No. 10. Honderd en achtste jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR .ALKMAAR EN OMSTREKEN. VRIJDAG 12 JANUARI. BUITENLAND. Brieven over Sociale Vragen. BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk f I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij vjh. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Algemeen Overzicht. Gemengde Mededeelingen. Uit de Pers. AARS De conferentie te Algeciras nadert. 't Is de bedoeling dat de meeste afgevaardigden den 14en te Madrid zullen bijeenkomen, vanwaar dan gezamenlijk de reis zal worden voortgezet. De Spaansche regeering is zoo beleefd geweest een extra-trein ter beschikking van de heeren te stellen. De rardinale quaestie, die tot velerlei beschouwingen aanleiding geeft, is deze: hoe zal de houding van Duitschland ter conferentie zijn? Dienaangaande bevat de Weener New Freie Preste een mededeeling, welke volgens den correspondent van de Times het blad blijkbaar van offlcieelo Duitsche zijde is toegekomen. Bij het begin van de Conferentie aldus verneemt men uit bedoelde mededeeling zal de vertegen woordiger van Duitschland het standpunt zijner Regeering toelichten en duidelijk maken, dat deze onvoorwaardelijk zich plaatst op den grondslag der Conventie van Madrid,een wijziging dier conventie aldus slechts mogelijk achtende met toestemming van al de onderteekenende Mogendheden. Duitschland zal echter zijn toestemming weigeren. Indien Frankrijk ter Conferentie het verlangen uitspreekt naar meer dan het kan verkrijgen op de basis van gezegde Conventie of van vrijwillig verleende concession der onderteekenende Mogendheden, zou er een afbakening van Frankrijks „InteressensphUren moeten worden voorgesteld en dan zou Duitschland natuurlijk ook met zijne wenschen voor den dag komen. Mocht de conferentie tot geene uitkomst leiden, dan zou Duitschland eenvoudig zijne rechtstreeksche onderhandelingen met den Sultan voortzetten en in geen enkel opzicht gedoogen, dat het belemmerd werd in de verdere ontwikkeling van zijn economisch verkeer met Marokko. Deze mededeelnig voorspelt niet veel goeds voor de vredelievendheid, waarmede Duitschland ter conferentie trekt. Evenmin pleiten hiervoor de laatste uitlatingen van prof Schiemann, Keizer Wilhelm's raadsman, die reeds bij het begin dor Marokkaansche quaestie de rol van boeman tegen Frankrijk aanvaardde. Prof. Schiemann heeft namelijk verklaard dat Duitschland te Algesiras zal staan op de „open handelsdeur" en op de integriteit van Marokko en dat, zoo Frankrijk hier anders over denkt, Duitschland dit zal opvatten alsof Frankrijk teruggekeerd is tot de staatkunde des heeren Delcassé. Graaf Yon Tattenbach, Duitschlands intrigeerende gezant te Fez, zal het Rijk ook ter conferentie van Algeciras vertegenwoordigen. Graaf Von Tattenbach en vredelievendheid zijn twee. Hij vertoeft nog met verlof in Duitschland en is Woensdagavond met zijne echt- genoote uit Berlyn te MUnchen aangekomen, waar hij heden bij den Prins Regent van Beieren ter tafel werd genoodigd. Waarschjjnlgk dient .deze ontvangst om openlijk te kennen te geven, dat de na Pruisen aan zienlijkste Duitsche Staat 't eens is met prins Billow's politiek inzake Marokko en met de keuze van Von Tattenbach als vertegenwoordiger te Algeciras. De veroordeeling van de bekende anti-militairis- ter, teParjjs bljjkt nog niet af te schrikken. In een der jongste nachten werd namelijk weder op de muren van de Fransche hoofdstad een nieuw biljet aangeplakt door de »Confédération fédérale du travail», met het opschriftOorlog aan den oorlog. Het bevat in hoofdza k eeu aansporing aan de Fransche arbeiders, om te weigeren de wapens op te nemen, wan neer de regeering het zou laten komen tot een oorlog met Duitschland. Ook in Duitschland, zegt het biljet, zullen de prole tariërs, onze Duitsche broeders, weigeren te vechten tegen de onzen 6n voor »het kapitaal» hun leven te offeren. »Bet volk wil den oorlog niet en zal zich met hand en tacd verzetten tegen een krjjg, die milliarden zou ver slinden, en, onder den schoonscbjjnenden naam van «nationale 6er», de volksmassa's elkaar zou laten naar de keel vliegen.» En het biljet eindigt«Laten wjj dus, door onze ge- ii. Werkloosheidbestrijding. Filantropie staat tegenover maatschappelijke verscbgn- selen, zoo diepgeworteld en zoo omvangrjjk als de werk loosheid, machteloos. Het getal dergenen, die kunnen worden geholpen op afdoondo manier, staat niet in noemenswaarde verhouding tot het totarl der getrof fenen. Ook niet als de filantropie van het geven-alleen wordt ter zgde gestaan door werkverschaffing. TrouwenB daArtegen bestaan toch ook wel bezwaren van staat huishoudkundigen aard, tenzg men het vinde in het ontginnen van woeste gronden of het. nitvooren van groote werken. Men heeft dit te vaak vruchteloos beproefd, om daar- omtrent nog hooge verwachtingen te kunnen koesteren, üetzeilde is bet geval met de instelling van arbeidsbeurzen en informatiebureaus. Natumljjk kunnen die wd nuttig werk doen en vooral de onnoodige werkloosheid beperken, aietamelgk, welke ontstaat uit de onbekendheid met' de behoefte elderB, maar de werkeljjke, de, wg zonden haast zeggen maatschappelgk-noodzakelgke werkloosheid, kan er met deugdelgk mede worden bestreden. Men meent ook wel, dat verkorting ,an den arbeidstijd méér menschen noodig zal maken, en dns dege.oigen van betere machinerie en dergeljjke, weer zou kunnen te met doen. Maar dit is toch niet geheel juist en eigenljrk zou dit gevolg slechts te verwachten zjjn wanneer de arbeidstgd tot op gemiddeld hoogstens 5 A 6 uur werd bekort, waaraan vooralsnog natnurljjk geen denken is. zamenljjke en krachtige acie, onze respeotieve regee ringen dwingen, met onzen wil rekening te houden. Wjj willen den vredeL»at ons weigeren ten strjjd te trekken I» In alle landen big ven een aantal vrouwen onvermoeid ar voor jjverec, dat baar het kiesrecht zal worden ver leend. Ten aanzien van dezen strijd zal z'ch zeker ook wel bevestigen dat de aanhouder wint. Of wg 't nog vullen beleven, dat de vrouwen tor stembus mogen op trekken is moeilijk te zeggen, doch 't kost volstrekt geen moeite zich in te denken, dat zjj, die na ons komen, daarvan getuige zullen zijn. Ie Engeland bljjken verschillende candidaten voor het Parlement niet het minste bezwaar meer te hebben om hnn stem voor vrouwenkiesrecht te geven. Maar no? krachtiger wordt daarvoor in Oosten rijk geijverd. In Weenen, Praag en verschillende andere steden zjjn dames- comitó's gevormd om voor vrouwenkiesrecht propaganda te maken. Nu de regeering een voorstel wil doen om aan alle meerderjarige manner, ook analfabeten en gestrafte misdadigers, het kiesrecht toe {te kennen, eischnn de vrouwen, dat zjj niet langer van het kiesrecht zullen worden uitgesloten. In een meeting te Praag werd een motie aangenomen, waarin aan de regeering toekenning van het kiesrecht aan de vrouw gevraagd wordt. »Wjj verzoeken het kies recht niet als een genade of een gunst, maar als een recht, daar wjj als moeders, belastingbetalenden, amb tenaren, onderwijzeressen, doktoren en arbeidsters op velerlei gebied meenen gerechtigd te zjjn een woord mede te spreken in het staatsbestuur. Aan de vrouw is toegang verleend tot de hooge scholen en tot staatsambten en toch moet zjj dageljjks opmerken, dat zjj met gering schatting wordt behandeld wjjl do beschamende waar heid niet verborgen kan bljjven, dat zjj, hoe intelligent en hoe hoogstaande ook, mat idioten en geesteljjk min derwaardigen op één Ijjn wordt gesteld." Dit adres werd door duizenden vrouwen en door sen groot aantal mannen onderteekend en aan do regeering gezonden. De berichten uit Rusland zjjn heden betrek kelijk schaarscb. Uit hetgeen de correspondenten melden mag men con- cludeeren, dat de regeering, althans voor het oogenblik, meesteresse is van den toestand ze maakt daarvan gebruik om de revolntionnaire elementen, die het haar misschien nog lastig zouden kunnen maken, op te bergen. Men kan gernst zeggen, dat van Moskon tot Petersburg de ge wenschte mat beersoht, maar de berichten, die uit de provincies, zelfs de meest nabjj gelegene, ontvangen worden zijn alles behalve gunstig. In de Oostzee-provinciën zal hst nog weken aanhouden, alvorens de regeering daar den toestand zal beheerschen. De Times weet mede te deelen, dat minister-president Witte, toen hg Dinsdag de delagatie van den»Bondvan 80 Oc'ober* ontving, verklaarde, dat niet hjj het was, die^ had aangedrongen op do genomon maatregelen tot onderdrukking van den opstand, maar de heer Doernowo. Weliswaar voegde hjj daaraan toe, dat hg de verant woordelijkheid niet op zich zou durven nemen voor het bloed, dat misschien zon vloeien, wanneer deze maatregelen weder buiten werking werden gesteld. Graaf Witte prees hooRoljjk don heldenmoed der soldaten, die de stad Moskou hadden behoed voor de verwoesting door dynamiet, waar mede ze bedreigd was. »Vroeger,c zeide graaf Witte, «trachtte ik het vertrouwen van het volk te winnen, maar zulke illusies zjjn thaDs niet meer te verwezenljjken. Ik heb mjj Bteeds verzet tegen de politiek van onder drukking, maar thatis ben ik in de noodzakelijkheid ge komen ze aan te wenden, omdat ik te veel vertrouwen heb gesteld in mjjne landganooten En geheimzinnig liet hjj er op volgen: »Ik weet, hoa Rusland gered kan worden.* Jaurès en net anti-militairisme. Da be kende Fransche socialistenleider Jauös, een jjveraar voor de vredesdenkbaelden, gelgk men weet, Leeft zich tegen dc anti-militairiBtische beweging verklaard. In een te Parjjs gehouden vergadering van syndicaten in het Seine- departement, waar bij mede tegenwoordig was, werd den aauwezigen vrorgesteld, een anti militairistisch aanplak biljet te onderteekenen. Maar Jaurès weigerde dit te doen en verklaarde dat het leger onontbeerlijk is, om aanvallen van buiten af te weren. Zjjn verklaring wekte groote opsohndding en de voor- en tegenstanders van het biljet geraakten nog een oogenblik handgemeen. Vulkanisme in Italië. In Italië beginnen de vulkanen weer weikzamer te worden. Da Vesuvius werpt voortdurend stroomen lava uit, die de wegen beschadigen 6D uit Messina komt het bericht, dat de Etna ook weer ontwaakt schijnt en groote hoeveelheden rook en asch omhoog zendt, Eon huis voor duizend menschen. Te Cbarlottenburg zal met 1 April de grootste huurkazerne van do geheele stad gereed komen. Het is een gebouw voor de behoizing van 180 gezinnen en met een klein aantal woningen voor vrjjgezelleo. Het huis, dat aan de Kaiser Friedrioh-, Wall- en Fritsobe-strasse is gelegen, beslaat bjjna 7000 vierkante meters en telt 16 ingangen en trappen. Men rekent dat er 1000 menschen in ge huisvest kunnen wirden. De kazerne wordt gebouwd door een bouwvereeniging van ambtenaren. Ken historisch hoekhuis. Elk oogenblik leest men in Berljjnsche bladen dat het een of an iere gebouw van geeohiedkundige waarde onder den moker van den slooper komt, omdat bet voordeeliger is op den daren grond een huis van velo verdiepingen op te trekken. Nu staat weer het historische hoekhuis aan het Alexanderplein en de Neue Këoigstrasse op de nominatie om afgebroken te worden De bouwmeester moest het, op last van koning B rederik Willem II, met 99 schaapskoppen versieren toen bjj den Koning in zjjue onsohuld vroeg waarom het er ceen 100 mochten wezen, kreeg bg het bitse antwoord: »99 koppen zjjn voldoende, da honderdste schaapskop ben jjj." Meisjes onder een lawine. Bg ecu nieuwjaars^ tochtje in de nabjjheid der Barnor Alpen iB een geheele meisjes-kostschool onder een lawine bedolven. Gelnkkig waren spoedig helpers bjj de hand en konden alle meisjes ongedeerd van onder de sneeuw worden uitgegraven Koude cn ziekte in Griekenland. In geheel Griekenland heerecht felle koude. Te Athene, waar de thermometer nooit lager ging dan 8° boven, wjjst hjj thans 's nachts 5» onder nnl aan en 't heeft tweemaal in de stad gesneeuwd, 't geen in twintig jaren niet was voorgekomen. Terwjjl men in West-Europa een lente zachten winter heeft, bezwjjken er in 't zonnige Hallas vele menschen van de koude. Daarbjj komt een hevige pokkenepidemie in de Piraeus die eiken dag nieuwe slachtoffers maakt, waardoor de Regeering zich genoodzaakt heeft gezien een wetsontwerp op verplichte inenting voor te stellen. Ook heersoht er over 't land een govaarlgke griep. De helft van een aan de grenzen te Larissa liggend regiment ruiterjj is er door aangetast. Een bureaucraat. Da Petter IAoyd verhaalt van •en wonderljjk bureaucratisch zelfmoordenaar. In de gemeente Kerepes vond men dezer dagen den burgemeester Stefan Thurar.yi dood voor zjjn schrjjftafel zitten. Op die schrgftafel lag het register van den burgelgken stand voor sterfgevallen. Daar had deze nauwgezette ambtenaar alsnog zjjn eigen overigden in geschreven Alles klopte jjd, plaats van overljjden, enz., terwjjl als oorzaak was aangegevendood door don kogel. Als aangever had hg zichzelf ingeschreven en ook als dienstdoend ambtenaar van den burgelgken stand. De minister van binnenla^dsohe zaken heeft deze zeldzame inechrgving ongeldig verklaard, door te be- lissen, dat de overledene geen recht had zgn eigen dood in te echrjjyen en niet als aangever kon optreden. Door den waarnemenden ambtenaar werd daarop de aangifte met denzelfden tekst opnieuw ingeschreven. Varia n i t den Engelschen verkie zing 8 8 t r jj d. Te Manchester sprekende wees, Balfour op de twintig jaar, die hjj den kiezers ged-end had »Dan nebt gjj wat rust verdiend*. riep iemand uit het gehoor. Een candidaat bad aanplakbiljetten voor zich laten drukken, waarop hg met groote letters »meer werk* be Immers, de verkorting van den arbeidsdag, die verwe zenlijkt worden kan onder de tegenwooid ge maatschap pelijke verhoudingen, kan niet anders dan een geleideljjke zjjn tot op z'n minst 8 A 9, meestal zelfs masr 10 uur. En vau een dsrgeljjke verkorting leert de praktjjk, dat zjj het arbeidsvermogen van den individneelen arbei der meestal zóódanig verhoogt, (doordat hjj meer ruBt genieten kan en vooral meer tjjd heeft tot gtestelgke ontspanning en ontwikkeling), dat een verhooging van het getal der werkkrachten op den duur niet noodig, ja volkomen overbodig is. Stel dus al het geval, dat men erin zou slagen een 10 of 9-urigen arbeidsdag overal in te voeren dan zou men tijdeljjk de werkloosheid waar- cbjjnljjk zeer doen verminderen, maar haar na esn of wat jaren even erg of nog erger zien optreden. Toch is er een, niet slechts in de theorie, maar ook in de praktjjk voorgestaan middel om wel niet deweik- looeheid in haar oorzaken te bekampen, maar dan toch I de nadeelen ervan grootendeels af te wenden, te vinden in de verzekering. Da verzekering, berustend op de samenwerking van alle belanghebbenden is bij uitnemend heid een uiting van dezen tjjd, die immers in alles de kracht van het collectief optreden en van de massa erkent. De naast belanghebbenden in dit geval dus de arbei ders zjjn het eerst begonnen. Reeds in 1741 lezen wjj dat de wolkammers in Engeland een vakvereeniging hebben, die den leden ingeval van werkeloosheid steun en reisgeld geeft, en dit doen de ontwikkelde Engeisohe vakverenigingen in de eersto helft der 19ae eeuw alle. Niet s echts uit mecschlievendheid. Vooral om te zorgen, dat de werkeloozo zich niet onder het normale loon zal gaan verhuren. Zjj komen daarvoor waarom zouden zjj het ook niet? openhartig uit, «Ouze loonen,» zoo zegt het hoofdartikel in het in 1850 verschenen eerste nummer van het Flint Glass Maker's Magazine, »onze loonen hangen van het aanbod van arbeidskracht op de maik; afhet is dus ons belang dit aanbod te beperten, het overrchot van arbeidskracht te verminderen, onzen werkloozen hun toestand dragelgk te maken en bun de vrees voor de toekomst te ontnemen doen wjj dit, dan hebben wij controle over onze overtollige arbeidskrachten en behoeven wij geen onrechtvaardig en werkgever te vreezen Dit stelsel neeft bg rle vakvi-reemging algemeen rngang gevonden en de noodzakeigkfaeid deed zich aan ook dnideljjk merkbaar gevoelen. Da uitwerkiig ervan, geheel in de lichting van verzekering, kwam bg velen echter eerst in bet laatste vierde der vorige eeuw tot stand. In de krachtigste dor Duitsche vakvereenigingen, die der typo grafen, werd vau 18801900 aan werklooze leden 1.163.275,80 gulden uitgekeerd, waarvoor elk der leden wekeljjks voor elke golden verdienste twee oents moet afdragen. En zulke cjjfers zouden van verscheidene te geven zgn. De 100 voornaamste Engelecbe vakvereeni gingen bjjv. gaven in 1892 te zamen f3.930.648, in 1900 1 3.183 936 aan hun werkloozen uit. loch is dit niet voldoende om de rampen der werk loosheid te keerenHet getal der niet-ieden van de vakvereenigingen is daarvoor te groot, en het spreekt vanzelf dat in de talrijke vakken waarin geen vakver eenigingon bestaan of de bestaande ie zwak zgn om de ondersteuning te bekostigen dit hulpmiddel volledig faalt. En dit zien wg juist het meest voorkomen bjj de vakken loofde. Tot zjjn schrik zag bjj het ook hangen voor hot vonster van een begrafenisondernemer. Ts Battersea was een biljet voor Burns geplakt over een bdjet, waarin de vertooning van »Ali Brba en da Veertig roovers* werd aangekondigd. Door regen was bet biljet van Burns gedeeltelijk losgeraakt, zoodat men te lez»n kreeg »Stem voor Burns en de veertig roovers.* Op een vergadering stelde iemand voor, dat de tarief hervormers na hun dood verbrand zouden worden ze hadden bp hun leven dan de genoegdoening te weten, dat zij niet begraven zouden worden in eon kist, gemaakt van Noorsch hout Sir James Fergusson, unionistisch afgevaardigde voor een district van Manchester, is nu weer candidaat, Hg is 73 jaar; en als er nu meenen, zeide hjj op een ver gadering, dat ik voor het Parlement te oud ban, dan zou ik graag toonen dat ik dst niet ben, b.v. door met ze om bet hardst te loopen. Sir Elliot Lees, unionistisch afgevaardigde voor Bir kenhead, heeft onlangs een ongelak gehad. Maar hjj liet zicb, vergezeld van zjjn dokter en een verpleegster op een draagbaar naar de kiezersbjjaenkomst brongeu Op de tribune lag hjj op e9n rustbank en zoo sprak hjj de kiezers een uur lang toe. geyaarljjke h o e de n p a a n a n. Te Rixdorf bjj Berljjn is Zondag een vrouw, midden in het gedrang staande onder al de menschen die met baar op do opening van een paardenspel wachtten, eon oog uitgestoken. Een vóór haar staande vrouw keerde zich toen de deuren van den circuB opengingen, eensklaps om en stak haar met do uitstekende hoedepen pardoes in 't teoh'eroog. Da getroffene liep gillend naar do nabjjzjjods kliniek. Maar da dokter bevond, dat het oog reeds verloren vas. Onafgehaalde prjjzen. De honger naar goud", door de dichters vaak aan den mensch verweten, sobjjnt nog door diens slordigheid en lakschheid te worden over troffen. Volgens een jaarlgksche opgave van ongeïode prjjzen, door de loterjj-firma »Mercur" te Weenen openbaar ge maakt, bedragen die onopgeëischte prjjzen tezamen niet minder dan dertig-dmzend-millioen kronen. Van de Oostenrjjksche Staatsloterjj van 1860 zgn prjjzen tot een gezamenlgk bedrag van 8 millioen kronen door de winners niet opgeëischt, De Turksche serie-loten sohjjnen ook nog al verwaar loosd te worden door de eigenaars; althans 8 prjjzen van f 288,000 en 3 van f 144 000, in de laatste drie of vier jaren uitgeloot, zgn nog niet geïnd. Eu op een effecten kantoor te Charleroi heeft men Woens dag onder een aantal obligatiëo, welke een oude vrouw daar kwam brengen om te verknopen, er een ontdekt van de Stad Brussel, welke in 1890 was uitgeloot mot een prjjs van 100,000 francs, welk geld de big verraste eige nares nu in ontvangst kan nemen 1 Tegen zwaarmoedigheid. Aan zwaarmoedige personen wordt tegenwoordig aangeraden brillen te dragen van geel glas, hetgeen op sombere dagen en tegen 't valleu van den avond eeu zeer opwekkendan invloed beet te hebben. Als koningin Wllhelwilna ons kwast le ontvallen. Indien Nederland op dit oogenblik getroffen werd dror het versoheiden van zjjne Koningin, zou de Kroon over gaan op den Groothertog van Saksen-Weimar, kleinzoon van wjjlen prinses Siphie, de zuster van koning Willem III. Volgens art. 28 der Grondwet kan de Koning geen vreemde kroon dragen, met uitzondering van die van Luxemburg. Indien dus genoemde Groo'hertog, geljjk in Duitsche bladen gemold werd, aan de kroon van Saksen- Weimar boven die dar Nederlanden de voorkrur geeft, zal bjj hier te lande niet kannen opvolgen en de oudste doobter van prinses Sophie, prinBes Maria van Saksen - Weimar, gehuwd met Hendrik VII prins R-nss Schleiz- Kö-tritz tot den troon der Nederlanden geroepen worden. Velen in den lande, waaronder da strengs e royalisten, zoud>-n een der^eljjken loop «an zaken zeer betrearenen, zooals wjj herhauldeljjk in deze rubriek hebban meege- waar de arbeid niet bepaald geschoolde krachten behoeft waar het meer op het getal en de kracht der werklieden aankomt dan op ban vakkennis: bjj de ongesch rolde arbeiders dos, eene soort door ons productie-systeem bui tengewoon talrijk geworden, bjj wier ontslag men geeu bekwamen verliest, en die dus altgd weer te vervangen zgn in een t jjd pork van meer drukte en overvloed van werk. Ziethier tevens de derde f.ctor waardoor onze maatschappjj zóó door werkl rosheid geteisterd worden moet. Maar hare bestrjjding laags den weg der verzekering achten wjj hiervoor mogdjjk. De vak.ereeniging gaf de eerste aanwjjziug, maar een onvolkomene, althans onvolledige. Men beeft, ju st om de ongeschoolde arbeiders, die niet lid zjjn eeser ondersteunende vakvereeniging, hier en daar van ge meentewege door verzekering willen helpen. Bern. Keulen, Dyon, Boulogne, Basel, ziethier enkele steden die het stelsel hebben trachten toe te passen, geheel alleen of gedoelteljjk in samenwerking met particulieie onder steuningsfondsen, of zooals te Keulen met een door par- ticnlieren opgerichte arbeidsbeurs. Maar de verwachtingen werden hier teleurgesteld. De voor ieder toegankelijke verzekeringskas der gemeente zooals die bier bestond, bleek op den daar geen ander karakter aan te nemen dan dat van een vermomde be deeling, en daarvoor heeft de gemeente haar eigen organen. Zonder verplichtstelling der verzekering toch en daarvan wilde men nergens weten bljjtt deze kas het meest aantrekkelijk voor hen die de grootste kans hebben op telkens terugkeerendc werkloosheid, terwjjl van de anderen slechts een beperkt getal uit gevoel van solidariteit

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1