No. 30 Honderd en achtste jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. MAANDAG 5 FEBRUARI, Gemeenteleeiiingen. BUITENLAND, Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Ryk f I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|Y. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HEBMs. COSTER ZOONYoordam C 9. Algemeen Overzicht. Gemengde M e d e d e e 11 n g e n. COURANT. In 1903 werd een staatscommissie ingesteld voor het onderzoek naar den financiëeïen toestand dor gemeenten en ter voorbereiding »an wettoljjke maatregelen, waai door deze toestand op donrzeme grondslagen kan worden gevestigd. Ook in deze courant (van 30 Januari j.l.) kwamen de namen voor, der leden waarmede deze oom- missie onlangs werd aangevuld. Tevens namen wjj over het beklag van j hot Huisgezin" over den politieken kleur der benoemden. Andere bladen loverden bespiegelingen omtrent het aantal leden, dat tot de linker en rechter zgde moet worden gerekend. Zjjn deze beschouwingen uit politiek oogpunt belangrjjk wellicht, van meer practisch belang zou het zjjn, hetzjj met alle bescheidenheid opgemerkt, hoe de gemeenten, aan versterking hunner middelen kunnen komen en hun budget in evenwicht moeten houden. Eenig licht daarover mocht da pers wel laten schjjnen, in afw<chting van het rapport ter voorbereiding van wetteljjke maatregelen, waardoor de finaccië'le toestand der gemeenten op duurzame grondslagen zal worden ge vestigd. De officiëele stjjt is zoet van klank, al gaat zekere bevalligheid niet met bondigheid gepaard. Duideljjk kan echter zjjn voor een ieder, dat er meer geld moet zjjn. Tenzjj deze commissie een goudader ont dekt, wat niet waatscbjjnlgk is, zullen de belastingen verhoogd moeten worden. Ia 1901 hadden de gemeenten te zemen twee honderd vjjfenzeventig raillioen schuld. Ieder jaar stjjgt deze schuldenlast. Zelfs voor oen voornitgaande plaats als deze, waar wjj het genoegen hebben te wonen, omringd door een wel varende bevolking, waarvan het finatcëel beheer met overleg en nauwkeurigheid die alle lof verdient, geschiedt, komt men in den zoodanigen toestand, dat geen ve> meer dering der gemeenteschuld geraden is en dat derhalve op zioh zelf missscbien zeer gewenschts uitgaven van be- teekenis, achterwege zullen moeten bljjven. Het is geen voorgewende bescheidenheid, ijd'en bjj deze uiteenzetting op den voorgrond wordt gesteld, dat tot wederlegging onzer meesing van meer deskundige zgde, gaarne plaatsruimte wordt ingeruimd. Twee hoofdoorzaken zjjn er o.i. san te wjjzen, waardoor de geldeljjke aangelegenheden van veel gemeenten ongunstig geworden zjjn. Ton eerste het feit dat de eischen der moderne samenleving velen zjjn en veel kosten veroorzaken en ten tweede het feit dat de Staten generaal wetten maken zonder zich rekenschap te geven van de onkos'en, die daardoor worden veroorzaakt. Indien het geoorloofd is, een minder parlementaire uitdrukking te gebruiken, dan kunnen we zeggen, dat het nergens naar ljjkt om wetten te maken die veel kosten en de gemeenten daarvoor te laten opdraaien. De wetgever bepaalt b.v. dat in gemeenten boven de 20.C00 zielen een gymnasium moet ?jjn. Het gymnasium koi'te in 1905 f 22.000— en het Rgk vergoedt aan de gemeente f 9000 Het openbaar lager onderwjjs kost f 70.000 te Alkmaar in 1905, f 12000 werden aan schoolgelden ontvangen, zoodat f 57COO uitgegeven wordt, terwjjl het Rjjk in dat zelfde jaar aan de gemeente vergoedde f 13370 De van 200 oogen voorziene volksvertegenwoordiging ziet ongetwjjfeld zeer veel, maar ziet niet ver in de toekomst. Want gaat zjj voort op die wjjze, dan kan bet niet anders of de gemeenteljjke financiën worden in de war gestuurd en geen oommissie ter voorbereiding van wat ook, kan ons uit den brand helpen. Ten tweede zjjn de hoogere uitgaven te wjjten aau tal van eischen, die de moderne maatschappij stelt. Het gaat in het gezin ook zoo. En de huisvader die er tegenwoordig in slaagt om de uitgaven van zjjn eigen gezin te beperken, werpe den eersten steen naar de gemeenteljjke huishoudin gen, die ieder jaar meer geld noodig hebben. Zoo kost b.v. de gezondsoommissie f 4C0 per jaar, vroeger f 100, We hebben een telephoon nocdig die 1 140 kost, doch vroeger niet bestond. In 1906 brengen w« op de begrooting voor wandelplaatsen en plantsoenen f6906 en voor bet diephouden van havens, grachten, slooten en putten f 9650, Ook is het een eisch des tjjds dat er meer gas be- sohikbaar komt, zoodat de gasfabriek veranderd wordt terwjjl we bovendien meer grootsteedsche inrichtingen wenschen als b. v. een abattoir en een paar jaar geleden een hertenkamp. Om kort te gaan, ten einde te voldoen aan buitenge wone uitgaven, zal de gemeente een nieuwe leening moeten sluiten. De kosten daarTan, worden geraamd op f 1000. In de memorie van toel chtir g staaf, dat wellicht één duizend gulden voldoende zal zijn, in verbana met de in 1906 te sluiten leening voor uïttevoeren openbare werken. Ds f 1000.— is, indien we ons niet vergissen, bestemd voor den bankier, die de gemeente aan geld helpt. Wo misgunnen den bankier volstrekt niet deze of andere provisie, maar kunnen niet nalaten om op te merken, dat do groote fcbaduwzjjde van openbare werken, waarvoor geen geld voorhanden is, hierbij dadeljjk in het oog valt. De sohuld van Alkmaar bedroeg op 1 Januari 1906 f 462.000.Bovendien werd 21 Juni 1905 een tjjdeljjke leening aangegaan groot f 34,000.te zamen ia er der halve een half millioen schuld, in rond cjjfer. Kon het gemeenteljjk beheer in dier voege worden ingericht, dat er geen leeningen bestonden, dan zouden we mitsdien geen rente en aflossingen behoeven te betalen en derhalve minstens f 44,000.— per jaar ovorhondeu. Grif wordt toegegeven dat dit tegenwoordig niet altjjd kan. Toch zoude het evenwioht in het budget in dier voege dat geen sohuld bestond een zeer cewenschte toestand oplereren, want de f 44.000 diejaarlgks worden opgebracht voor rente en aflossing konden bjjvoorbeeld besteed worden tot vermindering of afecbaffiug van som mige belastingen. Thans vloeit het bedrag in de zakken obligatiehonders. Een voorbeeld: In 19C6 werd gtïnd aan brng-, kaai-, haven-, kraan-, sluis-, dok- en veergelden f 4600.Dat de schipper die te Alkmaar met zjjn schuit komt en dien wjj met open armen moesten ontvangen, nog kaai- of haven-gelden moet betalen strijdt o. i.~ tegen alle goede beginselen van staathuishoudkunde. Het is een belemmering van verkeer. Aan belastingen brengen de ingezet-nen voor de ge meente op f 52000 (opcenten op 's Rjjks dirrcte belas tingen) en aan eigen plaatselijke belastingen f 10COO te zamen f 142C00. Om de kas de stgven wordt gedaan wat mogeljjk is hoofdelgke omslag, honden tooneelvertooningen straatbelasting, heffing naar aanleiding van do drankwet, tonnenbelasting, tollen, straatgelden, heffing voor bet gebruik van openbare gronden en wateren, de zooe*en- srenoemde kaai-, haven-, kraan-, sluis-, dok-en veergelden, begrafenisrechten, schoolgelden, marktgelden, wik-, weeg-, meet- en keurloonen enz. Inderdaad men moet de vindingrijkheid van den ge meente-wetgever prijzen, om zooveel belastingen uit te denken. Het is er tok ver van af, dat wjj dit systeem zonden afkeuren. Integendeel...', maar wie 't tooh wél meent met zijne medeburgers, moet toch eerljjk erkennen, dat er tbans genoeg wordt betaald. Den kapitalist zal 't wellicht 't minst hinderen. Hjj leeft van de rente en knipt de coupons der ge meente leeningen. Doch de overgroote meerderheid, die niet kapitalist is, die door nering en bedrjjf het geld moet verdienen, wordt te veel verzwakt in haar voort- brengingsvermogen, indien de belastingen nog meer moeten stjjgen. Deze argumentatie klemt thans des te meer, omdat de Staat der Nederlanden ook meer uitgeeft dan hjj ontvangt. De staatsbesrooting sluit niet. De Staat beeft een te kort van 2} millioen. En nu is, dunkt ons aangewezen, dat, aangezien de Staat zjjn toevlucht moet nemen, hetzjj tot verhooging van bestaande het zjj tot het invoeren van nienwe belas tingen, er voor den gemeentewetgever, niets anders over- bljjfN dan zich in deze te beperken. De ingezetenen houden er geen dubbele beurs op na, waaruit zjj kunnen putten, naarmate Staat of gemeente betaling vraagt. De voor de eerste jaren o.i. vaste gedragslgc voor gemeente raden, kan niet anders dan deze zjjngeen nienwe schulden te maken. We mogen de vitale belangen der bnrgerjj niet schaden. We mogen het voorbeeld van sommige gemeenten niet volgen, waar nu reeds de bewoners elders heen gaan, om aan de hooge lasten te ontkomen. Voorzeker zoude het gelukkiger zijn, indien de volks vertegenwoordiging meer de tering naar de nering gezet bad in de staatshuishouding. Maa- of we hierover klagen helpt niet. We hebben rekening te houden met de om standigheden zooals zjj zich voordoen, zooals zjj zjjn. Ten slotte nog eene opmerking in den tegenwoordigen tjjd schjjnt voor den particulier, geljjk reeds zooeren werd gezegd, onvermjjdeljjk, om de uitgaven geleidelijk te doen aangroeien. Ook de gemeente gaat dien weg op, tes?en wil en donk. Slaat men b.v. da begrooting op van 12 jaar geleden, toen Alkmaar 3423 zielen minder telde, dan zal men bjj alle posten een verhoog'ng aantreffen. B.v. de jaarwedden der onderwijzers in 1905 f 51.000, wareD in 1893 f38.000.Verwarming en verl ebting van schoollokalen f 2100 in 1893, f 40CO.in 1905. Pobtie en brandweer 1893 f 11000, f19000 in 1905 De jaar wedden voor ambtenaren ter secretarie 1893 f2650 in 1905 f6150, enz. Het is ver af, inderdaad, dat wjj hieamede willen betoogen dat deze en andere traotementen te hoog zjjr. Integendeel. Wjj maken geen aanmerking derhalve op de begrooting der uitgaven. Neen. Wjj willen slechts constateeren, dat niettegenstaande er hier slechts 3000 zielen meer wonen, dan 12 j ar geleden het getal ambtenaren gestegen is en ook de bezoldiging. Wanneer de eemeente goed gediend wil zjjn, dan is bezuiniging op traotementen o.i. verkeerd. Veeleer is noodig dat bjj alle traotementen een geringe opklimming jaarljjks plaats virdt. Anderzjjds moet men dan met niet te verl ambtenaren het werk afdoen. Er is ter secretarie veel werk. Doch is deze beschouwing juist, kan men er niet buiten om gaandeweg de traotementen te verhoogen, dan is dit een reden te meer, om de gemeentehuishouding zoo in te richten, dat geen groote sommen meer noodig zullen zjjn voor rente en aflossing van gemeenteloeningen. Toch reeds zullen ieder jaar de u tgaven toenemen en toch reeds zal meer gevergd moeten worden van de draagkracht der belasting-schuldigen. Het komt ons voor, dat wie met onparlgdigheid de cjjfers nagaat tot geen andere slotsom kan komen dan die hiervoor word gemotiveerd. Moge bjj den Raad de overtuiging gevest gd woiden dat vergroeiing der ge- meentezohuld niet mag worden toegestaan. A. P. H. Van allerlei ergerljjke gebeurtenissen wordt de laatste dagen melding gemaakt, die plaats hebben bij de in ventarisatie der k e r k e 1 jj k e g o e d e r e n i n Frankrjjk. Aan wien wel de schuld van die on- ordeljjkheden. Niet aan de geesteljjkheid, zegt de Figaro de bedoelde verfoeiljjke tooneelen zouden niet hebben plaats gebad, zoo de geloovigen eendrachtig zich om ban zielenherder geschaard en zjjne vermaningen in echt genomen badd-n. Maar de abbé Gardey van de Clothildekerk te Parjjs heeft voor het eerst zjjn gezag miskend eu beschimpt gezien en werd voor 't altaar op de Echaudeljjkste wjjze geboond door lieden, die tot sjjn kerspel stellig niet be hoorden, ofschoon bjj, niet alleen pastoor der kerk, maar ook vioaris-geneiaal van Parjjs, om zjjne zedeljjke voor- trfffeljjïheid en ontwikkeling algemeen geliefd en ver eerd wordt. Intussoben verdient bet de aandacht, dat onder de jj veraars in of bjj de Clcthildekerk die wegens hHn aan deel aan de beroerten reeds terecht gestaan hebben, Qiaaf Do La Rochefoucauld (de vader) tot drie maanden gevangenisstraf is veroordeeld en dat onder degenen, die in de Pieterskerk te Parijs op 't heftigst tegen de politie te keer gingen baron Xavier R-ille was. Zeer kenschetsend voor de wjjze waarop in deze dingen het »roblesse oblige" door sommige heethoofdige adeljjken wordt opgevat is wel het volgende manifest, door een lid van den departementalen raad te Nioit, graaf DeOaabot, openbaar gemaakt Verdeë's, zult gjj zonder protest toelaten, dat men een inval doet in uwe kerken Van alle kanten geeft men u reeds het voorbeeld. Gedenkt uwe voorvaderen, die zich lieten dooden op da trappen van ern krnistafe- reel, dat heil'gschennende handen willen vernielen. Thans wil men uwe kerken binnendringen, wil de Staat aan nwa heilige vaten, nwe kerksieraden de hand slaan, door middel van een inventaris als eeiste stap, opdat geen enkel hem moge ontgaan. Leest de geschiedenis, leest al hance redevoeringen 1 Volgt degenen niet na, die, ter verontschuldiging van hun zwakheid (om niet meer te zeggen) met han delen wachten tot de Paus gesproken hebbe. Laten we, alvorens bjj 't gedaan hebbe, gebroik maken van onze vrjjbeid, dit is ons racht, ik ga verder, het is onze plicht, als Katholieken en ware Christenen. Protesteeren wjj dan ellen te zamen, kalm en rustig, maar protesteeren we, opdat wjj die stomme honden niet geijjken, welke het Evangelie veraohten en veroordeelen. Men moet orkennen, dat de graaf eigenaardige be woordingen kiest om tot een «kalm en rustig" protest op te wekken en het is maar gelakkig, dat niet weinige geesteljjken en geloovigen in Frankrjjk het ondanks deze en dergeljjke uitingen z ch werkeljjk tot een kalm en waardig protest, indien zjj dit dan meenden te moeten inbrengen, bepaald hebben. Da woelingen te Parjjs van do laatste dagen zullen natuurljjk een nasleep hebben van aanklachten, gerect- teljjkn vervolgingen en vonnisen. Reeds heelt de oorrectioneele rechtbank te Parjjs een eerste zitting gehouden over de balsturigen van de Sainte Olothilde. Onder de beschuldigden van Zaterdag waren de graven de La Rochefoucaalt, vader en zoon. De oude heer wordt beschuldigd van mishandeling van een politieagent. Hg zou een agent te midden van veel herrie zoo op de wang geslagen hebben met zijn wandelstok, dat het bloed er uit liep. Hjj ontkent eveDwel, zich aan mishandeling te hebben schuldig gemaakt. Het was bloot toeval, zegt hjj, dat hjj in het gedrang raakte. Hg had volstrekt geen plau gehad tegen do boedelbesohrjjving te betoogen, maar toen hg zag, dat zijn zoon door agenten werd vestge- bonden, wilde bjj hem bevrgdeo. Slaan ligt volstrekt niet in mjjn aard, zeide de graaf. De rechtbank acht hem echter schuldig. Da zoon is vrggesproken, maar de oude heer is tot 3 maanden gevangenis veroordeeld, onvooi- waardeljjk. Zoo zullen er wel meer volgen. Het geloof aan kwakzalverg is er nog altjjd. Vooral bjj de minder ontwikkelden zit 't er nog vast in, maar ook intelleotueelen nemen nog dikwjjls hun toevlucht tot allerlei middelen of een «wonderdokter*. Zoo af-en-toe hoort men weer eens van een nieuws ster op 't gebied van genezen van kwalen. Nog niet lang geleden was 't vooral een «dokter* in een plaatsje nabjj Leiden die men boorde noemen, van wien de wonderljjkste verhalen werden gedaan. Geregeld kon men in den trein in onze streken monscben ontmo ten, die 't eens gingen probeeren bg den «dokter*. Wonderlgke geneesmiddelen schreel de «dokter* dikwjjh voor ma3r de patiënten sch'ikten daarvoor niet terng, vast overtu'gd dat het geven moest,. OndertQSSchen, de «dokter* maakto goede zaakjes. Of de patiënten nu altjjd genezing vonden? Volgens di verhalen wel, maar aan te nemen is ook wel dat 2g die geen baat vonden bg de middeleD door den «dokter* voorgeschreven liever zwegen over hun bekendheid met den wonderman. En gevallen dat de ziekte venrgerde zullen ook wel zgn voorgekomen. Zoo is het ten minste bg andere wonderdokters wel eens het geval geweest. Eon dier gevallen bahooren niet tot de uitzonderingen. Daarom is het gesn wonder dar door geneeskundigen tegen kwakzaWerjj geageerd wordt. In het buitenland bloeit de kwakzalverg niet minder als bg ons. In de Vereemgde Staten bjjv. Daar zgn in de bladen al even mooie advertenties van wonderdoende middelen te vinden als hior to lande. Thans heeft president Roosevelt den strijd aangebonden tegen de kwakzalverg daar, door twee directeuren van een van de machügste kwakzalversvennootacbnppen, de «Force of Life Company te laten gevangen nemen, op grond, dat zjj gebruik hebben gemaakt van don dianst der postergan om bedrog te plegen. Hg wenseht een einde te maken aan de ongeremdheid, dat de post, een orgaan van den staat, zich beschikbaar stelt om handelingen te vergemakkelijken, die doz-lfde staat verbiedt, door drukwerken te vorspreiden voor kwak zalven, oplichters en ergere misdadigers. De aangevallen firma heeft een millioen cliënten in de Vereenigde Staten, of '/«o *an de bevolking en zg werft haar commissarissen en directeuren onder de haute finance, zelfs onder de gouverneurs der Staten. Zjj bezit middelen om ds dooden te doen ontwaken; een soort cupsnles, die men slechts naast een glas water behoeft te houden om van dat water een krachtig geneesmiddel 'te maken een middel tegen rheumatiek, dat men onder het bed van don lgder legt, enz. De qnaestie van het Mandsjoerjjsche leger baart der Rasaisohe regeering boe langer hoe meer zorg, zegt Gaston Leroux, de PetarsburgEche oorrespondent van de Matin. De grootste moeiljjkheid bestaat niet daaiin dat de troepen te Khaibin en in Tran^siberë aan het mni'en zgn geslagen, maar wordt veroorzaakt door de soldaten, die in bet vaderland terngkeeren en daar de gelederen der ontevredenen komen versterken tallooze manschappen kannen wetens de heerecbende wanorde hnnna haard steden niet bereiken en de regeering aobt het ook geenszins cewenscht, dat ze in bnnne geboortedorpen nog nienwe k ernen van wanorde zaa'et). Op 20 Jan. is na te Oarskoje Selo een beslnit van ver strekkende betnek'nis genomen, waarvan de inbond kan samengevat worden in de worden: instelling van natimale werkplaatsen. De Keizerin zelve staat aan het hoofd van deze nienwe ondernemingze zal in de uit voering van hare taak worden gesteund door haar schoon zuster, grootvorstin Olga Al'xandrowna, een vrouw, die reeds tgdens den oorlog de bewjjzen beeft gegeven, be gaafd te zjjn met buitengewoon initiatief en een ontzag] jjk organisatietalent. Aan haar was het te danken, dat het Roode Kruis in de moeilgkste «ogenblikken van den oorlog in staat werd gesteld uitstekende diensten te bewjjz-n de ambnlaner- treiren, die onder haar toezicht wrrden uitgerust gingen door voor modellen van dit soort. Te Petersburg beeft men groote verwachtingen van deze onderneming; reeds is besloten tot den bonw van groote barakken, in afwachting van den tjjd, dat de sr(. daten daar aan het werk kannen worden gezet. De Czar heeft een millioen roebels ten bate van de nieuwe onder neming beschikbaar gesteld. Veel wordt bier een bericht uit de «Roeski Slowo* besproken, volgens hetwelk het revolutionnaire Russisch- Poolsche comité zou hebben besloten den bekenden Bsr- IqnscHnn bankier Mendelssohn ter dood te brengen, omdat bjj de Russische regeering geldeljjken steun heeft verleend. Reeds zjjn, volgens het genonmde blad, twee vronwen naar Berlgn vertrokken om het doodvonnis te voltrekken. De Fransche Regeering bereidt een wetsont werp voor, ten doel hebbend tusschen de verschillende departementen van algemeen bestuur de sommen, vroeger bestemd voor de begrooting van Eeredienst, te verdeelen. De «directeur van den Eeredienst" krijgt een andere betrekking en een opvolger is na de scheiding van Kerk en Staat natuurljjk overbodig. Nieuwe slagschepeninJapan. De Japansche Regeering heeft na langdurige overwegingen besloten, dat in den vervolge' de nieuw aan te bouwen slagschepen een waterverplaatsing zullen hebben van 22000 ton, waarvan de hoofdbewapening zal bestaan uit 14 kanonnen van 30 c.M., terwjjl de snelheid 20 mijl zal moeten be dragen. De nieuw aan te bouwen kruisers zullen 15.000 ton waterverplaatsing krjjgen en een snelheid van 25 mijl. Een vreemd avontuur. De correspondent van de Daily Telegraph te Edinburg, maakt melding van een zonderling voorval op de wateren van het Kattegat, Za terdagavond overkomen aan het Duitsche stoomschip «Gemma." De eerste bootsman Lilje, die zich omstreeks negen uur op de brug bevond, ontwaarde op eenigen afstand een lichtlangzamerhand kwam een kleine zeilboot in 't gezicht, die hij praaide; als antwoord ontving hjj een geweerschot, gevolgd door verscheidene andere. Een kogel trof hem in den linkerarm. Het was zoo donker, dat de zeilboot niet kon worden herkend, maar afgaande op het stemmengeluid der bemanning, moest het zeilschip Russisch, Finsch of Zweedsch zijn. De bibliotheek van minister Burns. De nieuwe Engelsche Minister en oud-werkman John Burns heeft een bibliotheek met 5000 boeken. Als het kostbaarste van zijne verzameling, beschouwt hij een eenig exemplaar van het «Antwoord", van Karei I aan de deputatie van het Parlement waarin de Koning uiteenzette waarom hij niet ter dood gebracht moet worden. Dat exemplaar heeft, naar een opschrift bewjjst, toebehoord aan John Bradshaw, den President der Rechtbank, welke den Koning ter dood veroordeelde. Wat poëzie betreft, heeft Burns, naar hij verklaart, «al de groote kerels en nog eenige anderen." Zijn beroemde dichter-landbouwer- naamgenoot Robert Burns is een der lievelingsdichters van den Minister. Een Russische vorst veroordeeld tot een geldboete. De Russische Vorst Leo Kotschou- bey, die] door zjjn huwelijk met Hertogin Dorothea v. Leuchtenberg aan den Czar en verscheidene andere Eu- ropeesche Vorsten is vermaagschapt, werd onlangs, gelijk men zich zal herinneren, tot een geldboete van 1000 Mark veroordeeld wegens ernstig mishandelen van een hotelportier. Deze portier, die tengevolge van de mishandeling ongeschikt voor zijne betrekking werd, stelde daarop een eisch tot schadeloosstelling in tegen den Vorst en de Rechtbank to Dresden deed thans uit spraak te zijnen gunste, waarbij Vorst Kotschoubey wordt veroordeeld tot betalen van een jaargeld van 2600 Mark aan den portier. Teruggevonden. Te Nendeln in het vorstendom Lichtenstein is een jongen uit Weenen teruggevonden, die ten jare 1901 toen hij 14 jaar oud was, spoorloos verdween. Het is gebleken, dat de jongen ontvoerd werd door een onderwjjzeres, die hem te Nendeln bij haar zuster besteedde, met het oogmerk hem te brengen op een nabijgelegen geestelijk college. Tragisch ongeluk in een kerk. In de Schot- tenfelderkerk te Weenen werd gisteren een predikatie voor kinderen gehouden. Twee duizend kinderen waren bijeengekomen en eenige volwassenen. Plotseling kreeg een vrouw een hevig zenuwtoeval. De kinderen, die dicht bij haar zaten, schrikten en be gonnen wild te gillen. In den tjjd van een oogenblik was er een paniek uit gebroken. Allen tegeljjk stormden deze naar de deur. De kleinsten raakten onder den voet en, niets ontziend, liepen de anderen over de lichaampjes heen. Toen de kalmte was weergekeerd, bleek het, dat er een kind gedood was, terwjjl er vjjf anderen stervende waren. Dertig kinderen waren zwaar gewond.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1