Beschermt de Vogels. BINNENLAND. Gemengde Med edee 1 ingen. Uit de Pers. Nienwstijdingen. Gemengd Nieuws. ben dan heel wat moeite om zich zelf en de slede weer op den weg te brengen. Om 1 nar komt men eindeljjk op den Bernina-pas; daar staat een zeer primitief maar stevig huis, dat als halte en pleisterplaats dient voor hen, die van nit Zwitserland naar Italiö gaat en vice- versa. Het hais ligt ongeveer 2500 M. hoogdat staat met zwarte letters op den witten mnnr geschilderd verder staat er op den mnnr, ongeveer 6 Meter boven den grond, een merk, waarbjj te lezen is, dat tot zoo hoog de sneenw op den Pas lag in 1879. Een formidable hoogte, wat wel eens interessant is om te zien, maar om in zoo'n ingesneeuwd bnis te moeten wonen, Ijjkt me toch niet zeer aangenaam. De Bernina- bergen zpn een wilde groep op de Zwitsersch-Itali- aansche grens; de hoogste van hen is de Bernina Hoh- spitz, 4300 M. hoog, een zoo goed als onbeklimbare berg, waarover in den Engadin vele sagen en verhalen in omloop zjjn. Wie daar meer van weten wil, leze de mooie roman van I. G. Heer: »Der König der Bernina'', een boek dat ook als het ware de geschiedenis geeft van den opbloei van St. Moritz en daardoor van den ganschen Engadin. De Engadiners zjjn ook wkt trotsch op hnn Bernina, ze spreken steeds met ontzag als ze iets van hnn berg vertellen. En zoo stap ik waarljjk ongemerkt van mjjn sledetocht op de Engadiners over. En dat is gsed ook, want voor ik deze correspondentie eindig, wil ik toch ook nog iels van de bewoners van den Engadin vertellen. Over het geheel genomen is bet een flink ras; onder de mannen zgn zelfs heel veel mooie, forsche typen; de vrouwen zgn veel minder mooi. Zjj zgn allen eenigs- zins donker van uiterlgk en zgn dan ook van Romeinschen oorsprong, wat duidelgk merkbaar is aan hun spraak. In dat deel van Zwitserland wordt n.l. de Romaansche taal gesproken, die heel veel op het oudo Latjjn ljjkt. Men moet nu niet denken, dat het maar een dialect of zoo iets is, in 't geheel niet. Het is een taal met een eigen literatuur, er verschijnen kranten in, de kinderen op school worden er in onderwezen. De officiëele taal in den En- gedin als deel van het kanton Graubünden is Duitsoh, wat dan ook alle Engadiners sproken. Verder kennen zg allen het Italiaansch, zg wonen zoo dicht bjj Italië en er zgn zooveel Italiaansche werklieden, dat ze wel genoodzaakt zgn deze taal ook te kennon. Engadiners loeren heel gemakkelgk talen, velen spreken ook Fransch en enkelen Engelsoh. Dit vergemakkelijkt zeer het ver blijf der vele vreemdelingen. En dat is goed ook, want St. Moritz leeft, evenals zoo vele andere plaatsen in Zwitserland bjjna uitsluitend van het vreemdelingenverkeer. E. De Belgisobe crisis afgewend. In de Bel gische Kamer werd gisteren artikel 2 van het ontwerp op de militaire en maritieme werken te Antwerpen naar aanleiding van welke stemming geruchten omtrent een tuogelgke mmister-crisis de ronde deden, zonder discussie aangenomen. Tevoren was gestemd over een door de regeering overgenomen amendement, inhoudende dat de regeling van de verdedigingswerken tusschen den Breda- schen Straatweg en op de Schelde boven Antwerpen zou geschieden by sptciale wet of by wjjze van buitengewoon krediet. f Staatssecretaris Von Richthofen. j- De DnitBche Staats-secretaris Von Richthofen is in den afgeloopen nacht te kwart voor twaalven overleden. Duitscbland en Engeland. Da toenaderings beweging tusschen Duitschlar-d en Engeland is nog in vollen gang. Maandag j.l. is er te Berljjn weder een groot verbroederingsfeest gehouden, waarbjj een groot aantal vertegenwoordigers van handel en njjverheid, ver schillende ministers en andere booge autoriteiten, de voor zitters der Kamer, de gezant van Engeland, sir Thomas Barclay en andere personen van invloed aanwozig waren. Schering en inslag van de redevoeringen was de hoop, dat de beweging in kracht zoude toenemen en de banden van vriendschap tusschen beide naties steeds hechter moch ten worden. Ook de Engelsche gezant te Berljjn Sir Frank Lwcelles hield een redevoering ten gunste van verbete ring der betrekkingen tusschen zijn land en Daitschland. Het due1. In do Maandag gehouden zitting van den Duitschen Rjjksdag heeft, by de behandeling oener twee- gevechts-interpellatie, Rijkskanselier Von Bülow zich, bij ingezonden Fohriftuur, verklaard vóór de handhaving van dit gebruik, althans voor officieren. Een protest. Paul Oaron, pastoor te Sommières- dn-Clain in het bisdom Poitiers, heeft don prefect van het departement Vienne geschreven, dat bg afziet van het pensioen, dat de Staat hem, krachtens de wat op de scheiding, toekent. Immers de S'aat heeft door de schei- dingswet de schuld ontkend, die hg tegenover de Kerk heelt aangegaan. Daardoor kiijgt de Kerk op den Staat een vordering, in waarde geljjk staarde met de waarde van de gooderen die de Staat in de achttiende eeuw aan de Kerk ontnomen hoeft. Pastoor Caron baalt het 40ste vers van Hoofdstuk 6 van het evangelie van Lukasaan, waar geschreven Btaat de discipel is niet boven zjjnen meester maar een eigelyk volmaakt discipel zal zgn geljjk zgn meester. Om aan dit woord van Jezns te gehoorzamen meent Oaron elke gunst te m-ieten afslaan van hen, die Jezuv de bele diging hebben aangedaan, zgn geest (e bannec nit de wetten en instellingen des lands. Ik heb veel geieisd, verklaart Oaron, maar nergens noch in Japan noch in Ohina heb ik gezien, dat de beidetsche godsdiensten zoo worden behandeld als de christelijke godsdienst in Frankrjjk. De tentoonstelling te Lpik. De rekening der tentoonstelling te Luik sluit in ontvangsten en nit- given met 14 millioen francs. De waarde der gebonwen IV. Niet minder nuttig zjjn het Winterkoninkje, de beide Goudhaantjes, het Boomkruipertje, de Boomklever en de Meezen, die deels in heggen, op den grond, in struik gewas of holle boomen hun nesten bouwendan komen nog de Kwikstaartjes, die op weiden, langs de water kanten nestelen, de Piepers en zoovele andere, die allen uitsluitend van insekten leven. De Klauwieren, waarvan een enkele zich ook wel eens aan een jong vogeltje be zondigt, maar overigens van grootere insekten leven, zooals torrenkevers en dergelijke. De Lijsters, die, evenals de Spreeuw, van wormen, naakte rupsen, maden, engerlingen enz. leven, maar zich wel eens minder ver dienstelijk maken door hun groote voorliefde voor kersen en druiven, ofschoon hun nut veel meer in aanmerking moet komen dan de schade, die zij nu en dan aanrichten. In het riet leven de rietzangers, waarvan de Karre- kiet de meest bekende is; zjj hangen hun kunstvol nest aan een rietstengel en voeden zich met insekten. Zeldzamer zjjn in onze streken de Hop en de Wielewaal en de Spechten. Hop en Spechten maken hun nest in holle boomen, de Wielewaal hangt het zijne aan een hoogen en vooruitstekenden tak. Al deze vogels hebben dus behoefte aan hooge boomen, enkele aan holle boomen, de meeste bovendien aan een met kreupelhout of onderhout begroeid terrein Ont breekt hun dit of wordt het voor hun doel onbruikbaar gemaakt, dan verlaten zjj die streek en zoeken elders wat zjj bjj ons niet vinden. Ook in heggen en hagen, in dicht begroeid klimop, in wilden wyngaard bouwen veel vogels hun nesten. Aan het verblijf van de nuttige vogels in een bepaalde streek zijn dus voorwaarden ver bonden ontbreken die, dan ontbreken ook de vogels. Behalve de uitsluitend insektenetende vogels komen ook nog wel degelijk de zaadetende in aanmerking, daar deze allen hunne jongen met insekten groot brengen en worken, welke na de afrekening aan de stad Luik in eigendom overgaan bedraagt 1,115,000 fr. Aan de stad wordt haar voorschot van 400,000 fr. aao de tentoon* stellingsmaatschappjj ten volle terugbetaald en ook de aandeelhouders krjjgen hun geld zonder verlies terug. Belasting op publieke vermakeljjk- heden. Te Berljjn worden vergaderingen gehmden om te protesteeren tegen de belasting op publieke vermake lijkheden, die het gemeentebestuur wil invoeren. Men heeft er reedB verkregen, dat vrijkaarten en biljetten die tegen halveu prjjs verkocht worden, niet met het volle bedrag zullen worden belast en dat van biljetten onder de Mark geen belasting zal worden geheven. Maar o. a. in de bladen wordt betoogd, dat de stad B?rljjn, die niets doet voor het tooneel, terwjjl kleine steden er schatten voor uitgeven, niet een millioen nit de theaters mag gaan balen, waarmede zg een instelling ter bevor dering der beschaving minder bereikbaar zal maken voor het volk. Het Berl. Tagebl. meent, dat de belasting zeker niet mag worden geheven van plaatsen onder de drie Mark. Het zoogenaamde »rugby». Het bestuur der Harvard-Universiteit, zoo wordt uit New-York bericht, heeft den studenten bet voetbal-spel verboden, zoolang de regels van dat spel niet zoodanig zgn gewgzigd, dat het geen moorddadig spel meer kan zjjn. Wel een wonder. De strafkamer te Wiesbaden hesft een slotenmaker, die zich in beschonken toestand oneerbiedig over een lid van het koninkljjke hnis had uitgelaten, van de aauklacht van majesteitsschennis vrijgesproken. Da rechtbank nam aan dat 's mans oordeel door sterken drank beneveld was geweest. Het gebruik van den redding-gordel. Naar aanleiding van e;n ingezonden stuk vestigt de Times er de aandacht op dat verreweg de meeste reizigers ter zee niet weten hoe zg een reddinggordel moeten aan doen. Op Amerikaansche sohepen wordt dit nu krachtens do wet hnn geleerd. De Times geeft in overweging er aan boord een spel van te maken, prjjzen nit te loven voor wie na een gegeven teeken het eerst op het dek verecbjjnt met behoorijjk omgedanen gordel enz. Het omdoen is doodeenvondig, wanneer men weet hoein haast en verwarring is het onmogeljjk wanneer men het niet weet. BotercontrAle. Het doet altijd aangenaam aan schrijft de Haagsche Nieuwe Ct. wanneer men den buitenlander met waardeering over onze Nederlandsche toestanden hoort spreken of de maatregelen hoort roemen, welke ter bereiking van een of ander doel hier te lande worden genomen. Zoo vonden wjj dezer dagen in „La Revue Internationale des Falsifications" een artikel van de hand van den heer Dr. Huton, inspecteur van den dierst tegen de vervalsohing van voedingsmiddelen te Mechelen. over onze botercontróle in verband met het Zuivelcongres te Parijs gehouden. Te meer waarde heeft dat artikel, wijl het is geschreven door iemand, die uit den aard van zijn betrekking geheel op de hoogte van de quaestie der botervervalsching kan zijn. Een daaraan toegevoegd uitvoerig overzicht van den inhoud van het artikel besluit de Nieuwe Ct aldus Tot zoover Dr. Hoton. Wij zijn het niet in alle opzichten met deze beschouwingen eens, doch het getuigenis van dezen Belgischen inspecteur komt ons merkwaardig genoeg voor en tevens zoo waar- deerend voor het streven van den eerlijken Neder- landschen zuivel producent, dat wij gemeend hebben, het artikel nagenoeg in zijn geheel weer te moeten geven. Wij willen er alleen bijvoegen, dat een op sommige punten afdoende herziening onzer Boterwet onge twijfeld nog veel zal kunnen bijdragen om het doel te bereiken, dat Dr. Hoton en alle eerlijke producenten en handelaren nastreven, nl. de algeheele vernietiging van de boterknoeierij als bedrijf, als groot-industrie. Dat daartoe alleen te geraken is langs den weg der contróle gepaard aan de invoering van eene wet, waarin hetzelfde principe is neergelegd ten aanzien van boter, margarine en andere vetten, is onze vaste meening. „Borgeslus de Zwijger." De Res.-Bode is getroffen door een plaat van Het Volk. Wat op zichzelf al niet alle dagen voorkomt. Het blad geeft daarvan als volgt rekenschap Vorige week bevatte het Zondagsblad van Het Volk een geestige plaat. Zoo geestig, als wij er in lang geen gezien hebbenvan Nederlandsche teeken- stift. Voor een spiegel een gestalte in de bekende kleedjj van den Zwjjger met den schoudermantel, het kalotje en den breeden plooienkraag. De kin is ge steund op de hand. Het gelaat ondervraagt guitig den spiegel, of de rol goed gespeeld wordt? Het bo venschrift van de plaat luidt»Borgesius de Zwjjger.® Het zijn inderdaad de trekken van dien Staatsman den thans levenden bedoelen wjj welke derspiegel in het historisch kostuum weerkaatst. Het onderschrift geeft het deel van de rol aan, welke Goeman Zwjjger juist op dat moment schjjnt te repeteeren. Het luidt, bjjtend sarcastisch, met een verandering in het ster venswoord, dat volgens sommigen ten onrechte den stichter onzer dynastie wordt toegeschreven »Ach, Heer, erbarm U over mjj en dit arme Mi nisterie.® en verder veel onkruidzaden verslinden. Vinken, groen lingen, kneutjes, paapjes, nestelen deels in boomen, deels op den grond, onder struikgewas of boomstronkenook zij behoeven dus een verdekte gelegenheid om hun nest te bouwen. Het zal nu een ieder reeds duideljjk zijn dat bij het onderhoud van parken en tuinen wel degeljjk rekening moet gehouden- worden met de levensvoorwaarden van onze nuttige vogels, die tevens onze liefste zangers zjjn en zoo oneindig veel bijdragen tot de bezieling van de natuur. Ik wil hier geheel en al buiten bespreking laten het al of niet wenscheljjke van de veranderingen, die in Hout- en Plantsoenen worden aangebracht, te meer daar veel, waarover de staf werd gebroken, later bleek een verbetering te zijn, dit hoop ik evenwel van harte, dat men bjj die werkzaamheden, bij dat rooien en omhak ken, eraan denke dat men niet de nestgelegenheden voor onze nuttige vogels verwoeste. Door dat te doen, zou men niet alleen onze wandelwegen en plantsoenen berooven van een hunner grootste bekoorlijkheden maar men zou ook aan die beplantingen-zelve veel schade toebrengen, door ze bloottestellen aan de niets sparende vraatzucht der insekten. Men rooie dus niet onverbiddeljjk eiken hollen boom, hakke niet al het onderhout weg, verwijdere niet de besdragende heesters of struiken, maar houde in alles rekening met de be hoeften der vogels. Zijn deze eenmaal uit onze streken verdreven, dan is het zeer moeieljjk ze weer te lokken en terug te brengen. De tuiniers, die in hun eigen belang de nuttige in sektenetende vogels zooveel mogeljjk dienden te be schermen, trachten ze op alle wijzen te verjagen en ontnemen hun elke gelegenheid om te nestelen. Elke duim gronds moet productief winstgevend gemaakt wor den, derhalve worden hagen en boomen zooveel mogeljjk van de groentetuinen verwjjderd. En toch zou een goede, dichte haag om de tuinen voor zeer vele van de nuttigste »Spreken is zilver en zwjjgen is goud.® Vader Borgesius zal toch vroeg of laat moeten on dervinden, dat men bjj ons te lande niet altjjd en alleen in goud kan uitbetalen. Dat in Nederland wel geen dubbele standaard bestaat. Maar dat onze hinkende standaard ook het zilver als wettig betaalmiddel erkent. Dat, om kort te gaan, het zilver der spraak te eeni- ger tjjd ook van hem in ons Parlement gaat gevorderd worden. Land en Volk verneemt, dat de minister van oorlog, gevolg gevende aan de door hem in da Tweede Kamer gedane toezegging, weldra een of meer bezuinigings- commissies zal instellen. Een der eerste te benoemen commissies zal zich bezig bouden met den geneeskun digen dienst, zoowel in vredes- als in oorlogstjjd. Zjj zal vermoedeljjk bestaan uit 5 leden, van wie 3 militairen Mr.P.J. Troelstra meldt aan Het Volk dat hij wegens de wei gering van het Partijbestuur om aan zijn verzoek tot gchrifteljjke overlegging der punten van beschuldiging in zake «onvaste leiding» door Gorter c.s. te voldoen, zjjn ontslag als vertegenwoordiger der Kamerfractie in het Partijbestuur bjj de Secretarissen der Kamerfractie en van het Partijbestuur heeft ingediend. Het aantal sollicitanten voor de betrekking van direc teur-administrateur voor de nieuwe gasfabriek te Schagen is 38. Uit den Hand wan Schagen. In de Dinsdag gehouden vergadering kwam aan de orde een adres van de afdeeling Schagen van het Ned. Onderwijzers-Genootschap, met verzoek om de 5°/6, die de onderwjjzers zullen bijdragen voor het pensioen van hun weduwen en weezen, uit de kas der gemeente te mogen terugontvangen. B. en W. stelden voor, te geven als tegemoetkoming 0,4 van het bedrag, dat door de onderwijzers zal moeten worden betaald voor dit pen sioen. Zjj vermeenen, dat te Schagen f 100 meer tracte- ment wordt betaald dan het minimum bepaalt en dat het deelnemen aan dit pensioen niet verplichtend is daarom achten B. en W. 0,4 voldoende. Na een uitvoerig debat werd dit voorstel aangenomen. Diaconiehuis te Urseas. Uit Ursem wordt ons geschreven Den 45en werd het Diaconiehuis alhier geopend door den predikant ds. Onnekes, die de aanwezige leden van den Kerkeraad, den heer Eindel en echtgenooteen de 9 oudjes, (waarvan de meesten ver over of bjj de 80 jaar zijn) met eenige hartelijke woorden toesprak. Men heett deze opening geen offlcieël karakter willen geven en dus ook geen autoriteiten genoodigd om van hun belangstelling blijk te geven. Wel was den ge meentenaren daags te voren gelegenheid gegeven de nieuwe inrichting te bezichtigen, waarvan dan ook een ruim gebruik werd gemaakt, door Katholiek zoowel als Protestant, die een zeer gunstigen indruk van alles ontvingen. Met een intiem maal en een gezellig samenzjjn werd de plechtigheid besloten. Hollaudsch Blocnbollenh wcekersgeuoot schap Maandag had de gewone algemeene vergadering van het H. B. G. plaais te Haarlem, waarin de afgevaar digden van 23 afdeelingen waren opgekomen tn welke bovendien bezocht werd door vele belangstelle ;de leden. Uit het jaarverslag van den secretaris-administrateur bleek, dat het genootsobap, gedurende het afgeloopen jaar, zoowel wat betreft het aantal afdeelingen als leden grooter was geworden. In Januari 1905 was het aantal afdeelingen 21 en het aantal leden 746, en in Januari 1906 bestaat het Genootschap uit 25 afdeelingen met 922 leden, alzoo een vermeerdering van 4 afdeelingen met 176 leden. Hieruit meende men to mogen opmaken, dat bg de kweekers langzamerhand de idéé van »Halpt u zeiven" meer ingang vindt. De ervaring heeft hen voldoende aangetoond, dat men met het vertrouwen op den steun van hen, die andere belangen hebben, niet ver komt. Een belangrjjk deel der werkzaamheden was gewjjd geweest aan de actie tot afscbalfing der 4 plus 1 pOt., toetal en pot, welke in het eerste jaar reeds tot gevolg hadden, dat voor duizenden galden; netto verkocht was. Besloten werd ook dit jaar deze zaak weder ter hand te nemen, zoo mogeljjk in overleg met de goedgezinde exporteur*. Het organiseeren van veilingen door het H. B. G. werd dit jaar voortgezet en met, zulk een sneoss, dat de kosten der veilingen reeds gedaald zjju tot 6 7 pOt., hetwelk een belangrjjk verschil oplevert met 17 pCt. on- kosteu, zocals vroeger regel was ea door rotarissen in het bloembollendistriot geheven worden. Dat het verschil belangrjjk is, bljjkt, wanneer men in aanmerking neemt, dat zulke veilingen van 3 tot 10,000 gulden opbrengen en er pl. m. 100 in het voorjaar worden gehouden. Door sommige afgevaardigden werd verwondering uit gesproken over het feit, dat nog niet overal do veilingen door het Genootschap weiden gehouden, waarvoor echter als reden weid opgegeven, dat op enkele plaatsen, vooral in de nabjjheid van Haarlem, door notarissen en direc teuren dikwjjls aan de kweekers voorschotten worden verstrekt en die kweekers daarom genoodzaakt waren door hun geldschieters te laten veilen. Door het boofdbe.tuur werd benoemd als rechtsgeleerd eonsulent te Leiden mr. J. C. v. d. Lip, en zulks om te gemoet te komen aan de talrjjke leden, welke in de vogels tot schuil- en broedplaats verstrekken en door het verdelgen van een onnoemelijk getal van de ergste vijanden van den tuinman zouden zij dezen meer voor deel bezorgen dan hjj winst kon halen van het stuk grond, door de haag ingenomen. Klimop en wilde wijngaard tegen huis en schuur geplant, zouden alweer den vogels van dubbel nut zjjn, ten eerste door de beschutting, die zjj bieden, en ten tweede door de vruchten die in den herfst den meesten hunner tot voedsel verstrekken. Particuliere tuinen, en vooral die in de steden, worden van vogels ontvolkt door de katten. Er is geen grooter vogel moorder dan de kat en het zou waarljjk geen onverdedigbare maatregel z\jn wanneer van deze, meestal nuttelooze, maar bjjna altijd schadeljjke dieren, belasting werd geheven. Men houdt een kat, zooals het heet, tegen de muizen; maar de meeste katten worden zoo goed gevoed en verzorgd, dat zij van het muizen-vangen den brui geven. Maar gaarne sluipen zij overdag door tuinen en velden begluren eiken vogel die in een boom of haag vliegt, luisteren naar het piepen der jongen en zjjn er fluks bij om zoowel de ouden van de eieren of de jongen, of wel deze laatsten zelve weg te nemen. Wie in zjjn tuin vogels wil houden, schiete elke kat dood, die zich op zjjn grond vertoont, en waar het geweer niet kan gebruikt worden, moeten vallen of vergif de sluwe woners onschadelijk maken. Ik zeg dit niet omdat ik een vijand van katten ben, maar omdat bjj mjj het leven van een enkelen vogel meer waard is in de huishouding der natuur, dan dat van tien katten. Hjj is de eenige viervoetige roover waartegen wjj de vogels in onze tuinen hebben te beschermen, daar andere kleine roofdieren, zooals wezels, bunsings enz. in steden slechts zelden voorkomen en dan gewoonljjk schadeljjker zjjn voor het hofgevogelte dan voor de kleinere in 't vrjje levende vogels. Hoe ver de katten hare roof tochten soms uitstrekken werd mij den vorigen zomer medegedeeld door een jachtopziener van Jhr. v. Fo- omstrekeu san Leiden woonachtig waren. Te Haarlem was mr. F A. Bjjroet reeds eenige jaren als zoodanig voor het Genootschap werkzaam. Da voorstellen door het hoofd bestaar en de afdeelingen ingediend, mochten voor het meerendeel de goedkeuring der algemeene vergadering verkrjjgen, zooals: voorwaar- deljjke aansluiting bjj den Ned. Toinbouwbondvoort zetting der uitgave van het Kweekersblad verhooging van het salaris van den secretaris-administrateur-redacteur; het verstrekken van mededeelingen aan het hoofdbestuur door de veilingmeesters omtrent niet kredietwaardige personen; het verleenen van stenn aan kleine afdeelingen; uitgaven van de extracten uit het schuldregister, voor al de jaren van het bestaan van het H. B. G., en voort zetting der actie tot afschaffing der 4 plus 1 pCt. voor toetal en pot. Mededeeling werd gedaan, dat door het bestuur der Registratie cassatie was aaugeteekend bjj den Hoogen Raad tegen het vonnis der Arrondissements-Reohtbank te 's-Gravenhage, waarbjj het verzet tegen een dwangschrift tot bet rling van boete gegrond verklaard was, omdai het bedrag der vordering in het dwangschrift niet juist was. In verband hiermede werd het ten zeerste toegejuicht dat deze zaak door jhr. mr. W. Th. C. van Doorn in de Kamer ter sprake gebracht was en nogmaals betoogd, dat de actie niet ging om de ruim Ij pCt. registratie rechten te onduiken, maar wel om de 15J pCt.te ont duiken, welke door balf-ambtenaren van den Staat boven die registratierechten werden geïnd. Mog eeas: de ontslagen onderwijzers te A'daw In de gisteren gehouden vergadering van den gemoen teraad van Amsterdam kwam in het adres van G. W. van der Velde c. s., allen ouders van leerlingen uit de eerste vervolgklasse aan school letter T, houdende be zwaren tegen den hnidigen toestand. Dit adres gaf den heer Nolting aanleiding te vragen, of het inderdaad door de ouders is ingezonden, dat wil zeggen, of het hun niet door anderen is ingegeven. Het adres houdt het bezwaar in, dat sinds het ontslag van de onderwjjzers Traanberg en Edelman, het onderwjjs in de door hen vroeger beheerde klassen achteruit is ge aan. De wethouder antwoordde, dat. de klachten in het adres volstrekt- zonder grond zgn, en dat hem bekend is, dat het adres ter teekening is aangeboden aan een vader van schoolgaande kinderen, die weigerde te teekenen. Toen werd hem toegevoegd, dat de beer Traanberg verklaard had, dat genoemde vader het zeker zou teekenen. Op een opmerking van don heer Sterck antwoordt de wethouder dat er hem niets van bekend is, dat de onderwijzer Traanberg nog na zijn ontslag op de school is geweest en daar in betrekking is getreden met de leerlingen. De heer Tak protesteerde tegen het karakter van ver dachtmaking, dat de behandeling van het adres der ouders hier verkrijgt, geljjk dit ook het geval is met de op praatjes steunende opmerking van den heer Sterok. De heer Nolting repliceerde, dat hjj bet, zoo dwaas vindt te ka nnen onderstellen, dat ouders bjj machte zouden zijn reeds thans, eenige weken na het ontslag, te beoordeelen in hoeverre het onderwjjs op school T is achteruitgegaan, dat hij daarom wensohte te weten, in hoeverre het adres inderdaad kan worden geacht te zjjn een spontane uiting der ouders. De heer Sterck repliceerde op zijn beurt, dat de inlich tingen, welke hjj heeft van het Rjjksscbooltoezioht om trent het verschijnen aan de school door den ontslagen onderwjjzer Traanberg, niet op praatjes berusten, en het hem toeschjjnt, dat bet gemeenteljjk toezicht, door den wethouder vertegenwoordigd, niet zoo goed op de hoogte s wat gebeurt als wenscheljjk zou zjjn. De heer Tak nam na de verzekering des heeren Sterok zgn verwjjt terug. Het adres werd daarna voor kennisgeving aangenomen. Telefoon. Door de marktvereeniging >Ds Hoop" is een adres ingediend aan den gemeenteraad te Bovenkarspel, met verzoek, pogingen in 't work te stellen om B'oekerhaven, met betrekking tot de drukke markten, telefonisch te verbinden. Uit „He Ktnonden". Naar aanleiding van het bericht «Vet op het strand® zjj nog het volgende vermeldSommigen houden de vetachtige stof voor ruwe vaseline. Reeds is er ongeveer 7000 kilo's verzameld. Zjj wordt opgekocht tegen 3 ets. per kilo. Waar ze vandaan gekomen is, ligt nog in 't duister. Eenigen bewezen van Duinkerken, waar dezer dagen een schip, met olie geladen, leeg gepompt is in zee. anderen meenen, dat het ook wel eens papierpap kon zijn, want, eenige dagen geleden, is er juist op de Noordzee een schip, met deze stof geladen, vergaan. Hoe het zjj, het is een vreemd verschjjnsel. Het is hier met dit stormachtige weer zeer ruw aan 't stand. Eigenaardig is het echter, dat op 't oogenblik juist het tegenovergestelde plaats heeft van wat verleden jaar geschiedde. Toen toch nam de zee (de verwoesting te Egmond aan Zee heeft destijds de geheele pers stof gegeven) thans geeft de zee. 1 euveltjes van zand liggen nu voor de glooiende duinhelling opgewaaid. Het is voor Egmond eene gelukkige wending te noemen. Wat echter voor de betrokkenen niet gelukkig is te noemen is dat het stormachtige weer, zoolang aanhoudt. We spraken heden verschillende visschers, wier zonen thans op zee zijn. Eén er van vertelde ons, dat hjj van zijn zoon, vóór veertien dagen met een stoomtrawler reest, die' mij zeide dat zelfs uit de stad katten tot bij zijne woning kwamen om jacht te maken op de jonge boschfazanten, die hij gefokt had en die in het bosch vrij rondliepen. In dien eenen zomer, had hjj er niet minder dan 64 onschadelijk gemaakt tot op het oogen blik toen hij mij zulks vertelde. De flinke man heeft waarlijk wel een woord van lof verdiend. Maar wat baat het, daar elke kat die terecht komt bij de treurende eigenares, zoo spoedig mogelijk weer door een andere vervangen wordt. Dat tuig is niet door gewone middelen uit te roeien. Een belasting op de katten, waarvan de opbrengst zou aangewend worden tot dekking der kosten voor de later door mjj aan te geven middelen om de vogels te beschermen, zou zeker geen slechte maatregel zijn. Het uithalen van vogelnesten is alsmede een oorzaak van de vermindering der vogels, ofschoon ik meen dat dit euvel minder wordt dan wel vroeger het geval was. Strenge bepalingen tegen het uithalen van vogelnesten en strenge surveilleering, vooral van de openbare parken en plantsoenen moeten hiertegen zooveel mogeljjk waken, terwjjl ook de ouders en de onderwijzers de kinderen zooveel mogelijk moeten trachten te bewegen om geen vogelnesten te verstoren. Waar evenwel de vermindering der nuttige vogels reeds overal zoo merkbaar is, en voorbehoedende maat regelen wel eenigszins, maar niet ten volle de vermeer dering er van kunnen bevorderen, omdat het onmogeljjk is alle oorzaken der vermindering weg te nemen, moet er uitgezien worden naar andere middelen, die op krachtdadige wijze de storende invloeden neutraliseeren, niet alleen, maar ook het behoud en de vermeerdering der vogels krachtdadig in de hand kunnen werken, en hierover hoop ik in nog een paar artikelen het noodige te zeggen. Wordt vervolgd.) A. NUYENS.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 2