No. 7. Honderd en achtste jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR .ALKMAAR EN OMSTREKEN. DINSDAG 9 JANUARI. Van IVeek tot Week. BUITENLAND7 UIT ZWITSERLAND. BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheele Rijk f I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groot© letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|Y. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOONYoordam C 9. Algemeen Overzicht. Gemengde Mede deelingen. Uit de Pers. ALKMAAR COURANT. De Ongevallen-Verzekering. De wettelijke ongevallen-verzekering is thans eenigen tijd in werking en er zijn een aantal be scheiden, daarop betrekking hebbende, gepubliceerd, die in staat stellen zich over de gevolgen van de desbetreffende wet langzamerhand een meening te te vormen. Wij zullen daartoe als voorbeeld nemen de re sultaten, verkregen met betrekking tot een der werkgevers in deze provincie. Deze werkgever was van 1 Februari 31 De cember 1903 verzekerd in de klassen VIII (loon bedragen ad f 4640,90 en f41360) en X (loonbe dragen f 28280,78 en f 29538,10. Daar het gevaren percentage in klasse VIII bedraagt 0,02241 per f 1,— Joon en in klasse X 0.03526 per f 1,loon, zou hij, indien hij het risico had overgedragen aan de Rijksverzekeringsbank een premie te betalen hebben gehad van f 3129,21. De werkgever kon echter steunen op de ervaringen, door hem gedurende een groot aantal jaren ver kregen en aldus zag hij geen heil in het betalen van een dergelijke hooge premie, maar ging hij met vertrouwen over tot het dragen van het eigen risico. Hij sloot zich daartoe aan bij de Centrale Werkgevers Risico-Bank. En nu de uitkomsten. In het genoemde tijdvak hadden bij de onder nemingen van den bedoelden werkgever 6 onge vallen plaats. De invaliditeitsduur bedroeg in 1 geval korter dan 3 dagen. 1 5 - 7 2 gevallen 8 14 2 15 - 42 gemiddeld 12 dagen en in maximum 33 dagen. De wettelijke ongevallen-verzekering kostte dien tengevolge aan de firma Tijdelijke uitkeering f 106,12$ Geneeskundige behandeling 16,50 122,62$ Wat hierbij vooreerst in het oog springt is, dat onze werkgever alle reden heeft gehad zich tot dusverre er over te verheugen, dat hij het risico niet overdroeg aan de Rijksverzekerings-bank tegen kwijting van I 3129,21. Intusschen kan daarover eerst met meer juistheid geoordeeld worden na een tijdvak van 5 jaar, wijl ook de opgegeven premie een gemiddeld bedrag voorstelt over min stens 5 jaar berekend. Er is echter iets anders. Terwijl die firma aan haar personeel wegens ongevallen niet meer had uit te betalen dan f 122,62$, inbegrepen genees kundige behandeling, had zij te vergoeden voor ad ministratieven arbeid aan de Rijksbank f 171,39, aan de Risico-bank f 149,11 en nog bovendien f 8,95 rente, omdat eerst dezer dagen de Rijksver zekeringsbank gereed kwam met de opgave der in 1903 dus bijna 2 jaar later bij de Centrale Werkgevers Risico-Bank aangesloten werkgevers. Er bleef dus aan „maat en strijkstok" een bedrag hangen van f 329,45, dat is bijna driemaal zooveel als aan de arbeiders, die door een ongeval getroffen werden, werd uitgekeerd. 't Zou voorbarig zijn, nu reeds ver-strekkende conclusies te bouwen op de resultaten, gedurende een zoo kort tijdsbestek. Yoorshands schijnt 't echter niet gewaagd te zeggen, dat er reden is om te twijfelen, of de opofferingen, die de werkgever zich heeft te getroosten voor de wettelijke onge vallen-verzekering, in evenredigheid zijn met hetgeen daardoor aan de arbeiders ten goede komt. In ons nummer van gisteren hebben wjj mededeeling gedaan van den nitslag der verkiezingen voor den I ranschen Senaat. Groote veranderingen in het samenstel van dit college zjjn door deze verkie zingen niet teweeggebracht. Alleen de conservatieven en de socialisten hebben een kleine znivere winst gemaakt. V oor de socialisten is t niet zonder belang, dat voor het eerst twee der hnnnen tot Senator zjjn gekozen. Dan trekt zeer de aandacht de triomfantelijke herkiezing van Faillières, wat de Radical reeds doet profeteeren »De republikeinen hebben zich op zjjn naam vereonigd, zooals ze zich den zestienden op het congres te Versailles op zjjn naam vereecigen zullen.» De Matin deelt eenige bijzonderheden mede over de kosten van een senaatsverkiezing zooals er na een heeft plaats gehad. Daarvoor wordt door den minister van binnenlandsche zaken een afzonderlijk krediet aangevraagd dat nalnnrljjk verschilt naarmate in het jaar, waarvoor het dienen moet, al of niet een driejaarljjksche verkiezing moet plaats hebben. Is dit niet het geval en zjjn slechts toevallige verkiezingen te wachten, dan bedraagt het bjjna 300.000 francs. Voor dit jaar was het uitgetrok ken bedrag echter niet minder dan ruim negen honderd dnizend francs. Dit groote bedrag is onder meer noodig omdat de wet den godelegeerdan van gemeenteraden, die zich voor de verkiezing naar de hoofdplaats van hun departement moeten begeven, een schadeloosstelling toestaat, die fr. 2.50 per myriameter bedraagt, zoowel voor de heen als voor de terugreis. Deze vergoeding wordt bjjna door alle gedelegeerden opgovraagd. De verkiezing zelf geschiedde op de ljjstelk stemde op zjju groep, waarvan naar de mate der verkregen stem men de bovenaan staanden werden gekozen verklaard. De oerste stemming had plaats van acht tot twaalf nar 's morgens, de tweede van twee tot vjjf nur, de derd' van zeven tot tien nur des avonds. Bjj de twee eerBte stemmingen werd slechts hjj gekozen verklaard die le de absolute meerderheid dor uitgebrachte stemmen en 2e een vierde van het totaal aantal stemmen die konden worden nitgebracht op zioh vereenigde. Bjj de derde stemming was geen absolute meerderheid noodig en besliste bjj geljjk aantal stemmen de leeftjjd der candi dates In een gisterenmiddag te Londen gebonden vergade ring van den Privy Council beeft Koning Edward de bekendmaking onderteekend, waarbjj het Engelsche Par lement ontbonden wordt. Vervolgens zijn de alge meens verkiezingen nitgescbreven. Het hagelt thans letterljjk redevoeringen en manifes ten over de kiezers in Engeland. Een opmerkelijk manifest is uitgevaardigd door den minister John Burns. Opmerkelijkomdat daarin zoo naar verdienste gegeeseld worden de geldverspilling, uit zuiging en misslagen, welke in Znid-Afrika zjjn begaan. De conservatieve regoering, zegt Burns, heeft zooveel geld uitgegeven voor financieels combinaties en voor onzedelijke ondernemingen in Znid-Afrika, dat zij er het geheele volk heeft uitgeput en duizenden menschen wer keloos heeft gemaakt. Burns wekt verder zjjne kiezers op hem krachtig te steunen in het ambt, dat hjj aanvaardde en aldus hun zegel te hechten aan deze verbiedende en welwillende erkenning van de rechten der arbeiderspat tjj op de hoogste ambten in het lands- zoowel als in het plaatseljjk bestnnr. In eene redevoering voor eene groote kiezers vergadering, te Battersea, bestreed bij de besobermings theorieën. Ook hjj verklaarde het te betreuren, dat men den heer Chamberlain te Derby niet heeft laten spreken »Hoe meer de heer Chamberlain spreekt", zeide hjj, »hoe meer hjj zioh er in werkt en hoe meer afbrenk hjj doet aan de door hem voorgestane politiek. En hoe langer redevoeringen bjj [houdt, des te grooter zal de overwin ning der Vrjjhandels-partjj wezen." Geljjktjjdig komt het bericht, dat de bekende Boeren- voorman Smuts als afgevaardigde der vereeniging »Het Volk" naar Engeland oversteekt om te trachten eene voor de Boeren aannemeljjker Grondwet en vooral Kieswet te rerkrjjgen. Men schjjnt te denken, dat hjj gen zal. flet tjjdstip van zjjn overkomst is in allen gevalle niet ongelukkig gekozen. Gaandeweg wordt 't kalmer in R a s 1 a n d, maar natunrljjk kan niet alles ineens gaan. Nog lang niet overal zjjn de revolntionnairen uit het veld geslagen. Zoo verneemt de Wedomosti, dat Tiflis, de hoofdstad van Kaukasië, nog steeds in vollen opstand verkeert en dat de daar resideerende Keizerljjke stadhouder, Prins Worontsof-Dasjkof, met zjjn gezin en zjjne ambtenaren een schuilplaats heeft gezocht in een welversterkt en m^t troepen bezet kloostergebouw. Te Sebastopol en Odessa zoo seint men via Berljjn van 6 dezer weigeren de matrozen der koopvaardjjvloot troepen over te zetten naar Kankasië, waar de revolntionnairen zich in een groot deel des lands het Regeeringsgezag hebben toegeëigend. Uit de Transkaspische gewesten heelt de generale staf te St.-Petersburg sedert drie weken geen enkele tjjding ver kregen. De spoorwegljjnen van Siberië en die van S tmara aan de Wolga naar Slatoest moeten in banden der werk stakers zjjn, terwjjl de gouvernementen Orel, Pensa en Rjasan door een vreeseljjken hongersnood geteisterd worden. Zaterdagmiddag heeft von Scbön de nieuwe Duitsche gezant te Petersburg, zjjn geloofsbrieven aan den Czar overhandigd op Czarskoje Selo. De gezant droeg de uniform van het Hessische garde dragonder-regiment, welks eere chef keizer Nicolaas it. Met den militairen attaché en het geheele gezantBchapspersoneel reisde de gezant per extratrein naar Czarskoje Selo. Aan het station aldaar stonden gala-rjjtnigen klaar en deze brachten het gezel schap naar het Alexander-paleis in het park. De gezant ging alleen naar het keizerljjk paar; de aud entie duurde meer dan een halfuur. Iatnssohen onderhieldeu de overige leden van het gezantschap zich met de hofdignitarissen in den salon, die toegang geeft tot de keizerljjke vertrekken. Aan de denr daarvan stonden de pages van den Keizer en de Keizerin en de twee reusachtige Mooren, die bijzonder- ljjk aan 's Keizers porsoon zjjn toegevoegd, in hun schit terende Oosteische dracht. Na sfloop der audiëntie stelde de gezant het personeel van het gezantschap voor, waarmee de Czar en de Czaritsa zich toen nog onderhielden terwjjl er thee werd rondgediend. Deze luisterrjjke ontvangst geeft uiteraard aanleiding tot commentaren in verschillende hoofdorganen der Euro- peesche pers over de verhouding tusschen Keizer Wilhelm en Czar Nicolaas. (Particuliere Correspondentie). ST MÜRITZ, 4 Januari 1906 In dezen brief wil ik den lezer en lezeressen der Alkm. Courant iets van St. Moritz vertellen. In Nederland is dit kleine plaatsje dat hoog in hot gebergte van den Engadin verscholen ligt, lang niet genoeg bekend en dat i' jammer. Want met alles wat Davos-Platz liedt, h eft St Moritz nog dit groote voordeel, dat de hotels zioh allen onder elkander verstaan hebben om geen teringlijders op te nemen. De droge, koude lucht van het hooggebergte en de brandende zon hebben een niet te miskennen versterkenden invloed voor allen, die door de een of andere reden o>erspannen zjjn. Voor onze overzeesche buren, de Engelschen, die toch altijd de beste plekjes van den aardbol opzoeken en daar voor korter of langer tijd hun tenten opslaan, voor hen is St. Moritz lang geen onbekende. Aan de St. Moritzer See, die rondom door bergen van 3000 M. tot 4000 M. ingesloten wordt, liggnn twee dorpjes, St. Moritz Bad en St. Moritz-Dorf. Het eerste is in ons land meer bekend, vanwege de Sauer brunnen die in den zomer duizenden menschen naar den Enga din lokken. Het is een badplaats zooals vele andere badplaatsen, met groote, mooie hotels, een Casino, een Galerie enz., enz., allemaal ondernemingen die nu in den winter gesloten en met een dikke, wollige sneeuw laag overdekt zjjn. De plaats, waar in den zomer de haut-monde van Europa en Amerika, van Juni tot Sep tember, in de comfortable hotels hun intrek nemen, waar zij, hetzjj voor hun gezondheid, hetzij voor het najagen van genoegens die elke badplaats den gasten biedt de season door maken, die plaats gelijkt nu een doodenstad, waar geen sterveling woont en men zou haast geneigd zjjn te gelooven dat ze nooit van onder haar sneeuwkleed meer zal te voorschjjn komen. Tien minuten een kwartier daar vandaan ligt hooger op St. Moritz Dorf, dat het gansche jaar door geopend is, dat geen mineraalbronnen heeft, die het vermaard maken, maar alleen zijn verrukkeljjk klimaat, zijn droge versterkende, koude lucht, die zoo zuiver is als berglucht maar zjjn kan Met ruim 41 hotels, waarvan onder anderen het nieuwe Grand Hotel St. Moritz met 650 kamers het grootste is, is het wat de Engelschen noemen, „the most fashionable and most important Winterresort of Europe". In den zomer logeeren in de hotels óf toeristen of menschen die het water van St. Moritz Bad gebruiken Dan rjjdt er ook een electrische tram die in 5 minuten de gasten van bet Dorf naar het Bad brengt. Maar toch, St. Moritz-Dorf is eigenljjk in den winter eerst goed in zjjn element. In November komen de eerste gasten reeds en einde Maart vertrekken de laatsten dan is de season over en komt de lente die alle sneeuw en jjs doet smelten, alles in een modderpoel verande rende en het er ook ongezond-vochtig maakt. In Januari zjjn de hotels meest allen geheel gevuld met gasten waarvan wel haast 60 pet Engelsohen, dan zijn er ook nog al veel Duitschers en Amerikanen en verder treft men er aan van bjjna elke Europeesche nationa liteit, ja, er zjjn zelfs op het oogenblik ook Japanners Ik heb nog nooit een plaats gezien waar zooveel aan sport wordt gedaan als te St. Moritz Schaatsen rijden eki-ingtobogganing, bobsleighing, bandy, curling en 's avonds nog dansen. In ons platte vlakke land, kunnen we geen tobog ganing, geen bobsleighing, geen ski ing doen daar moet men steile heuvels voor hebben. Vele Hollanders weten dan ook niet wat voor soorten sport dit zjjn. Tobogganing is op een sleetje „toboggan" geheeten, liggend of zittend een helling afgljjden. Hoe meer scherpe bochten, hoe steiler en langer, zoo'n weg, „run" geheeten, is, zooveel te meer „exciting" is het tobogganing. Men stuurt zijn sleetje met de voeten en de handen en om de menschen attent te maken op z'n komst, roept men zoo hard men kan„Achtung Er is goen woord dat hier zoo veel gebruikt wordt als dit „Achtung." Zelfs de meest conservatieve Engelschman die geen andere taal dan zjjn eigene spreekt, schreeuwt „Achtung". Is men aan het benedeneinde van de run aangekomen dan wandelt men heel zootjes met z'n sleetje achter zich aan weer naar boven. Wat mjj betreft, ik vind dat naar boven sjokken verbazend belache ijk en kinderachtig. Bob sleighing geschiedt op groote lange sleden, waarop plaats is voor 6 en meer personen die achter elkander plaats nemen. De voorste stuurt met een stuurinrichting, en de achterste hanteert de rem. Het gaat ontzettend snel en is veel gevaarljjker dan tobogganing. Men moet er veel koelbloedigheid voor bezittenhet is een aardig gezicht zoo'n slede met een 8 dames en heeren, allen in t wit gekleed voorbij te zien vliegen. Ski-ing is ook een zeer geliefdkoosde sportdames en heeren en kinderen, allen ziet men hier op sneeuwsc oenen. Het schijnt niet zeer gemak- keljjk te zjjn en in den beginne zeer vermoeiend. Uitstekende Noorweegsche en Zweedsche ski-loopers geven er los in. Ski's zjjn onontbeerljjk voor het maken van bergtoeren, want boven in de bergen ligt de sneeuw eenige meters hoog en loopt men daar zonder sneeuwsehoenen overheen dan zakt men er onv rbiddeljjk in weg. De dames hebben van haar rokken nog veel last met het ski-en, daarom zjjn velen zoo verstandig om zioh als heeren te kleedeD, zon er rokken, met hooge laarzen of tot aan de dijen reikende, wit fianellen slobkousen, witte trui, en witte wellen muts die van het gansche hoofd alleen oogen, eus en mond vrijlaten. Curling is een spel dat op het jjs gespeeld wordt. De baan moet spiegelglad zjjn, want men moet zw re granieten schijven over het jjs schuiven zoodat er geen oneffenheid in den weg mag zijn. Een zeer prettig spel is het echter niet, met heel weinig beweging, maar er zit volgens de Engelschen veel „skill on science", in. Bandy, dat ook bjj ons te lande beoefeDd wordt, is veel aariiger spel met gezonde, vlugge beweging Het schaitsenrjjden dat men hier doet is uitsluitend kunst- en schoonrjjden. Daarin doet men hier wonderen, in spjjt van alle theorieën omtrent zwaartekracht en evenwicht, buigt en draait men er op los, zelfs ziet men zoo nu en dan een paartje een wals dansen op schaatsen Onze Friesche h.irdrjjdersschaatsen worden aangegaapt als overbl fselen uit een voor-historisch tijdperk. Het schaatsenrijden heeft bier plaats op kleino kunstmatige jjsbanende groote hotels hebben elk een private ice-rink die heel goed onderhouden wordt door Italianen. Op de meren van den Engadin kan men niet schaatsenrjjden, die liggen dik onder de sneeuw en zjjn te groot om schoon te houden. Van door het jjs zakken zooals in Holland hoort men hier niet, want het jjs is wel 1 a 2 meter dik. Het vriest hier rian ook zoo ontzettend hard om maar eens eon staaltje te noemenin den Oudejaarsnacht vroor het hier 22° Celsiusen in den nacht daarop 24" Celsius. Overdag van 11 uur 's morgens tot 3 uur 's middags als de zon boven de bergen staat, is het echter een aangename temperatuur en gaat iedereen naar buiten Zonder 1 overjas, zonder pet soms en zit op een bank ot wan delt en doet alsof het in den zomer was. Niettegen staande de groote kracht van de zon staat er toch nooit water op het jjs. Iedereen die hier voor eenigen tijd naar toegaat raad >k ten sterkste aan z'n Hol- landsche schaatsen maar thuis te laten en een paar kunstschaatsen mede te nemen, want met onze sohaat- sen is hier op die kleine banen niet te rijden. Wordt vervolgd.) E. Het Dnitsohe Witboek. Het Daitsche Witboek over de Marokkaansohe qnaestie ie thans gepubliceerd. Zioals reeds werd voorspeld er komen daarin meeren- doe's slechts stukken voor van ondergeschikt belang. Rnslands Financiën. Volgens de Parjjsohe Temps moeten de Fransche kredietinstellingen zonder uitzonde ring gezind zjjn een voorstel in overweging te nemen om, tot tjjd en wjjle de politieke toestand weêr nagenoeg en op eene definitieve staatsregeling gevestigd zal zjjn, aan de Rnssiscbe Staatsbank tegen behoorljjke waarborgen het benoodigde kapitaal in gond voor te schieten, ten einde den roebel op 2 66 te honden. Op deze wjjze zonde Rnsland den tjjd kannen afwachten waarop eene openbare leening mogeljjk zon worden. De honderdduizendste. De Vorwdrts heeft don 6 len dezer haren 100,000ston abonnee gekregen. In 1884 aanschouwde het tegenwoordige centrale orgaan van den sociaal-democratische party in Dnitsobland nog onder de socialistenwet, het levenslicht als Berliner Volksblatthet kreeg toen '2400 abonnees, üp 1 Jaonari 1891 werd dat blad in de Voricdrts verdoopt en kwam het onder leiding van Liebkneoht. Bjj het basin van 1900 had de Vonvdrts nog maar 56,000, in 1904 80 000 en in 1905 88,1)00 abonnees. Ter eere van den 100,000sten abonnee is bet blad met een rood hoofd en een feestartikel ln rooden rand versohenen. Ongeluk in een opera-gebonw. Te Madrid is in de Opera Gomiqne" een ernstig ongelnk gebeurd. Door het opengaan van een vallnik op het tooneel, stortten een aantal spelers naar beneden en behalve talrjjke ge kwetsten, moeten er wel 40 dooden zjjo. Wat nienws op biljart-gebied. Naar le Figaro bericht, gaan eenige biljart-fabrikanten nn ovale biljarten maken, in plaats van de vierkante, welke sinds ongeveer 400 jaren worden gebruikt. Alles tweelingen. Heden treden te Parjjs twee lingbroeders met tweelingzusters in 't haweljjk. De eersten, de heeren Alphonse en Gabriel Chantean, dertig jaar ond, lijken evenals hnn twintigjarige brniden Geneviève en Suzanne Renand zoo sterk op elkaar dat zjj menigmaal verwisseld worden. Aardig is het dat de heeren ook nog weriingen tot getnigen hebben, hnn vrienden Gostave en Manrioe Frennzer. Namen. Bljjkens het adresboek van Parjjs maakt Robespierre tegenwoordig briqoetten, Racine handelt in haver en hooi, Boilean is wynkooper, Napoléon doet ook in wjjnen, Molière is kleermaker, Musset verver, Hngo tandarts. In Londen verhuurt Olivier Cromwell gemeubileerde kamers, Shakespeare is er t jjtnigfabrikant, Milton schrjjn- werker, en Luther hondt er een restaurant. Goethe is barbier te Berlyn, waar Kant een besteed- kantoor heeft. Vrouwenarbeid en vrousrenloon. De Residentiebode vraagt aandacht voor het feit, dat vronwen over 't algemeen minder verdienen dan mannen, ook als zjj hetzelfde werk verrichten, betgeen het blad een groote onbillykheid acht. Krachtig komt dit nit in een rapport van een Enquête commissie, waarnit bleek, dat het met de loonon der apothekers-bedienden aldus was gesteld: mannelyke assis tenten, ex erne, f 4501200 per jaar; vioaweljjie assis tenten, externe, 1 100—900 per jaar; manneljjke assistenten, interne, f 120550 per jaar; vrouweljjte assistenten, interne, f 50—525 per jaar. Nieuwsgierig naar het waarom van deze onbillykbeid, richtte het blad zich, met het oog op het vronwenloon in 't algemron, tot Mej. Mttrie Jnngins, directrice van het »Natiouaal Bureau voor VroQWenarbeid", die de vraag aldns beantwoordde De lagere bezoldiging der vronw wordt veroorzaakt: lo. door de slecbte opleiding der vronwen in nat algemeen en door de heerschende dwaling, dat de vronw niet voor anderen dan zioh zelf heelt te zorgen 2o. hierdoor ontstane genngsohatting voor allen vrouwenarbeid, ook zelfs nog na goede opleiding; 3o. de onder tumelgk gegoede vronwen zoo vaak vaak voorkomende gewoonte om bjj verdienste*, «kleed geld*, enz. te verdienen, waarvoor zjj onder de markt wei ken 4>. de bjj arme vrouwen veel voorkomende noeddwang om »byverdienste* in 't gezin te brengen, waardoor zjj werken voor wat zjj maar kijjgen kannen. De Residentiebode meent, dat bit snb 3 en 4 genoemde kan vervallen, als ook bjj mannen voorkomende.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1