No. 13. Honderd en achtste jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. DINSDAG 16 JANUARI, BUITEN LAND. BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheele Kijk f I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|Y. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HEKMs. COSTER ZOON, Yoordam C 9. Algemeen Overzicht. Gemengde Mededeelingen. Uit de Pers. ALKMAAR E COURANT. De Engelsche liberalen z jj n in do wolken. En daarvoor is reden. Want niet alleen hebben de ver kiezin.en zioh voor hen gunstig ingezet, doch de sedert bekend geworden uitslagen overtreffen alle verwachtingen. Gisterenavond waren er gekozen 78 liberale candidaten onder wie 13 arbeiderscandidaten, tegen 24 unionisten. De winst der ministenëelen bedroeg toen reeds 42 zetels. Een bjjzonder teekenend sncces werd behaald te Man chester, dat louter liberalen koos en zelfs zjjnen vertegen woordiger van twintig jaren, den afgetreden premier Balfour, heeft uitgeworpen. Met 6403 stemmen werd daar gekozen de liberale candidaat Horridge, terwijl Ballour slechts 4423 stemmen kon verworven. Den vori- gen keer werd Balffiur met eene meerderheid van bjjna 2500 stemmen gekozen. De opvolger van Balfour, Sir H. Campbell Bannermau, is daarentegen te Stirbnrg gekozen verklaard bjj gebreke van een tegen-candidaat. Woensdag komt Chamberlain te Birmingham aan de beurt. Ongelukkigerwijs is Joe daar echter zoo populair, dat er aan een echec voor hem niet te denken valt. De aanstichter van den Boeren-oorlog zou dat anders ruim schoots verdiend hebben. Wjj gaven er wat voor, als wjj nu te Londen konden zjjn. In Fleetstreet werd de nitslag, op doek geprojecteerd voor debnreauxder-DatfyWetcsen voor die der Daily Chronicle afgekondigd, door een groote menigte Btormacbtig toege juicht. Deze vreugde vond haar echo in alle liberale olnbs en verkiezingslokalen. Doch de uitgelatenheid be reikte haar toppunt in de nationale liberale clnb, ter zjjde van Parliamentstreet. Aldaar dansten en cheerden oude en jonge clubleden, die de groote conversatiezaal »tot stikkens toe'' velden, eenige minnten lang, als over een sportviotorie opgetogen scholieren. »Wjj hebben ons Port-Arthur veroverd!" was de generale vreugdekreet Te Versailles is nagenoeg alles voor den grooten dag der Presidents-verkiezing gereedae appartementen voor de Voorzitters van Senaat en Kamer zoowel als de telegraaf- en telephooninrichtingen. Er zijq 52 telegraaftoestellen aangebracht, waarmee men 75000 woorden in het uur zal kunnen seinen. Tien telephoon- geleidingen zjjn uitsluitend voor de leden der Nationale Vergadering, zestien voor de Pers bestemd, tien voor de Begeering en verderen dienst. Allen geleidinge zjjn onder- aardsch. Gelijk men weet, zal de strjjd waarsobjjnijjk gestreden, worden tusschen den Senaats-Presidont Fallières en den Kamer-President Doumer. Omtrent hen vonden wjj het volgende medegedeeld A r m a n d F a 11 i r e b, die al op zekeren leeft jjd is gekomen bjj is van het jaar 1841 is een land bouwerszoon nit Gascogne. Zijn vader liet hem stndeeren in de rechten en, gepromoveerd, verwierf bij te Parjjs weldra een goede praktjjk en werd ook spoedig Kamerlid. Achtereenvolgens Secretaris van Binnenlandsche Zaken, Minister van dit en andere Departementen, steeg bjj tot Kabinets-Chef. Na zjjn aftreden als zoodanig werd hjj tot lid van den Senaat en, zeven jaar geleden, tot Voorzitter van dat Lichaam gekozen ia vervanging van den tot President der Republiek benoemden Lonbet. Paul Doumer, de Kamer-Voorzitter, is een jaar of 15 jonger dan Fallières en geboren in 1857. Hjj sta deerde ook al in de rechten, werd hoofdredacteur van La Tribune te Saint Qnmtin en in 1888 radicaal Kamerlid voor Aisne. En kort daarna trad hjj op als Kabinetschef onder den Kamer-President Floquet. In 1891 werd Donmer gekozen als Afgevaardigde voor Aoxsrre en ondersoheidde zich in de Kamer door onvermoeiden ijver, nunwgezetheid en welsprekendheid. Hjj werd een der voornaamste leden van de radicale partjj. In 1895 trad hjj op als Minister van Financiën in het Kabinet Bourgeois (1 Mei 1895 30 April 1896) en diende hjj zjjn bekend en veelbestreden ontwerp van inkomstenbelasting in. Ook bracht hjj de Tonkinloening tot stand voor aldaar nit te voeren groote openbare werken. In 1896 werd Donmer benoemd tot Gouverneur-Generaal van Indo-Cbina, op welken post hjj zich weder door bekwaamheid en jjver veel lof verwierf. Doumer is van huis uit, evenals Fallières, een radicaal, maar een die bet vertrouwen van vele zjjner partjjgenooten heeft verspeeld, doordien hjj van conservatieve sympathieën verdacht wordt en inderdaad met hulp der Conservatieven en Nationalisten destjjds tegenover den rechtschapen ouden Brisson tot Kamer-President werd gekozen. Sedert zien vele radicalen in hem een toekomstigen Boulanger en een gevaar voor het land. Hoe meer de conferentie te Algeciras nadert, des te g ooter wordt het aantal geruchten. Be- denkeljjk ziet wel het volgende bericht ernit Sedert eenige Fransohen te Metz begonnen waren, groote bedragen in geld naar Engeland te zenden, beerscht volgens de Köln. Volksttg. in het rgksland een paniek onder de geldbeleggers. De onzinnigste oorlogsgeruchten doen daar de ronde, men noemt Woensdag uls een be Blissenden dag en de banken en spaarbanken worden bestormd. Ook te St.-Petersburg is men niet zoo volkomen gerust. Aan de Daily Telegraph wordt toch van daar geseind De RaseiBche regeering tiet de conferentie van Algeciras wel-is-waar vol hoop tegemoet. Maar onafbankeljjke diplo maten zjjn het daar niet mee eens, daar zjj in het geringe voorsohot dat Rusland te Parjjs heeft gekregeD, het bewjjs zien, dat de FranBchen de toekomst niet onbezorgd tegemoet zien en daarom hnn eigen geldmid delen thuis willen houden, om zich zoo noodig tegen een aanvat van buiten af te knnnen verdedigen. Daarentegen schrijft de offlcieuse Kölnitche Ztg., dat Duitschland ter Conferentie gaat, niet om een break uit te lokken, maar om met Frankrjjk tot een achikking te geraken, overeenkomstig het accoord van den 8sten Juli 1905. Daar Duitschland immers het bestaan der strikt bjjzondere positie van Frankrjjk erkend heeft, begrjjpt men niet, waarom een schikking onmogeljjk zonde zjjn. De Kölnitche gelooft, dat de oprechtheid, waarmode de Dnitsche diplomatie in de Marokkaansche qaaestie gehandeld heeft en Keizer Wilhelm's ernstige woorden in de Troonrede moeten strekken om den toe stand te zuiveren. Dit zon het geval bljjven, zelfs al mocht de Conferentie mislukken. De onafscheidelijke eenheid dor belancen van den Sonverein en van het volk van Duitschland, die beiden opgevoed zjjn in de school van den verplichten krjjgsdienst, i» in den tegenwoor digen toestand ook een pand voor het behoud van den vrede, naar 't zeggen van de Kölnitche. Inmiddels zjjn de ver'egenwoordigers der verschillende regeeringen voor de conferentie te Algeciras aangekomen. Zondagmiddag heeft de extra-trein nit Madrid hen er heen gebracht. Een correspondent zegt dat het perron vol was van ministers, bekende politici, diplomaten en ambtenaren. »Op alle gezichten was de algemeenespan ning zichtbaar, die men onder vriendeljjke glimlachjes trachtte te verbergen.» Graaf Tattenbaeh, die nit den Znid-Ex ress komende nog jnist de aansluiting trof, werd door Moret-, Almodovar, Cambon en Révoil zeer vriend- echappeljjk begroet. De Franeche afgevaardigde Révoil h»d te voren den Duitschen gezant te Midrid nog een beleefdheidsbezoek gebracht, waarbjj de Marokkaansche quaestie evenwel niet werd aangeroerd. Deczelfden middag kwamen de Marokkaansche afge vaardigden aan boord van den Spaanschen kruiser Rio de la Plata uit Tanger te Algeciras aan. Zooals nit ons blad van gisteren is gebleken, ligt Frankrjjk nn weer danig overhoop met Vene zuela. Alle offieieele betrekkingen zijn verbroken, de zaakgelastigde Taigny is teruggeroepen en de archieven der Fransche ambassade, benevens de zorg voor de Franscbe belangen in Venezuela, zjjn opgedragen aan den Amerikaacschen gezant. Te New-York weet men reeds te vertellen, dat tegen het einde der week een Fransch eskader de blokkade van enkele Venezolaansche havens zal ondernemen. Het eskader dat met die taak belast zal worden, zon het eskader zjjn dat zich sedert eenigen tjjd te Martinique bevindt, en daar oefeningen hield in combinatie met de troepen van Fort- de-France. De telegrafische gemeenschap met Caracas over den Franschen kabel is volkomen verbroken de telegrammen van nit Europa verzonden gaan niet verder dan Cars9»o, waar de ambtenaren der Fransche ljjn verplicht zjjn, ze verder per post naar hun bestemming te zenden. Uit Venezuela vertrekken telegrammen via Trinidad. m Eenige weken geleden hebben wjj medegedeeld, dat een Engelsche a r b e i d e r s - d e pn t a t i e een reis door Dnitschland doet met het doel zich op de hoogte te stellen »an den ecooomiseben toestand der Dnitsche arbeiders. De commissie bestaat nit 6 ar beiders, allen werkzaam te Gainsborough in Lincolnshire. Aanleiding tot het uitzenden dier commissie hadden de in Engeland bsstaande meeningen over het levenslot van den Duitschen arbeider gegeven. De Engelsche deputatie bestaat uit leden van ver schillende politieke partjjen, teneinde te voorkomen, dat het uit te brengen verslag een bepaalde partqklenr zon dragen. Ze wordt begeleid door den heer Bssbford, cor respondent te Berljjn van den Manchester Guardian en een beambte van het reisbureau van Cook, die de reizen regelt, voor biljetten en hotels zorgt enz. De depuiatie heeft het eerst Rjjnland en Westfalen bezocht en daar o. a. de fabrieken van Krnpp en die van Herckel in Solingen in oogenschonw genomen. Te Frank fort a/d Main gold hun bezoek de fabrieken van rjj -vielen, te Augsburg bezichtigden zjj de katoenspinnerijen, te Neurenberg de potlood en-fabriek van Faber bd de eleo triciteitswerken van Schuckert. Daarop bracht ze een week in Saksen door en bezocht te Plauen, Chemnitz, Krimmitschau, Leipzig en Diesden een aantal fabrieken. Bjj de beziohtiging dier fabrieken wijdde de commissie de grootste aandacht aan de moderne sociale inrichtingen, die aan die fabrieken verbonden zjjn; te dien einde werden overal arbeiderswoningen, de in fabrieken ingerichte eetzalen, kleedkamers, wasoh- en badinrichtingen enz. grondig onderzocht. Ook aan vak- en volksscholen werd een bezoek gebracht en herhaaldeljjk werd de vraag, door de leiders der deputatie aan de kinderen gesteld of ze tbnis wel genoeg te eten kreger, met algemeen gelach beantwoord. De Engelsche bezoekers hebben herhaaldeljjk verklaard, dat zjj en huane standge nooten in Engeland in het algomeen zich tot dusver een totaal verkeerd denkbeeld hadden gevormd van het leven van den Dnitschen arbeider en dat hunne meeningen op dit punt thans geheel en al gewjjzigd zijn. Tot nog toe werd het manifest van den Czar van 30 Ocfobor door Rusland en door het bnitenland beschouwd, zooal niet als een grondwet, dun toch als tea belofte daarvan. Het was derhalve van het hoogste belang eens te weten wat graaf Witte, die dan toch de vader van het manifest is, daarvan denkt. Tot nog toe zette bjj zjjn meeningen uiteen door bemiddeling van dr. D.llou, den correspondent van de Daily Telegraph; maar sedert de toestand eetigszins gewijzigd is, scujjnt hjj de Nowoje Wremija als orgaan te gebruiken. Ie korten tjjd bevatte dit blad lojro tweetal artikelen, waarin de meeningen van graaf Witte worden weergegeven. Het tweede artikel is merkwaardig, wjjl het dnideljjk als graaf Wilte's meening uitspreekt, dat een constitneerende vergadering onnoodig is, omdat er in Rusland niets te constilueeien valt. In Rnsland is niets veran derd, alles is bjj het oude gebleven. De Ozar heeft zjjn manifest van 80 October vrjjwillig gegeven, als een soort geschenk aan de natie, doch hjj heeft daardoor in geen enkel opzicht an zjjn alleenheerschappij afstand gedaan zjjn macht is door niets beperkt, en hjj iB zelfs in staat, om ieder oogenblik nieuwe oekases uit te vaar digen, waardoor de beloofde rechten worden verminderd, gewjjzigd of opgeheven. Deze niting, aldns het Hbl., wekt en terecht een zekere verbazing, temeer daar graaf Witte verklaartIedere poging om in het manifest een soort constitutio ta zien is volkomen overbodig. Zoo de Doema ook maar een vingerbreed van den tekst der oekase zou willen aiwjjken of cp eenigerlei wjjte zou willen tornen aan den grond slag van het Rjjk, dan zou zjj g en Doe-ua m er zjjn, doch een revolntionaire vergadering, die onmiddelljjk zon worden uiteengejaagd Duitschland en Engeland. Een betooging, waaraan 2000 mensehen deelnamen, tot verbetering der betrekkingen tosschen Dnitschlaud en Engeland, in de Gftrzenichzaal te Kenlen gehouden, beeft groot succes gehad. Prins Billow heeft in een vriendeljjk telegram zjjn ingenomenheid te kennen vegeven met de betooging van Dnitsche en Engelsche geleerden en kunstenaars. Het echtscheiding s-p r o c e s. In het Gothasche rechtsgeding is het volgende vonnis geveld: het huweljjk van prins Philipp van Kobnrg met prinses Lonise is ontbonden; de kosten worden door de aangeklaagde prinses gedragen j beide partgen zien van verdere rechtsmiddelen af. Bjj overeenkomst is het volgende bepaald: de prinses krjjgt in de eerste plaats 400 000 francs, verder zullen 7000 mark per maand door prins Philipp en 50,000 francs per jaar door koning Leopold van België aan de Prinses betaald worden. Uit den ZweedsohenRjjksdag. De Zweed- sche Rjjksdag is gisteren door den Koning met eene troonrede geopend waarin Z. M. in de eerste plaats op merkte dat de met gevaar dreigende dagen van 't vorige jaar door rnstiger tjjden gevolgd waren en voorts dat da betrekkingen tot de vreemde Mogendheden bevredigend waren Bljjkens het ingediende ontwerp sluit de begrooticg met een bedrag van 193.583.000 kronen. Van de uit gaven is o.m. die voor 't ministerie van Buitenlandsohe Zrfeen met 1 485.000 kronen verhoogd, wegens het ver- vallon van Noorwegens bjjdrage. Voor de landsverde diging wordt 54.608.700 kronen gevraagd, voor de ver dediging ter zee 24.092 000 kronen. Onder de uitgaven komen voor 1.000.000 kronen tot dekking van de door 't geschil over de Unie veroorzaakte onkosten. Voor spoorwegen zjjn 4 500.000 kronen uitgetrokken. Zweden en Denemarken. Naar men uit Kopenhagen meldt heeft de Deensche Kroonprins, onlangs eenige aanzienlijke Zweden aan zjjne tafel ontvangende, zich zoer vrjj genit over de tegenwoordige stemming tasschen de Denen en de Zweden, die sedert Koning Hukon's veikiezing mede tengevolge van do onvoor zichtige taal der Pers, steeds meer gespannen zjjn geworden, zoozeer dat de Denen zich reeds ongerust be gonnen te makea over 't in dea ban doen van hunne markt door de Zweden. De Prins verklaarde zich dit zeer aan te trekken en sprak de vurige hoop uit, dat het misveis'iand zou verdwjjnen en de oude harteljjkhoid tusschen de twee volkeren zou wordan hersteld. Hoe 't nog steeds in Rusland toegaat. Een bloedig drama heeft Nieuwjaarsnacht (Zaterdag op Zondag) in het restaurant Je Beer te St.-Petersburg plaats gehad. Onder de daar volgens het gebruik ter nere van het Nieuwjaarsfeest soupeerende gas'en behoorde ook de student Davy dof. Om middernacht werd het Russische volkslied door de mnziek aangeheven, voor hetwelk het pnbliek pleegt op te staan. Davydof deed dat ook, maar leunde daarbjj in achtelooze houding met zjjn knie op een stoel. Een gewezen garde officier, een zekere Okoenef, ergerde zich daaraan en maakte er aan merking op. Davydof antwoordde, dat zulke zaken buiten de mnren van een restaurant behandeld behoor den te worden. Eenigen tjjd later ging Davydof naar buiten, onmiddelljjk gevolgd door Okoenef, die in de gang zjjn revolver trok en op den student afvuurde. De kogel ging Davydof door de hand en trof vervol gens een Fransche dame, een zekere Mme. Ohnet, in de knie. Davydof vluchtte in de zaal, waar men zjjn hand verbinden wilde, toen Oaoenef binnenstormde en hem nog vjjf kogels gaf, waarvan een in het hoofd en een in het hart. Het bloed spatte op de omstanders. Een on- beschrjjfeljjk lawaai volgde. De vrouwen strooiden bloemen op het ljjk, terwjjl de aanwezige officieren, door de woedende menigte bedreigd, de wjjk moesten nemen. Den laagbartigen moordenaar gelakte het eerst te ont vlochten, maar kort daarna vond men bam met zjjn vrouw in een cabinet particulier, waar bjj zich had ver stopt. De vrouw schjjnt de grootste schuld aan hot ge beurde te hebben. Een sensationeels vlucht. Uit Oomtanti- nopel komt weder eens een bericht omtrent eene sensa tioneel vlucht. Twee dochters van den Turkschen Minister van Buitenlandsche Zaken, Nowri Bey zoo wordt aan The Standard bericht zjjn nit Constantinopel gevlucht. Het oudste meisje is teringachtig in zij beweren, dat haar vader haar niet wil toestaan, zich onder genees kundige behandeling te stellen. In ezelschap barer Fran sche gouvernante verlieten de beide jongedames heimelijk de Torksche hoofdstad. De oudste zuster bad zich het haar wit gepoederd, om voor de moeder hater zuster door te gaan. Maar de vader telegrapheerde zoodra bjj van de vlncht hoorde naar Belgrado en toen de trein daar aankwam, werden de vluohtelingen daar opgewacht door den Turkschen gezant, die haar dwong nit te stappen en zioh onder zjjn toezicht te stellen. Zjj bevinden zich daar nu, tot nader order, in het «Grand Hótel". De beide jonge meiBjes hebben vele vriendinnen onder de Europeesohe dames te Constantinopel. Zjj zjjn zeer muzi kaal en spreken vloeiend Fransch, Duitsch en EngeUch. Achttienhonderd in de minnnti In het postkantoor te Bjrljjn is thans een nieuwe eDotrische stempelmachine in gebruik genomen, welke 1800 brieven per minuut en dus 108,000 brieven per uur kan afstem pelen. gcheeve voorstellingen. De Amsterdamsche oorrespondent van de N. R. Ct. en het socialisme ze zijn als water en vuur. Men dient dit wel te weten ter juiste waardeering van de correspondenties van deze zjjde. Doch is men daarvan doordrongen, dan blijft er nog genoeg over in de Am sterdamsche entrefilets, dat wel eens overwogen mag worden. Gisterenavond stonden er in het Rotterdamsche blad weder twee bijdragen van de welbekende hand. Wij laten hier het onderstaande er uit volgen: Wij nemen de laatste dagen een eigenaardig ver schijnsel waarde sociaal- emocratie vertegenwoordigd door haar partjj- orgaan Het Volkzich opwerpend als wreekster van de door de directeuren van twee bankinstellingen berooide kapitalisten Als een dol leman slaat zij om zich heen en zoekt ieder, die maar te eeniger tijd geloofd heeft in de betrouwbaarheid der schuldig staande directeuren, als medeverant woordelijk aan den bankzwendel aan den kaak te stellen Wie volgens Het Volk zes maanden geleden, toen hjj van den prins geen kwaad kon weten, zjjn naam gezet heeft onder een aanbeveling van den heer Le Fèvre de Montigny als candidaat voor de Prov. Staten, wordt ongeveer als zjjn mede plichtige gebrandmerkt. Natuurlijk moeten de com missarissen het allereerst en het ergst ontgelden Nu, indien bljjkt, dat dezen de hun opgelegde verplich tingen als toezieners op het beheer der instellingen wier soliditeit zij met hunne vertrouwen wekkende namen dekten, niet naar behooren zijn nagekomen, zullenzjj wel door niemand van medeverantwoordelijk heid voor hetgeen is geschied worden ontheven. En als zjj bjj machte blijken door geldelijke opoffering hunnerzjjds de gevolgen hunner nalatigheid voor degenen, die er de offers van zijn, te verlichten of opteheffen, dan zullen wij hen indien ze dat doen benijden. Wie de gevolgen zijner tekortkomingen ongedaan kan maken met geld, is inderdaad gelukkig te prijzen. Maar deze commissarissen, omdat zjj vermoedeljjk te goed van vertrouwen zijn geweest, als dieven en oplichters prijs geven aan de verachting van hen, die het socialistisch orgaan met zijn lectuur bereikt, is dom of misleidend, al naar het in blinden waan of tegen beter weten geschiedt. De moraal toch uit het gebeurde te trekken, kan niet deze zjjn, dat het kapitalisme, als welks vertegenwoordigers wij deze commissarissen nu eens willen beschouwen, zoo schurkachtig is aangelegd, maar eer het tegendeel. Anders zou het den menschen leeren zich tegen eikaars booze bedoelingen beter in acht te nemen en in ieder van stonde af een oplichter te speuren, terwijl het juist schijnt aan te kweeken geloof in elkanders integriteit, een geloof, dat zich eerst beschamen laat door bittere ervaring. Het zou er ook in onze samenleving vrij wat donkerder uitzien, indien dit niet zoo ware en het vertrouwen de wereld uitging. Een vertrouwen, dat zwak als de mensch geboren is helaas dikwerf wordt beschaamd, zoowel in de kringen der wel, als der niet-bezitters, mogen deze laatsten zich niet bij voorkeur vergrijpen aan aandeelen en pandbrieven Een andere moraal, uit het thans weer gebeurde te trekken, isdat geld een onzeker bezit is. Daar gelaten, of er inderdaad gelijk Het Volk doet voorkomen „spaarduiten van de kleine lui" in aandeelen Hypotheekbank of Zekerheidsstelling zjjn gestoken, welke kleine lui dan volgens dat orgaan door commissarissen, als, „handlangers der ontrouwe directeuren, zonder meelij of gewetenswroeging" zijn „gevild en bestolen". Wie voor zjjn geld effecten koopt, taat bloot aan verlies. Kapitaal is kapitaal, ook als hot uit spaarduiten is gegroeid, spaarduiten, die men echter wijs doet solieder te beleggen dan in aandeelen. Maar hoe dit zij men zou zich hebben kunnen begrijpen dat Het Volk van zjjn standpunt het proletariaat gelukkig had geprezen, dat het tenminste door de „onrust", die aan het bezit van kapitaal verbonden i niet wordt geplaagd Dit lag echter thans niet in zjjn ljjn. Daar moesten menschen van positie„leden van de eerste en tweede Kamer, Commissarissen der Koningin, een lid zelfs van den Hoogen Raad", die commissarissen zijn der zwendelbanken, voor den volke worden gesignaleerd als handlangers bjj de gepleegde mal versaties en dat kon niet met bet gewenschte effect geschieden, als er geen kleine luiden bjj te pas werden gebracht, die van hun spaargeld zijn beroofd. Ik geloof het inderdaad beter, voor zijn spaarduiten zich een eigen huis te laten bouwen hoewel mon dan nog niet zeker is van zijn bezit, want met de best gerenommeerde assurantie-maatschappij kan iets gebeuren. Allen in den Heilstaat zal alles heel secuur zijn de menschen zuilen dan geen booze hartstochten meer hebben heelemaal geen har 8- tochten, maar ook immers geen bezit? Predikant-Hanerlld. Men leest in de Kroniek van dr. Bronsveld in de Stemmen voor Waarheid en Vrede De vraag, of door een wetteljjke bepaling het lid maatschap van de Tweede Kamer voor onvereenig-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1