No. 23 Honderd en achtste jaargang. 4906. DAGBLAD VOOR .ALKMAAR EN OMSTREKEN. Dit euif bestaat uit 2 Mes. bTnnenlAND. 2 ire ZATERDAG 27 JANUARI. „Wie meent te staan BUITENLAND. ■vte. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor At/kma au f 0,80franco door het geheele Rijk f I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. TelefoonuuMMer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Algemeen Overzicht. Gemengde M e d e d e e 11 n ge n. Uit de Pers. ALKMAARSCHE COURANT. t Er hebben gebeurtenirsen van droeven aard bjjwjjlen plaats die diepe indrukken wekken, welke op hen die vatbaar er voor zjjn willen inwerken. In den laatsten tjjd hondt een feit telkens onze ge dachten bezig. Het laat. one niet los. De dagbladen spreken er gedurig van. Onze zielen zjju er van vervuld. Het kan en mag niet anders wezen. Als medemen8chen eens hoog staand, geacht, ge vierd, onbepaald en onvoorwaardelijk aller vertrouwen ondervindend zedeljjk dalen en vallen van het voetstnk waarop men hen had gesteld, dan komt over ons een gevoel van bittere telenrstelling en dit getnigt vóór ons. Mes had de zoodanigen zoo gaarne bljjven achten. Men schaamt zich noode over anderen. Dat kost pjjn. Trenrige uitingen van zedeljjke afdwalingen hebben allen iets te zeggen en iets ter ernstige overdenking aan te bieden. Anderer zedelijk dalen mag nimmer ons worden een oorzaak van achteruitgang in ons denken, gevoelen, oordeelen. Wij hebben dan dnbbel streng op ons zelf toe te zien. Geen kreet, van lage wraakzucht vervange een stemming van natourljjke en alleszins verklaarbare verontwaardiging jegens den gezonkene, van innige deernis met dien3 slachtoffers Geen droevig feit, geen wandaad, door een medemensch bedreven, mogen in ons doen gehoron worden een wan trouwen in menschen, hetwelk zon knnnnn doen zeggen dat afschuwelijke woord wees trouw, maar vertrouw nie mand meer!" Ach, ons genoraliseeren, waardoor zoovele edelen wor den miskend, gegriefd, beleedigd I Anderer zedelijke struikeling zjj ons g6en oorzaak van een hoogmoed en eigengerechtigheid, die doen uitroepon op verwaten toon: „Wat sta ik toch hoog; mjj zou iets dergeljjks nimmer kunnen overkomen 1" O die duivel van den hoogmoed Anderer val doe ons hopen dat hun oogen mogen opengaan, dat hun slapende gewetens spoedig ontwaken, indien het nog niet daartoe kwam, opdat zjj komen tot het inzicht van wat zjj misdreven, als den weg tot innerljjke vernienwinglegge ons de vraag voor»in hoever ben ik medeplichtig aan de afdwalingen van wie mjj omringen wat had ik knnnen en dns moeten doen om zooveel mogeljjk te voorkomen, te verhoeden Tegenover slachtoffers van een onheiligen harts'ocht, welke deze ook zjj niet donken aan boosaa>digheid, aan slechtheid en algeheele zeddjjke ontaarding, aan eer zóo gewild hebben, maar aan een zedeljjke verblindheid, aan een innerljjke zwakheid welke het onmogelijk msaktec aan machten en invloeden en booze inblazingen op den daar het hoofd te bieden. Dit is de tragedie: de zware strjjd tnsschen het vol brengen van het goede dat men lief heeft en het niet knnnen van dat wat men wil als zedeljjk wezen. In de diepte van ons wezen ligt niet het elechte, maar het goede, dat verduisterd, nimmer vernietigd worden kan. Wie meent te staan Een mensch ban dalend. w. z. iedere mensch staat aan dat gevaar bloot. Minder worden in geestdrift voor het hooge, in geloof in zich zelf, in anderen, in een toekomst, in eerbied voor verhoven begins-len, zót begint het dalen. S'raks wat aanvankeljjlc in ons verborgen bLef openbaart ziob ons achteruitgaan in woorden in daden, in gedragingen. Ons zinken wordt waarneembaar en anderen slepen w' allicht mee. „Prjjs niemand gelukkig vóór zjjn dood." Wjj meenen allen stevig te staan. We g-ian het leven in, fier, moedig, welbewast van ons willen en kunnen, vervuld van eerbied voor het men- schelqke in ons. Wjj zullen pal staan, velerlei trotseeren en „neen'1 zeggen. Een heerlijk lovensdevies een ongerepten caam een onbezoedeld karakter als erfenis achter te laten - is het onze. Sohoone idealen dragen ons. Een tjjd gaat alles goed. Maar op zware proeven worden allen gestald. Da werkelijkheid maakt hot nie mand gemakkelijk. Gelukkig trouwens 1 Zoo moeten wg mensch worden. Deugd is geen deugd, zoolang zij niet beproefd werd. Wie het zwaard aangordt, beroemt zich niet als wie hei ontgespt Geen zegelied zingen als de strjjd nog begionen moet. Zien we allen toe op ons zelf, op bet geesteljjk voed sel dat wg gebrniken, op wat wjj hooren, zien, Inzer. Wakker zjjn I De zonde ligt op den drempel. Is de deuT op 08n kier geopend, dan komt zjj binnen, als een roofdier azend op prooi. Zien we toe op d'onzen, de ons omringenden! Huo strnikelen zjj niet ons vonnis Lu als menschen dalen f Jawat dan Men kan verBtooten men kan ook trachten te winnen 1 Men kan vernederen men kan ook pogen op te heffen Men kan verachten men kan er ook naar streven te redden 1 Droevige feiten als waarvan deze dagen ontroerend spreken roepen ons toe: „wie meent te staan, zie toe 1" Eén ding staat vastieder mensch is ten allen tijde in gevaar. J. P. T. A. Wjj hebben gisteren mededeeling gedaan van de krasse uitlatingen van Prins von Billow in het Pruisische Heeren huis, gericht tegeu de sociaal-democratie. Men mag er zich over verbazen, dat een man als Von Bülow zoo blind is voor de waarheid, dat dergeljjke felle uitvallen altjjd gebleken zjjn in het voordeel van hen, tegen wie zjj gericht worden. Waarljjk, zoo lang er nog toestanden bestaan in Pruisen als onlangs door de Vose. Ztg. in het licht werden gesteld, zou 't wjjzor zjju de hand in eigen boezem te steken, dan met uitdagende woorden de partjj tegemoet te gaan, die dergeljjke onduldbare toe standen hekelt. Dit echter verder in het midden gelaten en ons bepaald tot het feiten-relaas. Het bljjkt, dat de verklaring door Von Bü'ow werd afgele-'d in antwoord op een inter pellatie van graaf Eulenburg over de sociaal democratische gevaren en de middelen ter bestrjjding daarvan. De interpellatie was aangekondigd door graaf Finck von Finokenstein, doch ter inleiding werd het woord gevoerd door graaf Eulonburg. Op scherpe wjjze trad deze op tegen de vStaatsfeiudlicbe Umsturzpartei,» die »zich richt tegen godsdienst, troon, vaderland, familie en bezit, en er niet voor terugdeinst ho' buitenland tegen hst eigen vadarland ter hulp te roepen en de revolutie in Rusland met haar moorden en brandstichten als een navolgenswaardig en geoorloofd middel voor het geknechte en van rechten verstoken volk in woord en geschrift voor te stellen.» Hg meende, dat >bet plioht is tegen zulk een politiek op te treden" en bij wilde de vraag stellen, >of bij znlk een toestand iemand, laat staan eene millioenen tellende partjj, den eisoh kan stellen da staatsburgerlijke wetten die de grondwet waarborgt, uit te oefenen, zonder da<rbjj tegelijk de plichten te vervullen, die daarvan het nood zakelijke gevolg zijn." De interpellant wees er op, dat de onderneming van den vorigen Zondag mislnkt is. dank zjj het optreden van de regeering en de politie. »D« eooialietieoho loidor- hebben een persoonlijken afkeer», betoogde graaf Enlenbnrg, »om sich in den kruitdamp te begeven maar zjj zullen alles doen om de verwarde en verleide volgelingen tot den strjjd te voeren, horwei zjj allerminst de verantwoor delijkheid op zich zullen nemen voor de offers, die bjj de onbezonnenheid der groote massa licht zonden vallen. Waet het bljjkt, dat de massa de bevelen der leiders volgt.» Graaf Eulenburg ziet een groot gevaar in hot recht van vergaderen en vreest dat het toegeven aan de eischen der sociaal-democratie, verloden Zondag gesteld dat is dns veibetering van het kiesrecht in Pruisen tot verval van het Duilsche rjjk zou leiden. En hij vroeg of de regesring aas de bestaande wetten genoeg heeft voor de bestrjjding van de socialistische ondernemingen Is dit niet het geval, dan zullen op andere wjjze middelen moeten worden geschapen, om de revolutionaire beweging tegen te gaan. Met een beroep op de medewerking van alle beschaafde elementen des volks tegen do »gewotenlooze vergiftiging» van het volk, eindigde graaf Ealenburg zjjn rede, waarop toes Von Bülow het door ons vermelde antwoord gaf. De Peterburgsche correspondent van de Matin deelt mede, dat de Russische regeering ernstige be zorgdheid koestert voor een agrarisoheu opstand in het komende voorjaar, tengevolge van het mislakken van den tarweoog-t. Vjjf en-twintig gouvernementen worden be dreigd met ernstigen hongersnood. Het gerucht loopt, dat de regeering van plan is groote werken van algemeen nut te doen uitvoeren, ten einde werk te verschaffen aan een millioen verarmde boeren en dat het plan om een verbindingsweg door middel van kanalen aan te leggen van de Oostzee naar de Zwarte Ze*, weder in overweging wordt genomen. Hoe het nog steeds in Aziatisch - P. usland toe gaat moge bljjken nit het volgende telegram nit Wladi woetockMatrozen drongen op 22 Januari het wapen- magazjjn binnen en maakten zich meester van goweren en mnnitie. Den volgenden dag hielden zjj eene vergadering, waarbjj zjj gewapend waren. Na de vergadering wilde een afdeeling naar het huis van den commandant trekken om de vrjjlating der gevangenen te eiBoben, maar onder weg werden de betoogers door het vnnr der maxims teruggedreven. Donderdag vernam de commandant- generaal Selidauof dat de batterjj door met geweren bewapende artilleristen was vermeesferd. Hjj begaf zich naar de batterjj sprak de mannen toe en slaagde er naar het scheen in, de muiters te kalmceren, maar toen hij de batterjj verliet, vuurden de m altars op hem en verwondden hem aan bals en boret. Zijn toestand is gevaarlijk. Z*s sotnies kozakken kregen last met maxims van Niobolsk naar Wladiwostock te gaan om de orde te herstellen. Servië geeft niet dadeljjk pad. Het strib belt tegen zooveel het kan. In antwoord op de plotselinge sluiting van de grenzen der Ojstecrjjksch-Hongaarsche Monarchie voor levend en geslaoht vee uit Servië, beraamt de Regeeriug te Belgrado de volgende maatregelen van verweer: den Oostenrjjksch- Hongaarschen handelsagenten or. reizigers wordt het ver- bljjf binnen het Koninkrjjk ontzegd de voorrechten toe gestaan aan de Oos'enrgksch-Hongaarsche Donau-Stoom- vaartmaatscbappjj worden ingetrokken; alle contracten, eslo'an tnsschen den Servischen Staat en Oostenrjjkseh- Hougaareche fabrieken, worden opgezegd. Bovendien is voor de uit Oostonrjjk-Hnngargs komende personen aan de Servische grens het bezitten van een pas verplicht gesteld. De bladea te Sofia sporen de Servische Regeering aan, te volharden in haar verzet. Niets natuurlijker trouwens dan het genoegen, waarmede de B ilgaren Servië gewik keld zien in een coofliot met Oostenrjjk Hoogarjjo, welke Mogeudheid sedert een reoks van jaren het vorsiendom Bulgarjje op het Balkan-schiereiland den voet pleegt dwa'S te zetten Door zich van don Oostenrjjkschen leiband los ta trokken, handilt Servië in het belang der eerzuchtige en bekwaam bestierde politiek van Bulgarge. Met groote handigheid hseft Bolgarjje zelf den twistappel, in oasu de Ssrvisch-Bolgaarsche Tolunie, tnsschen Ween en en Bel grado neergeworpen. De Belgische katholieke bladen verschjjnen in rouwrand wegens het overljjden van kardinaal Gaossen s, den aartsbisschop van Mechelen. Het Handelsblad van Antwerpen noemt het een wreede, onverwachte slag voor het katholieke België. Dnz tijding heeft in onze stad, in alle katholieke kringen en middelpunten, diepe ver slagenheid en rouw teweeggebracht, want de kardinaal was ook te Antwerpen populair en vooral in onze volks kringen het voorwerp van kinderljjke vereering en ge negenheid. Hjj was toch onze voorlichter, onze leidsman als trouwe zonen volgden wjj zjjn voorbeeld, aanhoorden zjjne ver maningen en luisterden naar zjjne raadgevingen. Zjjn afsterven is dus, voor alle katholieken een Zoo groot verlies, als het afsterven van een eigen vader en als ronwende kindeken staan wjj thans in gedachten ge schaard rond de doodsponde van den beminden kerkvoogd." Pieter Lambert Giossens was een boerenzoon van 't kanton Vilvoorden, geboren te Perk 18 Juli 1827. Hjj genoot het eerste onderricht op het seminarie van zgo geboorteplaats en werd daar in 1850 tot. priester gewjjd. Na nfloop van zjjn studiën, werd hjj tot boogleeraar in de wijsbegeerte aan hetzelfde seminarie benoemd. In 1854 benoemde de toenmalige aartsbisschop van Mechelen, kardinaal Sterkx, hern tot vice secretaris, daarna tot zijn secretaris, bjj bleet in die betrekking aan bjj den opvolger in het, arebi-episoopaat, rasur. Deohamps, die hem in 1878 tot zijn vicaris-generaal benoemde. Daarna, in 1883, coadjutor van den bisschop van Namen, werd bjj, den ajsian Maart 1884, op don nartsbisschoppelrken stoel van Mechelen geplaatst. Vjjf jaar later verwierf hjj het kardinaals- purper. Als bisschop en kardinaal, zegt de Vlaamsche Oazet van hem, voerde hij een zeer teruggetrokken leven en zjjn tafel, 's middags, was een gewone burgertafel, zonder veel pracht of weelde; hg was een bjjzondere vriend van M. Beemaert en van den Koning, voor wiens grootsch werk hij veel achting koesterde. M. Goossens was een der vier of vjjf Balgen die drager zjjn van 't Groot-Lint der Leopoldsorde en heeft deswege bjj zjjne begrafeni-i recht op de eerbewjjzen van talrjjke regimenten van 't lecer. De scheiding van Kerk en Staat in Frank- r ij k. De Aartsbisschop van Tours h»eft aan zijne gees telijken last gegeven, wat de inventarisatie van de kerkeljjke goederen betreft, aan de mannen der wet te gehoorzamen, nadat dezen de bewjjzen hunner bevoegd heid hebben overgelegd. China en Amerika. Volgens den TYroM-oorres- pondont te WaQhington zjju de verderfeljjke gevolgen van de Cbineesche uitsluiting van Amerikaansche goederen niet meer te bemantelen. De invoer uit Amerika in China is met 70 pot. afgenomen en Australisohe tarwe heeft er de AmerikaanBehe vervangen. De Cbineesche commissie, die in Amerika de staatsin stellingen komt bestudeeren en mi°schien ook wel over dien »boycot« spreken, is te Washington door President Roosevelt ontvangen, die de heeren bjj ziob aan een vroeg- maal noodigde. Het hoofd der commissie, Tai-Hung- Chi, stelde den President een eigenhandigen brief des Keizers ter hand. P r a o h t i g Jacques Lebaudy, de Keizer van de 8abara, hreft, naar Ranter uit Parjjs meldt, aan de gevolmachtigden te Algericas een brief gericht, verzet, aanteekenende tegen zijne uitsluiting van de conferentie. De Tooverroede. De TdgUche Rundschau ver neemt nog aangaande de zending van den landraad v. Uslar, den bron-ontdekker met de Tooverroede, naar Uuitsoh Zuidwest-Afrika, dat hem zjjn opdracht is ver strekt op wensch van den Keizer, nadat een groot aantal verklaringen van vele provinciale overheidspersonen en ook van het ministerie van openbare werken het succes van Uslar's werkzaamheid gestaafd hadden. Di weten schap heeft w^l niet veel fiducie in zjjn wonderdadige bekwaamheden, maar nu de man zooveel water in Duitsch- land zelf heeft kannen aanwjjzen, meent men het recht, te hebben, om het ook met hem eens in de streken in de kolonie, die arm aan water zijn, te probearen. Varia nit den Engeischen verkiezings- s t r jj d. Tengevolge van vergissingen bjj 't opmaken van kiezerslgsten, naamsverwarringen enz., hebben bjj de verkiezingen in Engeland een tiental of mser vrouwen meegsatemd. De Daily News ziet mat welgevallen hierin een eersten stap om tot erkend vrouwenstemrecht te komen. Over eenigen tjjd, zegt zjj, zullen een honderd vrouwen meestemmen, dank zjj begane fitters, waartoe zjj zeiven de band zullen hebben geleend en daarna dui zenden, totdat gewoonterroht wet en de vrouw wordt de gelgke des mans. In elk geval wordt door de thans bjj ongeluk mogeljjk geworden stemmingen zelfs de geest der conservatieven voorbereid op de onvermjjdeljjke uitbrei ding van het kiesrecht ook tot die volwassenen die toe vallig tot het vrouweljjk geslacht behooren. Onder de ijverige kiezers in zeker district was er óók een zonder bsensn, die zich op een plankje voortscboof en die door twee politieagenten werd opgetild om zjjn stembiljet in de bus te werpen. Te Kingstown, waar de Unionistische oandidaat werd gekozen, kwam onmiddelijjk na het bekend worden van de verkiezing een fakkelfabrikant bjj diens oomi'é, om te vragen'of het niet een partij van 1000 fakkels wilde koopen voor feestbetoon ter eere van den gekozene. De liberale oandidaat, had, zeker van zjjne overwinning, die fakkels alvast vooruit besteld; maar zjj waren nu voor hem niet noodig. Gelegenheids-munt. Ter herinnering aan de zilveren bruiloft van den Duitschen Keizer, zullen er stukken van 2 tot 5 mk. met den dobbelen beeldenaar van hem en zjjne gemalin en de jaartallen 1881 en 1906 in omloop gebracht worden. Door en over den Simplon. Donderdag is de eerste personentrein, bestaande nit een locomotief en vier rjjt.uigen, door de C'mplontnnnel gereden. De trein ver trok 's morgens om 8 nar 46 min. van Brieg en kwam om 9 uur 38 min. te Iaelle aan. De temperatuur iu de tunnel was niet hinderljjk. Reizigers, die tjjd hebben, zullen ook na de opening van de simplonljjn over den Simnlon kannen bljjven rei zen. De postwagendienst blijft. Van 15 Juni tot 15 Sep tember zal er een postwagen voor vier personen van Brieg naar Iselle rjjden hjj wisselt van paarden op S m- plon-Knlm. In den overigen tjjd van het jaar rjjdt er een postwagentje voor twee personen van Iselle naar Simpltin-Dorf. Loon voor huisarbeid. Naar aanleiding van de tentoonstelling van huisarbeid bevat, de Weltspiegel eenige afbeeldingen van thuis vervaavdigde voorwerpen een goed gesneden honten beeldje uit Oberammergau, waar aan de hontsnjjder 11 pfennig per uur verdiend heeft; een kant uit het Ertsgebergte, waaraan het werk met 1$ pfennig per nnr betaald werd; een paar laarsjes die den maker 19 pfennig per nnr opleverden; een kruis hout dat gesneden werd voor 7 pfennig in bet nnr. De Berljjnsobe blouse- en rokkenmaaksters verdienen 5 tot 7 pfennig in bet uur I En deze arme menseden zijn niet eens opgenomen in de verzekering tegen ziekte, den ou den dag en ongeschiktheid. De Duitsohe pers hoopt dat de leden van den Rjjksdag bjj het zien van die voorwer pen bewogen zullen worden om iets voor de arme huis arbeiders te doen. Tragisch uiteinde van een goochelaar. In het restaurant van het hotel «Zum Storchen» te Ba zel is Woensdagavond de gooohelaar Blumenfeld dood geschoten. Eon nummer van zjjn programma was, dat bjj door iemand nit het publiek met een pistool op ziob liet. schie ten na het schot hanlde bjj dan een vooraf weggemrfi-ilde kogel uit den mond. Maar Woensdagavond vergat Blnmen- feld den kogel uit het pistool te nemen, en de gooohelgrap werd bloedige ernstde kogel trof den goochelaar in het voorhoofd. Een slaohtoffer van onthouding. De Amerikaansche dokter Selwyn Russell, te Pongh Keepsie, die zeer jjverde voor voedselbeperking, is overleden als slachtoffer van zjjn theorie Hjj was van oordeel, dat de menschen veel te veel aten en dat men zjjn hoeveelheid voedsel tot een minimum mosBt b«perken en hjj ging zelf daarin voor. Maar het is nu gebleken, dat hg zich zeiven heeft gedood door die onthouding. Hg had, geljjk men bij onderzoek constateerde, geen enkele kwaal of organisch gebrek en alleen onvoldoende voeding was de oorzaak van zjjn dood. Ookeenvereeniging. In Engeland richt men vereeniginsen op voor alles. Zoo bestaat er een Vereeni- ging tegen het tevroeg begraven. Een Anglikaaneehe aartsdeken vertelde Donderdag te Londen op een ver gadering van die vereeniging hoe hjj zelf in zjjn jengd 2} dag voor dood in een ljjkkist had gelegen. Een ver pleegster zag toen zjjn band bewegen, een dokte' werd geroepen en hjj kwam weer bjj. Een paar jaar geleden, zeide de Bpreker verder, was in zgo eigen gemeente een graf geopend en nit de ligging van het geraamte bleek, dat de begravene in de kist nog geleefd en zich bewogen had. De aartsdeken heeft voor alle veiligheid met de oni-ersiteit van Birmingham afgesproken, dat zjj zjjn Ijjk voor de snjjkamer krjjgt. 6 0 00 uren voor den spiegel. Een Engelsch j inrnalist-tatisticns weet mede te deelen dat een meisje van haar 7de tot haar 12e jaar gemiddeld 10 minuten per dag gebruikt om zich zelf te bekjjken tutsohen 12 en 19 jaar is een kwa-tier per dag nog voldoende, van 16 tot. 20 jaar minstens een half uur en van 20 tot 40 jaren brengen de meeste vrouwen minstens een uur per dag voor den spiegel door. Daarna vernrndart de dageljjks op die wjjze gebruikte tjjd tot ze op 60-jarigen leeftjjd tot hoogstenB 10 minuten is teruggebracht. Optellende komt men tot eei totaal van pl. m. 6000 nren dis iedere vronw in zeiibeechouwng Bigt. Geen «canard" inaar een gans. Te Larzicourt in Marue is eene gans, die in April, naar men hoopt, dan ongehoord hoogen leeftjjd bereiken z>l van tachtig j»ar. Zjj vertoont niet de minste kenteekeaen van haien boogsn leeftjjd, maar gaat dageljjks vlag en vrooljjk het veld in, omstawd van een gansche eerowaoht nataurga- nooten. Eigenaar van 't wonderdier is de heer Batonnier- Ménissier. Bloopers werk Na het overlijden van den heer Van Marken van Delft heeft de heer F. v. d. Goes in Het Volk een tweetal artikelen onder den titel »Een levensleugenu geschreven. Daarin critiseerde hg scherp het stelsel der modelfa- brieken. Volgens hem is er geen enkel positief goed in, ndat niet ook door zelfstandige actie van het pro«etariaat is te bereiken, op een wjjze, die voor deze klasse, duur zamer en waardiger is.« De modelfabrieken geven zoo merkte hjj verder o. m. op aan de arbeiders wien de oo^en zjjn opengegaan een allerduideljjksten maatstaf aan de hand van hetgeen de welwillendste soort van ondernemers

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1