No. 28 Honderd en achtste jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. VRIJDAG 2 FEBRUARI. BUITENLAND. BINNE NLAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor At/kma au f 0,80franco door het geheele Rijk f I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonn er 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij vjh. HERMs. COSTER ZOONVoordam C 9. Algemeen Overzicht. Gemengde Mededeelingen. Uit de Pers. E COURANT. Door do commissie van redactie te Aigeciras was de laatste dagen, zooals Havas vau daar seint, hard ge werkt aan bet belastingvraagstak. Den conservatieven bladen in Engeland is dit zeker nog niet bekend, want daarin is een toon van ongeduld op te merken. Zjj meenen dat de confereerende gedelegeerden weinig uit voeren. De Times begint zelfs te spreken van de moge lijkheid, dat de gebeele conferentie op niets zal nitloopen, en stelt daarvoor de Duitsche regeering verantwoordelijk, wier gedelegeerden de plannen en wonschen van Duitsob land verbergen. Gisteren heeft de conferentie in een cffioleelo zitting ongewijzigd het reglement voor de belastingen aangenomen. De Marokkanen wierpen vele bezwaren op en zeiden.dat zjj het ontwerp aan hun regeering zouden voorleggen Aan de behandeling van de invoerrechten was men nog niet begonnen. Naar laid van een officieels kennisgeving meent de conferentie niet te moeten treden in de voorstellen der Marokkanen aangaande de tarieven voor post, telegraaf en telefoon. De eerstvolgende zitting wordt morgen gebonden. Verscheiden afgevaardigden klagen, dat zjj niet naar Aigeciras gekomen zjjn om zich bezig te honden met al die moeiljjke technische vragen, die zich bjj de belasting voorstellen opdoen, seint de correspondent van Havas. De conferentie moest zich bepalen tot de beginselen, en de uitwerking in bijzonderheden, die zoo tjjdroovend is, moest zjj overlaten aan de vertegenwoordigers der mogend heden te Tatger, die veel beter met de feiten op de hoogte zjjn. Vooral de kwestie van de toepassing der belasting voorschriften op de vreemdelingen in Marokko en de verhooging der invoerrechten hebben den leden der con ferentie reeds veel moeiljjkheid bezorgd. Engeland zou niet willen, dat die twee kwesties werden opgelost zonder dat er degeljjke waarborgen voor de Europeanen werden geschapen. Inmiddels wacht men te Aigeciras nog altjjd op de toestemming van den Saltan ten aanzien van het regiement op den sluikhandel. Als de Saltan ernstige bedenkingen er tegen heeft, dan kan de conferentie van voren af aan beginnen. Over andere pnnten, als daar zjjn de openbare werken en de rjjksbank van Marokko, honden de leden der con ferentie onderhandscbe besprekingen om een regeling voor te bereiden. De hoofdzaak echter, de politie in Marokko, wordt niet aangeroerd. De politie-kwestie is de pit van de oonferentie. De Dnitsche afgezanten laten zich tot dusverre er niet over uit wat zjj willen met de politie en zoolang die bljjven zwjjgen, valt er over den afloop der Marokkaanscbe conferentie niets te zeggen. Het denkbeeld, om bet algemeece mandaat voor de regeling der politie aan Italië op te dragen in Aige ciras een paar malen besproken wordt in Italiaaneche regeeringskringen niet bjjzonder gelukkig geacht. Mocht de Italiaanscbe diplomatie het wenechen, zegt de Voss. Ztg., dan zou Dnitschland er i een bezwaar tegen hebben maar het zon er niet mee voor den dag komen als voor stel, wanneer de regeering te Home er geen bijzonderen prjjs op stelde. Andere voorstellen ter oplossing der quaestie zjjn nog niet gedaan. Wat van Duitsche voorstellen wordt mede gedeeld, is slechts een «ballon d'essai" naar de Voss. Ztg. meldt. Het blad verwacht, dat de conferentie tot een geheel andere oplossing komen zal dan tot dasver is aan gegeven. Onlangs kwam de Daily Chronicle met oen artikel, waarin werd aangetoond dat men de overwinnin gen van de arbeiders b jj de Engelsohe verkiezing ten onrechte de opkomst van het soci alisme noemde. De Times is het met dat liberale blad eens, minder, waarschjjnljjk, olu de regeering te stennen want deze zaak raakt «de andere sieren*, waarin de Times voor «een be'ere regeering* bljjft werken dan om vast te beginnen met de politiek, die zjj aanstonds aan de unionistische partij heeft voorgehouden, de arbeiders zoeken te winnen. De arbeidersafgevaardigden, zegt de Times, zjjn slechts voor een klein deel socialisten. «De groote meerderheid van bet Engelsche volk, van den werkenden stand en van de vakvereenigingen, die de meeste arbeidersafge- vaardigden hebben verkozen, zjjn individualisten, geen socialisten, en de geljjkmatiger verdeeling van rjjkdom, die zjj ongetwjjfeld wenschen, is een herindeelicg op de ljjnen van het tegenwoordige samenstel der maatschappjj.... Laat men 't begijjpen, dat de groote meerderheid van de werklieden hier te lande nu precies doet wat andere standen voor hen gedaan hebben. Zjj gebrniken hun politieke macht om de dingen meer naar hnn zin ge regeld te krjjgen, geljjk de fabrikantenstand zestig of zeventig jaar geleden tegenover den landeigenaarsstand deed. Zjj trachten dat te° doen binnen den algemeenen bouw van de maatschappjj zooals zjj nu is, terwjjl de socialistische minderheid dien bonw omverwerpen en op de pninhoopen een nieuwe wereld optrekken wil", v Woensdag is in 28 kerken te Parjjs de inven tarisatie der kerkeljjke goederen begonnen. De geestsljjken hadden den vorigen Zondag de geloovigen opgewekt, in groeten getale bjj deze gelegenheid in de kerken te verschijnen, om door hnn tegenwoordigheid tegen het optreden der staatsambtenaren te protesteeren. Ook de patriotenliga had openlgk tot deelneming aan deze kerkeljjke betoogingen aan gespoord. Met het oog hierop had de prefect der Seine Woensdag de 20 burge meesters dor stedeljjke districten ontboden, hnn de be schikkingen van den minister van eeredienst medegedeeld en hen er op gewezen, dat hnn aanwezigheid bjj de inventarisatie wellicht verzoenend zon kannen werken. Indien het tot ongeregeldheden mocht komen, moesten de raaires en de belastingambtenaren zich terugtrekken en den prefect rapport brengen. Ondanks deze voorzorgs maatregelen, kwam het tot rumoerige betoogingen in de kerk St.-Boque. Een talrjjke menigte bevond zich in de kerk, meest behoorende tot de hoogere kringen. Ter wjjl de geesteljjken een protest voorlazen, bewaakte de menigte den ingang der kerk en belette zij den ambte< naren het binnenkomen. Men riep; «An volenrl A la porteen drong mot stokken op de ambtenaren in. Deze trachtten te vergeefs langs zjjingangen in het ga bonw te komep. De denren werden van binnen gesloten. En in do kerk zong de opgewonden menigte kerkeljjke liederen. Na verloop van een nar keerden de ambtenaren met een sterke politiemacht terng; de kerk werd om singeld. Toen ging een kleine deur open en langzaam verliet de menigte het gebouw. In de nabjjgelegen straten verzamelde men zich, maar werd daar door de politie uiteengedreven. In andere kerken weigerden de geesteljjken den ambfe naren bjj hnn werk stenn te verleenennergens kon de inventarisatie dan ook plaats hebben. Te Rjjsel hebben eveneens ernstige botsingen plaats gehad. Hier zjjn vele priesters in hechtenis genomen. Telegrammen van gisteren melden nit Pariis nog het volgende De inspecteur van politie wilde de door de wet op de scheiding van kerk en staat voorgeschreven inventarisatie van de kerk Sainte Glotilde uitvoeren. Hij werd in de uitoefening van dit werk door een op eengepakte menigte verhinderd, die bem de trappen van de kerk met zoo'n geweid afgooide, dat bjj versoheiden verwondingen opliep. De politieagenten trokken hnn sabels en hieven op bet volk in, zoodat velen verwond worden. Een massa arrestaties vonden plaats. Om 3 unr verscbeen de prefect van politie, geëscorteerd door een compagnie der repnblikeinsche garde. De menigte wei gerde hem door te laten, zoodat bjj genoodzaakt was hot hevel te geven gewapenderhand de kerk binnen te dringen. Manifestanten en militairen raakten handgemeen er vielen slagen, verscheidene arrestaties hadden plaats, een priester werd ia verzekerde bewaring gebracht. Aan beide zjjden vielen gewonden. De soldaten zetten de geweren aan rotten en deden, onder aanvoering ven den commissaris van politie, een nieuwe poging om zonder wapens de kerk binnen te dringen. Er werd*n revolvers afgeschoten en steenen naar de troepen geworpen. De commissaris gaf bevel de jjzeren hekken van de kerk te foreberen. Manifestanten trapten en sloegen met stokken op de manschappen. Deze beantwoordden ze met kolfslagen. Het hek bezweek. Een onbeschrjjfljjke ver warring ontstond. Toen werden de laatste tegenstribbe lenden de kerk uitg smeten. Er vielen veel slachtoffers. Dd gewonden werden in de naburige apotheken onder gebracht. Na tot het voorplein te zjjn doorgedrongen, sloegen de gardes met de geweerkolven de denren der kerk in, waarachter de getrouwen barricades van stoelen hadden opgeworpen. De gardes moesten het terrein voet voor voet veroveren. Men wierp stoelen naar hen. De prefect liet het koor met een driedubbele haag van gardes met het geweer bjj den voet omsingelen. De kerk biedt een trenrigen aanblik. De vensters zjjn stuk geslagen, alle stoelen gebroken. De geweren van versoheidene gar des zijn gebroken, van anderen werden de wapenen afgenomen. Men arresteerde een 150-tal personen, maar de meesten konden niet worden aangehouden. Vjjftig agenten of gardes zjjn gewond. De Bond der Bonden in het Czarenrjjk bljjft zich steeds verzetten tegen de Russische regeering. Na wil hjj ook niets weten van de Rjjksdoema. Volgons den Petersbnrgschen correspondent van het Berl. Tagebl. heeft de Bond der Bonden in Imatra (Finland) een bijeenkomst gebonden, die in Petersburg en Wiburg door de politie verboden was. Aanwezig waren de vertegenwoordigers van 15 bonden, die de volgende beteekenisvolle motie aannamen«De Rjjks doema wordt geboycot. Toch dient er aan de vei kie zingen krachtig deelgenomen te worden, om door de ver kiezing van de slechtste elementen de Doema in dis- crediet te brengen.» De tengevolge van de jongste onlusten te Moskou in hechtenis genomen lieden, zjjn, blijkens een bericht aan de Correspondance russe, in drie groepen gesplitst. De eerste groep omvat de aangehoudenen, waartegen de politie eenig bewjjsmateriaal heeft kannen verzamelen, dat zij meegedaan hebben aan de organisatie van den opstand. Deze mensohen zullen terechtstaan voor een hnrgerljjk hof, dat einde Januari bjjeen zou komen. Onder hen bevinden zich eea menigte personen, die bjjna niets mot de organisatie der beweging te doon hebben gehad, maar waar de politie zich op een of andere wjjze van wil ontdoen. De tweede groep omvat alle aangehoudenen tegen wie men g'en enkel bewjjsmateriaal heeft, die men dus van niets kan beschuldigen en wier oade politieke zonden gedekt waren door de amnestie van het manifest van 17 October. Dezen worden niet voor den rechter ga- bracht, maar bjj administratieve beschikking verbannen naar een of an !er algelegen oord. Erger is de derde groep er waarschjjnljjk aan toe; zjj is de talrjjksto. Het zjjn de revolationnairen van de daad, de barricaden-opwerpers, allen, die de laatste dagen van den opstand zjjn gepakt. Men is te Moskou alge meen overtuigd, dat de groote meerderheid zal worden geinsilleerd. Niemand, zegt de berichtgever van C. r., koestert de hoop, dat dit niet zal gebeuren, alle logen straffingen van admiraal Doebassof ten spjjt. Te Cnodynka zonden deze lieden 's nachts bjj kleine groepen worden doodgeschoten. Uit Warschan wordt nit particuliere bron gemeld, dat daar Woensdag vjjf Israëlieten wegens terroristische daden van geweld krachtens vonnis van den krjjgsraad zjjn doodgeschoten. De begrafenis van K o n i n g O h r i s t i a a n. De Ozar zal waarschjjnljjk de begrafenis van zjjn groot vader, Koning Christiaan, niet bjjwonen. De begrafenis zou 'an politiek gewicht kannen worden als Keizer Wilhelm daar Koning Edward en den Hertog vanOnm- berland (den vertegenwoordiger van het onttroonde Han- noversche Koningshuis) ontmoette. Maar Koningin Alex andra komt denkeljjk alleen. Een dergeljjke vreedzame ontmoeting ware overigens geheel in den geest van den overledene geweest. De begrafenis zal plaats hebben te Roskilde, in de kathedraal die tot laatste rnstplaats voor de Deensche Koningen dient. Koning Frederik is voornemens eene amnestie af te kondigen. Voor algemeen stemrecht. Het centraal- comité der Italiaansche socialistische part jj heeft besloten, eene bew'ging ten gnnste van algemeen stemrecht te beginnen. De socialistische afgevaardigden znlleu het land door reizen om aanhangers voor de beweging te winnen en in de Gemeente-en Provinciale Raden znllen moties ten gunste van algemeen stemrecht worden voorgesteld. Werkloozen in Engeland naar Canada. Het comité, benoemd tot het uitvoeren van Lord Rothschilds plan om op zjjne kosten 200 gezinnen van werklooz-m te Tottenham als landverhuizers naar Canada te helpen, heeft 43 gezinnen uitgekozen, die den 12en Februari naar Canada znllen vertrekken. Andere troepen znllen met korte tusschenpoozen volgen en men gelooft dat het geheele aaital landverhuizers wel meer dan 200 gezinnen zal bedragen. De Keizerin van Dnitschland op de tentoonstelling der So c.-d em. Vereeniging. De DnitBcbe Keizerin heeft te Berlijn een bezoek aan de tentoonstelling van vroawenarbeid der «Sociaal-democra tische Vereeniging* gebracht. Deze tentoonstelling wordt gehondun om te doen zien hoe slecht het werk vooral dat der thuiszittende vronwen wordt betaald. Kinderkleederen, gemaakt voor een loon van 7 pfennige (iets meer dan 4 cents) per narvoor paraplaiesmaken 9 pf per nar; een vroaw van 81 jaar die lj pf. per nar ontvangt voor kantwerk enz «Hoe is het mogelijk, dat die meuschen daarvan leven riep de Keizerin. «Wat kan er gedaan worden om een eind te maken aan die ellende?* En Mej. Marg. Behm, die H. M. rondleidde, antwoordde eerbiedig. «Wie wil, die kan. De Keizer moet bewerken, dat ten minste minimnm-loonen worden vastgesteld.* De Keizerin bleef rnim een nor, hoewel de Hofdame, die baar vergezelde, herhaaldelijk waarschuwde, dat het tjjd was om heen te gaan, Bjj het afscheidnemeu zride zij nogmaals: «Wat is er toch aan te doen?* En Mej. Behm antwoordde weder: «Spresk met den Keizer Majesteit en zeg dat bjj tnsschen- beide komt met zjjn jjzeren vnist. Dat zal helpen.* Miss Alice Roosevelt. Sinds Miss Alice Roose velt verhofd is, heeft zjj meer last dan ooit van het pnbliek. Als zjj tien passen ver uit het Witte Hnis is, is zjj al omringd door een menigte menschen. Deze meesten is het te doen om baar te kieken. De fotografen gaan eenvondig voor haar anto staan om tot stoppen te dwingen. Een keer, dat zjj te voet nitging, drongen de menschen zich zoo om haar heen, dat zjj genoodzaakt was, het hnis van een bekende binnen te gaan. Parelen. Als een bijzonderheid wordt gemeld, dat verleden jiar in de rivier de Elster (Saksen) 73 paarlen zjjn opgeviecht, waarvan de drie moois'e door het kleine Prinsesje Margaretba van Renss werden opgehaald. De regeering beeft nn twee gepatenteerde parelvisschers voor bet Elster gebied aangesteld. Speelhol ontdekt. Nederland is blijkbaar niet bet eenige land, waar de internationale speelholen worden gevestigddat bljjkt nit een bericht nit Knnlnn, waar gisteren door de politie eveneens een inval iB gedaan in een speelhol. Hier werden drie aanwezige spelers gearre steerd en een bedrag van 30.000 mark werd in beslag genomen. Een spotvogel heeft den redacteur van esn anti- semietisch blaadje dat te Gotha versrbjjnt, er leeljjk in laten loopen. In een vleienden brief aan de redactie prees bjj de verdiensten die het krantje verworven had, door de bnrgerjj eensgezind tegenover republikeinen en sociaal democraten te makenen hjj sloot met den brief een door hem vervaardigde hymne op Bismarck in De redac teur, die den schoonen voornaam van Ubbo voert, drakte zoowel den briel als bet vers in zjjn blaadje af. Maar toen dit goed en wel verspreid was, ontdekte bjj dat het vers een naamdicht was en de eerste letters van de regels tezamen te lezen gavenUbbo ist der groesslo Esel in Gotbi. Een proces wegens het nitsngden van vel. Uit Gratz wordt gemeld, dat een dienstmeisje, genaamd Anna Finck, den hoofdgeneesheer van het gast huis aldaar, dr. Jurinka, een proces aandoet, om de volgende zonderlinge reden. Anna Finck onderging ver leden jaar Maart eene operatie aan de maag en die operatie werd verricht door dr. Jnrinka, met twee zijner helpers. Da eischeresse beweert nu, dat de dokter zonder hare toestemming en zonder dat zjj er iets van wist, nit het vel van haar been twee reepen heeft gesneden, om die op de wonde van een anderen zieke te enten. Zjj vraagt voor dit verlies 20.000 kronen schadevergoeding. De rechtbank heeft nog geene uitspraak gedaan. Zonderling. Te Budapest is oon vrouw van 92 jaren overleden, die in 58 jaren geen stap bniten de dear gezet had. Haar schrik voor de straat dagteekende van 1848, toen zg een zenuwtoeval kreeg tengevolge van het bombardement der stad door de Oostenrgkers. Het gedreun der kanonnon had haar znlk een schrik inge boezemd dat zjj niet meer bnitenshnis te krjjgen was. loen^ zjj in 1902 moest verhuizen nit de woning waar zg sinds 1846 had gewoond, naar het belendende huis, weigerde zjj te loopnn en moest er een draagbaar ge haald worden om het moedertje te vervoeren, hoewel hare boenen nog heel goed waren. Slachto fiers van Amerika a nsoh e «sport* Een statistiek wgst aan, dat bnhalve de 21 slachtoffers vtn het rnghyspel, in de Ver. Staten in 1905 nog 12 personen tengevolge van slagbal zjjn bezweken, terwjjl 9 jockeys, 6 boksers, 4 heerrjjders en 2 turners bet leven lieten. De automobielsport is buiten rekening gelaten. De derate Hamer en Sociale W etgeving. De heer Laan verdedigde in de Eerste Kamer de meening dat onze eooiale wetgeving te ver gaat an haar doel voorbjj streeft, daarbjj als voorbeelden aanhalend Ongevallen Wet en de Woningwet. Dit geeft Het Volk aanleiding om te zeggen Dat 'ype Laan is eigenljjk het type van onze gansche bnrgerjj. Hier en daar is het een beetje verzacht, maar dat is meer schjjn dan wezen. Daarom moet ons program van positieve eisch meer naar voren komen in onze gedachten. Kiesrecht voorop maar ook waarom wjj het kiesrecht willen. Als we zien, dat de Minister van het blanco-artikel deze vergadering van rjjke mensohen, waar Laan sprak, met het recht van amendement wil laten knoeien aan bet beetje redeljjke wetgeving wat bjj ongelnk d-> Tweede Kamer kan passeeren, dan weten we precies waar we aan toe zjjn, en dat na de kerkeljjke een liberale reactie wordt voorbereid. Daarom onze eischen stevig vrrdedigd. Algemeen kiesrecht, staatspensionneering, en vooral netteljjke be perking van den arbeidsdag, we moeten er krachtig voor jjveren en getuigen. Elke weigering berust op den vasten wil van bet kapitaal om te honden wat het heeft en meer te verkrjjgen. Elke weigering, in hare oorzaken ontleed, vaart den klassenstrijd aan en sterkt de revolntioonaire gedachte. In de positieve lenzen kome niet alleen maar deze of gene eiech voor den dag. Uit elk van deze eisohen spreekt onze gansche strjjd tot in zjjn diepsten grond. Gewaagde profetie. Onder dit opschrift behelst Het Centrum de navolgende driestar De heer Dr. Vermeulen heeft Dinsdag in de Eerste Kamer een rede gobonden, waarin hjj waarsohawde tegen het blanco-artikel. Na is dit zeker geen artikel, dat groote geestdrift wekken kan en de oritiek van den geachten spreker vond dan ook vrjj spel. Maar naar onze bescheiden meening zon zjjn knap betoog toch aan kracht gewonnen hebben, wanneer de Zaidhollandsche afgevaardigde met betrekking tot het algemeen kiesrecht wat meer soberheid had betracht. Voorspellingen in de politiek zjjn altjjd gewaagd. En nn profeteerde de heer Vermeulen van het algemeen kiesrecht door hem «een zee van ellende" genoemd niets meer of minder dan den nationalen ondergang. Er zjjn eenige Janden, waar het algemeen kiesrecht sinds lang is ingevoerd en die des indanks bestaan niet alleen, maar redeljjk prospereeren. Zon het A. K. dan enkel voor Nederland een zoo noodlottige uitwerking hebben Wjj meenen het voorshands te moeten betwjjfelen. Wanneer wjj ons herinneren, welke misé e van de Grondwetsherziening in 1887 werd in 't vooruitzicht gesteld, misère, die nooit gekomen is, dan voelen wjj ons ietwat sceptisch gestemd ten aanzien van de Cas- sandra-profetieën over het algemeen kiesrecht. Spelling. De Standaard sohijjft: Het standpunt, dat Minister Bink ten opzichte van de z.g. vereenvoudigde spelling inneemt achten wjj correct. Het ligt niet op den weg van den Staat, zegt hg, in te grjjpen inzake de spelling Oi de vereenvondigde spelling ingang bjj het Neder- landsche volk zal vinden, is iene zaak, die bniten de Bsgeermg heeft om te gaan. De loop daarvan moet worden overgelaten aan de natnurlgke ontwikkeling. Dit is jnist. Eu jnist is 't ook, dat zoolang de spelling van De Vries on te Winkel als de meest gebruikelijke kan worden beschouwd, zjj ook alleen gelden mag bjj het examen in de Nederlandsoho taal voor het schrilteljjk werk. Indien de zg. vereenvondigde spelling levensvatbaar heid heeft, de.u t l dat vanzelf wel nitkomen, De Overheid mag haar ontwikkeling noch tegenstaan noch bevorderen. Doch in afwachting van die ontwikkeling bljjve de Overheid de bestaande spelling handharen. De malversatiën. Het N. v. N. doet nitkomen, dat er één categorie van benadeelden (door de malversaties van de heeren De Montigny en De Geer) is, voor wier belangen op dit oogenbiitc door niemand wordt opgekomen en die dien tengevolge alles dreigen te verliezen, terwjjl anderen al thans nog een deel terngbekomen. Dat zjjn de houders der wedorreohteijjk uitgegeven pandbrieven. Laten wjj zegt het blad het nn maar eens voor een oogenblik wat minder voorzichtig uitdrukken Er zjjn pandbrieven gestolen door de direotenren of door een der direotenren. Wie gestolen goed onder

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1