No. 25 Honderd en achtste jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR .ALKMAAR EN OMSTREKEN. Prijs der gewone advertentiën DINSDAG 30 JANUARI BUITENLAND. BINNENL AND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor At,kmaar f 0,80 franco door het geheele Kijk f I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat, Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v h. HEKMs. COSTER ZOONVoordam C 9. Algemeen Overzicht. Gemengde Mede deelingen. Uit de Pers. Staatscommissie voor de gemeente-financti'n. N ieuwstijdingen. De verkiezingen in Engeland zjjn nn bjjna afgeloopen, nog acht stembussen. Van do 670 ledsn van het Lagerhuis waren er Zaterdag 661 gekozen, waarbjj waren 375 liberalen, 49 arbeiders (van verschillends groepen), 81 Iereche nationalisten en 153 nnionistan. Ge wonnen hebben de liberalen 193 zetels, de arbeiders 38, de nationalisten 2 en de unionisten 14; maar eenige arbeiders en nationalisten hebben hun zetel op een liberaal gewonnen. Onder de gekozenen zijn 139 advocaten en procnrenrs, 143 kooplisdon, recders en fabrikanten, 41 schrijvers, 13 eigenaars van kranten en uitgevers, 44 officieren van 't leger en 2 van de vloot, 8 professoren en geleerden, 13 landbouwers, 10 dokters, 4 architecten, 2 ingenieurs, 2 predikanten, 75 landeigenaars, oudste zonen van rjjke lieden en renteniers, enz. Zes vaders heb ben een zoon als collega in het Lagerhuis en er zitten aoht paar broeders in. Em familie is bovendien door drie broeders vertegenwoordigd. De Observer, een unionistisch blad, vindt vooral de arbeidersgroep kenschetsend voor het nieuwe Lagerhuis. Komt er splitsing in de liberale groep, dan zal hst En- gelsche Parlement, vroeger, de Ieren niet meegerekend, slechts in twee groote partgen verdeeld, op vastelandsche Parlementen ljjken, Met al die arbeiders en jonge krachten in het Lagerhuis breekt, zegt het blad, een nieuwe tjjd aan. Het zal een strijd worden van «belangen tegen ba- langen, klasse togen klasse, zooals het in Engelands ge schiedenis nog onbekend was". »Wat zal de regeering met haar enorme meerderheid doen vraagt het blad. Het Hoogerhnis afbreken Zjj kan nn feiteljjk alles." De Times heeft, na de verkiezingen zoo goed sis geëin digd zjjn, gemeend dat het oogenblik daar was om zich rekenschap te geven van de verder tegenover de nieuwe Regesriug door haar aan te nemen hooding. Zjj had evenmin als iemand kannen denken, verklaart zjj, dat het wegzenden van de unionistische partjj uit het bewind zoo volkomen en beslissend wezen zou, maar zjj bljjft van meening, dat eenigen tgd oppositie voerens die partjj in menig opzicht goed zal doen. Wat de Regeering betreft, het is altjjd de traditie der Times geweest, verklaart zjj, in alle internationale aangelegenheden de aan 't bewind zjjnde Regeering te steunen. De ergst denkbare Regeering is toch altjjd eene Britsche Regeering en de eenige die, zoolang zjj dnurt, Britsche belangen verdedigen kan. Vaderlandsliefde eischt, haar te stennen, ofschoon men tevens in alle andere dingen zich bejjvere om baar door een betere te vervangen. Groot-Britannië's bnitenlandsche belangen dienen zoover mogeljjk buiten den kring dar partjjpolitek gebonden te worden. Er is alle reden, oor- doelt de Times, om aan te nemen, dat die belangen in handen van sir E. Grey veilig zjjn. Voor 't overige stelt de Times er zich een genoegen van voor ook den Minister van Oorlog Haldtne te steunen, die, zegt zjj, zjjne nieuwe plichten in den rechten geest aanvaardt. Verder koestert zjj er «eenig vertrouwen* op, dat de Minister van Marine lord Tweedmonth het algemeen beleid zjjner voorgangers zal voortzetten en zal zorgen Engelands weermiddelen Ier zee op zulk eene sterkte te houden, dat alle andere natiën er aan zullen wanhopen het met goed gevolg aan te vallen. Van minister Morley heeft het blad goede verwachtingen voor Indië. Op 't Btuk der koloniën wil bet Oityblad het beste hopen, maar is het lang niet gerust. Transvaal, zegt het, zal de toetssteen zjjn. Het zonder verderen overgang een verantwoordelijke Regeering te geven komt der Times van twjjfelachtige wjjsheid voor. Maar er is ook wel wat voor te zeggen. Echter herhaalt zjj hare waarschuwing tegen eene regeling van 't kiesrecht, waarbjj de Boeren de meerderheid zouden krjjgen boven de Engelschen. Dit ware een moedwillig wegwerpen, meent zjj, van 't geen met ontzagljjke onkosten en 't bloed van vele duizenden verkregen is. Graaf Andrassy is reeds een paar maal bjj den Keizer van Oostenrjjk op audiëntie ge weest en heeft verder met den gemeenschappeljjken minister van landsverdediging, Von Pittreicb, een onder hond gehad. Daarbjj is gebleken, dat zelfs de zeer gematigde eischen, die Andrassy stelde cn die volkomen binnen de bevoegd heden liggen, in artikel 12 der grondwet van 1867 om schreven, niet door de kroon knnnen worden ingewilligd. Andrassy wil zich over hetgeen bjj die besprekingen gezegd werd, niet uitlaten, voordat hij daarvan officieel aan de leiders der coalitie mededeeling heeft gedaan doch wel verklaarde bjj dat de toestand zeer ongunstig is en dat do concessies, die de Koning wil dosn, zeor onbevredigend zjjn. Wel is bekend, dat de Koning aan Andrassy de vraag gesteld heeft, of hjj op de grondslagon, die de monarch ontwikkeld had, bereid was de regeering te aanvaarden, waarop Andrassy antwoordde, dat hg niet in staat ie, dit te doen. De Koning droeg hem toen op aan de leiders der coalitie-partgen een mondelinge boodschap van den Koning over te brengen en over het beslnit, dat zjj daar omtrent zullen nemen, den Koning bericht te zonden. Wat die boodschap inhoudt weigert graaf Andrassy voor bet oogenblik mede te deelen. Dit daarin echter een nienw ultimatum des Kot)ing3 aan de Hongaarsche parlementaire meerderheid vervat is, met verzoek de regeering te aan vaarden op de grondslagen door den Koning vastgesteld, vrorlt door het Berliner Tageblatt voor ontwijfelbaar ge houden. Maar over de militaire quaestie is het tusschen den Hongaarschen graaf en de Ojstenrjjksche regeerinjt tot geen toenadering gekomen. De Voss Ztg. verneemt dan ook, dat de zending van Andrassy als mislukt moet worden beschouwd. Hjj kan nu nog slechts, namens den Keizer-Koning, de Hongaarsche coalitie opmerkzaam maken op de gevolgen van den voart- gezetten strjjdhet kabinet-Fejervary zal uitgebreide volmachten ontvangen en ook zonder medewerking der Vertegenwoordiging knnnen regeeren. Dat is dos de schorsing van de Grondwet, doch hiertegen protesteert Kossuth, namens de coalitie-meerderheid. Het zeer krasse protest is opgesteld naar aanleiding van het afsluiten der handelsverdragen, die ten nadeele van Hon- garjje op ongrondwettige wijze zjjn tot stand gekomen. Kossuth roept daar het Hongaarsche volk op, om zich tegen elke schending der grondwet te verzetten. Zooals uit de telegrammen in ons nummer van gisteren mag worden geconcludeerd is de toestand in Rus land voor 't oogenblik niet onbevredigd. De scholen voor middelbaar onderwjjs beginnen weer op vele plaatsen in Ljjfland en Koerland wordt do orde langzamerhand hersteldevenzoo in de gouvernementen Koerek, Poltawa en Tsjarnigcf. Vóór Februari komenalle verdacht makingen ten epjjt, de bepalingen voor de reorganisatie van den Rjjksraad, die betreffende de samenkomst van de Rjjksdoema, enz. gereed. Daze officiëalo en balf-officiëele berichten worden in 't geljjk gesteld door do nieuwtjes van particuliere zjjde. Witte heeft zich volgens een daarvan aldus over den tegonwoordigen toestand uitgelaten De revolutionaire beweging is vanzelf doodgegaanhet leger is trouw ge bleven aan zjjn eed. God en de Czav, verloochend door de revolutionairen, hebben getoond door in aller barten te herleven, dat zjj aoodig zjjn voor het zedelijk bestaan van het Russische volk. De opstand, die als een donder slag losbarstte, heeft ons verrast. Wjj moesten toen met des te minder verznim optreden, waar de openbare meening onze aarzeling als een bewijs van zwakheid uitlegde en als een teeken van den op handen zjjnden soldatenopstand. Door te schipperen zouden wjj de krachten onzer tegen standers verdubbeld hebben bovendien waren de revolu tionairen een groote hinderpaal voor de inwerking treding van bet manifest van October. De regeering had tot plicht haar weg schoon te vegen." Natunrljjk komt uit andero bronnen, vooral die onder den invloed der hervormingsgezinden en revolutionairen staan, de verzekeringj dat dit alles enkel gesnoef der regeering is en de toesfand metterdaad even duister en gevaarljjk als ooit, maar hoewel wjj gaarne aannemen, dat de rogeering de zaken nu juist niet te somber voor stelt, is er toch geen reden notitie te nemen van het ravengekras der ongeluksprofeten, die tegen half April een nieuwen geweldigen opstand beloven. In den Kau- kasus alleen is bet echter beslist nog verre van rustig. De regeering bljjft verdachte personen oppakken zoo wel te Petersburg, Moskou als ten platte lande. In het St.-Nioolaas-ges'icht voor zielszieken, waar plaats is voor 300 patiënten, zitten 1009 personen opgesloten, allen politieke veroordeelden, die geacht worden te ljjden aan wat professor Pissoiki onlangs heeft genoemd? «revolu tionaire nevrose". Koning Christiaan van Denemarken overleden. Koi ing Christiaan van Denemarken is gistermiddag to Kopenhagen plotseling overleden. Nadat de Koning des voormiddags de gewone groote Maandagsche audiëntie verleend had, gevoelde hg zich vermoeid ou begaf zich te bed om voor tafel nog wat te rusten. Te 3 uren begaf zch de Keizerin-weduwe van Rusland bij Z. M., die zich niet wel gevoelde. Zij deed de leden der familie roepen, van wie ook verscheidenen tegenwoordig waren. Even vóór 20 minuten over half vier stierf de Koning kalm en rustig. Op 't bericht van 's Konings dood werd de zitting van 't Folkething terstond door den voorzitter verdaagd. Koning Christiaan IX was den 8stan April 1818 te Gottorf geboren, zoon van Hertog Willem van Sleeswjjk- Holstein Sonderburg Glucksburg, en volgde den 15 No vember 1863 Frederik VII op. Den 26en Mei 1842 buwde hjj met Prinses Louise van Hessen-Cassel, die den 29en September 1898 overleed. De conferentie te Algeciras. In gezag hebbende kringen te Weenen is men van oordeel, dat de kwestie der vermeerdering van de douanerechten in Marokk o spoedig tot oplossing zal komen. Wel zjjn Dnitscbland, Oostenrijk ea België tegen een vermeerdering tot een bedrag van 10 pet., maar men zal waarsehjjnlijk tot over eenstemming komen op 5 pet. Aangaande de hervorming der politie houdt men het er voor, dat Oostemjjk, Italië en Duitschland het eens zullen zjjn om haar niet op te dragen aan een enkele mogendheid, In elk geval is Oostenrjjk van oordeel, dat de organisatie der politie in het Marokkaansche gebied, grenzende aan Algerië, aan Frankrjjk moet worden voor behouden. Een rapport over een ontwer p-a nar chistenwet. De Zwitserecha Nationalo Raad heeft een commissie aangewezen om rapport nit te brengen over een ontwerp anarchisten wet. De meerderheid van deze commissie is van oordeel, dat gevangenisstraf moet worden opgelegd aau allen die tot het begaan van anar chistische misdaden aanstoken, daartoe aanleiding geven of zulke misdaden verheerljjken op een wijze, die met opruiing geljjk staat. Graaf Witte bedreigd. Graaf Witte heeft reeds verscheidene waarschuwingen ontvaEgen, waarin hem wordt medegedeeld dat men, wanneer bjj volhardde in zjjn huidige politiek, in zjjn kamers een bom zou doen springen. Men zegt, dat dit complot is georganiseerd door lieden, die er ook in slaagden Von Plehwe te dooden. De grillige fortuin. Bjj de jongste trekking der Russische premie-obligatiëa >8 do groote prjjs van 200,0j0 roebel ten deel gevailen aan den ingenieur Alexander Sokolowitch, een der voornaamste leiders der revolutionnairen in Rusland, die op 't oogenblik in de Peter- en Paulsresting te St.-Petersburg gevangen zit. Er is spiake van, dat de Regeering dat gold verbenrd zal verklaren. Een vergissing. Volgens de New York Herald is de president van de Baars te Moskou, de beer Tsjet- verikof het fTachtpffer geworden van een vergissing van kozakken. Een inspecteur van politie moest den president op de Beurs spreken, maar jnist bjj aankomst van den inspecteur reed de heer Tsjetverikof weg. De inspecteur gaf toen een patrouille kozakken last den president staande te honden. De kozakken meeuende met een revolutionnair te doen te hebben, dien zij moesten arres teeren overvielen den president en brachten deze onder ernstige mishandelingen voor den inspecteur, die over de wjjze waarop de kozakken zjjn bevel hadden volbracht allesbehalve gesticht was. Vroege huweljjken. In den staat Manitoba is een wet ingediend, waarin wordt voorgesteld, kinderen onder de veertien jaar te verbieden in het hnweljik te treden en voor hen, die beneden den achttien-jarigen leeftjjd wenschen te trouwen, de toestemming der ouders noodzakeljjk te maken. De aanleiding tot de indiening van deze wat was het huwelijk van twee k nderen van Gaücisehe nationaliteit, die juist den twaalfjarigen leeftjjd hadden bereikt. Goed afgeloopen. Op don ondergrondschen spoor weg te Londen bemerkte Zaterdag de machinist vau een trein, niet ver van het station Stochwell, dat zjjn machine in brand was geraakt. Hjj waarschnwdo terstond den treincbef, die nn van waggon tot waggon den passagiers het feit mededeelde en hen tot kalmte aanmaande. Weldra gingen de lichten nit en er verspreidde zich rook door den tunnel. Maar door de bedaardheid van hot treinpersoneel eu verscheidene passagiers werd een paniek voorkomen. Na verloop van eenige minnten kwam er een andem locomotief, die den trein vooTtstnwdo naar het station Stock well, waar al de passsagiers behouden uitstapten. De machinist en de beambten, die door hunne houding een noodlottige ramp voorkwamen, werden harteljjk door hen toegejuicht. Een v e r o o r d e e 1 i n g wegans oneerlgke mededinging. Te Saarbrtlcken is oen winkelier wegens oneerljjke mededinging veroordeeld, omdat bjj gedurende een «totalen uitverkoop wegens opheffing der zaak* nog goederen bestelde, om zjjn voorraad aan te vulleu. Het bleek dat bjj aan do zoogenaamd uitverkochte artikelen nog 18—128 percent verdiende. De man kreeg een boete 7an 500 Mk. Bij Kon. besluit van 24 Januari j.l. zijn benoemd in de bjj Kon. besluit van 1 Juli 19Ó3 ingestelde staats commissie voor een onderzoek naar den financieelen toestand der gemeenten en ter voorbereiding van wet- teljjke maatregelen, waardoor die toestand op duurzame grondslagen kan worden gevestigdtot voorzitter het lid der commissie mr. S. F. van Nierop, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, te Amsterdam; tot lid en secretaris, mr. R. J. H. Patjjn, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, te 's-Gravenhagetot leden jhr. mr. D. R. de Marees van Swinderen, wethouder van Groningen, te GroningenP. L. Tak. lid van den Gemeenteraad van Amsterdam en van de Tweede Kamer der Staten-Generaalte Amsterdammr. M. W. F. Treub, lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal te Scheveningen, en J. H. de Waal Malefijt, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en lid van Gede puteerde Staten van Utrecht, te Utrecht. Het Huisgezin schrijft onder het opschrift«Een van de zes« in verband hiermede het volgende De regeering heeft de staatscommissie voor de ge- meente-financiën gereorganiseerd. Dat was noodig, want de oude commissie was na genoeg uitgestorven. De nieuwe commissie bestaat uit zes leden, en van die zes behoort één zegge éen tot de rechterzjjde. Bjj de staatscommissie voor de grondwetsherziening was de verhouding rechts tot links nog als twee tot vjjf. Bjj de nieuwe staatscommissie is het een tot v jj f geworden. In een volgende staatscommissie zal in 't geheel geen lid der rechterzjjde worden benoemd. Zóó doet het Kabinet der verzoening. Te woordenrijk. Ook het N. v. d. D komt thans met een artikel over het vele redenoeren dat tjjdens de laatste bijeenkomsten in de Tweede Kamer werd gedaan. Onze Tweede Kamer is te woordenrijk, zoo wordt gezegd. Dat zij gezegl in het algemeen. Er zjjn leden, die weinig spreken, die met mate spreken, en die veel spreken. Maar over het algemeen genomen stijgt het aantal por zitting gesproken woorden althans zoo luidt toenemend de klacht en zoo wijzen de staatjes, door deze en gene in een verloren uurtje gemaakt, het uit. Dat nu is geen onverschillig verschijnsel. De diepte der kennis is niet evenr dig aan do breedte der woorden. Er wordt zelfs beweerd dat zjj er omgekeerd evenredig aan is. Waar een kwaal is, zoeke men naar de oorzaak, kennis dor oorzaak wordt licht kennis van de medicijn. En dan gaat de schrijver van het artikel na wat de oorzaken kunnen zijn van woordenrijkheid. Zij kan in de eerste plaats voortspruiten uit gebrek aan voor- be eiding. Waar dat niet het geval is kan de oorzaak zijn gebrek aan zelibeheersching of en dit is zeker do voornaamste oorzaak gebrek aan menschenkennis. Dan gaat het blad voort: Wat zijn van de geconstateerde woordenrijkheid onzes Parlements nog eens: de zaak in het algemeen genomen en de goeden niet te na gesproken de nadeelen Vooreerst, dat wie breedsprakig is op den duurde aandacht zjjner hoorders komt te verbeuren. En dat is jammer, want ook breedsprakige menschen zeggen nu en dan wel eens iets, dat de moeite van het aanhooren werkelijk wel waard is. De breed sprakigen onder de leden berooven dus het vaderland van het nut, dat zij, wérden hunne goede oogenblikken ernstig opgenomen, zouden kunnen stichten. Ten tweede wordt de waardigheid van een ver- gade ing, wier woordenrijkheid bezig is spreek woordelijk te wo den, er niet beter op. Wat wederom oen kwaad is, want het respect voor 's Lands hoog te Vergadering hangt samen met het respect voor allerlei andere dingen, ja met respect in het algemeen. Ten derde is 's Parlements woordenrijkheid een belemmering voor 's Parlements dadenrijkheid. En dót is van de drie punten, daarom noemden wij het het laatst, het voornaamste Er moot worden gewerkt. Wij moeten verder. Wij, dat is de natie. Wjj, dat zijn onze kinderen. Wij, dat is de toekomst. In het belang dier toekomst zal het dus zjjn, wanneer wij hebben op niemand speciaal het oog en spreken de goeden niet te na ieder, die gekozen wordt tot Lid van de Tweede Kamer, dat mandaat opvat als een vermaning om zich te oefenen in menschen kennis, zelibeheersching en voorbereiding. Vertegenwoordiging van belangen. Op eene dozer dagen gehouden vergadering van de Veroeniging «Schnttevasr» werd door een der aanwezi gen er aanmerking op gemaakt, dat de voorzitter, de heer Smeenge, in de Tweeds Kamer niet alleen opkwam voor de belangen van do binnenschipperjj, maar ook wel eens den aanleg van een tram bepleitte. Dit ging niet op, oordeelde bedoelde persoon, omdat een tram een mededinger van den schipper is. De heer Smeenge verzette zich tegen zoodanig eene opvatting van de roeping van een volksvertegenwoordiger, die z. i. geheel in strjjd met de Grondwet is en verlangde een uitspraak vau de verga dering en het bleek toen, na do uiteenzetting van den heer Smeenge, dat allen het met hem eens waren. Da spreker, die dus eerst den heer Smeenge had aangevallen, had later, bjj nader inzien, zjjn standpunt laten varen. De Haagsche hoefjjzercorrespondent van het Hbld., die met instemming het laatste constateert, schrjjft over dit geval o. m. Toch is het feit, dat znlk een avereohtsohe opvatting van wat een Kamerlid behoort in 't oog te honden nog één oogenblik in 't openbaar werd verdedigd, al opmerkrljjk en bedenkeljjk genoeg als men in aan merking neemt dat dezelfde vergadering eveneens zon der eenige afwjjking een voorstel aannam dat in wezen overeenkwam met het denkbeeld van den zooeven bedoelden spreker. Wjj lezen immers in het verslag van de vergadering dat de afdeeling Deventer voor stelde, bjj de Regeering aan te dringen op staals- exploitatie van spoorwegen, opdat een einde zon kan nen worden gemaakt aan de concurrentie in vracht prijzen tusschen spoor- eu tramwegen eocerzjjls eu de scheepvaart anderzjjds. Eu dat voorstel werd «bij acclamatie aangenomen». Hier wordt dus vau de Regeering (en uatuurljjk dan ook wel van de volksvertegeuwoordiging, en van den heer Stneenge in 't bijzonder, die er zich trouwens niet tegen scbjjnt te hebben verzet) verlangd, dat zjj een zaak van algemeen belang zal beoordeelm naar 't belang van één groep der bevolking I Het voorstel- Devent.er, dat bjj acclamatie is aangenomen, is dan ook alleen verdedigbaar nit een oogpunt vdn algemeen belang, als men het beschouwt van het standpunt van den protectionistHet wil staatsbesoherming van één bepaalde groep der bevolking door dn vrjje concurrentie en de daaruit voortgevloeide prijsverla ging kunstmatig tegen te gaan. Er is geen wezenljjk verschil tusschen den protectionist die ons duur brood wil laten eten om onzen graanbouw kunstmatig te helpen, en dengeen, die staatsexploitatie vau spoor- en tramwegen wenscht om ons hoogere vraebtprjjzen te knnnen doen betulen, ten einde den binnenscbippers kunstmatig te steunen. Gisterenavond kwam de Eerste Kamer bjjeen. Mededeeling wordt gedaan van ingekomen stukken, verslagen en missiven. Basloten wordt hedenmorgen in openbare vergadering een aanvang te maken met de behandeling der Siaats- begtooting voor 1906. Dr. Knyper wordt medio April van zjjne reis in het Oos'en terugverwacht. Hij bljjft de eerste jaren nog te s Gravenhage wonen. Gemeld wordt dat Prof. H. Treub bet Hoofdbestuur der Ned. Maatschappij tot bevordering der Geneesknnet u'.tgenoodigd heeft over te gaau tot het benoemen van eene commissie van rechtsgeleerden en geneeskundigen ter bestndoering van het vraagstuk der strafrechteljjke vervolging van den geneesheer. De Kamer van Koophandel eu Fabrieken te Hoorn heeft tot voorzitter gekozen den Heer J. O, T. Utericënlen. Een adres zal worden gezonden aan de Hollandsohe Spoor weg-Maatschappij, waarin gevraagd zai worden om betere aansluiting met Den Helder, om afzonderlgken- in- en uitgang aan het station Hoorn, ea voor's, dat reizigers niet meer behoeven over te stappen te Zaandam ('s morgens 7.33 van Enkhuizen.) ëlaatspcnslonnecrlng. Op den beschrijvingsbrief voor de a.s. jaarvergadering

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1