prima KEU REa BOT fcSI* W. DE WAAL, Langestraat 21. SBS5 Kamers te ür, COICGHr, Alice van Westerhove. ÜITI MI TE KOOP The Berlitz School of Languages VRUCHTBOOMEN, HOESTEN Zaal „de UNIE". Draper-Kwartet B ENTTE H.H. Slagers. Dankbetuiging. ALSMAAR. Gebr. ADMIRAAL, Leesgezelschappen A T T E N T I B. Vanaf as. ZATERDAG verkrijgbaar: 'Wegens uitbreiding medewerkend Compagnon le Kruideniers-bediende, Woensdag 21 Pebr., 8 uur, KANTOOR te H A A R L E M JONGE IXT, FEUILLETON. gesmolten KOEVëT gesmolten RüSUZXSli, GITVORRIMG „Semper Crescendo", BORNEO SIGAREN Een perceel BOUWLAND, Handel in Hulpmest TURESTROOISEL. Earner te huur. C. ROMEIJN, Haarkundige, No. 1 f 3,75 Hfalezers No. 2 k f 2,50 No. 3 a f 2,50 Hinderwet. (onovertroffen kwaliteit) prijs 4€^, 45 en 5d Cent per 5 ons. aanbevelend, TELEFOON 174. Bederft uw nachtrust niet door maar gebruikt van ff er Veeu's HAVERSTROO-PASTILLES, dan hoest gij niet meer. TE R O O P, door bijzondere omstandigheid, DE HERBERG te geven door het NIEUWE GROENMARKT 6. BROMMER'» C BROMMER, van bet LIMMER-HARMONIECORPS 23 1ST Hoofd direktie UTRECHT, W. Vronwensingel 31. Filiaal: ALKMAAR, Hotel „Toelast". Onderwijs in alle Talen. uur Cursus- en Privaatlessen. DINSDAG, 4-8 uur. TABLETTENT Faillissement W. JOOSTEN, 1>E RIJTP, N.IL MARKTBERICHTEN. BURGERLIJKE STAND. Tevens wordt om de 14 dagen een R 0- MAN verstrekt. I eener fabriek, zeer winstgevende en nette zaak, nog voor veel uitbreiding vatbaar, wordt een gevraagdwien eene nette positie wordt verzekerd. Br. fr. letter 0 6, Bureau dezer Courant. genaamd „de Hoop" te ZUIDSCHARWOUDE, waarin vergunning, met vollediger inventaris. Inlichting is te bekomen ten kantore van Notaris DUKER, aldaar. naar de eïscben des tjjds ingericht, «iet Pension. KERKPLEIN B 9. Er b. z. a. een Jongatensch, P.G., pi. m. 21 jr., alB liefst daar, waar bij een paar dagen p. week moet reizen liefst Alkmaar of omstr. G. «et. staan ton dienste. Fr. br. lett. V 8727 aan ZWAAN ZOON, Alkmaar. uit LEEUWARDEN. HELENA DRAPERPiano. D. A. G DRAPERViool. ANDRIES DRAPER,Alt, AGNES DRAPERCello. Kwartetten van BEETHOVEN, MENDELSSOHN, NAPRAVNIK. Toegangskaarten f 1.vanat 12 Februari te vor- krjjgen in den Boekhandel v/h H. COSTER en Zn., Voordam, Alkmaar, 's Avouds aan de zaal f 1.25. Plaatsbespreking aan hel Gebouw op den dag der uitvoering van 12 2 uur. hele mimmi Direct gevraagd een flinke die tegen een b'lljjke vergoeding of legen kost en in woning 't slftgersvsk wil leeren Fr. Br., Bureau dezer Courant, onder letter D 6 ROMAN door ANTON S9IIT, Schrijver van Dokter Buquesnes, GelukzoekersVnendBart e. a. VRAAGT «TKKIUS en Aan den Heer C. ROMEIJN, Haarkundige, Zaandam. Mijnheer Naar aanleiding van de behandeling, dio ik wegens rojjn kaalhoofdigheid door U hob osdergaau, kan ik niet nalaten voor deze mjjne groote dankbaarheid te betnigen, door do soede resultaten daarvan onder vonden. Ik h«d reeds vroeger veel gald uitgegeven door my te laten verleiden door de groote rtolame's in de Couranten van zoogenaamde Haarknudigen, wat tot resul taat had, dat hat totaal niets hielp. Doch sinds de zes weken, dat ik onder Uwe bohandeliog bon is het resul taat wonder boven wonder: thans is reeds mpcen geheel kale schedel vol nieuwe haren, waarom ik cok aan ieder die aan hetzelfde euvel ijjdt ton zeerste kan aan raden z:ch onder Uwe behandeling to stellen. Hoogachtend Get. J. J. v. LINGEN, Paramaribostraat 12. H o u 11 i 1, ALKMAAR. ie AKHRSIiOOT, in bel lokaal van den Heer K. AKKERMAN, op Zondag 11 Februari 1900. Aanvang 7 uur precies. Entree 3© cent. Besproken plaatsen ÏO cent extra. Geen BOCHT of MARKTSIGAREN maar eerste kwaliteit lever ik tegen onderstaande prgzea f 0,95, f 1,-, f 1,10, f 1,20, f 1,25, 1 1,40, f 1,50, f 1,75, f 2,00, f 2,50 en hoogar per 100 stuks, C. KAA1J, Sigarenfabriek -de Concurrent., Kooltuin 7Alkmaar. TM 11 O ld» IJK: genaamd »HET LAANTJE", groot 27 snees, gnnstig gelegen, vlak by de buizen, aan het znideinde te Koedjjk. Te bevragen by den eigenaar, Jb. DE WAAL, Post kantoor Purmerend. Uitsluitend Kantoon VOORKE1IR. Eiken marktdag te Alkmaar te spreken in het Café »de Jager», aan de Kaasmarkt en Donderdags te Schagen, in »de Posthoorn.» UAARLMH, L. Vei rstraai 32. SPREEKUREN van den DIRECTEUR: Piospectus fracco. Proeflessen gratis. Met 1 MEI aangeboden een ruime, nette gein. Zit- en afzond, frissche Slaapk., met of' zonder pension. Riant uitzicht, op plantsoen. Br. fr. lett. E 6 aan het bureau dezer Courant. Den Haag, 5 Februari 1906. rilANCKBN's F U A V C34M It's FKANCKHVs Al deze Chocolade is verkrijgbaar bij HONIG, Hout til. Kastelein t- CA8TK1UUIS. Brj beschikking van den E. A. Heer Reohter-Commis- san* s bepaald 1°. dat de indiening der schuldvorderingen bjj den Curator moot geschieden vóór 22 dezer en 2°. dat de ver ficatie-vcigaderine val worden gebonden in bet Gerechtsgebouw te ALKMAAR op Woensdag 14 Maart 1906 's morgens te ll£ nar. Alkmaar, De Curator, 4 Februari 1906. Mr. J. P. BOSMAN. te spreken eiken VRIJDAG van ÏO 3 anr, Ged. Nieuwesloot B 81, ALKMAAR. Speciaal »oor herstel van algeheele kaalhoofdighjid en alle voorkomonde Haarziekten. tBef. C. m. BGMeN», ï.eerares Plano en Theorie. Mient C 15, ALKMAaR. Spreekuren Woensdag, Donderdag enVrpagvan 12 nnr. Uroote voorraad en andere TMGMN ZHMR B1LL1JKM PRIJÏBN. Prijscourant op aanvraag. Dee Zaterdags te ALKMAAR te spreken, ten 12 nnr in 't Koffiehuis *de Jager'. N./V. BOEK- en HANDELSDRUKKERJ gv/h Hernia Coster Sc Zoo u Voordam C. 9, ALKSAAB. per kwartaal, (JNalexers f 1,75), bevat Gids. Elsevier's Maandschrift. Eigen Haard. Revue des Deux Mondes. Illustration. Tour dn Monde. Magasin d'Educatlon. Hord nnd Sttd. lllustrirte Zeitung. Gartenlanbe. FHegende Blatter. Cornhill Magazine. Graphic. Punch. worden ten allen t{|de aangenomen Voor hen, wien het er niet aan gelegen is of zjj de tjjdschriften wat later ontvangen staat TEM ALLEN TIJDE de gelegenheid open ecne portefeulll e te ontvangen met de tijd schriften en romans No. 1 A f1,75 en met die van Ns. 2 en 3 Af 1,25 per kwartaal. Voor geabonneerden bul ten de stad kan zoo noodig, de verwisseling van deze portefeuille op Zater dag worden bepaald. Ametbsjuam 7 Febr. De prjzeo der Aardappe'en **reu bedep als volgt Friescke M. B. f 0 a 0.—, id. bontan f 8.80 a f 4.15, id. Borgeus f 3.10 a 3.60, id. blauwen f 8.70 a 4. Zoeuwscho bonten f 2.— a 2.40, id. blaauwen f 2.— a 2.40, id, pooters f 1.40 a 160, Hillegummsr kralen f 0. a 0.—, Hillegum. graaljea f 0.— a 0.Duitscbe Ham burgers f4.30 a 5.'d. rooden f 2 a 2.20, SaksiscHe jammen f 2.75 a 3.50, Zand Eigenheimers f 1.40 a 2 60. Zeenwsche Eigenheimers f 8.50. a f 4. Fr. poel. f 1.80 a 2. Duitscbe blauwen f 2,50 a 8.40, Geldersche blauwe, f 2.30 a f 3 40, Zandthomasscn f 4.50 a 5.— Aanvoer 4 ladingen, Amsterdam 7 Febr. Ter veemarkt alhier worden aangevoerd 192 runderen, waarvan de prjjzen waren: 0Vette kalveren le kw. f 1.a 1.07, 2e kw. f 0.98a 0.3e kw. f 0.90 a 0.stieren f 0.a 0. vette ossen, le kw. f 0.a 2e kw. f0.a 0. per KG. 0melk- en kalf koeien f —0 a —0, 0 gras- kalvoren f a ,39 nuchtere kalveren f 7 a 14, 442 vette varkens: Hollandsche, le kw. f 0.54 a 0 56, id 2e en 3e kw. f 0.52 a 0.53, Overzeescbo en Geldersche le kw. f 54 a f 0.56 id. 2e 8e kw. f 0.51 a 0.5?, p. KG Broek op Langendijk, 7 Febr. Wortelen, f 0.50 a f60, reuzeubloemkool f 0.Roode kool f 6.a 14.Gele kool f 3.a 10.Witte kool f 2.50 a 8.— Knolrapen f 2.50 a 3.alles per 100 Uien f 1,50 a 1.60 Bieten f 3.a 4.per 1000. per kwartaal, per kwartaal, (Kaleaers f 1,25), (Waleacrs f 1,25), bevat t bevat t BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter algemeene kennis, dat heden op de gemeente secretarie ter visie is gelegd bot aan hen ingediende verzoek met bijlagen van C. SCHIPPER, aldaar, om vergunning tot het uitbreiden van zjjno Koekbakkerjj door het op richten van een gasmotor van 8 p.k., ter vervanging van een stoomketel van 6 p.k., in het perceel Laat, Wflk A No. 57. Bezwaren tegen deze uitbreiding kannen worden inge diend ten raadhnize dezer gemeentemondeling op Dinsdag 20 Februari e.k. 's voorroiddags te elf uur en schriftelijk vóór of op dien tjjd. Gedurende drie dagen vóór gameiden dag kan de verzoeker en hjj, die bezwaren heeft ingebracht, op de secretarie dezer gemeente van de terzake ingekomen schrifturen kennis nemen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 6 Febrnari 1906. DONATH, Secretaris. Gids. Elsevier's Maandschrift. Holl. Revue. Nederland. Hnmortstisch Album. Eigen Haard. FHegende Bl&lter. Gartenlanbe. Ueber Land und Meer. London News. Gids. Elsevier's Maandschrift. Onze Eenw. Tijdspiegel. Humoristisch Album. Eigen Haard. FHegende Blatter. Gartenlaube. Ueber Land und Mee.. Illustration. »e verwisseling der tijdschriften heeft des WOBN8DAG8 plaats. Voor nummers 2 en 3 Is gelegenheid tot aanstultlcg. Oterleek. Getrouwd, Jacobus Buur, to Oudkarspel, eu Bregje Klaver, te Oterleek. Barslngerborn. Van 1 tot. 31 Januari 1906. Ondertrouwd, Simon Beek en DieuwertjeSchni- temaker. Jacob Kossen ea Nrsllje Kater Arie Schenk cn Anlje Clap. Getrouwd, Cornelis Groan eu Grietje Boontjes Pieter Kater en Neeltje Bood. Simon Bsek en Di»u- wertje Sobnitemaker. Geboren, Jacob, z, v. Jacob Middelie en Jannetje Nienweboer. Gerrit, z v. Frederik Krap en Gnurtje Kaajj. Simon, z. v. S:mon Wardenaar en Hmdr.na Kaashoek. Adriaons Cornel s, z. v. Gerardns Hoedjes en Christina Vader. Trgntje, d. v. Cornel s van Stipriaan en Maria Bronder. Grietje, d. v. Jaoob Dekker en ïrjjntjs K'rkmeer. Pieter, z. v. Cornelis Mosliker en Dirkje Schaap. Overleden, L-enlje Slotemaker, 37 j. echtgen. van Cornelis Ravan. Anfje Bulk, 58 j. echtgen. van Ger- brand Clajj. Maria Oortgjizen, 85 j w«d. van Gerrit Bjek. Trijntje Stoop, 73 j. wed. van Jan Veldman. 31) Sjoerd stond voor haar, zijn groote oogen stralend van verrukking, dat Alice hem opendeed Dat sneed haar door de ziel. «Dag, LisMijn kansen voor Waverveld zei hij met luide opgetogenheid. Toen eensklaps«Scheelt er wat aan?» «Neen, niets,» weerde zy. «Ik wist niet ik schrikte even «Zoo, ben ik zoo'n vogelverschrikker lachte hjj. Zij laohte terug even, pjjnlyk zei toen belangstellend «Staan ze goed je kansen voor Waverveld «Ja, ja,« zei hjj, zjjn demi uittrekkend en aan den kapstok hangend. «Ik zal je alles vertellen. De krui wagens zullen rollen en ratelen en piepen, dat het een aard heeftAlleman gaat aan het kruien Alice keerde zich om en liep zwjjgend naar de trap. «Maar zeg eens, je bent zoo stil, wat heb je toch?» Zij keerde zich naar hem om en zei zacht«Ga even mee naar boven. Zy volgde, zuchtend. «Zeg, wat heb je vroeg Sjoerd weer, toen zjj in haar boudoir gekomen waren en tegelijk wierp hij zich ontsteld op de chaise longue. Zijn ontsteltenis dwong haar tot kalmte. «Sjoerd,» zoo begon zij langzaam en ernstig, terwijl zij tegenover hem ging zitten, «ik heb je gevraagd even met my mee te gaan, omdat ik Zij zocht, hoe zij verder zou gaan. Het was zoo moeieljjkl Toen, de zenuwen door radeloosheid over- prikkeln, begon zjj vrooljjk: «Stel je voor, Sjoerd, dat ik privaatles ga nemen in het Latjjn «Wel, dat vind ik heel aardig, dat je die lief hebberij weer opvat, te meer omdat je tante en Cis je wel eens zullen vervelen. Maar, neem me niet kwalijk, dat is nu juist geen antwoord op mijn vraag, wat je scheelde, of kan je het niet zeggen Wanhopig schoof zij haar elleboog op tafel, klemde het hoofd in de Hand, sloot de oogen en slaakte een diepen zucht. Hij vloog op, nog heel niet begrijpend, denkend nog, dat die droefheid haar alleen gold. Hy nam haar andere hand in de zijne en drong zacht «Toe, houd op, ik kan je zoo niet zien I Zeg het dan later of zeg het niet. Toe, hè, toe Op het hooren van dien zachten toon, dien toon van aanbiddende liefde en teerheid, barstte zij uit in snikken. «O dat ik nog vrooljjk begonnokte zij «ik was gek! Vroolijk vrooljjk! O, ik kan het haast niet zeggenMaar het moet, het moet «Maar mijn God, wat is het dan?« riep Sjoerd ge jaagd. Hij wankelde naar de chaise longue terug, plompte er op neer, keek haar aan met angst uitkermende oogen. »0,« ging zij voort, «het is zoo vreeselijk zoo vreeseljjk -• die tweestrijd Dokter IJf Ik heb toch ja. ik heb toch recht om hem ook nader ie leeren kennen Hjj is ook dol op me dat zeggen zijn blikken zjjn stem Ik heb hem van morgen gesproken over het nemen van privaa'les Een list ik wist geen andere manier om met, hem in kennis te komen Ik gisterenavond Hij is bekroond Er was een serenade zijn speech was zoo mooi Ik hij ik kan het niet helpen hjj heeft zoo'n - hjj heeft ook indruk op me gemaakt Het kan best tegenvallen je moet niet heelemaa! wanhopen Zjj hief het hoofd op, keerde het naar hem, zag hem doodsbleek, de oogen schril, zijn houding geknakt. zoo joeg het haar door de ziel, dien armen, ver pletterden Sjoerd is het leven nu zoo niets geworden, dat hij straks En zjj kon dat verhoeden l Het schemerde haar voor de oogen, er wrong zich een brok op in haar keel, een onzegbare smart door- schrijnde haar de ziel. Met een ruk vloog zij op van haar stoel, wierp zich naast hem op de chaise longue, greep met beide handen zijn arm, en «Sjoerd Sjoerd,» nokte zij, de oogen betraand tot hem opslaande, ik zal de lessen afschrijvenIk daar heb je me ik zal een goede vrouw voor je zijn Wat klonk hem dat zoet, terwjjl zy zich zoo vast tegen hem aandrong en hjj haar schoone oogen zoo verrukkeljjk oprecht zag beloven. Doch tegelijk was net hem of zjjn innigste zijn vaneen werd gescheurd. Zoo diep had hij nog nooit geleden. Nu, nu hy haa. zoo boven alles liefhad om haar heldhaftig oltei, nu moest hjj zeggen: «Nog niet!« op gevaar af van haar nooit te zullen verkrijgen. En hij zei het onmiddellijk uit vrees voor zwakheid, op gesmoord trillenden toon, haar met zyn blik ver slindend. Zjj sloeg snel de oogen neer, opdat hij niet zou be merken de blijdschap, die even in haar optrilde, omdat het offer nog niet behoefde gebracht te worden, ioch, uit een gevoel van plichtsbesef nog, vroeg zy, maar zacht, haperend; «Waarom niet Als ik toch wil!» «Omdat« onstuimig sloeg hjj zijn armen om haar heen en drukte haar een gloeienden kus op den mond »omdat« hjj kuste haar oogen «omdat die ver rukkelijke kjjkers niet meer mogen schreien omdat jou edel hart zich alleen juichend mag geven Toen stond hij op om heen te gaan, want het werd hem zoo moeieljjk den strijd vol te houden. Zjj keek strak voor zich op den grond, de boezem stuipachtig jagend. Hjj, zich schamend over zijn vrees den stryd met te kunnen volhouden, in paroxysme van strjjdzucht, ging verder nog in zedelijken moed. «Kijk me eens aan,» drong hjj zacht. Zjj sloeg de oogen naar hem op, donker van innige bewondering. «Je belooft me dat je de lessen niet zult afschryven, dat je nader kennis zult maken met doctor IJf?» Zjj knikte ja met een snik, barstte toen uit«O God maar als ik hem lief mocht krjjgen Ik zag je pas al zoo wanhopig zoo vreeselyk wanhopigJou zoo te laten lijden jou misschien in den dood te drjjven Och neen toe ik zal gelukkig met je zjjn Zoet, o zoet klonk hem dat weer, doch niet als zoo even, want zijn trots was nu beleedigd. Wie of wat zou hem in den dood kunnen drjjven? Had haar woord over zjjn mannenmoed te beschikken? En zijn oogen flitsten haar verontwaardiging toe, die zich onmiddelljjk weer bij het zien van haar smeeken den blik tot innig medeljjden verteederde, medelijden met zulk een tweestrijd. «Lieveling,» sprak hij, haar teer, maar beslist aan ziende, «je moet je strijd in volle vrijheid strijden, hoor Laat je dus als je blieft niet influenceeren door vrees, dat ik een wanhoopsdaad zal plegen. Daar zal ik nooit toe komen, geloot me. Zoo gelukzalig als ik zou zjjn, wanneer je me schreeft, van ganscher harte schreeft: «Sjoerd, ik will», zoo mannelijk ook zal ik het dragen, als je hem boven me stelt.» Terwijl hy sprak zag zij hem eer.st aan met droef bewonderenden blik, toen, zich zoo klein gevoelende bij zijn ridderlijke grootheid, zijn zelfverloochenende liefde, sloeg zij de oogen neer. Toen hij had uitgesproken zag hjj haar even nog aan, de oogen omfloerst van smart en liefde, van diep mede lijden en grondelooze somberheid, keerde zich om en ging heen zonder iets te zeggen. Alice vloog op, wilde hem na, doch bleef plotseling staan. Neen, neen, zoo was het beter, zoo. Jubelend moest zjj de zijne worden. Niets mocht er tusschen hen zijn Die beste, groote SjoerdO, er zou een ommekeer in haar komen, haar groote sympathie, haar hooggaande bewondering zou tot gloeiende liefde overslaanZijn kussen, die zjj ternauwernood gevoeld had, ze zouden haar dan doordringen van namelooze zaligheid Zjj had ze ternauwernood gevoeld. O God, hoe kon zjj zoo koel zjjn by den hartstocht van zulk een man l Slecht vond zjj zich Wordt vervolgd). Stoomdruk van Herms. Coster Zoo», Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 4