No. 22 Honderd en achtste jaargang 1906. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. VRIJDAG 26 JANUARI. BUITENLAND. BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk f I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkery v|h. HERMs. COSTER ZOONVoordam C 9. Algemeen Overzicht. Gemengde M e d ed e e 1 i n ge n. Uit de Pers. De berichten omtrent den toestand van den groothertog van Luxemburg lniden zeer on gans iger wordt peen hoop meer gekoesterd, dat de patiënt in bet leven zal blijven. Aan de Neue Fret» Presse is vanwege den secretaris der Aartshertogin Maria Tneresia, die een zuster des Grootbertogs is, de volgende mededeeling gedaan »Naa wij van bevoegde zjjde vernemen, is de ziekte des Öroot hertogs te wjjten aan een inenting, welke Z. K. H. onlangs moest ordergaan wegens de te Loxembarg heerschende pokken. Tot op den dag der inenting gevoelde de Groot hertog zich volkomen gezond. Behalve Z. K. H. zjjn op het slot te Hohenburg verscheidene personen ziek ge worden, die met dezelfde vaccine waren ingeënt.'' In verband met dezen loop van zaken is de vraag omtrent de troonsopvolging in Laxembarg weder meer naar voren gedrongen. Zooals bekend is, heerscht in Laxembarg de Salische wet, waardoor vrouwen van de erfopvolging worden uitgesloten. Daarom mocht bjj het overlijden van koning Willem III, die groothertog van Laxembarg was, koningin Wilhelmina hem daar niet opvolgen. Groothertog Wilhelm heeft slech s dochters, geboren uit het huwelijk met een Portngeeecbe prinses, Marie Anno van Braganzadeze kinderen zjjn katholiek, en de grond wet van Loxembarg bepaalt, dat de vorst Evangelisch moet zjjn. Twee redenen das, waarom de dochters van groothertog Wilhelm hem niet zonden kunnen opvolgen. Na meldt echter de Frankf. Ztg., dat tusschen den groothertog en de regeering te Laxembarg alles is ge reed gemaakt, om zjjn oudste dochter, prinses Marie (ge boren 14 Jnni 1894) te doen opvolgen, onder regent schap van baar moeder. Dit zon steunen op den Wal- framschen huisregel, dat de Salische wat niet meer van toepassing ip, wanneer alle manueijjke afstammelingen zgu uitgestorven. En daar Wilhelm van Luxemburg de laatste manneijjke telg nit het Hais Nassau is, zou thans in Laxembarg een groothertogin kunnen opvolgen. De godsdienst.quaestie kan geen mo*iljjkheid veroorzaken, daar het overwegeede aantal Luxemburgers katholiek is. Van de 250,000 inwoners zjjn er slechts 2500 Evange- licht, en behooren er 1500 tot den Israëlietischen of tot een anderen godsdienst. In het conflict tnsschen Hongarjje en b e r v i zooals men weet, ontstaan door het Servisch- Bnlgaarsche handelstractaat, is nog niet veel van toena dering te bespeuren. De Times-correspondent te Weenen meldt, dat Oosten rijk voor bet einde van Februari geen verdere maat regelen tegen Servië kan nemenmaar de spoorweg maatschappijen besloten geen Servische goederen te ver voeren, ncch in transito-verkeer, noch met bestemming voor de monarchie. Op 1 Maart zal het Oostenrpsch- Hongaa'scho douanetarief aao de Servische grens worden toegepast, waardoor de voornaamste markt voor den Serviscben uitvoer gesloten wordt. De economische ver liezen voor Serv worden door de Oostenrpsche pers zeer boog geraamd ongeveer 90 pet. van Hen geheelen uitvoerhandel van Servië gaat naar Oostenrp de uit voeren van de monarchie naar Servië daarentegen be dragen slechts 2 pet. van den geheelen Oostenrpschen handel. In cjjfers uitgedrukt: Oostenrp voert naar Ssrvië uit voor 1,500 000 pond sterling, Servië naar Oostenrp voor 2,500,000 pond sterling. In Oostenrp rekent men er dan ook op, dat de positie van Servië spoedig onhoudbaar zal worden en dat Servië den eenigen weg zal opgaan om uit de moeilpheid te gerakenhet kabinet-Stojanowitsj ontslaan en vrede zoeken met de monarchie. De Times-correspondent is er nog niet zoo heel zeffer van, dat het zoo gaan zal; hij meent, dat Servië nog niet zoo heel gemakkelp zal zjjn te buigen en bjj vraagtof Oostenrp wel reden heeft om zoo verheugd te zp op de vooruitzichten der overwinning. Want het is de vraagwie van de twee het meeste ljjden zal. Servië kan wellicht een ander uitvoer-kanaal vinden maar de monachie kan in de groote behoefte, die zjj aan Servische varkens heeft, moeilp van elders voorzien. Frans Kossntb, de leider der Hongaarsche nationa listen, heeft aan journalisten te Belgrado een telegram gezonden, waarin hjj huD verzekert, dat zpe sympathieën aan Servië's zgde staan. Uit dien hoofde heeft de Hon gaarsche Regeering in een openipe verklaring haar ver wondering uitgedrukt, dat de leider der parlemeutaire meerderheid de Servische Re^eering aanmoedigt op een tjjdstip, dat de Monarchie met Servië in twist is ge raakt en Hongarp's belangen door Servië geschaad worden. De sluiting van de Hongaarsche grens is dadelp op de geldmarkt te Belgrado merkbaar geworden. Waren Maandag de 20 fr. goudstukken ter beurze nog met een opgeld van 2 cont'mes te krjjgen, Dinsdag was het agio al tot 25 centimes gerezen en men vreesde voor nog grootere duurte van het goud. Het inventariseeren van de kerkeljjke goederen in Frankrjjk krachtens de wet tot schei- ding van Kerk en Staat blpt lang niet overal rustig te zgn toegegaan. Dinsdagmiddag aldng ontleenen wjj aan de Haarl. Ct beeon men er mee in de kerken van Bordeaux. In de hoofdkerk heeft de pastoor, na protest, het opmaken van den inventaris door den inspecteur der domeinen bijge woond. Te Sables d Ülonnes was eene groote menigte volks tegenwoordig die krachtdadig protesteerde. Bg zgn heen gaan werd de onder-inspecteur van de registratie door de menigte omvergeworpen. In het gevecht, dat hierdoor ontstond, werden verscheidene personen gekwetst. Te Goanme beletten do zeelieden den omvanger in to kerk te komen. De opschudding in de stad was groot In Fran-ch-Vlaanderen ontBtond ook groote beweging onder het volk. Te Bergnes waren een duizendtal personen naar de kerk gestroomd om te protesteeren. De maire Do Olaives, oud-senator, vergezelde den ontvanger. De pastoor-deken, Deman, las een krachtdadig protest voor de maire verklaarde dat bjj zich daar bevond als vriend en den inventaris afkeurde. De ontvanger aanvaardde het protest door de leden der kerkfabriek geteekend en drong met moeite door het volk om heen te gaan. Te Bourbourg kreeg de ontvanger van den deken en de leden der kerkfabriek bevel heeu te gaan, zonder den inventaris te hebben kunnen opmakeu. Te Grevelingen werd hem elke inlichting geweigerd. Hij vroog ook de opening van het saorementshuisje, maar de daken antwoordde dat zulks niet zou gebeuren. Drie honderd personen hadden gezworen dat men over ban lp zou gaan, alvorens het H. Sacrament te ontheiligen. Hierop ging de ambtenaar been. Te Warmhoudt en te Hondschots ging het evenzoo. Te Boulogne is de bosdelbeschrping in de O.-L.-Vrou- wekerk door ongeregeldheden gevolgd. Een troep menschen viel den ontvanger en den inspecteur aan, op 't oogen blik dat zjj de kerk verlieten, zjj vluchtten in het politie commissariaat. De agenten moesten uitrokken om de lieden uiteen te drpen. 's Namiddags was er eene groote menigte voor de kathedraal bjjeen, in afwachting van de regee- ringsambtenaren, maar dezen lieten zich niet meer zien. De verkiezingen in Engeland. De liberalen gaan voort met hun overwinningen. Zij hebben nu reeds een meerderheid van 53 stemmen boven die vas alle andere partjjen tezamen. De arbeiderspartij, op welker candidaten nu al ruim driehonderd duizend stemmen meer uitgebracht zgn don in 1900, hebben weer drie zetels veroverd, maar de liberaal Pollard heeft te Eccles in Lancashire Been Tillet verslagen. Von Billow e" de sociaal-demooratie. Op de interpei|at,;e ;n j,et Pruisische Heerenhuis of de Regeering i,et mogeljjk acht. de bet vaderland vpndige handelingen van de socia»l democratie met goed gevolg te bestrijden door dn middelen van de b°ataande wet geving beeft von Bülow geantwoord, dat bet de onbe twistbare plicht van elke regeering is aan de gevaren, die bet vaderland door de sociaal-demnoratie bedreigen, beslist bet hoofd te bieden. Door betoogingan en be dreigingen laat de regeering zich niets afdwingen. D" regeoring acht uitbreiding van bare bevoegdheden niet noodzakelijk, maar val van bare wettelijke bevoegdheden beslist gebruik maken. Aaneensluiting van alle bnrgelpe elementen is in deze ernstige tijden dringend noodza kelijk. Het parool voor de regeering en de burgerlijke nartjjen moot zijnTegen de revolutionnaire sociaal- democratie. De overmoed der sociaal democratie zou niet zoo gestegen zp als n'et van bu'gorlnkfl ziide, in ge rlrgschstMng van het dreigend gevaar, de voorzichtigheid uit hot oog verloren was. Bülow eind'gdo met de aan maning aan de burgerlijke partjj-n om eensgezind te vp tegenover den gemeenechappelpan vijand. (Levendige to»iu'ching3n). Het verlies van de .Aquidaban". De vreeselijke ramp die in het begin dezer week de Braziliaansche marine heeft getroffen, is een der zwaarsfe, die in de laatste jaren bij een oorlogsmarine is voorgekomen, wanneer men n.l. de schepen, die bij een gevecht te gronde zijn gegaan, buiten beschouwing laat. Het verlies is voor Brazilië te zwaarder, daar onder de ongeveer 209 omgekomenen zich een aantal der bekwaamste bevelhebbers bevonden. Maandag had de „Aquidaban" Rio de Janeiro, waar het de ter eere van een Engelsch eskader gegeven feesten had bijgewoond, verlaten om zich naar de kleine haven Jacarapagua te begeven, die slechts 17 zeemijlen west zuidwestelp van de hoofstad derBrazi- liaansche republiek ligt. De „Aquidaban" had bevel den kruiser „Barrosa" die een groot aantal regeerings- ambtenaren aan boord had, te escorteerende minister van marine zocht n.l naar een geschikte plaats voor een nieuwe werf. De schepen schijnen ge urende den nacht in Jacarapagna te hebben geankerd. Het eenige, wat men tot dasverre weet is, dat de ontpli ffing omstreeks middernacht in een munitie magazijn van de „Aqnidabanc plaats had. Daardoor werden in de eene zijde van het schip een groot aantal gaten geslagen en door het plotseling binnendringen van het water kantelde het schip. Dit zou niet geschied zijn, wanneer de deuren der waterdichte afdeelingen gedurende den nacht gesloten waren geweest, zooals bij sommige marines is voorgeschreven. Zoo verloor Brazilië in 3 minuten een zijner beider groote linieschepen en werden 196 personen onmiddellp gedood en een groot aantal zwaar gewond De Braziliaansche vloot bezit thans nog het even groote linieschip „Riachuelo", verder twee kustpant- serschepen 7 beschermde kruisers, een kanonneerboot en een aantal torpedobooten. Maar het plan bestaat om de Braziliaansche marine belangrijk uit te breiden oor een bedrag van 50 millioen gulden wil men 3 groote moderne gepantserde slagschepen bouwen en bovendien zullen nog eenige inillioenen worden besteed voor de in verhouding daartoe noodige kruisers, torpedo's enz. Schouwburgbrand te Antwerpen. Het bekende Var ëteifcenthea'er vScala* in de Anneeasens raat nabü de KvyseiLei te Antwerpen, dus wordt aan de N R Ct. geseind, is geheel afgebrand. Nog enkel de vier muren en een deel der portierswoning bleven over. De waarnemende directeur Phillippart, zp vrouw en acht jarig kindje zp gered, evenals de honden en apen, die vandaag voor 't eerst moesten optreden. De honden be vonden zieh in hokken onder het tooneel en hebben de menschen wakker nvhla t en gebnild. Di ooizaak der ramp is nog onbekend; men spreekt van de kachels die het water in de bmzen moesten verwarmer, maar die werden nagezien en met asch volgegooid. Anderzjjds meent men dat een sigaar door een der toeschouwers brandend ergens zon achtergelaten zp. Hoe het zjj, de schade is zeer groot. Een aardverschuiving. Een geweldige aardver schuiving, die binnen enb»le dageu een omvang aannam »an meer dan 1000 meters lengte en eenige honderden meters breedt", bedreigt bet dorpje Grngnay in bet kanton Wallis. Dit dorpje van 38 huizen en 200 inwoners ligt aan den rechter Rböne-oever, iu het gebied, berucht door bergstortingen, »Diablerets" genoemd. Ten gevolge van dn aanhoudende reg-ns is boven het plaatsje een brnnde strook erondi in beweging gekomen, w Ike langzaam, doch met een onweerstaanbaar geweld, dalwaarts gaat. hoornen ontwortelende on in haar vaart meesleurende. Enkele dagen geleden is, door den invloed van een plotse linge harde vorst, de bewegende massa tot staan gekomen. Doch bet gevaar dreigt natuurljjk opnienw, zoodra de do >i invalt en dan met te meer redon. De inwoners hebben allen hunne hnizen verlaten. De t o o v e r r o e d e. Er is in de Dnitache pers tegenwoordig dikwijls sprake van de tooverroede die in de hand van sommige personen in de aarde verborgen water en gond zou aanwgzen. Zelf wetenschappelijke mannen hebben zich met een onderzoek van de zaak bezig gehouden, maar even dikwjjls de mislukking als het slagen van de proefneming bpewoond. Er is een partij die vrjj van alle bjjgeloof is, maar het mogeljjk acht dat enkele zenuwaohtige menschen een electrischen stroom of zoo iets zouden kannen waarnemen, zoodra zjj met de roede boven een plaats waar water of goud verborgen is, komen. De landraad v. Uslar te Apenrade h)eft in elk geval, tereobt of ten onrechte, met de too verroede een grooten naam als bronontdekker verworven. Het Berl. TageblaU meldt nu dat hjj van de Duitsche regeering opdracht beeft gekregen, zich naar de kolonie Zn'dwest-Afrika te begeven, om naar water te zoeken. Men mag benieuwd zgn naar de uitkomst van deze zending. Sneeuw in het buitenland. Uit de Zw'tser- sche Alpen komen berichten van zware sneeuwvallen, die dorpen overstelpen en besscben vernielen. Bjj Domo- do'sola zp vijf reizigers onder de sneeuw b-dolve*. Een trein nit Mende naar la Ëastide Saint Lanrent is gedurende een sneeuwstorm op een open plek in de sneeuw bljjven steken, zoodat de passagiers den geheelen nacht in de waggons moesten doorbrengen. Een hulp locomotief, uit Mende afgezond n, kon den trein pas den volgenden dag bereiken en daar bet o> mngeljjk was, door de sneeuwmassa's heen te komen, keerde de trein met die locomotief nsar Mende trrng. De hongersnood in Japan heeft met bet in vallen van de vorst een schrikbarenden omvang aange nomen. Er sterven eiken dag honderden menschen van kon en honger. Een bekeerde. Laurent Tailhade, de bekende Fransehe anarchist, heeft in een brief aan le Gaulois verklaard, dat bg zich nit de politie' terugtrekt, #met een gevoel van walging" niet voor de denkbeelden maar voor de mannen H:e bij heeft gediend. »De laagheid en leeljjkheid van zekere kringen waarin ik verdwaald ben geraakts, zegt hjj, „hebben in mjj een «urige begeerte gewekt, om voortaan alleen t9 werken voor het schoone en het goede*. Politie en waarzegster. Een paar geheime agenten van politie te Zünch, d e jjverig zochten naar den dader van den diefs'al van 100,000 frs. nit een postwaggon van den Bondsspoorweg, bjj Tbnn gedeegd, waren belust op de uitgeloofde premie een helder ziende waarzegster gaan raadplegen. Die vrouw wst hun nauwkeurig te vertellen, waar het gestolen geld was, nameljjk in het huis van een spoorwegbeambte te Zü iob. De rechercheurs gingen na terstond naar het aangewezen buis, doorzochten daar alles ondanks bet protest van den bewoner en vonden natuurljjk geen spoor van het gestolen geld. Zjj znllen nu terechtstaan wegens huisvredebreuk. Turksche kwakzalvers. De kwakzalvers iu Turkije houden er een zeer bgzondere genee&wjjze op na. Zjj geven aau hun pat ën en water te drinken, waarin zjj gesmolten lood hebben laten druppelen, en het innemen van dien drank laten zjj, vóór en na, be zegelen door gezang. Het indroppelen van het lood ge- sohiedt mot de bedoeling ut de vormen van bet gesmolten metaal voorspeilingen te doen, meestal vau zeer dreigenden aard. Sommigen volet nog een andere methode, be staande in het voorschrjjven van het uitsluitend gebruik vau droog brood zonder zout, gedurende 70 dagen. Als bet niet helpt wjjt men bet aan het booze oog, of aan de ongeluksster van den ljjder. Daar de genee wjjze van het droppelen van lood vooral toegepast wordt bjj be smettelijke ziekten, rn daarvoor alleen hulp wordt gezocht els er gevaar dreigt, worden deze op een onrustbarende wjjze onder de bevolking verspreid. Zjjn verdiende loon. Te Liverpool is een vspulle baas" die een aap bij den staart gevat en om zjjn hoofd gezwaaid had deswege tot vier weken gevangenisstraf veroordeelt. Do vronwendepgp. Op een plaatsje in Enge land is eene gebrekkige vrouw vaa 73 jaar in baar bed verbrand gevonden met eene pjjp, waaruit zjj bljjkbaar had liggen rooken. Onder Katholieke Ouderwijzers. «Treurige symptomen bg ons bgzonder katholiek onder- wjjs* noemt De Tijd het gebearde „op de vergadering van Katholieke Onderwjjzers te Arnhem, waar opeekomnn werd tegen het ontslag van den onderwjjzer Van den Berg aan de St. Willebrordusschool te Utrecht en den R.-K. oiiderwjjzers werd ontraden naar die sohool te 8olliciteeren. Mocht dit middel slagen dan zon, vreest het bLd, in 't vervolg een beslnit van 't schoolhestanr, het wik te recht of ton onrechte door de onderwijzers werd afgekeurd, voldoende wezen om elke bgzondere school, door de toewjjding en de offervaardigheid der Katho lieken opgericht eu onderhouden, ten doode te doen opsobrjjven Wat er, als het dien weg opgaat, moet worden van ons bjjzonder katholiek onderwjjs, hetwelk zonder de warme liefde en de milde offervaardigheid onzer meer- gegoede geloofsgenooten, alsook zonder de bereid willig heid van meer ontwikkelden, om zitting te nemen in schoolbesturen en bun tjjd en zorgen aan de zaak van het katholiek onderwjjs te wjjdon, thans en in de toekomst evenmin bestaan kan als tot dusver, durven wjj Diet voorspellen. En dat door de schuld vau katholieke onderwjjzers en dat, terwjjl over 't algemeen door onze schoolbesturen en door kerkeljjke en wereldljjke autoriteiten, die over ons bgzonder onderwijs gezag hebben, den laatsten tjjd vooral gepoogd wordt de positie hunner onderwijzers, ook onder stoffelgk opzicht, zoodanig te verbeteren, dat reeds de nag ver van de onderwjjzers der openbare sohool er door werd opgewekt I Is het inderdaad niet treurig, diep treurig Sprcckkwaal. Men weet hoe de Tweede KamerJ sleoh's met moeite de behaudeling der Staatsbegrooting in 1905 vóór Kerst mis ten einde heeft gebracht. Om de debatten tot hnn recht te doen komen moest des Zaterdags en des Maan dags vergaderd worden en desniettemin wae de tjjd toch nog te kort om alle gewichtige aangelegenheden grondig te behandelen. Onderwerpen van belang, zooals de positie van het spoorwegpersoneel, het Post- en Te- legraafwezen en de Staatsexploitatie van spoorwegen moesten bovendien worden uitgesteld. Dr. Nolens, de afgevaardigde v ror Venloo, wjjdt een artikel aan deze uitgebreidheid v«n dn debatten iu de Tweede Kamer in de Venloosche Courant. Dr. Nolens eoemt eenige hulpmiddelen op om in dezen toestand verandering te brengen, maar beschouwt die zelf als niet afdoende, als de «spreekkwaal", zooals hg het noomt, niet genezen wordt. Al die middelen zoo gaat Dr. Nolens dan voort znllen weinig b ten, als de Kamer-zelvè geen zelfbe perking betraobt. De voorzitter kan daartoe maar zelden iets bjjdrageD, nl. als do sprekers zich bniten de orde begeven, wat bjj algemeene beschouwingen moeiljjk is, Overigens kan bjj eens eeo vermaning laten hooren, waarvan ieder meent, dat ze niet op bem maar op een ander toepasselgk is en voor de rest zal hg de spreek- kwaal maar moeten laten doorzieken. De Kamer zelve zou echter uit haar midden de slechte gewoonte kunnen bannen om redeneeringen te baseeren op courantenknipsels, v aar van er soms gebeide kolommen worden voorgelezen. Zjj zon nit de monde linge behandeling kunn n weglaten al wat reeds in de schiifteljjke over en weer voldoeade uiteen s gezet. Misschien zouden eenige aphorismen van Timón aan ds wanden der Kamer plaats kunnen vinden, o. a. »Un argument répé est comme an diner récbanffé". (Een herhaald a'gumont is als opgewarmd eten). «N'onbliez paB, qaand vous anrez commeucé, de flair". (Veigeet niet, nadat gjj begonnen zjjt, te eindigen.) »Ne parlez qne pour dire qu-lqne chose et noc pas seulement pour qu'ou dise que vous avez parlé". (Spreek om wat te zeggen, en niet alleen opdat gezegd worde, dat ge gesproken hebt.) Hoe dit zjj meer ware waar- scbjjnljjk te winnen als de partjj-groepen-zelve èn bjj de voorbereiding èn bjj de behandeling tot eeoige stelselmatige behandeling in eigen kring konden beslatten. Voor toepassing van verschillende middelen, die van verschillende zjjden tot betering van den toestand worden aangeprezen, is voor sommige zelfkennis en zelfbeperking der leden noodig. Voor andere wjjzigmg van bet roglement van orde der Kamer, en voor nog andere zelfs wjjziging der Grondwet. De Blntang Hindia. Do vriendeljjkoed'in van den gouverneur generaal Van Heutsz, jegens de «Bintang Hindia", het blad van onzen medewerker Olockener Brousson, laten de Indisohe pers met met rust. In kraj,sa termen komt het Soer. Handelsblad er tegen op, dat vermoedeigk aan dat weekolatl een renteloos voorschot van 20 mille zal worden vei strekt. De oppositie wordt er niet, beter op na een artikel in de laatst ver schenen «Bmtaug Hindia", waarin wori.t erkend, dat het blad lot voor kort niet zeer schitterend ging, en dat de kol mei Clookeuer B ousson (.le vader van den luitenant- buitet-dienst van dien naam) om de zaak gaande te houden, ook jui-t precies 20 mille hód voorgeschoten. Indien dus de legeering aan de »B. H." hot bovenge noemde voorschot u.tk-err, dan valt bet niet moeiljj* te radeu, waar dat geld zal bljjven, schrjjft K. W. in het Indische Nieuws van den Dagen hg vervolgt: Nu vind iK het volstrekt niet onbiiJgk, dat de kolonel zgne spaarduitjes terugkrggt, maar ik v:nd het wel on billjj s, dat er bezuinigd wrrdt op kleine en arm zalige tractementen en met het daarnit tezameagegaarde geld iemand in Den Haag wordt schadeloos gesteld voor het verlies dat hjj door zjjne ondoordachte handel- wjjze lgdt. En ik zou het even ondoordacht vinden van hel gouvernement als van den kolonel, indien het, zonder zich te overtnigen van do levensvatbaarheid van het prulblaadje, en hoe de administratie daarvan was ingericht, en welke salatissen daar worden betaald etc. etc., zich gelde gk dat is te zéggen: met óns geld in de zaak interesseerde.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1