, waarde lezer, wat de natuur zou zijn zonder vogels Wat ware de lente met haar frisch ontluikend groen, met haar zoele lucht, haar duizendkleurige bloemen? Een 35 jaar geleden bevond ik mij in Italië, in een streek die door ligging, rijkdom aan bosschen en beekjes een klein Eden moest zijn voor de vogels, 't Was in 't voorjaar, vroeg in 't voorjaar, maar de lente had in dat zonnige land reeds lang haar intrede gedaan en overal prijkten boomen en heesters met blad, knoppen en bloemen. Het was heerlijk te wan delen in die bevoorrechte natuurmaar hoe schoon ook, toch was zij doodsch, het bosch was stil, het veld zonder levendigheid, geen zacht gefluit, geen trillende slag, geen vrooljjke wektoon verbrak de stilte er waren geen vogels. Zij waren meedoogenloos uitge roeid. 't Was akelig doodsch, verlaten, want het leven ontbrak en niets kon dat gemis van de vogels ver goeden noch de weelderige plantengroei, nóch de koesterende voorjaarszon, noch de kleurenpracht der bloemen. Een jachtwoede, die geen versohooning kent en door geen schoontijd wordt bedwongen, had de streek van vogels ontvolkt, haar van leven, vrooljjkheid en beweging beroofd en ten prooi gelaten aan de verwoestingen van onnoemelijke scharen insecten, waarvan de wonderbaarlijke vermeerdering door geen vogels werd beperkt De vogels, die in zoo hooge mate de natuur ver levendigen en z o onberekenbaar nuttig zijn, hebben een aantal vijanden, maar hun grootste vijand is de mensch. Genotzucht en gewinzucht brengen hem er toe om een onverbiddelijken oorlog te voeren tegen de liefste en de nuttigste dieren der schepping, en wanneer door een algemeen optreden geen paal en perken Wjj maksn ons geenszins diets, dat wjj met dit opstel een ruimen kring van lezers aanstonds zullen overtuigen van le juistheid der uiteengezette meening. Indien er slechts een enkele gewonnen wordt, is de moeite al moer dan beloond. A. F. H. Allerlei geruchten zjjn er in omloop omtrent de na derende oonferentie te Algeciras. De meesten dragen echter het duidelijk bljjk, dat ze zjjn geboren, omdat er zoo weinig feiteljjks is te vertellen en de groote internationale pers wel verplicht ia eiken dag iets mee te deelen omtrent deze gebeurtenis, die van zoo groote beteekenis kan zjjn. Uit Gadis seint men, dat de zaal ten stadhuize te Algeciras, waar de heeren gedelegeerden en de hun toegevoegden zullen bjjeenkomen, tot hun ontvangst gereed is. Drie tjjdeljjke telegraafkantoren zjjn ingericht en Algecir>s is in rechtstreeksohe verbinding gebracht met Parjjs. Voorts is men van overheidswege doende om de stad tegen de komst van zoovele aanzienljjke buiten landers ter dege »op te knappen.* De berichtgever der Times te Parjjs weet sl vast een oversioht te geven van de voorstellen tot hervorming van Marokko's politie, financiën, enz., in den vorm waarin die, zegt bjj, waarschjjnljjk ter conferentie zullen worden overwogen. Wjj zullen pchter maar niet meedoen aan het offeren van ruimte voor journalistieke hypothesen, waar nu weldra de algemeene bslangstellicg door meer positieve feiten bevrediging zal vinden. Ook op Amerika is de opgewondenheid, die zich van de Europeesche diplomatie inzake Marokko heeft meester gemaakt, niet zonder invloed gebleven. De New-York Sun verneemt uit de meest vertrouwbare bron, dat ie afgevaardigden van de Vereenigde Staten naar de Con ferentie in opdracht hebben gekregen al het mogeljjke te doen om een vreedzame oplossing der aanhangige vraagstukken te bevorderen. President Boosevelt zal ook thans weder toonen, dat hjj met ernst er naar streeft, den wereldvrede te handhaven. Maar mon acht te Was hington den toestand uiterst moeiljjk en is van meening, dat de Amerikaansche afgevaardigden zich te Algeciras ernstig zullen moeten inspannen om zich van de hun opgedragen taak te kwjjten. Een bericht uit St.-Petersburg verzekert, dat graaf Witte reeds het ceremonieel heeft vastgesteld voor d e plechtige opening van deRijksdoema, bij welke gelegenheid de Czar den eed van trouw aan de Grondwet zal afleggen. 't Is van harte te hopen, dat deze mededeeling bevestiging vindt, want de zekerheid, dat het „Vadertje* ernst is om van zijn alleenheerschappij afstand te doen en zich voortaan te gedragen als een constitu tioneel vorst zou zeker aanmerkelijk bijdragen tot kalmeering van de opgezweepte hartstochten in Rusland. In de Politische Correspondent komt een beschou wing voor van een gezaghebbend persoon uit S t.-P e t e r s b u r g, die na al de sombere voorspellingen van den laatsten tijd ook wel recht heeft overwogen te worden. „De algemeen verspreide opvatting, aldus betoogt de schrijver onder meer, dat de duur der tegenwoordige troebelen in Rusland met geen mogelijkheid te berekenen valt en dat men het oog gericht moet houden op de kans, dat deze rustverstoringen nog een lange reeks van maanden, ja zelfs over 't jaar zullen aanhouden, vindt geen steun in het werkeljk verloop der dingen. Op hoevele punten het rijk ook door de revolutionaire beweging moge zjjn aangetast en hoe hoog hare golven ook gaan, zoo kan men zich bij een onderzoek naar de houding van de verschillende klassen der bevolking, naar het arsenaal der strijdmiddelen, welke aan de revolu tionaire partijen ten dienste staan, en naar de tegen- w orden gesteld aan die twee booze neigingen, dan zal hij voortgaan met den vogelmoord op groote schaal, tot dat er geen vogels bijna meer zijn. Geen vogels meerMaar dat beteekent zooveel als den algemeenen dood voor al het geschapene. De vogels zijn een onmisbare schakel in het leven der natuur. Zij alleen zijn bij machte om te voorkomen dat het onnoemelijk heir van insecten alle cultuurgewassen vernietigt. Wat zeg ik? cultuurgewassen er bleef geen blad aan de boomen, geen grassprietje op de velden. Alles werd afgeknaagd, zoowel de wortel als het blad, zoowel de schors als de vrucht. Het behoud der vogels beteekent de instandhouding van al het leven der natuur. Niets is zoo welsprekend als cijfers en daarom mogen eenige cijfers ons op welsprekende wijze het groote nut der vogels in de huishouding der natuur aantoonen. Het Goudhaantje is zeker het kleinste vogeltje, dat wij in ons land hebben. Proefnemingen hebben aange toond, dat dit vogeltje dagelijks meer miereneieren verteert dan zijn eigen gewicht, en daarvan 182 lood in 't jaar kan verbruiken. In den vrijen staat leeft dit vogeltje evenwel van vlindereieren, bladluizen, kleine rupsjes en andere kleine insecten, waarvan er ongeveer 20,000 op een lood gaan. Derhalve verdelgt een enkel Goudhaantje in één jaar 3| millioen schadelijke insecten. Daarbij komt nog dat het Goudhaantje, evenals het Winterkoninkje, de Meezen en andere verwante kleine vogels, een zeer groote nakomelingschap hebben. Een paar Goudhaantjes brengt in 't voorjaar twee broedsels, elk van 8—10 jongen groot. Daar men nu verder heeft waargenomen dat de beide ouden in elk uur 36 maal, dus 567 maal per dag voeder in het nest dragen, kan men eenigszins nagaan welk een onnoemelijk aantal schadelijke insecten door elke familie dezer vogeltjes wichten, waarover het staatsgezag beschikt, toch de verwachting durven koesteren, dat de storm, die over Rusland woedt, in twee, drie maanden uitgeraasd zal zijn. „De keer, dien de vrijheidsbeweging heeft genomen, heeft weliswaar slechts in zeker opzicht en maar tijdelijk in 't algemeen een gemeenschapszin doen ontwaken tusschen de verschillende sohakeeringen in de politieke kringen en ontwikkelde samenleving. De eenstemmigheid van het stelling nemen van conser vatieven en liberalen tegenover de barricaden opwerpende omwentelingspartij kwam onder andere op zeer in 't oog loopende wijze aan 't licht in den bijval, waarmee ook de liberalen het krachtige en succesvolle optreden van den gouverneur-generaal van Moskou, admiraal Doebassof, opnamen. „Over de ontwikkeling, die het staatkundig leven zal krijgen, als eenmaal het vuur der revolutie is gedoofd, kan haast geen twijfel bestaan. Al moge ook de strijd tusschen de verschillende stroomingon in de hoogste Russisohe kringen nog niet geheel beslecht zijn, mogen ook nog vele weifelingen en aarzelingen voorkomen een afwijking van den weg, die met het manifest van den Czar is ing slagen, kan niet meer worden beproefd. Yoor Rusland's naaste toekomst opent zich veeleer het perspectief, dat na de tegenwoordige stuiptrekkingen uit de beroering, die het rijk doormaakt, een aera van liberale wedergeboorte van het openbare leven zal te voorschijn komen. Maar aan een voor spelling, die verder gaat, die in bizonderheden over deze wordingsgeschiedenis zou willen treden, kan niemand zich wagen, omdat de toekomstplannen der hoogste kringei, waar de komende richting zal worden bepaald, in zekere mate in nevelen zijn gehuld. In het belang van het louteringsproces, dat plaats heeft, en de bespoediging van de nieuwe politieke kristallisatie ware het te wenschen, dat de geenszins duidelijke eindoogmerken van graaf Witte, den nu vooraan staanden staatsman een vasten vorm aannamen en op ondubbelzinnige wijze aan het publiek blootgelegd werden. Zoolang daarover niet het volle licht straalt, kan het gevoel van onbehagelijkheid, dat uit dien toestand van onzekerheid voortspruit, niet verdwijnen. Ten aanzien van twee andere op den voorgrond staande persoonlijkheden, generaal Trepof en minister Doernowo, heeft zich in het buitenland een legende ontwikkeld. Beide mannen zijn volstrekt niet die vertegenwoordigers der „zwartste reactie", waarvoor men ze sedert maanden heeft uitgemaakt." Duitschland en Engeland. Lloyds gaat aan dacht schenken aan de mogeljjkheid van een oorlog tas- echen Duitschland en Frankrjjk, als gevolg van de Marok- kaansche conferentie. Er zjjn de vorige week eenige oorloge- verzekeriogen leesweddenschappen aangegaan tegen 5 pet. Voor een premie van 5 verbinden de verzekeraars zich, 100 aan de verzekerden te betalen, indien er binnen de eerstvolgende zes maanden oorlog uitbreekt. Graaf Witte en de Israëlieten. Dr. Nathan, 2e voorzitter der >Vereeniging tot ondersteuning van Daitscho Israëlieten*, heelt te St.-Petersbnrg ten lang durig onderhoud met Graaf Witte gehad over de Israë lieten quaestie. De Russische Eerste Minister verklaarde, dat die quaes tie niet in eens kon worden opgelostdat men geleideljjk te werk moet gaan en dat zulks behoort tot de taak der Russische Volksvertegenwoordiging. Hg liet zich niet door Dr. Nathan overtuigen, dat er terstond een oplossing van de quaestie moest worden gezocht. Maar wel gaf hg te kenuen dat hg zjjn steun zou vorleenen aan alles wat er toe kon bjj dragen om den Russischen Israëlieten een men- scheljjker behandeling te verschafi'en. Een erfenis voor Keizer Wilhelm. Keizer Wilhelm heeft alweder eene erfenis gekregen. Volgens vernietigd worden, daar, zooals Baldamus heeft waar genomen, ongeveer drie paartjes op eiken morgen bosch nestelen kunnen. Men heeft berekend dat een Pimpelmees dagelijks minstens f lood vlindereieren verteert en dat dit van den zoo schadelijken nonvlinder 15,00020,000 stuks bedraagt. Dit vogeltje verdelgt dus jaarljjks 6) millioen van zulke schadeljjke insecten. Elk paartje Pimpel meezen brengt evenwol jaarlijks tweemaal van 1216 jongen groot, en als men nu de voeding van deze laatsten slechts stelt op de helft van hetgeen de ouden noodig hebben, dan geeft dat toch de reusachtige som van 24 millioen voor den plantengroei schadeljjke insecten voor een enkel paar Pimpelmeezen. Een Koekoek verteert meer dan 100 rupsen in een uureen tuin-roodstaartje ongeveer 600 vliegen en van zulke voorbeelden kan men er nog ontelbare vinden. Maar ook die vogels welke geen of slechts weinig dierlijk voedsel (insecten) noodig hebben, ontwikkelen een zeer groot nut voor de huishouding der natuur, daar zjj do zaden van schadeljjke of lastige planten (onkruiden) verteerenhiertoe behooren veel vinken, duiven, fcoendervogels (patrijzen, kwartels) Velendaar- van verdelgen onkruidzaden en tevens insecten, en zijn dan in nog hoogere mate nuttig. Slechts weinige van deze vogels veroorzaken ook tevens schade aan graan- of nut-gewassen, want de meesten kunnen slechts de kle ne zaden van onkruidgewassen verteeren. Maar ook zjj. die in dit opzicht schadelijk zijn, zijn bijna het geheele jaar door op onkruidzaden aangewezen, terwijl de cultuurgewassen hun in verhouding slechts ko ten tijd toegankelijk zijn, A. NUYENS. Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1