No. 8. Honderd en achtste jaargang. Woensdag 10 Jan. 1906. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. 'bTnne n l and. Hevolking' Hinderwet. Hinderwet. Nationale Militie. INKWARTIERING. VORDERING van PAARDEN. BUITENLAND. Ontheffing of vergoeding. Algemeen Overzicht. rbTa7rX' temwrinhgt?PZet r6geWi,lg d" Gemengde Mededeelingen. Uit de Pers. liet geknoei «et de naanlooze vennootschappen. Nieuwstijdingen. OU RANT. Abonnem'ntsprjjs per 8 maanden voor Alkmaar f 0.80; franco p. post f 1 Afzonder jjke nummers 3 cent. Prjjs der Advertentiöa per reditu.10 Brieven franco aan de N.V. Boek- en Handelsdr. HERMs. COSTER ZOON. Onderstaande persoon wordt verzocht zich ten spoedigste ter secretarie dezer gemeente aan te melden (afdeeling Bevolking); DIRK DE JONG, geboren te H-nsbroek, 13 September 1870, gekomen nit de gemeente Ursem. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter algemeene kennis, dat heden op de gemeente secretarie ter visie is gelegd het. aan ben ingediende verzoek met bijlagen van J. BEZAAN Jr., boek- en couranten, drukker aldaar, om vergunning tot het oprichten van een inrichting, waarin te plaatsen een gasmotor van 1 paardekracht tot het in werking brengen van twee drnkmacbines, in bet perceel Ridderstraat, Wjjk A No. 6. Bezwaren tegen deze oprichting kunnen worden inge diend tan raadhnize dezer gemeentemondeling op Dinsdag 23 Januari e.k. 's voormiddags te elf unr en schriftelijk vóór of op dien tjjd. Gedurende drie dagen vóór gemelden dag kan de verzoeker en hjj die bezwaren heeft ingebracht op de secretarie dezer gemeente van de terzake ingekomen schrifturen kennis nemen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 9 Jan. 1906. DONATH Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen, ingevolge art. 8 der Hinderwet, ter algemeene kennis, dat zjj bij besluit van 9 Januari 11. voorwaar delijk vergunning hebben verleend aan B. J. SMIT aldaar tot het oprichten van een her- stelplaats voor rgwielen, wAarin smidse en moffeloven, in het perceel Verdronkenoord, wjjtr C. no. 79. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 10 Jan. 1906. DONATH, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar, brengen ter kennis van de militirplichtigen dezer gemeente, die in dit jaar bjj de Militie ingeijjfd moeien worden en zich als kostwinners onmisbaar achten voor de gezinnen waartoe zjj behooren in uit dien hoofde meenen in de termen te vallen tot bet erlaDgen van ontheffing van den werkeljjken dienst als bedoeld bjj art. 113 der Militiewet 1901 of van eene geldeljjke vergoeding als bedoeld bjj art. 113bis dier wet, dat de aanvragen daartoe die niet op gezegeld papier behoeven gesteld te zjjn behooren te worden gericht a. aan H. M. de Koningin, indien ontheffing dan wel ontheffing óf vergoeding begeerd wordt b. aan zjjne excellentie den Minister van Oorlog, indien alleen vergoeding gevraagd wordt. In ban belang wordt belanghebbenden er op gewezen, dat zjj den hier voren aangegeven weg hebben te volgen, daar een andere wjjze van aanvragen belangrjjke ver traging in de afdoening van hunne verzoekschriften kan ten gevolge hebben. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 10 Jan. 1906. DONATH, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar Gelet on art. 17, laatste zinsnede, van het Kon. besluit van 10 November 1892 (S'aatsblad No. 253). lsatsteljjk gewjjzigd bij Kon besluit van 16 December 1902 (Staats blad No. 222) Brencen ter kennis van belanghebbenden, dat de alpha- betlsche Ijjst, bevattende de namen van de in de gemeente metterwoon gevestigde eigenaren van een paard of van meer paarden, ook al is dit paard, of zjjn deze paarden sleohts gedurende een gedeelte van het jaar in de gemeente aanwezig, alsmede, voor zooveel de eigenaren elders wonen, van de gewoonljjk voor die eigenaren optredende personen (zetbaas, zetboer, bouwmeester of andere met het toezicht op bet paard of rp de paarden belaste persoon), gedurende de maand Februari op de secretarie dezer gemeente voor een ieder ter inzage is eedergelegd, van des voormiddags 9 tot. des namiddags 2 ure. Burgemeester en Wethouders van Alkmaar, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 10 Jan. 1905. DONATH, Secretaris. duideljjk bljjkt. Eu dat is, dat Sultan Abdnl Aziz, be zield met tegenzin tegen de door Frankrjjk voorgestelde hervormingen en met wantronwen togen de Europeanen in bet algemeen, al zjjn heat heeft gedaan om den najjver tusschen Duitschland en Frankrjjk aan te vuren. Hij beeft zegt de correspondent, »den geest van Keizer Wilhelm en den Rijkskanselier von Btllow op die wjjze vergiftigd Het is jammer, aldus de berichtgever, dat de Duitsch» diplomatie niet schijnt te hebben ingezien hoezeer zjj de dupe en Frankrjjk hot slachtoffer der dubbelhartigheid van den Sultan was, wiens doel was, Marokko ia zjjn tegenwoordigen staat te laten, door verdeeldheid te wek ken onder da Europeescbe Mogendheden. Behalve het reeds genoemde oordeel van twee Duitscbe bladen vinden wij in een particulier Megram nit Berljjn aan de N. R. Ct. nog het volgende uittreksel van andere Duitscbe persstemmen De T&gliche Rundschau zegt scherp Het Witboek heeft de groote Fransche lengenkraam met een luid gekraak doen ineenstorten. Het Witboek bewjjst niet slleen treffend, hoeveel tendencïeuze leemten het Fransche Geelboek bevat, maar toont ook aaD, hoezeer bet zich achteraf neg tot den medeplichtige van Delcassé maakt. De Vossische Ztg. vindt dat de toekomst belangrijker is dan het verleden. Daitsobland weet dat het niet. alleen zijne eigen belangen, maar ook die van alle andere handel drijvende staten beschermt. Reeds om die reden kan het er op rekenen dat het te Algeciras niet alleen zal staan. De Vorwarts zegt dat het geheele geval met Marokko leert, welke gevaren voortvloeien uit het geheimzinnig gedoe en do kuiperjjen van de van de wereld afgezonderde diplomaten van beroep. Het is daarom noodig dat het volk toezicht oefent op het buitenlandsohe beleid in Frankrjjk en Duitschland. Naar men nit Stockholm meldt is in den laatsten Ministerraad aldaar gehandeld over Zwedsns be kwaamheid om in geval van oorlog zjjne onzijdigheid te handhaven, in verband met de afscheiding van Noorwegen. «Er is eene bijzondere reden,zeide de Minister-Pre sident Staaff, «waarom wii geroepen worden om 's Rjjks weerbaarheid te herzien. Zjj ligt in de veranderde omstan digheden onzer verdedigingspolitiek tengevolge van de ontbinding der Unie met Noorwegen. De hulp, die wjj 't recht hadden in geval eener aanranding van 's lands vrjjheden van Noorwegen te verwachten, is niet meer tot onze beschikking. Wjj moeten daarom de eischen in overweging nemen, door dezen nieuwen staat van zaken ten aanz:en van de verdeeling en de sterkte onzer ver dedigingstroepen ons opgelegd.* Dienovereenkomstig werd dan ook besloten de Generale Staven van leger en vloot nit te noadigen om een plan uit te werken voor 't vermeerderen van de effectieve strgd macht ter zee en te land en voor eene betere regeling van hare wsderzjjdsohe samenwerking ter verdediging van bet land. Het Witboek nopens Marokko brengt, zoo- a'8 WÜ reeds opmerkten, betrekkelijk niet veel nienws. Welbeschouwd kon deze publicatie voor buitenstaanders ook moeiljjk van groot belang zjjn. Men mist immers de zekerheid, cf een regeering in znlk een boek wel alle ter zake dienende stukken van waarde bekend heeft gemaakt. Er is juist alle kans voor, dat zjj om «redenen van hooger staatsbelang'' gewichtige ecten achterwege heeft gelaten, met name dezulke, die vlekjes zouden kun nen werpen op het reine licht hartr politiek, Waar zou het zelfverloochenende gouvernement te vinden zjjn dat ook de publicatie oorbaar achtte van bescheiden, die den toets van rechtvaardigheid en waardigheid niet zondtn kun; en doorstaan! De Kölnische, de National-An teiger en bare zusteren meenen wel, dat de Duiteche regeering zuik een sneeuwwitte raaf is daar zjj niets ongunstigs te verbergen heeft. Maar voor geen ander bestaat er reden om te onderstellen, dat het Witboek niet zou zijn Voor wie 't me n°3.,nif Wl8h>a wordt 't nit het Wit- boek klaar hoe Dmtschlaud er tegen opkwam, dat het met gekend was in de tnsschen EQgeland en Frankrjjk gemaakte Marokkaansche schikkingen en dat Frankrfik ten slotte genoopt werd in deze zgn onrecht te erkennen en zijne aanvankelgke weigering in te trekken om toe te treden tot de te houden conferentie. De Parjjsche berichtgever van de Brusselsche Petit Bleu zegt voorts, dat nog een ander ding uit het Witboek Wanneer de telegrammen uit Rusland melden, dat de onlusten bedwongen zgn, dan zal men goed doen dergeljjke bewering cum grano salis op te vatten. Ter illustratie hiervan het navolgende Ter gelegenheid van het Russische Kerstfeest heeft de Gouverneur-Generaal van Moskou de godsdienstoefeningen bjjgswoond. De politie had het bevel gegeven, om langs den geheelen weg, van het paleis tot de kerk, de vensters te sluiten. Bovendien was een sterke troepenmacht ter bewaking aanwezig. Het rjjtuig van admiraal Donbaesoff was omringd door hnzaren, die dreigden op iedereen te schieten, die zich aan de vensters zon vertooner. Toch heet het «officieel* dat te Moskou de rust wear volkomen is hersteld. Vorder meldt een particulier telegram uit Mo3kou aan de Lokal-Anteiger.- De bevolking dezer stad viert het Russische Kerstfeest in buitetsgewoon gedrukte stemming. Nood en ellende beerschen alom, de prjjzen der voedings middelen zjjn tot een schrikbarende hoogte gestegen. Op de Kasanrche spoorljjn, de voornaamste toevoerljjn der stad, zjjn slechts 50 wagens met goederen aan de plunderende handen der opstandelingen ontsnapt. Deze geringe hoeveelheid dekt lang niet de behoefte en er h^erscht groot gebrek aan voedingsmiddelen en hout. De straten zjjn overdag baast leeg en 's avonds als uitge storven. De buitengewone staat van beleg zal wel niet worden opgeheven, voordat de verkiezingen voor de Rjjks- Doema aan den gang zgn. Alle genomen veiligheids maatregelen bljjven van kracht tot op het einde van Januari, daar men voor onlnsten vreest op 22 Januari, den jaardag van het Petersbnrgsche bloedbad, en op 25 Jannari, den stichtingsdag van de universiteit van Moskou. Nog zeer kort geleden werden in het landbouwkundig instituut wapenen en in de kelderruimte van het café Philippof bommen gevonden. Door kooplieden, uit Kharbin te Peking aangekomen, is medegedeeld, dat de Russische autoriteiten de troepen met den grootst mogoljjken spoed huiswaarts zenden. De soldaten moeten op het pnnt staan van tot muiterjj over te gaan en hebben gedreigd het voorbeeld van de troepen te Wladiwostock te volgen en Kharbin uit te plunderen en plat te branden, tot men hen raar het vaderland terogzendt. Ze zjjn cameljjk vast van meening, dat de Ozar het land onder de boeien verdeeld beeft on ze vreezen faun deel niet te krijgen, als ze in Mantsjoerjje moeten bljjven. Boter-vervalsching. De Londensche CiVy-reoh:- bank heeft de Liverpoolscbe boterimporteurs Lonsdale, beschuldigd van 127 nit Rotterdam aangevoerde stokken boter met minstens 15 pCt. vet te hebben vervalscht, vrjj- gesproken, nadat de gedaagden bewezen hadden, dat zjj Hoilandecho contióleboter hadden besteld, maar iets geheel anders ontvingen. De gedaagden betoogden, dat de Hol- landsche verzender der boter hen groveljjk had bedrogen. De Rechtbank verklaarde, dat eene strafvervolging be hoorde te worden ingesteld tegen de agenten in Engeland van de verzenders dezer boter. Een Bjjbel. De Duiteche Keizer heeft een mooien bjjbel in een met zilver beslagen kistje ten geschenke gezonden aan de nieawe Daüsche Luthersche kerk te New York. Op het schutblad leest men: Wilhelm I. R. HebreiBa XI, 1. Het aangehaalde vers luidt: Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bawjjs der zaken, die men niet ziet. Insubordinatie. Bjj een oefening op het kazerne plein te Lubeck waarbij de paradeaiarsoh werd uitgevoerd, zweet de recruut Gloy uit Kellinghusen zich zoo slecht vau zijne taak dat lnitenant Heerlein hem nog eens liet aantreden. De luitenant moet dit bevel op kalmen toon gegeven hebbsn. De recruut sprong eciter plotseling op den officier af en bewe-kte hem met de kolf van zgn geweer. Bjj den earsten slag werd het gezicht van den luitenant tot bloedens toe verwond en viel bjj op de knieBn. De volgende sl-gen kwamen meerandeels op den nitgestrekten arm van den offioier neer. Andere soldaten ontwapenden den woesteling en hielden hem vast. De gewonde moest van het plein worden weggedragen, maar verkeert niet in le ensgevaar. De luitenant was pas in het voorjaar officier geworden. Men zegt dat hg een zeer kalm en bemind meerdere is. Bjj het verhoor kwam nit dat de recruut 's ochtends ook zgn onderofficier had ge slagen; maar deze maakte geen rapport van bet gebeurde. Da Keizer heeft om een uitvoerig telegrafisch verslag van het gebeurde verzocht, wat wel bewjjst dat zulke gevallen van ernstig verzet tegenover een meerdere in het Duiteche leger als een hooge zeldzaamheid worden aangemerkt. Het weer in het buitenland. In een groot deel van Zwitserland heelt Zaterdagavond een hevig onweer eewoed, dat gepaard ging met storm, regen en hagelslag. In het meer van Constans. zijn vjjf personen verdronken Te Bazel en te Bain gingen vele telegraaf- en telefoon lgnen stuk. In het meer van Gerève zgn drie vracht booten gezonken. Honderden boomen zgn ontworteld, Paardenvleesch. In de jongste vergadering der Fransche letterkundige Acadomie te Parjjs heeft do heer S. Reinach een voordracht gehonden over het nuttigen van paardevleesch in den loop der tjjden. Hjj toonde aan dat in de oudheid het paard als heilig dier werd beschouwd, waarvan het vleeech enkel mocht worden gegeten bij zeld zame gelegenheden na plechtige offeranden. Vandaar dat de Pausen dergelgke maaltgden, als heidensoh, verboden en o.a. aan Bonifacins, toen bjj onder de Germanen het Christendom ging prediken, werd voorgeschreven ten strengste het eten van paardevleesoh tegen te gaan. Het langdurige weren van dit voedsel zou uus zgn ooisprong hebben gevonden niet in overwegingen van bjg üuiicheu aard, maar in redenen van godsdienst. Geen halve maatregel. In het Spaansche dorp Piedramillera, bjj Pampelnna, heeft een dolle kat andere katten gebeten, welke op hare beurt katten en honden besmetten, waardoor natuurljjk groote onsernstheid werd gewekt in den geheelen omtrok. De Gouverneur der provincie heeft daarop bevel gegeven tot afmaken van al de katten en bonden der plaats. Alle inwoners zgn g«- wapend mat geweteu, pistolen, hooivorken, enz. en de honden en katten worden onbarmhartig gedood, waar zjj zich vertoonen. Een «natuurwonder." Onder de «natuurwon deren" in een plattelandskermisspel in Engeland vertoond wordt ook geadverteerd «een persoon die al de boeken over de fi-oale quaestie gelezee beeft." Zooals men weet heeft bjj de Algemeene Beschou wingen over de Begrooting van Justitie de heer Troel stra de volgende motie ingediend „De Kamer, van oordeel, dat de ergerlijke knoeierijen, door middel van naamlooze vennootschappen, syndicaten en dergeljjke gepleegd, ingrijpende wijzigingen met name in de Wet boeken van Koophandel en van Strafrecht dringend noodig maken, gaat over tot de orde van den dag" Deze motie, die in hoofdzaak hare geboorte dankt aan de Mindrinetti zaak, verkreeg dezer dagen door de zaak van de Hollandsche Hypotheekbank nieuwe actualiteit. Aan De Vaderlander geeft zjj stof tot de volgende opmerkingen Worden dergeljjke malversatiën niet in de hand gewerkt door de zoo bjj uitstek zachte vonnissen, die in dergelijke gevallen worden gewezen Wjj zeggen niet, dat die vonnissen niet in overeenstemming zijn met de wetwij willen niet ontkennen, dat bjj zonder slimmen onder dit soort dieven heel ver kun nen gaan, zonder dat men ze zout op den staart kan leggen, maar dat alles spreekt luide voor de nood zakelijkheid voor de Regeering om hier spoedig en kras in te grijpen. Want geen grooter nadeel voor eene natie dan wanneer dag aan dag haar rechtsgevoel wordt geschokt. En dat wor t het, als ze leest van de vonnissen, die over „malverseerende direct uren" worien uit gesproken. Wij hebben er één gekend van die heeren, die duizenden tot den bedelstaf had gebracht, onder wie oude mannen en vrouwen, die »an hunne zuur verdiende penningen een schamel bestaan leidden, die meer dan één tot zelfmoord had gedreven, en die 18 maanden celstraf kreeg. In dezelfde maand werd een dool-arme kerel, die uit het tuchthuis ontslagen, overal vergeefs werk had gezocht en ton einde raad diefstal met braak had gepleegd, waarbjj hjj voor nog geen f 25 ontvreemd had, veroordeeld totvijf jaren gevangenisstraf. Men kan lang praten voordat men den eenvoudigen burger aan het verstand brengt, dat zulks in den haak is. Ons strafrecht moet noodig herzien. Moge de motie Troelstra in onze Tweede Kamer met alge meene stemmen worden aangenomen, dan zal er tenminste van de Volksvertegenwoordiging de aan drang uitgaan, dien ze kan oefenen, om op dit gebied verbetering te brengen. Onzen minister van justitie, die zelf van de her. ziening van de wetboeken op het punt van naam looze vennootschappen de noodzakelijkheid inziet, zal eene aansporing van de Kamer om die vooraan op zjjn program te plaatsen, niet anders dan welkom kunnen wezen. geheel verlaten op geheel logisch. Hebben ze zich de muitende troepen? Zjjn ze in een val gelokt? Het zjjn allemaal vragen, welke nu niet te beant woorden zijn. Het komt ons waarschjjnljjk voor zegt naar aanleiding hiervan De Nederlander dat het zelfs den gemiddelden Volk-lezer, die op het gebied der logica niet verwend is, bjj deze woorden een oogenblik is gaan duizelen. Maandenlang geen andere toon danZiet, dat doet de kranige sociaal democratie in Rusland; daar ziet ge de onfeilbaarheid van onze leer, de schoone vrucht van onze propaganda: laat het u gezegd zijn.' Thans, na de nederlaag, plotseling: Hoe konden de arbeiders tot zoo iets komen Zjj konden immers wel voorzien, dat het zou misloopen. Wij althans hadden het reeds lang voorzien En daarbij natuurljjk ook nu weer de onderstelling, dat de arbeiders tot hun kortzichtigheid zijn geleid door provocatie van buitenaf, m.a w., dat ze „in een val gelokt" zijn. Alles schon dageuiesen. Precies op dezelfde wijze ging het ten onzent in de rumoerige dagen van 1903. Eerst teugelloos aanhitsen en opstoken. Daarna de uitbarsting. En na de nederlaag de waanwijze uitspraak: dit alles was^ te voorzien, en de arbeiders zouden or dan ook nooit toe gekomen zijn, wanneer zij niet door de Regeering „in een val gelokt" d. w. z. ópzetteljjk tot hun a archistisch avontuur gebracht waren. Zouden er onder de eenvoudige Volk lezers niet nog genoeg nuchtere koppen zgn die de juiste conclusie trekken, dat de éénige „vallokkers" zij zijn, die, wetend dat het mis moet gaan niettemin die wijsheid vóór zich houden, ja, met alle mogeljjke kracht in tegenovergestelden zin zich uitspreken, en op die wijs met volle bewustheid de arbeiders in hun verderf jagen? Ons dunkt, de trouwe volgeling der soc.-dem. volksmenners doet nog het vriendeljjkst met te veronderstellen, dat zjjn leide s evenmin den loop van zaken kunn n voorspellen als hij zelf, en dat hnn zoogenaamde „profetische" gave, op „wetenschap" gegrond, looze humbug is. Waut zoo hjj die veronderstelling niet maakt, moot hjj wel tot de veel ernstiger conclusie komen, dat het gezicht van oen revolutie den leiders zóó smakeljjk is, dat zjj er blijmoedig de arbeiders aan opofferen, en daarom hun profeteerend licht on er een korenmaat houden, totdat hun revolutionaire hartstocht bevredigd is. Den 7den vergaderde te Scbagen de afdeeling Schagen e.'o. van den Bond van Nederl. Onderwjjzers. De heer M. Visser werd als voorzitter herkozen, de beer A. Koning gekozen als secretaris in de plaats van den heer Bloot- beer, die als zoodanig bedankte. De rekening en verant woording van de penningmeesteres, m> j. G. v d. Menlen te Oadesluis, werd nagezien en goedgekeurd, sluitende in ontvangst en uitgaaf op een bedrag van f 140. Da afdeeling teR thans 29 leden en 4 voorstanders. De heer M. Visser hield ter vergadering het eerste gedeelte zjjuer aangekondigde oauserie over «De kunst van zien en Rembrandt." De Kamer van Koophandel en Fabrieken te Zaandam heeft gisteravond haren voorzitter, den heer P. Klnjjver Jr., gehuldigd. Deze herdacht n.l. zgn 25-jarig lidmaat schap der Kamer, van welken tjjd hjj 18 jaren bestuurs lid was en 8 jaren als voorzitter fungeerde. De heer A. F. G. Avis sprak den jubilaris toe en overhaudigdo hem een zeer fraaie ets als blijvend souvenir. Profetie en vervulling. De Nederlander vestigt de aandacht op da volgende, volgens haar „verbazingwekkende" woorden uit Het Volk Hoe de (Russische) arbeider" er toe gekomen zijn om aan dezen strijd te beginnen, waarop ze gehoopt hebben, waardoor ze voortgedreven werden, dat alles is nn niet te onderscheiden Dat het tijdstip nu niet gunstig was, moet ook hun duidelijk zijn geweest De redenen, welka Ga pon er voer aangaf, waren Het gedrag onzer militairen. Een der Haagsche medewerkers van de Tel meldt De drie o mmandeerende offioieren der drie le's-Gra- cenhage in garnizoen ligg-nde regimenten werden Maan dag bjj den minister van Oorlog, den heer Staal, geroepen, die dezen hoofdofficieren een klacht van H. M. ue Koningin overbracht, die in persoon getnige was peweest van het feit, dat militairen voor het paleis van H. M. de Koningin- Moeder in het Lange Vouhout, zich minder betameljjk gedragen hadden. Ten of meerdere zonden, in tenue zjjode, over de voor het paleis staande paaltjes aan bot bekende »hna8je-over''-spel hebben moeten deelnemen. Dinsdagochtend werden nn eerst heeren officieren daarna de onderofficieren van het regiment grenadiers en jagers door den kolonel er op gewezen, dat het de plicht is van de meerderen, streng toezicht te houden op dorge- Ijjk voor militairen in het openbaar tnwaardig optreden. Daarbjj werd verder te verstaan gegeven, dat het zaak is, dat een militair het voorbeeld geelt van go d gedrag, terwjjl nadrukkelijk door den chef werd verzocht maat regelen ta nemen, opdat alle militairen beboorljjk ge kleed zich langs den openbaren weg begeven. De minister van marine en de matrozcnBond. Aan de matrozen leden van den Bond van Neder- landsobu Marine-matrozen is door den Minister van Marine het volgende schrjjven gericht: Uit een bericht, dat in den loop van de vorige week door verschillende dagbladen werd overgenomen, blijkt dat op de algemeene vergadering van den Boud van Nederlandse:e Marine-matrozen welke op 14 dezer zal worden gehouden, in behandeling zal komen een voorstel van bot hoofdbestuur van den Bond om net currcspon- deDtieblaadje op te heffen eu het hoofdbestuur te mach tigen wederew een rubriek «Uit den Matrozen bond" to doen openen in het weekolad «Het Anker." Waaneer dit voorstel wordt aangenomen zal voor de modedeelingen van den Bond worden teruggekeerd tot het blad, dat eertjjds het orgaan was van den M*U02en- bonddoch dat als zoodanig op aandiang van hooger hand moest worden losgelaten, omdat herbaaldelyk w-rs gebleken, dat bet onder invloed staat vun mannen, die, naast behartiging van de belangen der matrozen, niet beoogen instandhouding van een goeden militairen dienst ter zee. Het voorstel, dat thans aan de leden van den Ma- trozenbond wordt overgelegd, beeft das ten doel opnieuw een band te leggen tussohen het genoemde, aan boord verboden weekblad en deu bond der Marine-mat;ozen. Na al hetgeen in den laatsten tjjd over het doen en laten van den Matrozenbond is geschreven en gesproken moet aan dut voorstel van het hootdbestour een bjjzoadere beteekenis worden gehecht; ten dnidelijkBte bljjkt d.aiuit

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1