No. 13 Honderd en achtste jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR .ALKMAAR EN OMSTREKEN. DINSDAG 20 FEBRUARI. B ÜITE NL AN D^ BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Kijk f I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. TelefoonBOMmer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. By groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij vjh. HEKMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Algemeen Overzicht. Gemengde Mededeelingen. Uit de Pers. COURANT. HOOFUMLiJKEl 09SLAU. BURGEMEESTER on WETHOUDERS der gemeente Alkmaar brengen ter algemeene ken dis dat het tweede suppletoir kohier van den boofdeiyken omslag dienst 1905, den 7 Februari 1906, door den Gemeente raad vastgesteld en bjj beslnit van den 14en Februari d.a.v. dcor de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland goedgekeurd, op beden aan den gemeente-ontvanger ter invordering is uitgereikt, terwjjl een afschrift daarvan gedarende 5 maanden ter gemeente-secretarie voor een ieder ter inzage is nedergelegd. Bezwaren tegen de aanslagen kannen op ongezegeld papier by den Gemeenteraad ingediend worden binnen drie maanden, na den dag der uitreiking van de aanslag biljetten. Burgemeester en Wethouders voornoemd Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 19 Febr. 1906. DONATHSecretaris. Gisteren deelden wjj in onze «Laatste Berichten» een paar telegrammen nit A 1 g e c i r a s mede, die een op lossing schenen te bevatten van de brandende kwestie der politie-regeling in Marokko. Duitschland zon name- ljjk hebben voorgesteld de politie te laten in handen van den Saltan, die de vreemde officieren, met de organisatie er van belast, zou laten kiezen door het corps diplomatique te Tauger. Een hoofdofficier van een neutrale mogend heid zou als bemiddelaar dienen bjj het toezicht. Het antwoord van Frankrjjk, dat Zaterdagavond gegeven werd, stemt in met het voorstel om den Sultan de politie in handen te geven, onder voorwaarde en hier schnilt een addertje onder 't gras dat de officieren, met de organisatie belast, Fransehen en Spanjaarden zullen zjjn. Het antwoord voegt erbjjdat Fra krgk niet weigert later de regeling van bet toezicht te bespreken, wanneer Duitschland het beginsel aanneemt dat de offi cieren belast met de organisatie der politie, Franscben en Spanjaarden zullen zjjn. Als Duitschland hierop ingaat, dan zou bet grootste struikelblok uit den weg zjjn geruimd; maar dan is, dnnkt ons, ook de vraag gerechtvaardigd, of het wel de moeite waard was, om voor zulk een eenvoudige men zon bjjna zeggen voor de hand liggende oplossing, zooveei stof te doen opdwarrelen"? Wjj twjjfelen er evenwel aan of alles wel zoo grif zal worden aangenomen, wat Frankrjjk voorstelt. Er ligt zeker in dat voorstel een kleine tegemoetkoming, in zoo verre, nameljjk, dat Frankrjjk heeft afgezien van een «generaal mandaat», maar zal Duitschland zoo ohne Weiteree afzien van eiken invloed in Marokko Tenzjj, misschien, dat het hoopt langs een omweggetje, d.w.z. door Spanje, toch nog een stem in 't kapittel te verkrjjgen. Ofschoon de indruk, dien het voorstel van Frankrjjk heeft gemaakt, over het algemeen een gunstige was, schjjnt het bjj de diplomaten te Aigeciras toch nog niet vast te staan, dat een entente finale zal bereikt worden, althans verneemt de Daily Mail, dat congresleden, die men gepolst had, zich weinig gunstig uitlaten. Het eenige wat zjj positiefs wisten te zeggen, waf, dat de stand van zaken niet zoo slecht was, als werd voorge steld, maar dat geen mgewjjde een gnns'igen afloop van de conferentie verwacht. En daarmee komen we weer terng op het punt van nitgang en bljjven wjj in een vioieusen cirkel rondloopen. Er is nog iets. Den Saltan van Marokko scbjjnt men heelemaal over het hoofd te zien, wasiscbjjnljjk meenende dat naar het goedvinden van dozen niet behoeft gevraagd te worden, daar hjj zich slechts heeft neer te leggen bij hetgeen de Mogendheden voor hem en zjjn rijk znllen beslissen, n deze meeniug zouden zjj zich toch wel eens kunnen vergissen. De correspondent van de Daily Telegraph te Algecirus seint althans dat de Marokkaansche gedelegeerden stug en onverzoenljjk bljjven en nog altijd verklaren dat de Sultan alle inmenging van Europa in het bestuur van Marokko zal weigeren. Een zeer begrjjpeljjke taktiek. Waar nog zoo weinig overeenstemming onder de Europeesche diplomaien bestaat, zal de Sultan wel zorgen de kansen op een schikking zoo twjjfelachtig mogeljjk te maken. In de Fransche pers vinden wjj weinig gewag gemaakt van het gisteren door ons medegedeelde geval van den Fransehen kruiser Lalandemaar zeer slecht te spreken zjjn de Dnitsche bladen o er de gebeurtenissen van Mar Ohioa. 1 et optreden van do L-lande, die den Marok- kaanschen kruiser Turki bedreigde, toen deze de smok- keWjj van de Zenith wilde beletten, wordt door de Vossi Ztg genoemd een «openljjk partjjkiezen der Fransche iegeering voor bet Fransche avontuur, dat volkomen in strjjd was met het volkenrecht, en met het rechtmatige gezag van den Saltan. Llot is duideljjk, dat de Iranschen en Boe Haorara handelen naar een gemeenschappeljjk plan en dat de Republiek zich in 't minBt niet bekommert om Spanje's belangen, ondanks de overeenkomsten met dit koninkrjjk aangegaan*. Het is dan ook niet te verwonderen, dat een ernstig onderbond over deze gebeurtenis plaats had tussohen den Spaansohen minister-president en den FraDschen gezant te Madrid, en dat de Spaansche kruiser Rio de la Plata onmiddelljjk last kreeg naar Melila te vertrekken, en daar een station voor draadlooze telegraphie op te richten. Tnsschen den R u s s i s o h e n.Minister-President Witte en den Minister van Binnenlandsche Zaken Darnovo moeten weder hooggaande Woorden zjjn gewisseld, wegens de door Witte gedane ontdekking dat zjjn ambtgenoot de band had in een door de geheime politie gereed gemaakt manifest, waarin opnieuw tot verzet en Joden-moord werd aange poord. De correspondent, van the Times zegt voor de waarheid te knunen instaan. Witte ging terstond met het stak naar den Keizer, maar vond maar weinig mede verontwaardiging. Toch heeten Kabinets-wjjzigingen aanstaande. De ontbinding der Grieksohe Kamer, die wjj gisteren vermeldden, werd vooral noodzakelijk gemaakt ooor Officieren Kamerleden, die men uit de Kamer wilde hebben. Het, ontwerp-Theotokis beoogde wel niet ze reohtstreeks nit de Kamer te verwjjderen en kon dit ook niet doen. omdat bij de Grondwet den officieren 't bezit van h«t sctieve kiesrecht wordt gewaarborgd. Maar het ministerie wil de i fficieren nit de Kamer weren, door te laten besluiten, dat de jaren als Kamerlid doorgebracht niet znllen gelden als dienstjaren van den officier, zoodat ze voor zjjn bevordering en pensionneering niet zullen meetellen. Op die wjjze meent het Kabinet toch zjjn doel te znllen bereiken. Inmiddels is het ontwerp tengevolge van een verwoede dwarsdrijverij der oppositie onder Rhallis, versterkt door de officieren, voorloopig van de baan gesohoven. Te Athene loopt een gerncht maar het vereisoht nog bevestiging dat Koning George van Griekenland, onmiddelljjk na de aanstaande Olympische spelen, afstand van den troon zou willsn doen ten behoeve van zjjn ondsten zoon, Prins Oonstantjjn. Hertog van Sparta, die als KroonprinB den titel van Diadochos voert. Heden zjjn door Koning Ednard van Enge land de zittingen van het nienwe Parlement met een troonrede geopend. Na korte toespelingen op den dood des Koning8 van Denemarken, het bezoek der Prinsen van Wales met zjjne gemalin aan Indië en dat des Konings van Griekenland te London, verklaart de troonrede, dat de 'betrekkingen met bet bnitenland vrieud-ohappeljjk bljjven. Z.M verheugt er zich in, dat de oorlog tnsschen Rusland en Japan met een eervollen vrede geëindigd is en maakt melding van 't verdrag met Japan, waarbjj dat van 1902 verlengd en uitgebreid werd. Z. M. spreekt voorts de hoop nit dat de conferentie te Algeciras bevorderljjk mogen zün aan de handhaving van den vrede onder alle volken. Vervolgens maakt Z.M, gewag van de troonsbestjjging van Koning Hakon van Noorwegen en zjjne gemalin ('s Koningsdochter Maud) en van de hervormingen op Gretz en in Macedonië. Eene nienwe constitutie voor Transvaal zal met zooveel spoed worden opgemaakt als met behoorlijke zorg en overleg vereenigbaar is. De in Jali verwachte verkiezing van het eerste Wetgeve* d Lichaam moet daarom worden uitgesteld. Men meent echter dat deze nienwe vertraging niet langer dan weinige maanden zal behoeven te doren. Inmiddels bljjtt de schorsing van den toevoer van Cbi- neesohe koelies van kracht. Voor de Oranje-rivi- rkolonie zal eene verantwoordelijke Regeeri-g worden ontworpen. Voorts wordt in de rede opgemerkt dat de nit-en invoer eene gestad'ge versnellende toeneming vertoont, teeken van een toestand van gezonden vooruitgang. Een ontwerp zal worden ingediend ter verbetering van 't bestuur van Ierland, het Iersche volk aandeel gevonde aan 't beleid der Iersohe zaken, alsook verschillende voorstellen van maatechappeljjken aard tot verbetering van 't lot der werkende standen in Brittannië. De ontbinding van den Hongaarsche Rjjks- dag heeft een kalmer verloop gehad dan te voorzien was. Een protest tegen de ontbinding en tegen de on wettige benoeming, van generaal Nyiri tot Koninkljjk commissaris was al wat de oppositie deed. Daarnn werd de Kamer tot Woensdag verdaagd. Een sterke politie- en militaire macht was reeds des morgens vrieg voor het parlementsgebouw opgesteld. Het hoofd der politie verscheen te half tien in de Kamer en weigerde de politie uit de zaal te verwjjderen, zooals de V ce-president eisohte. Na de sluiting van de zitting der Kamer van afge vaardigden begaf kolonel Fabrici, de plaatsvervangende Koninklijke Commissaris zich naar de zittingzaal en las van de tribune van den president den eigeuhandigen brief van den Koning voor waarin de ontbinding werd uitgesproken. Geen enkele afgevaardigde was tegenwoordig. In een buitengewoon nummer van het Staatsblad wordt de brief van den Keizer openbaar gemaakt, be treffende de bjjeemoeping van de Kamer en de opdracht aan generaal Njjiri om het parlement te ontbinden. De Koning behondt zich het recht voor zoo spoedig moge ljjk een nieuw parlement bijeen te roepen. P. S. De laatste telegrammen molden, dat de Daitsohe R-geering het voorstel van Frankrjjk betreffende de politie regeling in Marokko heelt van de hand gewezen. Juist wat wjj als onze meaning te kennen gaven. De Muiters van de «Knjas P o t e m k i n". De krjjgsraad ta Sobastopol is gisteren gereed gekomen met bet proces tegen een aantal mniters van het pant serschip Knjas Potemkin. Drie matrozen werden ver oordeeld tot den dood aan de galg, deze straf werd echter verzacht tot 15 jaar dwangarbeidde overigen werden veroordeeld drie matrozen resp. tot dwangarbeid van 7, 12, 20 jaren, negen matrozen tot twee jaar dwang arbeid en drie en twintig tot ééo jaar dwangarbeid. Voorts werden veroordeeld een offic er van gezondheid, een onderofficier en een vaandrig tot ontslag nit den dienst, de beide eersten met verlies van hun rang, de laatste zonder dat verlies. Een ingenieur werd veroordeeld tot ontslag nit den dieoBt, bjj wjjze van disciplinairen maatregel. Een onderofficier en 24 matrozen werden vrijgesproken. Deze week zal, naar Renter uit Odessa seint, stellig begin worden gemaakt met het strafgeding tegen den luitenant Schmidt, den aanvoerder in de groote mniterjj van November 1905 te Sebastopol. Op bevel van den admiraal Tsjoeo^nin, commandant der vloot van do Zwarte Zee, verbood de krjjgsraad de verdediging, ge tuigen voor te brengen, die ten gnnsts van beklaagde zonden spreken. De krjjgsraad zal alleen bezwarende getuigen toelaten en heeft bjj voorbaat laten bekend maken dat er geen beroep zal worden toegestaan, indien beklaagde ter dood zal worden veroordeeld. Het vonnis behoeft alleen de bekrachtiging des admiraals en zal dan onmiddellijk voltrokken worden. In deze omstandigheden hebben beklaagdes verdedigers geweigerd, eenig deel aan de verhandelingen te nemen. Zjj noemen de aangenomen procedure eon gerechteljjken moord met voorbedachten rade, geloovende, dat de onlangs gepleegde aanslag op den admiraal Tsjoechnin niet vreemd is aan de onrechtvaardige behandeling van beklaagde en dat bjj els offer daarvoor vallen moet. Het bericht o ndigt met de mededeeling, dat lnitenant Schmidt, na drie dagen achtereen alle voedsel geweigerd te hebben, krankzinnig is geworden. De Britsche Werkmanspartjj heeft Vrjjdag in de «Queen's Hall'' te Londen met eene groote bjjeen- komst hare zegepralen bjj de verkiezingen voor 't Lager huis gevierd, waarbjj ook de te voet nit Liverpool over gekomen wnrkloozen tegenwoordig waren. De afgevaardigde Keir Hardie, wien eene ovatie ge bracht werd, verklaarde dat «de rens eindeljjk nit zjjn slaap ontwaakt was" en de werkman voortaan in de politiek eene overwegende rol zon spelen. Alle samen werking met de voorstanders van tarielhervorming ver wierp hjj en voorspelde, dat in de toekomst die Werk manspartjj meer en meer den kant van 't socialisme zon nitgaan. Dezer dagen hadden de ministers Campbell Bannerman en Asqaith te kennen gegoven, dat invoering van een pensioenstelsel voor werklieden, zooals b.v. in Dni'schland, voorshands bjj gebrek aan geld onmogeljjk was. Hierover spraken zouwel de beer Hardie als andere redenaars on verholen hnn misnoegen nit. Verder drongen zjj aan op ónvo-wjjlde indiening van een wet ten bate van 't ver strekken van voedsel aan kinderen op de lagere scholei. Zal het helpen? Ds Belgische Regeering heeft eene belooning van 20,000 francs uitgeloofd voor dengene, die aanwjjzingen omtrent den pleger van den moord der «Zwalnwenstraat" weet te geven, welke tot gevangen neming van dien misdadiger leiden. Tot dusverre werd in België nog maar tweemaal znlk eene belooning nitge'oofd. De eerste maal was in de zaak Waelschaert, een dergeljjke misdaad als die waarvan men na den dader zoekt en die belooning heeft niemand verdiend. Da tweede maal was in het geval van den moord in de Wet-straat en toen bracht de nitgelootde belooning dr Lavieé tot het geven van de aanwijzingen, welke tot inhechtenisneming van Léon Peltzer leidden. Groote Brand. Zandagavond barstte er in de wapen fabriek te Herstal (België) een hevige brand uit. De brandweer was snel ter plaatse, het moeht haar echter niet gelukken den brand te stuiten, ze kon niet anders doen dan verhoeden, dat het vuur ook de belendende gebonwen aantastte. Driehonderd arbeiders zjjn door deze ramp werkloos geworden. De Simplon-tnnnelisnu kant en klaar. Vrjj- dag is de tweede gewone trein door do tunnel gereden. De Italiaansche consul te Brigg, verscheidene dames en Zwitsersche ingenieurs hadden er plaats in genomen. De tunnel zal den 25sten en 26*ten dezer opgeleverd worden. In het Duitsche leger. De krjjgsraad te Lübeck heeft den soldaat Gloy, die onlangs bjj bet exeroeeren een lnitenant met den kolf van zjjn geweer neervelde en hem het gelaat sohond, veroordeeld tot zeven jaren en negen maanden gevangenisstraf. De onderofficier, die bg de exercitie tegenwoordig was, kreeg 38 dagen provoost. Hjj won niet gekust worden. Op het perron van bet spoorwegstation te Bodenbach, in Bobeme, gaf onlangs een 18-jarige kellnerin nit Dresden in een over moedige bni een vreemden heer, dien zjj tegenkwam, een kas, en inplaats van in zjjn schik te wezen met dat onverwacht geschenk, liet de prentscho man in anderen zin een Jozef de Tweede dan de historische 1 het meisje door de politie oppakken. De kellnerin stond na terecht wegens dat misdrjjf en de strenge rechter veroordeelde haar tot 14 dagen ge vangenisstraf, verzwaard met vier vastendagen. Een moderne mnmmie. Op het Anhalter station, waarover het reuscbachtige verkeer naar het Zuiden (Ojstenrjjk, Zwitserland, Italië) loopt, is naar do Berljjnsche bladen melden, in het closet van een personen wagen 3e klasse het ljjk ontdekt van een herbergier nit Leipzig, die zich opgehangen beeft. Dit ljjk moet ge darende vjjf weken boen en weer gereden hebben, daar volgens een bjj den zelfmoordenaar gevonden brief, deze op 8 Januari zich van het leven heeft beroofd. Het lijk was reeds ah een mammie verdroogd zonder dat het personeel, met het schoonmaken belast, het gevonden heeft. Deze nalatigheid is schandeljjk, daar evengoed op een spoorwegcloset een plotseling ziek geworden reiziger zonder bnlp zou kunnen versmaohten. Die kwam er slecht af. Te Parjjs werd een 19-jarige actrice, Mile Bonpère, 's avonds laat op weg naar huis door een paar mannen gevolgd, die haar op onbatameljjke wjjze toespraken. Zjj antwoordde niet en stapte sneller voort maar daar vatte een der mannen haar om haar middel. Verschrikt en angstig greep toen het meisje een hoede- speld en verdedigde zich daarmee tegen den aanrander, die haar eensklaps losliet met een luiden schreeuw. Zjj had hem met de speld het rechteroog uitgestoken. De gewonde, een 22-jarig drukkersgezel, werd door politie naar het gasthuis gebracht. De GeMeente-financlëo. De heer Dojes heeft in de Eerste Kamer geklaagd over het feit dat steeds meer achternagaat het stelsel waarbjj de bedrjjven worden geëxploiteerd door de eige naren, meer en meer wordt de pachter de exploitant. D* oorzaak hiervan lag volgens den heer Dojes in de in 1897 in de Gemeentewet gebrachte b-paling over het betrekken van forensen in de plaatsnljjke directe belas ting. Daar deze bepaling, zei de beer Dojes, verkeerd wordt toegepast, loopt de eigen exploitatie in het la d- bonwbedrjjf steeds meer spaak. De Prov. Oron. Ct., het door den beer Dojes gezegde besprekende stelt de vraag of het noodig is dat met verbetering op dit pont ge wacht wordt tot de Staats-commiss'e voor de Gimeente- fieanciëa gereed is met haren arbeid. Z >n het niet anders kannen gaan vraagt het blad, en vervolgt dan Man is bjj ons na eenmaal zóó bang voor kleine wets-wjjzigingen van welke'de toepassing de noodzake lijkheid aantoont dit bleek in de Eerste Kamer nog weder bjj do behandeling van de plaagzi-ke oterjj- wet in verband met de conversie der Brnsselsctae loten dat het wel niets baten zal er op aan te dringen dat, in afwachting van de groote wjjziging in de wetteljjke bepalingen over het plaatseljjk belas tingstelsel, vracht van bet work der Staatscommissie, voorloopig artikel 245 der Gemoentewet onder handen wordt genomen. De Min ster heeft bij voorbaat gezegd dat hjj daarin geen trek heeft. Maar waarom dan althans niet don weg gevolgd dien de Minister bjj de woningwet is gegaan Waarom niet aan de Ged. Staten der provinciën enne aanschrijving geri jht, waar in de Minister de in zoo verschillenden zin toegepaste bepaling scherp en helder verklaart en op hare een vormige toepassing aandringt Zekerdat zal ten hoogste een halve maatregel zjjn, want dergeljjte aan- schrjjving bindt niet. Maar dit halve ei is tooh nog beter dan de ledige dop waarmede men anders bljjft zitten in al de jaren die bet nog moet Jaren «óór de voorstellen der Staatscommissie in wetten ga omgezet. De klacht van den beer Dojes heeft ook Dog deze verdienste dat zjj de nrgentie van de herziening der wetteljjke regeling van het plaatselijk belast ngstelsel nog eens scherp in het licht heeft gesteld. Alweder terecht heeft de Groniogsche afgevaardigde bjj voorbaat er tegen gewaarsobnwd, da ar bjj weinig notitie te nemen van «de arme plattelandsgemeenten," in menige waar van de nood veel hooger nog is gestegen dan in de groote steden in menige waarvan het percentage voor den hoofdeljjken omslag van betrekkeljjx lage iukomens hooger is dan van betrekkeljjk hooge in de steden. Waarljjk het vraagstuk der gemeentefiaanc ën g ijpt, in alle onderdeelen van de volkswelvaart zóó machtig in dat, terwjjl de wetgever zich heelt te haasten tot oplossing van deze puzzle te geraken, de Regeering alles wat in hare macht staat heeft te doen om binnen de grenzen dor geldende wet de bezwaren te temperen. De Kapitalisten en de Sociaal Democratie. Het Volk schreef dezer dagen Er zjjn na eenmaal in onze partjj een aantal mannen en vrouwe»die niet tot de loonarbeiders in engeren zin behooren. Sommigen van hen bescbikken over meer of minder rnime inkomsten, nit kapitalistische onder nemingen, waarbjj zjj direct of indireot betrokken zjjn. Maar pleit dit tegen het socialisme De clericale, liberale of anarchistische debater, di met znlke dingen komt aandragen, doet eene poging tot misleidirg van bet publiek, dat hem boort. Hierop wordt de aandacht gevestigd door den corres pondent te Amsterdam van de N. Rott. Ct. die o.a. zegt Wjj zjjn zoo vrjj den schr ver er op te wjjzen, dat hjj de zaak niet precies juist voorstelt. De waarheid is, dat de sociaal-democraten zeiven, onwillekeurig, hunne kapitalistische voormannen in opspraak brengen, omdat zjj met hun kapitalisme verleer* n zitte-, Dr. Jan van den Brink, de Breda'eche priester-sooiaal-demooraat, is nog maar kort in de partjj. Vandaar dat bjj niet wetende, wat immers reeds vroeger geconstateerd werd opschrikte, toen hem te Hilversum voor de voeten we d geworpen dat Van Kol mjjnaandeelen bezit. Hem, die volgens de leer der sociaal-democratie het kapitaal heeft leeren ve foeien als het bloedgeld van den ai beider, als den vloek der hedendaagsche maat schappij den kapitalist beeft hooren brandmerken als den parasiet, die zich vastzuigt op het blanke ljjf van den arbeider, hem moet de opmerking, dat volen der voormannen in de partjj zeiven, geljjk Het Volk bet thans ook nitdrnkt, «direct of indirect batrokken zjjn bij kapitalistische ondernemingen'', als eon lage ver dachtmaking in de ooren hebben geklonken. En niet zjjn «goedigheid" of «gulhoiu" dreven hem tot een onderzoek naar de waarheid der bewering, maar de mogeljjkbeid, d&t de bewering waar kon zjjn, bracht zjjn geweten in opstand. En zoo bracht hjj don bal aan bot rollen. NHiilstersrelzea. Het Vad. merkt op, dat het bij de propagandisten van rechts gewoonte wordt, de reizen van de min sters Krans en Knyper tegen elkander nit te spelen en dat z. i. deza vergelijking in het geheel niet opgaat. Tegen bet verlof van den heer Krans z|jn allerlei bezwaren geopperd, zegt het blad, maar niemand heeft in de reis van dozen minister iets staatsgevaarlgks gezien. Wanneer men zich na herinnert laat het blad hierop volgen dat de groote bezwaren tegen het reizen van dr. Knyper niet warm (zooals de heer De Wilde nog dezer dagen te Zntphen en ds. Talma te Soheveningen beweerde), dat hg zioh ging op de hoogte

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1