No. i9 Honderd en achtste jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. BI1SBAG 23 JANUARI. l)e Onderwijzer en het Kind. BÜITENL A ND. BIN N E NL AND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80; franco door het geheele Rijk f I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groot® letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOONVoordam C 9. Algemeen Overzicht. Gemengde Mededeelingen. Uit de Pers. OURANT. (Ingezonden „De onderwijzer behoort tot 's avonds 10 uur aan zijne school." Men beweert, dat deze woorden gezegd zijn door den schoolopziener in bet district Amsterdam. De D. S. heeft wilh n doen uitkomen Met klokke 4 is het werk van deu onderwijzer voor zijne klasse niet afgeloopen. Een onderwijzer, die met hart en ziel onderwijzer is, die zich geeft met zijn geheele zijn aan het schoolwerk, weet, is er van overtuigd, dat hij, om steeds frisch, intensief onderwijs te geven ernstig zich voor eiken schooldag moet voorbereiden door paedagogische studie moet zorgen geen „oude sok" te worden nauwkeurig alle schriftelijk werk zijner leerlingen moet nagaan en van zijn vrijen tijd er een uurtje moet afnemen voor bezoek aan zijne leerlingen. Daar is maar één studie, die winste afwerpt voor des onderwijzers werk in schoolde studie der paedagogiek met aanverwante vakken. Laat men den onderwijzer niet dwingen door akten-jagerij zijn inkomen te versterken want dit is in 't nadeel van het kind. Hoe kan iemand die tot in den nacht zit te blokken, anders dan zenuwachtig en gejaagd op school zijn Zijn gedachten zjjn niet bij zijn school werk. Men hoort veel van de belangen van Het Kind bij alle handelen en doen heeft men 't oog op Het Kind, maar is dit geen schetteren met woor den als men de vele baantjes bijbetrekkingen privaatlessen etc. ziet waarnemen door onderwijzers, zoodat de school bijzaak wordt Is het wonder, dat er onderwijzers zijn, die zich in school sparen, om frisch te zijn voor het werk dat hun na vier uur wacht P 't Is hoogst wenschelijk, datde onder wijzers eens worden afgetrokken van hun Vondel- en Huigensstudiën van hun jagen naar baantjes etc., want Het Kind wacht op hun belangstelling. Ja, hoor ik zeggen, we moeten wel onze inkom sten versterken. We hebben een gezin onze kortingen voor pensioenen onze belastingen en we moeten onzen stand ophouden Dit is ook waar. De woorden, den D. S. van Amsterdam in den mond gelegd, nemen wjj over in het belang van 't onderwerp, dat wij van ganscher harte dienen, maar dan rust op de gemeenschap de plicht den onderwijzer te bezoldigen, zóó, dat hij zich geheel kan geven voor de school. EEN ONDERWIJZER. Wjj hebben niet meegedaan met hen, die voorspelden, dat 't Zondag te Berljjn en in misschien nog wel andere Daitsche steden tot revolutie zon komen. Vergaderingen, waarvan men de gevolgen met zoo groote onrnst. tegemoet ziet, loop an meestal kalm af en botsingen met het g-zag zjjn gewoonlijk niet voorbereid dooh spontaan. Maar bovendien zjjn de Daitsche socialisten veel te verstandig om opstootjes nit te lokken, die hen geen stap verder brengen. Na echter alles in volmaakte kalmte is afgeloopen loont 't de moe te na te gaan, wat er feiteljjk in Pruisen gebeurd is. Het protest van de vele meetings, door de socialisten uitgeschreven, wis gericht tegen het Pruisische drie klassen-kiesrecht, dat reeds door Bismarck bet «slechtst denkbare» genoemd werd, maar dat nog altoos niet ver anderd is. Herhaaldelijk is in den loop der jaren aange drongen op wjjziging van dit kiesreglement uit den grijzen voortjjd, dat allo slechte eigenschappen van de getrapte verkiezingswjjze vereenigt mot die van het onriëo-stelsel, zoodat bet zalts kan voorkomen, dat in eene klasse een enkele kiezer verschillende leden van het kiescollege of zelfs leden van den Lrnddag benoemt. Maar hoewel niemand dit zonderlinge stelsel verdedigt, wordt er ook geen enkele poging gedaan om het te wjjzigen en een meer normaal kiesstelsel in te voeren. In de tweede plaatB golden de protest-vergaderingen de revolutie in Rnsland. Twee mot ën werden met bjjkans algemeens stemmen aangenomen. De eene luidt »De Pruisische Landdag bestaat uit Heerenbuis en Huis van afgevaardigden, wangedrochten van een volksvertegen woordiging. Het Heerenbuis is de vertegenwoordiging van eon achterljjke, aan de beschaving vjjandige aristocratie. Het Huig van afgevaardigden, dat op grond van een kiesstelsel gekozen is hetwelk zelfs Bismarck reeds in 1867 als het ellendigste en jammerljjkate van alle kies stelsels gekenschetst heeft en totdusver gebleken is het verrotste en weerzinwekkendste stelsel te zijn, is uitsluitend uit vertegenwoordigers van e?n schraapzuchtige jonkersbent en een aanmatigende kapitalistenklasse samengesteld. Het arbeidende volk, dat den staat pas levensvatbaarheid geeft, moet bjj de zoogenaamde volksvertegenwoordiging met leeg6 handen toekjjken, een toestand die een gloeiende schando voor een hedend&agschen s aai is. Een aldus samengestelde volksvertegenwoordiging is de belichaming van de echte klussenheerschappg. De vergadering teekent zeer nadrnkkelgk verzet aan tegen de overweldiging en de rechtsberooving die met zulk een paskwil van een volksvertegenwoordiging ten aanzien van de overgroote meerderheid van het volk wordt gepleegd. De vergadering eischt een vertegenwoordiging op grond van algemeen, gelgk, rechtstreekscb, geheim kiesrecht van alle staats burgers zonder onderscheid van geslacht van het 20ste levensjaar af. De vergaderden verpliohten zich, door aan sluiting hij de sociual democratie, met alle bun t,en dienst* staands krachten voor de afschaffing van het Pruisische jonker- en drie-klassen-parlement en voor de instelling van een algemeens volksvertegenwoordiging te zullen werkeu." De andere motie is ?an den volgenden inbond «Deze vergadering neemt met instemming kennis van do revolntionnaire gebeurtenissen in Rusland, waardoor h»t met misdaden van elke soort beladen absolute regeerings- sMsel in zjjne g cud-esteo geschokt is en waardoor dei onder de bnidige toestanden zuchtenden volken van het Russisoha Rjjk de wegen naar vrjjheid en beschaving ontsloten zjjn. Doze vergadering betnwt allen strjjders voor Ruslands politieke vrjjheid haar innig meegevoel en bewondering, in 't bjjzonder den mannen en vrouwen, die, uitgaande van de beginselen der soc.-demooratie, met bat proletariaat, arb iden en strgden en aan wier vol hardend en onvermoeid pogen, gedurende tientallen v n jaren ten spijt van alle gevaar en vervolging voortgezet, de verkregen uitkom sten in de eerste plaatst te danken zjjn. Deze vergadering acht bet d"n plicht van het Dnitsche proletariaat hen, die zich in dezen strjjd opofferen en wier zegepralen ook zjjne zegepralen zjjn, met alle beschik bare middelen te ondersteunen." Met het tog op mogelgke onlusten na afloop der ver gaderingen waren omvangt jjke maatregelen genome Niet minder dan 20.0'. 0 politie-agenten en soldaten moes ten or bun Zondagsrust voor opoffiren. Bebalvo 2C01 politie-agenten stonden te Berljjn op het binnenplein van het keizerljjko paleis een balaljon garde-infanteri*, een battorjj g trde artillerie en een eskadron garde-miterjj voor een gevecht klaar. Bovendien war^n er in de kazernes eu de stallen dicht bjj het paleis nog vier eskadrons rnitei jj van de eardp. Geen van al die manschappen heeft han delend behoeven op te treden. Zenuwachtiger dan de deelnemers aan de vergaderingen leken eigenlijk do toeschouwers in de straten in den omtrek van de veigsderlokaler. Zij lagen uit het raam en schenen zich nieuwsgierig af te vragen, wanneer bet bloedbad beginnen zon Maar zelfs in de arbeiderswgken ging het kalm toe. De mei igte voldeed dadeljjk aan de aanwjjzingen van de politie. Behalve vele jonge arbeiders zeg men ook vrouwen, familievaders en ouden van dager naar de vergaderingen opgaan. Sommigen lazen aan de aanplakzuilen de kennisgeving van dn politie waarbjj de bevolking tot rust werd vermaand en maakten in stilte of lnide hunne opmerkingen. Met zulk weör wordt het kruit nat 1 smaalde een jonge werkman tegen een ander. Op de Linden stroomde er later op den dag vrij wat grauw samen, dat de rjjtuigen die van het ordenfeest in het Paleis kwamen, aanfloot; maar met de eigenljjko arbeiders hadden die op rellet .es belaste menechen uit de heffe des volks niets te maken. Nu wordt ook wel ingezien, hoe overdreven al dat machtsvertoon is geweest en mou heeft zieh dan ook genoopt gezien «van gezaghebbenJe zjjdo" in de Lokal Anzeiger te verzekeren, dat de militaire voorzorgsmaat regelen niet genomen waren ia de onderstelling, dat er buitensporigheden zouden voorkomen, maar meer om de gemoederen die misschien door onnoodige alarmbenebten onrustig geworden waren, te bedaren eu aan den anderen kant om aan die elomenien weike met de arbe d rs niets gemeen hebben, maar volgens de ervaring gebenrtenis-eu als die van Zondag tot uitspattingen willen gebruiken, een ernstige waarschuwing te geven. Niet onverrnakeljjk teekent de Berljjnsctie correspon dent der N. R. Cl hier bij aan Hoe gewichtig moet zich nn voortaan het Berljjnrche gepenpel wel gevoelen 1 Doch de zaak beeft nog een ernBtiger kant en daarop vestigt de Frankf. Ztg. de aandacht, die sohrgft «Zjj die het volk zjjn politieke rechten onthouden, doen dat van een machtsstandpuntmaar hot gaat toch op den duur niet aan, dat een kleine minderheid de alleenhaersobappjj uitoefent met behulp van een kies stelsel, dat een bespotting is van alle verstand eu alle récht, dat een kleine groep een economisch en financieel overwicht geeft en daarbij ook nog de politieke over macht voegt, waarvan d or de indveliog der kiesdistric ten, alleen de groot-agrariërs prnfiteeren. die tevens grootendeels bet bestnnr vormen. Het is niet alleen eei recht, het is een plicht tegen znlk een ontkenning van het recht der groote volksmassa op te komen, te meer daar een gelgk en rechtvaardig kiesrecht ren voorwaarde voor de geleidelijke ontwikkeling van den staat, een beletsel voor het invoeren van schadelijke wetten, en de voorwaarde voor het Vtrkrjjgen van grooter politieke rechten en vrjjbeden is«, Het Prankforter blad wjjst er verder op, met hoeveel willekeur en met welke scbendng van de grondwettige rechten thans wordt opgetreden. Duizenden proclamaties en vliegende blaadjes werden in Pruisen in beslag ge nomen, alsof er geen persvrgheid bestaatgeen enkele in-beslüg-neming kan worden gmecfctveardigd. Want geen dier blaadjes bevatte iets wat leek op majesteit schennis, hoogverraad, ophitsing tot ongehoorzaamheid tegen de bestaande wetten het warea slechts opwek kingen, om gebruik te maken van bet grondwettig recht om te vergaderen en te protesteeren tegen een bestaand onrecht. In Hamburg en in Saksen is men nog verder gegaan daar werden de aangek oud gde veigaderingen eenvoudig verboden, waf de Frankf. Ztg. een schending der grond we) noemt. De politie heelt macht genoeg om te zorgen, dat verstoring der orde niet voorkomttrouwens de meetings zjjn overal verloopen, zonder e-tig gevaar voor de openbare rnst. «Met welk recht," zoo vraagt de Frankf. Ztg., «wordt dan het grondwettig gewaarborgde recht van vereenigiag en vergadering opgeheven In Pruisen beeft de politie tot zulk een machtsover- tredicg haar toevlucht niet genomen zij heeft groote voorzorgsmaatregelen genomen die gelukkig onnoodig bleken. Maar het blad acht het gowensoht, dat eindeljjk van Rgkswege een regeling van het recht van veroeniging en vergadering tot stand komt, die da vrjjheid en zeker heid ervan krachtiger waarborgt. Wij hebben gisteren reeds meegedeeld, dat d e onderhandeling tusschen Oostenrijk- Hongarije en Servië in zake een han delsverdrag geheel zjjn afgebroken. Ter toelichting hiervan diene het volgende: Eenige weken geleden sloten Servië en Bulgarjje een tolverbond waartegen Oostenrijk-Hongarjje zich krachtig verzette, o.a. door de te Weenen gevoerde onderhande lingen over een handelstractaat met Servië te schorsen. De vorige week diende nn de gezant van Oostenrijk- Hongarije een nota in, vermeldende dat Oostenrijk- Hongarije de onderhandelingen over het handelsverdrag slechts dan zou hervatten, wanneer Servië zich uitdrukkelijk verbonden mocht hebben het Serviscb- Bulgaarsche handelsverbond niet bij de Skoepsjtina in te dienen gedurende do onderhandelingen met de Monarchie en des vereischt in het Servisch-Bulgaarsche tractaat de door de Monarohie aangegeven wjjzigingen aan te brengen. Deze laatste voorwaarde nu heeft de Servische Regeering beleedigend gevonden voor hare waardigheid en mitsdien heeft Zaterdag de heer Antonits, Servisch minister van Buitenlandsche Zaken den Oostenrjjksch- Hongaarschen gezant verwittigd, dat Servië de door de Monarchie gestelde voorwaarde weigert te aanvaarden, als zijnde in strjjd met de eer van het Koninkrijk. Onmiddellijk nadat de gezant dit antwoord naar Weenen geseind had, heeft de Oo tenrjjksch Hongaarscho Regeering de grenzen der Monarchie voor den invoer van vee uit Servië geslotenhet begin van een handelsoorlog, waarin de kansen tusschen het kleine, arme Servië en zjjn machtigen buurman al zeer ongeljjk verdeeld zijn. Geen wonder dan ook dat een nader telegram meldt, dat over den loop, dien de zaken hebben genomen, te Belgrado groote opwinding heerscht. De van de Russische Regeeringsambtenaren ontvangen mededeelingen over de sedert hot begin van December 1905 ontdekte laboratoria, bommenwerkplaatsen en daarin gevonden materialen, bommen en wapens van de meest verschillende soort, geven een beeld van den omvang der voorbereidingen van de Russische revolutionairen. In het geheel zjjn te St. Petersburg, Moskou, Nischninowgorod, Toela, Pensa, Rostowdow, Jekaterinoslaf, Odessa, Nikolajef, Kiew, D*insk, Ivilna en Riga, ontdekt acht laboratoria en bommenwerkplaatsen, 258 gereedzijnde en nog niet gevulde bommen en twee duizend pond kruit, benevens vier honderd pond dynamiet, verder een groot aantal patronen waarvan op het station van de Moskou Rjasanspoorweg te Moskou alleen 100000 stuks, in Jekaterinoslaf twee waggons gevuld met patronen, dynamiet, geweren, revolvers, blanke wapens en dan nog op een fabriek te Moskou een signaalkanon en drie verbeterde Engelsche machinegeweren. Te Warschau en te Lodz is de Petersburgsche Bloed-Zondag van den 22en Januari herdacht door een staking in alle fabrieken. Verder had in het paleis van graaf Zamoyski in de Senatorska straat een hevige gasontploffing plaats, welke het paviljoen geheel verwoestte en waarbjj zeven personen werden gewond. In de tegenover gelegen gebouwen, de Staatsbank en andere huizen, sprongen alle vensters tot gruis Op het Witkowsko plein vuurden de militairen, toen een volksmenigte beproefde zich meester te maken van de voortbrengselen op de markt. Er vi len wee dooden. Te St. Petersburg verliep de 22e Januari zonder eenig incidentin de meeste fabrieken werd gewerkt Ook te Moskon, waar eveneens geen be'ooging gehouden werd, werd op bijna alle fabrieken gearbeid. Volgens de berichten, uit het binnenland ontvangen, werd de rnst daar nergens verstoord. De verkiezingen in Engeland. Gekozen zjjn 274 liberalen, 34 arbeidersoandidaten, 115 unionisten, 79 nationalisten. De liberalen wonnen gisteren vjjf zetels. Het gehaspel in Hongariie. Uit g -ede bron verzekert men te Weenen, dat Fejervary de Kroon to< een nieuwe concessie heeft weten te bewegen eD wel om bet Hongaar.<ch toe te laten voir alle krjjgsradon tot in hoogste instantie. Maar verdere tegemoetkomingen zal Fejervary niet behoeven te verwachten, verklaart men. Kolonel Marchant socialist. De Echo de Pane meldt dat de ond-kolonel Ma oband zicb als soci alist voor de Franscbe Kamer candidaat zal laten stellen. Aangezien bjj niet meer tot het leger behoort en zjjn vader een warkmaa is gewenst, verklaart hjj voor zjjne beginselen rond nit te kannen komen. Staking onder Belgische mijn werkers. Niettegenstaande op de dezer dagen gebonden vergadering van mgnwerkers te Bergen en te Ooarleroi was verklaard, dat het bnidige oogenblL niet gunstig is voor stakingen, bebben toch de arbeiders ia verschillende mjjnen het werk neergelegd. De Japansche worst, e 1-m e t h o d e. Katsukuma Higashi, de me-ster van de «Ju-Jitsn-meihode« is, op ver langen van 't Bsiljjnsche militaire turninstituut aan het officierenkorps dezer instelling voorgesteld D ze heeren stellen het grootste belang in de manipulaties van den Japanschon worstelaar. Onveiligheid te Parjjs en omstreken. Ia de Franscae Kamer ia ersnstig geklaagd over de on veiligheid in den omtrek van Parjjs, waar een millken personen wonen en da politie tan cenrnmale on voldoende is, De Regeering verklaarde, dat men reeds lang naar verbetering tracht, maar dat voor een voldoende regeling jatrljjks 8 millioen francs vereisoht zouden worden. Ook te Parijs zelf trouwens laat de veiligheid ie wen- scben 0"er. De prefect van politie, de heer Lépine in hoogst eigen persoon, werd Vrjjdagavond laat naar zjjn bureau terugkeerend, door een zestal straatdeerns derwijze lastig gevallen, dat hg bljjde was door eene patrouille azenten te worden ontzet. E n barre wraakneming. Te Corschenbach, bjj Berljjn, hebben vier jongelieden een knappen sohil- derskoecht, op wlen zjj najjverig waren om zjjn sncces bjj h t sohoone geslacht, 's avonds overvallen en zoodanig aan een boom gebonden, dat hjj opeen been moest bljjven staan. Zoo lieton zjj hem den gebeolen nacht, in de konde en toon de arme jongen 's morgens door voorbijgangers werd gi vonden en bevrjjd, bleek het, dat hjj krankzinnig was geworden door al wat hjj had moeten uitstaan. De vier inwe klanten zjjn in hechtenis genomen Van een Amerikaansebe vronw. Voor het Hoogge eobt bof der Vereenigde Staten te Washington is Mevt-oow Bella Lockwood, eene bekende voorvechtster der vrouwenrechten en van d'n°wereld vrede, de belangen der Cherokee I idianen komen verdedigen tegen de Ame- rikaansche Regeering. Dit is de eerste maal, dat eene vronw voor hot Hooggerechtshof heeft gepleit. Mevrouw Lookwood heeft trouwens meer dingen gedaan die andere vrouwen niet deden. Zoo trad zjj in 1884 op als candidaat voor het Presidentschap dor Vereenigde Statrn, tegenovor Grover Cleveland. Directeur-tieueraal Pop. Toen de verkiezingsnederlaag van Lord Stanley, den gewezen Engelscben PoBtmeester-Generaal, de vorige week bekend werd besloot het telegraafpersoneel tot eene eigenaardige betooging. Lord Stanby bad zich bjj zjjn ambtenaren zeer gebaat gemaakt, door e*nige maanden geleden in oen openbare redevoe ing te zeggen, dat zjj hun streven naar lotsverbetering tot. „politieke afdreiging* dreven. Men sprak nu af, Vrijdagmorgen om 10 uur, al» de Sterrenwacht te Greenwich, naar gewoonte, den ambtenaren den juisten tjjd aangaf, in alle kantoren een luiden vreugdekreet over Lord Stanley's nederlaag aan te beffen. Alzoo barstte op het bepaalde uur onder de 1300 ambtenaren in bet Londensohe telegraafkantoor één krachtige hoera-kreet los, die in alle kantoren der provincie weerklatk vond. Een 'eekenend contrast biermede vormt wat bet Tijd- echrift voor Posterijen en Telegraphie over den heer Pop te lezen geeft Het bljjkt nit deze begrooting, dat de band tusschen den directeur generaal en onze vakken thans een vaste is geworden. Wjj kunnen niet nalaten, onze vakken daarmede geluk te weuschen. Wjj achten het een voorrecht, dat zulk een ohef over ons ambtcljjk wel en wee beschikt. Men moet bewondering hebben voor de weernslooze werkzaamheid, den deskundigen blik op de zaken, het scherpe verstand, de gave om zich onm<ddelljjk in een quaestie te oriëoteeren en «des Padals Karn* te ontdekken en uit t» werkec. Niet het minst echter het warme bart, dat de direo- tenr-generaal bet geheele personeel toedraagt en dat zich in zoo memgvnldige gevallen nitte en nog klopte voor hen, die nit den dienst mo-sten treden, doch wlen ook daarna de bebnlpzame band word geboden om den strjjd om bet bestaan voort te zetten. Als voorzitter van de extmen-oommiss ën voor poste- rjjaa en telegraphie besteedt de direct.enr-generaal een gedeelte van zjjn kostbaren tijd om, dag in dag nit, de gestelde vragen en de antwoorden aan te hooren ea met de groofste aandacht te volgen. Al doende, bieden ook de inwendige diens'en onzer vakkon voor dezen bewndsman geon geheimen meer. Voeg daarbjj de bijwoning van de vak-congressen en de dienstreizen in het buitenland, ten einde het beste, dat dat buiten land op vakgebied aanbiedt ten gerieve van het verkeer eu van het personeel op onzen bodem over te planten, dan komt bet hoogst onbilljjk voor, te spreken van nict-deskundige leiding. Men wil een vakman welnn, wa meenen, dat mon niet meer beboe t te vragen wjj bezitten er een. Een zich zelf vormende, een self-made vakman Er moge voel waarheid schuilen in de bewering, dat de oipositie veelal in de Pers gevoerd wordt door menschen van bet vak, die door eigen schold, tekort komingen of door gebleken onbekwaamheid in bon carrière zjjn benadeeld geworden en nn, in bittere stemming, hnc gal in pers-artikelen niistorten, even joist als het is, dat een krachtig reorganiseerand be wind, dat nieuwe regelen stelt cn verouderde toestanden opruim', geen genade kan vinden :n de oogon van velen, die opgegroeid zjju en geleefd hobbeu onder een ander légime, zich daarin niet knsnen schikken eu korzelig van hamenr en éénzjjdig in bna oordeel worden, dit alles ne-m' niet weg, dat de publieke op nie, eeuzijdig ingelicht, z ch ea éészjjdig oordeel gaat vormen en mernt, dat er een ontevredenheid, een chaos, een ver warring bij onze vakken heerscht als nooit te voren aanschouwd. Inderdaad, het zou de waarheid ontkennen zjjn, te willen beweren, dat er geen ontevredenheid meer heerscht in de post- ea telegraaf-werelddoch het zon onbilljjk zjjn, nn rebds anders te w.lien verwachten, waar de reorganieacie van het pers neel nog in vollen gang en lang niet afgeloopen is. Vergelgkt men echter de stemming, onder het geheele personeel, vóór 1908, met den geest die thacs daarin heerscht, oan valt er in alle rangen veel meer tevredenaeid te conetaieerec. Atjeh. Het Handelsblad be oogt, dat het niet goed gaat in sommige onUerhoongheden van Atjeh en lioht dit als volgt toe:

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1