No. 21 Honderd en achtste jaargang. 1906. DAGBLAD Y00R ALKMAAR EN OMSTREKEN. DONDEEDAG Prijs der gewone advertentiën 25 JANUARI. KIEZERSLIJSTEN. Brieven over Sociale Vragen. BUITENLAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar, f 0,80franco door het geheele Kijk f I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOONVoordam C 9. ui. Algemeen Overzicht. He mengde Mededeelingen. De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR, Gelet, op de art. 11, 12 en 13 der Kieswet; Noodigt de maune'tjke Inwoners der gemeente die den leeftijd van 25 jaren hebben bereikt, uit, om a. zoo zij in eene andere gemeente over het laatst ver- loopen dienstjaar in eene der hijks directe belastingen zijn aanges'agen, wat de grondbelasting betreft in eene andere gemeente of in meer gemeenten te zamen tot een- bedrag van ten minste één gulden (in hoofdsom en rijksopcenten) daarvan door overleg ging van voor voldaan geteekende aanslagbiljetten I voor den 15 Februari a.s. ter secretarie dezer gemeente te doen blijken b. voor 15 Februari a.s. aangifte ter secretarie te doen (volgens model aldaar verkrijgbaar) van als mede eigenaar. zonder dat zjjn naam bij den aanslag in het kohier is vermeld, voor een bedrag van ten minste een gulden in hoofdsom en rijks opcenten aangeslagen te zijn in de grondbelasting, wegens onroerende goe deren eener onverdeelde nalatenschap c. voor zooveel zjj niet over het laatst verloopen dienst jaar in eenige Rijks directe belasting zijn aangeslagen, bewijzen kunnen dat zij voldoen aan eene der vol gende voorwaarden 1.dat zjj als hoofden van gezinnen of als alleen-wo nende personen op den 31 Januari dezes jaars sedert den len Augustus van het vorige jaar hebben be woond krachtens huur, een huis of een gedeelte van een huis, waarvoor met of zonder bijbehoorenden of in huur gebruikten grond, niet ter bewoning bestemd, de werkelijke hnurprijs per week berekend ten min ste heeft bedragen f 1.50, of wel achtereenvolgens in dezelfde gemeente twee zoodanige huizen of gedeel ten van huizen, of krachtens eigendom, vruchtgebruik of huur, eenzelfde vaartuig van ten minste 24 kubieke meter inhoud of 24000 kilogram laadvermogen 2.dat zij op den 31 Januari sedert den len Januari van het laatst verloopen jaar achtereenvolgens bij niet meer dan twee personen, ondernemingen, open bare of bijzondere instellingen in dienstbetrekking of als inwonende zoon in het bedrijf of beroep der ouders werkzaam zjjn en als zoodanig over dat jaar een inkomen hebben genoten van f 400— wordende ter bereiking van dit bedrag, vrije woning of in woning, beide berekend op t 75—vrije kost en inwoning op 1275en vrije kost alleen op f200. overigens komt alleen geld in aanmerking; indien dat inkomen als vast week-, veertiendaagsch, maand- of jaarloon is genoten en dit loon wegens ziekte of verwonding gedurende ten hoogste twee maanden niet of niet ten volle is ontvangen, wordt het geacht tot het normale bedrag te zjjn genoten. of dat zij op den len Februari dezes jaars in het genot zijn van een door eene onderneming, openbare of bijzondere instelling verleend pensioen of verleende lijfrente van gelijk bedrag van f400- (voor hen die in beide gevallen verkeeren worden, zoo noodig ter bereiking vau het vereischte bedrag het inkomen, het pensioen en de lijfrente samen geteld) 3. dat zjj op den 'len Februari dezes jaars sedert een jaar den eigendom met recht van vrije beschikking hebben van ten minste f 100 (nominaal) ingeschreven in de Grootboeken der Nationale Schuld of van ten minste f 50, ingelegd in de Rjjkspostspaarbank, in eene gemeentelijke Spaarbank of in eene Spaarbank beheerd door het bestuur van eene rechtspersoon lijkheid bezittende Vereeniging van een Naamlooze Vennootschap, van eene Coöperatieve Vereeniging of van eene Stichting 4. dat zjj met goed gevolg hebben afgelegd een exameningesteld door of krachtens de wet of aangewezen bjj algemeenen maatregel van bestuur en in verband staande met de benoembaarheid tot eenig ambt, de vervulling van eenige betrekking of de uitoefening van eenig bedrjjf of beroep daarvan mede ter Secretarie te doen blijken voor 15 De Engelsche arbeiders en de Verkiezingen. Wat wjj in Engeland gebeuren zien op dit oogenblik is van meer beteekems dan een eenvond ge meerderhe da wjjziging, van conservatief naar liberaal. Ware hst dat, de meerderheid zou niet zoo verpletterend rijn. Maar er komt hier een algemeen misno-gen rot uiting tegen jingoïsme tn imperialisme, dat van de nachtarbeid der EnpelBCben een gunstig getuige.nie aflegt. Een goep van grootkapitalisten en beursspeculanten is er in geslaagd niet bet minst door den steun van een goh'el en al verkochte pers (denk aan de Daily Chronicle in de dagen van den Z Afr. O rlogl) de massa van bet Engelsche volk mede te slepen in een waan van macht en grootheid, van wereldbebeersching en meesterschap der wereldmarkt, waarvan de ontnuchtering door do feiten zóó volslagen ïb geweest, dat de vroegere aanhangers der regeering nn baar meest verbitterde tegenstanders zijn. B tlfour zelf viel, met etteljjke zjjner ministers, niet slechts als dienaren der kroon, maar ook als vertegenwoordigers van het volk, en de voor zeven jaar jamtnurljjk veibrokk'lde liberale partjj, aan wier herle ing haar beste mannen zelfs wan hoopten, staat daar nn met oen meerderheid van zetels in het nieuwe parlement zoo groot als nog bjjna nooit één Engelsche regeeringspartjj heeft bezet. Dat men van de politiek van Chamberlain.Balfonr gevaar vreesde voor den vrjjbandel kan aileen dit niet verklaren. Dat gevaar bestond reeds veel eerder, ook reeds toen Joe werd toegejuicht waar bjj kwam. Er is iets anders. Iets dat tehn<s behoort in het kader van deze brieven en van genoeg belang is om in het licht te worden gesteld. Eet is het partjj kiezen Februari aanstaande, door verklaringen waarvan de modellen aldaar kosteloos verkrijgbaar zijn. Als toeHehtto* op het vorenstaande wordt er op gpwezen, dat onder hen die den leeftijd van 25 jaren hebben bereikt deze wet verstaat hen, die den leeftijd hebben bpreikt voor of op den 15 Mei dat de aanslag der vrouw in de Rijks directe be lastingen geldt voor haren man, die van minderjarige kinderen wegens goederen, waarvan hun vader het vruchtgenot heeft, voor hunnen vader Aanslagen in de Rijks directe belastingen, waarvoor eerst na 31 December van het laatst verloopen jaar een aanslagbiljet is uitgereiktgeven geen aanspraak op kiesrecht dat aanslag in de vermogens-, de bedrijfsbelasting of een plaatselijke belasting geene aanspraak geeft op kiesrecnt. indien hij het gevolg is van eene met de waarheid strijdige aangifte dat bij de berekening van den werkelijken huur prijs, die ook verschuldigd kan zijn in den vorm van contributie aan een Coöperatieve bouwvereeniging maandhnur tot weekhunr herleid wordt door deeling met 4, jaarhuur door deeling met 50 en geen aftrek plaats vindt van de som, verschuldigd voor gas- of waterleiding ingeval deze in den huurprijs is begrepen dat de ingevulde formulieren kosteloos per post, aan den burgemeester kunnen worden toegezonden, mits de omslagen met aangiften boven aan de voorzijde het opschrift dragensVrij van briefport, ingevolge art. 50 der Kieswetn, en in den linker-benedenhoek de vermelding van den naam en de woonplaats van den afzender, gewaarmerkt door zijne handteekening. Voor hen. die krachtens vroeger gedane aangifte op de loopende kiezerslijst voorkomen, is hernieuwde aan gifte onnoodlg, indien de plaatsing op de lijst berustte op 1. de bewoning van een huis of een gedeelte van een huis of van een vaartuig, 'mits zij op 31 Januari alsnog hetzelfde buis of een gedeelte van hetzelfde huis of hetzelfde vaartuig bewonen; 2. het genot van pensioen of lijfrente 3. het bezit van eene inschrijving in de Grootboeken der Nationale Schuld, of van een inleg in eene spaarbank 4. het afleggen van een examen. Daarentegen is hernieuwde aangifte wel noodig voor hen wier plaatsing op de lijst berustte op 1. de bewoning van een huis of gedeelte van een huis of van een vaartuig, indien zjj niet meer op 31 Janruai hetzelfde huis of een gedeelte van hetzelfde huis of hetzelfde vaartuig bewonenof 2. het genot van inkomen in dienstbetrekking, of als inwonende zoon in het bedrijf of beroep der ouders werkzaam, hetzij met of zonder genot van pensioen of lijfrente. Zij, die alhier voor fl,in hoofdsom en rijksopcenten in de grondbelasting of zij die in eenige andere rijke directe belasting (vermogens-, bedriifs- of personeele belasting) zijn aangeslagen behoeven zich niet aan te melden. Ten slotte wordt er op gewezen dat valsche opgaaf betreffende een feit, waarvan de plaatsing op de kiezers lijst afhankelijk kan zjjn, wordt gestraft met gevangenis van ten hoogste een jaar. Alkmaar, De Burgemeester voornoemd, 24 Januari 1906. G. RIPPING. Het getal van de gekozen liberalen in E n g e- I a n d beeft thans reeds het respectabele cijfer van 289 bereikt. Het gaat doe aardig naar een geheel onafhan kelijke meerderheid toe. Ansten Chamberlain, de zoon van Joseph en laatate- ljjk minister van financiën, is in Oost Worcestershire herkozen met 10.129 tegen 4366 stemmen. In 1892, teen er 't laatst gestemd is, bad bjj een meerderheid van 2594 stemmen. Het district grenst aan B rmingbam, betgeen veel verklaart. Dat zal weer moed geven aan Mama Chamberlain, die dezer dagen in een brief ver der arbeiders in massa tegen de tot nn toe gevoerde politiek. Een partij kiezen, dat zoover ging dat men de l beralen stnnode met alle kracht waar een eigen eandi- datnnr geen kans van slagen bad en het veroveren van eigen mandaten waar de mogelijkheid daartoe bestond Sedert 1884 vormen de arbeiders de mee'derheid van bet kiezerscorps. Toen werden de mjjnarbeiderB en die op het platteland tot bet kiesrecht geroepen, zooals dat sedert 1867 met de stedsljjke arbeid rs bet geval was, maar tot vóór 1900 kwam dat feit niet tot mting. Maar nu de arbeiders opkwamen met een beslist uitge sproken wil, verzetten zjj dan ook met één slag de poli tieke bakens. Dit is ook ja vooral voor de liberalen van groot belang. Want het beteeb»nt het einde van dier eigen mncht. Men make zich o«er het enorme der liberale overwinning toch geen illusies 1 De meerderheids partij, nu aan het bewind gekomen, is nog even verdeeld als vóór 1900. De nuances in het nienwe ministerie loopen van den conservatieven lord Asquith lot den voor kort halfsocialistischen arbeider John Burns. De verkregen eenheid is er eene van oppo sitie, maar geeft voor positieven, wetgevenden arbeid van beteokenis toch maar weinig krach Er is nu in het parlement ook een afzonderlijke arbeiders-part jj en onder de »1 beralen* worden ook medegeteld de onder de leiding tan Sir Charles DJke staande radicalen, een groote 30, die mat de arbeiders en de ook zeer radioaal gezinde Ieren te zamen een groep van over de 100 man vormen, die ten opzichte van socale wetgeving samengaande heel wat kracht zou kunnen tentoonspreiden tegen den zin van de conservatieve dealen de vgrootec partij, Nu reeds toen de overwinning vaststond begonnen de meer behoudende bladen aan de algemeeue coalitie te torneD, uit vrees voor de «revolutie*, of althans voor de »dure« klairde, dat baar man zoo ondankbaar behandeld werd. Deze zelf beeft aanders nog niet verl'eH een h 'Ogen toon aan te slaan. In eene vergadering te Hadloy heeft bjj verklaard niet terneergeslagen te zjjn en er ook niet lan te willen denken om genade te vragen. Grappig klinkt voorts uit dezen mood de bewering, dat de bloed dorst der liberalen nog niet is golescht en dat zjj, naar dr wjjze. der Indiaansche krjjgers, zelfs de dooden niet met rast kunnen laten. Ook Arthur Leede civil Lord der admiraliteit dia zich bekend gemaakt heeft door zjjn plan om Daitscb- land aan te vallen z mder voorafgaande oorlogsverklaring is herkozen. Er zullen das op de Front Opposition Bmch nog een paar der ond-ministers zitting kannen nemen, hoewel de meeste en bekendste gevallen zjjn. De ernstige leden der nnionistiscbe partjj, die tbans niet bnn kracht zoeken in beschuldigingen en verwjjten, maar die ernstig beraadslagen over de reorganisatie van hun partjj, scharen zich om Lord Go-chen en Talbot j de laatste zegt in de Time», »dat een nederlaag geen schande is, wanneer die met moert en hoop voor de toe komst gedragen wordt." Met Lord Goschen heett bjj een oproeping gericht tot de verslagen pari jjzenooten, om een ernstig zelfonderzoek in te stellen Daar de oorzaken van de nerterlaag En zoo dit onderzoek goed wordt ingesteld, dan zal hot bljjken, dat de hoofdoorzaak moet gezocht worden bjj Chamberlain en zjjn tarietbervoraiingsplan- nen. Chamberlain, de onvermoeide en onwrikbare, kon digt zjjn politiek nog steeds aan als de eenge ware; maar noch Lord Goschen, die zich steeds daartegen ver zet heelt, noch Talb >t, knaneti zich daarmede vereenigen, Zro zal dus de steen des aanstoots moeten vorwjjd'-rd worden, of ,de unionistische partjj zal hopeloos verdeeld bljjven op bet punt van tariethervorming. H*t standpunt dat de Saltan van Marokko tegenover de conferentie te Algeciras inneemt, is eenigs- zins dairieljjk gewo'den uit een Arabische redevoering »an Mohammed el Mokri, die 2J nar duarde. Die rede voering moest toen in bet F'anscb vertaald en aan de leden der oonferentie uitgedeeld w irden. Daarin zeide de -fgevaardigrie van Marokko: De Saltan is geneigd in zjjn rjjk bervormiigen in te voeren en bjj had reeds voorbereidende n aatregelen daar voor genomen, toen een agitator er in slaagde enkele stammen, welke tot dns«er trouw gebleven waren aan den Saltan, tot opstand over te haleD. Sedert waren de bemoeiingen van den Saltan er uitslniterd op gericht, dezen tegenstander ie vernietigen en net is onmogeljjk a«n te geven hoeveel troepen, wapens, ammunitie en geld de Saltan daarvoor heef', besteed. Jamt in dienzelfden tijd kwam de Fransche gezant, St. Rmé Taillandier, »n Fez, een gebeurtenis die geleid beeft tot het bjjeenroep n van de notabelen des lands. Deze verzochten eenstenmi< aan den Sultan een confe- entie bjjeen te roeden ven de mogendheden, die in 1880 op de conlerentie te Madrid vertegen woord gd waren gaarne beeft de Saltan dien wetisch ter harte genomen en de mogendheden nitgenoodigd die conferentie op bet grondgebied der edele Spaansche natie te bonden. No dit geschiedt, smeekt de Saltan den mogendheden hem goeden raad te geven, dirn bjj belooft te zullen opvolgen, wanneer da mogendheden er eenBtemmig over zjjn. El Mokri somde de hervormingen op die de Saltan noodig meeatde politie moet worden georganiseerd de Saltan moet in staat zjjn nienwe belastingen te heff-n, de doaxnerechton moeten worden verhoogd, een Staatsbank moet worden ing-sield. Hi rvoor verzoekt de Saltan den stenn der mogendheden. Bovendien moet aan de smokkelarp, vooral van wapens, een einde komen. Ten slotte hoopt de Saltan, dat de conferentie de overeenkomst van 1380 zal herzien. Beslist verzette El Mokri zich tegen het opdragen van het politietoezicht aan een enkele mogendheid, wat de Saltan onaaon-meljjk zon achtei, Een u oeiljjkheid die tjjd kost, is de onbekwaamheid van de Maiokkanen om bet debat goed te volgen. De arbeidswetten 1 En als nu eens uitkwam en dat zal bet te eeniger tijd zonder twjjfel dat dit liberaal allegaartje niet instaat zal bljjken om werkeljjk d«gelgk de arbeidswetge<ing ter band te nemen, en hit mes flink te zetten in menige rotte plek van bet groot-kapitalis- tiscbe stelsel, zelfs maar om inderdaad de aauvallen van bet giootbezit tegen de aibeiders, in bnn vakvereenigingen bjjv. at te waren, dan blgft er van d' arbeidersstenn bitter weinig over en valt de meerderheid weer naar alle zjjden uit elkaar. Ds onathanselgke arbeidersvertegen w iordiging, die nu een krachtige groep in bet parlement vormt, wjjst de weg, die dan zal worden begaan. En dat te meer als wjj weten, hoe zjj is tot stand gekomen, bjj welke geschie denis stil te staan de eigecljjke bedoeling is van dezen brief. De EngeLcho arbeidersbeweging, met haar groote trade unions eu coöperaties, gold j .mulng voor onvatbaar voor bet socialisme. Zoo krachtig ais vóór 1847 de propagan da daarvoor er weerklank gevonden bad, zoo btil werd het er daarLii Toen de vrijheid van vereenig.ng verovetd was eu (in 1847) de eerste arbeidswet, die gedeeltelijk den tienutigen arbeidsdag invoerde, Was tot stand gekomen begon er een tyd van zoo algemeenen opbloei en voor spoed, dat voor verder liggeude dingen dan het met de band te grjjpene geen uauaaoht te krjjgea was. Waar de too alistische gedachten zich wildon aanpassen of om zetten in de piaktgk,daar was het eenerzjjds de c operatie, underzgds de gemeentepolitiek (meestal een zaok van kleine maatregelen, althans zonder breede vergezichten waarop zjj zich richtten. En ofschoon Londen schal- plaats bood aan al wie na 1848 door dc reactie van het vas'.e land van Europa veijaago was, van hen ging uaar Eageiand zelf bitter weinig aotie uit. M rokk-nen zjjn dat soott van vergad*ru gun volsrekt niet g woon en dikwjjls begrjjpon zij niet wat er omgaat. Zro he ft El Mokri deel uitgemaakt van do commissie van vjjven, maar alle bezwa-en, die bjj in de commissie vergadering bad opgeworpen en die men daar meende geheel naar zjjn genoegen weerlegd te hebben of op andere wjjze uit den weg g-rnimd, al die bezwaren biengt bjj nu in de volle vergadering nog eens weer van voren af aan ter sprake. Toen de Marokkanen een keer weigerden, een bepaling goed te keuren en ban Saltan eerst om raad wilden vragen, zeide Ré'oil ter snede, dat hat van b«n begrjjpeljjk was, raad te gaan vragen bjj het Machz-n voor de goedkeuring van de hep .ling, maar niet voor de weigering. De Petersburgscho correspondent van de Frankf. Ztg. verzekert, dat de Russische regeering uitermate hard npt'cdt tegenover de voormannen der «ijjoeidsbe- weging, watrop zjj dn band heeft weten te leggen. Op het Cnodynsky-veld, waar bjj de kroning zoovele menschen otrkwameD, worden tevolnt onairen bjj t'oepj-s van 15 tot 25 gefusilleerd. D»ze executies worden zooveel mogelijk geheim gebonden, doch er zjjn getnigenisaen voorhanden, die sterker spreken dan de officieels ontkenning van gouverneur Doebassof. Niet minder gruwelijk ia de behandeling van de ge arresteerde advocaten Kalmanowitsj, Moerawjef, en Mm- dolstamm namen, ook buiten Rusland bekend, dmtr er bjjna geen groot politiek proces geweest is, of een dezer beeft do verdediging op zich genomen »an de beklaagden. Kalmanow tsj werd tjjdeng de behandeling van een politiek proces gevangen genomen, zonder dat hem zelfs vergund werd tot bet einde toe zjjn cliënt te verdedigen De offic er van justitie, die vroeger in 8>ratof advocaat was en die door toedoen van Kalmanowitsj uit den bond van advocaten gesloten werd, liet de ter dood veroordeelde cl iten op bet gevaugeoisplem voor de vensteis van de cel, waarin Kalmanowitsj opgesloten zat, ophangen, nadat hem eerst hiervan mededeeling gedaan was. Moerawjef is een zeer zennwachtig man, wien bet idee alleen van de gevangenis zoo onverdrageljjk scheen, dat bjj liever op de b rr caden stierf. In de eenzaambe d ljjdt bjj helle pjjDen, zoodat men bevreesd is, dat bjj zjja ver- B'and zal verliezen. Mandebtamm werd reeds ziek de gevangenis binnen gedragen. Geeu van dri>ëa werd tegen een aangeboden borgstelling op vrjje voeten gesteld. De ministerraad te S',-Petersburg heeft omtrent de aanelmting van egoeriDgsambtenarrn bjj politieke partgen als volgt beslist: Het staat den ambtenaren vrjj, Daar hun overtuiging, z eb aaD te slatten bij eenige politieke pang, benalve bij de revol itionnaire partgen. Daar bnn eerste plicht deze is, bnn ambt met nanw- grzettaeid te vervnlle mag bnnue politieke werkzaamheid ïu geen opzicht ben in ün vervulling van dezen voor naamste pl ebt hinderer. Ds Ie ders van zel'standige pLutseljjkn of c-ntrale b«s'nnrsinriob'ingen die oordeelen moeten over den arbeid van ondergeschikte beambteu eu die te beslissen hebben over de op g>ond vau voren staand artikel geoorloofde deelneming van b-t personeel aan de werkzaamheid in politieke partjj-u mogen niet leiders, vertegenwoordigers of leden van pattgbestnren of comité'a zjjn. Mobilisatie in België. In Blgië dn;en de toebereids-len voor een moblisuie voort. Dinsdagmorgen om balf zeven werd alarm gemaakt in de kwaitivre» van bet 13de linie regiment te N imen. E-in nnr later trok het regimeiit op voet van oorlog nit de Kazerne naar de forten van Miiseret, Andoy en Dave, waar bet tot nader order zal blgvn. Verder werd het lste lansiers en »eld- ni ros i» g op b-t k^ze'neplein geschonwi. A >n het s a i< n te Antwe' pen staat een trein van 20 rjjtmgen onder f-toom, om zoo noodig d< compagnirön genie voor de stellingen san de Maas over te bren en. Eerst toen de k»ntening kwam in de Engelsche wel vaart, na 1884 en vooral na de groote cr.sis van 1889 werd dat anders Er kwamen naast de onde, aristoc>a- tische vakvereemgingea ook vakvtireeuigingen van m.nuen, die niet een bepaald vak, niet een vak van gegcnoolden arbeid bsoefondon, zooals de dokwerkers b v.. en" deze werden gedreven tot e n nieuwe tact'.ek, afwgk-nd van die der onde Dnions. He1 ontred' n der andere klassen werkte dat natunrljjk nog in de hand. Hot rerzbt. van conservative zjjde tegen het gev*n ran hut kiesrecht aan de mijnarbeiders (dorr Gladstone, 1884) hechtte deze aan de liberale partjj terwijl er voor been eigenljjk zelfs een streven geweesr. was om met dn conservatieven liever medej'e gaan dan me' de fabrikanten- partjj der. liberalen. De sirjjd echter toen door de pa'roons ingezet tegen de vakvereemging en tegen do arbeids wetgeving, bet optreden van de frosts, de enormo werk loosheid, de lanwheid der liberale ministeries, al die dingen te zam-n maakten vooral de jongere en zolls enkele nude uuioas afkenr'g van het lib n-almme. James MawdsLy, de leider van de ap>n <ers in L ine 'Shiro, zeide het op bet internationaal congres in 1886, t en hjj een overzicht gaf van Eagrlands toestand »de looaen waren gedaald en er was een groot aantal werkloozen. lederen dag werden vlasfabrieken gesloten. Alle bouw vakken verkeerden in een slechten toestand ijzergiete rijen bevonden zioh in moeiljjsheden en een de'do der scheepstiujmaierlieden was zonder werk b oom- machine makers hadden het ook slap. Brhondetis eenige zeldzame uitzonderingen we d de malai-e, waardoor de groote voorname nrtns-rtën getroffen werden, in dnitend en een bedrjjven gevoeld. Overwegende dat er een veel grroter aantal werkloozen was, rees natnnrljjk de vraag of er eenige kans op verbetering bestond. Hij gelooide

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1