No. 41 Honderd en achtste jaargang. Zaterdag 18 Febr. 1906. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Dit ram Maat uit 2 Men. in ra B T E N L A N d7~ BINNENLAND. (i) In verdraagzaamheid toch schuilen hoogmoed en aan matiging en zelfzucht. Zij onderstelt dat de andersden kende geen gelijke rechten met u bezit. Die nu bezit hij wél. Algemeen Overzicht. Gemengde Mededeelingen Nieuwst ij dingen. Gemengd Nienws. ALKNIAARSCHE COURANT. Want niet waar twat gij wilt dat de menschen u dom, doet gij hun ook zóó.*. Dit woord beamen we niet omdat het ergens staat geschreven, maar wijl wjj zelt het als waar erkennen. J. F. T. A. Ieder mensch kweeke bij zich aan: Zelf waardeering. Zonder deze geen arbeiden aan, geen kampen met, geen inspanning ter wille van zichzelf, d. i. van eigen gees telijke, zedelijke ontwikkeling, geen wassen en groeien als mensch. 'Geen zelfverheffing, geen eigengerechtig heid, geen domme trots en belachelijke hoogmoed waarop toch zouden deze berusten maar het komt er op aan, te vereenigen en hand aan hand te doen gaan besef van kleinheid en besef van kracht, besef van zwakheid en dat van kunnen. Uit ootmoed wordt geboren wezenlijke, zedelijke moed. Eigenwaarde, erken ning van de beteekenis van zichzelf als mensch die iets is, iets vermag, tot iets zich geroepen voelt, kweeke ie'Wie^z^chzelf niet acht, wordt verachtelijk eenmaal. Wie zich zelf acht, wordt achtenswaardig. Versterk het besef van menschenwaardeering Blijf in eiken mensch zien den mensch. 't Mensche ljjke kan voor een wijle verduisterd worden, maar nimmer vernietigd, 't Kan dood schijnen, méér niet. Straks doet het zich weer gelden. De doode staat op. Aan ons om dooden te doen herleven, d. w. z. hen terug te geven aan zichzelf, aan hun beter-ik. Zondaars liefde wil beteekenen: blijf ook in den diepst gezonkene den mensch zien en duswijd u aan zjjn zedelijke vernieuwing. Waardeer in een ieder den menschook in uw vqand, ondersteld dat ge dien hebt. Vijands-liefde wil zeggen ook hij bljjft mensch die vijandig tegenover u staat. Diens geluk te behartigen is een zware eisch, maar eenen, dien men moet leeren te volbrengen. Waardeer de beginselen en overtuigingen zoolang deze een ernstig karakter dragen en uit zedelijke bronnen voortvloeien van den andersdenkende. Niet verdraagzaam slechts wezen, ten aanzien van een niet-geestverwant, neen l hem ten volle waardeeren, hem en zijne van u afwijkende inzichten, denkbeelden zoolang deze den stempel dragen van zedelijken ernst. Geen verdraagzaamheid slechts, want deze is een deugd van lager orde. Zij is nog maar een halve deugd. Begin desnoods met haar, doch klim op tot waardeering, eerbie diging. Hoe Andersdenkenden verdragen Neen 1 ge moet hen het volle recht toekennen om anders te denken dan gij denkt, de dingen anders te beoordeelen dan gij doet, om andere staatkundige, godsdienstige beginselen te belijden dan gij omhelst. Verdraagzaamheid is een deugd in kiem. Ze staat veel hooger dan haat en vervolgingszucht, maar wij moesten al verder zijn dan verdraagzaamheid. Ieder mensch heeft het recht datgene te belijden, en deze overtuiging uit te spreken, wat voor hem waar is, d. w. z. wat overeenstemt met de vrucht van zijn denken, wat de openbaring is van zijn innerlijk, waarop zijn hart en geweten ja zeggen. Niemand is het geoorloofd den andersdenkende te belemmeren, diens overtuigingen te verkondigen, ze in daden om te zetten zoolang deze niet in strijd zijn met de zedelijke orde. Gewetensdwang kweekt slaven, onoprechten, huiche laars en veinsaards. Gewetensdwang zal eenmaal leiden tot uitingen van geweld, die komen voor rekening van hen die dezen dwang uitoefenden. Gewetensvrijheid kweekt eerlijken, kweekt karakters, personen. Gewetensvrijheid is voorwaarde van ontwikkeling, van een edelen strijd om altoos meer te komen tot waarheid (1) Dit artikel is de hoofdinhoud van mijn toespraak, gehouden den 11 Februari j.l. Alleen de waanwijze, de hoogmoedige kan niet komen tot waardeering van andersdenkenden. Hij meent het alleen en altijd aan het rechte eind te hebben, ja hij waant de waarheid te bezitten. Veroordeel dezen niet, want hij is slachtoffer van een jammerlijke dwaling. Noem dat standpunt diep treurig immers, geen mensch ter wereld, geen partij, gpen richting, op welk gebied ook, is in het bezit van de waarheid maar erken dat menschen, zoolang zij op dat standpunt zich plaatsen, niet kunnen waardeeren andersdenkenden. Heb ik de waar heid, dan is elke afwijkende meening leugen en haar dienaren moet ik trachten onschadelijk te maken. Er is geen ontkomen aan. Dit moeten echter allen gaan inzien dat ieder mensch een stukje waarheid nevens veel dwaling in zich omdraagt. Het is droevig telkens te moeten ondervinden dat nog zoo velen meenen ode waarheide op eenig gebied te be zitten. Er zjjn zelfs vrijzinnigen die leeren moeten te waardeeren. Droevig voor hen zelf, want voor deze is er geen enkele reden om hun overtuigingen gedurig te herzien, ze te toetsen aan en te vergelijken met die van anderen en daardoor tot beter inzicht te geraken. Zij snijden zich den pas at om te komen tot zuivering en verheldering van denkbeelden en voorstellingen. Wie nde waarheide bezit, voor dien is niet geschreven»Zoek maar immer ernstig en volhardend opdat ge wat beters vinden moogt." Iets hoogers dan de waarheid toch is er niet. De zoodanigen moeten wel «van uit de hoogte® neer zien op hen die weten haar niet te hebben en komen er allicht toe te «vervolgen® zij het niet op de wijze van weleer. Tegenover de waarheid-bezitters voegen deernis en de hoop, dat zjj eenmaal het zoover mogen brengen dat zjj komen tot het inzicht hunner dwaling. Och, mochten ook dezen nog eens gaan vzoekmW Wie zelf «zoekt®, waardeert andersdenkenden en erkent wat er goed is in elke overtuiging, al wordt zij gekleed in een vorm die de zijne niet kan, noch mag zijn. Van allen wil hij leeren, wetend, dat in allen waarheid en on waarheid zijn dooreengemengd, in allm en in elke partij en in iedere richting. Waardeering van den andersdenkende eischt kennis van diens overtuigingen en beginselen. Zjj vordert vergelijken, onpartijdig beoordeelen. Zij kan het deel alleen wezen van hen, wien beschei denheid en nederigheid sieren. Zjj gaat uit van het verlangen om te willen zien en te erkennen wat er goeds en waars is buiten zich, waar en bjj wie het ook gevonden wordt. Zjj is voorwaarde van ontwikkeling, want zij wekt den drang van allen te willen leeren. Wie het «gegrepen® heeft, bljjft stilstaan. Wie jaagt of hj) het ook grijpen mocht, blijft streven en komt verder. t Wie leerden anderer ernstige overtuiging te waar deeren, mogen hopen dat eenmaal alle andei sdenkenden de hunne zullen eerbiedigen Er behoeft n et veel bij te komen of de conferentie te Algeoiras wordt een puzzle Eerst heette het dat Duitschland geheime bedoelingen had gebrek aan openhartigheid aan den dag legde, onmogelijke, al'hans voo" Frankrijk onaannemelijke eischen stelde en nu word het blaadje omgekeerd en wint Duitschland meer aanhangers. Opmerkelijk is in dit opzicht het artikel van do Spaansobe Correspondencia Milttare dio zegt „Frankrijk wil Spanje op militair- en handelsgebied insluiten en als natie wegcijferen. Frankrijk's wensch om alleen belast te worden met de politie-organisatie in Marokko heeft ten doel Marokko volkomen te be- heerschen, en de onaf hankelgkheid van het sjerifaat te vernietigen. „Spanje's eenige natuurlijke bondgenoot is Dui'seh- land. Het instinct wijst den volkeren vaak aan, waar het werkelijke gevaar' ligt. De schitterende ontvangst van den Duitschen keizer door de Spanjaarden in Tanger is daarvan het b wijs Frankrijk wenscht niet de civilisatie, maar de annexatie van Marokko. Duitsch- lands verlangen naar een internationaal politie-toezicht is een bewijs van achting voor de onafhankelijkheid van Marokko, en is een betere waarborg voor de hand having van het internationale evenwicht." Ook in Italië, waar nog zeer onlangs vele bladen naar de ziide van Frankrijk overhelden, schijnt een kentering gekomen te zijn. Een der gezaghebbendst bladen te Rome, 11 Popoio Romanoschaart zich onver holen aan de zijde van Duitsohland. Genoemd blad schrijft Wij erkennen de juistheid van het Duitsche stand punt dit land houdt' zich aan de grondslagen veni zijn conferentie-voorstel en meent dat de uitingen der t ran sche bladen voornamelijk dienon om den toestand ver warder en ingewikkelder te maken.' Het blad meent dat zoo de conferentie werkelijk mis lukt, de bestaande toestand moet gehandhaafd worden, zoo niet Frankrjik het ten slott - toch beter vindt de Duitsche voors ellen betreffende de politie regeling aan te nemen. Zeker zullen alle mogendheden, te Algeoiras vertegenwoordigd, gaarne bereid zijn iedere overeen komst tussihen Duitschland en Frankrijk goed te keu ren, maar het zou ons zeer verwonderen als er een middel kon gevonden worden, om de beide zoozeer met elkaar in strijd zijnde opvattingen te vereenigen.'' Misschim is het niet overbodig hier den tekst weer te geven van de onderwerpen van beraadslaging, waarover de conferentie tnsschm Duitschland en Frankrjjk besproken alleen met eenparigheid van stemmen kon beslissen, zooals die op 28 September 1905 door Rouvier en Radolin waren bepaald, Deze tekst luidt woordelgk als volgt De 'wee regeeringen zjjn het eens geworden om aan den Saltan voor te leggen het volgend ontwerp-program- tna, uitgewerkt overeenkomstig de beginselen aang momen bij de briefwisseling van 8 Jnli: I. Politie, lo. Organisatie van de politie bg wgzevan internationale overeenstemming, uitgesloten de politie der grensdistricten; 2o. reglement voor de organisatie van het toezicht en het weren van smokkelhandel in wapens; wat betreft de grensdistricten zal de toepassing van dit reglement een zaak zjjn, uitsluitend tnsschen Frankrijk en Marokko te regelen. II Financieele hervorming. Finanoieele hnlp aan den Makhzen verleend, door de stichting van eene staatsbank met privilegie van uitgifte van bankpapier, welke bank z'ch zal belasten met de schatkist-operatiën en tnssohen- persoon zal zjjn bjj de aanmunting, waarvan de winst aan den Makhzen zal toebehooren. De staatsbank zal den munttoestand gezond maken. De credieten welke aan den Makhzen zullen worden verleend, zullen gebruikt worden voor de uitrusting en bezoldiging der politie corpsen en voor spoedeischende openbare werken, bepaal- d-ljjk verbetering der havens en van bare inrichting. III. Onderzoek tot vermeerdering der opbrengsten en cheppirg van nienwe inkomsten. IV. Verplichting voor den Makhzen geen tak van openbaren dienst ten bate van particuliere belangen af te staan. Aanvaarding van het beginsel van insch'jjving zonder te letten op de nationaliteit voor de opetbare werken.® Bjj di' programma was gevoegd eene gemeenschappe lijke nota der beide regeeringen, waarin het programma in het kort wordt opgenoemd, en o. a. wordt gezegd Wat betreft de grensdistricten is door een bgzonder voorbehoud, opgenomen in het ontwerp-programma, over eengekomen dat de vragen betreffende de politie aldaar in het vervolg onmiddellfk en uitsluitend tnsschen Frankrjjk en den Sultan geregeld zulleD bljjven en buiten het programma vallen. In diezelfde districten zal de toe passing van het reglement op den smokkelhandel in wapens, eene zaak bljjven oitslnitend tnsschen Frankrjjk en Marokko. »Wat betref de keningen en de havens is de volgende regeling aangenomenDoor zjjn fioancieelen toestand hiertoe gedrongen heeft de Makhzen z.ch gewend tot eene tnsschen persoon, een vreemdeling, wonende in Marokko, die zich tot een groep Duitsche banken heeft gericht om voor korten tjjd een voorschot te verkrjjgei terng te betalen uit eene aanstaande leening de Marok- kaansche regeering gaf daarbjj als onderpand hare onroerende bezittingen in verschillende kuststeden. Tns schen de groep van de Dnitsohe banken en een consortium van Fransche banken is eene overeenstemming tot stand gekomen, ten doel hebbende deel te nemen in deze operatie, welke haar karakter heeft behouden van voor- sohot op korten tjjd met bgzonder orsderpand, terug te geven nit de aanstaande leening of door de s'aatsbank, welker stichting op het programma der Conferentie vcorkomt. De operatie aat de vraag in het midden omtrent het recht van voorkeur van het Fransche consortium. 1 et netelige punt is dns de organisatie van de politie, waarmede niet l edi eld wordt een gewoon, meer of minder groot oorps politieagenten, maar een vijj talrjjk leger, dat de bmnenlandsche rust in Marakko zal moeten handhaven, tzoodat de mogendheid, die met deie taak belast '.al worden, een overwegenden invloed z-l verkrjj cc n, pd ook den Saltan zoo wat in haar macht krjjgt. Das ist des Pudels Kern. Van de werkzaamheid der gedelegeerde- in de laatste dagen verneemt men weinig. Toch ie'». Zjj hebben per gisteren vacantie gebonden en een bal bggewoond Zjj hebben gedanst. Op een volkaan Dat zal de toekomst le-ren. De Daily Telegraph verneemt nit Algeoiras De ver- tegenwoo dtger van de Vereenigde Staten zon het beter vinden, bet congres zoo spoedig mogeljjk te eind gen, zoodra big kt dat er in de hoofdzaken geen overeenstem ming is te krjjgen. Dat schjjnt vijjwel de algemeens meaning. Zroals wg reeds eerder mededeelden is door de meer derheid der Europeesehe gezanten te Peking afwjjzend besloten op Duitsohlands voorstel tot terngtrekker der Europeesehe troepen n i t C h i n a. Eene internationale bezetting van Peking en Tientsin werd, met het oog op den oproerigen toestand, nog altgi noodzakeljjk geoordeeld. En daarin kon men wel goljjk hebben 1 De heer Sohwerin, vice-President van de Paciftc Mail Steamship-Company, althans verklaarde óók den toestand in China donker in te zien ondanks d« jongs e gerust stellende verzekeringen der Chineesche Regeering. In een onderhond met een persman heeft hg onlangs gezegd »Ik zon geen ent geven voor het leven van een blan ken zendel ng in China, aanstaanden zomer. Het b ycot- ten van de Amerikanen en hnnne waren, zal men zien, s slechts een begin van nienwe Chineesche gewe.dadig heden tegen de Enropeanen." Conger, de vroegere Amerikaansche gezant te Peking, is ook van meening dat er ernstige onlusten broeien. Conger raadt aan, een vlootbetooging te honden om de Chineizen vrees in te boezemen. Volgen» telegrammen nit Tokio sporen de voornaamste Japsnsohe bladen Amerika ook aan om kraohtig tegen China op te treden, teneinde een ramp te voorkomen. Da Asahi werpt het den kb eld op, dat Japan tnsschen China en de Vereenigde Staten benrddelend optreedt. Da Times verneemt nit Washington, dat do Ameri kaansche ïegeering voortdurend troepen r-aar de Filippjjnen zendt, of-ohoon de Senaat de kredieten, die minister Taft daarvoor aangevraagd had, nog niet aangenomen heeft. De Standard verneemt uit SjanghaiDe Chineezen hebben weer esn zendingspost aangevallen, ditmaal te Ngomgking in de provincie Ngangwei, gelukkig zonder dat er levens verloren gingen. Te Sjanghai vormen zich een paar nienwe korpsen vrijwilligers, terwgl de gemeen teraad een versterking van de politie met 500 Sikhs wen schel jjk acht. De begrafenis van koning Ohristiaan. Gisteren voormiddag had de plechtige overbrenging plaats van het stoffelgk overschot van koning Ohristiaan van de slotkerk naar het station. Na een kerkeljjken dienst werd de kist door officieren nit de kerk gedragen, onder kanongebulder en klokgelui. De straten waren dicht bezet met menschen. V«reeni- ginoen vormden de »haie« langs de straten. Overal heersohte de grootste kalmte en orde. De menigte ontblootte eerbiedig het hoofd bjj het voor- bjjtrekken van den lijkstoet. Om 1 nnr kwam de stoet aan het station. Nadat de kist in den wagen was gebracht, vertrok de trein naar Roskilde, waar bg ten 3 nnr aan kwam, het stoffelgk oversohot van den overleden vorst werd met groote plechtigheid naar de Domkerk gebracht. Te half vier kwam de ljjkstoet aan de Domkerk aan; de kist werd door rffieieren naar de kerk gedragen. Daarop had de rouwplechtigheid plaats, na afloop waar van de vorsteljjkn personen naar Kopenhagen terogkeerden. De »R e i s e - K a i s e r" opreis. De derde afdeeling torpedobooten heeft last gekregen, den Keizer naar Ko- ponhagen te vergezellen. Deze vaartuisren zjjn van het nienwste en grootste model. De afdeeling wacht do rest van de vloot met den Keizer aan boord in de Bolt op. De Keizer is gisterenavond tegen tien nar aan boord van bet linieschip Prenssen van Kiel nit in zeo gestoken. Aardbevingen en nog wat. Omtrent een plaats gehad hebbende ramp in Zaid-Amerika wordt bericht dat naar men meent al de plaatsen tnssch°n Tnmaoo en Baenaventora aan de Colombiaan sche kust door vloedgolven verwoest zjjn, w-lke op de aardbeving van 31 Januari 1.1. volgden. Op verschillende plaatsen ver dwenen kleine gebouwen in groote scheuren van den grond. Te E-meralda, waar 25 afzonderlrke schokken werden gevoeld, stortte het gouvernementsgebouw in. Het, dorp Pirquagi liep onder en vele inwoners ver- dronken. Te Tnmaoo, waar men 18 to^okken telde, waren 90 lyken aangespoeld. Gnaoada verdween onder de golven en daar verdronken 200 menschen. Geljjk lot onderging de kleine havenplaats Boe* Grande. Tegelijker tjjd had eene nitbarsting plaats van den vulkaan Bumbal. Een sohilderg gestolen. Te Talant bjj Dyon is nit de keik eene schilderij gestolen, door hertog Jan zonder Vrees van BourgondiB haar geschonken en copie van eene aan den evangelist Lnkas toegesobrevene, voor stellende de maagd Maria met het kind, thans in de Pieter- en Paulnskerk te Moskon. Speelzucht. Op de nog niet vergeten processen uitgelokt door de speelzucht van sommige Dnitsohe offi cieren, volgt nn een gelijksoortige treurige aanklacht betreffende minderen. Van bet Keizerin-Angusta-regiment, behoorende tot de garde, zgn op één na alle onder officieren van een compagnie overgeplaatst wegens hazard spel. Een hunner is in hechtenis genomen, omdat hjj om zgn speebohnlden te betalen, 6000 mark zou hebben verduisterd. Op grond van zjji mededeelingen betrapte een kapitein bjjna alle overige onderofficieren in een speelhuis. Volgens het tBerl. T.» vermoedt men, dat ook bjj andere garde-regimenten znlke feiten zjjn voor gekomen, en is daarover een onderzoek in gang. Een slecht honorarium. Een vleescbhouwar te Berljjn had ten gevolge van een kwetsnar aan zgn band bloedvergiftiging gekregen. Hg ging naar een dokter die een jaap in de hand gaf, maar de hand bleef daarra stnf. De patiönt diende tn een eisch tot schadevergoeding tegen den dokter in en heeft in alle instanties geljjk gekregen. De rechters vonden dat de dokter met met de vereisohte zorg te werk was gegaan en bjj de operatie een font had begaan. Merkwaardig was de verdediging van den dokter tegen zjjne aansprakelijkheid*an°eer iemand, zei hjj, naar een gewoon doktor gaat die hem niet veel berekent, kan bjj ook met vei langen dat bjj even zorgvuldig als door een hoog betaald vakarts wordt behandeld. Sneeuw. Zware sneeawsto- men hebben deze week in Frankijjk, in 't bgzonder tn St. Etienne en omstreken, gewoed. Een trein, die te 4 nnr 's namiddags in de nabnrige bergstreek, aan de helling van den MontPilat, was vertrokken, is ingesneeuwd, zoodat de reizigers in de wagons hebben moeten overnachten en eerst den volgen den ochtend verder konden sporen, nadat deanemwwas opgeruimd. Geen aangename honey-moon. Te Parjjs is eergisteren een hnweljjk gezloten tnsschen twee ge vangenen. D* man en de vrouw zitten niet in dezelfde geaDgenis. Elk van twee iB gisteren naar de mairie van het 10de arrondissement gebracht, en toen het hnweljjk voltrokken was werd elk naar zjjn eigen gevangenis teruggebracht. Agenten van den veiligheidsdienst traden als setnigen op. Naar »Het Vod c verneem', is bjj het Departement van Landbonw, Handel en Njjverheid in voorstudie een wetsontwerp ter voorkoming van zeerampen. Het moet thans zeker zgn dat de heer De Bosch Kemper, secretaris-generaal van Waterstaat, Handel en Njjverheid, in het najaar zjjn ambt zal neerleggen. Naar de Volkfbanier mededeelt, zal mr. P. J. Troelstra, nn bjj de betrekking van wjjlen zjjn vader heeft over genomen bedanken als Voorzitter van de 8oo.-D}ni. Kamerfractie. De Directeur-Generaal van den Landbouw verzond weer aan alle buitenlandaohe belanghebbenden een Ijjst van alle Nederlandsche boterfabrieken, die onder rjjks- conti Ale staan. De afdeeling Haarlem van de Sociaal Democratisohe Arbeiderspartij heeft beslo'en een onderzoek in te stellen naar de tegen het lid F. W. N. Hngenholtz aldaar ge richte beschuldigingen. Voor de Haagsche betooging ten gnnste vr.n afschaffing van de 8e herhalingsoefening zenden bgut al de Neder landsche BestnnrdersboDden afgevaardigden en verder zullen tal'jjke organisaties vertegenwoordigd zjjn, ook nit het Noorden. De Haagsche B-s'.nurdersbond deed een oproep om in maBsa naar de betoogine t« gaan. Sprekers zjjn de beeren A. Roodbugzen, mr. P. J. Trcel- stra en K. Ter Laan, allen leden der Tweede Kamer. De meeting heeft Zondag plaats van 1—3 nnr in 't Gebouw Concordia te 's-Gravenhage. Wettelijke regeling der zlekterernekerlng. De Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst zal een buitengewone algemeene vergadering honden op Zondag 25 Maart 1906 te 1 uur, te Utrecht, tor bespreking van wetteljjke regeling der ziekteverzekering. (Z. v. O.) 'Vervroegde Winkelsluiting. De raadsleden Stoop, De Kanter, Romjjn, Van Schelt en Smits, tc Dordrecht, hobben in de laatste raadszitting een voorstel ingediend in zake vervroegde winkelsluiting. Dit voorstel i» th*ns verschenen met ren uitvoerige toe- liohti g van den eerst-ondorgeteekende. Dr. S oop vestigt de aandacht op de conclusies der Amsterdamsche raadscommissie over dit onderwerp en op het besluit van het handeldrjjvende middenstands- congres, in 1903 te Rotterdam gehouden, en op de po gingen in Dordrecht, waar alleen nog de boekhandelaren een 9 uur-sluiting handhaven en waar het vorig jaar een actie der kappersbedienden Btrandda door den onwil van zeer enkele patroons. Een persoonljjk onderzoek bg verschillende winkeliers heeft ten lotte dr. Stoop overtuigd, dat er onder hen slechts één bepaalde tegenstander was. Alle anderen achtten een zoodanige verordening een weldaad voor den winkelstand Om al de opgenoemde redenen stellen genoemde raadsl-den voor B en W. nit te noodigen een commissie te benoemen, ten einde een grondig, volledig onderzoek in te Btellen, alvorens over te gaan tot het vaststellen eener verordening. den nchryven van den Minister van Landbouw. De minister van Landbonw heeft tot de Kamers van Koophandel en Fabrieken het volgende scbrjj«en gericht Met belangstelling heb ik kennis g«nomen van een bericht in de dagoladen, volgens hetwelk de Nederland sche Kamer van Koophandel te Londen tot de Kamers van Koophandel en Fabrieken in Nederland het verzoek beeft gerioht, haar eene volledige ljjst toe te zenden van de namen van handelaren en fabrikanten in hare res sorten. Aan de commissie van de handelspolitiek is door mg opgedragen, nu eene algemeene bedrjjfsjtelling wel niet spoedig zal plaats hebben, nit de aanwezige administra tieve gegeven» een overzicht van de Nederlandsche njjverheid samen te stellen, waardoor althans voorloopig eenigszins kan worden voorzien in de behoefte aan beter inzicht in den omvang en de verspre ding dier njjverheid. Met het oog hierop zal ik gaarne van de door nwe Kamer aan de Nederlandsche Kimer van Koophandel te Londen verstrekte of te verstrekken opgaven afschrift ontvangen. IJlt lehsies wordt ons geschreven Aan alle neringdoenden in onze gemeente zond da Winkeliersvereniging alhier eene vragenlgst betreffende i Zondagsrust en vervroegde winkelsluiting. Volgens barn statuten behoort de bevordering van die twee zaken tol haren werkkring, reden waarom zjj in dezen gaarne de I meening van alle neringdoenden wenscht te kennen. Uit de gegeven antwoorden zal een rapport worden samen gesteld. „Denk en Hoe" te Molhorn. Den laatsten tjjd hebben er te Kolhorn velen hnn lid maatschap van de vereeniging „Denk en Doe» opgezegd. Aanleiding hiertoe ii vooral het bemoei-allen in allerlei

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1