Openbare Verkooping IJswafeltjes DeTtên'LEERLING of Ren BEDIENDE. SCHILDERIJEN bo STUDIES 'islrii Taats~tTWrïchtênT BEDIENDE, DIENSTBODE, Tentoonstelling T STA DSNIEUWS. PERSONALIA. A D VER TB NT I S N. Drie Woonhuizen Heerlijk Heerlijk Poederchocolade Bü R K F R7 T.T K F H4N n. GESINA GEERTRUIDA MöLDER Gemengd Nieuws. B ED R 8 BE RICH TEN* G 4 4 4 Flanw. 931 81 8? 86$ 90$ 68i 127* 87 9l! 102? 281 374 46 fè 178$ 32A 37» 101$ 89b 102+4 68 41 1551 Heerlijke ONTBIJTKOEK A. BRUIN. Hotel „NEUF" Alkmaar. A. BURGER, Laat, Banketbakker, 68t^ 127$ 91 102A 27' 36J 45$ 31 36i 101$ 88+4 67$ 41$ 153 J 112 162$ 163 Wijlen H. O. VAN THOL Mevrouw de Wed. VAN THOL, geb. ALETTA ËUYSCH, op 9, 10, 11 en 12 April. in ,,<1© Unie" MARKTBERICHTEN. Wol erkende de Minister, dat het tarief op eenige punten wellicht herzien kan worden. De Minister kan het omhelzen van de proteotionnistisohe politiek niet achten in het belang van ons land en van de economisch zw&kkoüa De Minister zou willen komen tot verlasing van den suiker-accijns, om daardoor een belangrijk voedsel als suiker meer onder het bereik van economisch zwakken te brengen. De heer Van Zinnicq Bergmann bleet op wijziging van de Loterij wet aandrmgen. De Hoofdstukken Financiën en Onvoorziene Uitgaven werden goedgekeurd. Daarna kwam aan de orde Hoofdstuk Oorlog en Vestingbegrooting. De heer Bultman bepleitte een spoedige voltooiing van de Amsterdamsche Stelling, ook wat betreft het brengen van water binnen de Stelling. De heer Van Löben Seis verklaarde zich bereid den Minister te steunen, maar hoopte, dat diens daden niet in overeenstemming zullen zijn met zijne woorden. De hoer Hovy bepleitte de belangen der werklieden aan de inrichting aan de Hembrug. De heer Reekers verwachtte van de instelling van eene Algemeene Commissie niet veel op het punt van bezuiniging, en eone commissie voor geruststelling achtte hij speciaal voor Oorlog niet noodig. Spr oordeelde beter afzonderlijke commissies, zooals door den Minister gewensobt. De Minister van Oorlog, de heer Staal, oordeelde de Stelling van Amsterdam ingericht op het verkrijgen van een maximum resultaten bij een minimum van verweer. Ongeluk. Den timmerman K. Loenw van Sgbekarspel ove> kwuni dezer dagen te Oestwond een ernstig ongeluk. Hg was daar zjjn broeder bebnlpzaam bg hot oprichten van t vierkant voor eene boerderjj. Bgna was d't werk ver richt, toen een tonw brak en 't gevaarte in een stortte. Lteaw, die er zich op bevond, viel natuurlijs mede geraakte er onder en bezeerde zich zóó, dat hij meor dood dan lovend naar zjjne woning vervoerd moest worden. kiezingen. ïSluikhaar® de barbier praat al zjjn klanten om en wint nieuwe stemmen voor zjjn candidaat, omdat zjjn vjjand »er uit moet en zal.4 Ten slotte komt echter, tot groot genoegen der toe schouwers, de toeleg verkeerd uit en wordt het bewuste lid toch herkozen. Beteugeling van diefstallen. Te Landsmeer bestaat eene vereenigiog tot beteugeling van diefstal en van plaimgedierte, door uitkeeriog van premiën aan dievenvangers. Ook Dan lip, op korten afitand gelegen, bezit zulk een veree iging. Onlangs deed zich het geval voor, dat twee Amster dammers, die in Den lip een Landsmeersche e^nd gestolen hadden, bjj de politie werden aangebracht. Het btstnnr gif den aanbrenger f 25, omdat deze reeds van de Ilper vereeniging f 50 ontvangen had. Eerstgenoemd bestaar heft thans bepaald, dat voor iederen dief, die op heeterdaad betrapt wordt, f 1U0 premie wordt uitgekeerd. Voor eene aanwijzing, welke eene veroordeeling ten gevolge heeft, wordt f 50 b8taald. Wordt da diefstal van Landsmeerder vogels bniten de gemeente ontdekt en zjjn de eigenaars geen leden dor Vereeniging, dan bedragen deze premiën f 50 en f 25 Tevens worden zjj verminderd met het bedrag, dat roede door eene andere vereeniging voor hetzelfde geval is uitgekeerd. Twist. Maandagavond kregen twee jongens bjj bet Groot Nienwland twist met elkaar. De eene gif den aDder een stoot in de zjjde en even later bemerkte deze dat bjj gewond was en bloedde. Qjj begaf zich naar de politie, die voor verbinding zorgde. De politie doet onderzoek naar de za*k. GETROUWD: 8 Febr. Petrus Schoen en Johanna Hendriks Geertruida Peters. Jobann Hermann Hermes en Cornell Maria Groenland. GEBOREN 7 Febr. Petrus Adrianusz. v. Gerardns Johannes Fransen en Lnoia Margaretha Swaerts. OVERLEDEN 7 Febr. Gesina, Geertrnida Mölder, echtg. v. Jaoobu, Wilbelmns Bosijn, 43 jaar. Marjjtje, d. v. Lodewjjk Cornelia Veel en Aaftje van Schagen- ruim 10 m. Trjjntje, d. v. Dirk Bakker en Autje Ooms, 11 m. 8 IJlt den Baad van Beu Helder. In de den 5ien te Den Helder gehouden raadsverga dering werd besloten dat op school 1 (in het Koegras) geen loorlingon uit de gemeente Callantaoog zullen wor den toegelaten, dan onder voorwaarde dat voor elk kind dat nit die gemeente de school b-zoekt, dooi het ge meentebestuur jaarljjks f 10 zal worden betaald, onder beding dat de ophrengst der schoolgelden, door gegoede ingezetenen van Callantsoog, krachtens de Helderscbe schoolgeld verordening betaald, in mindering zullen strekken. Over een voorstel van B. en W., om eene bjjdrage van f 600 te verleenen voor de stichting van een poctveer bjj de Kooi (verbinding tnsschen de gemeenten Helder on Anna Panlowna) staakten de stemmen 10 tegen 10. De tien tegenstemmers wilden een bjjdrage van f 1500 geven, omdat h. i. bjj aanneming van het voorstel van B. en W. de pont in de geboorte zon worden gesmoord. Ie Uookende schooljongens. Het Kind meldt, dat op de openbare school der klasse no. 48 te Amsterdam, onlangs op voorstel van een der onderwijzers de maatregel genomen ie, teikens als bespeurd wordt dat een jongen heeft gerook1, daar van scbrifteljjte kennis te geven aan de ouders. Het daartoe dienende formulier luidt Amsterdam, 190 M., Ik bericht U, dat nw zoontjeheeft ge rookt. Er is gebleken, dat dit zeer nadoelig is voor zjji) verstand. Bovenden is het een slecht voorbeeld voor andere schoolkinderen. Ik kan niet toelaten, dat dit kwaad zich de geheele school door verspreidt, en verzoek U daarom hem dit rooken te verbieden en te beletten. Het hoofd der School, enz. Uit Hoorn. De raad te Hoorn behandelde gisteren de ontslagaan vrage van de beide artsen, do hoeren Veenenbos en de Boer, als gemeente-geneesheeren voor de armenpraktijk, ingevolge de nieuwe instructie voor deze betrekking Een onderbond tnsschen den burgemeester en de geneesheeren, om aan het bezwaar tegemoet te komen, bad niet het gewenschte gevolg, ondanks de meest mogeljjke pogirgen van den eerste. Hoewel een der raadsleden betoogde, dat, zoo 't ontslag niet werd aangenomen, de genee heeren hnn verzoek wel zonden intrekken, meende de raad dan ook het ontslag te accepteeren. Alsnn zal voorloopig één arts voor de armenpraktijk worden aangesteld. 380ste Staatsloterij. 5e klasse, 16e Ijjst. T ekking van heden. No. 7086 f 1500»; Nos. 1393 3089. 7839. 10729. 18569 en 20115 elk f 000N >s. 298, 1892,5087,7645 9076. 9529. 13529, 13637, 14032 en 15320 elk 14 0 Nop. 649, 3972, 15417, 15745 elk 1200. Op bet zestal voor predikaut bjj de Ned.- Herv. Gen meente te Haringkarspel staan (alpbabe'isch)de beere- ds. A. E. Boers, te Sleen W. D. van Lernwen Brom- kamp, te Borcnlo F H Koster, te Zil'-Brmmel P. R_ A. van Meors, te OndkarspelJ. M. Natzjjl te Bergen en J. Slot, te Lutjebroek. Op het twaalf'al »oor predikant bjj de Ned.-Herv. Ge meente te Venhuizen zijn geplaatst: de heeren ds. J. H Bnisman, to 's-Heerenberg W. van Griethnys-m, O.-I predikant; A. Groeneveld, te Schag»rbrngP. Groot, te BeetgumC. J F. Hopster, te OostvoorneA. Jager, te Berkeowonde; A. C. Kfhis, te Onde Nmdorp J. W. E. van L-os, to B irsingerhorn L H. Rienderh'ff, te Wa> der; W van R iggou, te Kwadjjk j H J. E. Verwey, te Ziandjjk, en A. Weeder, te Koog a/d Zaan Benoemd tot ouderwijzer aan school B. te Zwolle de heer P. Slootheer, te Schagen; tot onderwijzer aan de ebri-telijke school te Hoorn de heer W. Zetsma. te Urk (rpenb. school)tot onderwijzeres te Ilpendam Mej. W. J. Wjjnveldt, te Broek-in-Water land; tot onderwijzeres aan de R. Kath. meisjesschool te Pnrmerend Mej. A.M. H. Mensing. 0 venlen f a0, hitten f alOGelde- koeien f l'O a 165, 25 vette koeien f 170 a f 280 21 kallkoeien f150 a 215, 0 vaarz»n f 0 gr.k. f af 35 nuchtere kalveren f 7 a 18 300 schapen (over- bonders) f 17 a 25$, 2' magere varkens f 14 a 17, 31 vette varkeDS 52 a 56 ot. per KG., 50 Bigzen f 10 f 15, 800 kop boter 70 a 77 per kop, 8000 kipeieren f 4 25 a f 4 75 per 100, 0 Eendeieren f 0,—. 15 vette schapen f 27 a 32, 0 stier f 0. Schagkn, 7 Febr. Kioine kaas f31.—, commissie f middelbare f Aangevoerd 11 stapels. Gewogen 4158 Kgr. Hoorn, 9 Febr Kleine kaas f81.commissie f 28 50, niddelbare f Aangevoerd 28 stapels, wogende 8366 Kg. Ondertrouwd: G. GROOT, Wedn. van J. DE JONG en G. SCHOEN. Alkmaar, 8 Februari 1906. Met d-ze geien wjj n kennis van bet overljj leo van orza geliefde Echtg»noote, Dichter, Zuster en Bebnwdznstei den ouderdom van ruim 43 jaar. J. W. BESIJN. J. H. MöLDER Sr. W. MöLDER. R. MöLDER geb. Sijbbl. J. DE BOER E. W. DE BOER geb. Möldeb. M. J. MöLDER. J. SMIT E. W SMIT geb. Mölder. J. H. Möldek Jr. Alkmaar, 7 Februari 1906. l)oc.-democraten die elkaar posten. De heer S. de Wolff, voorzitter der organisatie vi agenten in het verzekeringsbedrijf, deelt in Het Volk mede, dat het hoofdbestuur van den Alg. Ned. Bond van Handels- en Kantoorbedienden in zjjna vergadering van 28 Januari j.L, de daad van den h6er Hngenholtz met algemeens stemmee voor eene daad van onderkrni- perjj verklaard heeft en dat de organisatie van agenten in het verzekeringsbedrijf in hare vergadering van Maan dagavond met slechts twee stemmen tegen, wederom haar besinit gehandhaafd heeft, niet te willen samen werken met den onderkruiper Hngenholtz. Heen electrlsche trams. Het bestnnr der Haarlemscbe paardentram, heeft den raad aldaar bericht, dat het afziet van het voornemen om een verzoek in te dienen om concessie van tramljjnen met electrieiteit als beweegkracht, doch dat het gestand doet het verzoek, om de ljjnen te exploiteeren met paarden. IJlt „de Kgaonden." Dinsdagavond 1.1. bood het Departement «De Drie Egmondep* van het «Nat* zijn leden met hnnne intro- dacees eeu corcert aan in de corcertzaal van den heer Jb. Haltt te Egmond aan Zee. D« h.h. J. R. v. Arnhem (zang), J. M. Otto (viool) en A. Kooger (piano) vergast ten de aanwezigen op een tiental nnmmers, die zeer goed voldeden. Van de liederen die de beer v. Arnhem met begeleiding van viool en piano of alleen met die van piano zong, waren heel mooi, «Zonnelied* van Cuth. v. Rennes «Der Engel* van Braga (dat aan het slot, gebisseerd word) «Ave Maria* v. R. Franz en «Iu der Ferce* van Kalliwoda. Niet, dat de andere minder goed gezongen werden, doch deze imponeerden m. i. meer. De heer van Arnhem heeft werkeljjk eene mooie bariton stem, welke vooral in hear middenreeister zeer mollig en nitdmkkingsvol blinkt. De heer Ctto speelde o. m. met heel veel uitdrukking «Original Ungarischer» van Hanser, «Berceuse* van Godard en «Zigenneri Snze* van Naoker, vooral dit laatste nummer met zjjn ving tempo en lastige grepen was zeer goed. Van den heer Kooger kregen kregen we een viertal piano-nnmmers, waaronder we het meest uitdrukkingsvolle vonden «Gavotte* van Mann. Jammer, dat den heer Kooger geen beteren vleu- gel ten dienste stond. Ten slotte, het was een mooie avond, waarvoor de bezoekers van dit concert het bestuur van het oepar- tement «De Drie Egmonden* en den heeren mnzici zeer zeker heel dankbaar ie. De commissie van wering van school verzuim voor de chool vau Egmond a. d. Hoef he.-ft in haar jongste vergadering tot voorzitter en secretaris herkozen de heeren Knjjnenbnrg en Schellebens. Door de goede zorgen van het ijverige kerkbestuur van de R. K. Kerk te Egmond aan Zee is thans reeds de nieuwe parochie in het bezit van een kerkhof. Dit is heel mooi gelegen in een uitgestrekt dnindal even bniten Egmond aan Zee, vlak naast de algemeene be graafplaats dier gemeente. Het jjverige harmoniegezelechap «Lamoraal van Eg" mond* te Egmond a. d. Hoef zal met Vastenavond- Maandag wederom een uitvoering geven in het hotel «De Drie Egmonden* te Egmond aan den Hoef. Door de Arr ndigsemeetsrechtbank alhier is ter ver vulling van do vacature, door dat college de volgende alpbabetische ljjst opgemaakt: 1. mr. C. J. J. de Jon- gheere, substitnu'-griffisr bg de rechtbank te Amsterdam 2. Jbr. mr. M. A. de Savornin Lohman, kantonrechter té Alfen en 3. mr. A. D. H. Qaintoe, substituut griff er bij de rechtbank te Arnhem. De commissie die zich gevormd had voor de op 31 Januari j.l. gegeven soirés ten bate van het Herstelliogs oord voor onderwgzers te Lanteren, deelt ons mede, dut de soirée heeft opgebracht de somma van f 414.13. Zjj verzoekt ons tevens nogmaals haar dank te willen over brengen aan allen die hebben medegewerkt om dien avond tot een zoo goed geslaagden te maken. Mej. G. G. Bes?|n- Mölder. f Groot was de droefheid van velen, niet 't minst van eonvoudigen in onze stad toen zjj het vernamen Juffrouw Besijn, stads-vroedvrouw, is niet meer. Een korte, doch hevige ziekte, rukte haar weg uit haar gezin, uit haar werk. Wie haar gekend hebben in haar belangeloozen op- offerenden arbeid, zullen begrijpen, wat Alkmaar in haar verliest. Hoevelen heeft zjj niet geholpen in de smartelijkste urenhoevelen niet bemoedigd door haar vriendelijk oog en opwekkend woord hoevelen ook bij gestaan met raad en daad 1 Waarlijk zij gaat niet heen zonder betreurd te worden l Wat haar staande hield onder dien harden arbeid, vaak dag en nacht wat haar telkens die veerkracht schonk, 'twas haar vast geloof in Christus, die haar had leeren werken, zoolang het dag was. Schilderijen-tentoonstelling In de „Unie." T«ntoonetelling van schilderijen en studies van wjjlen H. O. vas Thol en van Mevrouw de wed. van Tbol geb. Aletta Ruysch. De tentoonstelling zal alhier morgen Zaterdag, Zindag en Maandag gebonden worden op de bovenzaal van de «Unie* en omvat een groot aantal schilderijen, studies en schetsen van den jong overleden sch lder van Thol, die hoofdzakelijk bestaan uit landschappen met sneeuw, stille beBoeenwde Geldersohe landschap op de Velnwen of van den Hollaudschen polder gaf hg zeer intiem weer. Daar van Thol zeer bescheiden was en niet veel aan den weg timmerde, is zjjn werk niet zoo bekend, als wel newenscht was. Zgn echtgenoote mevrouw de wed. van Thol—Aletta Rnysch geeft daarom een re«ks van expo sities waarbjj zjj tevens haar eigen werk exposeert. Wg waien heden in de gelegenheid reeds een kgkj* te nemen en ofschoon onze speciale medewerker op deze tentoonstelling zal terugkomen, kunnen wjj toch niet nalaten reeds na tot een bezoek op te wekken. Lr is hier heel wat aardig werk te zien, dat men met plezier de eigen woning zon ophangen. Men zal van een bezoek dan ook zeker geen baronw hebben en het ware te wenschen dat dergeljjke op wat breeder schaal aan gelegde exposities meer en geregeld plaats hadden. Ware dit zoo, dan zon de Unie misschien kunnen besluiten haar mnren een nentraal tintje te geven. Het wit is na wel wat schril, terwijl de zalen zich overigens zoo goed leenen voor dit doel. Kerste Hamer. 's-GRAVENHAGE, 8 Februari. De Eerste Kamrr beeft heden aangenomen de oorlogabegrooting, de vestingbe grooting en de waterstaatsbegrooting Bg het waterstaats debat beloofde de Minister aan den beer Stork diens raad tot bedachtzaamheid tegenover den aandrang naar staats exploitatie van spoorwegen te znllen ter harte nemen. He toestand 1» Busland TIFL1S, 7 Februari. Het leven in Schoeecha wordt langzamerhand weer gewoon. Armeniërs de omliggende dorpen gaan weder en brandstoffen naar de stad. Uit Bakoe wordt gemeld dat daar hot voorgenomen congres van petroloum-industrieelen Maart bijeenkomen zal. 3*rt AMSTERDAM. pCt W. Schuld2 dito3 3 N 7 Feb. 8 79? 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 Aangespoeld. Aan de knst te Kolhorn, zyu pakjes hoedenstroo aan gespoeld. Ken goed bloembollen-jaar. In geen jaren hebben de bloembollen in Haarlems omstieken zich cóó ving ontwikkeld als nn. Komt er met bet weder geen tegenstand meer, dan is de ver wachting, dat de vroegste soorten reeds in het begin van Maart in bloei znllen zgn. Tooneelultvoerlng St. Petrus. Door deze Propagandaclub van den R. K. Volksbond werd, met welwillende medewerking der rederijkers kamer «Vondek, een der onderafdeelingen van Alkmaar, gisterenavond in Harmonie opgevoerds Aan God en Koning getrouw,® drama in 3 bedrijven van Dr. Menten. Het stuk teekent den toestand der Fransehe Republiek. De Prins de Lusignan wordt om zijn rijke bezittingen natuurlijk slachtoffer en zijn zoon Guido door den geest der Republiek bedwelmd, bewerkt het ongeluk zijns vaders, en dat van zijn oud adellijk geslacht, 't Geloof en de trouw aan den Koning behouden echter na heel wat verwikkelingen de overhandzoodat de zoon tot inkeer komt, de vader nog bijtijds gered en de bewerker van zooveel onheil, de president der Republiek, aange klaagd wegens verraad, ter dood veroordeeld wordt. Een apotheose den lof des hemels over deze overwinning voorstellende was zeker als slot 't elïectmoment dezer uitvoering, die door het overgroote aantal bezoekers luide werd toegejuicht. De zaal was zoo gevuld dat men, hoewel een uitnoodiging gezonden was, over geen zit plaats kon beschikken. Te half twaalf eindigde dit voorstuk. Hierna volgde een nastukje: »Hjj moet en zal er uit,® dat eene aardige campagne behandelt tijdens de ver- Nederland dito, dito, Oblig 0 «tenrijk Obl. in pup. ff. 1000 Febr. Aug. f f itodito April-Oct.. (ito. Kronen 2000 hel vrije(Kronenr.)«c,i-Nov. lito, dito 2000 bel.vrije; Kronenr.) Jan.-Juli P'rtugal le ser. 3°/0 20-100 dito, 3e id. Amert. Schuld 3'/, franc» 500 Rnalaud, Iwang. Dombr Oblig dito, Binnenlandscbe 1894 lito, 1880 <recon».Z.B 1Ï5-&2S1S'M'ei-Nov. dito 1889 1* ft Se »er. 1 Jan. 1 Apr. 1 JulilOet. dito. 1894, Doncfi-Spoervr. dito, 1887/59 20-100 Mei-Bor, 4 dito, Groote Spw. Oblig. 18814 dito, dito, Z, P.. 600 1898 dito, Transc. Spw. Oblig. L. R. 125 825 dito, Zuid-W. Spw. Oblig. Z. R. 525.... dito, 1889- dito, In goud 1884, 13 tan. 13 Juli.-..» dpanjeObl Buit. Perpetuele.. "nrkije, cepriv. Conv. '.eauing 1890 (iecep. geünificeerde schuld frea. 600-2500.. vgjpte, Obl. leening 1876 tvicu, Obl. Einn. Scb. afloab. oblig dito dito 1899 ■t enez aela Gblig&tiën 1881 d. V. Noord-Holl. Orond-Crediet Fandbr.. U W. 4 Fat. Hyp. Pdbr.. Sederland, Cult. Maatseh. d. Vorit.cl. Aand. dito, Koloniale Bank Aandeden'i dito Hed. Ind. Handeleb. Aand. dito, Kon. 5ed Mij. t. expl. petr. br.A. dito, Petr. Mij. Sumstra-PalembangA dito, Aand. Ked. Ind.F.xpl.Mïj Amerika, New Orleans Railw. C. Cert v gew. Aand- United States Steel Corp. r Pern.. Peruvian Corporation Cert Aand.., r. Pref. Aand. Nederland, Expl. St. Spw. Aand dito, Ned. Centr, 8pcorw. Aand. f 250 dito, N.-Brab. Boxtel.TV. Aand. 1875/80 geit. talie, Spoorweglaeuing 1887'893 dito, Zuid-f tal. Spoorweg-Obl,3 ''olen, Ware.-Weenen Aandeel kueland.Whdik. 1885 h Z.R. 625 Oblig... 4 Amerika, Atcbieon Topska Cert. v. Aand... dito, Alg. Hyp. Obl.4 Rock Island comp. Cert. v. gew. Aandeden. dito, Deur. Rio Grande gew. Aand dito, Erie Spw. Mij gew. Aandeelen dito, Illinois Cert. r. Aand. dito, Kansas City South. Railw. A»nd.-. dito, Miss. Kam,. Texas Cer v. Aand. dito, dito, le Hyp.. 4 Norfolk ft Western Cert. v. gew. Aandeden dito, Oregon Calif, goud 1 e hyp 6 dito 8outfc. Pacific, gaw. AandS dito, Southern Railway gew. Aand. dito, Union Pae. Hoofd Cl. v A ('nion Pac. Convert Gold. Bond4 dito Wabash Ct. t. pref. Aand Nederland, Stad Amsterdam f 100 3 longarijeTheias Loten4 lostenrijk, Staatal. 1S6»E dito, dito 1864 'u&land 8taatsl»ening 1864 Loten.- 6 dito dito 1866. Dito6 Turkije Spoorwegleenini;. 49 Ai 49? 50$ 352 357 1061 106$ 143 143 441 442$ 59$ 44$ 43$ 18$ 18$ 53$ 53$ 115 Do H*er en Mevronw VAN GELDERScalogne, betoicren hiermede hnn harfelcken dank voor de vele bewjjzen van belangstelling bjj het overljjden van hnn jongste kindje ondervonden. Alkmaar, 7 Februari 1906. te Alkmaar, in hot kufff-bnis «de Tibakshan 1*1* aan het Waacplein op Uonderdagen I Baart 1»06 b$( opbod co S Baart 1906 t>|| opslag, telkens des avonds 6 nnr. ton o»e-staan van den notaris P. J. 13. VAM TOOBMHMBUBGH aldaar, van met erven en tuinen te ALKHA.AI4 aan den 4% ca - terweg, nos. 24, 25 en 26, met vrjjen afgang in de Vissohei slaan, elk groot ongeveer 1 ure 20 c. are, thans verhuurd respectievelijk aan de heeren A Oblen, A. W. Opdenwinkel voor f 55.75 per en Tataren uit met levensmiddelen in het begin van Eeb. 79A 931 93$ lOlf 69-& 91G 80 81f 85 J 83A 34$ nog en H. Bokhorst 3 maanden. Breeder bg billott.en omschreven. Aanvaarding nos. 24 en 25 op J. Bel 19Q0, no. 26 op 1 Juni I906, onder genot van 1 maand bnnr. Bezichtiging op de dagen van veiling en afslag van 10—4 nnr. Meerdere inlichtingen gaaft di notaris. per ons 9 cent, in A verschillende smaken. prima van smaak 19 cent per oog. W1TTH HUI HUB de ons 8» cent. o 8® i> verp»kt 10 o nt per stak. PRUIMEDANTEN de 5 ons 12J cent. Bistellmgon worden f r a n c o verzonden naar alle plaatsen. Boleefd aanboelend, Er woodt terstond gevraagd eon Op bet Kantoor d»r Bcheepswerf >Nicolaa» Wttsen van de firma VP. F. STOKL ét Koon, Kan geplaatst worden een met kantoorwerk bekend. Ueetfijd circa ld jaar. Zich aan te melden aan het Kantoor EILANDSWAL. Mevr. N. J. BLANS, KAAM WAM, vraagt eene goed kunnende koken. van en van Vanaf 18 uur, (ook des avonds.) Schagen, 8 Febr. Aangevoerd 0 paarden f Die brengt zgn rjjwiel ter herstelling daar. waar du werkplaats voorzien ia van d.. nieuwste werktuigen en gereed schappen en de werkman zgn ambacht grondig verstaat. Aanbevelend J. C3. Iil'lVftüHT, Hekelstraat 18. Ferste huls vanaf de Steenenbrog

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 3