No. 16 Honderd en achtste jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. V Et IJ DAG 19 JANUARI. REKENmGEM Hinderwet. BUITENLAND. BÏNN E N LAND"! Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Ryk f I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij vjh. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. wegens in 1905 aan de gemeente Alkmaar gedane leveringen worden zoo spoedig mogel\jk ingewacht, voor zooveel be treft de gasfabriek en de gemeente reiniging bjj de Directeuren van deze takken van dienst, de openbare werken bij den Gemeen te-Architect en de overige takken van dienst ter Gemeente- Secretarie. Algemeen Overzicht. Gemengde Mede deelingen. Uit de Pers. De Secretaris van Alkmaar, DONATH. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen, ingevolge art. 8 der Hinderwet, ter algemeene kennis, dat zjj bij beslnit van 17 Jannari 11. voorwaar delijk vergunning hebben verleend aan: D. Groen aldaar tot het uitbreiden van zjjne bakkerjj door hst oprichten van een heetelncht-oven, ter ver vanging van den bestaanden oven, in bet perceel Kool tuin, wjjk C no. 4. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 18 Jan. 1906. DONATH, Seoretaris. De bladen staan vol met allerlei bijzonderheden over Fallières, den nienwen President dor Fransche Republiek. De meerderheid, waarmee bjj werd gekozen, is niet zoo groot als zeven jaar geleden aan Lonbet weid geschonken. Fallières toch kreeg 449 van de 848 en Loubet 483 van de 812 uitgebrachte stemmen. In eenvoud moet de nieuwe President niet onderdoen voor den tegenwoordigen, met wien bjj trouwens gemeen heeft, dat bjj uit de kleine burgerjj is gesproten en zichzelven er heoft bovenop gewerkt. Alleen is hii oen weinig on wegeneerder, tenminste tot nu toe. „Un Loubet sans britellesu werd van hem gezegd, toen voor bet eerst van zjjne candidatnur sprake was. Maar bij zal bet primitieve van zjjn kleedji nu wel wat veranderen en, evenals wjjlen President Krnger deed, een Parjjschen hoed koopec. President Lonbet moet een onderhond hebben toegestaan aan een redacteur van de Echo de Paris en dezen opnienw zjjn bljjdschap hebben betnigd, dat by den eindpaal zoo goed als bereikt heeft. „Den Hemel zjj dank!* riep bjj nit. »Ik verlang er naar, myne woning in ds Dantostraat te gaan betrekken.* Voorts klaagde bjj over al den laster en de kwaad- sprekerjj waaraan bjj weerloos bloot bad gestaan. >Maar,« ging bjj voort, »ik berustte in mjjn lot. Ik wcnsch van 't verledene niet meer te spreken en al wat ik vraag is, het te mogen vergeten. Ik denk alleen aan de toekomst, do mannen die aan 't bewind zullen komen en ik betreur het, dat ook zjj zullen te verduren hebben wat ik te verdnren heb gehad. Ik verzeker n, dat ik door geen gevoelens van baat jegens iemand bezield word, schoon ik in de laatste zeven jaren sommige harde ondervindingen heb gebad. Het eenige dat my hielp, myne beproevingen te dragen, was mijn voornemen, Frankrjjk buitenslands te verdedigen. Ik heb mjjn bett gedaan en geloof te kannen zeggen, dat ik van nat ben geweest en dat de betrekkingen tnsschen Frankrjjk en de bnitenlandsche Mogendheden na beter zjjn en van meer beteekenis dan vroeger.* De verdere nitslagen der verkiesingen in Engeland zjjn nog steeds gunstig voor de liberalen, al zjjn zjj dan ook niet meer zoo schitterend als in den aanvang. Er is ontegenzeglyk een kleine daling in bet succes van de verbonden liberalen en arbeiders waar te nemen. Misschien ook zjjn er minder districten met groote werkliodenbevolking aan de benrt van stemmen geweest en onmiskenbaar dragen do werklieden tot den verbazenden nitslag der verkiezing veel bjj. Daarom is het ook best mogelijk, dal de landeljjke districten, die nn nog meest aan het stemmen gaan, niet zulte verrassende uitkomsten zullen opleveren als de stedeljjke. Met dat al wint de regeering zoo veel en is ia de meeste gevallen de meerder heid harer aanhangers zoo groot, dat er wel iets af kaD, zonder dat bet aan den einduitslag groote albrenk zal doen. Chamberlain big kt in zjjn district West-Birmingham verkozen te zjjn met een meeiderbeid van 5079 stemmen (7173 2094), Dat zal den d6erlj;k verslagen nnionisten een bart onder den riem steken. Zooals wjj reeds dagen geleden zeiden een andere uitkomst was kwaljjk te vir wachten. Chamberlain is de groote man van Birmingham. Voor bjj in het Pari-ment een rol ging spelen, was bjj in zjjn stad reeds iemand die algemeen in de gunst stond en sterken invloed had. Hjj beeft veel voor Birmingham gedaan en Birmingham is er hem altjjd dankbaar voor gewest. Hjj is er op de handen gedragen. Die man kon zelfs in deze verkiezing niet vallen. Toch is zjju meerder heid een verrassing. In 1900 werd bjj zonder tegenstand verkozen, in 1895 had hjj een meerderheid van 4278 stemmen (55371259), in 1892 nog iets meer. Maar zjjo meerderheid is nn rnim vyKonderd stemmen grooter. En wat ook van belang is, Birmingham kooB nog bovendien zes andere Cbamberlainisten, bjjua allen met grooter meerderheid dan voorheen. Chaplin, vroeger minister en een beslist protectionist, is te Sleaford, in Lincolnshire, welk district hjj sedeit 1868 vertegenwoordigde, niet herkozen. Verder zjjn gevallen Brodriok, laatstelyk minis ter van Indië, Fell owes, minister van land bon w en Prettyman, secretaris van de admiraliteit, alien in Balfonr's ministerie. Sir Henry Campbell Bannerman zeide Dinsdagavond, in een redevoering te Crief, dat by dien dag juist een telegram bad ontvangen nit Wellington in Nieuw-Zeeland, meldende, dat een groote bjjeenkomst een gelnkwensch zond aan de nienwe regnering en zich aansloot bjj de oppositie tegen hinderlijke fiscale tarieven nn vooral tegen Chinesschen arbeid in eenig deel van het Britsche ryk. I De Vossische Ztg. bevat een stnk nit een brief, dien een Berlynscbe exportfirma van haren vertegenwoordiger te Parjjs heelt ontvangen. Iedereen hier, zegt de schrjjver, heeft den mond vol van oorlog. Men gelooft stellig en vast, dat Dnitsobland er op nit is, Frank rjjk zonder afdoende reden te kleineeren. Het Geelboek heeft de opgewo deuheid nog maar vermeerderd en men begrjjpt de reis van den Keizer naar T auger en de rede voeringen van prins Btlluw minder dan ooit. In deze stemming is het volstrekt cnmogeljjk, ook maar over zaken met Dnitschland te spreken. Want men krjjgt maar ten antwoord »Wjj betalen liever hoogere prjjzen in België of in Engeland, maar er gaat gesn bestelling van ons naar Dnitschland." Er behoort moed toe, om ook maar de namen van Dnitsche firma's te noemen. Deze toestand drnkt op alle zaken men is in Frankrjjk niet bang voor den oorlog om zjjne militaire gevolgen, want men vertronwt op het leger. Maar de kooplui voorzien dat een oorlog hun zaken verlammen zal en vermjjden daaromeeaige nienwe handelsbetrekkingen aan te knoopen. Zjj beleggen hnn geld zoo, dat zjj cp alles zijn voorbereid. Onder deze omstandigheden, zegt de briefschrjjver, kan men niets anders doen dan afwach ten. wat komen zal. De Vossische Ztg, meent nog eens nitdrnkkeljjk te knnuen verkla en, dat de voorstelling, als zon Dnitsch land den oorlog begeeren, niet de minste reden heeft en das ook de heele paniek ongegrond is. Dat moge waar zjjn, zegt de N. R. Ct., waaraan het vorenstaande is ontleend. Maar dan moesten sommige Dnitsche kringen ook alles vermjjden, om de Frauecr.an in hnn opvatting te stjjven. In de Neue Zürcher Ztg. wordt b.v. in een brief nit het fcLargebied de volgende gevaarljjke onzin weergegeven als de «opvatting van nitgebreide Dnitsche kringen": Werd het Dnitsche volk opeens voor de vraag van zjjn bestaan gesteld, dan zou hot op velerlei manieien kunstmatig verstikte nationale gevoel opvlammen, evenals in 1870, toen in weerwil van de broederoorlogen, die vier jaar geleden gevoerd waren, het gemeenschappelijke gevaar allen vereenigde en de nati- i nale idee als een lichte vlam nitsloeg. En dan zon bet mogeljjk, ja, zeker zjjn, dat de Dnitschers den afgrond zonden zien, naar welks rand zjj zich, in hnn vadsicbeid, door de zwaite (het centrum) en roode internationale (de aociaal-demooratie) hebben laten meesleepen en zon het deze laatsten wel kannen overkomen, dat zy door de nationale geestdrift, welke na den oorlog jaren lang zon aanbondenweggevaagd of ten minste nadrukkelijk in den hoek gedawd werden. Dat zjjn de gedachten, die bjj menig ernstig denkend politicus opkomen en aan wolke men een zekere gegrondheid niet kan ontzeggen. In bet leven der volken dient de atmosfeer van Ijjd tot tjjd grondig ververscht te worden en dat kan alleen gebeuren door een strjjd met de wapenen. Dat is een soort van natuurwet, aan welke geen vredesapostel iets kan veran deren. Er kan geen twjjfel over bestaan, dat de alg - meeue toestand van de wereld nog nooit zoo met brand stof overladen is geweest, sedert de Fransche omwente ling. Men zon daarom Van vele zjjden het uitbreken van een oorlog als iets natnarlyks beicbonwen, als iets dat iet te vermjjden is en dat in Dnitschland aan het gevoel van nationale eensgezindheid in elk geval oen heilzatnen en geneeskraebtigen prikkel zon geven. De berichten nit Rnsland worden weer minder gnnBtig. Men maakt zich te St.-Fetersbnrg ongerust over den toestand in Siberië, vanwaar slechts schaarscho en onbe stemde berichten komen. Naar het rchjjnt, vinden de opstandelingen, die mesBter van de spoorwegen zjjn, helpers in de oproerige soldaten, die de spooi weg-beambten dwin gen naar hnn wil en hen om een kleinigheid doodschieten. De muiters schieten zelfs op pasBigierstreiuen. De in woners van vele Siberische plaatsen zjjn gevlucht, om aan de gewelddadigheden der soldaten te ontkomen en zij zwerven nn, bjj felle koade, rond in het open veld. Een geracht, dat Generaal Batianoff in handen der opstande lingen zon zijn gevallen, werd tot dasverre niet bevestigd. Dan is er een correspondentie in de Voss. Ztgdie ook reden tot denkon geeft. Het heet daarin toch«Hst is beslist onjuist, dat de regeering tbucs meester is van dan toestand. Zdfs in Petersburg laven wjj onder toe standen, waarbjj de eenige wet is, zich zelf te helpen. Als voorbeeld wjjs ik op bet feit, dat in een der groote on drukbezochte restaurants osn ambtenaar zeven revolver schoten loste op een student, die naar zjjn matting niet genoeg eerbied betoonde bjj het spelen van bet volkslied. »In de provincies is hot nog viel erger. Terwjjl over het geheele land troepen verspreid zjjn om de woest ge worden boeren te betengelen, terwyl alle gevangenissen vol zitten, treedt de terroristen-partjj weer kras op. Het nienwe jaar werd ingewjjd door den aanslag op den gonver- nonr van Tsjernigof. «Dat zjjn de eerste verscbynsalen van het naderend onweer. Do regeering is zeker in staat groote volksbe roeringen te onderdrukken, maar het stelsel van slnip moord, waarvan in Rnsland altoos een groot gebruik is gemaakt, kan zjj thans evenmin onderdrukken als in da dagen van Piehwe. De bewering, dat de revolntie in Rnsland onderdrukt is, is dan ook niet houdbaar. «Voor een oogenblik rast de revolntie, om adem te scheppen. Wat nn gebaart zijn maar voorposten-gevechten. De stroomen bloeds in Warschau, Moskou en andere plaatsen vergoten hebben de revolutionairen niet ontmoe digd. Integendeel. Burgers, die geleidetjjk tot bet be- wnstzjjn gekomen zjjn dat een groot deel der gevechten tnsschen regeering en volk door een reactionairen tr >ep zjjn nitgelikt. en georganiseerd, schromen niet, thans openljjk t.e zeggen, dat de moord op vertegenwoord:g»rs der reactie noodig is, om het volk voor nienwe rampen te behoeden. «Dat is de vracht van hot lengenzaad, door de macht hebbers gezaaid 1 «In alle kringen van het volk neemt de ontevredenheid geregeld toe. Maar tooh is het niet waarschijnlijk, dat er in Jannari straatgevechten zullen plaats hebben. De revolutionairen schjjnen voor het oogenblik den openlyken opstand te laten, wjj 1 zy niet hopen kunnen bjj straat gevechten een voordeel to behalen. «Maar de strjjd tegen de reaotie dnnrt voort; en zoo lang die niet is geëindigd kan men de revolntie niet als onderdrukt beschouwen." Volgens een telegram nit Warschan zjjn Rosenzweig, Holschein, Rifkind, Scheier en Pfeler, allen leden van een anarchistiscb-commnnistisoh genootschap, ter zake van verschillende bom-aanslagen ter dood verwezen, giste ren op de vesting aldaar doodgeschoten. De Antwerpsche kavenplannen. De Belgische regeering is er gisteren in geslaagd nog eenige tegenstanders van de rechterzijde tot het ontwerp betreffende de militaire werken te Antwerpen over e halen en met 80 tegen 61 stemmen en 11 onthoudingen heeft thans de Kamer de noodige credieten toegestaan voor de vooruitgeschoven forten en voor de tweede verdedigingslinie. Verder heeft zij hare goedkeuring gehe ht aan een regeling, volgens welke de regeering wordt gemachtigd voor deze werken 15 millioen te nemen uit de „Caisse de remplacement militaire", nie'tegenstaande de oppos tie aan de linkerzijde, die volhield dat deze kas niet ter beschikking van de regeering was. Eindelijk besloot de Kamer dat het atbreken van de tegenwoordige hav-nwerken van Antwerpen den 31en December 1908 zou beginnen Het staat vast, aldus wordt aan het Hbl. geseind, dat helen het geheele ontwerp met drie of vier stemmen nieerderh id zal worden aangenomen. Rusland en Turk ij e. Als gewoonlijk is de Turksche regeering weer niet in s aat gewoest de jaarlijksche betaling der oorlogsvergoeding aan Rusland in haar geheel te doen. De betaling had moeten geschieden op 14 Januari fl Jan. N.S.); er was dien dag aan de verschuldigde T. 350,000 nog 15 000 te kort. Op een nota van den Russischen gezant heeft de Porte beloofd onverwijld het ontbrekende aan te zullen vullen. Ongeregeldheden te Hamburg. Woens dagmiddag zijn te Hamburg 'umoerige arbeiders- vergaderingen gehouden om te protesteeren tegen het Hamburg8che kiesrechtontwerp dat door de Bürgerschaft behandeld werd. In het begin van dez n middag legden duizenden werklieden den arbeid neer. Alle verkeer lag stil. In breede rijen trokken de arbeiders naar de lokalen waar de protestvergaderingen zouden pleats hebben. De geheele politiemacht was op de been om onder de menigte, die voor het Rathaus stond, om het be luit van de Bürgerschaft af te wachten, de orde te handhaven. Zeer teleurgesteld was de menschenmassa, toen bekend werd, dat de Bürgerschaft haar zitting verdaagd had, zonder een besluit te nemen. Toch bleef alles rustig. Later op den avond hadden er echter botsingen plaats tusschen het volk en de politie. Verschillende personen werden gewond. Tot een uur of één bleef het rumoerig in de stad, daarna ging de menigte langzamerhand uiteen. In het vaderland der „grecs". Verleden jaar werd de grijze Grieksche staatsman Delyannis door sluipmoord uit don weg geruimd. De da ^er, zekere Antonios Kostagerakaris, van her ep portier van een speelhui-, bekende door zijn baas te zijn omgekocht om den minister te vermoorden, daar deze een wet tegen de speelholen had doen aannemen. Uit Athene wordt nu gemeld, dat het twee maanden geleden tegen Kostagerakaris ingestelde rechtsgeding verdaagd is geworden, aangezien het is uitgekomen, dat de instructie partijdig gevoerd is. Een bloedverwant van den vermoorde was met die instructie belast en er waren verscheidene stukken, die beklaagde aan het O. M. gorich had, uit het dossier verdwenen. Wat echter de instructie wel in 't licht heeft gesteld is dat Athene binnen zijne muren een legertje herbergt van 5000 bedienden van speelhuizen, die 2006U0 drachmen 's maands verdienen, terwijl hun patroons een 40 000 drachmen 's maands opstrijken en hunne uitgeschudde slachtoffers als geldschieters plegei te bedienen Do speelholen worden door de politie geschuwd, daar patroons en personeel tot de tanden gewapend zijn. De toestand op Creta. Terwijl de commis saris der mogendheden, prins George, nog in Griekenland vertoeft, zijn op het eiland Creta verkiezingen gehouden, die tamelijk gunstig voor de oppositie zijn uitgeloopen. Te Georgepoulo en te Cainbouno trachtten de aanhangers van Prins George met gew ld de stembussen te kapen. De gendarmerie kwam tusschenbeide en requireerde de hulp van een detachement Italiaansche soldaten, Er volgde een gevecht, waarbij een doode en eenige gekwetsten vielen. Droevig. De politie te Eutin bracht daar eergis teren een man op, die bij onderwijzers bedelde. Het bleek te zijn een gedoctoreerd Duitscher, dio in Rusland als gouverneur werkzaam was geweest, maar zijn geheele vermogen kwijt geraakt en nu volkomen zonder middelen was. Amerikaansche rijkdom. Te Chicago is op 70 jarigen leeftijd overleden de heer Marshall Field, eigenaar van wellicht het grootste modemagazijn «an de wereld. De heer Field, een boerenzoon begon zijn loopbaan als bediende in een winkel te Pittsburg op oon salaris van 25 dollar per maand en hij laat thans een vermogen na van ongeveer 400 millioen gulden, niettegenstaande hij reeds belangrijke sommen heeft geschonken voor inrichtingen van algemeen nut; b.v. 5 millioen voor het museum van Columbia. Aan den Staat stond bij kostehos het terrein af waarop de Universiteit van Chicago is gebouwd. Een kostbare ei-schaal. Te Londen is weer eens een ei van den uitgestorven alk verkocht, hetwelk maar 2520 heeft opgebracht, d.i. heel wat minder dan vroeger wel eens betaald is, maar voor een eischaal toch een aardig sommetje. l»e reis van minister hraus uit lndustrlëel oogpunt. Het Vaderland zet het groote belang uiteen, dat nit minister Krans' Chileensche werkzaamheden ook nn weer de Nederlandsche ingenienrswereld en de Nedarlendsche industrie kannen trekken. Al doet dit nn bjj de beoor deeling van het aan den Minister verleende verlof de denr niet toe, men beoordeelt dit verlof eenzydig, zoo men ook dezen kant der qnaestie niet in het oog houdt, meent het blad. Het voordeel, dat voor onze ingenieurs en in het algemeen voor onze njjverheid reeds is voortgesproten nit de in 1900 door den heer Krans met Caili aange knoopte relaties en de voordeolen, die van voortgezette relaties, meer bepaaldelijk van de voor Valparaiso ont worpen havenwerken, voor onzen handel en onze nijver heid knnuen voortspruiten, acht Het Vad. niet gering. Uit dit oogpnnt beschouwd, zon de Nederlandsche minister van waterstaat het belang van Nederland slecht hebben gediend ind.en hjj zich aan de vroeger op zich genomen verplichtingen onttrokken had. Het blad geeft een stukje Chileensoh-Nederlandaohe geschiedenis, ten deele ontleend aan een artikel van den heer J. ft. Clnysenaer in De Ingenieur van 1904, waarin de door den ingenieur Krans voor Valparaiso ontworpen havenwerken worden besproken. Het aantal Nederlanders, dat in Chili een bestaan vindt, is evenmin als de omvang van den handel met zekerheid bekend; de consul generaal Van Riet schatte het op ongeveer hon.deid; behalve in de hoofd stad, wonen zjj te Valparaisote Talcahoano en in Pnnta Arenas, de haven van Znid-Chili. Daarbjj kwam nog in den laatsten tjjd de in hoofdzaak nit Oad- Nederlanders bestaande kolonie «Transvaal* te Pe- trnfqnen. „Evenwel zoo kon de heer Clnysenaer twee jaren geleden schryven hoewel klein in aantal, worden de Nederlanders ginds mat eere genoemd". Ea hij verhaalt dan, hoe reeds in 1883 de hooldingenienr J. Dirks door de Regeering werd nitgenoodigd om haar van advies te dienen ter zake van een te Talcahnano te boawen droogdok, waarvoor reeds in 1878 ontwerpeD waren ingediend hoe later de heer Krans tot hoog- leoraar in de waterbouwkunde aan de nniversiteit te Santiago werd benoemd, welke leerstoel na hem door een anier Nederlandsch ingenieur, G. H. van Monrik Broekman, werd bezet; boe ds heer Krans werd nitgenoodigd als hoofdingenienr op te treden by den bouw van het droogdok te Talcahnano, nadat hierbjj door de Fransche onderneming, die in 1888 dezen bonw had aanvaard, groote moeiljjkheden waren onder vonden hoe Krans, na zich met sncces van deze taak te hebben gekweten, met verschillende andore opdrachten is beiast; hoe aan onzen landgenoot F. G Wente door de Chileansoha Regeering de technische exploitatie van het droogdok/werd opgedragen en een ander landgenoot, de ingenieur J. Mejjes, o. a. als directenr der gemeente en havenwerken te Valparaiso, zich verdienstelijk maaktehoe de ingenieur van den waterstaat H. C. van Hooft in dienst trad van het Chileensche Depar tement van Marine, aldeeling havenbonw, de mijn ingenieur P. F. Bliek leeraar werd in schei- cn n turn kunde aan het institnnt ter opleiding der Chileensche marine-officieren en de luitenant ter zes le kl. P. C. Coops met de leiding van hydrographische opnemingen en het geren van onderwijs aan ds zee vaartschool werd belast. En Binds de heer Clnyse&aer van deze verdienstelijke Nedeilanders verhaalde, is de Hollandscha Maatsobappij voor werken in gewapend beton onderaannemer ge worden van belangrjjie warken, die deel uitmaakten van de door Krans in 1896 geprojecteerde ooriogshaven van Talctbnano, Waarvan desiyls slechts oen gedeelte in n tvjering kwam. De iugamenr Van Ysselstejjn, adjaner-liroctanr dor gemeentewerken te Rotterdam, is op weg n »ar Valpara so voor de aannemers Volker en Boe, ten einde een bod naar de in April aan te bestalen werken voor te bereiden. De geraamde totaalkosten dier hivsuwerken vun Valparaiso bedroegen 34.280.751 peso's (1 peso f 0.90). Het ontwerp-Krans voor deza werken is door een commissie, bijeengeroepen door den Minister van Openbare Werken en o.a. samengesteld nit leden van het Gongies, den vies-admiraal Montt, den voorzitter der Kamer van Koophandel te Valparaiso, vertegen woordigers van gioote stoomvaartljjuen en enkele ingenieurs, onder leiding van den Minister besproken en met eenpirigheid ongewyzigd aanvaard. Eau volgens dit ontwerp ingediend wetsontwerp werd vervolgens door de Cbnara de Dipatados en de C4mar& de Smadores aangenomen. Mc nieuwe Burgemeester vun Hchlcdau. Omtrent de B ïrgemeestersbenoemng te Soaiedam schi jjft de N. Schiedammer Ct.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1