„HET VRIJE TOONEEL". Meieiotstep „Kunst zij ons tel' SüPUKPHiSPHAAT. Vergulde leugens, Noblesse, Pastilles, HEERENHUIZEN, STADSNIEUWS/ Veiling yan vaste goederen, gehouden door notaris J. v d. VEEN. Gevonden Voorwerpen. PERSON alia. ADVERTENTIE N. De Medicus practicus Appendicitis Acuta, PARTICULIER GELD~ Alvorens VOORJAARSMESTSTOFFEN te koopen, G W. MELCHERS, JOHAN C. OE WIT. 5e klasse, 4e ljjst. Tekking van heden. No. 3908 f 1500. Nos. 3460 en 4254 f 1000. Nos. 19635 en 20403 f 400. Nos. 213, 3918, 13029, 13426, 14867 en 15921 f200. Nos. 312, 2178, 4506, 4518, 7464, 7795, 8633, 9266, 9485, 11759, 11799, 12442, 15062, 15317, 18004, 20418, 20507 en 2l 952 f100. BURGERLIJKE STAND. LAATSTE BERICHTEN MARKTBERICHTEN. BEURSBERICHTEN* iooa 68 4 87 rir JACOB VAN DEN HAM, Schouwburgzaal „HARMONIE". Tooneelvereenigiu g NTa «Hoop Bal. FRAi> CKeN's N/V. HERMs. COSTER Zoon, Boekhandel VOORDAM. <n Te Hnnr of te K o o p te ALKMAAR. gelieve U eerst te informeeren naar onze superieure kwaliteiten, gemakkelijke voorwaarden en vlugge bediening bij zelfs nog aller laagste prjjzen. Aanbevelend de Directie der N.V. Het Landbouwkantoor NOORDHOLLAND" te Alkmaar, (hulpkantoor Pnrmerend). naar de Far-oër vertrokken, tot nu toe nog geen enkel teeken van leven had gehad. Hg, maar vooral zijne vrouw, maakten er zich ernstig ongerust over. Laat ons hopen, dat de goede lieden spoedig goede tijding bekomen. Uat de uitvoering van de Christelijke Zangvereeni- ging «God is mijn Lieds in de Kapelkerk te Alkmaar wel belangstelling heeft gewekt, bewijze de extra-trein, die hier Dinsdagavond nog omstreeks 12 uur van Alk maar kwam met een vrjj groot aantal bezoekers van dit concert. De inzittenden waren de leden van de Christelijke zangvereeniging van Egmond aan Zee, waarvan de heer de Haas eveneens directeur is. De malversatiën te Amsterdam. Uit Gouda wordt aan de Tel. gemeld Het was op den twcoden Kerstdag, dat twee lieeren te Gouda uit den trein stapten, aan het station een rjjtuig namen en den koetsier gelastten naar Haastrecht te rjjden. Daar werd stil gehouden voor het huis van Mevr. de wed. Le F. de M., de heeren gingen binnen, doch kwa men reeds spoedig weer terug, slapten in het rjjtnig en reden terug naar het station Gouda, van waar ze weer per spoor vertrokken. Vermoed wordt thans, dat deze beide heeren zjjn ge weest de thans gevangen zittende De G. en Le F. de M., die dan bjj de schatrijke tante van laatstgenoemde nog een poging tot uitredding wouden hebben gewaagd. Of »menc het in dezen bjj het rechte eind heeft? „Clandestine gekkenhuizen". In de laatste jarer. zjjn, aldus met het Haarl, Dagb., te Bloemendaal, ten huize van particulieren, gedeeltelik zelfs door bemiddeling van den vorigen directeur- e- neesbeer van het gesticht Meerenberg, zennwljjders uit besteed. Dit heeft in den laatsten tjjd aanleiding gegeven tot ontevredenheid onder een deel der ingezetenen die met leede oogen aanziendatofschoon een deel dezer zieken zich in het pnbliek rcstig gedraagt, anderen daar entegen gegronde reden tot klachten over hnn gedragingen geven en dat in hot algemeen de aanwezigen van een tameljjk groot aantal dier ongelnkkigen in particuliere woningen en het zich vertoonen in het publiek van dezen het verblijf in Bloemendaal niet veraangenaamt en niet bevorderljjk kan zjjn aan het zich vestigen aldaar van familiesdie voor hun genoegen en voor rust buiten komen. Thans is er een beweging ontstaan tegen dezö „clan destine gekkenhnizen geljjkzein den volksmond worden genoemd, en heeft een groot aantal ingezetenen zich per request tot de regeering gewend, met het verzoek om tneschenbeide te komen, indien daar wetteljjke moge lijkheid voor bestaat. De inspectie van bet rjjbstoezicht op krankzinnigen is reeds te Bloemendaal geweest. den brutaal stukje. Te Wageningen is een jas gestolen uit het politie bureau. De dief meldde zich daar aan om voeding, doch vond het, toen hjj een oogenblik alleen werd gelaten, voordeeliger om er met de overjas van een der agenten van door te gaan. De man is te Amersfoort gearresteerd. Onderling Veefonds. »Het Onderling Veefonds» te Wormer, opgericht in 1908, had bjj de oprichting 200 koeien ingeschreven. Bjj het eindigen van het afgeloopen jaar was dat getal ge stegen tot 300 koeien. In de eerste twee jaren van het bestaan leed hot fonds zware verliezen. Doer maandelijks 15 centen per koe te betalen, is men er in geslaagd de schulden, waarmede de vereeniging zich had bezwaard, af te lossen. De reke ning van 1905 sloot met een saldo van f 40. De commissarissen J. Schoenmaker en A. Mejjer wer den herkozen. Omzet van kool. Aan de betaalkantoren te Broek op Langedjjk en te Noord-Soharwoude werd in de maand December van het jaar 1905 omgezet voor eene som van f 176638.93. „Hulp ln Nood" te Bergen. Uit Bergen wordt ons geschreven Op 6 Januari j.l. hield de zoo nuttig werkende vereeni ging »Hulp in nood» hare jaarvergadering om rekening te doen, verslag over 1905 uit te brengen enz. De ver eeniging tslt. 210 leden Aan bjjdragen van donateurs was f 137 ontvangen en toch was de bas der vereeniging vier honderd gulden achteruit gegaan, 1905 had dan ook ernstige offers gevraagd door de vele ziekte-gevallen. Saldo 1 Jan. 1906 is f 1271.46. De leden van bestuur, die aan de beurt van aftreden waren, n.l. de heeren J. van Reenen, L Top, J. Oldenburg en W. van der Steen werden met algemecne stemmen herkozen. Fruit vervoer. Men sohrjjft ons uit de Streek Hoewel do dorpen ten Zuiden van de Streek tot de ooftrjjkste deelen van Noord-Holland behooren, zjjn de middelen van vervoer tot dusver zeer gebrekkig, zoodat bjjna alles per as moet worden vervoerd. Aan de fijnere tafelvrnchten is deze vervoerwjjze niet zeer bevorderljjk. Thans zal hoogstwaarschjjnljjk door bamiddeüng der Vereenigde Tuinbouwers te Amsterdam een motordienst in 't leven worden geroepen van Broekerhaven naar Amsterdam. Deze motorboot zal Wjjdenes en Hoorn aandoen, ten einde aldaar fruit op te nemen. 380ste Staatsloterij. In het verslag van de zitting van den gemeenteraad, zie het nummer van gisteravond, s aat, dat de kosten van het abattoir zijn geraamd op f 02,49,99 V2. Het getal is door het wegvallen van een cjjfer verminkt, en moet zijn f 202491,99|. Hlnder-hal. Een kjjkje bjj het kinderbal gisterenavond in de »Harmooiec. Een leuk jengd-festjjo. Jonge meiskes in mooie toiletjes, veel lichte kleuren, veel linten, ook veel strookjes. Hslsje» een beetje bloot, maar heel bescheiden. Van armpjes wat meer to zien dan anders, soms schjjnend door donna doorzichtige stof. Enkele opengewerkte kousjes zelf, en een keur van kenrige schoentjes. Jongens in gala van de bovenste plank. Sommigen met extra-gestreken en -gestgfselde blouses, anderen met hooge boorden, weer anderen met zwierige, wapperende dassen Allen de handen, de knikkerhanden, van groote bedrevenheid in het „soppen", gestoken in witte hand schoenen, die het voorwerp waren van aanhoudende opBjorrings-zorgen en zonder woorden tot den drager bet en etonné de se trouver ensemble spraken. Schoeisel van elegance en extra-oppoetaen getuigend. De dans was als de uitrusting. Keurige pasjes, die konden dolden het oog van den meesier. Sierljjk buigen van vljjtige studie het onmisken bare resultaat. Vooral aardig de lander. Dan zakten de jufjes on nnfjes gracieus even door, ccquet vasthoudend het jurkje vau talie, een herinnering aan de révérences uit den ouden tjjd. En de jongens bogen met de ljjven, lenig en hoffeljjk. Soms woelden ze dooreen, dan was 't een krioelen van hoofsche bewegingen, van elegante wendingen, van sier- ljjksn cadans. En wat £ekeu de jeugdige studenten in de danskunst hoog-ernstigLustig trip-trappelden de beentjes, maar bet gezichtje kwam niet uit den plooi ja, ja, dansen is studie, als je 't nog zoo lang niet ge leerd hebt en alle gedachten moeten erbjj om het geleerde goed in praktjj s te kannen brengen. Hoe kleiner de cavaliers, hoe jonger de danseuses, des te strenger de opvatting van gymnastische oefening zonder oog voor den partner. En die daar zaten langs de kanten, de onders, de ooms, de tantes, de vrienden ze glimlachten stil genoegljjk, ze waren bekoord door al die golvende, zachte ljjnen, ze roemden de gratie der dansen. Er waren er zeker ook, die dachten aan eigen jengd, die nog weer terugleefden de dagen van eigen onschuldig genot in de balzaal en die zoo van harte den kinderen van na hnn bl|jde vreugde gnnden. Zoo was 't een avond van opgetogenheid voor de jengd, van dankbaar toeschonwen voor de ouderen. Maar er was ook iemand in de zaal, voor wien de avond nog wat anders bracht, voor wien de gratie der kleinen en de bewondering der toeschonwers waren de kroon op veel ijver, op veel onvermoeid instndeeren, op een aardige manier van met de kinderen om te gaan. Die triomfen vierde de heer Hartog J. Polak, de bekwame dienaar van Terpsichore, want nat er te zien werd ge geven was hetgeen bjj had geleerd. Aan het einde van het bal tegen half twaalf kwam de kinder-chaar hem bejubelen en die ovatie was zeker volkomen verdiend. Leger des Hells. In Amsterdam heeft het Leger des Heils, behalve vele andere instellingen ook zjjn Kweekschool, m a.w. een opleidingsinstituut voor jonge mannen en vrouwen die zich geheel gewjjd hebben aan den liefde arbeid van bedoeld Leger. Niet slechts theoretisch, integendeel, vooral practisch onderricht ontvangen zij daar, terwjjl zjj bovendien zoo nu en dan aan verschillende plaatsen een bezoek brengen, teneinde met hun toekomstigen arbeid nog meer vertrouwd te raken Een dertigtal hunner brengen dezer dagen, Dinsdag en Woensdag a.s. een bezoek aan onze stad, bjj welke gelegenheid, telkens 's avondten acht uur en Woensdagmiddag ook drie uur in de zaal van de Harmonie een samenkomst zal gehouden worden. Deze samenkomsten worden geleid door Majoor en mevrouw de Groot, die aan het hoofd van deze in richting staan. De cadetten zullen in deze samenkomsten spreken en een door hen gevormd zangkoor zal schoone liederen ten gehoore brengen. Deze bijeenkomsten beloven dus wel intere-sant te zijn. Gemeenteraad. In een deel onzer oplage konden wjj gisteren nog mee- deelen, dit de Raad het vo rstel van p. en W. in zake het Abattoir heeft aangenomen met 12 tegen 4 stemmen (de heeren Fortuin, Dorbeck, Glinderman en Bosman.) De veidere behandeling van het werklieden-reglement werd aangehouden. Van hetgeen daarna nog werd besproken vindt men een uitvoerig verslag in dit nummer op 1? Januari lo Café CENTRAL. PAKKUIS, strjjkgeld, de heer A. VOS te Alk maar, f 2200. Terug te bekomen aan het Commissariaat van Politie alle werkdagen voor des middars 12 UDrr Een knot sajet, oen kussensloop, een gouden broche, een jjsmrris, ren handschoen, een portefeuille, een bonten zak, een zilveren oorknopje met vermoedeljjk juweelen steentje, een mandje, een zilveren broche met portretten, een R. C. gebedenboekje, een vrouwenzak inhoudende rozenkrans enz,, een gouden kettinkje, een huissleutel, een rozenkrans, een duimstok, een kinderhandschoentje, een nikkelen sponzedoos, een zilveren armband, twee p <rtemonnaie's, inhoudende eenig geld, en een kinder- portemonnaietje. Alkmaar, De Commissaris van Politie, 18 Jan. 1906. S. M. S. MODDERMAN Jr. Beroepen bjj de Ned. Herv. Gemeente te Santpoort ds. W. Bax Jr. te Venhuizen. Benoemd met 1 Februari a.s. tot administrateur der Algemeane Begraafplaats te St. Maarten de heer P. Siewertsen en tot opzichter voor de uitvoering der bouw en woningverordening de heer P. de Geus Cz. Oterleek. Ondertrouwd, Jacobus Buur, 21 jaar, te Oud- kaïspel, en Bregtje Klaver, 21 jaar, te Oterleek. Geboren, Jan, z. van Pieter van Egmond en Grietje Wester. Tbeodorus, z. van Arie Wester en Margtje de Wit. Gjjsbertha Dieuwertje, d. van Gjjs- bertus van Dam en Dieuwertje Schuurman, wonende te Rheden. Overleden, Cornelia Jan, z. van Willem Koning en Trgntje Nierop. 1 j lar. Jan Jacob, z. van Hendrik Zeeman en Sophia Margarctha Eiks, 26 dagen. Regeerlngstelegram. 's GRAVENHAGE, 18 Januari. Bg het departement van koloniën is ontvangen het volgende van heden ge dag, eekend telegram *an den Gouverneur-Generaal van IodiëAroe Laboeadjade stiefzoon van wjjlen den puenggawa van Boni onderwierp zich. Hoorn, 18 Jan. Kleine kaas f 80.50, commissie f 30. middelbare f Aangevoerd 41 stapels, wegende 12121 Kg. Schaoen, 18 Jan Aangevoerd 5 paarden f 75.— a 150, venlen f a 0, hitten f a 7 Gelde- koeien f 100 a 160, 18 vette koeien f 180 a 1 275, 10 kallkoeien f 160 a 200, 0 vaarzen f 0 gr.k. fa i 17 nuchtere kalveren f 11 a 28 260 schapen (over- houders) f 18 a 25, 25 magere varkens f 15 a 18, 32 vette varkens 100 a 102 ot. per KG., 60 Biggen f 14 f 14, 1400 kop boter 60 a 674 per kop, 3000 kipeieren f 4.75 a f 5.25 per 100, —0 Eendeieren f 0,—. vette schapen f a 1 stier f 180. Schaden, 17 Jan. Kleine kaas f80.50, commissie f middelbare f Aangevoerd 8 stapels. Gewogen 5708 Kgr. Cert AMSTERDAM. Nederland, N. W. 8cbuld. ditodito dito, Oblig Oostenrijk Obl. in pap. fl. 1000 Febr.-Aug. lito, dito April-Oct.. dito, Kronen 2000 bel.vrije(Kronenr.)Mei-Nov. dito, dito 2000 bel.vrije(Kronenr.) Jan.-Juli Portugal le ser. 3°/0 M 20-100 dito, 3e id. Amert. Schnld 3"/. francs 500 Rnsland, Iwang. Dombr. Oblig4| dito, Binnenlandsche 1894 i dito, 1880 gecon». Z. R. 195-62513 Mei-Nov. 4 dito, 1889 l»A2eser.l Jan. 1 Apr. 1 JulilOet. 4 dito, 1894, Donetx-Spoorw4 dito, 1867/89 I 20-100 Mei-*ov„4 dito, Groote Spw. Oblig. 18614 dito, dito, Z. R. 600 1898 4 dito, Transc. Spw. Oblig. Z. R. 125 bib. 3 dito, Zuid-W. Spw. Oblig. Z. R. 6254 dito, 18893 dito, ln goud 1884, 13 Jan. 13 Juli....; 5 Spanje, Obl. Buit. Perpetuele4 Turkije, gepriv. Conv. leening 1890 4 Recep. geünificeerde schuld fres. 500-2500.. 4 (Cryste, Obl. leening 1876 4 fLxico, Obl. Biiw, Scb. afiosb. oblig5 pCt 16 Jan.17 Jan. 2 3 3 5 5 4 4 3 4 dito dito 1899 /snexuela Obligatiën 1881. V. V. Noord-Holl. Grond-Grediet. Pandbr.. W. k Pac, Hyp. Pdbr. Nederland, Guit. Maatseh. d. Vorstel. Atnd dito, Koloniale Bank Aandeslen dito, Ned. Ind. Handelsb. Aand. dito, dito, dito, Ron. Ned Mij. t. expl, petr. br.A. Petr. Mij. Sumatra-Palembang A Ned. Ind.Expl.Mjj C. Cert v gew. Aand- Aand. Amerika, New Orleans Railw United States Steel Corp. Pern. Peruvian Corporation Cert v. Aand.., v. Pref. Aand. Nederland, Expl. St. Spw. Aand. dito, Nee. Centr. Spoorv, Aand. f 250 dito. N.-Brab. Boxtel.W. Aand. 1875/80 gest. talia, Spoorwegleening 1887/89 3 dito, Zuid-Ital. Spoorweg-Obl.3 'olen, Wars.-V-aenrn Aandeel. Wand.Wladik. 1885 4 Z.R. 625 Oblig.... 4 Amerika, Atchison Topcka Gert. v. Aand... dito, Alg. Hyp. Obl.4 Rock Island comp. Cert. gew. Aandeelen. •iito, Denv. Rio Grande gew. Aand dito, Erie Spw. M|j gew. Aandeelon lito, Illinois Cert. v. Aand dito, Kansas City South! Railw. Aand... lito, Miss. Kans. Texas Cer v. Aand.; dito, dito, le Hyp4 Norfolk k Western Cert. v. gew. Aandeelen dito, Oregon Calif, goud le hyp5 dito South. Pacific, gew. Aand,l dito, Southern Railway gew. Aand dito, Union Pac. Hoofd, O. v. A Union Pac. Convert Gold. Bond. 4 dito Wabash Ct. t. pref. Aand N-derlandStad Amsterdam f 100.3 'ongarjjc, Theiss Lotena4 ostenrijk 8t.aatsl. 186» 5 dito dito 1864 usland Staatsleening 1364 Loten5 dito dito 1866. Dito5 T arkjje Spoorwegleening 78J 92A 92A 100i 65| 92 7944 75 86f4 83 68-bf 824 -i 94 104 824 82J 75 i 87 674 874 1034 33A 784 924 9244 1004 101 1004 69 654 U9 350 1051 1064 78| 79} 194 3944 594 1 4 37 384 444 444 174 174 51 50} ll2| 33 3314 -14 684 68| 684 1294 1294 95 1 94A t 24 244 35} 354 504 49| 1764 176 32 334 394 394 100 100J 884 68 68} 394 384 1564 1664 153 -4 1544 434 1104 33A Heden overleed, zacht en kalm, onze innig geliefde broeder en zwager de Heer Weduwnaar van Ar. WIJDENES, in den onderdom van 74 jaar en 3 maanden. Namens de familie, Gb. WIJDENES Jz. Alkmaar, 17 Jannari 1906. Exeo.-Test. De ondergeteekenden betuigen mede namens hunne Kinderen hunnen harteljjken dank, voor de vele bljjken van belangstelling ondervonden ter gelegenheid hunner SA jarige Echtvereenlglng. Driehuizen, P. HOOGLAND. 18 Januari 1906. G. HOOGLAND—Nierop. Zondag SI Januari IOOH opvoering van oorspronkeljjk Tooneelspel in 4 bedrjjven door Intï Onsman. le. Bedrjjf, Naar Jammerstad 2e. Het geheugen van ten Krankzinnige. 3e- Een ongewenschte verrassing. 4 e. Een Hoek besluit. Zaalopening 9 uur. Aanvang 8 uur. Prjjzen der plaatsen voor HEER en DAME 50 ct. Enkele Kaarten 30 ct. Verkrijgbaar bjj J. B. HARMS, Laat 214 en B. O. LOEVENS, Geestersingel B 35. Introductie-biljetten bjj de LEDEN. O O ets. per doos. 25 ets. per ons. ÏO ets. TABLETTEN, 20 ets. T BLKTTEA 35 ets. TABLETTEN. »DE VRIES'v BESCHUIT weer versch gearriveerd, de gratis monsters Noblesse en Pastilles voor- loopig er nog bg toe. C. G. HONIG Hz., H o u 11 i 1 B. 15. Zooeven verschenen en voorhanden h(| de EN door Dr. J. W. WICHERINK. Prijs f 1,75. v4ti, ««O PE-R PAKJE 7CENT5; PER DOOS VAN5PAKJES20 CTS: AJ PoiAK FARHIKANT GRONINGEN» EXPOSITIE van AQUARELLEN en TEfc KENINGEN uit de portefeuille van het Schilderkundig Genootschap de yRaagsche Kunstkring" op Vrijdag 19 Januari 1906, io »d e U o i e" alhier.. TBMTOOlllSTELLlBiö (étalage) 's namiddags van 14—44 uur. KUNSTBESCHOUWING (circulatie) aanvan gende 's avonds 8 uur precies. Voor billijken pr()s twee op prachtlgen stand staande TAM ALLE ttEIAHkEI VOOUZIHI. Brieven franco letter S 4, bnrean van dit Blad. OP le. HYPOTHEEK, is tegen matige rente b|j D. A. WISSELINK beschikbaar. dgr VERTEGENWOORDIGD OP DE BUHSINPE MARKTPLAATSEN. "BB

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 3