No. 14 Honderd en achtste jaargang. Woensdag 17 Jan. 1906. DAGBLAD VOOR .ALKMAAR EN OMSTREKEN. REKspirraG-Eiisr BUITENLAND. BINNENLAND. wegens in 1905 aan de gemeente Alkmaar gedane leveringen worden zoo spoedig mogelijk ingewacht, voor zooveel be treft de gasfabriek en de gemeente reiniging bij de Directeuren van deze takken van dienst, de openbare werken bij den Gemeen te-Architect en de overige takken van dienst ter Gemeente- Secretarie. Algemeen Overzicht. Gemengde M e d ed e e 1 i n g e n. Uit de Pers. Nienwstijdingen. Gemengd Nieuws. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0.80; franco p. post f 1. Afzonder jjke nnmmers 3 cent. Prjjs der Advertentiën per regelt 0.10 Brieven franco aan de N.V. Boek- en Handelsdr. HERMs. COSTER ZOON. De Secretarie van Alkmaar, DONATH. Wanneer dit blad verschijnt heeft de conferentie over Marokko teAlgeciras haar aibeid aan gevangen. Driemaal per week zal zij vergaderen en wanneer er dan geen incidenten komen, hoopt men in den tjjd van eeee maand met den arbeid gereed te zijn Alle afgevaardigden zjjn present. De Marokkanen hebben bon intrek genomen in eene villa tnasohen die van den Britschen gevolmachtigde sir Arthur Nicholson en die van de secretarissen der Fransche missie. Da vertegenwoordiger van Frankrjjk de beer Kévoil, ood-gonvernear van AlgeriS. die by de onder handelingen met Daitschlaod eene rol speelde, heeft vjjf kamers op de eerste verdieping van 't hotel «Reina Christina", waaronder van do beste, met het uitzicht op Gibraltar. De vjjf heeren, die hem vergezellen, zjjn ge huisvest in een ander hotel 6n in eene villa. De Spaan- sehe gevolmachtigde, de hertog Almodovar, is door een telegraaftoestel in zjjne kamer in gemeensohap mot de regeering te Madrid. Ook hg heeft van nit zjjne slaap kamer het gezicht op Gibraltar. De kamers van markies Visconti-Venosta liggen op het Noorden en geven alleen op 't achtergedeelte der rots uitzicht. Da vensters der Amerikaansche gedelegeerden zien op 't Zuiden en de heer White kan van zjjne slaapkamer de vier Ameri* kaansche krnisers in de baai van Gibraltar zien, die onder 't spelen der »Marseillaise" Zondagavond naast het Fran sche eskader bet anker uitwierpen. De Duitschers bewonen zeven kam=rs geljjkvloers, allen naar do bergen gekeerd. De beeren von Radowitz en von Tattenbach hebben elk een salon en eene zitkamer, mevrouw von Tattenbach nog eene afzonderlijke kamer voor zich. De villa des heeren Nicholson is ruim en geriefeljjk en paalt aan de tuinen van het hotel. De gezanten van Belgis, Oostonrjjk-Hongarjje, Portu gal en de Vereenigde Staten zjjn met den Franschen kruiser Galilee naar Algeciras overgebracht. De vertegenwoordigers van BelgiB, Nederland, Oosten rijk, Portugal, Ruslaud en Zweden zjjn in verschillende appartementen gehuisvest. In de eerste zitting der conferentie, aan formaliteiten gewjjd, is graaf Almodovar op voorstel van Van Rado witz tot voorzitter benoemd. Elk nieuw telegram omtrent den stand der ver kiezingen in Engeland bevestigt de groote zegepraal der liberalen. Gisterenavond hadden de minis- terieelen reeds 78 zetels gewonnen. Ook de werklieden- partg gaat 't naar den vleeschegisteren had zij reeds op 21 zetels beslag weten te leggen. De unionistische pers kan thans de nederlaag niet moer ontkennen. Haar rest nog slechts om de kiezers, die hun stem nog moeten uitbrengen, te vermanen aan de liberale regeering geen al te groote meerderheid te bezorgen. Weet 't wel, zegt ze, gaat 't met de volgende verkiezingen zooals tot dusverre en hebben de liberalen met hun bondgenooten, de arbeiders, een zoo groote meerderheid in het Parlement, dat ze, geheel van de Ieren onafhankelijk, doen kunnen wat ze willen, dan staat ons een tjjd van roekelooze sociale hervormingen te wachten. Dan zullen «zjj, die kapitaal bezitten,* zegt de Daily Telegraph, »en zjj, die voor hun dageljjksch brood van het kapitaal en van Engelands crediet afhan kelijk zijn, de eerste vier of vjjf jaar een zeer bacheljjken tjjd hebben.* In den zelfden geest laat zich de Times uit. Da liberalen zelf, meent het blad, zullen, als zjj wijs zjjn, gaarne een krachtige oppositie in het Parlement zien, om hun te beletten wetten door te zetten, waar zjj later beronw van zonden hebben. De Ieren in En- gelsche en Schotsche districten zallen nu ook wol van hun leiders de» raad krijgen niet te drnk op de liberalen te stemmen. Want wordt de meerderheid van de regeering zoo groot, dat zjj het geheel buiten de Ieren kan stellen, dan is het met den invloed van Redmond's partjj gedaan. Het beruchte rose Jingo-blad The Globe schjjnt den verkiezingskamp in 't licht eener politieke bokspartjj te zien, immers boven hasr hoofdartikel leest men: the first round. Ook zjj vermaant de unionisten om alle krachten in te spannen, want, zegt zjj, het geldt eene beslissing over de vrasg of het lot van een machtig Rjjk zal worden overgeleverd »aan eene bende roofzieke Klein-Engtlanders.* Voorts betoogt zjj dat, »do Balfouriaansche formnle* van wservergeldingspoütiek in den handel door de kiezers verworpen is, de ergste nederlagen juist de schipperaars en weifelaars grtroffon hebben en daarentegen 's heeren Chamberlain's program van tariefbervorming het eenige is gebleken dat met goed gevolg ttgenover de liberalen (de Globe noemt hen steeds «radicalen*) kan worden in 't veld gebracht. Eindeljjk geelt het blad zjjne groote bekommering lccht over den ontzaglijken aanwas dor werkmanspartjj en de besliste zncht van velen onder haar om zich door mannen van de uiterste en allergevaarlijkste zienswijze te doen vertegenwoordigen. Een van de verkiezingsaardigheden van The Globe en die is wel teekenend voor haar stemming luidt: »Naar het gerucht wil, heeft Sir H. Campbell-Banner- man een telegrafisoheii gelnkwensch gekregen ven keizer Wilhelm. Ieder die zjjn best doet om Engeland ten ver- derve te voeren kan rekenen op diens vriendschap.* De tot dusverre verkregen uitslag is de vernietiging van het conservatieve element en daarmede tegeljjk van het imperialisme en van de protectie. Alle fabriekscentra betcigden hnn onwankelbaar geloof in de juistheid van het vr jjhandelsbegineel, waaraan Engeland zulk een lange periode van bloei en voorspoed dankt. Dat 'tin Rusland hier en daar nog steeds bljjft spoken bewjjst wel het volgende, den 15en Januari nit Tiflis verzonden telegram: De Armenische vrouwen nit Schoescha richtten tot de eebtgenoote van den stadhouder het telegrafisch verzoek de Armeniërs tegen de geweldenarijen der Tatareu en Koerden te beschermen en van honger en koude te redden. Da revolutionaire beweging in den omtrek van Gori neemt in omvang toe. Ds spoorwegstations zjjn tot, Gori met troepen bezet. Een afdeeliug soldaten is voortgerukt raar Michailowo en Birshow. Eeu'ge stationsgebouwen zjjn door de boeren verwoest. Da Auramtunn*l is aan beide kanten zonder personeel ter bewaking. Hg is door loco' motieven, die men daarin heeft doen stoomen, voor het verkeer onbruikbaar gemaakt. Van drie kanten rukken naar Koetais troepen aan. In den nacht van Maandag op Dinsdag is de raad van arbeiders-gedelegeerden, bestaande uit 22 pers)nen, ge arresteerd en diens documenten en brieven in beslag ge nomen. Daarbjj bleek, dat deze raad van arbeidersgedele, geerden bestond uit revolutionnairen, die niet tot de arbeidersklasse behooren en zich uitsluitend bezig houden met het tarroriseeren der arbeiders, tot het bereiken van oogmerken, die met het arbeidersvraagstuk niets te maken hebben. In ambteljjke kringen is men van meening, dat een uitbreiding der revolotionnaire organisaties door de arrestatie van den raad van arbeidersgedelegeerden en door het in beslag nemen zjjner documenten zeer be moeiljjkt zal worden. Overigens houdt het officierse Telegraaf-agontschap vol, dat alle door vreemde correspondenten naar bet buitenland gezonden berichten, die voor een deel aan Russische bladen zjjn ontleend, als zon graaf Witte het plan hebben de verwezenlijking van het keizerljjk manifest van 30 Octo ber uit te stellen, on de beteekenis er van te verkleinen, volkomen onjuist zjjn. Wjj zjjn gemachtigd, zegt het Agentschap, deze verklaring met de meoste beslistheid uit te spreken en tevens er voor te waarsohawen geen geloof te sohenken aan de volstrekt onjaiste berichten vaa dezen aard. Witte is uitsluitend werkzaam op den grondslag van het manifest in zjjn sreheelen omvang, dat onbeperkt zal worden nitgevoerd, zooals binnenkort ieder zal zien. Royaal. Wegens de dourte der levensmiddelen heeft het gemeentebestuur van Aken aan hare ambtenaren en werklieden een halve maand extra betaling toegekend. Droevig. Te Gecöve heeft zich bjj een koffiehuis- houder, die per advertentie eene kellnerin had gevraagd, ook een jonge Russische gravin aangemeld. Haar man werd te Riga gedood en zjj was met haar kind naar Zwitserland gevlucht, waar zjj op bet oogenblik in drin genden nood verkeerde en geen anderen uitweg wist. De adverteerder he ft haar in een modemagazjjo werk weten te verschaffen. Een zonderling vermaak. Te Bordeaux beeft men in den naoht van 15 Januari op schandeljjke wjjze in den dierentuin huisgehouden, overal de hokken der dieren, gelukkig niet de gevaarljjke, openzettend en velo kostbare vogels vermoordend. Met de grootste moeite heeft men de vrjjgelaten dieren, met name een wild zwjjn, weer gevangen. Een waaghals. Een stoutmoedig reiziger, kapitein Warwick, heeft in een klein jacht, >KiaOra*,van Auck land (Nieuw-Zeeland) een reis over den Oceaan naar Londen ordernomen een afstand van 12000 mjjlen. Twee mannen, die hem zouden vergezellen, hebben hem verlaten, toen het vaartuig, kort na het begin van de reis, op een kust strandde. Maar Warwick gaf den moed niet op en ging alleen verder. Het laatst is de «Kia Ora" in volle zee gezien door het schip «Manuka*, hetwelk in December te Sydney aankwam. Warwick was toen bezig met het vangen van visschen. Me Ongevallen verzekering. Het eeiste nummer is verschenen van De Risico-Bank maandeljjksch orgaan van de Centrale Werkgevers-Risi- cobank te Amsteidam, Er komt daarin o.a. een opstel voor over het toenemen van het aantal ongeval-aangiften, waaraan wg het volgende ontkenen Een van de meest opmerkeljjke verschijnselen nit de praetjjk der wetteljjke ongevallenverzekering is wel de schrikbarende toename van het aantal ongevallen. Terwijl bjj het in werking treden der Ongevallenwet 1901 het-aantal ongevallen door de Rijksverzekerings bank op hooastens 20.000 per jaar geraamd was, wer den in 1903 gedurende 11 maanden bjj dat lichaam 38.194 (vermenigvuldigd met 12/11 geeft per jaar 41.666) ongeval-aangiften ineediend en in 1904 niet minder dan 51.107. Over 1905 schjjnt dit aantal nog aanzienljjk hooger te zallen zjjn. In de Memorie van Toelichting op Hoofdstuk X der Staatsbegrooting voor 1906 (blz. 10) de alt de Minister nameljjk mede, dat het gemiddeld aantal ODgeval-aangiften par dag in Mei 1903, 1904 en 1905 respectievelijk bedroeg 139, 159 en 183. De overhaaste invoering van art. 1 der Ongeva len- wet is voor een deel van deze verkeerde' werking der wat de oorzaak. De Rijksverzekeringsbank had hier aan de praetjjk leiding moeten en kunnen geven door middel haier agenten. Deze hebben echter, ten gevolge van de bjj velen hunner zeer korte en gebrekkige voor- bereidirg voor hun ambt, de Ongevallenwet ook in dit opzicht op zeer verschillende wijzen toegepast. De meesten eischten valles gegeven» en dreigden met proces-verbaal als aan dien eisch niet werd voldaan. Wjj kennen zelfs een agent, die op straat een werk man, die met een doekje om zjjn vinger liep, aanhield on vroeg of het ongeval wel aangegeven was en het ongeval waB Diet aangegeven, daar de werkgever zoo verstandig was nooit aangifte te doen van in de band gekomen hontsplintertjes, die een dokter er op zjjn (des werkgovors) kosten even uithaalde, als de werk- man dit niet zelf reeds gedaan had. Zoo zjjn ons nog tal van gevallen bekend, waarop wij wellicht te zjjner tjjd eens terugkomen. liet is duideljjk dat deze ongelukkige wetstoepassing werd in de hand gewerkt door de velen, die er belang bjj hebben, dat niet de bedoeling doch de letter der wet, welke aangifte van »aen« ongeval voorschrjjft, wordt toegepast. De eerste belanghebbendenwaarop hier wordt ge doeld, zjjn natunrlgk de werklieden. Een letterijjke toepassing der wet is voor hen inderdaad vaak al te verleideljjk. Vooreerst is de vergoeding van 70 pet. der geleden schade zeer hoog, hooger bjjvoorbeeld dan in Duitschland. Velen vinden de zekerheid van 70 pet van hun loon te ontvangen aangenamer dan de on zekerheid of zij na afloop van het aangenomen werk weder werk zallen kannen krjjgen. Meermalen kwam het bjj ons voor, dat losse boot werkers of sjouwers aangenomen voor het lossen van één zeeboot of één schip met kolen of iets dergeliiks, tegen het einde van het werk bjj drie, vier tegelijk ren gekneusden teen, een flinke buil, of zoo iets kregen waardoor zjj dan een dag of tien, veertien 70 pet. van hun veelal fictief en zeer hoog loon bleven genieten en daarmede goede sier maakten in de kroegen hunner buurt. Wij rapporteerden dan wel eens aan de RjjkS' verzekeringsbank, dat zulk een «invalide* dronken in een kroeg was aangetroffen en er dus reden was om aan te nemen dat de man als «hersteld* kon worden beschouwd. Het door het bestuur der Rjjksbank ont vangen «ambts-bericht* luidde echter, dat de man noc niet iu staat was zjjn «gewono* werk te hervatten en dus eischte de Ongevallenwet dat de «invalide* zjjne schadeloosstelling behield. Voorts deden er zich gevallen voor, waaruit bleek dat er werklieden zjjn, die een vacintietjjd onder behond van 70 pet. van hun loon niet onaardig vinden, vooral wannser huu letsel van dien aard was dat zjj niet hun gewonen arbeid konden verrichten maar wel een of ander nuttig werkje thuis. Een ons bevriend werkgever liet eens denzelfden dag een zestiental werklieden, die tjjdeljjko nitkeeringen trokken, tehuis opzoeken: dertien bloken weder geheel geschikt om hun werk te hervatten. Dan is ons in tallooze gevallen gebleken hoe ver derfljjk bet werkt, dat getroffenen behalve de 70 pet van de Rijksverzekeringsbank, een uitkeering ontvangen uit een particulier ziekenfonds, zoodat het inkomen bjj nietwirken ten gevolge van een ongeval veel hooger dan het gewone loon kan wezen. Een zelfde nitwerking heelt de toepassing van het bekende ar tikel 8 der Ongevallenwet (uitkeering naar een fictief, hooger, lom aan volontairs, leerlingen, enz.) in geval van tjjdeljjke arbeidsongeschiktheid. Bovendien is bet gebleken, dat de gebeele regeling der «tjjdeljjke uitkeering» ongunstig moet werken. Het is een van de groote dwaasheden in de Ongevallenwet, dat deze de Rjjksbank verplicht zes weken lang eene uitkeering van 70 pet. te geven aan een getroffene die bljjkt werken en die zijn zelfde loon bljjft vei dienen, alleon omdat het werk dat de man na zjjn ongeval tjjdeljjk heeft gekregen, niet zjjn «gewone» werk is en zulke gevallen doen zich, zooals iedere werkgever begrjjpt, dageljjks bjj ons voor. Ten slotte is het reeds nu merkbaar, dat de wette ljjke verzekering, het recht op uitkeering, een ontegen zeglijk verslappenden invloed op de werklieden heeft. Die verslapping werkt op twee manieren. Vooreerst zal de werkman zich eerder ziek achten, en langer ziek bljjven nu het «heilige moeten» om weer aan het work te gaan ontbreekt. Voor ons staat vast, dat vele werklieden, zonder dat er van kwade trouw kan worden gesproken, van de Ongevallenwet trekken, terwjjl het bekomen letsel zulks niet wettigt. In de tweede plaats bljjkt het, dat ook de voor zichtigheid der werklieden na de invoering der Ongo vailenwet verminderde. Bjj verschillende onzer aange slotenen bostond reeds vóór die invoering eene rege- ling, waardoor aan de getroffenen nit een fonds van de werklieden en werkgevers gezamenljjk dezelfde schadeloosstellingen werden gegeven als thans en toch is het aantal ongevallen ook daar niet onaauzienljjk toegenomen. Dit kan nerzens anders aan zjjn toe te sohrjjven dan aau een toenemeude onverschilligheid bjj de werklieden onder den invloed van hun «recht» op ondersteuning vanwege een staatsinstelling met onbe perkte financiën. De kunstmatige kleinzeerigheid der werklieden zou echter niet zooveel invloed hebben, indien zjj niet werd in de hand gewelkt door sommige doctoren. Naar het Hbl. verneemt, is het personeel aan school T. ts Amsterdam gisterenmiddag in de vergadering van B. en W. ontboden, waar het van mr. van Leeuwen een ernstige berisping ontving over het aandeel, dat het ge> nomen had in zake de bejegeningen van het hoofd dier school. Er is reden aan te nemen, dat het hierbjj bljjven zal. Gisterenavond had onder grooten toeloop in het Paleis voor Volksvljjt de aangekondigde protest-vergadering tegen het ontslag plaats. Bloembollen-cultuur. Men schrjjft ons uit de Streek Dezer dagen is te Bovenkarspel opgericht do afdeeling Bovenkarepel van het Hollaudsch Bloembollenkweekers- Genootschap. Deze vereeniging stelt zich ten doel de directe belangen der kweekers te behartigen en heeft in haar reglement dan ook verboden, dat handelaars of exporteurs lid der afdeeling kunnen zjjn. Aanstonds zjjn 35 kweekers toegetreden. Hot bestuur bestaat, uit de beeren Jb. Mantel, D. Smit, P. Mantel, allen te Bovenkarspel. G. 0. Brander te Hoogkarspel en K. Kooiman te Andyk. Ook voor Alkmaar en omatreken van belang. The Netherland Chamber of Commerce in America, gevest gd te New-Yo'k, heeft een rondscbrjjven gericht tot de bier te lande gevestigde vereenigingen ter bevorde ring van het vreemdelingenverkeer, waarin gewezen wordt op het groote aantal Amerikanen, dat telken jare, in het voorjaar in Europa «een inval" doet en op het betrekkelijk kleine aantal dezer reislustigen, dat daarvan een bezoek aan ons land brengt. De genoemde Kamer wil ons land meer doen ten doel vallen van de ruim uitgegeven do lars, door het vreemdelingenverkeer naar ons land te bevorderen, wat zegt de Kamer bovendien aan de bandelirolatiën ten goede zou komen. Zjj wil door doelmatige publiciteit in het Westen ons land met zjjn eigenaardig schoon nog meer bekendheid geven en vraagt daartoe van de vereenigingen financieelen steun, benevens kaarten, gidsen, opgave van hótelprjjzen, enz. Aangezien de Amerikanen ons land een zeer goed hart toedragen, verwacht de Kamer van hare bemiddeling goede vruchten. Me Telefoon te Bergen. Uit Borgen wordt ons geschreven Van ons telefoonkantoor wordt algaaude meer gebruik gemaakt. an het eerste jaar na de oprichting 1892, toen er 580 telegrammen werden verhendeld, is het aantal stoods toegenomen, zelfs zóó, dat in 1905 dat aantal 1792 beliep. Be „Serbia." Uit Nieuwediep meldt men aan de N R. Ct. De Serbia", die, na een reeds niet zeer fortuinljjke reis van de Straits en Japan Zaterdagnacht op de Zuiderhaaks is gestrand, verkeert in een uiterst ge vaarlijke positie. Het voorschip staat vol water, het machineruim nagenoeg. Het groote, sterke schip had ruim drieduiz nd ton meest zeer kostbare lading in. Een deel daarvan, zware vaten grafiet, is aanstonds geworpen op Terschelling i< reeds oen en ander aan gespoeld. De berging is opgedragen aan de firma Zur Muhlen op contract no cure no pay Uit het droge achterschip is Maandag met lichters een en ander gelost, voornameljjk thee en curiositeiten, en opgeslagen in pakhuizen in het Nieuwediep. Maar Dinsdag was het met den Zuidwesten wind te ruw buiten om het schip te bereiken en verdere lading over te nemen. De waarde van de „Serbia" wordt op zeshonderd duizend mark geschat. Die van de lading loopt zeker ver over de znillioenzij is voornamelijk in Hamburg en Bremen verzekerd. l'e eerste-stuurman weigert nog steods het gestrande schip te verlaten. Wederom overnachtte hjj daar een zaam te midden van storm en branding. Maandagavond kwam een inspecteur van de Hamburg- Amerika-ljjn, de reederij van het schip, in Den Helder aan en vanmorgen vroeg begaf hjj zich met den kapitein op de „Titan" op weg naar de „Serbia". Te twaalf uur had de sleepboot het gestrande schip echter nog niet kunnen naderen. De „Hercules" met bemande sloepen moest het opgeven. De meeste officieren met een groot deel der beman- ning, waaronder Chineescho stokers zijn, koeren naar Hamburg terug. Het schip, dat aan vankei jjk nog een eind opgestuwd is, zit nu stil, ongeveer zeven kilometer in de kust, zoowat ter hoogte van den vuurtoren, vanwaar uit hot met het bloote oog vaag te zien is. Het voorschip eenigs- zins gedoken. Bevoorrecht Zaandaos. De «honderd-duizend» nit de Staats-lokerjj is Maaudag voor de derde maal in opvolgende loterjjeu te Zaandam gevallen. den duur „plelzlerrelsje." De 31-jarige arbeider Headr. Jan Vlaming, thans verpleegde in de Rjjkswerkinrichting te Hoorn, werd door de Rechtbank te Alkmaar veroordeeld tot 14 dagen gevangenisstraf wegens mishandeling van een mede-ver pleegde op zaal no. 1. Hoewel hg voor den directenr bekend had, kwam hjj van dit vonnis bjj het Gerechtshof te Amsterdam in hooger beroep. Waarom «Blijkbaar voor de aardigheid, om eens een reisje van Hoorn naar Amsterdam en omgekeerd te maken,* meende president mr. Op ten N >ort. Van deze meening was ook de advocaa'-generaal mr. Pleyte, dio een maand gevangenisstraf eischte. Ten einde te voorkomen dat de verpleegde nog eens heen en weer zon reizen om Bot arrest te hooren uit spreken, ging het Hof dadeljjk in raadkamer en deed uitspraak. Het bevestigde het voDnis, behalve wit betreft de op gelegde gevangenisstraf, die tot èèe maand werd vethoogd. Uit „De Hgmonden". Eenigen tjjd geleden schreven we iets over «Nieuw Egmond*. Zweefden toen echter nog de plannen, nu hebben zjj vasten vorm aangenomen. Zoo zullen ten Zui den van het „Knrhaus* verrjjzen een café, vier villa's, een familiepension en een lunchroom eu ten N. eon café met vier winkelhuizen en twee villa's. Vau het café met de vier winkelhuizen zagen we het ontwerp. Als alles daar in dien geest wordt opgetrokken, wordt «Nieuw Egmond* eon dorado van bouwstjjl. Het Karbaas zelf schiet goed op. Het zal te midden der moderne omgeving, die het zal omljjsten, nog beter uitkomen dan nu, vooral als het 400 M. lange hekwerk met de monumentale ingangspoorten het van die stijlvolle omgeving zal afscheiden. Da ligging van den Kurhaus boulevard is na onze eerste opgave eenigszins gewjjzigd. Hjj zal nu mot een breedte van 12 M. (4 M. straat en aan elke zjjde 4 M. trottoir) don straatweg naur de R. K. Kerk volgen van daaruit link? of westeljjk afslaan om zoodoende achter de H^ndrika-Stichting (de vrorgere Folmina- Stichtitg) om, het Kurhaus te bereiken, dat wordt dus een flinke breede straatterwillo van de hoogstwaar- echjjnljjk drukke passage, ware 't echter wellicht beter de ondervordesling eenigszins anders te maken, b.v. 3 M. trottoir aan baide zgdeu eu 6 M. straat Dj verschillende voertuigen konden elkander dan gemskkbljjker passoeren. Ten sl-itte kunnen we hier nog het zeer wulkome be richt bjjvoegen, dat de Vennoolschap «Karhaut* in com binatie met de Maatschappij «Zeebad*, hot zoover heeft weten te brengen, dat we reeds in het a.s. seizoen gas verlichting in de Egmonden zullen hebbon.Onze badplaats moge genoemde vennootschap wél dankbaar zjjn, want al was verlichting van het Kurhaus hier de hoofdb jw. egreden tot het neuion v»n een desbetreffend initiatief, het alge meen belang is er niet minder door gebaat. Reeds is door den beer C. Oosterbaan, architect te Amsterdam, een terrein uitgezet, vlak hjj 't station. Hierop zal de gasfabriek verrijzen. Deze plaats is juist uitgekozen, tot vergemakkelijking van den kolenaanvoer. De fabriek zal geëxploiteerd worden door de «Maatschappij tot exploitatie van gasiabrieken en waterleiding in Ne derland,* gevestigd te Veeiend al. Reeds 5 raa de; gel jjke inrichtingen worden in ons land door deze maatscbappjj geëxploiteerd en, naar men ons verzekerde, met het beste s acces. Egmond gaat werkeJjjk een nieuwe toekomst tegemoet. En al moge dan niet, na nadere inlichtingen genomen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1