No. 37 Honderd en achtste jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. DINSDAG 13 FEBRUARI. BUITENLAND. BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk f I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 8. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Algemeen Overzicht. Gemengde Mededeeltngen. Uit de Per8. COURANT. Met altjjd toenemende belangstellingdie niet van onrnst en spanning ontbloot ia, wenden de blikken zich naar de kleine stad Algeciras, die kortelings nog den meeaten onbekendmisschien een bladzjjde in de annalen der wereldgeschiedenis zal vallen. Bjj al het geeobrjjf en weergeschrjjf is bet tamelijk moeieljjk zich een jnist denkbeeld tn vormen van betgeen daar voorvalt, maar in één pont iniden alle berichten tameljjk eensluidend, nameljjk, dat de toestand ernstig is en groote reden tot bezorgdheid geeft. Zooals wjj gisteren reeds medsdaelden zon Daitschland van een eventueel fiasco der conferentie aan Frank'jjk de schold willen geven en een H a v a s-bericht zegt, dat Daitschland een sohenring voorbereidt. De gedelegeerden zonden evenwel ten zeerste tevreden zjjn over de bonding van Frankrjjk. Zjj meenen, dat Frankrijk allren in staat is Marokko tot rast te brengen. Zjj vinden de aantijging, dat Frankrjjk van Marokko een tweede Tnnis zon willen maken, te gek om alleen te loopenin verband met de verklaringen betreffende de onafhankelijkheid van den Saltan en de onschendbaar heid van Marokko. De belangen van Duitscbland achten zij middelmatig in vergelijking met de belangen v n de landen der Middellandscbe Zee, van Frankrjjk bovenal. Allen vinden zjj de bonding van Daitschland uiterst over dreven, niet te rechtvaardigen. Zjj verdenken de Duit- ichers »an geheime oogmerken, die zjj nu voor z oh houden, maar waarvan zjj de volvoering voor de toekomst bewaren. Als de conferentie mislukt, dan weet men hier, dat het zjjn zal, omdat Daitschland alle waarborgen beeft gekregen voor zjja belangen en desalniettemin tegen alle rechtvaardigheid in die waarborgen weigerde en de bij zondere r'Chten voorz ch opeischte, die, naar alle mogend heden erkennen, aan Frankrjjk toekomen. De tersluiks van Duitscbe zijde geuite bewering, dat de houding van Daitschland ten slotte Frankrjjk er toe brengen zal zjjn eirohen prjjs te geven, berust op niets. Frankrgk beeft de grens van zjjn toegetflgkheid bereikt. De beste wjjze om tot overeenstemming te komen is een openhartige politiek. Een particulier telegram uit Londen aan de N. R. Gt. zegt, dat de meeste Engelscbe correspondenten te Algeciras pessimistische berichten seinen. Die van de Daily Telegraph zegt, dat de indruk van het telegram van Woiu's Bureau zeer slecht is, vooral sedert er uitlekte, dat het te Algeciras opgesteld en kant en klaar naar Berljjn geseind was. Vele diplomaten te Algeciras achten dat telegram een onhand gheid, die Duitscbland kwaad zal doen en ook algemeen wantrouwen wekken zal, ofschoon het den stand van zaken onjuist vooistelt. De Times verneemt dat de kansen van Frankrjjk op het congies onbetwistbaar beier zjjn geworden. Mslukt het congres nog, dan berust de verantwoordelijkheid op Daitschland, Er liepen reeds geruchten dat de beraadslagingen waren afgebroken en de Echo de Paris verneemt uit Berljjn dat de Spaansehe premier, Morety Prendergast in een inter view verklaard beeft, dat znlks hem niet zou zerbazen. Immeis de onderhandelingen namen, zegt hjj, een onrust barende wending. Een mogeljjk mislukken van de confe rentie zou te wgten zjjn aan de onverzoenlijke houding van Daitschland. Dn eenige hoop is gevestigd op de pogingen der diplomaten, doordrongen van de ernstige verwikke lingen, waartoe het afbreken der conferentie zon kannen leiden. Evenwel is het gelukkig nog zoo ver niet gekomen, daar heden weer zitting zou worden gehouden, Bovendien wenden de diplomaten alles aan om oen finale breuk te voorkomen. Zoo meldt de correspondent van the Standard te Alge ciras van eene schikking, waarbg aan Fraokrgk de inrich ting van en het toezicht over de Marokkaaoeche politie zou worden opgedragen, maar onder oppertoezicht eener internationale commissie. Door den Amerikaanscbea ver tegenwoordiger zou deze schikking zjjn ui'gedacht en warm worden aanbevolen. Hopen wjj dat zjj algemeeno instemming vinde en het dreigend gevaar worde afgewend. De Qaulois maakt nog melding van het gerucht, dat de Tsaar bemiddelend zal optreden in de Marokkaansche kwestie, Er bestaat eenige kans dat in H o n g a r jj e tenslot e nog een m o d u s Vivendi zal worden getroffen. Zooals wg gisteren reeds mededeelden werd het afbreken van de onderhandelingen tnssohen de Hongaarcche coalitie en de Kroon aan een misveistand toegeschreven. Om nu te voorkomen dat de Rgksdag zou ontbonden en een absoluut bewind ingevoerd worden, heeft de coalitie een nieuwe boodschap opgesteld, die door Fejervary aan den Keizer overhandigd werd. Die boodschap, afkomstig van Franz Kossmh en door tnsschenkomst van den minister van financiën Ladislans Lukacz aan baron Ft-jerva'y aangeboden, bevat de mededeelingdat Andrassy de vooi waarden der coal tie niet goed heeft begrepen, en dat het afbreken der onderhandelingen het gevolg 'van dit misveistand is geweest. De coalitie vei zoekt derhalve het hervatten der onderhandelingen, om in elk geval de ontbinding van den Rjjksdag te voorkomen. Baron Fejervary had een onderhond van anderhalf nar met den koninghet resultaat daarvan was, dat de koning toestemming verleende tot de volgende voorstellen De Rjjksaag zal niet wordin ontbonden of verdaagd, maar de zitting zal worden gesloten en om het versobjjoen der regeering in het Hms van afgevaardigden te voor komen, zal dit geschieden bjj beslnit, gepubliceerd in hst Staatsblad. Daarna zullen vredesonderhandelingen worden aangeknoopt met nienwe mannen. Het is wei wenscbeljjk dat in den onhoudbaren toe stand verandering kome, want de Hongaareohe zaken loopen leeljjk in 't honderd. De Zeit deelt o.a. mede, dat op herhaald aandringen van den gemeenschappeljjken minister van oorlog de regeeringen te Weenen en te Boedapest besloten hebben, uit de refundeeriogs-posten bjjdragen te nemen voor militaire doeleinden. Die refundeerings-posten waren bestemd voor het be talen der rente van de leening groot 400 millioen kronen, die door de delegaties reeds was goedgekeurd, maar die door de parlementen der beide landen nog niet was aan genomen, zoodat de leening nog niet kon worden ge plaatst. Het Oostenrjjk=cbe aandeel in dien post bedraagt op de begrooting van 1906 17.8 millioen kronen. Generaal Kanlbars heeft bjj dsgorder bekend gesteld, dat iedereen, die schuldig wordt bevonden aan poging tot het plegen of aan het uitvoeren van een aanslag tegen overheidspersonen door middel van ontplofbare stoffen, bommen, vnurwapens als anderszins, zoon ede alle personen die zich tot zulke doeleinden dienende voor werpen aanschnffen, vervaardigen, bewaren of van de band doen, voortaan bjj wjjze van administrat.ieven maat- rerel zonder vorm van proces ter dood zullen worden veroordeeld. De oppositie in Portugal beeft met haar rumoerige betooging tegen het nienwe Kabinet niet veel eer inge legd, en bewerkt dat de Koning de Cortes heeft ont bonden, en wel, naar wjj gisteren meldden, op verzoek van het Kabinet. Er zullen dus nieuwe verkiezingen moe'rn plaats hebben, waarna het nieuwe parlement op 1 Juni bjjeen zal komen. De publieke opinie is in deze zaak geheel op de hand van de regeering. Men is algemeen van oordeel dat de ontbinding de eenig mogeljjke uitweg was uit een zeer moeiljjken toestand. Niet lang geleden liepen er gernchten dat Ven u z ue I a oorlogszuchtigs plannen had en wel tegen Frankrijk, welke geruchten natuurlijk met een schouderophalen werden aanboord. Nu komen echter berichten nit, Ame rika die zeggen dat pre»id«nt Castro's uitfartende houding jegens Frankrjjk toe te schrijven was aan 'jjne overtui ging, dat er een oorlog tnsschen Frankrjjk en Daitschland te wachten is en hjj op den steun van dit laatste rekenen kan. Reeds den 5den Januari moet bjj in een club op dien oorlog en op Duitscblands leger een dronk hebben ingesteld. Tot zjjne teleurstelling ontmoette hg den volgenden dag den Franschen en den Duitschen zaakge lastigde, die op in het oog vallende wjjze samen uit rqden waren, bjj wjjze van protest tegen zjjn toost. Sedert heeft de Duitsohe zaakgela°tigde niet opgehouden krachtig tegen alle berichten op te komen, strekkende om te doen gelooven, dat Daitschland het met den dic tator hield. Het scbjjnt evenwel dat Cistro wel bedacht mag zjjn op eigen behoed. In diplomatische kringen te Washington loopt n. 1. het gernobt, dat men te Venezu-la een nieuwe revolutie voorbereidt. De oud-generaal El Mocho zou zich aan het hoofd etellen van den opstand, die ten doel heeft de regeering van Castro omver te werpen. Weer andere berichten zeggen, dat als bevelhebber der opstandelingen zon optreden generaal Hernandez, die zioh reeds ver scheidene maanden te New Tork bevindt en een per- soonljjke vjjand van president Castro is. Het Spaansehe hnweljjk. Het programma voor het hnweljjk van Kming Alfonso, hetwelk reeds in bijzonderheden werd opgemaakt, is nagenoeg geheel gelijk aan dat, hetwelk sinds Karei V bjj het hnweljjk van Spaansehe Koningen werd gevolgd Zoodra het. aanzoek om de hand van Prinses Ena van Battenberg officieel is geschied, zal een buitgewoon af gezant, Markies dn la Mina, naar Londen gaan en daar zal het buweljjks-contruct worden gesloten, hetwelk be krachtigd moet worden door Koning Edward en Koning Alfonso. Na het teekenen van bet contraot zal de bruid haren intocht honden te Madrid. Prinses Ena zal zicb waarscbjjnljjk over Iran daarheen begeven, waar zjj met Koninkljjkn eerbewjjzen ontvangen en door een buitengewoon gezantschap des Konings be groet zal worden. De Prinses zal met bare moeder haren intrek nemen in het Prado-paleis, op 10 kilometer afstand van Madrid, maar de hoofdstad niet aandoen. Aan e*n station dicht bjj Madrid zal zjj worden be groet door den Koning en de leden zjjner familie, die de braid en bare moeder naar het Prado-paleis begeleiden, om vervolgens naar Madrid terng te keoren. Het uitzet van 's Ko inga bruid zal, volgens Spaansch gebruik, in bet paleis van den Staatsraad of den Senaat tentoon worden gesteld. Prinses Ena zal eerst in dat paloia haar bruidskleed aantrekken. Op den morgen van haar howeljjksdag zal zjj in streng incognito het Prado-paleis verlaten en dat incognito wordt eerst opgeheven, als zjj in de koets stapt, welke haar naar de kerk zal ijjden. Prinses Ena zal met haro moeder in een gewoon rjjtuig naar Madrid rjjden zonder escorte of voorijjder. Maar de Koning zal haar te paard, door twee adjudanten vergezeld, op eenigen afstand van het Prado opwachten od, na haar aan bet portier begroet te hebben, met bet rytnig meegaloppeeren tot het Campo del Moro, waar bjj afscheid neemt van zjju aanstaande levensgezellin. Kardinaal Per rand, bisschop van Autun, lid der Fransche Academie, is Zate'dagavond na eene korte ongesteldheid overleden. Den 3ls en Januari een oud- mannenhuis te Auxerre bezoekende, had hg door den overgang uit oene smoorheete zaal naar de koude buiten- luoht eene longontsteking opgedaan. Hjj was den 7den dezer 78 jaar geworden. Verleden Woensdag had hij nog zjjn protist tegen de inventarieeering in de kerk van Autun voorgelezen. Hjj laat o.a. een werk na over Richeleu als godgeleerde en beschermer der letteren. Een gedenkteeken voor groothertog Adolf. In ;en te Wiesbaden gehouden vergadering, bezocht door personen uit alle streken van hnt vroegere hertogdom Nassau, is met algomeene stemmen besloten tot oprichting van een gedenkteeken voor den laatstee hertog van Nassau, den onlangs overleden groothertog Adolf van Luxemburg. Het gedenkteeken zal verrgzen msscben W esbadeo en Biebiicb, met uitzicht op den Rrn en den Teunus, en rusten op een arcbitectoniechen onderbouw. Het werk zal worden opgedragen aan een beeldbouwer uit Nassau. Anti-militarisme. In OhoHy le-Roi (dep. van de Seine) is op bevel van den rechter van instructie in hechtenis genomen de uitgever van het blad «Pioupiou de Yonoe*, Monneret, op grond van het aansporen van soldaten van het garnizoen te Auxerre tot desertie en dienstweigering. Bjj de huiszoeking werden vele anti militaristische geschriften gevonden. Alweer bommen. Te Warschau is Zaterdagavond een bom geworpen naar een viertal gendarmen, die zich naar bun wjjk begaven. De bom ontplofte en wondde al de beambten doodeljjk Van het publiek werd verdei niemand getroffen, slechts werden van een paar huizen alle vensterruiten verbrjjzeld. De dader wist te ontkomen. Te Trier is een afscbuweljjke misdaad uitge komen. Het dienstmeisje van Oberreg erungsrat SoidG beeft voor den rechter van instructie bekend, dat zjj het eenige kind van haar meester met zoutzuur vergiftigd had omdat zjj met Kerstmis neen vrjj-af had kunnen krjjgen. Arme kleine. Het stoffel jjk overschot van de kleine Jeanna van Calck, het slachtoffer van den «moord in do Zwaluwenstraat'' te Brussel, is gisteren op het kerkhof van Evere begraven, onder een buitengewoon grooten toeloop van menscben. De kist was met bloemen en kransen overdekt en de menigte gaf telkens en telkens weder hare verontwaar diging over de afsohuwelgke misdaad te kennen. Do politie heaft nog geen spoor van den moordenaar ontdekt. In de kist gesnapt. Eene Mme. Bellanger, con cierge te Parjjs, had iets op zolder te doen en wilde ean k' ffar wegtrekken die haar in den weg stond, toen de buitengewone zwaarte er van haie aandacht trok en zjj 't deksel opsloeg Tot hare ontzetting sprong er een man uit en zette 't op een loopen. De vrouw gilde uit het venster om hulp, de bewoners van 't perceel schoten toe, alle deuren werden gesloten en eindeljjk vond men den man in den kelder. Aan de politie overgeleverd bleek bjj reeds een gestolen kistje juweelen bjj zich te hebben. Gesnapt. In de Vatioaansobe bibliotheek is een jong Wnener geleerde op heeter daad betrapt bjj het stel-n van een boek. Hjj had nog al eene aanbeveling van den Oosten rjjksoben gezant. Uit "jjn gedrag bjj zjjne arrestatie maakt men op, dut tij in een aanval van waanzin heeft gehandeld. Altjjd nienwe baoillen. Dr. Lore sz te Darmstadt, die den micrope van de vlekziekte der varkens ontdekte, heeft nu ook den baoil ontdekt der besmette- ljjke paarden ziekte, welks met ontsteking van de lucht- pjjptakken gepaard gaat. Hg zal eerstdaags bjjzonderheden daaromtrent openbaar maken en hg hoopt weldra ook een genees- en voorbe hoedmiddel tegen die ziekte te vinden. Tegen t voetbalspel. Da gezamenlijke pro fessoren der Harvard-Universiteit (V. S.) hebben als hunne meening kenbaar gemaakt, dat den studenten dier instelling van dit jaar, en verder zoolang er geen rede lijker speelwjjze is ingevoerd, verboden behoort te wor den aan voetbal-wedstrjjden tnssohen universiteiten deel te nemen. Aan vele andere Amorikainsoha universiteiten is zoo danig verbod reeds uitgevaardigd wagens hetschrikwek- kend aantal ongelukken door ruw spel, n et zelden met doodeljjken afloop, v-roorzaakt. Er is een krachtige be- w ging om de Ragbysche regels in te voerenen die zjjn reeds ruw genoeg I De zeilvaart leeft nog. Van de werf der firma Rickmers te Bremerhaven is het grootste zeilschip, dat ooit gebouwd werd, van stapel geloopen. Het schip meet M. 134.10 in de lengte en 16 40 in de breedta. Het heeft een laadvermogen van 8000 ton en een diep gang van M. 8 23. Het grootste oorlogschip. Za'erdag is van de werf te Portbmouth het nieuwe Engelsche pantser- schip «Dreadnonghi» van stapel geloopen. De «Dread nought» wordt in Engeland het «recordsobip» genoemd. De bewapening zal U't tien 30.5 c.M. kanonnen bestaan, do zwaarste geschutbswapening, die tot dusver aan een pantserBCbip is gegeven. Het middelbaar gesohnt valt. geheel weg, terwjjl twintig 7.6 cM. k-.nonnen tot afweer van to pedobooten zullen dienen. Het echip zal door turbines worden voortbewogen, een eerste prorfceming voor een schip ven deze grootte. Het schip zal een snelheid krjjgen van 21 mjjlan. Het schip is in buiten gewoon korten tjjd gebouwd. Op 5 October 1905 werd de kiel gelegd en thans na vier maanden zal het reeds afiorpen. Zoodat het ongetwjjfeld zooals is bepaald in Febrnari 1907 geheel gereed zal zjjn. Geenpleizierige reis. Aan boord der pak ketboot ïTafna,<r op reis van Algiers naar Marseille, is een der passagiers, de scheepskapitein Baslay, plotseling krankzinnig geworden. Hjj kwain met een revolver in de hand uit zjjn kajuit en schoot links en rechts op de passagiers. Gelukkig werd er niemand gewond maar allen vluchtten in groote ontsteltenis naar hunne kooien. De kapitein van het schip, de eerste officier en eenige anderen trachtten zich van Baslay meester te maken maar juist toen zjj hem wilden grjjpen, sprong hjj overboord en zonk weg in de diepte. Men trachtte hem nog te redden, maar vruchteloos. Echt Amerikaanseh. De schatrjjke heerBar- nato heeft onlangs aan 14 andere Kaapsche millionnairs een buitengewoon prachtig feestmaal gegeven. Hjj had indertijd beloofd, dat te doen als de Russisch-Japansche oorlog zou zijn geëindigd. Toen de gasten de zaal binnenkwamen, welke toen slechts zeer flauw verlicht was, werd er een schitterend vuurwerk afgestoken midden op de tafel, waar men een miniatuur-meer zag, waarop Russische en Japansche schepen voeren. Aan den oever van dat meer zag men een nabootsing van Port-Arthur. De zaal was prachtig versierd met Russische en Ja pansche vlaggen en de fraaiste en zeldzaamste bloemen. Het voornaamste gerecht van het rijke menu was een in zijn geheel gebraden lam, hetwelk door een zwarten ponv, die als tafeldienaar fungeerde op den rug werd rondgedragen. Zjj houden er niet van. Te Londen is eene Amerikaansche fluitspeelster, die veel opgang maakt en zulks toeschrijft aan het feit, dat zjj nimmer kustwant door het kussen, zegt zjj, worden de lippen misvormd. In Amerika is ook een jonkman, die nooit heeft ge kust of gekust is geworden, en wel Gladstone Dowie, zoon van den bekenden »Zionprofeet.t Toen hjj onlangs van Cuba terugkeerde, trachtte een zjjner vrouwelijke medepassagiere, de jonge en schoone actrice Miss Sexton, hem ontrouw te maken aan zjjne gelofte. Zjj viel hem onverhoeds om den hals maar vóór zjj haar boos plan kon volbrengen, wist de jonge Dowie, als een tweede Jozef, zich met krachtigen ruk los te maken en haar te ontvluchten. Nu moesten, zegt Figaro de jonge Dowie en de fluitspeelster, die beiden zoo afkeerig van het kassen zjjn, maar samen trouwen. Zij zouden zeker kalm en gelukkig samen leven. Voor of teies deasocratle. In een artikel in Onte Eeuw zette mr. v. d. Vlagt uiteen, dat, had men iu plaats van dit ministerie ge kregen een extra-parlementair Kabinet, dit had kunnen voorbereiden eene bergroepeering der partjjen in dezen zin: eenerzgds de «demoo atie«, de groep van hen, die er bovenal op uit zjjn, de oppermacht te verzekeren aan de menigte; anderzjjds de adepten van den rechtsstaat, die elke oppermacht van één, of van eene groep, ver werpen, als uit deo booze, en de onpartijdigheid Tanden Staats, zjjn hoogste dt-ngd, het liefst tegemoet zien van een evenwicht houdend samenwerken tussehen verschil lende m -ebten. Naar aanleiding hiervan maakt het Haagsch Weekblad, tot verbreiding van de vrjjz.-drm. beginselen, de navolgende opmerkingen De tegenstelling, door den heet Van der Vlngt gemaakt, is niet zuiver. De rechtsstaat de heer Van der Vlagt weet dit beter nog dan wjj zelf is de Staat die zichzelf onderwerpt aan het recht, zoo goed als hij zjjn burgers dwingt, zich er aan te onderwerpen. Als we administratieve rechtsspraak hebben, hebben we tevens den rechtsstaat. Maar die rechtsstaat is allerminst in strjjd met de democratie, welke niet maar bestaat in de «oppermacht der menigtes, zonder meer, maar in het scheppen van de waarborgen, dat wet geving en bestuur niet in strjjd komen met de won- schen van de meerderheid des volks en in bet verze keren en handhaven van ieders rechten. In de demooratie, beter dan onder eenig ander regime, is er te verkrjjgen en zjjn er waarborgen tegen overheersohing, onder drukking en rechtsverkrachting. Tegenover »democratie« had dan ook niet «rechts- staatc, maar «conservatisme*, vrees voor den invloed van het volk, vrees om voorrechten te verliezen, afkeer van ingrjjpende hervormiugen, standentrots en al wat verder onder dat woord is begrepen, behooren te zjjn gebraobt. »Dan liever democraat*, zon oen man als de heer Van der Vlugt ongetwjjfeld uitroepen, als hjj gevoelde, dat zóó en Diet anders de tegenstelling be hoort te worden gemaakt. Door «demooratie* te plaatsen tegenover >i echtestaat*, ontkomt bjj aan die consequentie, doch sticht hjj tevens verwarring. Voor zienzeif en voor anderen maakt hjj ondnidelgk, wat de ware inhoud is van bet begrip «democratie*. Maar dat zal in de praotjjk wel in orde komen. Is miar eenmaal de scheiding in de politiek tnssohen democraten en niet-demooraten een voldongen feit, dan zal het waar karakter dezer laatste groep weldra aan het licht komen. En daarom zjjn wjj reeds zeer voldaan over het feit, dat thans van zoo gezaghebbende oud- liberale zyde erkend wordt, dat iu onze dagen de eenige grondslag voor een gezonde partjjregaering wordt ge vonden in de leus voor of tegen de demociatie 1 Ken heschrjjvlng van Minister Ue Meester. Ia de Residentiebode wordt minister De Meester als volgt geteekend: Er gaat van heel zjjne persoonljjkheid eene sympathie- vragende bekoring uit. Hjj is met een man, die vast besloten scbjjnt zjjn wil door te drjjven; geen man, die de loden maar laat praten om hen dan met een kluitje in 't riet te stur-n; geen man ook, dia bedacht is voor critiek en daarom graag wegschuilt, maar iemand, die ontvankeljjk is voor aan- en opmerkingen en niets liever zal doen dan eeiljjk daarmede rekening honden, altjjd voor zoover bet met zjjn plannen strookt. We hadden daar 't ware woord: eetljjk. Werkelijk, daar houden wg den Hear De Meester voor: een eerljjk man, die naar best vermogen zjjn plicht zal vervallen ea slechts tegen wil en dank praat over de wgze, waarop bjj door zekeren Kabinetsforma teur in de politiek is gemengd. Dit viel dnideljjk op te merken in de speeches, welke hjj hieraan wjjdde

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1