No. 10 Honderd en achtste jaargang 1906. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. VRIJDAG 16 FEBRUARI. De politieke toestand iu Europa. BUITENLAND. BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheele Rijk f I, Afzonderlijke nummers 3 Cents, Telefoonniuiaier 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOONVoordam C 9. Algemeen Overzicht. Gemengde Mededeelingen. Uit de Pers. N ieuwst ij dingen. Wie met eenige aandacht de gebeurtenissen beeft ge- volgd, wlke in bet kleine stadje Algeciras, in 't ZaideD van Spanje, werden afgespeeld, zal oncetwjjfeld met eenige bezorgdheid Z'ch de vraag hebben gesteldwat zal nit dat alles voortvloeien? Zal bet aan de diplomaten der minder belanghebbende Mogendheden gelukken een overeenstemming te bewerken tnsschen Dnit-ebUud en Frankrjjk, oi zullen drjjfveereu, die het geheim der diplomatie zjjn, een vreedzame oplossing onmogelijk maken Voorzeker een hoogst ernsh'ge vraag, bjj welker op- loss ng geheel Europa het grootste belang beeft. 't Is waar, de laatste berichten waren eenigszins gunstigerde onheilzwangere wolken schenen weg te drijven, de lacht op te klaren, aan den politieken horizont scheen de vredeszon door te breken. Verblijdend verschijnsel, voorwaar, maar toch nog niet voldoende om alle bekommernis nit de gemoederen te verbannen. Ware bet alleen dn gespannen verhouding, welke te Algeciras zich meer en meer tnsechen Du'tech- land en Frankrjjk kond gaf, men zon nog kannen hope dat de bemiddeling der Groote Mogendheden een conflict zon weten te vei mijden maar, men weet bet, er hoopm zich van alle kanten kleine zwarte wolken aan den staat kundigen gezichteinder op die, zich verzamelende, bet onweer met verwoestend geweld knnnen doen lombarsten. Men zrgt wel, en herhaalt het unisono in a'le toon ladders, dut bet meningversohil tnsscben Duitschland en Frankrgk te gering is om een casus belli te knnnen worden maar de geschiedenis leert ons op bjjna al hare bladzjjden, dat soms de intielste zaken als een voor wendsel worden gebezigd om een oorlog te doen uit barsten. In 't Verleden ligt het Heden, In het Nu wat komen zal, heeft Bilderdjjk gezegd en het wl ons toeschjjnen dat er een zekere analogie bestaat tnsschm hetgeen nn te Algeciras plaats heeft, en datgene wat in 1870 de aan leiding tot den FranschDu techen oorlog gaf. Men kent die geschiedenis. In 1868 brak in Spanje een Revolutie uit, die koningin Isabella noopte den wjjk naar Frankrijk te nemen, waar zjj, te Pan vertoevende, daarna afstand deed van den troon ten behoeve van baar zoon Alfonso. Evenwel wilde men den zoon van Isabella niet als vorst en bood snccessieveljjk den troon aan, eerst aan den zoon van Victor Emmanuel, den kertog Amadens van Aosta, en toen deze candidatnnr door den koning van Italië was geweigerd, aan diens neef, den Hertog van Genna, die eveneens voor de candidatnnr bedankte Nn wendde men zich ten twepde male tot Prins Leopold van Hohenzollern, die in 1869 bedankt had, maar nn de candidatnnr aannam. Nauweljjks werd dit in Frankrjjk bekend, of de eerste min ster, de Hertog de Gramont verklaarde in het Corps- législalif>dat Frankrgk niet zon dulden dat een vreemde Mogendheid een barer prinsen op den troon van Karei V plaatste. Na deze petinente verklaring in de Fransche Kamer, bedankte prins Leopold voor den troon, zeggendedat bjj om een ondergeschikte familie-aar gelegenheid geen voorwendsel tot een oorlog wilde geven*. Eu de Spaan- tche Regeering verklaarde daarmede in te stemmen. Ook toen meende men dat alle gevaar voor het uit breken van een oorlog geweken war, en toch zon weinige dagen daarna de formeele oorlogsverklaring volgen, naar men zegt omdat koon g Wilhelm van Prnisen, die zich te Ems bevond, niet wilde ingaan op den eisch van den Fransch au gezant Bsnedetti om een soort amende honorable te dobn. Later is gezegd en volgehouden dat een door prins Bismarck vervalschte dépêche, de aanlei- dende oorzaak voor Frankrgk is geweest om zjjn gezant nit Berljjn terng te roepen en Prnisen den oorlog te verklaren. Ook thans zien wjj, mutatis mutandis, hetzelfde spel van dubbelzinnigheid, en trois alle vredelievende verzeke ringen, van welke zjjde die ook mogen komen, slaan wjj de gebeu tenissen met bezorgdheid gaande, al zou dan ook nn tjjdeljjk de gewenschle overeenstemming getroffen worden. Maar niet alleen wat te Algeciras gezegd en niet gezegd wordt, maakt ons eenigszins pessimistisch gestemd. Er zjjri nog andere verschjjnselen die op een ongezonden toestand wjjzen. De toon van de Engrlsche pers ten opzichte van Dnitschland is in den laatsten tjjd verre van vriendeljjk, en al moge men ook zeggen dat de couranten niet geacht knnnen worden weer re geven de intiemste gevoelens der Regeering, toch kan men niet ontkennen dat zjj een grooten, zeer grooten invloed uitoefenen, niet alleen op het publiek, maar zelfs op de Regeering, terwjjl het evenmin een geheim is, dat zjj, althans enkelen, vaak de spreekbuis zjjn van de Regeering. De voortdurend inniger verhouding tnsschen Engeland en Fraokrjjk kan niet nalaten bjj het Kabinet aan de Spree zekeren wrevel te verwekken en misschien ook eeDige bezorgdheid. Zon het nu niet mogeljjk zgn dat Duitschlasd, voor uitziende dat het dun een ol anderen dag, tegen Engeland an Frankrgk zich eul hebben te verdedigen nu, rekenende op de groote biLnenlandscbe verdeeldheid in de Fransche Republiek, zjjn slag wil slaan, ten einde te beletten dat zgn erfvijund te machtig wordt Audaces fortuna juvat, het gelnk is met de stoutmoedrgeu. Ook de veizwakking van Rusland na den on gelukkigen afloop van zgn oorlog met Japan en de schroomelgke bin- nenlandtohe verwarring waaraan dit. ijjk ten prooi is, zon voor Dnitschland eon reden kannen zjjn om na zgn slag te slaan, daar het zeker kan zgn dat Fiankrjjo van dien kant geen hnlp te wachten heeit. Nogeens, al deze overwegingen doen ons de toekomst met bezoigdheid tegemoet zien. Neg andere, kleinere bijzonderheden, waarop wjj nn niet zollen wjjzen, versterken ons in onze meening. En dan dringt zioh onweerstaanbaar en met een be klemmend gevoel de vraag bjj ons op: En Nederland Z il bet buiten het gedrang knnnen bljjven Edoch, wjj willen voor heden niet verder gann. Wjj zullen ons van harte verbengen, als de toekomst "en démenti zal geven op onze niet al te optimistische be schouwingen. Men zon bjjna kannen zeggen dat al het nienws wat in de laatste 24 uren uit Algeciras is gekomen van negatieven aard is. Men zon haast gelooven dat de be hoefte Ou. toch iets te meldc-n een aantal correspondenten en telegraal-agentscbappen er toe verleidt om beden iets te bericbtsD, wat zjj morgen weer kannen tegr-nsproken, aldus voldoende aan het verlangen van bet pnbliek om op de boogt,e(?) te bljjven van hetgeen daar voorvalt Als de correspondenten elkander daarbij een handje helpen, kunnen zij nog lang de nieuwsgierigheid der leesgrage menigte bevredigen. Zoo heelt do correspondent van de Daily Telegraph van White, den Amerikaanschen gedelegeerde, tegen spraak vernomen von het gerncht dat White bemiddelend opgetreden was tnsichen Frankrgk en Dnitschland. Uit niets was gebleken dat deze mogendheden de bemiddeling der Unie wtnschten. Ook die van de Matin beeft White aangesproken. De afgezant der Voreen gde Staten verzekerde hem, dat Révoil en Radowitz elkaar noch 13 noch 3 Febrnari ook maar het. minste voorstel bebben gedaan. Near de Times nit Tanger verneemt, heeft een Franscb syndicaat den Marokkaanscben troonpretendent een mil- lroeu frs. te leen aangeboden en 70,000 geweren met schietvoorraad, tegen concessie van de geheele knst tns schen Melilla en de Algerjjnscbe grens, mut inbegrip van het achterland. S*y, stiohrer en eigenaar van Port- Say, in Algeriö, brengt thans te Parjjs het noodige geld bjjeen. De Franechen iaden den pretendent aan, dadeljjk tegen Fez op te rnkken zoodra bjj geld en wapens ont vangen heeft. In hoeverre dit bericht, indien het waar is, invloed op den toestand kan nitoefenen, is voorloopig niet te gissen. Een bericht van de Matin nit Algeciras, dat ons land bjjzonder aangaat, hondt in dat men Nederlanland had voorgesteld als aan den kant van Dnitschland staande. Dit beticht is volstrekt onjuist. Wat ieder hier met genoegen bemerkt, dat is de onzijdigheid die alle ver tegenwoordigers van kleine staten zorgzaam in ao'it. nemen. Wat Testa, den N'deriandscben afgezant, betreft, het zon onmogelijk zjjn te z»ggen, of bjj voor of te en Frankrijk, en of bjj voor of tegen Dnitschland is. Nede'- land heeft, evenals alle kleine mogendheden, maar ééu belang in Marokko, een zuiver koopmansbelanghand having van de open dear en deelneming aan openbare werken. Men zal zich herinneren dat ook in de Nederlandscbe peis reeds besproken is het aandeel dat de heer Testa, nis bjjzor dor op de hoogte van de zaken in Noord-Atrika, in de onderhandelingen zon kannen nemen. Ook daarbij werd gezegd dat Nederland alleen economische belangen in Marokko bad en geen politieke, zoodat ons land zich veilig bniten alle inmenging kan honden. Nn de rost eenigermate in Rusland hersteld is, icbjjnt het dat de reactie weer het hoofd opsteekt, zoodat bet vrjj onzeker wordt of er wel veel zal komen van du beloofde hervormingen. Maatregelen als bet herstel der censnnr op binnen-en baiter,landscbe telegrammen, de reusachtige persvervolging, waarvan wjj voorbeelden heb ben aangehaald en zoovele andere feiten doen 6r aan twijfelen. Volgens den Patersbnrgschen correspondent van de Temps oefent do liberale pers dan ook bittere kritiek op de officieele comminiqné-t, die verzekeren, dat de openbare meening verzoend is met het tegenwoordige bewind. De gematigde Slowo behelst een volledig requisitoir tegen de legeering wegens aanhoudende schendingen van het manifest van 30 October. De politie breidt haar spionnendienst tot het nilerste nit, zelfs bij huweljjken in de kerken ziet men de spiennen rondwaren. Te M skou en Petersburg worden tailooze leerlingen der middelbare scholen weggestuurd. In Warechan gist het weer tengevolge van bet hard handige optreden der regeering. Du correspondent van den Petit Bleu te Berljjn deelt mede dat bjj kennis heelt gekregen van een diecst'elegram, door den RassiBCfcen Minister van Binnenlandsche Zaken Donrnovo aan den Gouverneur te Kief verzonden, waarin bevel wordt gegeven in alle gevallen waarin dat noodig is de muiters terstond met de troepen te bestrjjden en wanneer zij weerstand bieden hun huizen in biand te s'eken. »Du beweging," zegt het telegram verder, vmoet door een onverbiddelijk optreden worden onderdrukt. Dit is de eenige wjjze om het grza. dor overheid te herstellen. Arrestaties dienen tot niets, want het is oumogeljjk zoo ele hou erden personen gerechtelijk te vervolgen." In Engelscb Z n i d-A f r i k a scbjjnt de toeBtand vrjj hacbljjk te worden en begint me reeds te spreken van bet zwarte gevaar. Iq een brief, door een Ergelschmau uit Zoid-Afiika naar Londen gezonden, wordt onder andere het volgende gezegd »De donkere wolk in Zuid-Alrika is niet de Booron- quae-tie, maar de inboorlingen quaes'ie. 8d,000 gewapende Ëasosto's staan aan de grenzen. Zij hadden ontwapend knnnen worden, toe Lord Roberts nog met zgn leger in Af ïka war. Mut de thans beschikbare strgdmacht is dat iet mogeljjk. De inboorlingen in Natal zgn oproerig, omdat hnn een zware hoofdelijke belasting is opgele/d de wetgevende macht voteerde eerste de belasting en riep toen de neger hoofden samen in het raadhuis te Durban, om hen te vragen of zjj met die belasting instemden. Zij verklaardon, dat zjj die niet goedkeurden en dat zjj haar met zonden betalen. Toch wordt iu de invoering doorgedreven. Bovendien trekt hier een troeg Etbiop sobe vlegels rond, nit Ame ika en S bené gekomen, die als geest"ljjken optreden en meenen daaraan het recht te ootleenen de kleurlingen tot opstand aan te zetten. Nu wordt gemeld, dat Engeland 30,000 man troepen naar Bloemfontein zal zendenuat is boog noodig om teg*n den opstand der zwarten voorbereid te zjjn. Vroeger of later zal die opstand uitbreken Ei gelard kan nog wel eens spoedig reden hebben om de vernietiging r)»r Z. Afr kaansche rppnblieken te betren ren, die als buffer-states tngschen zjjn bezittingen en do inboorlingen dienst ded-n. Do wapenen, die bet do zwarten in do hand»n gaf tegen de Bieren, konden nog wel eeus tegen Engeland zelf gericht worden. In Griekenland heeft weer eens een Kamer-ont binding plaats g"had, wat nn in dat land tronweDS teen groote zeldzatmbeid is. Da veikiezingsn zullen den 3 April plaats bebben, terwijl de nieuwe Kamer den 3 Mei zal bjjeer komen. Reuter seint, dat in B'itscbe diplomatieke kringen, zoowel te P e k i n g als te London, geen ernstige vees wordt gekoesterd voor een algemeeoen opstand in China. E'kend wordt, dat er een s eeds toenemende strooming bestaat, die mag worden toegeschreven aan een uitbrei ding van het denkbeeld >China voor de Chinoezen», maar er zgn geen aanwjjzigingen van iets, dat doet denken aan een algemeece anti-vrremdelingenbeweging. In verband met de quaestie van vermindering der thans in China aanwezige militaiie contingenten wordt er aan herinnerd dat dit niets heeft nit te s'aan met de militaire posten der legaties, die op hnn tegenwoordige sterkte gebonden znllen worden, maar betrekking heeft op de vreemde troepen-contingenten, die thans in bet land zjjn. In prinoipe kwamen de mogendheden in November overeen ze terng te trekken, maar dit beslnit kon in geen geval voor het voorjaar worden uitgevoerd. Iotnsschen blijft, zooals nit het bovenstaande blijkt, de zaak het onderwerp van beraadslagingen tnsschen de ver tegenwoordigers der mogendheden te Peking. Zelfbeschuldiging. D) Russische Admiraal Rodjestvonsky heeft te St.-Petersburg in een vergadering der «Vlootvereeniging* eene toaspraak gehonden, waarin bjj o. a. zeide »De Japanners hebben in den slag bjj Tsoschima geen onderzeesche vaartuigen gehad, maar wel een soort van vliegende torpedobooten, welke mede bjjdroegen tot den ondergang der Rnss sche vloot. Wie de schuld dra'gr van dien ondergang, zal de geschiedenis leeren. Misschien ben ik de voornaamste schuldige; maar ik kan óók zeggen, dat mjjue mede admiralen op het gevaarlijkste oogenblik van den slag in bun plicht, te kort schoten. >De gedachte aan de vele slaohtcffirs, die daar liggen op den bodem der zee, is verschrikkelijk voor mjj 1" Daarop barstte de Admraal in tranen uit. Wat een oorlog kost. Volgens de berichten van den Russischen rjjkscontroleur hebban de kosten van den oorlog in Oost-Azië 1.966 600 000 roeoe bedragen. Dsarvan zjjn er 840 millio»n op rekening van bet jaar 1904, de rest op die van 1905 gekomen. Het grootste deel van de onkosten vau dit la.tste jaar wordt gevormd door de toebereidselen tot en de vaart van het eskader van Redjent wen*hy. Bjj dit bericht teekent de Voss Ztg aan: Volgens d-ze berekening moet het Rodjestwessny a-ontnnr min tens 600 millioen roeb*l gekost hebben. Wolke reusachtige sommen moeten daar bjj in de zakken van anderen terecht zgn gekomen I Een allerbrntaalste overval beeft Woens dag plaats gehad op het bijkantoor der Btaatsspaarbauk in de Sibalskanski Prospect te St. Petersburg. Twaalf t*n deele gemaskerde personen in warkmanskleedjj drongen binnun in het gebouw; zes bezetten de zaal, de andere zes de uitgangen. II-t aanwezige publiek geraakte in een paniek; de kassier loste zjja revolver op de movers, die terugschoten, maar hun doel niet bereikten. Bjj de zestien schoten, die zjj losten, werd een man gedood en diens vrouw zwaar gewond. O ik een der roovers werd gedood en twee zwaar gewond weggebracht. Niet malse b. De Russische Ministerraad ha-ft iu zjjn jongste zitting met algemeene stemmen besluiten aacgi-nomea betrrffonde het str ffeu van persmannen, die or ware berichten verspreiden omtrent de Regeering, offioieele personen of het leger. De straffen loopen van 2 tot 8 maanden gevangenis of boeten tot een bedrag v*.n hoogstens 300 roebel. Als de onware berichten aanleiding gaven tot oproer af andera onwettige handelingen, dan worden zjj gestraft met 16 maanden opslniting. Een eigenaardig vonnis. De rechtbank te Widzewo in Polen heeft de Engelscbo garenspinner jj van de flrma Coats aldaar veroordeeld n-n haar werk lieden en overig personeel, te zamen 800 man, hun salarzsen nit te betalen van 30 No-ember tot 14 Febrnari, op welken dag de fabriek, d,e onder voor- vendsul van gebrek aau kolen, e nde Noven ber was gesloten, heropend is. De rechter nam aan, dat het kolengebrek maar een loef was, dat de lir ectie eenvoudig geen zin had de hoogere kolenprgzen te betal n en daarom haar personeel gewoon op straat bad gezet. De kentfabfek van Weber te Ernst is wegens de aanhoudende stakingen gesloten. Zal hjj de eerste zgn? Wjj hebben meegedeeld, dat de hertog der Abruz/en van plan is d't jaar den Ruwenzori in Oeganda te beklimmen. De hertog is niet de eerste, die den tocht naar den top van dezen noord westelijk van bet Viotoria Nyanza gelegen berg onder neemt, maar wel zal bjj, als hjj bo»en komt, de eerste zal zjjo, die zjjn doel bereikt. De hoo.'s'e toppen, die met eenwige sneeuw zjjn bedekt, zgn ver o»er de 51 00 meter boeg. De reisgezel van Emin paBja, Stublman, bracht het in 1891 tot 4063 meter, maar moeRt toen terug. De Engrlschen Johnston en Moore, die de hoogte van den berg op 6000 meter schatten, faalden eveneens. De hertog zal het nu beproeven in gezelschap van den scheeps kapitein Cignie en een aantal Sivooische berggidsen De reis gaat over zee naar Mombnsra, per spoor naar bet Vic'oria Nyanza en dan nr ar Oeganda en den voet van den Ruwenzori, waar men begin Juni denkt aan te komen. Na do beklimming gaat, de terugreis in noorde- Ijjke richting, largr de Nijl door S >ed»n naar E.ypte. De begrootlDg la de Eerste Hamer. Evenals bjj de behandeling van de Staatsbegrooting 1906 in de Tweede Kamer, beeft het in de Eerste Kamer tot-nop-toe aan lange redevoeringen over verschillende onderdeelen van die begrooting niet ontbroken. In de (a.r.) Rotterdammer vraagt prof. Fabins naar aanleiding van al die speeches in de Eerste Kamer: Was voor die redevoeringen een afzonderlijke, een tweede behandeling van de begrooting nootig? Wanneer d«ze 50 heeren aan de beraadslaging in de Tw-ede Kamer hadden kunnen deelnemen, zonden hun rede voeringen dan anders bebben geluid? Het valt moeiljjk de vraag toestemmend te beantwoorden. Intusschen is met de behandeling in de Eerste Kamer schrilte- ljjk en mondeling ssftn weer anderhalve maand ge moeid geweest. Zon het niet voor elk Ministerie, en zoo voor den goeden gang van zaken, zeer gewenscht zgn als de Regeering zich var Kerstmis af dadelgk aan andere zaken dan de begrooting geheel kon wjjden Dit doel meent prof. Fabins mi te bereiken zjjn als de begrootirg alleen in de Tweede Kamer ter tafel kwam of als zjj behand-ld w«rd in een vereenigde vergadering der Staten Generaal. En hjj vervolgt dan: Wjj behoefden dan niet veel te misseu van wat de Eerste Kamer kan in bet midden brengen en zonden misechen te eer een en ander nit de Twede Kamer kwjjt raken, bij het ontbreken wuarvan geen enkel landsbelang schade leed, Eu de begrooting zon ver- moed*ljjk vóór 1 Januari in h«t Staatsblad staan. Het zou zoo oordeelt prof. Fabms weinig moeite kosten hiervoor de Grondwet te wjjzigen. De minister van Baitenlandscbe Ztken brengt in de Staatscouraut no. 39, in verband met het in werk'ng treden op 1 Maart e.k. van het nieuwe Duitsche douane tarief de olfioieele Duitsche kennisgevingen ter kennis van belanghebbenden. Naar verluidt zal de nieuwe spoorlijn van Kwadjjk naar Edam spoedig in gebruik genomen en in exploitatie gebracht worden door de Noord-Hollandsche Tramweg- Maatschappij. Tweede Haner. Wjj vermeldden gisteren reeds bet voornaamste nit de speech van m nister Kraus in de Tweed" Kimer bjj de besprekingen over den toestand vau Post en Tel-grafie. De heer De Sivoruin Lohman betoogde wat. betreft de vakvereenigingen, dat de ambtenaren in een andere positie verk-'eren dan gewone werklieden. Die staan met hunne vakvere-n gmgen tegenover deu patroon, maar ambtenaren zjja allen boog of laag in di nst van den Staat. Spr. geloofde dan ook, dat het zeer verkeord is naast de groep rereeniging nog een vakvereenigtng te hebben. De heer Ketelaar meende evenwel, dat het belang van een ambtenaar m^ebrent t een vakvereeoig ng te vormen, waarbij de heer Tak zich aansloot. Tussoheu de heeren Talma en Tak ontwikkelde zich in verband met dit punt eenige discussie. De heer Talm» was n.l. van meening dat met een groepsvertegeuw lordiging beier bet doel zou worden bereikt dan met een vak?ereeni- ging. Nadat ook nog de heer Troelstra het een en ander hierover in 't midisu had gebracht, beintwoordde do minster verschellen ie nog genaakte opmot kiigiri. Aan hat Km. Besl. betr ffende den srils'-'nd der promotie bjj zi"kte zal terugwerkende kracht worden geceven tot 1 Juli 1905. Bij den bonw vau een n-evw postkantoor te Amsterdam zal rekening gehouden worden met do omgeviug De tjjd door postbodeu op bet post kantoor doorgebracht zal in rekuo n< wrdm g<b acht bjj hun Iractcmeatsbapaling. Ds sprongsgewijze vnrnooging van de brievengaard-rs zal verdwijnen. W-ar bet hoofd bestuur zich bete d verklaarde do bestareu der ukver- eeuigingen ia aad ëatie te out,vangen zal de D.r.-Gsn. zich daarvan zeker met onttrekken. Nadat nog het woord was geroerd door de heeren Lohman en Talma wor 1 de beraadslaging gesloten en kwam aan de orde de Velser pout. De heer Paestoorg zeide dat do stoompont nooit een behoorlijk ovorzetmiddel kan wo-deu. T-genover de dmzende personen die bij een brug belang heboen, staan slechts tientallen, wien een open kanaal v u gewicht is. Tonnen zjjn zonder resultaat uitgegeven. Uit b» ichten van s immige bladen toonde spr. aan, dat het Amsterdam slechts te doen is om de brng weg te kijjgen, die den scheepvaart in den weg ii.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1