No. 32 Honderd en achtste jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. WOENSDAG 7 FEBRUARI. BUITENLAND. BINNENLAND, Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Aï.TmrAAtt f 0,80franco door het geheele Kijk f I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HEKMs. COSTER ZOONVoordam C 9. Algemeen Overzicht. Gemengde Mede deelingen. Uit de Pers. N ieuwst ij dingen. ALKNIAARSCHE COURANT. In ons overzicht van gisteren maakten wjj melding van berichten nit Hongarije, die deden vermoeden, dat daar eindelijk een verzoening zon tot stand komen tusschen kroon en coalitie. Graaf Andrasey had bevel gekregen in Weenen te wachten tot de Koning een be slissing zon genomen hebben op de voorstellen der coalitie door And'asey hem overgebracht. Het antwoord des Konings, dat zeker met spanning werd tegemoet gezien, is gekomen en is geheel anders dan men gehoopt bad. Blgkens een vanwege hel dageljjksch bestour der ver bonden partpen bekend gemaakte correspondentie van de laatste weken, verlangde de Koning in de eerste boodschapwelke *hjj graaf Andrassy medegaf, dat de ooabtie de K*binetsformeering zon tot stand brengen, zonder aan den statns qno zoowel der militaire als der economische zaken te znllen tornen. In haar antwoord betoonde de coalitie zich inscbikkeljjk door te verklaren, dat zjj de militaire zaken wel van de baan w'dde schui ven, tot tpd en wple een Parlement, gekozen volgens nitgebreider kiesrecht dan het tegenwoordige, in staat zonde zpn in die zaken een beslissing te nemen dat zij daarentegen wenschte, de toleenheid tusschen Oostenrijk en Hongarpe vervangen te zien door een volg-ns de be ginselen van den vrijen handel te slniten handels-tractaat, zullende de handelstractaten met bnitenlandsehe movend beden overeenstemmend van inbond moeten zjjo, hoewel Oostenrjjk en Hongarpe dergelpke traotaten zelfstandig znllen slniten. Daarenboven verklaarde de coalitie, dat zp een zelfstandige Hjngaarsche Staatsbank oprichten, geen nienwe militaire lasten opbrengen, alsmede do wegens wederspannigbeid tegen het Kabinet Fejer.i-y ontslagen ambtenaren weder in dien t stellen wilde. Op dit ant voord deed Koning Frans Jozef dit weder- bescheiddat zpns inziens de voorstellen der coalitie gelpk stonden met verwerping van zjjne denkbeelden en bjj mitsdien de onderhandelingen als algebroken be schouwde. Dat belooft dos in plaats van een tpd van vrede, nienwe woeiingen en onlusten. In Hamborg, Saksen en andere landen van Noord- Dnitsohland is in den laatsten tjjd een streven te bemerken om het kiesrecht te besnoeien. In Znid-Dniteche landen daarentegen doet men juist 't omgekeerde en wil men nitbreiding van 't kiesrecht en zooveel mogelijk met verouderde constitntioneele begrippen breken. Me name in Wnrtemberg valt dit verscbpnsel waar te nemen. Verleden week beeft de Tweede Kamer van dit Konink- rpk met groote meerderheid slechts de nltramontanen stemden tegen het haar door de Regeering voorgelegde ontwerp van grondwetsherziening aangenomen. Dit ont werp laat in hoofdzaak de Eerste Kamer de vertegen woordiging van den hoogsten adel (Standesherren), onver anderd, doch verheft de Tweede Kamer tot een zuivere vertegenwoordiging des volks, zoodat de geprivilegieerde groepen (ridderschap, geestelijkheid en universiteiten), die er tot dasver in zaten, znllen komen te vervallen. Voorts znllen de verkiezingen voor de Tweede Kamer gehonden worden volgens het dusgenaamde Ramaansohn stelsel, t. w. als een oaadidaat bjj de eerste stemming geen volstrekte meerderheid vorkrpgt, vindt een herstem ming plaats met vrjje candidaatstelliog, waarbjj de rela tieve meerderheid beslist. Het ontwerp gaat na naar de Eerste Kamer. Men koestert de verwachting, dat deze het niet zal dnrven vei werpen, aangezien zij dan het heele land en daar bjj den Koning en de Regeering tegen zich zonde krjjgen. De stipiilenze, die de dichter Lodwig Ubland reeds ten jare 1817 aashiei: «Keine Adelskammer zon wanneer dit lichaam zich tegen den stnllig»n wil van Koning en natie bleef verzetten, thans wel eens werkelijkheid knnneD worden. De correspondent van de Köln Ztg. te Algeciras had de vrees te kennen gegeven, dat, de gewjjzigde toon van de Fransehe pers van ongnnstigen invloed zou kannen zpn op het veidere verloop van de op verzoening ge richte staatkunde. Uit Berljjn wordt naar aanleiding hiervan aan de Köln. Ztg een officieuss verklaring toe gezonden, waaiin n de eerste plaats er op wordt gewezen, dat naar do in Dnitschland beersch inde opvatting, de Marokkaansohe qnaestie, hoe ook het verloop der conferentie moge zpn, geen Eoropeesche verwikke lingen ten gevolge zal hebben. Verder heet het: «Wjj gelooven dat deze opvatting van don toestand ook volkomen in overeenstemming jg met Je omstandig heden. Da tschlsnd neemt deel aan de conferentie met het besliste voornemen geen bjjzondere voordeelen te veroveren, maar ziob alleen te verzekeren van die voor deelen, waarop het aid onderteekenaar van de confeDtie van Madrid van 1880 en door zjjn in het jaar 1890 door graaf Tattenbach afgesloten handelsverdrag recht heeft. Het streeft niet naar politieke berangen in Marokko de bedoelde voordeelen zpn van zuiver eeonomischen aard, zp bedoelen alleen de ongestoorde deelnaming aan de vrjje concurrentie tusschen alle volken en zpn daarom in overeenstemming met de belangen van alle mogend heden die in den handel met Marokko zpn betrokken. Allerlei omstandigheden, hadden in Daitschlaod en ook elders, de overtuiging gewekt-, dat Frankrjjk er naar stree'de Marokko, naar Tunesisch voorbeeld, voor zich te monopoiiseeren en dit streven om de overige mogend heden uit te Bluiten wil Dnitschland beslist tegengaan. Alles komt er daarom voor het verder verloop der besprekingen te Algeciras op aan, hoe deFranschere.ee- ring haar te voren met Dnischland getroffen overeen komst, dat ook in de toekomst volkomen economisch vrpheid in Marokko zal heersohen, op de conferentie practisch zal ten uitvoer leggen Het zou in strpd zpn met de Duitsche opvatting dezer overeenkomst, indien Frankrjjk zou trachten, door de ontworpen politie-maat- regelen of door financieels maatregelen, bjjv. door zich meester te maken van de op te richten Marokkaansche staatsbank, min of meer een monopolie in Marokko te verkr jjgen. «Indien op de conferentie thans geen overeenstemming werd verkregen tngacben Frankrjjk en de meerderheid der anderen staten, zon dit no> gren aanleiding tot een conflict tusscben de beide partjjen zpn. Wjj zien tevergeefs oit naar eenige mogendheid, die een afbreking of schor S'ng der conferentie als casus belli zou beschouwen. Ook behoeven wjj geen rekening te honden met het geval dat Frankrjjk dan een veroveringsoorlog tegen Marokko zon beginnen, want de groote Fransehe persorganen hebben over deze mogeljjkheid zich zeer afkeurend uit gelaten ener op gewezen, dat daardoor een groot deel van de Fransehe troepenmacht voor onbepaalden tod in Afrka zon worden vastgehouden in een tijd, waar de toestand in Eoropa aan plotselinge wjjzigingen is blootgesteld. Zoo blpft dos alleen dit geval over, dat do statns qno ontstaan door de overeenkomst von Madrid in 1880 voorloopig bl|jft behouden en dat de besprekingen der conferentie binnen korter of langer tpd worden hervat.* De Standard publiceert een onderhoud, dat een hirer correspondenten te Petersburg met Maxim Gorki over den toestand in Rusland heeft gehad. De beroemde schrjjver verklaarde, dat de zaak van het liberalisme in Rusland in het afgeloopen jaar ver rassende vorderingen heeft gemaakt. Maar in den laatsten tijd heeft de reactie opnieuw den kop opge stoken en dadelijk kwamen weder arrestaties, schorsing van bladen en terroristische daden daarvan de bewijzen brengen. „De raadslieden van den Czaar," zegt Gorki, „koes teren ongetwijfeld de illusie, da' ze zich kunnen bljjven verzetten tegen den volkseis> h van een constitutioneele regeering en daarom moet de revolutionnaire beweging aanhouden, tot tijd en wijle, dat ze deze illusie hebben lat n varen. De regeering tracht zich staande te houden, totdat de Doema bijeen zal zijn. Van dit oogenblik af, ver wacht ze slechts een constitutioneele oppositie tegen zich te hebben Maar wij hebben geen lust hier te zien afspelen wat in Duitschland gebeurt. Wij eischen een regeering die ten eenenmale vrij is. Dit doel kan slechts worden bereikt, wanneer het volk zelf de regeering heeft samengesteld Daarom verwerp ik de Doema of iedere andere commissie, die het Czarisme zal willen toestaan en eisch ik een constitueerende vergadering, die zelf een constitutie voor het geheele rijk in het leven zal roepen. Wij zouden gaarne zelf de autocratie ten grave willen dragen en zelf' het ontstaan van een herboren Rusland willen verzekeren. Daarom wenschen wij de constitueerende vergadering, die, om zoo te zeggen, de stem des volks zal zijn en die de onbetwistbare macht zal bezitten om te beslissen welke de behoeften van bet volk zpn. Daarvoor is het onmisbaar dat de stem van het volk worde gehoord en wel zoo Bpoedig mogelijk." Maxim Gorki verklaarde te betwijfelen of de Doema wel bijeen zou komen. „Hoe is het mogelijk," zeide hij, „dat er een ver kiezing kan worden gehouden in tijden van burger oorlog. Bovendien moet niet uit het oog worden ver loren, dat de uiterste radicalen van plan zijn de Doema te boycottenVoor mij staat het iu allen gevalle vast, dat de vrede onmogelijk is, zoolang de constitu eerende vergadering niet bijeen is geroepen. Maar alles bijeengenomen heb ik hoop. De reaction- naire pogingen van den laatsten tijd zijn slechts aan de zaak van de revolutie ten goede gekomen. Men durft de menschen niet meer gevangen houden zonder proces en de invloed van de aan de rege ring vijandige partij wordt hoe langer hoe groote Over een jaar zal Rusland dezelfde vrijheid genieten als thans het deel is van de Vereenigde Staten Groot opzien hebben te St. Petersburg gebaard de uitlatingen van een senator, volgens welken de Rijks doema wel niet vóór den herfst aan 't werk zal kunnen tijgen, omdat de voorbereidingen nog niet zijn a ge loopen. Wel zon de bijeenroeping in April a s. plaats hebben, maar deze zou zich tot een openingsplechtig heid bepalen. Wat er van het vertegenwoordigend karakter der Doema zal overblijven als waar is wat er uic Twer wordt gemeld, is duidelijk. Volgens en bijna onge looflijk bericht van daar zijn tegen de honderd leden der kiezers.orpsen, die allen van democratische man daten door hun boerenkiezers waren voorzien, in hechtenis genomen. Langs «admini tratieven weg" worden de boerengemeenten gedwongen de regeerings candidaten te aanvaarden. Generaal Orlof is Zondag te Riga aangekomen en heeft volgens de Exchange dadelijk de Polytechnische school zonder eenige begrijpelijke reden onder vuur genomen. Verscheiden personen werden daarbij gedood on gewond. We hebben van Russische admiraals en generaals wel eens rare dingen beleefd, maar dit bombardement „zonder eenige begrijpelijke reden" lijkt ons toch wat sterk. Nienwe kieswet in Beieren. De Beierscbe Eerste Kamer heeft gisteren na een korte beraadslaging de nieuwe kieswet in haar geheel met algemeens stemmen aangecomen. Beieren is dos de eerste bondsstaat die met de hervorming van zpn kiesrecht in vrijzinnigen geest gereed is gekomen. Rjj de beraadslaging had prins Lodewpk een korte rede gebonden ten betooge dat het nieawe kiesrrcnt eigenljjk niet ver genoeg ging, maar dat men er genoe gen mee diende te nemen, daar de meerderheid in de Tweede Kamer het zoo wilde. Ook graaf Törring, de schoonzoon van den oogarts hertog Karei Theodoor van Beieren, sprak in zeer vrijzinnigen geest. Hat boycotten van Amerika in China* Uit Peking wordt gemeld, dat de boycot tegen Amerika weder is begonnen. Da Obineezen eischen de afzetting van den dnume-direotenr Drew, omdat deze Amerikaan is de Amerikaan Taney, directeur aan b»t dedartement van onderwps is reeds ontslagen. Uit Hongkong komt het bericht, dat een gewapende bende het hnis van den zendeling dr. Boattie te Fati in Canton beeft geplunderd. De bewoners werden gekneveld en van kleeren, sieraden en geld beroofd. Na den overval werd halp gevraagd aan bet Cbineesche wachtschip, maar deze bnlp werd geweigerd. De buitenlanders in het district Canton zpn zeer bezorgd voor hon veiligheid. Koning Alfonso's verloving. Naar thans bercht wordt, zal Koning Alfonso's verloving eerst in April officieel bekend wotden gemaakt. Het huwelijk zal in Juni worden voltrokken. Gevolgen van don storm. Het Russisch* oorlogsschip »01eg», dat drie dagen geleden te Algiers aankwam, verloor tpdens een hevignn storm zpn ankers, en werd tegen een rots geslagen. Dadelpk werden booteD gezonden om hulp te bieden. Da schade moet zeer aan zienlijk zijn. D* >01og» was een der kruisers die tjjd*ns den slag bjj Tsoesbima wist te ontkomen naar Manilla. De Vesuvius, D* Vesuvius is weder aan het werken. Een langs d* Zuid-Westelpke helling loopende lava-stroom bedre gt den spoorweg. Per luchtballon over het Kanaal. De beuren Pollock en Martin Da e hebben Zaterdag met succes per ballon de reis van Engeland naar Frankrjjk gemaakt. Zij vertrokken om 12 20 van Wandsworth Gasworks, dreven om 2 uur bjj Eastbourne boven b»t Kanaal, staken snel het water over en landden tas cbe» Havre en Dieppe op Fransohen bodem, 3 uur en 20 minuten na hun vertrek, terwijl de af te leggen afstand 140 mjjlen bedroeg. De reis werd gemaakt in den bal lon van de »Aero Olnb», de «Vivienne III». In hun reisverslugje maken de luchtreizigers er mei ding van, dat zp over Eosbourne dreven oi een hoogte •an 3700 voet en boven 't Kanaal bereikte 't luchtschip een maximum-hoog'e van 7000 voet, waar een oompacte, zeer koade wolkenmassa en sneeuw werd ontmoet. De 70 mjjlen over z*e werden afgelegd in 1 */4 uur. Bjj het naderen van de Fransehe kust werd ballast uitgeworpen en de ballon rees tot een hoogte van 10.000 voet. Het was toen zoo intens koud, dat de ballon en zjjn koorden n touwwerk met een dikke laag ptel werden bedekt De landing had zonder ongeval plaats. En dat voor de dames die de vogels «zulke aardige diertjes* vin den I Het Engelsche tjjdscbrift The Animal somt op hoeveel voxels -r wel per jaar op bot altaar der mode worden geiffird. Alleen voor de hoeden der dames in de Veresoigde Staten zpn 10 millioen vogels per jaar noodig. In Engeland worden jaarlijks tusscben de 25 en 30 milhoen vogels voor dat doel ingevoerd. Een Londensoh handelaar ont ving alleen uit O ist-Indië 400.000 kolibris, 600 paradjjs- 'Ogels en 400,000 andere vogels. In het geheel rekent men dat er elk jaar tusschen de 200 en 300 mill oen vogels worden gedood, om tot sieraad van dameshoeden te dienen. Moordenaressen. De moordenaars van een meisje, dat verleden week in het R-x'bal (Stiermarken) om 't leven werd gebracht, zpn niet, zooals men toen vermoedde, verkleede mannen geweest, maar twee W ener vronweljjke koffiehuisbedienden, zur-tars. Zp zpn Zondag o Wr-en-n in beohten s genomen. De vermoordde heette Marie Mayer en was keukenmeid. Zp had onlangs e n paar duizend kronen geërfd, welke erfenis de oorzaak •an haren geweldadigen dood werd. Een echt Italiaanscb drama had dezer dagen op Sardinië plaats. Te Sassari trok de boer Rum met zpn bruid Antonia Sanna, kerkwaarts, oms'uwd loor een groote menigte familieleden en vrienden, Plot- sel ng wierp zich een jonge vrouw op het bruidspaar en stiet den bruidegom een dolk in de boist. Rum zakte nevig bloedende ineen de moordenares werd door car■<- oinieri gegrepen, terwjjl zii tot het volk riep: «Jelui zult het weten I ik ben Sanna Deloga hp heeft zjjo verdiende loon, want heeft mij moeder gemaakt en toen mij en mijn kind verlaten 1* Intasicben was de zwaargewonde op een baar gelegd. Daar zpn liatste nar scheen gekomen smeekte de bruid, d e ook in gezegende omstandigheden verkeerde, den priester haar aan de baar nog gauw met Ruin in den eoht te verbisden. En zoo geschiedde. Nauwuljjks wa- Ru n getrouwd man of hp blies den laatsten adem uit. S<nna Deloga juichte laid, toen zij dit boorde en weg- g-Tierd werd nu&r de gevangenis. Koopmanie. In een sanatorium te Brooklyn is eene dame, de weduwe King, overleden, die daar vier jaren werd verpleegd en die indertijd om haar konpmanie bekend was. In het groote huis, waar zp ca den dood van haren man, die haar diep schokte, 16 jaren lang alleen heeft gewoond, vonden de executeuren van haar testament alle vertrekken vol goede-en van allerlei aard naar schatting wel voor f 600.0t 0, Het grootste ge deelte van het kapitaal, dat haar man haar naliet oiica f 1.000.000 had Mevr. King, wier geestvermo gens Btends zwakker werden, besteed in de winkels, welke zjj dageljjks afliep. Men vond een groot aantal pakken met kant, bont, zjjde, prachtige japonnen, enz. De meeste pakken waren niet eens open gemaakt. De koopzieke dame kocht alles wat haar beviel en keek er dan niet mier naar om. Al dat moois was door de motten verteerd. Niemand had er iets aan gehad. Er waren eenige verhaiswagens noodig om al die goe deren, waarvan alleen nog kunstvoorwepen en aarde werk waaide hebben, uit het huis te vervoeren. De pakken, kisten en doozen lagen in alle kamers zeer ordeljjk opgestapeld, elk met de quitantie er bp. Geboorte en werkplan van het ministerie. Over dit onderwerp schrijft prof. oir. Van der Vlugt een artikel in Onze Eeuw. Daarin zet de schrjjver o. a. uiteen dat de begrootingsstrijd in de Tweede Kamer deze les geleerd heeftdat aan begrip van een parlemen tair Kabinet het thans zittende slechts in dit negatieve opzicht voldoet: het heeft eene oppositie, maar het geen «working majority." Voorts waagt hij een gissing naar eene der machtigste onder de stille oorzaken, waarom in sommige kringen van ouderwets-vrijzinnigen het denk beeld eener partjjgroepeering, los van geloofsverdeeldheid, niet recht wil aanslaan trots allen wrevel tegen de «antithese" politiek. Het is, merkt hij op. een zeker ongenoeglijk ge'oei van wantrouwen tegen elke gedachte aan een samengaan met «Roomschen", een gevoel, te verklaren uit den «ondank", door Rome in den school strijd haar mede-slachtoffers van de dagen der April beweging betoond. Mochten, zegt hij, wie zich door dergel jjk gevoel laten leiden, toch leering willen trekken uit de feiten Konden zij maar eens inzien, dat Rome niet beslister ten onzent de lakens vermag uit te deelen, dan bjj de bestendiging der wipspel-politiek tusschen de rechter- en de linkerzijde van dusver 1 Meent men waarlijk vervolgt hjj dat een enkel «Kabinet van links" bij de hopelooze politieke verdeeldheid zijner slechts door hekel aan dominees- en priestersheerschappjj vereende «geestverwanten", kan nalaten op den duur om rekening te houden met de wenschen van die parlementaire «phalanx", die ruim een derde der Nederlanders vertegenwoordigt, en, mede in hare houding met opzicht tot «liberale" Regeeringen, steeds het spreukje indachtig zich heeft betoond, dat men geene vliegen vangt met azijn Wie ook de zege danke aan de stembus, zoo lang de tegenwoordige partjjgroepeering stand houdtbljjft Rome leiding geven aan het spel. Onder een ministerie van rechts, voor het voetlicht, met officieele mede verantwoordelijkheid. Onder eene, als het tegenwoor dige, van achter de schermen, en zonder, vormeljjk, tot rekenschap te zijn verplicht. In het tweede deel van zjjn artikel bespreekt schrjjver vervolgens het regeeringsprogram en geeft hjj te kennen, dat het ministerie ten opzichte van velerlei z. i. op den steun der vrjje liberalen zal kunnen rekenen, echter onder eenig voorbehoud. Bij 's lands verdediging ver langen zij «waar voor ons geld."1 Veel zal voorts af hangen van den geest, die de «sociale" wetgeving van het nieuwe ministerie ademen zal en eindeljjk zullen z. i. de vrije liberalen niet met een Grondwetsherziening kunnen méégaan met het uitgesproken doelverkrijging van algemeen kiesrecht. Ten aanzien van het laatste punt, merkt schrijver o. m. nog op, dat z. i. de toestand, waarin de Nederlandsche arbeidersbeweging thans ver keert, zoo de schrjjver zich niet bedriegt, van dien aard is; dat zjj nog grootendeels zich bevindt in de vlegeljaren van den aanvang en dat het niet regeeringstaak kan wezen, naast den gezeten werkman, die, in doorsnee, nu al kiezer kan zjjn, ook tot de stembus te roepen die achterhoede der arbeiders, die zelfs aan de matigste eischen, krachtens onze Grondwet te stellen, niet voldoet. En ten slotte, na nog stilgestaan te hebben bjj de hou ding, die de vrjjz.-dem. ten opzichte van het ministerie aannamen, teekent schrjjver als navolgt die van het linkercentrum, waaronder hjj vrjje liberalen verstaat. Het heeft van stonde aan geweigerd toe te treden tot het, door de twee andere vrijzinnige groepen be klonken, verdrag om de zeer goede redenen, achterna wereldkundig gemaakt in zjjn manifest. Het heeft in den verkiezingstjjd blqk gegeven van bereidheid tot gemeen overleg, en slechts op daden van vijandschap bescheid gedaan met daden van zelfverweer. Het heeft, zoo min als te voren tot het concentratie program, achterna gemeend te mogen meewerken tot een ~on- centratie-ministeriemaar niettemin het kabinet- Borgesius, eens gevormd, begroet met welwillendheid, onder het uitspreken van hoop op vruchtbare saam werking. Het heeft, eindeljjk, tijdens den jongsten be- grootingsstrjjd zich getrouw betoond aan dat woord, het Kabinet in de twee hachelijke oogenblikken ge steund. Kortom het heeft, zonder iets te genieten van concentratieprofijt, zich bewust getoond van de plichten, die strijdgenootschap oplegt. En na dat alles zou het niet ontvankelijk zijn om de grenzen aan te geven, die zjjn geweten de gehoopte samenwerking stelt De Regeering en de natie mogen, integendeel, niet anders dan die onverbloemde afbakening van de perken zjjner loyauteit waardeeren. Met fierheid kan het den tegenwoordigen bewindslieden de woorden toevoegen: «Mjjn hart behoort u. slechts ten deele. Maar open leg ik 't u geheel." Het is den Minister van Blnnenlandecbe Zaken gebleken, dat de bestaren van bjjDa 400 gemeeuten op 11 Januari jl. nog niet hadden ingezonden het bjj de Woningwet bedoeld verslag over 1901. Dj Mmisrer beeft daarom de gemeentebesturen, door tussohenkomst van do Gedep. Staten der onderscheidene provinciën, nitgenoodigd, dit verslag alsnog in ta zenden. Bg het Bestunr van den Nederlandsohen Journalisten kring is een adres van den Nieu w-Malthusiaanschen Bond ingekomen, verzoekende te bevorderendat onder de advprtentiëa niet meer worden opgenomen aankondigingen van zoogenaamde deskundigen, die hulp en geneesmiddelen aanbieden en daarbjj brdriegelgk den schjj- aannemen alsof zg met den Nieuw-Math. Bond in verband staan.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1