Honderd en achtste jaargang. DAGBLAD VOOR ALKMAAR. EN OMSTREKEN. No. li 1906. 1AANBA6 Prijs der gewone advertentiën 29 JANUARI. Registratie-wetgeving* BUITENLAND Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheele Kijk f I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij V|h. HEKMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Algemeen Overzicht. Gemengde Mededeelingeu. ALKMAAR Iedere damo, die eon nieuw oorsot aantrekt, weet dat. het wel Teel mooier staat dan het oude, maar dat bet lang zoo gemukkeljjk niet zit. Belastingwetten zijn met kenrslgven te vergeljjken. De otide knellen minder dan de nienwe en zjjn dragelijker jaist omdat msn er aan gewend is. Zelfs een gedeeltelijke vernieuwing van san belasting- wet, doet in het algemeen onaangenaam aan. Wo kennen op dezen regel weinig uifzondsiingen. Esn dor uitzon deringen is de verandering, die de registratiewezen in 1882 hebben ondergaan en waarop het lid van de Tw ede Kamer Mr. Willem van der Kaay, die jaren lang dit district heeft vertegenwoordigd, geer grooten invloed uit geoefend heeft. In 1882 zjjn de rechten van verkoop van vastgoed verminderd van 4% tot 2°/0. Binnen hst jaar behoeft bjj verkoop voor denzelfden prjjs slechts J pet. betaald te worden eu de rechten op scheiding verschul digd warden gesteld op s/io Pe'* Ds overbedeolings- rechten zijn toen afgeschaft. Als kantonrechter te Leidan had Mr. van der Kaay in de practjjk kennis genomen van de groote moeieljjkfceden, die de hooge registratie rechten bjj scheiding te weeg brachten. Hjj heeft zjjn invloed aangewend om do nieuwe baleinen van deze be lastingwet op de goede plaats aaotebrengec, en dit is hem gelukt. Het nut der registratie van acten is uit een fi oaal oogpunt zeer groot. Deze belasting vormt een vrjj constante en belangijjke bron van do inkomsten dss rjjke. Slaat man de wet cp de middelen op, dan bljjkt het dat het lijjk jaarljjks 6 drie tiende millioen aan registratierechten beurt. De successierechten geven 12 millioen, het zegelrecht 4 en de vermogensbelasting bjjna 8 millioen. De hypotheekrechten, die betaald moeten worden door de personen die geld tegen hypotheek nemen, brengen f 640.000.— op. Dit is geen belasting op weelde 1 Aangezien het kamerlid Mr. Treub, eenigo weken ge leden, bjj do algemeene beraadslaging over de begrooting van 1906, dn herziening der registratie-wetgeving ter sprake biacbt, en aangezien de reden van bet heffen dezer belasting en de wjjze waarop de heffing geschiedt van algemeen belang is, schijnt het ons vv el gswenscht, dat de pers in deze aangelegenheid niet geheel het stil- zwjjgen bewaait. Ï3e registratie is een Franecbe uitvinding van 1581. De tegenwoordige wet dateert van 12 Dec. 1798. Hoe wel deze ondo wet herbaaldeljjk werd gewjjzigd, is het een schande voor ons parlement dat in inim 100 jaren men z'.eh niet Je moeite gegeven heeft deze wet in behoorljjken vorm te gieten. Immers hoe bclangïgk politieke beschouwingen ook mogen zjjn, voor het couranten lezend publiek, veel meer nut zoude worden "gesticht, indien men een doideljjke registratiewet opstelde want thans is er een afzonderljjke studie voor nood g om de bepalingen van Frimane, vanPJaviose, Ventose, Messidor, Biumaire, 1806, 1808, 1809, 1810, 1824, 1832, 1882, te loeren. Het oaverarjjdeljjk gevolg h ervan is, dat het publiek niet weet welk registratie>echt verschuldigd is en dat een zekere mate van wetgeleerdheid noodig is om deze rechten juist te berekenen. Om deze o.i. geheel overbodige ingewikkeldheid nog toetelichten, mogen ws in herinnering brengen, dat het recht op een acte naar den inbond verschillen kan als volgt: f 0 30, f 1.20, f 3.60, f 2.40 f 5, f 6, f 10, f 15, f 30, f 75, f 150, 3'4 p.ct., l£ p.ct., 3/8 p.ct., 3/16 p cf., 9/16 p.ct., 3/20 pot., 3/10 p.ct., 2 p.ot., 3 3/4 p.ct, 1 7/8 p.ct,, 7j p.ct. Voorts zjjn er acten die voor niets geiegristeeid worden en andere die vrjj zjjn va» de for maliteit' en derhalve niet geregistreerd behoeven to worden. Voorts is souitjjds registratierrch verschuldigd op de overeenkomst, al bljjkt deze niet uit een acte. Indien we de beeldspraak van zooeven mogen voort zetten, dan kunnen wo zeggen, dat het keursljjf telkens ia bjjgelapt, dat het thans niet gemist kau worden, dat het wel knalt maar toch draagbaar is en dat een geheel nieuw exemplaar, mits met de noodige zorg samengesteld zeer noodig is. Men moet mr. Treub volkomen geijjk geven, wanneer bjj zegt, dat de belasting verouderd en omslachtig is. De ouderdom behoeft niet nader toegelicht te worden en do omslachtigheid is niet moeilijk aan te toonen. Immers oorspronkelijk diende de registratie om aan acten een bepaalde dagteekeniog te geven. Verreweg d3 meeste acten, die aan het registratiekantoor worden aangeboden, n.l., de notariöele acten, hebben reeds een vaste dag- teekeuing. Bovendien is het registreeren van alle acten, die overgang van vast goed inhouden, geheel onnoodig. De mutatiereebton kunnen even goed door don bewaarder van het kadaster wotden gtïnd als door den ambtenaar der registratie, Mr. Treub heeft dit o. i. volkomen terecht- betoogd. Immers bjj hypotheken wordt eveneens het eveniedige recht geheven door den hypotheekbewaarder, teiwjjl de registratie slechts het vaste recht van f 1.20 ontvangt. Het regktreeren van een hypotheek dient inderdaad nsrgons toe. Men moet niet nit het oog verliezen, dat het publieke belang in hooge mate bevoordeeld wordt, indien forma liteiten worden beperkt. Het koopon eu verkoopen van huizen en land moet zooveel mogelijk worden bevoiöeid oe eenvoudiger en sneller dit in zijn werk gaat hoe nanuer kosten daarop vnller, hoe me r verkocht zal wei en, lig aat overgaan van vast goed van den een op den ander, van een huis b.v. profiteeren tal van nering- oon en. la nieuwe eigenaar moet een assurantie sluiten, moet den timmerman of metselaar het huis laten nazien, wil miuonien een winkel bouwen waar thans eeu woon huis s aat. Hg heeft den behanger en stoffeerder noodig, hp wil den voorgeval nieuw doeu verven enz. Of er een formal,teit meer of minder bestaat is mits dien van maatschappeljjk belacg. Thans moet de acte gebracht eu gehaald worden naar en van het registratie kantoor en het heeft voor hen, die in een plaats wonen, waar beide kantotea niet zjjn, dikwgls groote moeljjk heid, om op den dag van aankoop dadeljjk op-het gekochte vaste goed, een hypotheek te vestigen. Bij de bsraadsliging over Hoofdstuk VII (fioanc'ën) der Staatsbegrooting, heeft de Minister toegezegd, om een staatscommissie te benoemen, teneinde de registratie wetgeving te herzien. Tevens zal dan aan die commissie worden opgedragen om te onderzoeken, of de registratie kautoron niet vereonigd kannen worden met die var, het kadaster. Iuderdaad zoude dit ecu groote verbetering zjjn. Want wat is het geval P Men koestert de vrees, dat de afschaffing der formaliteit van registratie, die op zich z«lf in verreweg de meeste gevallen zonder bezwaar zoude zjjn, een ander groot nadeel zonde veroorzakea. Tharsis de registratie het controlebureau, waar alles wat op financieel gebied tusschea particulieren veihandeld wordt, ie na te slaan. Zoowel voor de successiebelasting, als voor de vermogersbelasting vindt men hier voor de controle talrjike gegevens. Bjj de toepassing van een wet als de vermogensbelasting is deze mogeljjkbeid van con trole het meeat practhehe middel om ontduiking te voorkomen. De vrees achten wjj ongegrond geijjk zoosven werd gezegd, worden de acten van eigendomsovergang toch overgeschreven in haar goheol dan zouden do ambte naren der registiatie meer beschikbaren tjjd verkrjjgen en die kannen besteden, tot het onderzoek ten kantore van het kadester. S< matige registratiekantoren zjjn thans m8t veel werk overladen. Indien in ééa tak van staats dienst veel werk wordt verricht, dan is het wel bjj deze. De scherpe conti61e geijjk die door de registratie-amb- tenaren werd ingericht voor de memories van successie voor de opgaven der vermogens-belasting en voor de koopsommen bjj transport verdient alle watrdeering. De ontduiking dezer belasting-wetten wordt dientengevolge zeer moeiljjk'en heeft o. i. algemeen genomen zeer zeld zaam plaats. De staatscommissie die de billijke eischen van het verkeer door een voor te stellen nienwe registratiewetgeving, zoude kunnen bevredigen, zonder de middelen tot con- tróle te veel te schaden, zoude een zoer nuttig werk ver richten. Muga haar arbeid niet te lang duren. Laat ons tevens hopen, dat deze commissie geen wjj- ziging van enkele artikelen voorstelt, maar de geheel? registratie-wetgeving behoorljjk codificeert. Wel beschouwd is bet toch zeer zonderling, dat we in 1906 nog wetten hebben, gemaakt in frimaire het zevende jaar na de revolutie, die ook zelfs de namen der msacden meende te moeten en kunnen wjjzigen. A. P. H. Na heel wat praten, omdat men het maar ni t eens kan worden, heeft de conferentie teAlgeciras eindelijk iets tot stand gebracht. Men is er in geslaagd een ontwerp op te stellen van het reglement dat de wijze aangeeft waarop de sluikhandel in wapens moet bestreden worden. Het ontwerp mocht de goedkeuring van alle mogendh den verwerven. Maar nauweljjks is men zoover gokomen of er rijst een groote moeilijk heid: de Sultan van Marokko, zonder wiens toestemming het reglement niet kan worden ingevoerd, heeft den Marokkaanschen gedelegeerden bericht dat hjj zich in 't geheel niet kan vereenigen met de bepalingen van het reglement. Wat de conferentie heeft besloten is volgens den Sultan onvoldoende om den sluikhandel te verhinderen. Hij oppert de volgende bezwaren: De regeling van den verkoop van wapens aan parti- cul eren oischt bjjzondere maatregelen. Het gaat niet aan, dat in-beslaggenomen schepen naar een verdrags haven worden gebracht en daar door den betrokken consul zullen worden onderzocht. Een schip kan licht een verkeerde nationaliteit aangeven bjj het overbrengen naar een verdragshaven zouden onderweg de Marok- kaansche douane-ambtenaren kunnen vermoord worden en het schip met de wapenlading kunnen ontvluchten. De Sultan eischt derha've: onmiddelljjke inbeslagneming door de douane-beambten zonder eenige bemoeiing van den betrokken consul. Huiszoekingen in Marokko naar het bezit van wapenen, acht de Sultan onmogeljjk; het eenige m ddel is, den invoer van wapenen te voorkomen. Het maken van onderscheid tusschen jachtgeweren en oorlogswapens is niet gerechtvaardigd. Met een jachtgeweer kan men evengoed iemand doodsch eten, als met een ander wapen. Het in beslag-nemen van wapenen acht de Sultan in strjjd met zijn souvereine rechten Ook de vernieling van in beslag genomen wapens is naar de Sultan meent, met die rechten in strijd. Deze bezwaren vernietigen het geheele werk der conferentie op dit punt. Als de Sultan tegen elk voorstel van de conferentie zulke bezwaren maakt, dan zal het confereeron weinig resultaten hebben. De meeste Europeanen zal het evenwel weinig kunnen scholen hoe de sluikhandel, de douane of de politie in Marokko geregeld zal worden. Maar waar niemand onverschillig onder bljjft is de vraag, of het nieuws uit Algeciras wijst op een voortschrijden in de richting van den vrede of in den richting van den oorlog Inderdaad, alsdus de N. R. Ct., de kwestie van den Europeeschen vrede is voor ons, Europeanen, zoo ge wichtig, dat ons het heele Marokko met Sultan en al, daarbij vergeleken, goheel onbelangrijk voorkomt. Al die reglementen doen niets ter zake, als Frankrijk en Duitschland het maar eens worden, onverschillig over welke bepaling. Nu is het net of de Marokkanen voelen, dat men in Europa allerlei zorgen heeft, maar dat zij, de Marok kanen zelf, volstrekt niet het voorwerp van die zorgen zijn, integendeel, dat men hen als een onbeteekenende grootheid beschouwt. Ho; is, of men in Marokko be- leedigd over deze kleinachting, al zijn best doet, de aandacht van Europa op het land in kwestie zelf te vestigen. Telkens komen er in den laatsten tijd be richten uit Marokko van moord en doodslag. De be ruch'e Raïsoeli heeft voor kort eenige Andjera's laten ombrengen. Nu hebben de wraakzuchtige An jera's een luitenant on twee partijgangers van Raïsoeli in een Mnderla g gelokt en doodgeschoten. Men verwacht nu weer wraakoefeningen van den anderen kant en deze maal op nog grooter schaal. Intusschen wordt het te Tandzjer hoe langer hoe onveiliger. De Marokkaanscho overheid en de troepen van den Sultan, die in de na bijheid zjjn, bekommoren er zich hoe langer hoe minder om. Als men weet, met hoeveel zorg de heeren te Algeciras het reglement hebben opgesteld tegen den sluikhandel in wapenen, en hoe men zijn scherpzinnigheid heeft gewet op de kwestie van den verkoop van jachtwapenen en weeldewapenen, en wat al niet meer, dan klinkt het heel nuchter, wat menschen, die in Marokko goed bekend zjjn, er over zeggen: Och, zeggen die de heele smok kelhandel in wapenen kan worden tegengegaan, maar dan zal het de opstandelingen nog niet aan wapenen ont breken. De soldaten van den Sultan worden zoozeer verwaarloosd, dat hun, om in 't leven te blijven, toch niets anders overblijft dan op een gegeven oogenblik hun geweer en patronen voor een prikje te verkoopen. Op die m nier wordt de wapen voorraad van de opstande lingen geregeld aangevuld. De Lokal Anzeiger verneemt van haren Brusselschen correspondent, dat de Belgische regeering van plan zou zijn haren gezant te Konstantinopel terug te roepen, als neutrale mogendheid een beroep te doen op de groote mogendheden, en Frankrjjk de behartiging der Belgische belangen in Turkjje op te dragon. Dit alles om Eduard Joris te verlossen en de rechten die België meent te kunnen laten golden tegenover Turkjje, niet zoo maar te laten schenden In de Belgische bladen echter niets omtrent de nlannen der rogeering ten aanzien van Joris. Voor- loopig zal zij wel niet overgaan tot krasse maatregelen, voordat do behandeling voor het Turksche hof van cassatie zal zjjn afgeloopen. Wel komt in de Indé pen - dance, een ingezonden stuk voor van een „oud diplo maat". In dat stuk wordt er op gewezen, dat het twijfelachtig is, of België het recht wel aan zjjn kant heeft wanneer het de uitlevering van Joris eischt. De oud-diplomaat haalt een uitlating aan van Thiers over het recht van Frankrijk om uitlevering te vragen van Fransche onderdanen, die zich in Turkije vergrepen hebben tegenover Turken. Thiers meende, dat het als oen gunst van Turkije moest worden beschouwd als het in zulke gevallen de berechting van den buiten- landscheu misdadiger aan de vreemde mogendheid overliet. Zou op grond van deze uitlating van Thiers de Fransche regeering mogeljjk thans aarzelen, gehoor te geven aan het verzoek der Belgische regeering, om bjj de Porte op uitlevering van Joris aan te dringen? De zekerste manier om Joris te verlossen zou volgens den oud-diplomaat, zjjn, rie rechtskwestie te laten voor wat zij is, en eenvoudig gratie te vragen voor Eduard Joris. Keizer Wilhelm vierde Zaterdag zijn 47sten verjaardag. De koningen van Saksen en Wurtemberg, de groothertog van Mecklenburg- Schwerin en de hertog vanSaksen Coburg Gotha zjjn den jarigen Keizer per soonlijk komen gelukwenschen. Den 27sten der volgende maand zal de dag zjjn van het zilveren huwelijksfeest des Keizers en der Keizerin. In een gelegenheidsartikel schrijft de Kölnische Ztng.: Meer dan andere volken hebben wij uren van nationale bezinning en inkeer tot ons zeiven van noode, waarop wij beseffen, dat onze eerbiedwekkende positie in de wereldde bloei en wasdom van onze nijvere standen; de regelmatige gang van onze Rijks machine, welke ons openbaar leven zoo behagelijk en veilig maakt, dat al onze nabu en er ons om benijden!; dat al deze schoone dingen slechts behouden en vermeerderd kunnen worden door een volk, dat nationale disc pline betracht of in goed Duitsch gezegd dat zijnen Keizer trouw ter zijde staat. Daarop vermaant do Kölnische deu Duitschen ambachts lieden, die 't bo er hebben dan de arbeiders elders ter wereld, om hunne politieke belangen toch niet ce bljjven toevertrouwen aan „een partij, die zoo weinig nationaal besef heeft, dat zjj nog onlangs op oen kritiek oogenblik voor Dnitschlands tegenstanders in de bros wilde springen en die zoo weinig historische ondervinding heeft opgedaan, dat zjj het Duitsche volk beproeft gelukkig te maken met den republikeinschen in plaats van den monarchalen regeeringsvorm.'' Volgens berichten a i t Rusland heeft minaiter DoerDovo aan de a'lelsmaarscbalïeu een schrjjven gezonden, waarin bjj ben berispt over hun gebrek aau jjver eu aan troaw aan de regeeriug. Het schrjjven beeft in do kringen der adelsuiaarschaiksn groote ontstemming gewikt. D' Petersbnigscha correspondent vau de Times deelt mede dat ernstige meenigsveiecbdlen bestaan tusschen de Russische ministers van binnenlandsche zaken on van justitie. Deze laatste vooral zou ernstig beswaar maken tegen het eigenmachtig optreden van den heer Doernovo. Dezelfde correspondent verhaalt, dat honderden revo lutionairen in kratkziunigsngesticnteu zijn opgesloten en da r ernstig mishandeld zgu door de soldaten. In de Standard is een schijjven opg nomen, door Maxim Gorki gericht aau den Engeltchon socialistiachon leider Hyadman. De Russische schrijver beschuldigt hierin de regeerende kringen, dat zjj getracht hebben aan do Rus sische revolutie een anarchistitch karakter te geven en dsn opstand te hebben uitgelokt om met wapengeweld het streven van het volk te kunneu onderdrukken. Half December is te Kharbia een vergadering gehouden van vierhonderd o'ficierec, waarin met bjjna algnmoeno stemmen een motie is aangenomen, verklarende dat het leger met alle kracht zal medewerken om de vorwezenljjking te verkrjjgen van de beloften in het manifest van 30 October gedaan. Generaal Nadarof, com mandant vim de troepen te Kharbin, is uitgenoodigd deze motie aan don Czar medo te deelan. Te Wilna is een man in hechtenis genomen, beschul digd van te bshooren tot eaa gropp *an ter-oristm, die besloten hebben het onlangs over graaf Witte uitgesproken doodvonnis ten uitvoer te leggen. Volgens den Daily Telegraph erkent de politie dat. Maandag een bom is ge worpen naar het rjjtuig van den minister-president, die, hoewel gewaarschuwd, toch uitging, ditmaal om de be grafenisplechtigheid van een hoogwaardighe dsbekleeder bjj td wonen. Da Russische troepen in de Oostzeeprovinciën hebben het zoo hard te verantwoorden oa ar zjjn ouder h?n zoo veel zieken en gekwetsten, dat. er een speciale trein met dokters en liefdezusters naar Riga is gezonden. Oostenrij k-H ocgarjje en Servië. Omtrent den douane-oorlog tusschen Oostenrijk-Hmgaiije en Servië weet de correspondent van de Times te Belgrado nog te vertellen, dat de Servische kooplieden zich zeer patri- otisch toonen en voortgaan hun in Oostenrjjk gedane bestellingen af te zeggec. Da goederen dio nit Oostenrjjk- Hongarjje in Servië worden ingevoerd, worden aan da douane-kantoren mst allerlei formaliteiten opgehouden, zoodat de aflevering dagen wordt vertraagd. De uitslag der verkiezingen in Enge land en de toestand in Znid - Af r ik a. Dr. Jameson heeft te Kaapstad een redevoering gehouden, waa'in hjj uiteenzette, dat de uitslag der verkiezingen in Engeland geen invloed zou h*bben op de Zuid-Afri- kaansehe zalen, De tegenwoordige regoering zou Zuid- Afrika evea welgezind zijn als de vorige. En de spreker voorspelde dat in Augustus in de Trans.aal, en wellicht ook in de Oranje Rivier-Kolonie reeds een verantwoor delijke regeering zou zjja ingevoerd. Koüiug Alfonso on zijn aanstaande. De koninklijke trein, die Alfonso dezer dagen van Madrid naar San Sebastian bracht, vanwaar uit bjj zjjn bezoeken aan Ena van Battenberg zou efloggen, hield oven stil te Valladolid. Daar was eeu troepje jonge meisjes op het perron die riepen: slave de bruid!* Koning Alfonso trok zich dat aan. Hjj kwam op het balcon van zjjn wagon en antwoordde: »Ik heb nog geen bruid.* Da meisjes, verrukt over dat antwoord, riepen: Vandaag nietj maar morgen zal je er esn hebben 1* De koning glimlachte vergenoegd en ging weer naar binnen. Prinses Ena van B sttenberg zal spoedig met hare moeder uit B arrlfz naar Eageland terugkeeron, en daarna sal een van de Spaaasche grooteu waarsobijnljjk de markie3 de la Mina als builrngrwoon gezant naar Liaden gaan, om 'sKonings goedkeuring op het huweljjk U< vragen. Daarop wordt, da verloving bikeed gem tukt. Men verzekert dat prinses Ena den Paus e8u bozo;k zal brengen, om iu zjjt.e tegenwoordigheid het proies- tanUche giloof af to zweien en het roomschs toomh'Jzen. Een weigering vaa Tolstoi. Ejn Amori- kaaasch aitgever heeft Tolstoi aingeboden een overzicht van don tegeowooidigen toestand in Rusland te schrijven tegtn twea dollar per isgel. Maar de groote Russische schrjjver heeft geweigerd. Eene worstelende keizerin. De Keizsiin- Tunte van China, eene zeer kloeke vrouw, heelt iwee ongeljjksoortigo liefhebberjjen. Zjj is zser bekwaam in het teekenen en vooits eene groot lielhebster der zee.' munneljjko sport van worstelen, waarin zjj zich zeer dikwgls oefent. Ook een diefstal. Een sleeper to Dresden moeit voor zjju patroon een paar oude, afgejakkerde paarden gebruiken die voor weinig voedsel bard moesten werken. Uit medeljjden plukte hjj aan het station uit een w.gon met nooi eeu bosje eu gaf dat aan zjjna nitgvhougerdc paarden. Dit is hem als diefstal aangerekend en het Landgericht heeft hem na tot vier maanden gevangenis straf veroordeeld. Sneeuw in hot buitenland. Dit hot buiten land komen berichten van ernstige sneeuwstormen. Uit da Du.tsche bladen bijjkt dat vooral aan de Oesiz^okuit hevigs stormen hebben gewoed, die tot ferschillendo schropsongelukken aanleiding gaven. Van persoonljjke ougeiakken wordt geen melding gemaakt. Ook in Frankrjjk is veel sneenw gevallen, zoodat op enkele plaatsen zelfs het spoorwegverkeer is gestremd. Beroepen van Amorikaanscbe dames Men weet dat in vencheidens steden van de Vereeuigde Staten do vrouwen 't, kiesrecht b&sitien. Toegegeven moet w rd>n, dat ze het wel een wein g verdienen, gezien haar omegea- zeggêlgkc sociale nuttigheid, waaro er men gosnukkeljjk kan ooideelon doo* een interessant attikel in de PM Mali Gatelle, handelend over de verdaelicg der bero'pea tusschen de beide seksen in Amerika. De schi jjver rekent uit, dat er in dat land .303 manorljj .e en 300 vrouweljjke berorpen beslaan. Er zjjn iu do Ver- eemigde Staten Civisl-ingenieurs en stuur-vrouwon, die ais geeu ander op de hoogte zjjn van den last, dien de New Yorksche bavon bezorgt. Esn vrouw, in 't bezit van esn brevet van kapitein, he eft, onlangs esn seb p zonder hinder van Pittsburg naar Cincinnati gsvusrd. 1668 vrouwen hebben een batrekking hg de spoorwegen, 5547 zjjn kapper, 3119 dokter, 800 tandarts. In Chicago woont een dame, die als advocaat 25,010 galden perJ ar verdient. Een eigenaard tge woerprofeet Een hoogst zeldzame eigenschap vertoont eeu sohilder jj van don schilder Paal B:»ga te Jaszapati, in Hongarjjp. Toen de kunstenaar voor korten tjjd aan zijn atelier eta terras liet bmwen, stiet ruen bjj het graven op wi'te, krgtachtigs stukken. Do schilder gebruikte deze cm er mede te sohilderen, op een maar, dien hjj mot bruine

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1