No. 31 Honderd en achtste jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR AT.OTA AR. EN OMSTREKEN. Ons eerste kind. DINSBAG 6 FEBRUARI. l&adaster. Hinderwet. KIEZERSLIJSTEN. BUITENLAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk f I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.jV. Boek- en Handelsdrukkerij v h. HERMs. COSTER ZOONVoordam C 9. Algemeen Overzicht. Gemengde Mededeel in gen. ALKMAAR URANT. De Burgemeester der gemeente Alkmaar brengt ter algemeene kennis, dat ter gemeente-secretarie, gednrende 30 dagen na heden, ter inzage is nedergelegd een opsave van uitkomsten, bedoeld in de artt. 15, 23 en 43 der Wet van 26 Mei 1870 (Staatsblad No. 82), waarvan, ter voldoening aan art, 15, 2e lid der wet, bij deze alkondiging geschiedt. Burgemeester voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING. 5 Febroari 1906. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter algemeene kennis, dat heden op de gemeente secretarie ter visie is gelegd hot aan hen ingediende verzoek met bglagen van Tb. VAN SPALL, in zpne hoeda nigheid van directeur der Alkmaarsche IJzer- en Metaal- gieterjj om vergurnirg tot het uitbreiden van genoemde fabriek door bet oprichten van een verticale zuiggas motor van 75 P.K., ter vervanging van een stoommJC^ine, tot het drjjven van machines in het perceel aan de Voor- meer, trad. bekend in sectie B No. 3491. Bezwaren tegen deze nitbreiding kannen worden inge diend ten raadhaize dezer gemeente, mondelin? op Maandag 19 Februari e.k. 's voormiddag» te elf nnr en schriftelijk vóór of op dien tjjd. Gedurende drie dagen vóór gameiden dag kan de verzoeker en bp, die bezwaren heeft ingebracht, op de secretarie dezer gemeente van de terzake ingekomen schriftaren kennis nemen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 5 Fber. 1906. DONATH, Seoretaris. De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR, Gelet op de art. 11, 12 en 13 der Kieswet; Noodigt de manne'lJke Inwoners der gemeente die den leeftijd van 25 jaren hebben bereikt, uit, om a. zoo zjj in eene andere gemeente over het laatst ver- loopen dienstjaar in eene der hjjks directe belastingen zijn aanges'agen, wat de grondbelasting betreft in eene andere gemeente of in meer gemeenten te zamen tot een bedrag van ten minste één gulden (in hoofdsom en rijksopcenten) daarvan door overleg ging van voor voldaan geteekende aanslagbiljetten voor den 15 Februari a.s. ter secretarie dezer gemeente te doen blijken b. voor 15 Februari a.s. aangifte ter secretarie te doen (volgens model aldaar verkrijgbaar) van als mede eigenaar, zonder dat zjjn naam bjj den aanslag in het kohier is vermeld, voor een bedrag van ten minste een gulden in hoofdsom en rijks opcenten aangeslagen te zijn in de grondbelasting, wegens onroerende goe deren eener onverdeelde nalatenschap c. voor zooveel zij niet over het laatst verloopen dienst jaar in eenige Rijks directe belasting zijn aangeslagen, bewijzen kunnen dat zjj voldoen aan eene der vol gende voorwaarden 1. dat zjj als hoofden van gezinnen of als alleen-wo nende personen op den 31 Januari dezes jaars sedert den len Augustus van het vorige jaar hebben be woond krachtens huur, een huis of een gedeelte van een huis, waarvoor met of zonder bjjbehoorenden of in huur gebruikten grond, niet ter be woning bestemd, de werkelijke hnurprijs per week berekend ten min ste heeft bedragen f 1.50, ot wel achtereenvolgens in dezelfde gemeente twee zoodanige huizen of gedeel ten van huizen, of krachtens eigendom, vruchtgebruik of huur, eenzelfde vaartuig van ten minste 24 kubieke meter inhoud of 24000 kilogram laadvermogen 2.dat zjj op den 31 Januari sedert den len Januari van het laatst verloopen jaar achtereenvolgens bij niet meer dan twee personen, ondernemingen, open bare of bijzondere instellingen in dienstbetrekking of als inwonende zoon in het bedrijf of beroep der ouders werkzaam zijn en als zoodanig over dat jaar een inkomen hebben genoten van f 400— wordende ter bereiking van dit bedrag, vrije woning of in woning, beide berekend op t 75vrije kost en inwoning op t275en vrqe kost alleen op f200.— overigens komt alleen geld in aanmerking; indien dat inkomen als vast week-, veertiendaagsch, maand- of jaarloon is genoten en dit loon wegens ziekte of verwonding gedurende ten hoogste twee maanden niet of niet ten volle is ontvangen, wordt het geacht tot het normale bedrag te zjjn genoten. of dat zjj op den len Februari dezes jaars in het genot zijn van een door eene onderneming, openbare of bijzondere instelling verleend pensioen ot verleende lijfrente van gelijk bedrag van f400- (voor hen die in beide gevallen verkeeren worden, zoo noodig ter bereiking vau het vereischte bedrag het inkomen, het pensioen en de lijfrente samen geteld) 3. dat zij op den len Februari dezes jaars sedert een jaar den eigendom met recht van vrije beschikking nebben van ten minste f 100 (nominaal) ingeschreven in de Grootboeken der Nationale Schuld of van ten minste f 50, ingelegd in de Rijkspostspaarbank, in eene gemeentelijke Spaarbank ot in eene Spaarbank beheerd door het bestuur van eene rechtspersoon lijkheid bezittende Vereeniging van een Naamlooze Vennootschap, van eene Coöperatieve Vereeniging of van eene Stichting 4.dat zjj met goed gevolg hebben afgelegd een exameningesteld door of krachtens de wet of aangewezen bij algemeen en maatregel van bestuur en in verband staande met de benoembaarheid tot eenig ambt, de vervulling van eenige betrekking of de uitoefening van eenig bedrijf °f beroep; daarvan mede ter Secretarie te doen blijken voor 15 Februari aanstaande, door verklaringen waarvan de modellen aldaar kosteloos verkrijgbaar zijn. Als toelichting op het vorenstaande wordt er op gewezen, dat onder hen die den leeftijd van 25 jaren hebben bereikt deze wet verstaat hen, die den leeftijd hebben bereikt voor of op den 15 Mei dat de aanslag der vrouw in de Rijks directe be lastingen geldt voor haren man, die van minderjarige kinderen wegens goederen, waarvan hun vader het vruchtgenot heeft, voor hunnen vader Aanslagen in de Rijks directe belastingen, waarvoor eerst na 31 December van het laatst verloopen jaar een aanslagbiljet is uitgereiktgeven geen aanspraak od kiesrecht dat aanslag in de vermogens-, de bedrijfsbelasting of een plaatselijke belasting geene aanspraak geeft op kiesrecnt, indien hij het gevolg is van eene met de waarheid strijdige aangifte dat bij de berekening van den werkelijknn huur prijs, die ook verschuldigd kan zijn in den vorm van contributie aan een Coöperatieve bouwvereeniging maandhuur tot weekhuur herleid wordt door deeling met 4, jaarhuur door deeling met 50 en geen aftrek plaats vindt van de som, verschuldigd" voor gas- of waterleiding ingeval deze in den huurprijs is begrepen dat de ingevulde formulieren kosteloos per post, aan den burgemeester kunnen worden toegezonden, mits de omslagen met aangiften boven aan de voorzijde het opschrift dragennVrij van briefport, ingevolge art. 50 der Kieswet», en in den linker-benedenhoek de vermelding van den naam en de woonplaats van den afzender, gewaarmerkt door zijne handteekening. Voor hen, die krachtens vroeger gedane aangifte op de loopende kiezerslijst voorkomen, is hernieuwde aan gifte nnnondlg, indien de plaatsing op de lijst berustte op 1. de bewoning van een huis of een gedeelte van een huis of van een vaartuig, mits zij op 31 Januari alsnog betzelfde huis of een gedeelte van hetzelfde huis of hetzelfde vaartuig bewonen; 2. het genot van pensioen ot lijfrente 3. het bezit van eene inschrijving in de Grootboeken der Nationale Schuld, of van een inleg in eene spaarbank 4. het afleggen van een examen. Daarentegen is hernieuwde aangifte wel noodig voor hen wier plaatsing op de lijst berustte op 1.de bewoning van een huis of gedeelte van een huis of van een vaartuig, indien zij niet meer op 31 Janruai hetzelfde huis of een gedeelte van hetzelfde huis of hetzelfde vaartuig bewonen of 2. het genot van inkomen in dienstbetrekking, of als inwonende zoon in het bedrijf of beroep der ouders werkzaam, hetzjj met of zonder genot van pensioen of lijfrente. Zij, die alhier voor fl,in hoofdsom en rijksopcenten in de grondbelasting of zij die in eenige andere rijke directe belasting (vermogens-, bedriifs- of personeele belasting) zijn aangeslagen behoeven zich niet aan te melden. Ten slotte wordt er op gewezen dat valsche opgaaf betreffende een feit, waarvan de plaatsing op de kiezers lijst afhankelijk kan zijn, wordt gestraft met gevangenis van ten hoogste een jaar. Alkmaar, De Burgemeester voornoemd, 6 Februari 1906. G. RIPPING. Wat hebben wij er reeds lang opgewacht, en toch nog immer is onze liefste wensoh niet vervuld. Want ja, wel hebben wij kinderen van andere menschen aangenomenmaar wie weet het niet dat is toch heel ie's anders dan een eigen kind. Dat zou onze trots, dat zou onze glorie zijn: tot de mouse-en te kunnen zeggen: „Ja ge hebt wel eens gehoord, misschien wel eens gelezen van onze andere kinderen, die wij van buiten kregen, maar nu, nd hebben we een eigen kind Ja, dat lange wachtenhet zou oen mensch moedeloos maken, want niet alleen dat er mogelijkheid bestaat op één. we weten zeker, dat als we maar konden er wel aanstonds zes kinderen, onze eigen kinderen zonden heeten. Vindt ge dat vreemd We hebben er wel om gebedeld, we zijn een paar jaar geleden wel bij 709 menschen in Alkmaar geweest, en we hebben netjes en beleefd gevraagd#Toe helpt ods, we zouden zoo graag eigen kinderen opvoeden en ziet we hebben geen geld, zelfs niet om één kind op te voeden." Ja ik zie hoe een verwonderd gezicht nu een verhelderenden trek van begrijpen vertoont. Ja, ja het zit hem hier in het geld. Wij kunnen geen eigen kinderen behartigen. En ge begrijpt nu natuurlijk ook, dat ik spreek niet over een menschen paar maar over een vereeniging. Ik spreek hier uit naam van de af deeling Alkmaar der Vereeniging tot opvoeding van half verwoedeverwaarloosde of verlaten kinderen in het huis- cetin. En nu wenschte ik U, gegoeden burgeis van Alkm ar in gemoede eens af te vragen>Gaa' het toch wel aan, dat, nu de Kinderwetten zijn ingevoerd en vele kinderen aan hunne ouders(?) zouden onttrokken moeten wordengaat het aan, dat een vereeniging hier ter stede, die zich het lot van die kinderen wil aantrekken, uit eigen middelen zelfs nog niet één kind kan aannemen en verzorgen Ik wil en mag niet anders veronderstellen, dan dat gij met onze vereeniging te weinig bekend zijt. Alk maar zorgt immers voor zooveel goeds voor hygiëne denkt aan het al attoir voor geestelijke ontwik keling het gymnasium voor verfraaiing - zie den Hout en de bolwerken zou het niet een eerste plicht zijn ook te zorgen voor die kinderen, die gij allen kent en die ik niet 1 ij name behoef te noemen, die daar loopen over Alkmaar's straten, tot schande van onze burgerij Nu eens presenteeren ze U witte muizen, dan weer loopen ze met stukje1* zeep eeu xnder maal is het weer een andere negotie. En toch, hebt ge ze wel eens in de oogen gezien f heldere kijkers brutaal, ja, maar er zit wat in Wat wordt er van zulke kinderen, als ze aan hun omgeving niet onttrokken worden Kent ge Brusse's „Boefje" Ja natuurlijk, ge hebt het gelezen, verslonden misschien dus ge hebt er van genotenIs het niet treurig, dat we van zoo iets kunnen genieten en dat toch onze vereeniging met één eigen kind kan opvoeden. Ja, het is wel treurig, dat wij in zoo benarde finf.n- tiëele omstandigheden zitten, want eerst als die over wonnen zijn, beginnen onze moeielijkheden eerst recht. Dan wordt het onze taak, om goede gezinnon te vinden. Maar die moeite hebben wij gaarne over voor de goede zaak als gij ons maar helpt met Uw geld. Weot dat ook de regeering, toen zij hare kinderwetten invoerde en daarmee de voogdijraden in werking stelde, rekende op veelzijdige hulp en instemming van partikulieren. Ja ook wij rekenen op Uwen steun, en daarvoor hebben wij ondanks onzen finantiëelen nood ons bestuur uitgebreid. Wij hebben de dames mevr. Vinke en mevr De Wit bereid gevonden in ons bestuur zitting te nemen en evenzoo de hoeren G Th. M. van den Bosch en F. H. Fingers. Nu behoef ik U nog maar den naam en het adres van onzen penningmeester te noemen, den heer E. M. van Soest, Gedempte Nieuwesloot, en ik maak mij sterk, dat U toch minstens in rijpe over weging neemt, om U aan te geven als lid. Intusschen stelt de secretaris zich gaarne beschikbaar tot allerlei inlichtingen, bp hem zijn ook verslagen van vorige jaren te verkrijgen zijn adres isEmmastraat 73. Mochten wij spoedig door Uwe hulp, vervuld zien onzen wensch naar ons eerste kind! A. C. DE REGT. Tot nog toe is er op de oonferentie te Algeciras weinig ran belang gedaan. Waar de Dnitsche pers in die richting dns geen stof kon vinden voor beschouwende artikelen, zoekt zjj den tjjd te verdrjjven m*t allerlei 8oh«rpbeidjes te schrjjven aan h»t adres van Frankrjjk. Zoo lafst meu in de Kölnische Zeitung, dat Frankrjjk te Algeciras nsgenoeg alleen sta>-t, omdat alle vertegen woordigende Mogendheden de zjjde van Duitscbland kiezen, uitgezonderd de weioige, die om redenen van particulier belang met. Frankrgk moeten medegaan. Deze bewering van bet Kenlscbe blad is kennelpk onjn:st. Immers staat bet vast, dat de zoogenaamde Franfohe groep te Algeciras ten minste nit zes Mogendheden be staat, onder welke vijf groote, en de Duitsobe ook nit zes, waaronder echter vier kleine. De Daitscbe groep zal bo endion, naar met stelligheid te verwach<en is. nog wel slinken, zoodra het voornaamste pant san do ord- kooit, te we'en de organisatie van het Marokbaansche politiewezen. Dan kan het best gebeuren, dat, Daitschland n zjjn medelooper Oostenrjjk geïsoleerd bljjven staan id bnn verzet, om Frankrjjk met die organisatie te belasten. De kwiv dwillige hooding van sommige Doitsche bladen tegen Frankrik blgkt o k hiernit, dat zjj min ot meer openljjk in het Fransch-Venezolaanccha geschil party kiezen voor den Zn'd-Amenkaauscben bandietenstaat. Zoo deelt de Berl. Biirsen-Kurier met ophef mede, dat G I Fortoul, de nieuwe gezaDt van Venezuela te Berljjn, u les' heelt, de Daitscbe Regeering aan te toonen, dat als Frankrijk de knsien blokkeerde of beslag legde op de havenkantoren van Venezuela, dit land niet in staat zou zjjn tot betaling van den dit jaar vervallenden termgn zjjuer sobuld aan Duitscbland en Engeland. »De Franecheu zullen bewerken, dat wjj u niet betalen kuo- uen«, dat is het argument, waarmede Venezuela de DutUche Rrgeering, welker egeïsme bekend is, zal trach ten over te halen om op «enigerhande wgze te verbin- de'en dat de Franscbo Republiek zich voldoening ver schaft-: voor de onhebbelpna bejegen ng welke haien gezast door toedoon van Pres. Gastro ten deel viel. Om even nog terng te komen op 't geen de toongevende Dnitsche pers ten aanzien van He Conferentie te Algeciras sehrjjft, zoo zegt de O. H. Cl. waaraan wjj dit stokje ontleeneu stippen wjj aan, dat de Kölnische in haar nammer van gisteren ren ofheieuse depêche u t Borljjo be vat, waarin gezegd wordt, dat de in dezen tjjd door de Fransche bladen nitgesproken ongerustheid niet wel te verklaren is en men mot nsdrnk dient op te komen tegen het denkbeeld als zonden nit bet wanalagen van do Conferentie oorlogzuchtige verwikkelingen kunnen ontslaan. Mistakte de Conferentie aldus beBluit de depêche dan zou zulks voor Duisohland geen reden knuDen zjjn om zich op Frankrijk te werpen, want alsdan zon immers in Marokko de status <juo,volgens de Conferentie van 1880 bijjreu geld n waartegen Daitsch land niet de minste tegenwerping zon maken. Maar indien de Conferentie nu eens niet mislukte, doch bjjv. op het stuk van 't Alarokkaanscbe politiewezen «neb ten gunste vau Frankrjjk uitsprak, zou het Duitsche Rijk dan ook zgne vredelievende gezindheid trouw bljjven? Stond zulks in de aangehaalde depêche voizekerd, dau eerst zou zjj waarde hebben eu Duitscbland zuiveren van de verdenking alsof het twist met Frankrgk zocht; een verdenking, die reeds al te lang op Dnitschland rust-, tot groote scaade van 's Rjjks goeden naam in den vreemde. Er komen meer en meer be-richten nit Hon garije, dte doen vermoeden dat daar na een lang t jjdperk van gehaspel eindeljjk een tjjd van rast zal aan breken. Alles hangt na af van de beslissing die zal ge nomen worden door den Koning op de voorstall'u der coal tie, door graat Andraasy bem overgebracht. Graat Andiassy kreeg bevel vau den Koumg zoolang in YVoenen te bljjven, tot hij de voorstellen voldoende had overwogen do uitslag zou hem dan worden medegedeeld. F ans Kossuth heeft een artikel gescbroven in de Magyarorszag, waarin bjj de noodzakeljjkheid erkent de quaestie der Hongaiirsche commandotaal te laten vallen en de oppositie den weg te banen om de regeering over te nemen. Het artikel, dat ten opschrift draagt; Onze toestand* spreekt op welwillnnden toon over den Koning en diens plannen, veroordeelt de intriges in zjjn omgeving en «egt dan »Wfl zün de vertegenwoordigers eener meerderheid, die door de jongste verkiezingen tot stand gekomen is. Wq zpn geroepeu besluiten te nemen on nit te voeren, de vg slechts kalm kunnen nemen eu uitvoeren, als wg de macht hadden, die wjj niet bezitten. En als die msebt ons wordt aangeboden, dan zon ik, eu naar ik meen velen met mjj, die niet kannen aanvaarden.* >Ik zie den toestand duidelgk voor mjj en ik zie daarin twee dringende zaken De economische quaestie en de nationale quaestie. En na zie ik er een gevaar in, dat over de economische quaestie beslist wordt zonder mede- werkirg van het land, dat zonder toestemming van de natie de handelsverdragen met bnitenlandsobe Staten worden aangegaan. Dat is het graf onzer economische onafbankelükheid Daarbij vergeleken acht Kossuth de invoering der Hon- gaarsche taal in het leger, boe belangrjjk ook, gering. Hij hoopt, dat op 1 Maart niet de handelsverdragen bjj Koninkljjk Beslait worden ingevoerd, dooreen piinisterie dat achter zich niets heeft dan de haat van een geheel volk. Uit Rnsland wordt aan de Correspondence Russe gemeld, dat in een der laatste zittingen van den Kabinets raad een conflict ontstaan is tasscben de ministers Witte en Doernovo. De laatste had buitengewone credieten gevraagd voor nitbreiding van het politie-corps. De minister van onderwjjs, graaf Tolstoi, merkte op, dat de politie niet aan de verwachtingen voldaan had, welke men van haar koesterd-, Zjj heeft niets gedaan dan de bevolking tot wanhoop brengen. Met meer redeljjke mid delen diende tegen de revolutie gestreden te worden. Doernovo antwoordde niet, daar bjj de overtuiging had, dat niemand in de zienswgze van Tolstoi deelde. Doch graaf Witte stond op om te verklaren, dat bjj bet vol komen met zpn collega Tolstoi eens was. Daarop hield Doernovo een lange redevoering om de algemeene politiek van Witte scherp af te breken en te betoogen dat »de vrjib-id reeds zeer dunr was gekocht". De Kabinetsraad weieerde bet verzoek van Doernovo in te willigen, dat alleen gesteand werd door graaf Ignatief. Te St.-Petersbnrg is het verbod van vereeniging thans, onder zekere beperkingen opgeheven. Daarentegen is door den prefect van politie verboden het aanplakken der programma's voor de Rjjks-Doema-verkiezingen. Ook de verkiezings-bpeenkomsten moeten verboden zgn, zeer tegen den wensch van minister-president Witte. Deze zou reeds tweennal deswege bjj den Czar eene audiëntie hebben aangevraagdmaar telkens zgn af gescheept. Te Libau is eene gewapende bende het hosp taal binnen gedrongen en beeft zien met geweld meester gemaakt van den patiënt Borsing, die daar wegens zware ver wondingen in een straatgevecht verpleegd werd. De onge lukkige werd vervolgens in zee goworpeD. M'n vermoedt, dat gevreesd werd, dat hg bet een en ander uitbrengen zon. De weder-opening der middelbare scholen is andermaal tot Sa tember uitgesteld. Een geneesheer, nit Homel te Mo=kin aangekomen, gaf aan een redacteur van de Roeskoje Slowo de volgende bijzonderheden over de tragi obe geboot tonissen in die stad afgespeeld »Don 13en/21en Jannari, 's avonds te vier nur, ver sohenen eenige kozakken in de voornaamste straat van Homel, waar de gioote winkels en bnizen staan, behoo- rende aan Israëlieten. De kozakken, niet te paard, maar wel gewapend, vergezeld van vjjf of zes hooligans, be gonnen met door de vensters der bntzeD te schieten. Diarna trokken de hooligans binnen, staken dotten met petroleum gedrenkt, die zjj bjj ziob hadden, in brand, ua eeist de voorwerpen van waarde in veiligheid ge bracht te hebben. De bnizen stonden natnnrljjk binnen zeer korten tjjd in lichte laaie. Dt werk duurde onal- broken voort van 's avonds vier tot den volgenden morgen vroeg. Meer dan 50 pakhuizen en 60 winkels gingen in vlammen op. De brand kou onmog-lyk beperkt worden, daar kozakken op de brandweerlieden schoten, te trachtten te blnsschen." Ondervraagd over de oorzaken van deze vervolgingen, zei de geneesheer >De reden is zeer eenvoudig. Ik geloof niet-, dat de zoogenaamde «Zwarte Buide" er de band in heett. De kozakken zjjn de misdadigers. Zjj, die afkomstig waren van Koebau, wildon sedert langen tjjd naar hunne haard steden terug. Doch alle pogingen in dien geest bleven vruchteloos. Daarom zetten zjj een «pogrom'' op louw. Dan zouden de inwoners der stad er wel voor zorgen, dat zjj huiswaarts gezonden worden. Eu aldus geschiedde." Naar aan de Times wordt bericht, beeft prins Troe- betzkoi, adeUmaarscbaik te Moskou, verklaard, dat al zjjoe collega's, die bet congres van adelsmaartcbalken badder: bjjgewoond, eenstemmig van meening waren, dat in het voorjaar een hevige agrarische crisis zal uitbreken. De boeren zullen zich dau zeer zeker meester maken va-i do landerjjen on een burgeroorlog zal misschien het gevolg worden van twisten over do verdeeliog van den bu't. De eenige mogaljjkheid om een dergeljjke ramp te voorkomen bestaat volgens den prins in de od middellijke bpeeuroeping van de Dootna. Dit heeft prins Troebetzkoi ook aan den Czar to kennen gegeven. President Castro wapent zich. Een bericht uit Willemstad aan de nPetit Parisienzegt dat de pas sagiers van een stoomschip, afkomstig van La Guayra, mededeelen, dat president Castro alle mogelijke voorbe reidselen neemt tot een oorlog, en dat er bevelen zjjn

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1