No. 38 Honderd en achtste jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. WOEMSBAG Prijs der gewone advertentiën 14 FEBRUARI. BUITENLAND. BINNENLAND- Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheele Rijk f I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. TelefoonniiMMer 3. Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij V|h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Algemeen Overzicht. Gemengde Med ed eel Ingen. Uit de Pers. Nieuwst ij dingen. URANT. »Het kan verkeerenplacht de big9p»ldioht«r Brederóo te zeggen, en datzelfde woord kannen wjj ook toepasten op de Conferentie te Algeoiras. Gisteren nog scheen de politieke atmosfeer vol onheilspellende onweerswolken en nn melden de telegrammen dat er een besliste ver betering in den toestand is gekomen en er een algemeene ontspanning is waar te nemen. Tattenbacb, de Daitsche en Regnault, de Fransche gedelegeerde zetten hnnne be sprekingen voort en zonden heden vroeg opnienw een onderbond hebben, ten einde de groote moeieljjke kwestie te bespreken, zoo mogeljjk op te lossen. Heel veel zegt dit bericht evenwel nog niet, tenzjj dit eene, dat er kans bestaat op een mmneljjke schikking. Evenwel wordt nog zooveel 'eg^astrgdigs gezegd, dat men wel zal doen een afwachtende hinding aan te nemen en zioh niet te veel te laten ontmoedigen door de pessi misten, nooh te veel verheugen met de optimisten. De Engelsche Timet behoort onder die bladen, welke er bnn werk van sobgnen te maken duchtig het vaartje der tweedracht aan te blazen en zet baar veldtocht tegen Daiteohland hardnekkig voort, opnienw batoogende dat Daitsohland's optreden te Algeoiras zal moeten bewjjzen of het e-D harteijjker verbooding to Engeland wenscht, door meer toenadering tot Frankrgk vooralsnog big kt daarvan echter niets. Wij znllen das maar bet beste hopen, zonder te veel waarde te hechten aan het over en weer geschrjjf der Daitsche en Fransche persalleen verdient het wel op merking, dat I'al de bondgenoot van Daitschland, zich aan de zjjde van Frankrgk schaart wel te verstaan, >le Italiaanscbe pers, want de regeeriug zal zich wel wjjaeljjk niet over haar sympathirën of antipath 6e uitspreken. Eén is er evenwel die zioh bjj al dat geharrewar ver genoegd in de handen wrjjft, en die ééae is de Saltan van Marokko. Of bjj nn werke'jjk roden daartoe heeft, ia een andere kwestie. Latei e berichten van Wolff's barean melden dat de besprekingen en commissie-vergaderingen een bevredigend verloop hebben gehad. Volgens bet oordeel van vele af gevaardigden, die ter zake ondervraagd zjjn, kan op het oogenblik van een crisis niet meer gesproken wordeo. De geprikkeldheid, die door, naar bet scbjjnt onjnist overgebrachte uitingen in de Daitsche pers is ontstaan, begirt te bedaren, ten spjjt van die in Frankrijk en ook in Spanje sterk vert-gen woordigde elementen, welke bet mislukken van de conferentie gaarne zonden zien. De schitterende overwinning door de Engelsche liberalen in den laatsten verkiezingsstrijd behaald en die bnn een overgroots meerderheid in bet nienwe Parlement verzekert, schjjnt vooral ook aan Transvaal ten goede te znllen komen. H t Parlement is bijeenge komen en den 19en zal de zittng plechtig geopend worden met een koninkljjke troonrede. William Stead noemt in da Review of Reviews do overwinning bjj de stembus, een »vero >r<ierl ng van den grnweljjken oorlog en de gevolgen ervan". De Regeering zon de politieke gevolgen van den oorlog voor Transvaal zooveel mogelgk trachten te verzachten. Zjj heeft daarvoor benoemd een commissie, wier taak bet zjjn zal, materiaal bjjeen te brengen voor het invoeren van hervormingen op politiek en economisch gebied in Zaid-Afrika. D-ze commissie bestaat onder meer nit den minister van kolo niën, Lord Elgin, wiens eerste daad was het verbieden van den Chineezen-invoer in Transvaal, den onder-minister van koloniën, Winston Conrchiil, den minister van finan ciën, Asqnith en den minister van onderwijs, Haldane. Dat verbetering van de toestanden in Zmd-Afrika dinend noodig is, blijkt wel oit de berichten over de onlnsten in Natal. Dienaangaande wordt o.a. het volgende gemeld Na den dezer dagen vermelden moord op den onder- inspectenr van politie Cooper zjjn de inboorlingen, geker stende Kaders van den Btam der Mveli's, naar de wildernis in de r cbting van de bronnen der Umkomaas gevlucht. De ljjken der vermoorden zijn Zaterdag te P.etermaritzburg begra en en de gebcele kolonie is in staat van beleg verklaard. Eene afdeeling karabiniers met eene batterjj veldartillerie, in 't g-heel 350 man, is denzeliden dag van daar naar het tooneel der onlnsten vertrokken. De moeilijkheden van het terrein zijn echter zoo groot, dat het heel wat voeten in de aarde hebben zal om de vluchtelingen te achterhalen. Bovendien zjjn nit versohil- lende andere streken belichten ontvangen omtrent, eene dreigende houding der inboorlingen, zoodat doortastende maatregelen wen-chelgk worden geacht. Da gisting moet veroorzaakt zjjn 70ow«l door de gewone hattenbelasting (ingeBteld om de K ffers tot worken te nopen,) als door het nienw ingevoerde hoofdgeld en het doorzetten van de belasting zal lang niet gemakkelijk vallen. Zaterdagavond b-erschte te Pietermaritzburg reeds groote ontsteltenis wegens een gerucht als zoo eene macht inboorlingen op de stad aanrukken, welk gemout ontstaan was doordien eenige zwarten in den omtrek een oorlogs dans uitgevoerd en den ondergang der blanken aan gekondigd hadden. Het geheele actief der militie in de kolonie beloopt niet meer dan 3501 man en van de ver schillende garnizoenen zjjn er maar 200 man in 't land gebleven en wel te Pietermaritzbnrg. De New-Yorkscbe correspondent van de Standard seint, dat vele Amerikanen de Japanners althans ge deeltelijk aansprakelijk stellen voor de unti-Amerikaan- scbe woelingen in Ch na. In de Senaatcommissie voor de buitenland che taken heelt een der leden zich scherp daarover uitgelaten, zeggende, dat Japan de onve zoen- Ijjku vjjaud van de Vereenigde Staten in Oost-Azië was, die voor geen middelen, ook met voor de gemepigste, zon terugdeinzen om den Amerikaanschen mededinger te onderkruipen en mat te zetten. Het nienwe Italiaanscho Kabinet-Sonnino zal, naar men bericht, eerstdaags een groot ontwerp, betreffende nienwe oorlogsnitgaved, bjj de Kamer indienen. Het. is vooral op aandringen des Koningsdat het nienwe ministerie in deren de t»ak zjjner voorgangers vervolgt. De heer Sonnino was tot dusverre een der voorvechters der beperking van militaire uitgaven nn men is benieuwd, hoe bjj in de Kamer zjjn nieuwe houding zal verklaren. Het Pruisische ministerie heeft Maandag onder voor zitting van BUlow vergaderd. In aanslniting hieraan zou vermnedeljjk gisteren een Kroonraad, onder leiding van den Koning, gehouden worden, in welken verschil lende binnenland8che aangelegenheden, o,a. de bescher ming van de bnisngverheid en de anti-Poolsche maat regelen in bet Oosten ter sprake znllen komen* Hongersnood in Spanje. In Andaln«ië, waar sedert geruimen tjjd reeds hongersnood heerscht, wordt de toestand met den dug slechter. In de baart van Osuna steken de arbeiders boerderijen in brand en de levensmiddelen nemen zjj mee. Di plunderingen gn zoo algemeen, dat de politie er machteloos tegenover staat De bakkers willen ge»u brood m-er bakken, omdat de bakkerij aanstonds geplunderd wordt zoodra bet brood klaar is. De gonveinenr van Sevilla wordt, bestormd om hnlp. De burgemeesters dar hongerlijdende dorpen en commissies, door de arbeiders afgevaardigd, volgen elkaar op aan zjjn deur. De arbeiders die komen klagen, zgn meestal zoo uitgepnt, dat de gouverneur bjj z cb aan huis open tafel hondt, om de enecben in staat te stell-n, een maaltijd binnen te krjjgen voor zjj weer naar bnn dorp terugvoeren. Met moeite hondt do politie in de steden de hongerige menigte in bedwang. Menscbeo, die honger hebben, slaan per slot voor niet-* en dat maakt den toestand zoo gevaarlijk. Als er niet voldoende hnlp geboden wordt, kan men bet ergste ver wachten. Te Eojja is een bende hongerljjders op een kndde schapen aangevallen. De beesten zgn op de plaats geslacht, verscheurd en opgegeten. Er komt nog bjj, dat het in de laatste dagea ongunstig weer is in bet land. Hat is koud en eergisteren lag het Iberisch schiereiland zelfs voor een groot deel onder de sneenw. Daardoor is de behoefte aan werkkrachten op Het land nog niet groot. IJseljjke verhalen doen de ronde. Zoo maakt de Petit Bleu melding van een moeder, die haar dochtertje aan Zigeuners verkocht heeft. De groo'moeder beeft hef kind weer voor bet dnbbele van de koopsom teruggekocht. Het heet dat e'n lid van het kabinet naar Andalos'ë zal gaan om daar met de plaatseljjke overheid te beraad slagen, wat er gebeuren moet. Veroordeeld. Het bof te Dresden heeft uitspraak gedaan in het proces tegen Heinig, den verantwoorde lijken redacteur van M'hring's Leipziger Volkszeitung. V(jf van de geïncrimineerde artikelen werden als op ruiend en een zesde als smadend voor de Tweede Kamer in Saksin beschouwd. Het vonnis tegen Heinig luidde een jaar en negen maanden gevangenisstraf. Heinig is voorloopig tegen een borgstelling van 15.C00 mk. op v ge voeten gelaten. De Tnff-tnff's als oorlogstuig. Een aotomobiel-mitrailleuse, uitgevonden door Majoor Goye, is in de fabriek van oorlogsmateriaal te Puteau (bjj Parjjs), gomaakt, waar de Fransche Minister van Oorlog hem Z vierdag kwam bezichtigen. Die anto, van 30 paardekracbten is geheel gepantserd en draagt een toren, waarnit de mitrailleosse naar alle r ebt ngen kan schieten 50 projectielen per minuut. De Russische Regeering heeft zes van zulke oorlogs- aotomobirlen besteld. Hg hadergenoegvan. Uit Darmstadt wordt gemeld dat Balthasar Cramer, sociaal-democra tisch lid van den Rgkgdag en van den Darm tadtsohen gemeenteraad, zjjne beide mandaten heeft neergelegd, om op deze wijze verzet aan te teekenen tegen een motie van het partjjbestunr, waarin hem zgn gang naar den groothertog verweten werd. Van de Pool naar Afrika, De Hertog der Abruzzen, Prins van Italië, zal over twee maanden zjjD voorgenomen expeditie naar Afrika ondernemen. Hg koestert bet stoate plan, den berg Ruvsntzari, in Uganda, te beklimmen. Majoor Cagni, die den Hertog op zjjn Pool-expeditie vergezelde, zal ook nn met hem medegaau. Aardbevingen in Italië. In Zuid-Calabrië h-<eft Zindag andermaal enne aardbeving plaats gebad die in sommige dorpen vael schade aanrichtte on aller wegen grooten schrik teweegbracht. Onder de geteisterde plaatsen zgn Monteleone,, Catan- zaro en vooral Nicosiro, waar vele huizen instoitten. Eindeljjk toch ingepikt. Uit Berljjn wordt bericht, dat de langgezochte ontvluchte moordenaar Hennig eergisteren eindeljjk te Herzberge is gevat. Treinbotsing. Te Kenlen zgn Maandagavond twee treinen van den elee riscbeu stadsspoorweg op den Obt-rlënder, dicht bjj de Flö'zerstrasse, door verkeerden wisselstand in botsiDg gekomen. Acht paisagiers werden daarbjj zwaar gewond en vele andere bekwamen minder ernstige kweisnrsn. Zes der zwaar gewonden werden met don personen wagen van de biardweer uit de »Vondeistrasse» naar hei Bitrgerfcospital gebracht. Een der beide wagen bestuurders is 's avonds laat in dat gasthuis aan de bekomen wenden overleden. Het onheil Bcbjjnt veroorzaakt te zgn door de weige ring van een automatische wisseltong. Landbouwraden. Minister Veegens heeft, zoo als men wee* het, wets ontwerp op de landbonwaden ingetrokken. De Standaard spreekt hierover haar leedwezen uit. Om twoe redenen zegt h»t, blad beeft minister "Veegens het wetsontwerp ingetrokken. Vooreerst, omdat de door minister De Marez Oyens ontworpen en voorgestelde regeling leed aan tweeslachtigheid. Een bezwaar, dat ook door ons gedeeld werd maar dat, dankt ons, zeer wel door wjjr.ïging in bot tweede wetsontwerp had kannen weggenomen worden. Eo wat 's Ministers tw«ed« argument, voor de in trekking van dat ontwerp betrof, dat n.l. eerst behnoren te worden afgewacht de resultaten van de reorganisatie van het Lindbonwcomité, daar voelen we niets voor. Terecht werd door den heer D>j*s opgemerkt, dat het Landbouw comité herhaalde koeren werd gereorgani seerd, en dat toch steeds do vruchten van dat comité te'eurstellend waren. 't Sojjt, ons, dat ondanks de sympathie, die minister Voegens heeft voor het beginsel eener wettelijke Land bouw vertegenwoordiging, het nn wel vele jaren zal duren, vóór dit beginsel in een wetsontwerp zal zgn neergelegd. En dit te meer, nn de Landbouw door het groote Bucces me* den kunstmest en door andere omstandig heden, blijkbaar een tjjdperk van krachtige ontwikkeling en van bloei is ingetreden. Jn'st nu is h«>t, naar onze overtuiging, de aange wezen tijd om tot organisatie voor dezen tak van nationale welvaart te komen*. ment wat het aantal werkuren der amb'enarrn betreft, hierop neerkomende, dat dit met een half uur per dag zal worden verlengd. De advocaten staking In een onzer vorige nnmmers bobben wjj melding gpmvakt van het feit, dat de bij bet Hoog Militair Ge rechtshof te Utrecht ingeschreven advocaten en procureurs Hrq functie hebben ne-rgelegd en dit omdat do M;nistor van Jastitie hun geweigerd bad een vergoeding van rjjkswege voor den door hen aan onvermogenden ver- 'eenden rechtsbijstand. Alle beklaagden, die voor het Gerechtshof zullen terecht moeten staan, znllen bot dns voortam hniten juridische hulp moeten redden. Het Vad. dit geval besprekend zegt over dit ontbreken in de toe komst van deskundige hulp Bjj de aanwezigheid van dergeljjke hnlp is evenwel een algemeen belang betrokken de zekerheid, dat de belangen der beklaagden zoo goed mogeljjk worden behartigd. Dit algemeen belang is door de daad dezer Utrechtgche practizjjns geschonden en hiervan mag hun oen ernstige grief worden gemaakt. E«n maatschappelijk nuttige, ja onmisbare funo'ie rnatte op hnnne schouderszjj defungeeren het algemeen belang wordt onvoldoende behartigd, geschaad, willens en wetens. Wjj bobben destjjds de spoorwegstaking afgekeurd, omdat eeu geregeld spoorwegverkeer een openbaar belang is wjj zonden een staking van dokters of van pleegzusters moreel ongeoorloofd achten, omdat het werk van zieken genezen en verplegen is een algemeen belang. Eu zoo laken wjj ook de daad van ben. die destjjds nit vrjjen wil zioh verbonden de zaak te dienen van het levende Recht en door wier schold thans het Recht juist in zjjn leven wordt aangetast. Want eerst in baar toepassing op concrete gevallen wordt de abstractie, doode wetstekst tot levende werkeljj«heid. Tot die toepassing mede te werken, tegen billjjke vergoeding voor bemiddelden, om niet, pro Deo, voof onvermogenden, daarin bestaat het «edel ambt* der advocaten. En noblesse oblige 1 Nusilooze Vennootschappen. Het Otrechtsche Dagbl. bespreekt de Naamlooze Ven nootschappen en conclndeert: 1. de Staat moet zich wel wachten, den valschen schijn van eene zekerheid op te wekken, welke nit den aard der zaak geen zekerheid zjja kan; 2. de Staat moet niet treden op het gebied, waar heen de voorzichtigheid en verstandigheid der burgers kau reikenalleen daar waarbeen die voorzichtigheid en verstandigheid niet reiken kan, daar is het punt, waar de Staat zon kannen ingrjjpen. Om een voorbeeld te noemen: als het pnbliek, op grond van snorkende prospectassen, na eenmaal aan- deelen wil koopen in mjjuen van caoutchouc in Alaska, of in cultures van berkenochus in Midden-Afrika, of in gouddelverjjen aan do Zuidpool, of in andere fraaie wonderen in verre oorden, dan moet de O'eiheid be denken, dat de dommes >docb nicht Alle werden", m. a. w. dat er onder menecbeo altijd eendvogels zullen voorkomen; en hen gerust Hun gang laten gaan. Want als men ze Hen toegang tot den eeoen pat verbiedt, znllen zjj toch in een anderen loopen. Het is altjjd nog beter, dat de Staat de onderdanen als groote kin deren, dan dat bjj ze als kleine kinderen behandelt. Ook groote kinderen moeten door schade wijs worden en worden ze heel niet wjjs, dan vertegenwoordigen ze voor den S'aat ook geen waarde. Maar als een jaren gevestigde vennootschap een al- gemeenen roep van soliditeit heeft verworven en de kassier of de directeur gaat met de kes op den loop, ja, daar knnnen ook voorzichtige en verstandige Ibdan zich veelal niet voor wachten. Het is mogeljjk, dat de Overheid er ook niets aan doen kan. Maar bet verlangen is billjjk en gorechtvaaidigd, dat zjj over- wege of zjj er iets aan kan doen. Op het verzoek van eenige ingezetenen van West- Graftdjjk in het begin »an het vorige jaar aan den Minister van W. H. en N. gezond-n, om de Klooster haven te dempen, is afwjjzend beschikt. Wel verkliart de regeering zich bereid, bet haventje aan ben, die tot demping willen overgaan, voor eene geringe som in eigen dom over te d>ageu. Naar de Avondpost verneemt, overweegt de Minister van Financiën een nienwe dienstregeling aan zgn departe- In de maanden Jani .tot en met December van bet vorige jaar, werd aan de groenten-betaalkantoren te Broek op Langedjjk en Noordscharwnude, gezamenljjk een bedrag uitbetaald van f 1140894 57. De Raad der gemeente Wnrm'r heeft besloten te Oost- Knollendam eene nieuwe school met drie lokalen en eene onderwjjïer-woning te doen bonwen. In het begin der volgende maand zal de bouw worden aanbesteed. Te Haarlemmermeer (bjj Sloten) zal een Christeljjke school worden gebouwd. Bjj de gisteren te Haarlem gehonden Rjjks hengsten- kenring zjjn goedgekeurd de volgende dieren «George van Maats" te Ood-Bnssnm «Toledo'' van de Ned. Hard draver jj-en Renvere niging; «Botba'* van J. Garritsen te Texel; «Prins Bismarck'' van 0. van Gulpen te Spaarn- dam «Silo'' van H. Sobaap te Bergen. Tweede Kamer. Gistereumiddag kwam de Tweede Kamer weder bjjeen. Er is weinig belang'jjfes afgehand-ld. De geloofsbrieven van den heer W. M. Brogaardt, nieuw gekozen lid voor Breda, werden goedgek-mrd en tot zgn toelating besloten. Verder werd de icgeling der werkzaamheden besproken. Besloten werd, dat beden da posterjjen en telegrafie aan de orde komen vervolgens het ootw-rp over de Velzerpont; en onmiddelljjk daarna de Kamer ver wacht dns bljjkhaar, dat het nog deze week zal zgn het spoorwegpersoneel met zgn grieven. Bevordering van den handel tusschen ons land en Kingeland. In een vergadering der Kaï.er van Koophandel en Fabrieken te Haarlem is besloten zooveel mogeljjk gevolg te geven aan een verzoek van de Nederlandsche Kamer van Koophandel te Londen, om ter b-vordonng van de handelsbetrekkingen tnsschen ons land en Engeland een Ijjst te ontvangen van de namen van handelaren en fabrikanten in deze gemeente en omgeving. B-langbeb- henden worden uitgenoodigd bun naam. adres en aard van bun bedrjjf, bjj d«n s"cr»taris der Kamer op te gaven. Nederlandsche Onderwijzers. De afdeeling tlaarl -m van d-n Boud v»d Nederlandsche onderwjjzers beeft met 28 stemmen voor, 15 tegen en 7 in blanco de volgende motie aangenomen «Do Bond enz., «vertnigd dat verdwjjning van het Nederlandsch On- derwjjzers-Genootsobap den Bond van Nederlandsche Onderwjjzeis als de vakvereeniging van de klasse-onder- wjjzers sterker zal maken «dat de klasse-onderwijzers verkeerd doen door hnn lidmaatschap het totaal overbodige Ned. Onderwijzers genootschap te versterken en te steunen. «acht het den plicht van de Bindsleden, zoo ze lid zgn van het Ned. Oad. Gen., daarvoor te bedaBken, en, zoo ze geen lid zgn, zich niet bjj het Ned. Oud. Gen. aan te sluiten.* Soc.-dem. die elkaar posten. De afdeeling Haarlem van de Sociaal democratische Arbeiderspart jj heeft aangaande de zaak Hngenholtz Wijukoop met bjjna algemeene stemmen de volgende mot e aangenomen «De afdeeling Haarlem, enz., zich voorlooping een oordeel in de zaak Wjjnkoop—Hugenholtz voorbeh ndend «overwegend dat, bljjkens de mededeelingen van bet partjjbestnnr, Wjjnkoop bet bestuur heeft gedreigd dat zoo het niet in zgn persoomgke zaak tnsschenbeide kwam, bjj een aotie zon beginnen, die voor hst partybelang schadeljjk dreigde te worden «dat, zoo Wgnkoop den organisatorischen weg gevolgd had, hjj zgn zaak aanhangig had moeten maken bjj de afdeeling Haarlem, waarvan Hagenholtz lid is, geljjk in soortgelijke gevallen het partjjbestuar steeds besliste; «dat in geen geval Wjjnkoop bet partijbestuur voor bovenbedoelde keuze had mogen stellen, ondit bjj, voor ziende bet nadeel dat daarmt voor de prrjj zou voort- vloeieu, als pari jjbesiuurdor voldoende liefde voor de partjj had moeten toocen om persoonljjk-belang bjj partjjbelang achter te stellen «is van meening dat deze tekortkoming Wgnkoop ongesch kt maakt voor 't partjj-bestnurderschap eu dat hot partgbestnnr, door zich door Wgnkoops dreigement te laten btïavloeden en af te wjjken van den organisa torischen weg, verkeerd beeft gehandeld.* Verdacht vleesch. Door de gezamenlgke gro-siers in vleesch te Rotterdam zjjn bjj den Minister van B nnenlandBCb- Zaken per adres bezwaren ingebracht tegen den verkoop van bet vleesch, afkomstig van tuberculose verdacht vee en welk vleesch thans aan één man wordt veikocbt, waaidoordrn grossiers een dood-nde concurrentie wordt aangedaan. Adressanten verzoeken den Minister aan dien toestand, die bovendien reer schadeljjk voor do schatkist is, een einde te maken, door te bepalen dat het vlersch voortaan bjj publieke inscbrjjving wordt verkoebf. Dat bet zeker de moeite waard is, bljjkt daaruit, dat al het in Nederland ver- dachte ree in Rotterdam moet geslaoht worden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1