No. 12. Honderd en achtste jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Illusies op staathuishoodkuodig gebied. MAANDAG 15 JANUARI. BUITENLAND. BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Kijk f I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonuiuumer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HEKMs. COSTEK ZOON, Voordam C 9. Algemeen Overzicht. Gemengde Mededeellngen. Uit de Pers. Be geschiedenis van de oeconomie verdiende meer beoefend te worden dan het geval is. Hare merkwaardig heid ligt ook daarin, dat de geleerde schrijvers, die de theorieëa opstelden, van het eene uiterste in het andere vervallen bjj opvolging, en dat de toepassing hunner systemen geheel andere gevolgen heeft, dan in de studeer kamer werd verwacht. Een beknopt opstel over dit onderwerp kan geen andere strekking hebben, dan om den lezer tot eigen onderzoek, zoo mogeljjk aan te sporen ten einde zich van de al of niet juistheid dezer meening te overtnigon, en dit zal althans het nuttig effect hebben, dat oeconomische theorieën in het algemeen met meer onpartijdigheid worden beoordeeld en naar waarde worden geschat. Geljjk bekend is, verwachtte de cnde oeconomie alle heil en zegen van de vrjje mededinging en de onthou ding van het staatsgezag, ten aanzien der regeling van do verhouding der bijzondere personen. Zjj was in be< ginsfel geenszins gekant tegen de belangen van de hand werkslieden. Integendeel, zjj was, geljjk de hoogleerair Trenb het volkomen juist erkent, «arbeiterfreundlieb*. Zjj strekte in de eerste plaats ooa den handarbeider er boven op te helpen. Dit is zeer verklaarbaar. Gedurende eenwen achtereen had de stedelijke overheid de nijver* heid beschermd en tegelijkertjjd zoo aan banden gelegd dat de groote meerderheid er hevig onder leed. Boor middel van de gilden we kunnen bet ons thans bjjna niet meer voorstellen werd het recht op arbeid zeer beperkt. Oorspronkeljjk was het doel der gilden menscblievend geweest. Het strekte om de verbruikers te beschermen tegen slecht werk en slechte wee-. Doch van de 15de eenw af, beginnen zjj te ontaardon in vereenigingen, die maar één belang hebben voor te staan en te verde digen, het belang der in het gild vereenigde meesters. Vooral na de middeleeuwen beoogden do gilden, om de meesters te beschermen tegen mededinging van onder op. Be meeater-proef, die oorspronkeljjk ten doel had om onbekwamen te weren, werd misbruikt, óm de toe treding tot het gild onmogelijk te maken voor allen, die met de meesters minder goed bevriend waren. Een boog entrée-geld verlangde men met hetzelfde oogmerk. Ten slotte konden alleen de welgestelden meesters worden. Be reglementeering van de wjjze, waarop het bedrjjf uitge oefend mooht worden, hield alle verbetering nit den aard der zaak tegen. Om kort te gaan, toen aan het einde der 18e eenw de winstgevende bedrijven waron gemonopoliseerd, toen het recht om te arbeiden totaal werd miskend, toen de indas- triësle vooruitgang op allerlei wjjze werd belemmerd, toen de oeconomisch zwakkeren door de overheid eerder omlaag gedrnkt werden, dan gesteand en de loonen kunstmatig laag werden gehouden, toen had dit alles tot noodzake lijk gevolg, dat de zncht tot vrjjheid ontwaakte en dat in vipheid van handel en bedtjjf het eenige en aange wezen middel werd gezien om aan den arbeider geljjke voordeelen te verschaffen ale de gildemeesters genoten. Adam Smith was het, die de diepgevoelde behoefte tot meerdere vrijheid op wetenschappelijke wijze betoogde. De veelgesmade school van het .laisser faire" beoogde daarmede geenszins de welgestelde stedelijke autoriteiten te helpen. Neende handwerksman zonde door deze staatsonthouding gebaat worden. Hjj voorzag niet en kon niet voorzien de nadeelen, die veel later de algemeene concnrrentie zonde veroorzakenhet werk verscheen in 1776. En het staat ooomstooteljjk vast, dat de toepas sing der beginselen van Smith in Engeland en elders in hooge mate den bloei van handel en ng verheid hebban bevorderd en dat ook hier te lande deze zelfde leer door de Leidsche boogescbool bij monde van bekwame man nen als Vissering, Buys enz. verspreid, rjjke vruchten heeft afgeworpen. Be gouden regen, dien Adam Smith en zjjn school verwachtten, is nedergedaald, Vergeljjkt men den fiaan- oieelen toestand van ons vaderland, na de Fransche over- heerEching, met dien van heden, dan is er op elk gebied vooruitgang en verbetering en wel van zoodanigen omvang, dat deze alleen tegen beter weten in, kan genegeerd worden. In één adem moet men evenwel hierbjj voegen, dat de gouden regen niet nederatortte op den breeden zoom der samenleving, die in theorie juist 't meest be gunstigd zoude zjjn. De groater vrjjheid voor handel en bedrjjf, de verbetorde verkeersmiddelen, de vooruitgang op wetenschappoljjk gebied, dit alles bevorderde tevens de grootindustrie. Be bevolking nam snel toe en de behoeften der toeg.nomen bevolking stegen nog in hoogere mate. Indien Adam Smith nog leefde zonde hjj wellicht ver wonderd staan te kjjken. Naarmate toch ieder vrjjer blijft in de nastrevicg zjjner eigen belangen, heeft hg het resultaat van zjjn streven wel meer in eigen hand, maar gevoelt hjj zich minder verantwoordelijk voor hetgeen met oen ander geschiedt. Ba theoretische vrjjheid geelt geen practische boterham waarom 't toch te doen was. Be groote verdienste vau den profeet der socialisten, Matx, is geweest, dat hij de onmiskenbare nadeelen der onde individualistische Staathuishoudkunde heeft ingezien, op een tjjdstip, dat zelfs hooggeleerden er niet aan dachten. En die nadeelen schenen hem zoo overwegend, dat de btaat tot taak heeft, daaraan voor goed een einde te maken. Hg komt derhalve tot de conclusie, dat de Staat eigenaar moet worden van alle productie-middelen en de ieiding moet verkeggen van de geheele voortbrenging. Wat Smith verwachtte van vrjjheid en Staatsonthouding, hoopt Mail te bereiken door dwang en Staatsalmacht Be patient die zwaar ziek is, wordt door den eenen dokter de vrge natunr ingestuurd met de boodschap, dat hjj zelf maar moet zien hoe hg er boven op komt; 1.) Zie mr. M. W. F. Treub, Hoofdstukken uit de geschie denis der staathuishoudkunde blz. 62 vl. de andere dokter legt hem te bed, met verbod van elke vrjje beweging met een aantal verplegers en recepten en hg mag voortaan geen vinger verroeren in stijjd met de voorschriften. Be zieke, aan wien men alle medicjjn onthield, wil men nu een groote hoeveelheid bittere pillen dosn slikken. Bat zulk een radicale verandering van régime voor een patient evenmin gevaarloos kan zjjn als voor de samenleving, behoeft o. i. geen betoog. Boch dit doet thans minder ter zakedan het feitdat een op zichzelf wellicht zeer verdienstelijke oeconomische beschou wings wjjze wordt aangezien voor de absolute waarheid op staathnishondkundig gebied. Zjj wordt aan gehangen met een hartstocht, die alle kritiek bniten slnit. Bat op s ciaal gebied verschil van meening eu inzicht hforscht is by uitstek gelukkig. Het hondt ons wakker en wekt de belangstelling op. Maar dat aan theorieën zoodanig geloof wordt geschonken, dat men andersdenkenden niet kan aanhooren, dat is ten allen tijde voor een samenleving een ramp geweest. Ook vóór het jaar 1000 is het vourgekomen, dat algomeen geloofd werd aan een tjjdperk van ongestoorden vrede en volks gelnk. Volgens de chiliasten zonde dit tjjdperk met het jaar 100Ö beginnen Toer, er niets gebeurde, ging men opnieuw berekeningen maken, en er was zelfs iemand, Bengel gebeeten, die het begin van het tjjdperk stelde in 1836. Do geschiedenis der staathuishoudkunde kan ons leeren, dat de toepassing der theorieën geheel andere ge volgen hbd, dan men zich te goeder trouw had voorge steld. Geen enkele leer is er tot heden uitgevonden waar door alle maatschappelijke kwalen, als sneeuw voor de zon, zullen verdwjjnen. Met welk recht mag men dit in de toekomst verwachten Moet aan een dergelijke ver wachting niet geljjke waarde worden toegekend als aan het chiliasme, het aanbreken van het dnizend-jarig rjjk Wanneer men boeken leest als van Laurence Gronlnnd, •de Socialistische Maatschappg" 2de druk, (vertaald door Hngenholtz) dan bljjkt het op elke bladzjjde, dat de kri tiek op bestaande toestanden zeer scherp is, maar tevens dat de goede eigeusohappen der voorgestelde organisatie veeleer berusten op geloof, dan op foiten. Bovendien mag men zich afvragen, of de gonden regen in dit stelsel juist zal nederdalen op de hoofden der genen, die in de studeerkamer daarvoor zijn aangewezen. De geschiedenis der staathuishoudkunde, geeft deze bet recht om te gelooven aan een ontdekking, welke voor goed aan alle misstanden een einde zal maken Zal de staat beter bij machte zjjn, dan de stad der middeleeuwen, om naar billijkheid ieder zooveel te geven, als we wel zonden wenschen? Zal de staat, zelfs rjjk voorzien van arbeidsbons, die thans niet bij machte is een leger be staande nit volwassen individnen van goed voedsel en practische kleeding en huisvesting te voorzien, dit wel kunnen doen voor een geheele bevolking, bestaande grootendeels uit vrouwen, kinderen en zieke en onde mensohen Hoeveel takken van staatsdienst werken thans tot algemeene tevredenheid? Is het geloof in de goede uit werking der staatsonthouding niet op geljjke ljjn te stellen als het geloof in het voortreffelijke van staats almacht Is de eene theorie iets anders dan een reactie op de andere Is het geen nieuwe illusie in de plaats van eene onde, die vervluchtigt? Het komt ons voor, dat het bgkans plicht wordt, om tegenwoordig kennis te nemen van de bekende werken op staathnishondkundig gebied, in welken kring der samenleving men verkeert. Alleen in zelfstandig onder zoek ligt een voorbehoedmiddel tegen suggestie. A. P. H. De week, die wij zijn ingetreden, belooft veelszins belangrijk te worden. De verkiezingen in Engeland zijn be gonnen en hebben tot dusverre een groote overwinning aan de liberalen gebracht, doch veel valt daarop nog niet te bouwen, want er zijn nog maar enkele uitslagen bekend successievelijk zullen de andere bekend worden. Voorts is er de conferentie te Algeciras, die met zooveel spanning wordt verbeid. In Frankrijk staat bovendien de Presidents verkiezing voor de deur, die op Woensdag a.s. bepaald is. In eene Vrijdag gehouden bijeenkomst van den ministerraad, onder voorzitterschap van president Loubet gehouden, werd het besluit hiertoe genomen en onderteekend. Deze datum iB vastgesteld ingevolge artikel 8 van de Grondwet van 16 Juli 1875, waarin bepaald wordt, dat de Nationale Vergadering uiterlijk een maand voor het eindigen van het mandaat van den president moet bijeenkomen. President Loubet werd 18 Februari 1899 gekozen. Wijl er geen aangewezen eandidaat is, kan deze verkiezing tot groote verrassingen leiden. De republikeinsche leiders hebben besloten op den dag voor de verkiezing een algemeene vergadering der republikeinsche groepen te houden, ten einde te bepalen wie de eandidaat der republikeinen wezen zal. Natuur lijk kwam dadelyk de vraag aan de orde, of de gematigden of progressisten aan die vergadering zullen deelnemen, dat wil zeggon of zij als republikeinen zullen worden aangezien, nadat zij in de laatste jaren voortdurend tegen den republikeinscben linkervleugel hebben gewerkt en gestemd. De uiterste linkerzijde is dan ook zeer geneigd hen uit te sluiten, doch de republikeinen van den Senaat en de democratische unie in de Kamer hebben reeds tot hunne toelating besloten. De republi keinsche unie beeft bovendien zelf reeds besloten aan de vergadering der republikeinsche groepen deel te nemen. Het doel der gematigden is de verkiezing van Fallières te beletten, omdat de verkiezing van den Senaatspresi- uent als de overwinning der radicalen besohonwd kan worden. De gematigden zouden het liefst Doumer be noemd zien, maar wijl zij de kans hierop niet groot achten, zouden zij een derden eandidaat aanwijzen, van wien zij aannemen, dat hij de meerderheid voor Fallières zou kunnen verzwakken, zoodat dan zoowel Fallières als Doumer plaats zouden moeten maken voor oen derden eandidaat. Voor het oogenblik echter is de linkerzijdo nog vast overtuigd van baar meerderheiden in den uitslag der verkiezingen van voorzitters van den Senaat en van de Kamer ziet zij het onweerlegbaar bewgs, dat haar eandidaat in Versailles de overwinning zal behalen Met 173 stemmen van Senaatsleden en 269 van Kamer leden heet Fallières de absolute meerderheid in het congres. Bovendien woonden 25 radicale senatoren de zitting niet bij, maar op bet congres zullen zij hunne stemmen wel uitbrengen, zoodat Fallières minstens 46) stemmen kan verkrijgen. Doch de conservatieven wjjzen er op, dat Fallières thans 26 stemmen minder kreeg dan bij de vorige verkiezing, waaruit zij afileiden, dat er nog verrassingen kunnen voorkomen. De gematigden, die, zooals wij zeiden, een derden eandidaat willen stellen, om de kansen voor Fallières te verzwakken, zouden daarvoor Rouvier, Ribot of Deschanel willen stellen. De aanhangers van Fallières zijn daardoor eenigszins beangst geworden, en dringen er bij Rouvier op aan, zich niet voor zulke intriges te leenen. Het heet, dat Rouvier een belofte in dien zin heeft gedaan. De Liberté is daarentegen van oordeel, dat de beer Sarrien, die bij de verkiezing voor president van de Kamer 269 stemmen op zich vereenigde, de meeste kans op het presidentschap der republiek heeft, voor het waarschijnlijk geval, dat de eerste stemming tot geen resultaat leidt. De heer Sarrien is een intieme vriend van Brisson en tot dusver werd bij iedere kabinets vorming en bij het nemen van belangrijke beslissingen steeds zijn oordeel ingeroepen. De socialisten hebben besloten aan de verkiezing deel te nemen, hoewel zij in beginsel tegen het presidentschap zijn. Dat brengt dus alweder meer onzekerheid in de stemming. Volgens den Parijschen correspondent van de Lokal- ameiger zou president Loubet aan zijn persoonlijke vrienden, die er bij hem op aandrongen zijn toestemming te verleenen om hem bij vernieuwing eandidaat voor het presidentschap te stellen, geantwoord hebben: „Neen, neen en nogmaals neen, dan nog liever dood 1" Na afloop der verkiezing zal de gekozen President, die, zooals gezegd, eerst op 18 Februari in functie treedt, ditmaal niet met het escorte van kurassiers den oigenaardigen triomfantelijken rit van Versailles naar Parijs maken. Maar de minister van Binnenlandsche Zaken zal toch, met eenige zijner ambtgenooten, het gekozen Staatshoofd met eenige staatsie naar zijne woning geleiden. Ia ons nummer van Zaterdag konden wii oog melding maken van de nederlaag, door het Belgische Kabinet goled on. Het amendement-Rnzctte, dat do regeering bad aange nomen, heeft de Kamer nameljjk verworpen en bet amen- dement-Hellepntte, waar de regeering beslist tegen was gekant, beeft zg aangenomen. Het amendement-Ruzette werd verworpen bg staking van stemmen, het .amende ment-Helleputto aangenomen met 25 stemmen meerderheid. De minister van financiën, graaf De Smet de Naeyer, en generaal Gonsebant d'Alkemade werden na de Kamer zitting ten paleize ontboden eu hadden daar een langdnrig onderhond met den Kaning. Naar verluidt werd besloten omtrent het al of niet aftreden van het Kabinet eerst beslissing te nemen, nadat in de eerstvolgende zitting der Kamer een nieuwe stemming zal hebben plaats gehad. Da aanneming van het amendement-Hellepntte lght anders een gedachte slag voor de regetiring, die ten aanzien van da vestingwerken zooveel toegegeven had als men maar mogeljjk achtte. Hellepntto stelde voor, nit het militaire deel van het wetsontwerp op de wer ken van Antwerpen, te lichten wat betrekking heeft op dan veiligheidsgordel, opdat de kwestie van den veïlig- heidsgordel in haar geheel naar de bjjzondere commissie zon worden gezonden. Door de aanneming van het voor- s'el-Hellepatte zal de commissie hebben te onderzoeken, niet alloen, hoe de veiligheidsgordel zal worden gemaakt of zjj zal bestaan uit forten en batterijen tnanchen de foiteD, of er een gracht of kanaal langs zal loopou, en dergelijke meer, maar ook zal de commissie nebben te onderzoeken, of er een ve'.ligheidsgordel zal moeten wor den gemaakt. Ten aanzien van Rusland ontleenen wjj aan het Hbl. de volgende vertaling van een deel van een tele- 8'arn van Gaston Leroox aan de Alatin «Berichten nit Siberië melden, dat de Baikal—ceintuurbaan geheel en al in banden der opstandelingen is, zoodat een geregeld verkeer onmogelijk is. Ook deel ik u, maar ouder bg- zoudor voorbehoud, mede, dat ur een gerucht loopt, dat de gouverneur van Irkoetsk en het hoofd der politie aan een aanslag ten offer zjjn gevallen. 1 rots deze slecete tjjdingen, bljjft de regeering, uu er te Petersburg rust eu kalmte heersobeOj en te Moskou, zjj het ook met geweldige inspanning, de orde is her steld, zich optimistisch betoonen. Ze beeft de vaste overtuiging, dat in den uaaston tjjl gei in werkstakingen, ten minste in het hart des lands, wede r beroering znlleu brengen. Het schgnt, dat het ministerie W:itte roet glans do moeilijke crisis te boven is gekomen, dat bet tenm nste te Czarskoje»S»lo weder aan invloed b fgint te winnen en ik geloof das, dat er veel te zeggen valt voor de opvat ting, dat graaf Witte meester van d eu toestand zal bljj- ven tot het oogenblik, dat kg zelf h eeft aangegeven, u.l. tot aan de opening der Doema. In mjjn laatste telegram heb ik r tede de verwachting uitgesproken, dat de jaardag van den 2'2sten Januari heel anders zou verloopon dan in revolntionnaire kringen werd gehoopt thans staat het bjjoa vast, dat er niets anders zal plaats hebben dan een kalme betoogingdie meening schijnt ook het ministerie te deelen, want het heeft den arbeiders toegestaan op dien dag in de voor steden een doodenmis te doen opdragen en hnn tevens beloofd, dat zoo de dag ordeljjk verloopt, op den vol genden dag eenige fabrieken znllen worden geopend, waar men tot dusver het werk geheel had laten stil liggen.» Wat orvan te gelooven. Een Japanscb be richtgever van het Purjjsche Journal verbaalt, dat hg te Tokio een onderhond heeft gehad met den Russischen Admiraal-zenuwlijder Rodjestwensky, waarin deze hom verzekerd heeft, nat hjj in Japan de bewjjzen heeft ge vonden van de waatheid der veronderstelling dat er onder de visschers bjj Doggersbank w irkeljjk Japanecbe torpedo- booten waren. In het eerst werd bg, door de stellige ontkenningen van Engeland en het opzien,' dat geval verwekte, aan het twijfelen gebracht. Maar van verplegers in het hospitaal te Tokio vernam hjj dat een Japansch officier die daar eenigszins geheimzinnig werd bohandeld en aan rheninatiek heette te ijjden, «met torpedobooten naar Enropa was geweest en daar gewond werd*. Andere gegevens datums enz., welke hg opdeed, be vestigden hem in de overtuiging, dat die officier bjj Doggersbank gewond moest zjjn. Thans is Rodjestwensky naar hjj verklaart, weder vast overtuigd, dat er onder de Engelsche visschers vaart uit en Japa' sche torpedobooten waren, welke na teruggedreven te zjjn, «door do hngelschen werden verborgen, op een vooraf in gereedheid gebrachte plaats aan de knst.« Nieuwe strubbeling tasschen Tarkjje en België. België heeft behalve de zaak-Joris nog een quaestie met de Porte gekregen. Te Pera nameljjk beeft de politie de hand gelegd op een Armeniër, een Perzisch onderdaan, Sjirazi geheeten, die als Constanti- nopelsch correspondent van de Illustrated London News er Zondag was aangekomen. De eigenaar van bet hotel, waar de arrtstatie plaats bad, was een Belg. Hjj ver- z tte zich met nadrnk tegen de sohending van zjjn domicilie, waarop Nedjib-pasja, voorzitter der Commissie van onderzoek naar den aanslag van den 2 sten Jnli, in Bige i persoon verscheen en den Armeniër, ondanks dieBs wanhopigen tegenstand, liet wegslenren. De ge zanten van België en Perzië hebben tegen dit door hen voor willekeurig uitgekreten optreden der Tarksohe politie geprotesteerd. L o t e r g. De Praisisohe loterjj wet verbiedt ook bet openbaar maken van prjjzen in buitenlandsohe loterjjen. De redactenr van een blad, waarin het nnrnmer was op gegeven waarop de hoogste prjjs van een Hessische loterjj gevallen was, werd op grond van deze bepaling vervolgd. De eerste rechter sprak hem vrjj, omdat de wet van «prijzen" (Gewinnergebnisse) spreekt, in bet meervond, en slechts één prjjsnummer w»s openbaar gemaaktdoor zulk een enkele opgaaf werd bovendien het publiek niet tot spelen uitgelokt. Maar de rochter in booger beroep oordeelde anders: het veelvmdig voorkomend gebruik van het meervond in de wet, slnit volstrekt niet nit dat ook één enkel geval strafbaar is. Nagemaakte spoorweg-obligat. iën. Te Maryland en New-York zjjn zekere Seton en Humphreys aangehonden die voor een 10 millioen galden aan voor- treffaljjk nagemaakte valsche spoorwegobligatiën (van de Norfolk-and Western-Maatschappjj) aan den man brachten. Zg moeten er ook in Earopa vrjjwat «geplaatst'' hebben, beweert men. Brand en opstand. Een telegram nit New-York van den 12en dezer bericht, dat bjj het departement van bnitenlandEohe zaken aldns tjjding is ontvangen omtrent een grooten brand, die de stad Panama teistert. De brand is ontstaan in een chineeschen winkel door de onvoor zichtigheid vau een inboorling, als beambte werkzaam bjj de ontsmettingswerken. De bevolking is daardoor tot opstand gekomen. De politie is onmachtig zoowel om het vaar meester te worden als om den opstand te onder drukken. Tatoneeren van zuigelingen. Een En- gelsch geneeskundig tjjdaohrift raadt aan, pasgeboren zinderen, die aan hnn lichaam geen bjjzonder kenteeken hebben, aanstonds met een naald en wat kleurstof te merken. Bjj verwisseling of verloren gaan van kindereu kan men ze dan gom kkeljjk terugvinden. Predikanten ln de politiek. Ook in de deier dagen gehonden veroudering van Gereformeerde predikanten in Noord- Gn Zuid-Holland, zjjn de politieke bemoeiingen van de predikanten als sprake gekomen. Hef was ds. Sikkel nit Amsterdam, die de vraag stelde: «Is de arbeid van predikanten ah politici af te kenren en aan de gedachten wisseling, die op zjjne inleiding volgde, namen verscheiden aan wezigen deel. Wèl opmerkeljjk was, dat ook in dezen kring het optreden van predikanten in dou poiitieken strjjd. zooals men dat in de laatste jaren beleefd heeft, veel meer afkeuring dan goedkeuring vond. Eigenljjk wa# ds. Rudolph (zelf een der grootste politieke jj veraars onder zjjne ambtgenooten) de eenige, die dat optreden verdedigde. Met een beroep op de hhtorie verkondigde hjj, dai de theologen meermalen op den voorgrond traden in het staatsleven en dat de tjjden waarin dit geschiedde, niet de slechtste waren. 't Is de N. R. Ct., die een en aiider releveert en voorts esn overzioht geeft van de gebonden vergadering, waarbjj het blad dun bet volgende aanteekent:

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1