No. 35 Honderd en achtste jaargang. Zaterdag 10 Febr. 1906. DAGBLAD VOOR AT,KMAAR EN OMSTREKEN. Bloemen en meiscta. Uil mm Uil uil 2 Uil Hinderwet. BUITENLAND. Algemeen Overzicht. Gemengde Mededeelingen. URANT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter algeooeetie kennis, d»t heden op de gemeente secretarie ter visie ie g-degd bet ann ben ingediende verzoek met belagen van F H. RINGERS, aldaar, om vergun ning tot het ni'breideo van zgne cboc lade- en bonbon fabriek, door bjjbonw van een werkkamer en de plaatsing van nog een tweetal werktuigen, in het perceel Var ne broek, wgk E no 15. Bezwaren tegen deze uitbreiding bunnen word«n ioge diend ten raadhuize dezer gemeente, mondeling op Donderdag 22 Februari e.k. 's voormiddags te elf nor en schriftelijk vóór of op dien tgd. Gedurende drie dagen vóór gemelden dag kan dn verzoeker en bjj, die bezwaren heeft ingebracht, op de secretarie dezer gemeente van de terzake ingekomen schrifturen kennis nemen. -a Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 8 Februari 1906. DON ATH, Secretaris. Veel en velerlei is het schoon der natuur. Wondervol zijn al haar deelen. Grootsch is haar arbeid, liefelijk haar rust, rijk hare beeldspraak, verheffend en betoove- rend haar veelstemmige zang. Doch evenals er zijn die niets verstaan van de taal der muziek of van die van het lied, zóó worden er ook menschen gevonden die oog noch hart hebben voor wat de natuur in bonte verscheidenheid te genieten geeft. Er zijn mannen van zaken, wier hootd zóó vol cijters en kwesties is, dat zij het vogelenlied niet hooren noch bloemenpracht opmerken. Er zijn mannen van de studeerkamer en mannen van de leer die zóó verdiept zijn in hun boeken en in het getwist over partijen en stelsels, dat zij niets vernemen van de sprake der natuur bij morgenlicht en avond schemering. Er zijn beoefenaren der natuurwetenschappen die van het schoon der natuur niets ontdekken, die altijd ont leden maar nooit bewonderenzij kunnen de roos volledig beschrijven, doch nooit volop genieten van haar bekoorlijkheid zij teekenen de sterrebanen voor u uit, nauwkeurig en net, maar verlustigen zich niet in den aanblik van den sterrenhemel. Er zijn er voor wie een boom slechts een boom en een bloem niets anders dan, nu ja een bloem is. Ër zijn huisvaders en huismoeders beste, brave luidjes die het altijd o zoo druk hebben en voor niets en niemand schier tijd hebben, die zóo opgaan en.... ondergaan in hun beslommeringen dat zij er niet aan denken eens »naar buiten te kijken.« Er zijn o zoo koude en kille naturen I Arme menschen I Wat mist ge veel dat gezond en versterkend voedsel moest wezen voor uw lichaam en ziel I Wij hebben deernis met u. Maar aldus is het gelukkig 1 met de meesten en met ons niet. Ons laten winterdos. lentepracht en zom°rtooi niet onaandoenlijk. Ons treffen de alles bedekkende sneeuw, de stormen, de ratelende donderslagen, zoo goed als de blauwe hemel en de verwarmende zonnestralen. Berg en dal, zee en woud, duinen en weiden, hebben ons iets te zeggen. Ons doet het goed de frissche lucht in te ademen en te zitten aan het strand der zee en dan te bedenken dat d' algoede moeder natuur over allen niet vragend naar titel, stand. geld. woning, kleedij en naar al die dingen meer, welke bij velen o zoo zwaar wegen haar gaven uitstort en allen hoe onder scheiden uitwendig en innerlijk ze mogen wezen toeroeptt O pent oogen en ooren. ontsluit uw harten en aanschouwt de van mij uitgaande heerlijkheid 1« En onder alles wat daarbuiten ons bekoort en verheft en met s'ille verrukking vervult, staan bovenaan de bloemen met hun geuren, hun oneindige afwisseling van kleuren en tinten. Ze zijn ons als aanvallige kinderen. Wie houdt niet van zewie ziet en bezit ze niet gaarne Let maar eens op hoe zij al de aandacht trekken van het kindhet plukt ze en wil er mee pronken en straks vraagt het een eigen tuintje. Wie met de jeugd naar buiten gaat nu en dan, weet hoe gaarne zij met bloemen beladen thuis komt en ze dan verzorgt of huisgenooten aanbiedt. Welk een invloed gaat er voortdurend uit van iFloralia*, van de school en de schoolwandelingen en feestjes I Ge treft bloemen aan in de woningen der aanzienlijken en zij ontbreken niet in de schameljjke vertrekken der minder bevoorrechten. Zij behooren bjj het kleed der bruid en zijn op haar plaats in de feestzaal. Men vindt ze in ziekenkamer en ziekenhuizen en zijn een zwijgende groet en hulde aan onze dooden, wek kend een stemming, tenzij te kwistige overdaad eer ontstemt. Dat wij ook van de bloemen leeren willen In hun wassen en streven toonen zij ons, beelden zj ons at, hoe wjj moeten gaan door het leven, hoe wjj ons ontwikkelen moeten. Van de bloemen leerenl Zou dit kunnen Zoo'n bloem werkt immers niet 't Komt bjj haar alles van zelf. Eerst het bijna onzichtbare kiempje, dan de fijne blaadjes, dan de stengel, dan de knop en eindelijk al die prachtige kleuren en geuren De plant is er lijdelijk onder. Welk een begeerlijke Taak voor den door allen zoo verachten vadsigen luiaard, die niets uitvoert en zijn tjjd dood maakt met slapen, slenteren, wielrjjden terend op het hem dat is zijn ongelukin den schoot geworpen geld. Verbeeld uniets doen en toch tot heerlijkheid komen. Maar zoo gaat het niet, want daarbuiten wordt hard gearbeid. Ziet er blad en kruid, boom en heester en de bloemen maar eens op aan. Hoe spannen zij al hun krachten in, om zich het onmisbare te verschaffen lucht, licht en sappen. Zjj werken daartoe onverdroten tegenstand trotseerend, hinderpalen overwinnend. Alzoo werken, geduldig, onverpoosd, volhardend. De bloemen roepen ons toe: vertraagt niet en kampt; alleen langs dezen weg kunt ge komen tot wa«dom, tot ontwikkeling, tot heerlijkheid en kracht van u doen uitgaan. Hoort het gij luiaard Maar er is meer. Vóór vele eeuwen werd reeds gezegd szij arbeiden niet en spinnen niet.*. Wat echter wordt vertaald door arbeiden, beteekent niet zjjn dagelijksch werk doen maar zich moe maken, tobben. Leer dan van de bloemenDat wil ook zeggen zij doen wat ha r te doen is gegeven, wat overeenkomt met haar aanleg en doel, zij verrichten wat hadr werk is Een lesje voor ons: tobt niet eeuwig en altoos, weest niet immer noodeloos bezorgd, kwelt u zelf metWant hierdoor wordt licht overschaduwd en duisternis nog donkerder, de arbeid moedwillig verzwaard, het leven van u en de uwen bedorven met opzet. Ach dat tobben, zuchten en kiagen, hoeveel egoïsme is hier in en de wensch om beklaagd te worden en met medelijden be ogend over dingen waaraan niets te veranderen is én dat menigmaal het kleine groot doet worden om op zijn beurt een mensch klein te maken Wat al levens lust en veerkracht, moed en vertrouwen gingen er door te loor. Men meet de moeilijkheden zoo breed mogelijk uit en men schept ten laatste hinderpalen. Men ziet dan altjjd «leeuwen op den weg» en bederft eigen en anderer bestaan. Zorgt voor heden en toekomst en dan vertrouwt I Zij spinnen niet.* Leer van de bloemen di. zij doen haar eigen werk, niet wat het hare niet is, maar datgene wat met haar aard overeenstemt. En wq We zouden soms alles tegelijk willen aan grijpen. van allerlei willen doen. waardoor wij vaak zoo weinig tot stand brengen. Slechts aan eéne zaak kunnen we geheel ons hart geven. Eén ding doen. maar dit eéne dan met heel onze ziel. Niet iets willen wat niet overstemt met onzen aard en aanleg, met onze gaven en krachten. O, als de bloemen er eens niet waren, hoe zou de natuur derven wat nu haar sieraad isHoeveel schoons en heerlijks ware dan verloren Dat wij van haar leeren ook I Ongemerkt zoeken zij licht en lucht en verzamelen zij krachten en strjjden zij. rustig hare schoonheid ten toon spreidend. Zjj schetteren niet. maar schitteren. In alle stilte doen zij het hare. Hier geen opgeplakte, maar echte schoonheid. Hier eenvoud. Hier bekoring zonder er om te vragen. Wat vraagt het licht Gereed ter kim te dalen, Of iets op aard gewrocht werd bij zijn stralen Het gaf zjjn glans en deed zjjn plicht. Wat vraagt de bloem, Wanneer haar bladen welken, Of honing werd gedronken uit haar kelken 1 Zjj heeft gebloeid, dat is haar roem. Werk, mijner niet l Werk, wat ook 't loon moog' wezen. Gestrooid is 't zaadWie zal de vruchten lezen Hjj, die de blanke velden ziet. En in de menschenwereld Welk een jjdel pralen, een kunstmatig vertoon, een azen op toejuiching, op bewondering en gevleid worden 1 Bloemen zeggen ons werkt in stilte, bescheiden, dan zullen juist uw arbeiden en uw streven en uw toe wijding vruchten afwerpen. Zoo roepen de bloemen ons toe door volhardend werken en kampen komen tot wasdom tobt niet, want hiermee is niets gewonnen doet het uwe en dit alleen; op den arbeid des nederigen en eenvoudigen rust zegen. J. F. T. A. Nóch de raad door The Tribune gegeven nóob de toe achi'telpVWid van den ond-Min'S'er Lsnessan bebben de Dei sche Pers tot, zachtere gevoelens kannen «temmen aangaande de hangende k ve+sie on de confere» tie te A 1 g e c i r a s. Vooral de Köln. Zeit is zeer boos, en wl naar aanleiding van e»n aitik-1 in de Temp», waarin gezegd wordt dat Frankrpfc niet voorzien beett. dat een mandaat van de conferentie, om de politie-organisatie op zich te nemen, op tegenstand van DtvtscbHnd zon stooten Dat was voor hot Kenlscbe blad te vee'. Het wjjat ei op: dat in bet, Witboek de brief van den rijkskanselier aan prins Radolin is opgenomen, waarin de regeling der politie een „internationale qiaestie" werd genoemd en waarin werd gezegd Aan den wenecb om Frankr jjk hei politie toezicht am de Algergnsobe grens op te dragen kan worden voldaan maar er is geen enkele grond da* mandaat nit te breiden tot verder gelege- streken, vooral niet tot bet gebied aan den A'landtuchen Oceaan. Hier zon het veeleer aanbeveling verdienen, bet politietoez obt in de verschillende districten aan versotadiende mogend h-den toe te vertrouwen. Dat is bet beroemde sectoren-stelsel, waartegen Fran- k-jjk zich didelgk verzet heeft. De Temp» noemt dit stelsel: «Een controle en een bedreiging van Frankrijke invloed en Frankrjjks bezit.' En hierop laat. de Kölnitche weer bits opvolgen da het waarljjk niet gemeend had, dat de Franscbe beerecbappp in Algiers op zoo lossen grond staar, dat die door de Marokkaarsche politiehervorming in gevaar kon gebracht worden. Het blad toont zich verder zeer bel-edtgd, dat Frank»jjk zoo weinig vertrouwen stelt in Dni'schlands vredelievende verzekering en wil alvast do schold op Frankrjjk werpen ingeval de kansen voor een overeen stemming zonden verm nderen. Al dut geharrewar geeft nn jnisfc geen geruststellenden kjjk op hetgeen uit die kittelooiigbeid kan voortvloeien Gelokkig zrin niet alle Daitsche bladen zoo heet ge- bakerd a's de Kölnitche) Het Berliner Tageblatt, bjj voorbeeld, ziet niet in, welk voordeel Dnitsobland h-bben zon, wanneer het in die politie-qaaestie op zjjn stuk bleef staan. Doiischland behoeft werkelijk de toekenning van een algemeen man daat voor de politie-regeling in Marokko aan Fiankrjjk niet trsgisoh op te vatten. Want Dnitsobland beefr meer dim eens nitgesprokeo, dat het »geeo politieke slechts eoonom sohe belanuen in Marokko beef Die economische belangen zjjn nu voldoende gewaa'borgd Of Fiankrjjk da politie-regeling al aanvaardt, het zal toch de bepalingen der overeenkomst van 8 Joli, waarin de open deur en geljjke behandeling van alle m >gend heden op de Marokkaansche markt werd vasigestdd, nit ongedaan kannen maken. Bovendien zou Duitschland, door ook op dit punt toe te geven, toonen dat zjjn vredelievende verzekeren ernstig gemeend zjjn. Het zou het struikelblok voor dmarbad der conferentie en voor den Earopeesohen vrede weg nemen. Het zou Frankrjjk een taak geven, wnarmede het jaren lang ingespannen zon moeren bezig zgnhet zou een belungrjjk deel van Frankijjka expansie-zucht vastleggen, een groote F-ansche troepeuafdeelmg in Atrika werk geven, en zich ten slotte in de oogen van Frankrjjk allerminst vernederen, maar een toenadering cr.ogeljjk maken Dit ziet er wat geruststellender nit, ofschoon de laatste alinea ook al weer Frankrjjks prikkelbaarheid kan ver meerderen. Tronwens alle Franscbe bladen zjjn vol strekt nie ingenomen met hetgeen De L-messen in de Silcle beeft gez-gd, en zij meenen dat Dni'soblaod geheime b doelingen heeft. Het wantrouwen is das wederkeepg, en onder zalke omstandigheden is het moeil ik 'ot over eenstemming te komen. Algemeen is men dan ook van meening dat men voor het kritieke oogenbbk staat. Laten wij het beste er van hopen. De o >rlog van 1870 heeft geleerd dat kleine oorzaken groote ge»olgen kan nen hebben De laatste berichten zijn er dan ook verre •an, dat zjj spoed g een vreedzame oplossing doen ver- waohten, zoo die al moge komen. De Trtbuna deelt da offic-eele samenstelling mede van het nienwe Italiaansohe Kabinet. Daaruit hljjkt dat niet generaal Baldissera, zoo als wjj gisteren m-ldden do portefuole van Oorlog bee't, maar g-ne aal Moinoni d'Intignano. Voor bet overige is het ministerie samen gesteld, zooals door ons we d opgegeven. Gisteren h«t>b«n de ministers den eed in handen des Konicgs afgelegd. In China scbjjnt iets te broeien. Gisteren deelde een Rmter telegram nit P-king het volgende mede >De loop der gebeartenisaen in China sinds den tijd. dat de Mogendheden gevolg geven aan het voorstel van Ten Doitschen Keizer in zake de terngroep ng der troepen, beeft hen er toe geleid, deze zaak nog eens in overwe ging te nemen. De terugroeping der troepen is thans weder een open vraag bg alle Regeeringen, mat uitzondering van de Da'tsohe, en de beslissing zal afhangen van den lo"p wlke de zaken in de eerstvolgende maanden znllen nemen.'' De bedoeling van dit telegram was ietwat raadselachtig. Wel wist men dat de S'aartmenschen de Amerikanen wilden boycotten en ook de andere vreemdelingen met alles behalve vriendelijke oogen aanzagen, maar dat was nog geen voldoende verklaring voor het Reuter-berioht. Het volgende kan m'secbien wat ophelderen. Amar'kaaneche officieren, die van de Phil'ppjjnen naar San Franc'800 zijn teruggekeerd, deelen mee dat in Manilla een s erke Amerikaansche legermacht gereed Staat om dadeljjk naar China gezonden te worden, waar in de toekomst, voor onlnsten gevreesd wordt. Reeds eenigen tjjd is het in Washington b-kend, dat de Ame- rikaansobo regeering vre-st voor het uitbreken van den vreemdelingen-baat in China, vooral in de Zoideljjke provincii-S, waar een zeer vjjandige geest hee-scht tegen ■Ie Amerikanen en Amerikaanscbe ondernemingen in het bgzonder. De jongste berichten nit China gekun-n be vestigen dit vermoeden, en de Amer kaanscbe regeering wil uerbalve op baar hoede zjjn. De vjj-mdige gee-it, in China wordt gevoed door de medeedelingen over sleobte bebandeling van Cnioeezen bjj de immigrate in Amerika niettegenstaande de meest drukkende bepalingen van de immigratie-wet zgn opgeheven. En dat het der Amerikaansche regeering ernst is blgkt. wel nit twee Laff-n berichten, één van Manilla en één van Washington. Hat eeis'e luidt: »De opper bevelhebber der Amerikaansche troepen op de Pbilippguen, generaal Wood, richt de oefeningen van de pas aange komen troepen lib in, dat zjj gewend znllen raken aan een eventneelen dienst in China. Het tweede is van dezer, irbout »De regeering, die verwacht dat er onli sten rullen uitb'ekon in China, en das troepen zond naar de Pb lippijnen, heeft bevel gegeven d*t de kruisers «Chat tanooga" en «Galveston," die in de Midoellandsch" Ze- zijn, naar de Pbilippguen zullen stoomon. De kruisei Concord" is reeds onderweg. Dat Duitschland een wjjziging zal brengen in zgn verbod van invoer van ba'tei landsch vee, is al zeer iwgtel«chtig, te oordeelen naar hetgeen de Rjjkskaos-lior prins von Btllow op een feestmaal vao den Dnitgchen Raad van Ltndbouw heeft gezegd. Hjj bituigde zjjn dank voor de goedkeuring van zgne bonding in zake de kweBtie van de dnnrte van het vleesoh waarmede hi] meende niet alleen den landbouw maar het. gehoele land te hebben gediend. Het openstellen der grenzen brengt immers allerlei gevaren mede; voor zoover de invoer van vee kon ge «chieden zonder gevaar voor het overbrengen van ver- tiekten is het geoorloo'd. De noodige bescherming van vege de veeartserjjknnd ge politie moet eohter den Duitse hen veestapel ten bate bïjjven komen. Men moet er naar streven, ziob ook van bat buitenland onafnankeljjk te maken en den veestipel te verbeterm «n daarom is de versterking van den landbouwersstand, f-gen welken de sociaal-demooratie bjj voorkeur den «t,rgd aanbindt, de voornaamste taak der Regeering. Aan dezen plicht zal bjj getrouw blg»en, zoolang bg de leding behoudt en voor dit streven verzoekt bg den ct'Uo an alle bnrgerljjke partgec. Zoolang de Daitsche boer op zgn eigen Btnk grond ait en een dragelgk bes aan beeft, zal de sociaal-demo cratie niet beerscben tn-schen de Ojstzee en de AlpeD De Rijkskanselier eindigde met e«n drenk op den Dmtschen landbouw en den Lindboawr»«d. Of de bargerjj het met prins von Btt'uw wel altgd eens is, staat echter te brzien want de vleeschnooi stijgt voortdurend. In het laatste halljaar zjjn ten mil lioen varkens minder geslacht, en dat wil nog ai iets zeggen. Uit Oostenrjjk - Hongarjjo voor deren keer weinig nieuws. Heden zoud»n de coalitie-pa»tjje i te Badaptst eene vergadering bonden waar een manifest san het volk zal worden opgesteld, ter verdediging van de gevolgde staatkunde, onder aansporing in et verzet te volharden. Ook van de Regeering wordt de eene of andere uiting verwacht. De Neue Freie Preste meent te weten dat de Hon- gaaische Rpksdag nog in den loop dezer maand zal worden ontbonden zonder dat er een tgdstip voor de ienwe verkiezingen zal bepaald worden. Aldus zon Hoogarjje feiteljjk terngkeeren tot den abaolntea regee- nngsvorm vau veertig jaren geleden. Uit Santiago de Chili wordt berichtdat de ernstige onlustendoor de werklieden-leiders aange moedigdte Anlafagosta aanhouden. Het spoorwegverkeer staat geheel stil. Wg hebben onze lezers indertjjd op de hoogte gesteld van de dom-batelgke of hatelglt-dnmme beschuldigingen door bet. Duitsobe Rijksdaglid Paasohe tegen de Nederlandsche ambtenaren in Iodië nitgebreoht en weero<»er ook in onze Eerstn K»mer w»rd gehand ld. Paasohe heeft weinig pleizier v«n zgn uitlatingen, want algemeen zwjjgt de Daitsebn Pers er over, ander/gds voegt zg d«n lnchtharfigen afgevaardigde eenige voor hem minder aangename opmerkingen toe, waaronder twee van beslLt polit'eke partgklenr. ZiO sohrpft de German ia het orgaan van het centrum «Men heeft werkelgï tot dos- verre steeds, tam-ljjk algemeen, aangenomen, dat het Hollandsohe koloniale bes'nnr alsmede tot de onberispe- lpkste behoorde De heer Paasche sehjjn* derhalve door rgn strevep om de in de Daitsche koloniën ontde<te onregelmatigheden en misstanden zoo on»chnld<g mogelgk voor te stellen, ten aanzien van het bestnnr der Hollandi-obe koloniën meer beweerd te bebb-n, dan bg verantwoorden kan. Dat is hem vroeger reeds in andere gevallen ook wel eens overkomen." Verder leidt de Freie Deutsche Preste, het orgaan van de vrgzinnige Volkspartg, hare be«p-eSingen in m«t de «olgende scherpe woo den: «Dr. Paasche, de nationaal- liberale afgevaardigde, die sedert zjjn snoepreisje naar Oost,-Afrika, wil doorgtan voor een kenner, nist alleen an alle Duit'cbe, maar ook van alle bmtenlandsche koloniën, heeft Hollandsohe burgerlijke ambtenaren in de koloniën zich t#n nadeele van de staatskassen laten ver»jjken enz.» En zoo worden er meer scherpe pjiltjes op hem afge schoten die, hopen wjj, hem later wel wat voorzichtiger znllen maken en hem beletten zgn mond voorbjj te praten. Door de Vorwarts is de koffie huishouder en het tegelijk sociaal-democratische lid van den Rijksdag te Darmstadt Balthasar Cramer voor het forum van de partij gedaagd, omdat hij dezer dagen bij zijn groothertog is geweest om een aange legenheid van zuiver particulieren aard met dezen te bespreken. Cramer is n.l. den groothertog, uit naam van een vereeniging voor het bouwen van een tuin- voorstad. om eenige wijzigingen in de bouwverordening gaan verzoeken. De Vorwürts en eenige harer geest verwanten zeggen op onmeedoogenden toon dat Bar bertje moet hangen. Cramer beroept er zich vergeefs op dat zijn Hessische partijgenoot Ulrich indertjjd wel naar een parlementaire avondpartij van den groothertog is gegaan, waarvoor hij had kunnen bedanken, en toen een Tang gesprek met zijn vorst heeft gehouden. Maar dat is, naar de meening van de Vorwarts, heel wat anders omdat dit onderhoud onder de conservatie e stokebranden groote ergernis heeft gewekt tegen den urooden groothertog» en niet tegen Ulrich. De gang van Cramer naar het hof voor eigen belangen doet daarentegen afbreuk aan de ideëele belangen van de partij. Zoo komt de socialistische leer, waarljjk niet alleen in Duitschland, voortdurend met de socialistische praktijk in botsrng. Cramer heeft intusschen aan de Vorwarts geschreven, dat hij ma ing heeft aan den brandstanel dien zjj voor hem wil oprichten. Hij verdedigt zelfs den groothertog, door te zeggen dat die heel wat vooruitstrevender is dan de in achterlijke opvattingen vastgeroeste bouwad- ministratie. En voor de rest heef' hij de beslissing in geroepen van de eenige rechters die in dezen tot oor deelen bevoegd zjjn het bestuur van de socialistische kiesvereeniging in zjjn district. Overal spionnen. In den kantonnalen raad van Bern hebben enkele leden de vraag gesteld, of de kan tonnale regeering er kennis van draagt, dat Duitsche officieren in burgerkleeding aan de Zwitser.-ch-Fransche grens in de Jura schetsen gemaakt hebben, zonder door de "politie te zjjn aangehouden. De regeering van het kanton is uitgenoodigd mee te deelen, welke maatregelen zij genomen heeft of denkt te nemen om voortaan der gelijke handelingen te verhinderen. Prinses Ena van Battenberg, Kon'ng Al- phonsus' verloofde, is met hare moeder en gevolg Woensdagavond te Parjjs aangekomen, waar zjj door den Spaanschen raad van Legatie uit Londen markies De Villalobar, die haar verder begeleiden zou, werden ontvangen. De Prinsessen bljjven tot Maandag. Prins Alexander is naar Madrid en Gibraltar vertrokken. Koning Alfonsus heeft nu aan de ministers officieel kennis gegeven van zjjn voorgenomen huwelijk Den 20sten Febr. zal daarvan mededeeling worden gedaan aan de Europ. Kanzelarijen. Niet nieuw. Berlijn wordt bedreigd met een staking der huurkoetsiers. Woensdagavond is in een talrjjk bezochte vergadering van koetsiers en rijtuigverhuurders besloten tot een algemeene staking van de «aapjes, indien de president van politie niet de verordening intrekt, waarbij het verkeer op den Potsdammerplatz voor leege huurrjjtuigen verboden is. Gruweljjke misdaad. Woensdag omstreeks middernacht is op den drempel van een huis in de Zwaluwstraat te Brussel het deerlijk verminkt lijk ge vonden van de achijarige Johanna van Calck de beide beenen waren afgesneden. De romp was ongeschonden en in grauw rapier gepakt. Men begrijpt welke schan delijke mishandeling de arme kleine, die geworgd moet zjjn, vooraf had ondergaan, geheel Brussel is vol van de zaak. Den dader is men nog niet op het spoor. Trouwens de moordenaar van de elfjarige Marie Waelschaert, die voor 25 jaar te Molenbeek onder Brussel dergelijk lot onderging, is nooit ontdekt. Een toevallige omstandigheid heeft te Dresden geleid to' het ontdekken van een reeds twee jaar oude misdaad. Den lbden Januari 1904 verdween te Leipzig spoorloos de 25 jarige Hartmann, geldophaler voor een Maagdenburgsche verzekeringsmaatschappq. Nu eenige dagen geleden arresteerde de politie te Ures den een van diefstallen beschuldigd jongmensch. Bg de huiszoeking in de woning van den gearresteerde kwam de politie ook in den kelder, waar haar aandacht ge trokken werd door eenige een weinig losliggende steenen. Men lichtte die steenen uit. Een o0 c.»vl, dlepa nog versche aardlaag kwam voor den dag. Men woelde de aarde om en stuitte op een naakt, volkomen ontbonden menschelqk lichaam. Uit nadere ond-rzoekingen bleek, dat men het Ijjk van den verdwenen Hartmann ge vonden had. De ontdekking leidde weldra tot de arres- tatie van een acrobaat, wiens schuld aan de misdaad schijnt vast te staan. Men onderstelt dat de acrobaat het lijk znns slachtoffers in een kist stopte, de kist naar Dresden atzond en liet plaatsen in gezegden kelder

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1