No. 26 Honderd en achtste jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR A LOT A AR EN OMSTREKEN. WOENSDAG 31 JANUARI. Drankwet. KIEZERSLIJSTEN BUITENLAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Iiijk f Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. By groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HEKMs. COSTER ZOONVoordam O 9. Algemeen Overzicht. Gemengde Mededeelingen. OURANT BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR maken belanghebbenden voor zooveel noodig opmerkzaam op art. 65 der Drankwet, welk artikel na de wjjziging bjj de wet van 30 December 1905, Staatsblad 361, luidt als volgt Artikel 65. 1. Verkoop van alcoholhoadenden drank, anderen dan sterken drank, en van alcoholvrijen drank in eene 1 o c a 1 i t e i t, als bedoeld in art. 34 eerste lid, kan zon der verlof geschieden t o t 1 Augustus 1906. 2. Een verzoek om verlof voor de voortzetting I van dien verkoop na 31 Juli 1906 wordt ingediend vóór 1 Maart 1906. Vóór 1 Mei 1906 wordt op het ver zoek achrifteljjk beschikt. 3. Op verzoeken, ingevolge het 2e lid ingediend, is het bepaalde in art. 36 le lid 2e niet van toepassing, voor zoover de daar bedoelde veroordeelingen zijn uitge sproken wegens feiten, begaan vóór 15 October 1904. 4. Op verzoeken, ingevolge het 2e 1 i d ingediend, is art. 36 2e lid (het voldoen der loealiteit aan de eischen, gesteld krachtens art. 35) niet van toepassing, voor zoover de verzoeker op 15 April 1905 het bedrjjf uitoefende in de loealiteit, waarvoor het verlof wordt gevraagd. Het verlof wordt evenwel ingetrokken, indien die loealiteit op 1 Januari 1916 niet voldoet aan de eischen, krachtens art. 35 g e s t e 1 d, voor zoover d i e eisoben golden op het tjjdstip, waarop het verlof werd verleend Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter 31 Januari 1906. DONATH, Secretaris. De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR Gelet op de art. 11, 12 en 13 der Kieswet Noodigt de uanueHjjke Inwoners der gemeente die den leeftijd van 25 jaren hebben bereikt, uit, om a. zoo zjj in eene andere gemeente over het laatst ver- loopen dienstjaar in eene der Rjjks directe belastingen zijn aangeslagen, wat de grondbelasting betreft in eene andere gemeente of in meer gemeenten te zamen tot een bedrag van ten minste één gulden (in hoofdsom en rijksopcenten) daarvan door overleg ging van voor voldaan geteekende aanslagbiljetten voor den 15 h ebruari a.s. ter secretarie dezer gemeente te doen blijken; b. v o o r 15 Februari a.s. aangifte ter secretarie te doen (volgens model aldaar verkrijgbaar) van als mede- eigenaar, zonder dat zjjn naam bij den aanslag in bet kohier is vermeld, voor een bedrag van ten minste een gulden in hoofdsom en rijks opcenten aangeslagen te zijn in de grondbelasting, wegens onroerende goe deren eener onverdeelde nalatenschap c. voor zooveel zjj niet over het laatst verloopen dienst jaar in eenige Rjjks directe belasting zijn aangeslagen, bewijzen kunnen dat zjj voldoen aan eene der vol gende voorwaarden 1. dat zjj als hoofden van gezinnen of als alleen-wo nende personen op den 31 Januari dezes jaars sedert den len Augustus van het vorige jaar nebben be woond krachtens huur, een huis of een gedeelte van een huis, waarvoor met of zonder bjjbehoorenden of in huur gebruikten grdtod, niet ter bewoning bestemd, de werkelijke hnurprjjs per week berekend ten min ste heeft bedragen f 1.50, ot wel achtereenvolgens in dezelfde gemeente twee zoodanige huizen of gedeel teni van huizen, of krachtens eigendom, vruchtgebruik of huur, eenzelfde vaartuig van ten minste 24 kubieke meter inhoud of 24000 kilogram laadvermogen 2. dat zjj op den 31 Januari sedert den len Januari van het laatst verloopen jaar achtereenvolgens bij niet meer dan twee personen, ondernemingen, open bare of bijzondere instellingen in dienstbetrekking of als inwonende zoon in het bedrjjf of beroep der ouders werkzaam zijn en als zoodanig over dat jaar een inkomen hebben genoten van f 400wordende ter bereiking van dit bedrag, vrije woning of in woning, beide berekend op t 75vrije Kost en inwoning op 1275—en vrije kost alleen op f200.— overigens komt alleen geld in aanmerking; indien dat inkomen als vast week-, veertiendaagsch, maand- of jaarloon is genoten en dit loon wegens ziekte of verwonding gedurende ten hoogste twee maanden niet of niet ten volle is ontvangen, wordt net geacht tot het normale bedrag te zjjn genoten. ot dat zij op den len Februari dezes jaars in net genot zjjn van een door eene onderneming, openbare of bijzondere instelling verleend pensioen ot verleende ljjfrente van gelijk bedrag van f400—. (voor hen die in beide gevallen verkeeren worden, zoo noodig ter bereiking van het vereischte bedrag net inkomen, bet pensioen en de lijfrente samen- geteld^ 3. dat zn op den len Februari dezes jaars sedert een jaar den eigendom met recht van vrije beschikking hebben van ten minste f 100 (nominaal) ingeschreven in de Grootboeken der Nationale Schuld ot van ten minste f 50, ingelegd in de Rijkspostspaarbank, in eene gemeentelijke Spaarbank ot in eene Spaarbank beheerd door het bestuur van eene rechtspersoon- ukheid bezittende Vereeniging van een Naamlooze of van°eSeneaPStichdngTe C°ÖperatieVe VereeniSing 4.dat zjj met goed gevolg hebben afgelegd een examen, ingested door of krachtens de wet of aangewezen bij algemeenen maatregel van bestuur en in verband staande met de benoembaarheid tot eenig ambt, de vervulling van eenige betrekking of de uitoefening van eenig bedrjjf 0f beroeu daarvan mede ter Secretarie te doen bljjken voor 15 Februari aanstaande, door verklaringen waarvan de modellen aldaar kosteloos verkrjjgbaar zjjn. Als toelichting op het vorenstaande wordt er op gewezen, dat onder hen die den leeftjjd van 25 jaren hebben bereikt deze wet verstaat hen, die den leeftijd hebben bereikt v o o r of o p den 15 Mei dat de aanslag der vrouw in de Rjjks directe be lastingen geldt voor haren man, die van minderjarige kinderen wegens goederen, waarvan hun vader het vruchtgenot beeft, voor bunnen vader Aanslagen in de Rijks directe belastingen, waarvoor eerst na 31 December van het laatst verloopen jaar een aanslagbiljet is uitgereiktgeven geen aanspraak op kiesrecht dat aanslag in de vermogens-, de bedrijfsbelasting of een plaatselijke belasting geene aanspraak geeft op kiesrecnt, indien hjj bet gevolg is van eene met de waarheid strjjdige aangifte; dat bjj de berekening van den werkelijken huur- prijs, die ook verschuldigd kan zyn in den vorm van contributie aan een Coöperatieve bouwvereeniging maandhuur tot weekhuur herleid wordt door deeling met 4, jaarhuur door deeling met 50 en geen aftrek plaats vindt van de som, verschuldigd voor gas- of waterleiding ingeval deze in den huurprjjs is begrepen dat de ingevulde formulieren kosteloos per post, aan den burgemeester kunnen worden toegezonden, mits de omslagen met aangiften boven aan de voorzijde het opschrift dragenVrij van briefport, ingevolge art. 50 der Kieswet«, en in den linker-benedenhoek de vermelding van den naam en de woonplaats van den afzender, gewaarmerkt door zijne handteekening. Voor hen, die krachtens vroeger gedane aangifte op de loopende kiezersljjst voorkomen, is hernieuwde aan gifte onnoodlg, indien de plaatsing op de lijst berustte op 4. de bewoning van een huis of een gedeelte van een huis of van een vaartuig, 'mits zij op 31 Januari alsnog hetzelfde huis of een gedeelte van hetzelfde huis of hetzelfde vaartuig bewonen; 2. het genot van pensioen of ljjfrente 3. het bezit van eene inschrijving in de Grootboeken der Nationale Schuld, of van een inleg in eene spaarbank 4. het afleggen van een examen. Daarentegen is hernieuwde aangifte wel noodig voor hen wier plaatsing op de lijst berustte op 1. de bewoning van een huis of gedeelte van een huis of van een vaartuig, indien zjj niet meer op 31 Janruai hetzelfde huis of een gedeelte van hetzelfde huis of hetzelfde vaartuig bewonenof 2. het genot van inkomen in dienstbetrekking, of als inwonende zoon in het bedrjjf of beroep der ouders werkzaam, hetzjj met of zonder genot van pensioen of ljjfrente. Zjj, die alhier voor fl,in hoofdsom en rjjksopcenten in de grondbelasting of zjj die in eenige andere rjjke directe belasting (vermogens-, bedrjjfs- of personeele belasting) zjjn aangeslagen behoeven zich niet aan te melden. len slotte wordt er op gewezen dat valsche opgaaf oetreffende een feit, waarvan de plaatsing op de kiezers ljjst afhankelijk kan zijn, wordt gestraft met gevangenis van ten hoogste een jaar. Alkmaar, De Burgemeester voornoemd, 31 Januari 1906. G. RIPPING. een meerderheid van 152, en in 1900 128.000 stemmeu meer, en een meerderheid van 134 in het Lagerhuis. Na heeft de liberale parfjj -en 600,000 stemmen meer. De nnionisten in de City van Londen hebben ld Balfonr candidaat gesteld. Een spreker was er tegen, nmd-t hjj twee leiders van de partg verkeerd vond. Hjj wilde blgkbaar Balfonr bniten het La erhnis houden om Cham berlain de ruimte te laten. Er is sprake vau, dat de liberalen Balfour's verkiezing zullen betwisten. Balfonrianen en Chamberlainisten twisten er over, welke eroep er bg de verkiezing het best afgekomen i< De Daily Mail rekent uit, dat er gekozen zjjn 82 Bal fonrianen, 61 Chamberlainisten en 8 nnionistische vrjj handelaars. Sir Howard Vincent, de bekende protecti onist, zegt daarentegen in de Morning Post: wg hebben ten minste 130 Oh mberlainisten, dat wil dus zeggen: volkomen protectionisten, in het Lagerhuis. De verklaring van dat verschil zal wel wezen, «egt de Westminster Gazette, dat vele Balfonrianen tevens Chamberlainisten zjjn. Nog altjjd zjjn er pessimistische uitingen in de buiten- landsobe bladen over de verhouding van Fran k- rgk en Duitsohland. Hier geheele tegenover staat^ hetgeen Zaterdag ter gelegenheid van Keizer Wil helm s verjaardag door den Daitschea gezant te Parjjs, prins Radolin, gezegd is. Er waB ter eere van 's Keizers' verjaardag een feestmaal aangericht en de gezant sprak daarbij een redevoering uit, waarin hg het een en ander over den politieke» toestand vlocht. Prins Radolin zei onder meer >De wolken die den politieken hemel bedekt hebben, schjjnen weg te trekken. Wjj kunnen vertrouwen, dat de onlangs saamgekomen couferentie te Algeciras een be vredigende oplossing der vragen zullen brengen die tot langdurige onderhandelingen tusBchenFrankrjjk en Duitsch land aanleiding gaven. Er is geen grond voor bezorgdheid, dat de ontwikke ling der vriecdscbappeljjke betrekkingen, die door beide landen gewenecht worden veratoord worden zal. Een duurzame toenadering tusscben Erankrjjk en Duitsohland is de zekerste waarborg voor den wereldvrede. Niemand wenscht dien c eer dan de Keizer, die een vrc- desvoorstander is en bljjft. In den wensch met de naburige staten in vrede en vriendschap te leven neemt de Keizer in de eerste plaats Frankrgk op. Hjj is bereid de band te bieden voor verzoening, in de zekere verwachting dat zgn bereidwilligheid tegemoetkoming zal vinden, eu dat die verzoening in overeenstemming te brengen is met de levensbelangen vau het Dmtsche volk. Duitsohland ver langt niets oubilljjks, maar het moet zjjn positie als wereimaeht bewaren. Het behoud daarvan beteekent geen bedreiging van wie dan ook, evenmin als do geregelde ontwikkeling van leger en vloot. De verzoenende geest, die ook do Fransc'ae regeering in haar ondeihindeliogen met ons heeft getoond, geeft ons recht aan te nemen, dat het resultaat alom bevrediging wekken zal. Wjj kunnen dus in het besvustzjjn van ons recht ge troost de toekomst tegemoet zien en de hoop koesteren, dat het nieuwe jaar voor onzen heerscher zegenrjjk, glo- rieijjk en zorgeloos moge zjjn. Maandag waren er 666 van de 670 verkiezingen in Engeland bekend. Unionistische bladen rekenen uit, dat hot aantal stemmen, op hun oandidaten uitge bracht, reoht zou geven op een grooter aantal afgevaar digden. Dat is, antwoordt de liberale Westminster Gazette, ultjju zoo. in 1892 hadden do liberale, do onbvlwiste zetels bchoorlgk in acht genomen, een 200,000 stemmen J*1® r a unionisten en in het L igerhois een meorder heidI van een 40 stommen. In 1895 hadden de unionisten slechts 103,000 stemmen meer, maar in het Lagerhuis Er komen uit Marokko verre van gunstige berichten. Door den voorzitter der conferentie te Algeciras werd oen telegram ontvangen van den Spaanschen gezant te langer, waarin deze het volgende mededeelt: vFranschen hebben bjj Mar Chica kanonnen en ammunitie geland." De voorzitter der conferentie, de hertog van Almodova'r, heeft daarop Mohammed El Torres, den Marokkaanschen gedelegeerde verzocht den Sultan telegraph'sch hiervan mededeeling te doen, met het gevolg dat deze last gegeven heeft, een stoomboot naar Melilla te zenden, om een onderzoek naar de juistheid dier mededeeling in te stellen. De Sultan en de Makhzen hebben bevel gegeven, dat de Kuids van alle stammen met de aanstaande feesten te Fez moeten bgeenkomen de regeering van Marokko zal dan met hen de hervormingsvoorstellen der conf rentie bespreken, en daarvan haar beslissing doen afhangen. In Marokko zelf is e*n groote mate van onrast te bespeuren. De bekende Ksid en rooverhoofdman, Raisoeli, is in 8tr0d gekomen met den Angera-sfam Deze stam' heelt te Imis een geheime bgeenkomst gebonden, waarop bet zeer levendig toeging. Daar werd besloten op te trek ken tegen de Europeanen in Beaulieu en Tanger, zoo de regeering geen voldoening gaf voor de misdaden, die Raisoeli en zgn benden tegen den Anpera-stam hebben begaaD. Deze misdaden bestaan in overvallingen en plun dertochten, waarover de Angera-stam zich weer wreekt door het uitmoorden en in brand steken van dorpen oosteljjk van Tanger. Een en ander heeft nauu-lgk groote ontsteltenis gewekt bg de Enropeanen in Tanger, die nu krachtig aandringen op een spoedige regeling. Of de landing van Franscho kanonnen met deze ge beun enifsen in verband staat is nog niet gebleken. Clrmsnceau had in de Aurora een artikel geplaatst waarin hjj voorspelde, dat de conferentie te Algeciras wal op niets zou uitloopen bjj zou daarin voornamelnk een nederlaag voor Keizer Wilhelm zien. t .D?.., Vo,s- Zt9' anfcwoordt hierop: dat Dnitschland feiteljjk in Marokko geen veranderingen wenscht., maar dat Frankrjjks politiek van de »péoétration pacifiqae' fiasco zou maken door de mislukking der conferentie. F.ankrijk, zegt het blad, heeft meer belang bjj h-t wol slagen der conferentie dan wjj. En daarom verbaast hot blad zich zoo, over de houding die Frankrgk telkens aan neemt tegenover den wenecb van Duitsohland, om ds couferentie tot een goed einde te brengen. Een reactionnaire deputatie van den »Rusaischen Mannenbond», zoo wordt uit Sï.-Petersburg gemeld, beeft een onderhond gehad over den toestand van het Russische rjjk met den Czar. De deputatie verklaarde overtuigd te wezen, dat Rus land alleen behouden kan big ven door de autocratie, en dat het Manifest van 30 Ootober niet onvereenigbaar is met het alleenheerscherscbap. De Keizer moet daarop hebben geantwoord»Ik zal alleen den last der beerschappjj dragen welke mg in het Kremlin werd opgelegd, en ik ben overtuigd, dat het Russische volk mg zal helpee. Ik zal aan God ver antwoording geven van mgn bestuur. Dank allen die zich aansloten bjj nwen bond. Weldra zal de zon der waarheid over Rusland stralen en alle twgfelwolken zolRn verdwgnen". Tot zoolang mag men waarlgk wel twjjfelen of er veel terecht zal komen van de met ophef aangekondigde constitutioneels vrijheden. Een corresjondent van de St. James Gazette deelt meae, dat de Jodenvervolgingen te Odessa nog steeds voo.tduren. De Joodsohe wjjken zjjn daarom des avonds in het geheel niet meer verlicht en in alle Joodsche huizen liggen das avonds de mannelgke familieleden met geladen geweer achter de geopende vensters op wacnt. Indien eeu verdachte bende het huis nadert, wordt zy onmiddelijjk met een hagelbui van kogels begroet. >Dan hoeracht een doodelgke stilte, zoodat de troepen, die naar do plaats worden gezonden, geen enkel spoor kunnen vinden om te ontdekken, van waar de schoten zijn ge- komen". J le Lerditsjef, in het gouvernement Kief, zgn vjjftig Joden, die in de synagoge manifesten verspreidden, waarin zjj hun grloofsgenooten opwekten niet deel te nemen aan de verkiezingen van de Doema, gevangen genomen. Zondag zou te Moskou het eerste Al-Russische Mos- limsohe congres geopend worden, waarvoor uit de verste hoekon van Rusland Mohammedanen waren overgekomen, zoo uit lurkestan, Tomsk on Samipalalinsk. Maar het congres werd verboden. Zondagavond bielden de Moslims toon een particuliere bgeenkomst, waar zjj besloten Doernowo en Graaf Witte te vragen op het besluit lerng te komen en alsnog het houden van het congres toe te staan. De Molwa, vroeger de Roes, het bekende liberale blad, bevat een brief van een Russisch offioier over den toestand op den Transsiberisohen spoorweg. Alles, zegt hjj, is daar, b.v. te Kbarbin, in volkomen desorganisatie. De soldaten storen zich niet in 't minst aan do (ffioieren, zjj drinken er maar op los en hebban zich zoowel van de eerste klasse-wachtkamer als van de offleiersolnb meester gemaakt. Niet alleen hadden wjj allerlei belee- Gigio^Bn en uitspattingen van do manschappen te verdragen op onzen terngmarsch, maar soms liep ons leven zelfs gevaar, len laatste waren de soldaten geheel meester van den spoorweg, het materieel, de stations, de goe derenloodsen en lieten zjj de tremen loopen naar hun welgevallen. Als een staaltje van tnobteloosheid vertelt de sohrjjver, hoe een officier in een wachtkamer zat en eten bestelde. T'rwjjl hjj daarop wachtte, kwamen er eenige soldaten binnen een hunner ging tegenover den offioier zitten en deed alsof hjj dezen niet zag. Maar toen het eten kwam, pakte de soldaat het weg en verslond het. De offioier dorst niets te zeggen. Andere staaltjes van brutaliteit leverdon soldaten door de pelsen van hun meerderen te stelen en de officieren uit de eerste klasse- coucér te werpen om er zelf plaats te nemen, Te Wladiwostock moet onophoudeljjk en bitter ge vochten worden tusscben de kozakken en de vroegere krijgsgevangenen uit Japan. Er zouden honderden dooden en gewonden zjjn. Hedenmorgen vinden we in de bladen de volgende telegrammen uit St. Peters burg: Daar het met het oog op de nieuw te bouwen vloot dringend noodzakeljjk is een reserve aan bemanning te vormen, alsmede om oomiddelljjk een reeks maatregelen te nemen tot reorganisa'ie van het departement van marine, heeft de Keizer bevolen, dat de post van hulp-minister van marine wordt geschapen en dat aan den chef van den generalen staf der marine de rechten van een hulp- minster worden verleend. Dezen beiden waardigheidsbeklee- ders zal de leiding van die onderdeelen van het departement van marine worden toevertrouwd, als de minister't noodig zal achten. Het Petersburgsohe telegraafagentsohap kan de verze kering geven, dat het in het buitenland verspreide bericht, als zou Doernowo in de plaats van Witte komen, van allen grond ontbloot is. Uit Riga wordt van den 30i?ten gemeldHedenmorgen om 8 nur zgn een aantal lieden, die oogenscbgnljjk iets te verzoeken hadden, het lokaal van de veiligheidspolitie, waarin ernstige politieke misdadigers gevangen gehonden werden, binnengedrongen, verwondden een sergeant van politie en een op post staanden agent, terwjjl zjj een anderen doodden. Vervolgens dtongen zjj in de cellen, waar zjj vjjf ernstige politieke gevangenen in vrjjbeid stelden. De aanval, waaraan ook vrouwen hebben deelge nomen, geschiedde zoo onverwaobts en snel, dat de infan- terie-afdeeliog, die in het politielokaal op wacht was, geen tjjd had om tor halp te komen. Voorts zgn er eenige telegrammen uit Kopenhagen, waaruit bljjkt dat Koning Frederik gisterenmorgen een ministarraad heeft belegd, waarin de ministers hun ontslag aanboden Z, M. verzocht bet kaninet aan te bljjven. Vervolgens hield de Koning conr ten paleize. Reeds voor twaalven was het Amalienborgplein door een dichte volksmenigte bezet; om 12 uur kwam de minister president op het balkon en riep uit: Koning Christiaar is dood. leve koning Frederik I waarop de menigte in een donderend gejuich losbarstte. De Koning, gekleed in een generaalsuniform, versoheen daarop op het balkon en hield tot het volk een toespraak, dia hg be sloot met een leve het vaderland 1, dat groote geestdrift verwekte. Op den terugrit naar zgn paleis werd de Koning door bet volk toegejuiobt. Gisterenmiddag om drie uur zgn de leden van de beide Kamers in de vergaderzaal van het Folketing bijeenge komen; alle ministers verschenen in ambtscos'uum. De minister-president las een sohrjjven van den Koning voor, waarin deze mededeelt, dat hg de taak op z ch genomen heeft o en hot volk te regeereu overeenkomstig de grond wet, waarop hjj als troonopvolger reeds den eed heeft afgelegd, Gods zegen afsmeekt en do volksvertegenwoor diging om medewerking verzoekt. De president van het Landsting heeft ten slotte een vieve koning Frederik" Ingesteld. Koning Christiaan van Denemarken. De dooi van Koning Christiaan van Denemarken, ofschoon als aanstaande beschouwd ten gevolge van zjjn hoogen ouderdom en het gaandeweg afnemen van zgn krachten, heeft te Kopenhagen, zoowel als in het geheele land, een diepe ontroering verwekt, daar men den overleden vorst een diepen eerbied toedroeg. De vlaggen zgn onmiddellgk halfstok geheschea op de pnblieke gebouwen en aan de gevels van vele particuliere huizen. Talrgke oondoleantie- telegrammen zgn reeds ingekomen vau da zjjde van vreemde hoven. Een aanvallend en verdedigend verband tegen Oostenrg k—H o u g a r g e. De Cester Lloyd verneemt uit Belgrado, dat Servië, Bulgarge ea Monte negro eeu aanvallend en verdedigend verbond zouden gesloten hebben tegen Oostenrjjk-Hougarija en steunen de op Engeland. De Hongaarsche quaestie. Maandag heelt graaf Andrassy ten overstaan van het dageljjksch bestuur der coalitie verslag uitgebracht over zgn audiëntie bjj Koning Frans Jozef te Weenen. Hoedanig dit rapport luidde wordt nog niet medegedeeld; wol, dat het bestaar, na den graaf aangeboord en rjjpsljjk laad te hebben gebonden, nog niet tot het nemen van een beslnit geraakte waaruit optimisten opmaken, dat er in den boezem der coalitie een tot verzoening met de Kroon neigende richting is opgekomen. Anders toch zou het partjjbestnur het ultimatum des Konings wel aanstonds verworp-n hebben. D u i t s o h-E ngelsche toenadering. Onder voorzitterschap van den opper-burgemecster Beotier is eergisteren te Dresden een gewichtige, steik bezochte

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1