No. 39 Honderd en achtste jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. DONDERDAG 15 FEBRUARI. BUITENLAND. BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor At.ttiwa au. f 0,80franco door het geheele Rijk f I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefooanutmer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.jV. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOONVoordam C 9. Algemeen Overzicht. Gemengde M e d e d e e 1 i n ge n. Uit de Pers. N ieuwstijdingen. ALKNIAARSCHE De conferentie te Algecira» bljjft, zooals natnurljjk is, voortdurend de hoogste aandacht trekken. Over het alge meen begint men een beteren kjjk op d« zaken aldaar te krijgen, alhoewel alles nog geen couleur de rose is er zjjn zoo van die kleine korte berichtjes dieaantoonen dat, al moge er ook eenige ontspanning zjjn waar te nemen, er niet veel noodig is om weer de drukkende stemming in 't leven te roepen. Zoo beeft, volgens een telegram uit Algeoiras aan de Figaro, de Fransche afge zant voor Frankrjjk alleen de opdracht geëischt. om het toezicht op de donane in Tanger uit te oefenen, en heelt Tattenbach daarop heftig verzekerd, dat dit on- mogeljjk was. De vergadering is opgeheven zonder dat men heeft kunnen beraadslagen. Bevat dit bericht waarheid, dan zou de kwestie van de politie-organiseering niet bet eenige netelige punt ?jjn. Met veel ophef werd ook gewag gewaakt van een be zoek door Radowitz aan Revoil gebracht. Ofschoon dit zeker een bevredigend leit kan genoemd worden, mag men er nog geen te groote beteekenis aan hechten, daar het bezoek niets verandert aan den toestand. De gedach- tenwisseling, zegt men, was zeer platonisch. Me iedeeling van een of ander voorst-1 heeft er niet bjj plaatsgehad, en niemand buiten de Daitscbe afgezanten zelf weet nog of zjj al of niet voorgoed vastgestelde orders ortvangen hebben. Van beide kanten zwjjgt men over dit bezoek, dat maat enkele minuten duurde. Een particulier telegram uit Londen aan de N. F. Ct. zegt, »dat de Amerikaansche gevolmachtigde opnieuw een toenadering tusschen Frankrjjk en Duitscbland bewerkt heeft. Dientengevolge hebben, volgens den oorrespondent van de Daily Telegraph, Tatt-nbach en R-gnault overleg gehouden over het vraagstuk van de staatsbank en Radowitz en Ró'Oil over de hervorming van de politie. De beraadslaging was vriendschappelijk, maar beeft nog niet tot een uitkomst geleid. De man van de Standard verzekert dat ^e Franschen het Duitsche program van de politie hebben verworpen, volgens hetwelk de Fransehen politietoezicht zouden oefenen aan de Algerjjnscbe grens, de Spanjaarden in hun eigen kring van invloed en de Sultan in do rest van Marokko, onder bjjstand van een internationale commissie uit kleine ODzjjdige staten, o. w. Nederland. Maar de Daily Mail verneemt uit Algeoiras: De kleine onzjjdige staten bebben geweigerd tot de aan hen gevraagde medewerking aan het politie-toezieht de hand te leenen. De Duitschers stelden naderhand een paar andere plannen voor. Iotusschen kraken Eegelsche correspon denten te Tanger leeljjke noten over nieuwe kuipergen van Duitscbland te Fez. De Duitsche consul te Fez zou een vergadering van notabelen geleid bebben, in welke de Soltan en de grootvizier aanwezig waren. De cocbuI zou daarin de middelen hebben aangegeven om den Fianecben invloed in Marokko tegen te gaan. Da bjjeen- komst zou twee dagen geduurd hebben en de Sultan zon vervolgens een geheime memorie naar Tanger gezonden hebben*. Dus alweer bjj gunstige berichten andere die weer roet in 't eten werpon en die het vertrouwen in Duitsoh- lands goeden wil aan 't wankelen moeten brengen. Da Daily Mail noemt den toestand gevaarljjk, maar niet hopeloos. Zooals wjj hebben medegedeeld zon in d8n te honden Duitschrn Kroonraad ook de^toestand van de huisnjjverheid besproken worden. Dit beeft nu inderdaad plaats gehad, alhoewel nog niet is uitgelekt wat er zal gedaan worden om verbetering in den ellendigen toestand, die dezer dagen hg de gehoudeu tentoonstelling van huisnjjveiheid te Buljjn, zoo schril aan den dag is ge komen, te brengen. Dat deze aangels, enheid zoo spoedig daarop een onderwerp van behandeling in den Kroonraad is geworden, is zeker wel te danken aan het bezoek der Keizerin aan genoemde tentoonstelling, waar bjj zjj, tel kenmale als haar op de lage ioonen werd gewezen, uitriep, dat bet zoo niet langer mocht bljjver. De belasting-commissie uit den Duitschen Rjjksdag heeft het voorstel tot heffing eecer belasting van spoor weg-plaatskaartjes, die 50 millioen Mark moet opbrengen, met 14 tegen 11 stemmen goedgekeurd, waarmede echter nog niet gezegd is, dat de Rjjksdag haar op dezen weg zal volgen. Volgens een Reuter-telegrsm heeft het opperhoofd der Mweli's aan de regsering van Natal aangeboden, baar te helpen bjj het gevangen nemen der rebellen en is dat aanbod aangenomen. Als de kapitein der Mweli's het ernstig meent, is zgn aanbod wel een bswjjs, dat er nu in Natal geen kans is op een algemeenen opstand der inboorlingen. Eenige inboorlingen, die aan de onlusten in Richmond deelgenomen hehben, of daarvan verdacht worden, zgn reeds gepakt. Een, die ontvluchten wilde, werd neer geschoten. De Johanne8burgsche correspondent van de Times is een bezoek aan Natal gaan brengen en seint vandaar in een zwart-gallige stemming. De ambteljjke geruststellende berichten /.jjn volgens hem van weinig waarde. Selborne wil een krachtig optreden. Du Times beroept zich in een hoofdartikel op het bovenstaande en oefent verder kritiek op den brief van Stejjn (aan Stead, waarin gewezen werd op noodzakelijke veranderingen in Transvaal). [Da toe stand is gevaarljjk. Natal behoort voor de liberale regeering ook een waarschuwing tegen gevaarljjke proefnemingen in Transvaal te zgn. In den binnenlandschen toestand van Rusland komt allengs wel eenige verbetering, maar rustig is het er nog lang niet. In de Novosti wordt medegedeeld, dat te Warschau een aantal nieuwe vervo gingen eu arrestaties bebben plaats gehad voornameljjk in de Jodenwjjk. Vijjdag alleen zgn 1450 personen gearresteerd. Ook nit de Zn deljjke provinc ën komen steeds nieuwe berichten van politieke aanhoudingen. In geheel Rusland worden ambtenaren uit den dienst ontslagen om politieke redenen. De politie verzet zich overal tegen de verkie zingsbijeenkomsten van de liberale partjj. In vele pl ratsen worden liberale bladen geconfhkeerd of geheel opgeheven. De Hongaarsche regeering acht het wensche- lgk nu open kaart te spelen. Baron Fejervary heeft aan de Budapesti Hirlap medegedeeld, dat de koumg verkozen heeft den HoDgaarscben Rjjksdag te ontbinden. Die ont binding zal voor 20 Februari plaats hebben de bjjeen- roeping der Kamer beeft nog niet plaats gehad, maar zal waateobjjnljjk 19 Februari plaats hebben. De presi dent zal worden uitgenoodigd dan het koninkljjk besluit tot ontbinding van den Rjjksdag voor te lezen mocht de heer Justb weigeren d e opdracht uit te voeren, dan zal een koninkljjk commissaris in de zaal verscbjjnen, om een afschrift an dat besluit voor te lezen. Fejervary heeft tevens medegedeeld, dat de verkie zingen eveneens bjj koninkljjk besluit en binnen den grondwettigen termjjn zullen worden uitgeschreven. Fejervary wilde daardoor doen uitkomen, dat de ont binding van bet parlemont niet bedoelt de invoering van een absoluut systeem, maar dat integendeel verwacht wordt, dat de ontbinding tot een verzoening leiden zal. De nieuwe verkezingen zullen worden uitgeschreven door de regeering, die met den koning tot overeenstem ming komt over het program, dat tot grondslag dienen zal voor de verkiezingen. Hst schijnt, zegt do Neue Freie Prssse, dat er krachtig onderhandeld wordt over dit compromis, wjjl de koning spoedig een nieuwe regeering wil benoemen, die de alge meene verkiezingen zal moeten uitschrjjven. Koning Christiaan's uitvaart. Reeds in de vroegte verdrongen tallooze pcbaren volks zich eer gisteren om 't ljjk des overleden Konings te zien, hetwelk te zes uren van 't paleis Amalienborg naar de kapel van .Christianborg was overgebracht. Achter de rouwkoets volgden de Kroonprins, Prins Waldemar, Prinses Marie, de opperooremoniemeester enz en de plaatsing op de katafalk aldaar bad plaats onder 't spelen van het orgel, waarna de hofprediker een kort gebed deed. Eerst te tien uren werd het pobliek toege laten en toen was de squene* ruim een kwartier gaans lang en de menschen stonden vier aan vier. De orde was voorbeeldig. Bjj 't binnentreden had men een indrnkmaVenden aanblik. Da kist rustte op een witte katafalk onder een wit satjjnen hemel en de kroon met zinnebeelden der koninkljjke waardigheid lagen op de kist. Op den voor- giond massa's bloemen en kransen. Dag en nach wordt de doode bewaakt door een eerewacht van twee luitenants ter zee en twee van het leger onder bevel van een gewezen aide-de-camp des dooden. In de vestibule staat een tweede wacht van een onderofficier met negen manschappen, die, wanneer het gebouw gesloten is, er vóór op-en-ne Ier. gaan Vanv»ege Keizer Wilhelm (die Zondagochtend, den dag der bjjzetting, te Kopenbagen verwacht wordt) beeft de sec etaris van legatie, prins Reu«s, een krans op de kist gelegd met de woorden op een wit lintWilhelm II, Duitsch Ke zer, in dankbaarheid en veieering voor zjjr. vaderlijken vriend Maandagavond had in de tuinkamer van Amalienborg, waar de kist stond, de laatste rouwdiins' met koorgezang plaa s gehad, door alle leden van 't Koninkljjk Huis, de heeren en dames van 't Hof en anderen bjj gewoond. Von Bülow vliesridder. Aan den Duitschen Rjjkskanselier Vorst von Bülow zjje Maandag, in tegen woordigheid van Keizer Wilhelm, met de gebrnik'ljjk- plechtigbeid de teekenen der orde van het Gulden Vlies ter hand gesteld. De Kroonprins was speet* van den nieuwen ridder. Een lang proces. In een proces, hetwelk bjjna drie eeuwen h*eft geduurd, is thans door het Hoogge rechtshof te Leipzig uitspraak g'daan Het geding betrof oen recht van de gemeenten Dabo en Engecthal (op de grens van Elzas-Lotharingen), tot hontverdeeling uit het bosch van Dabo. Dat recht word dien gemeenten voortdurend door de Staatsoverheid betwist. Na 1870 besloot de Duitsche Regeering de quaestie tot eene beslissing te brengen. Een rechtsgele-ide, de beer Esser, werd met een onder zoek belast. Hjj werkte 38 jaren, verzamelde honderden bande 8 doesier :n en twee jaren geleden kwam de zaak voor het Hof van Zabern (Saverce), hetwelk dec Staat zgn eischen ontzegde. Dat vonnis werd in fcoogor beroep door het gereebtehof te Colunar bevestigd en thans heeft ook het booggincsis- hol te Leipzig den Staat in het ocgeljjk gesteld en var- ooideeld tot de kosten van het ged Dg. Deze zullen eenige honderdduizenden Marken bedragen. Oproer in een school. Te Cb&lons aan da Marne is een opstand uitgebroken van schooljongens. Do leer lingen der industrieschool zijn in het diepst van bun gemoed gekrenkt, omdat er een groot aantal punten van goed gedrag is geschrapt als straf voor wangedrag op straat. Da leerlingen der industrieschool van Ct aloes hebben net als groote menschen gedaan, en aangemoedigd door de voorbeelden, die zjj dageljjks om zich heen zien, bebben zjj zich vorschatist en laten beLgeien door sol daten. Zjj hebben de slaapzaal der school tot vesting gemaakt. De deuren op slot en toen nit de vensters den vjjand bestookt met huisraad en schoolbenoodigdbeden. Eerst kwam de prefect alleen, als parlomeutair, om een verdrag van overgave te sluiten. Vermoedelgk heeft de prefect herstel van een ann ul punten van goed gedrag ingewilligd en hebben de leerlingen de vredesvoorwaar den niet gunstig genoeg geacht. Da prefect is althans afgewezen. Toen kwamen de soldaten. Het leger heeft de overhand veikregen. Terwjjl de slaapzaal weergalmde van de »Ioternationale«, een lief lied voor schooljon gens braken de soldaten de deuren open. Dm jongens werden onder gewapend geleide naar bet s ation gebracht. Dm school heeft nu vaoantie. De overheid hroait. op nieuwe Btraffen. Er zal wel geen punt van goed gedrae meer overblijven. De eer van de industrieschool te Obftlons aan de Marne is voor goed geschonden. Een schurk gesnapt. In de laatste maanden werden telkens schoolmeisjes uit dorpen in de Eifel aan- rre and, zonder dat men den dader in handen kon krjjgen. Pas geleden was weer een meisje van veertien jaar ergerljjk mishandeld en daarna vermoord. Een telegram uit Aken meldt dat men den onmensch nu eindeljjk op heeterdaad heeft kannen betrappen. Hjj is daar zwaar geboeid naar de gevangenis gebracht. Het ongeluk te Keulen met de electrsche tram is, volgens een mededeeling »an de directie, volko men onbegrjjpeljjk. Om 8 uur 's middags was de wissel nog door een beambte schoongemaakt, gesneerd en in orde bevonden. Ook na het ongeluk was er niets bjjzon- ders aan den wissel te bemerken. Een automatische verlegging van de wisseltong is onmogeljjk, omdat het gewicht aan den betboom zoo groot is dat het alleen door mechanische kracht bewogen kan worden. Er bljjft. dus niets anders over dan aan te nemen dat bet een of andere boosaardige ind vidu den wissel moedwillig ver zet had. De officier van justitie te Keulen heeft een onderzoek ingesteld. Zou hjj het zjjn? Wellicht heeft men te Brussel den moordenaar van het kleine meisje, welks romp in de Zwaluwstraat gevonden werd, in harden. Te Elsene is nameljjk Maandagavond in een urinoir een pak go vonden, waarin een bebloed manshemd van wit en rood gestreept flanel. E-mgen tjjd later bemerkten agenten in de Lou'salasn eej bedelaar, die op bnn aanblik de vlucht nam. Zjj badden hem spoedig ingebaald en gevat. Naar bet com missariaat gebracht, bevond men, det de man geen hemd aan had. Ondervraagd zjjne, verklaarde hg Jan B«ptist Manny te heeten, 35 jaar ood te zgn, slagersknecht en Franscbman. De man, wiens gelaat tameijjk diepe krabben ver toonde, verklaarde voor den ri-ohter van instructie, dat de gendarmes hem zoo hadden toegetakeld. Een dokter verklaarde integendeel, dat die krabben verscheidene dagen oud waren. Het hemd, dat Manny beweert niet van bem te zjjn, is met groote bloedvlekken b-dekt. Hjj zegt uit Holland gekomen te zjjn op het tjjdstip der misdaad, en te dmn •ijde een zolderkamer te hebben bewoond in de St. Pietersstraat, omtrent 160 meters van de Zwalnwstraat. Bjj onderzoek is gebleken, dat een of twee dagen naden moord, Manny in zjjne kamer den vloer zoo hevig schuurde, dat het water door de zoldering drong, zoodat op klaohten vau den bewoner der benedenkamer Maury verhuizen moest. Hjj beeft zeer onlangs viju haar doen snijdon. In dtn halsboord van 't gevonden hemd waren kort gesneden haren vau dezelfde kleur, en wat nog erger ie, men vond er ook eenige blonde haren van anderbilven vinger lang, gelijk die van de kleine Jeanne van Oalck. Men heeft den planken vloer der bovenvermelde zolder kamer doen opbreken, om te zien of er geen sporen van hl el zjjn in de voegen. Geen revolutlonnalre partij weer V De Tijd vraagt met bet oog op de seciarl-demokralen niet langer een revdationoaire partjj? Tot deze vmag k mt de Tijd na lezing van een brief vac dr. Pannekoek in de Lexpzxger Volkizeitung. In laatst genoemd blad schroef dr. Pannekoek onlangs ea artikel over klassen strijd.* Tengevolge hiervan word bet blad een prooes aangedaan, wegens opruien. D-arop schreef dr. Pannekoek een brief aan d«n advokaat van de Z. V, waarin hjj zjjn verontwaardiging uitsprak over de veronderstelling dat hjj, een Rijksambtenaar zon, bebben opgeruid, aange spoord tot daden van geweld. Aan hot slot van dezen brief zei dr. Pannekoek Ik moet ook als aanhanger der sociaal-democratische overtuiging protaeteeren, om dat zulk een opruiïog tot daden van geweld verre ligt buiten den ganscben ge- st dor sociaal-democratische loer. Als kenner van dezo leer eu van hare geschriften kan ik zoo beslist mogeljjk verklaren, dat daarin altjjd wordt aanbevolen hot streven naar een andere maatschappelijks orde, door middel van wettelijk geoorloofde middelen, door hot gebruik maken van de burgsilijke rechten, wolke in allo beschaafde landen bnsfaan. Dit nu verwondert de Tijd. »Hoe nu?" vraagt hot. blad. Volgens baar geest en overeenkomstig baar leer en goechrifien zou de sociaal democratische partjj sireven naar een andere maatschap pelijke orde alleen vdoor wetteljjk geoorloofds middelen", door het gebtuik maken van do bargerijjke rechten, welke in alle beschaafde landen bestaan I Hebben wjj dan aedroomd, dat hier te lande zoowel als in Duitscbland en elders door de roe aal-democra tischs leiders in woord en geschrift talloo/e u aleu ie verzekerd, dat bet karakter der partjj was en bleef revolutioncairdat men om tactische tedenen voorals nog ter bereiking van zgn doel de middelen bezigde, welke de constitutionneele Staat en het parlementaire stelsel aanboden, doch ton slotte voor geen daden van geweld zou terugdeinzen Gedroomd, dat bladen als het Volk te onzent, geheel in overeenstemming me;, do sooiaai-demooratische pers in het buitenland, de mees ravoiutionnaire gewelddadigheden hoogstens onder bet opzicht van tactieknooit onder dat van beginsel bebben afgekeurd De »ak liugenlioltx—Wijnkoop. Naar aanleiding var h«t »oorgevall«n« in zake Hnffen- holtz Wjjnkoop sobrjjft V. D in de Arnhemsche Courant Bjjna dageljjks schelden de meeste dez»r mannen op onze rechtspraak. En niet minder vaak op de slappe, halfslachtige houding der burgerlgke partjjen, wannee deze niet terstond aan het verlangen der ronden tege moetkomen. Ve dachtmakinpen und knin E de Nu bljjkt, wat zjj hebben gezaaid. Eerbied voor de gekozen rechters vindt men niet respect voor het recht van verdediging, dat den beklaagde toekomt, evenmin. Een part jjbastnur, dat manifesten vol bolle frasen scbrjjlt, wanneer bet de orde bjj tegenstanders betreft, maar te slap is om de orde in de eigen partjj te hand haven. Zal de S. D. A. P. nog hieruit leeren, dat hot gemakkeljjker is in het oog van den vreemde een splinter, dan in 't eigen oog een balk te zieu Zoo ja, dan komt nit het slechte zaad toch nog iets goeds voort. De «dvokaten staking. Ook het Hól. bevat een artikel over de ontslag-name van de zes advocaten en den procureur bjj het Hoog Militair Gerechtshof te Utrecht. Hot blad zegt o.a. Het is eene formeele staking op grond van al te ongunstige arbeidsvoorwaarden. Wjj missen die gege vens omtrent do juistheid van de klscbt der stakers, maar als wjj nagaan in welke verhouding bjj niet- militairen de betaalde en de kostelooze rechtsbijstand in strafzaken staan, dan kunnen wjj ons voorstellen, dat inderdaad dn zeven hoeren van hunne admissie weinig profjjt trokken. Wij kunnen hunne houding dan ook niet vergeljjken met die der advocaten bjj de bnrgerljjke rechtscollege», daar deze bjjna alle hun bestaan verdienen met de behandeling van burgerljjko niet-strafrechterljjke piocessen. Dan wil een advocaat wel gaarne kosteloos zgn hulp aan onvermogenden verleenen, maar uitsluitend of hnofdzukeljjk grat s te werken kan men van niemand eischen. Aan de undere ziide begrjjpen wjj, dat de minister van justitie bezwaar maakt eene zoo ongeweusohte nieuwigheid als van Rqkswege betaalde advocaten in te voeren. Uit de qnaestie zelf bljjkt reeds boe onge zond de toestand is, waar de gebeelo «geadmitteerde* balie uit zeven personen bestaat. De beste oplossing ware wellicht de meest gebrui kelijke bjj den economischen strjjd. Op staking der balie antwoordt dan bet Gerechtsnof met uitsluiting. Het schorst zjjne zittingen, en de krjjgsraden doen uit solidariteit betzelfde. Daar er echter rechtspreken noodig is, komt de wetgever met een gelegenheids wet je te hulp, en draagt de militaire rechtspraak aan de strafkamers der gewone rechtbanken en hoven op. Dan was een ieder geholpen. De stakers mogen bljjven staken, de uitsluiters bljjvnn uitsluiten, de bescnnldigden krjjgen toch de straf of de vrjjgpraak, die zjj verdienen, en. de meening door de Nnderland- sche Juristenvereenigi jg met 39 tegeu 20 Btemmen, na uitvoerig debat, in 19D0 aangenomen, triomfeerde. Als batig saldo kreeg men bezuiniging door bet weg vallen der militaire rechtscolleges, en de mogeljjkbeid het nieowe militaire strafwetboek, dat zoo hoog noodig is, terstond te kunnen invoeren, zonder te wachten op een militair strafprocesrecht dat nog wel lang zal uitbljjven I Op de agenda voor de D.usdag 20 dezer te Velzen te houden R tadsvergadering komt voor een voorstel tot het benoemen van een deskundige in zake de oprichting van een gasfabriek. Ziker wel oen bewjjs dat het electrisoh licht zeer veel ta wenschen laat. In eene den 12den gehouden vergadering der afdeeling O .sterend op Texel van den Boerenbond werd besloten, de afdeel ng, die reeds selert lang weinig teekenen van leven gaf, te ontbinden en de nog in kas zjjnde gulden aan het hoofdbestuur af te d-agen. Tweede Rawer. Gisteren hebben wjj reeds medegedeeld, dat in de Tweede Kamer een begin is gemaakt met de besprekingen van den toestand van het personeel bjj de Posterijen en Telegrafie. De heer Tak constateerde dat er bjj do Post en Telegrafie malaise heersebt. Tot die malaise weiken verschillende omstandigheden mede. In de eerste plaats rekende spr. daaronder het stilstaan van anciënniteit bjj ziekte voor bet personeel beneden den rang van oomoJes. Reeds daarin zag spr. een groote onrechtvaard ghnid. Een tweede oorzaak voor de malai-e is het lapwerk bjj de Posterjjen en Teleg afie, zonder dat m«n ooit eens iets aanpakt, waarin een groote leidende gelaohto tot verbete ring is. Ook b-t stelsel 7an bevordering wekt ontevreden heid. Spr. zetto voorts uiteen, dat de werk'jjden voor directeuren op kleine kantoten veel te zwaar zijn. In den regel hebben die directeuren geen help en na mo.re bnn dierst ni8t zwaar zjjo, geljjk de minister zegt, maar bjj is veel te lang. Ook het lot der postboden, vooral tea plottelande, eiscut driegende verbetering, want werkuljjk de organisatie deugt mot. Postboden die b.v. 6 jaar dienst hebben gedaan op bet platteland en naar een stad worden overgeplaatst, bobben aan die 6 jaar niets voor huu pensioen- of trsctements-verhooging. Ook het in dienst nemen van joDgeus van 16 jaar voor telegrambesteile s om zi op hnn 21ste jaar weg te zenden, achtte spr, ongeoorloofd. Die arbeidsregeling is in strjjd met de moraliteit. Do dienst voor de conducteurs der brievenmalen meende spr, werd niet billjjk betaald. Spr. diODgaas op splitsing der kantoren te Amsterdam en kwam op tegen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1