bïïTtenland. BlNNËNLANDT Algemeen O verzicht. Gemengde Mededeelingen. Uit de Per8. P. R. T. P. R. 2805. 2480. 590. 879 75. 1020. 1037. 1088. 1116. 561. 871. 1005. 1040. 1116. 1159. 1178. 1136. 924. 2002 1008. 1015. 287. 607 50 646. 928. 1925. 812. 852.50 810. 864. 1938. 1500, 861. 1323. 660. 1287. 1190. 558. 468. 486. 529. 1120. De heer Bosman is het geheel eens met den heer Kraakman. Hjj heeft ook nooit van moeiljjkbeden, ten gevolge 7an de markt in de LaDgeBtraat gehoord. De indirecte voordealen van een markt, acht hy altjjd grooter dan de directe, en die indirecte voordeelen maken dat de neringdoenden vooral belang by den markt hebben. Waar verder de aanvoeders van eieren en bofer grooten- deels uit de dninstreek afkomstig zijn en die menschen meest allen op de Breedstraat stallen, gelooft by, dat het tiet aan te bevelen is de markt thans naar het Hof te verplaatsen. Het eenige voordeel daarvan zon misschien zyn dat men de eieren by de kippen b,acht, zegt spr. Ischsnd. Rationesier zon dan zyn een verplaatsing van de eieren mar kt naar de Korenbeurs. In principe is spr, echter tegen elke verplaatsing van een markt als het nies hoog noodzakelijk is, zooals bjjv. vroeger met de botermaikt het geval was. De heer Kraakman zegt niet gesproken te hebben van wanorde op de kleiuo kaasmarkt, hy heeft alleen een aanbeveling gedaan aan B. en W. Zegt men nn er is voldoende toezicht dan is het hem aangenaam dat te booren on is bjj geheel bevredigd.. Da heer Cohen Stnart herinnert er aan dat ook hy zioh destijds tegen verplaatsing heeft verzet en toen aanbevolen heeft met een andere inrichting een nitbrei ding van do plaats in de Langestraat een proef te nemen. Nn beeft men gezien, dat die Dierenmarkt vooral boe langer hoe meer plaats gaat innemen in de Langestraat. De menBchen staan el tot aan Van Dijk toe. De Lange straat zal dns op den duur voor de eierenmarkt ongeschikt worden en daarom zon hy wel voor een verplaatsing naar de botermarkt, zyn. In de redeneering van den heer Fortnin vindt spr. iets eigenaardigs. De neringdoenden in de Langestraat; hebben al het voordoel en weinig last, doch de stille buizen die er zyn, hebben geen voordeel, alleen last. Daarom zon bjj, indien verplaatsing niet mogeljjk is wel op beperking van het terrein van de markt willen aandringen. Den Voorzittor komt het voor, dat de beer Uiten boscb geen rekening heeft gehonden met het adres dei verzoekers, waarin zjj vragen verplaatsing naar de Platte Steenecbrng, of anders geen verplaatsing. De heer Uitenbosoh zegt daarop, dat de adressanten vooral geen verplaatsing naar de Korenbears willen en enkele belanghebbenden hebben spr. medegedeeld, dat zy tegen een verplaatsing naar het Hof geen bezwaar zonden hebben. De heer Fortnin vindt juist de plaats voor de kleine kaasmarkt in de Langestraat heel geschikt, men staat daar in de schaduw, wat op het Hof niet het geval zal zyn, die verplaatsing is dns nadeelig voor de waar, die men ter markt brengt. De hoer Uitenbosch vindt het dan vreemd, dat de adressanten naar de Platte Ste'nenbrng willen gaan, daar is 't toch nog wel zoo zonnig als op het Hof. Do Voorzitter meent, dat thans de zaak genoeg besproken is en stelt voor bet debat to sluitan. Niomand heeft daartegen bezwaar, waarna zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van B. en W. wordt besloten. 10. Voorstel In zake (le benoeming van een leeraar aan het Gymnasium. B.en W. stollen voor, naar aanle ding van den bij Minister van Binnenl. Zaken gerezen bezwaren, te besluiten het raadsbesluit van 10 Jan. 1)., waarbij de heer A. J. Fehr werd benoemd tot vasten leeraar in hot Nederlandscb zoodanig to wijzigen, dat bjj bet eindigen van den tydeljjken werkkring als leeraar in het Fransch, den leeraar niet verplicht is ontslag te vragen nit da andere betrekking, of omgekeerd, en voorts te bepalen, dat de benoeming niot vroeger ingaat dan op den datum der benoeming. De heer Van Bnysen heeft in de vorige vergadering zyn bezwaren ontwikkeld tegen het voorstel van B en W. op grond hiervan dat indien de neer Fehr bedankt voor dan dor betrekkingen, de gemeente hiervan financieel nadeel zon bobben, daar men voor f 1200 niet gemakkeljjk iemand voor Franscb kan krygen. Spr. voult wel veel voor bet verzoek van den heer Fehr om vast te worden aangesteld in verband met het pensioenfonds maar men moet niet nit het oog verliezen, dat hjj de tjjdaljike betrekking dcstjjds heeft aanvaard. Voor het Franscb kan hjj niet ardors din tjjdeljjk worden bsnoemd, daar hy de acte B nog niet hseft gehaald, 't Is om deze redenen geweest, dat spr. de vorige vergadering de toevoeging waartegen 'hans door den minister bezwaar wordt gemaakt heeft voorgesteld. Dat iemand voor twee betrekkingen benoemd niet voor é;n kan bedanken is niet zoo'n vreemd vsrschjjnssl, men heeft het ook bij de leeraren van de Ambachtsschool en Burgeravondschool. Spr. zon er bepaald tegen zijn het, verzoek van dop beor Fehr. in te willigen zonder meer en hjj gelooft dat deze zioh wel de verpl chting op zich wil nemen, om bjj bedanken voor de eeno ook de andere be'rekking neer te leggen. Daardoor zon dan ook vo komen, dat men genood zaakt was te splitsen, indien de irspectenr niet langer genoegen nam met dn benoeming van een leeraar zonder acte B. Een schriftelijke verklaring van den heer Fehr zon spr. thans wemcheljjk achten. Den Voorzitter is het financ'eel nadeel voor de gemeente, waarover de heer van Bajjsen sprak, niet dui delijk. De heer Fehr bezit toevallig beide bevosgdhede* dat is een exceptie. Als de heer Fehr moet bedanken voor het Franscb, dan is er wel een andere leeraar te vinden, b.v. iemand, die ook elders eene betrekkmjg beeft. Do heer Oohen Staart reeft in overweging aau den wenk v..n den heer van Bujjsen gevolg ts-goveu. De heer Fehr kan er, meent hij, geen bezwaar togen hebben. De heer Glinderman zon vooraf willen weten, of de boer Fehr de voorwaarde zon aannamen. De Voorzitter weet dat niet. Voorts wyst spr. er op, dat indertjjd bij de oproeping de beide vakken niet gecombineerd waren, 't Is alleen een toeval geweest, dat de beer Fehr beide bevoegdheden had. De heer D o r b e c k bevestigt dit. Toch voelt hjj wel veel voor hot voorstel van Bnjjsen. De heer Boelmans ter Spill karn met dat voor stel in hot geheel niot meegaan. Door den heer Fehr die verplichting op te leggen, zon men eigenlijk gebruik maken van een vroegere omissie. Had men er aan ge dacht dat de heer Fehr voor Nederlandich vast kon worden aangesteld, dan had men dat toen gedaan. Moet men iemand aanstellen, die aetu B. heeft, dan krijgt men tot de scheiding der leervakken. De beer Oohen Stuart geeft als argument, dat het in het belang is van het onderwijs, wanneer men door combinatie van leervakken een leeraar kan hebben, die in de gemeente woont. Verder vindt hij het vreemd, dat do heer Bo Imans ter Spill eerst dia omi sie heeft ontdekt na dit bericht van den minister. De heer Kraakman vraagt of het gewenscht is in dezen den inspecteur eerst te hooren. De heer Van Buijsen gelooft niet, dat het noodig is, de inspecteur kon zich reeds met de toevoeging aan het besluit tot benoeming voreenigen. Nogmaals wijst hij op het groote belang van de combinatie der leervakken. Do Voorzitter meent, dat iemand als de heer fehr niet voor eén betrekking hier zal bljjven Voorts wijst hij er op, dat de heer Fehr niet heeft geweten, dat hij op deze voorwaarde zou worden benoemd. Do heer Boelmans ter Spill komt op tegen het gezegde van den heer Cohen Stuart, als zou hij eerst thans zijn opgeschrikt door den briet van den minister. Ware er in de vorige vergadering gestemd over de toevoeging, spr zou zeker tegen hebben ge stemd hjj was ook na de vergadering in de meening dat de raad zich eigenljjk niet over het voorstel van den heer Van Bnijsen had uitgesproken, Dj heer Cohen Stuart neemt zijn woorden terug. De heer Van Buijsen stelt thans voor de zaak aan te houden, om den heer Fehr in de gelegenheid te stellen een verklaring in te zenden, dat hij zich verbindt, bij bedanken voor de eene betrekking ook de andere neer te leggen. Dit voorstel wordt met 9 tegen 6 stemmen aange, nomen. Tegen stemden de heerenDe Groot, De Wit, For tuin, Vonk, De Lange en Boelmans ter Spill. De agenda is hiermede afgehandeld. De V oorzitter deelt nog mede, dat den volgenden Woensdag de leden in de gelegenheid zullen worden gesteld eene bespreking te houden in zake het pensioen fonds voor gemeente-ambtenaren met den wiskundigen adviseur, den heer Kok. Hij dringt er op aandat men zooveel mogelijk aanwezig zal zijn. Daar verder in openbare zitting niemand meer het woord verlangt, word^ de vergadering gesloten en gaat men over in geheime zitting tot behandeling van belastingzaken. Wjj hebben het reeds in onzer vorige overzichten gezegd: de bepalingen, die de gedelegeerden in Algeciras voor Marokko maken zullen de meesten weinig belang inboezemen de groote quaestie waarom het gaat is dat de resultaten van de conferentie zoo zjjn dat een conflict tusschen Duitschland en Frankrijk wordt afgewend. En het schijnt inderdaad dat de verhouding der beide mo gendheden er door de conferentie niet slechter op worden zal. De gedelegeerden van de beide rjjken die in den beginne elkander verre van vriendschappelijk bejegenden, beginnen een geheel andere houding tegen over elkander aan te nemen Dat zal bjj het afdoen der verschillende zaken te Algeciras zeker een goed verloop daarvan in de hand werken. Duitschland en Frankrijk beide worden toegevender, wat blijkt uit hetgeen de Petite Republique vernam van haren correspondent te Algeciras. Deze toch verzond het volgende telegram sVolgens de atgezanten der mogendheden zou de grond- slagader te treilen schikkingen zjjn, dat Frankrijk zou toegeven omtrent de financieele kwestie. Voor de Ma- rokkaansche Bank zouden 4 directeuren worden benoemd, een Franschman, een Engelschman, een Duitscher en een Spanjaard. Het internationale toezicht zou zich be palen tot het toezicht over het gebruik van de gelden, die bestemd zijn ten bate van het invoeren der her vormingen in Marokko. Duitschland zou deel hebben in de leening. Duitschland zou er zich niet meer tegen verzetten dat Frankrjjk een algemeene opdracht kreeg om de politie in Marokko in te richten, met dien ver stande, dat Spanje politiemacht zou uitoefenen in de buurt van zjjn eigen bezittingen.« De Standard ontving het volgende telegram, van jonger datum dan dat van de Petite Répubiique»Ofschoon Frankrijk ontegenzeggelijk tot toegeven in veel geneigd is, houdt het vast aan het beginsel, dat allen Frankrijk leger en politie van Marokko moet Grganiseeren en besturen. De correspondent van de Timet gelooft, dat de crisis in aantocht is in verband met. het plan van de staatsbank en de Marokkaansche politie, maar dat Frankrijk en Duitschland in beide zaken een vergeljjk zullen treffen." In de Kölnische Zeitung wordt weergegeven hetgeen men in Duitschland zegt over de kans van slagen der Marokkaansche conferentie. Het blad meent, dat, welk slot de conferentie ook moge hebben, er geen storing van den Europeeschen vrede door zal ontstaan. Duitsch land wil niets voor zich alleen hebbenhet wil zich slechts de voordeelen verzekeren, die voortvloeien uit de Madridsche conventie en uit het Duitsch-Spaansche verdrag van 1890. Nu wezen allerlei omstandigheden er op, dat Fran krjjk in Marokko een dergeljjk monopolie wenschte te verkrjjgen als in Tunis, en hiertegen heeft zich Duitsch land verzet. Wat nu het einde van de conferentie zal zijn. hangt zoo goed als alleen daarvan af, hoe Frankrjjk het op de voorafgaande conferentie tusschen hem en Duitscnland vastgestelde in practjjk zal brengendat hoofdzakelijk neerkwam op een onbelemmerde econo mische vrijheid in Marokko. Het zou strjjden tegen de Duitsche opvatting, wanneer Frankrjjk in Marokko een monopolie trachtte te verkrijgen, dat een of meer mo gendheden zou uitsluiten, hetzij dit monopolie verkregen werd door politie-maatregelen, die er langs administra tieven weg toe zouden leiden, hetzjj door financieele machinaties, die het geheel of gedeeltelijk de staats bank in de hand geven, die in Marokko zal worden op gericht. Maar zelfs van een mislukking der conferentie behoeft, men geen complicaties tusschen de beide staten te vriezen. Ten slotte is het niet te vreezendat Frankrijk zich in een annexatie-oorlog om Marokko zou wikkelen. De Fransche pers heeft dit reeds voldoende afgekeurd. Bovendien zou het voor Frankrjjk een onmo gelijkheid zijn, in de oogenblikkelijke politieke omstan digheden voor een dergeljjken oorlog een contingent troepen voor geruirnen tijd buiten Frankrjjk beschikbaar te stellen. Het is geen wonder dat de Hongaarscha pers vol is over het afwjjzecde antwoord van den Koning op de voorstellen der coalitie. De Pester Lloyd meent, dat de coalitie den vrede kan doen ontstaan door de middenlinie te zoeken tusschen de uiterste eischen maar worden de gematigde weeschon van het volk onvervuld gelaten, dan moet weerstand geboden worden tot het einde. De Pesti Naplo is van meening, dat de crisis nn roods zoover is. De Budapesti Hirlap aoht het antwoord van den koning verblijdendElk ander antwoord zou de oplosBÏcg verdaagd hebben. En dat kan niet meer. Het orgaan vs.e baron Bauffy, Pesti Hirlap, bespreekt d8 qaaestie als volgt: Alles wat sedert December ge beurde, is een grodte, ontzettonde komedie. Maar de toeBtand is nbst veranderd. Besprekingen en onderhande lingen waren slechts schijn, taktiokmen wilde bet weerstandsvermogen der natie breken. Nn de koning opr.ieaw geweigerd heeft, zyn do aot.en gesloten. Van onderhandelen kan geen sprake meer zyn. De natie zal stand bondenzy wilde den vrede, maar vreest den strjjd niet." Het Budapester Tageblatt werpt de schold voor het mislukken der onderhandelingen op de intriges van Oos tenrjjksche ministers en van de gemeenschappelijke minis ters Beman en Goiachowski. Het blad verwacht thans oen absolant bewind voor Hongarjje. In het orgaan der ocai hankelykheidsparty Budapest dringt de afgevaardigde Szatmary aan op den snyd »De teerlir g is geworpenbet absolutisme heeft bet parlementa' ;sme den oorlog verklaard. De willekenr der macht tree dt tegen de natie opde reactie wil alle rechten, ali'e vrijheden der natie afschaffen. Voor God er de were ld vorklaren wjj, dat voor alles wat nn komen zal en komen moet, niet de coalitie verantwoordelijk gesteld kan worden.'' Ook do Egyetertes het blad van Kossnth wekt op tot den stryd voor de onafhankelijkheid van het land en het grondwettig bestuur. Uit .Rusland nog maar steeds berichten van on lusten en stryd. Uit Odessa wordt andermaal eene voortydige ontploffiog gemeld van bommen, die voor een aanslag op de politie bestemd waren. De vervaardiger zelf werd zwaar ge kwetst maar ook een aantal personen, die bljjkbaar met de zaak niets te maken hadden, beliepen vsrwon- dineen en twee kinderen werden gedood. Te Sornowice, bjj WarBchan, is iets dergelyks gebenrd. Ook daar werden onschnldigen de slachtoffers een vronw en twee kinderen gedood en twee andere kinderen ge- vaatlyk gekwetst. Te Wainoden, Oostzee provinciën, zyn weer 10 personen gefnsileerd. Twaalf waren door den krjjgsraad ter dood veroordeeld, maar twee wisten te ontkomen. Ook te Moskou is 't nog niet zooals 't behoorde. Na middernacht mag er niemand op straat en er heerscht nog een scherp bewakingsstelsel, hetgeen behalve voor de partyen, die goed bjj de overheid staan aange schreven, volkomen elke voorbereiding van het ver- kiezingBwerk nitslnit. Een politieke clab dor Onaf bankeljjken organiseert z;ch onder voorzitterschap van generaal Galitzin, gewezen burgemeesteronder redactie van prins Troebetskoj zal zy een blad uitgeven, de Moskonsche Week, en daarin o. a. een weikmacscandidatnnr steunen. Ingevolge oen samenspreking van de hoogleeraren te Moskou met admiraal Doebassof, den gonvernenr-generaal, is de heropening der lessen aan de universiteit opnieuw uitgesteld. De Minister van Binnenlandsche Zaken, deHeer Doernovo, die ziek heet, doet zonderlinge dingen. Op zjjn last werden op één dag niet minder dan 48 conranten- druklterjjen door de politie gesloten, maar later weder heropend, met de waarschuwing geen beleedigende car'ca- tnren van hooggeplaatste personen te verspreiden. Wat zjjn eigen persoon betreft echter liet de Minister den drokkery-eigenaars in dit opzicht volkomen vryheid. Io den jongsten Ministerraad moet besloten zjjn Israë lieten tot de hoogere scholen toe te laten. Hy wist raad. De vermaarde Italiaansche tenor zanger Garnso kwam dezor dagen op het kantoor eener bank te Now York om een chuck te ontvangenmaar bjj had geen papieren om voldoende zijn identiteit te bewyzen cn de kassier weigerde den check te betalen, zonder voldoende zekerhoid dut hy werkelyk Caruso was Da zanger dien bij in de opera had gehooid, meende hjj, was kleiner dan de maa die d-.n check aanbood. Daar bezon Oarnso zicb, dat hy toch een middel by zich had om ontwijfelbaar zyn identiteit te bewyzen. Hy begon een aria nit »la Tosca* te zingen, en zoodra de kassier dien zang hoorde, was hij overtuigd en telde het gold neer. Adeline Patti en Jenny Lind hebben ook eens indertjjd op die wjjze hare identiteit bewezen. Japan's voornitgang. In de Japansche begroo- tingscommiss:e is namens de Regeering verklaard dat Japan thans slagschepen van elke grootte op zyn,eigen werven kan bonwen en alleen hulpwerktuigen uit het buitenland behoeft te laten komen. Onlusten in Yemen. De Turken zyn niet. go- lnkkig bjj de onderdrukking van den opstar.d in Yemen en telkels moeten de troepen daar worden versterkt. Thans zjjn wedor twee duizend man reserve-troepen te Smyna aan wal gezet met bestemming naar Yomen en nit Konstantinopel zullen met hetzelfde doel twee bat- terjjon bergartillerie worden afgezonden. Oostenrjjk-Hongarjje en Servië. De Oos tenrijk-Hongaar sche gezant te Belgrado heeft do Servische regeering een nota overhandigd, waarin wordt geprotesteerd tegen de door haar genomen represaille-maatregelen ten aanzien van den invoer van Oostenrjjk-Hougaatsche voort brengselen, maatregelen welke men onmiddellijk wensoht. opgeheven te zien. Te veel geëiacht. Een Italiaausoh ambtenaar die nit Verora naar Venetië werd overgeplaatst, wachtte tevergeefs op zyn inboedel, welke, in een verbniswaggon verpakt, per spoortrein was verzonden. Eindelijk ver nam hij, dat zyn goed bjj vergissing naar Pizzo, in Cilabrië, was gezonden en dat hot aardbevings-comité daar alles had verdeed onder de noodljjdenden. De ambtenaar, dio zooveel niet kon missen voor het weldoen, heeft nu een gerechteljjken eisch tot schadever goeding tegen da spoos weg-directie ingediend. Een vreoselyke misdaad. Te Oany-Barville in het Fransche arrondissement Yvetot is een afschnweljjke mis >aad ontdekt, een 43-jarige vronw, die een sljjterjj hield en daarin werd bjjgestaan door de 16 jaripe dochter, werd 's morgens vroeg vermoord in haar woning gevon den. Ook de dochter bl«rk te zjjn omgebracht. Ds beide vrouwen waren op de wreedste manier in den letterljjken zin des woords geslacht. H-4 eene ljjk vertoonde 26 steekwonden, bet andere 21. Het vermoorde kind werd gevonden met een revolver in de verstjjfde hand. D efstal moot de beweegreden tot deze daad zjjn ge weest de inhoud van alle kasten lag door elkaar gewor pen op den grond. Toch Echjjnf een niet onaanzienlijk bedrag aan de aandacht van de(n) moordenaars) te zjjn ontsnapt. Een in de bnnrt woonachtige arbeider, die sinds het plegen van do daad verdwenen is, wordt voor den dader gehonden. Geen vreemdelingen gewenscht. Toen gisteren het Engelsche schip Speedwell bjj Cardiff klaar tot uitstoomen leg, met een lading steenkool voor do admiraliteitswerf te Chatham, kreeg de kapitein een tele gram, dat bjj eerst de acht vreemdelingen uit. zyn beman ning moest verwjjderen, want die zonden geen voet op de werf mogen zetten. De soc. den discussie ln verband met de wet der gewoonte. In de Haagsche Nieuwe Courant heeft dr. D. G. Jel- gersma zes artikelen gesenrevea over«de soo.-dem. arbei derspartij van binnen.» Hierin bespreekt dr. Jelgersma den strijd tusschen de Marxistoc en Revisionisten en de wjjze waarop de voormannen van deze beide richtingen, de heeren Van der Goes en Troolstra elkaar besi,reden hebben in het Volk, Over bovengenoemd onderwerp spreekt dr. Jelgeisma in het vjjfde van zyn artikelen als volgt Ver betering van den toon der discussies in de soc.-dem. p3rtjj is alleen düe mogelijk, wanneer bjj de leden dier party ontstaat een algemeene gewoonto van betameljjk disenssieerenen voor het bljjvende van die verbetering hebben we alleen d&u een waarborg, wanneer ieder sociaal-democraat zich verplicht voelt, die gewoonte zelf te volgen en elke afwijking daarvan bjj anderen af te keuren. Laten we zien, hoe het daarmede staat. De sociaal-democraten strjjden dikwijls met tegen standers in de partjj; maar ze strjjden nog veel meer met vjjandon daarbniten. De toon waarop ze disenssi' e- ren zal dns volgens de wet der gewoonte bepaald worden door den tson der discussies met vjjanden. En deze laat zeer veel te weuschen ovor. Zelfs de meest gematigden en kalmen onder hen in het algemeen hun hoofden meenen reeds een toppnnt van betame lijkheid en objectiviteit te hebben bereikt, als ze zich ontbonden van directe, ongemotiveerde persoonlijkhe den. Van de bonrgeoisie als klasse kannen ze geen kwaad genoeg zeggen. Het verfehil schijnt me Diet heel groot. Want bet verdacht maken der klasse komt, vooral voor onont- wikkelden, neer op het verdacht maken van al haar leden. En de haat eu verbittering, welke op deze wjjze gewekt worden, mogen al iets minder hevig zijn dan die te voorsobijn geroepen door directe persoon ljjk beden, ze zyn aan den anderen kant veel algemeener. De toepassing op bjjzondare personen bovendien kan gernst worden overgelaten aan de mindere goden der party en vooral aan de onontwikkelde arbeiders, voor wie een algemeenheid niets betenkent, indien ze haar niet mogen toepassen op al de bjjzondnre personen, waarmee ze in bepaalde gevallen in aanraking komen. Hetgeen ze dan ook geregeld doen. Tegen bun vjjandon strjjden dns de sociaal-demo- cratec volgens de methode, waarover Mr. Troelstra zoo laid klaagt, en waarvan hijzelf, zooals wo gezien hebben, ook bjj een stryd in de party znlk een radi caal toepasser is. Ik noem haar de methole van verdachtmaking. De voorbeelden daarvan zyn voor het grjjpeu „De conclusie ligt voor de hand. Ze is deze, dat bet volgens de wet der gewoonte onmogelijk zal zjjn den toon der discussies in de party duurzaam te vei beteren, indien er niet een overeenkomstige verbetering plaats heeft, van dien toon in dis veel taliyker gevallen van disenssies met. vjjanden bniten de party. E-n tjjdfljjke verbeteiing is echter niet per ssnit- gesloton. Het is zeer goed mogelijk, dat sterke aan drang van binnen, herbaalde ondervinding van nadeel, toege'biacht aan de partjj, en vooral de onder sociaal democraten zoo bniten gewoon groote macht der dioi- plino een zoodanige tjjdeljjke verbetering bewerken, Maar zoodra deze invloeden ook maar eenigszins ver slappen, zal onmiddellijk do gewoonte om te strijd-n volgens de methode van verdachtmaking, die intnsschen in do veel tslrjjker gevallen van discussies met vjjan den is bljjven bsstaan, haar heerschappij hernemen en ook bjj de discussies i n de party weer oppermachtig worden." jenwgtjj<|j11gell> Eerste Kamer. Na de door ons gisteren reeds genoemde sprekers in de Eerste Kamer werd bij de voortgezette behandeling der Staatsbegrooting het woord gevoerd door den minister van Financiën, den heer De Meester. Ter bestrjjding van de te verwrehten uitgaven, ook voor sociale doeleinden, achtte de Min. versterking van belasting noodig. Belastinghervorming treedt daarbij natuurlijk op den voorgrond echter in dezen zin als heeft plaats gehad in 1892 en 1893. Want van hem zijn goen maatregelen in protectionnistischen zin te verwachten. Openbare Verbooplng door Notaris J. van der Yeen te Alkmaar, gehouden te Warmenhuizen op 6 Februari 1906, van huizen, 1 B 892 huis, erf en schuur 9.77 H. A. str. 2 713 Koolboet en erf 2 60 Tl 7) 3 0 306 Huis en erf 2.10 >1 IT 4a A 108 ged. »de Noordergroet' pl. m. 40.57 7) b 108 ar n 39.99 11 TT c 108 71 n 39 99 II 77 d 108 77 l» 30.99 V 77 e 108 71 t rt 42 36 n 77 5 463 »do ZuidergroeU 20 30 V 71 6 464 jj 29 30 n 71 7 465 1) 3430 V 11 8 466 7t 35 40 7» 9 467 71 40.60 71 10 468 7t 42.50 7» 11 469 7> 42 50 i) H 12 D 679 »de Kresakkers« 36 90 n 17 13 681 7t 27.30 ii 71 14 702 71 63 30 71 15a C 270 ged. »de Keperslootakker« pl.m. 35.86 i» 71 b 270 270 V 32.50 71 71 e V D 7.84 71 77 16 303 »de Kruisslootakker» 17.40 J) 17 17 304 n 18.60 1» 77 18 187 »de Meerakkerci 38 20 77 19 186 81 70 7) 20a 171 ged >'t Weeltjec pl. m. 3424 V 71 b 171 v 71 Tl 36 62 7» c 171 11 3544 11 77 d 171 r 1? 37 80 77 21 D 107 »de Pinksternakelc 73 30 n 71 22 105.106 >de Strengeakker* 69 30 77 23 104 V 48.30 71 24 89 »de Grebakker* 62.20 i» H 25 90 pl. m. 36.20 n 0 26a C 245 ged. »de Moosmeer* 91.63 n 17 b 245 V 79.88 V 71 e 245 36 42 71 77 d 245 7) n 25.84 1/ e 245 1» 28.19 0 71 f 245 1» 27.02 77 7» S 245 11 41.12 TT 1» K. Slot P. Slot Jb. do Groot P. Slot K. Slot C. Pastoor Cz. J. Pie A. Asjes W. Gutker Wz J. Nannes Az. J. Westra J. Bareman W. Slijkerman C. Kroon G. Kroon W. Gutker Wz. D. Mosch Pz. R. Slot K. Quant J. Ligthart D. Smit P. Smit Dz. K. Quant G. Pastoor K Slot J. Pater J. Pater K. Kroon Slot Slot Tarnes Slot Slot J. de Groot Pz. K Slot P. Frans P. Slot f 43575.75 15.84.17 De efslag blijft bepaald op Dinsdag 13 Februari a s. des morgens te 10 uur in het café „de Morman" te Warmenhuizen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 2