No. Honderd en achtste jaargang. 4906. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. WOENSBAG 21 FEBRUARI. BUITENLAND. BIN NE N L AN D. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor At.kmaar f 0,80franco door het geheele Rijk f I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoomnumer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij V|h. HERMs. COSTBR ZOON, Voordam C 9. Algemeen Overzicht. Gemengde Mededeellngen. Uit de Pers. Nieuwst ij dingen. ALKMAAR E COURANT. KENNISGEVING. Het HOOFD van het Plaatselijk Bestuur te Alkmaar brengt, op grond van artikel 1 der Wet van 22 Mei 1845 (Staatsblad No. 22) ter kennis der ingez<-tenen. dat bjj hem ingekomen en aan den ontvanger der Rjjks directe belastingen binnen deze gemeente ter invordering is overgegeven: een kohier der belasting No. 11, voor het dienstjaar 1905/6executoir verklaard door den Direc teur der directe belastineen in Noordholland te Amster dam den 17 Februari 1906 dat ieder verplicht is zijn aanslag, op den bij de Wet bepaalden voet, te voldoen en dat heden ingaat de termijn van zes weken, binnen welken daartegen bezwaarschriften kunnen worden ingediend. Het Hoofd van het Plaatselijk Bestuur voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, den 20 Februari 1906. Zooals wij gisteren in een naschrift op onze buiten- landsohe beschouwingen reeds mededeelden, is men te Algeoira8 nog geen stap verder gekomen, omdat Duitsohland niet wil ingaan op het voorstel van Frankrijk ten opzichte van de politie-regeling in Marokko. Deze uitslag was, naar ons inzien, te verwachtenhet ware toch al te dw?as te veronderstellen, dat Duitsoh land zich door zulk een kleine concessie zou laten ljimen. Wat er nu gebeuren zal, is moeilijk te gissen hoogst waarscbjjnljjk zal de conferentie uiteengaan zon der dat aan alle partpen genoegdoening zal gegeven zjjn. Tegenvoorstellen van Dnitschland zou Frankrjjk moeilijk in overweging kunnen nemen, omdat het dan allicht, een nieuwe concessie, hoe gering ook, zou moeten geven, en daar kan geen sprake van zjjn na de verkla ring dat het tot de niterste toegeeflijkheid is overgegaan. De Italiaansche gedelegeerde, Visconti Venosta is van meenisg dat de conferentie met andere zaken moet door gaan, onder nadere regeling van het politievraasstnk, maar ze fs dan moeten de apartjes tnsschen Radowitz en Revoil, waarover de andere gedelegeerden zich al meermalen beklaagd hebben, ophonden, behoort de con ferentie haar volle rechten te hernemen en behooren voortaan Framchen en Dnitsohers open op te treden. Volgens een telegram nit Parjjs aan de N. R Ct oordeelt men in Fransche diplomatieke kringen, dat bet antwoord van Dnitschland er op berekend is om in Marokko geen acht te slaan op de bizondere belangen van Frankrijk en Spanje. Het wjjst op een klaarblijke lijk verlangen van Dnitschland om de conferentie te laten mislnkken. Onder die omstandigheden hebben de vertrooweijjke ges; rekken tnsschen do vertegenwoordigers van Frankrjjk en Daitschland te Algeciras geen reden van bestaan meer en er big ft voor Frankrjjk niets anders meer over dan da kwestie als het oogenblik gekomen zal zijn, voor de conferentie te laten brengen en Enropa tot rechter te laten maken over het geseh 1. Men denkt niet dat de conferentie uiteen zal gaan vóór over 14 dagen, voordat alle op het werkplan ingeschreven vraagpunten behandeld zullen zjjn. Naar het sobjjnt geeft de toestand dns geen reden tot ongernsthe d. Do tweede gedelegeerde van Dnitschland te Algeoiras, graaf Tattenbach. heeft aan den correspon dent van de Italiaansche Tribuna o.a. het volgende gezegd: »Ik geloof, dat wjj allen znllen komen tot een eervolle oplossing. Ik kan mjj niet denken, dat de conferentie op een fiasco zal nitloopen. In Dnitschland wensoht nie mand oorlog, de kleine man niet, de Keizer niet. Ik ben overtuigd, dat ook in Frsnkrjjk de mannen, die de verantwoordelijkheid dragen, geen strjjd wenschen. Nie mand in Europa wil oorlog.'' Dat klinkt vrjj geruststellend. Volgens den Berljjoschen berichtgever der Weener Neue Freie Preste hseft Keizer Wilhelm in de «Automo- biei-olab" opnteaw verklaard, dat bjj tegen den oorlog is. Vooral zeide bjj, zou het een dwaasheid zjjn te gelooven dat Daitschland om Marokko een oorlog zou beginnen. Verder deelt nog de Daily Mail mede, dat de Keizer van Dnitschland zich zeer welwillend heeft betoond tegen over den heer Conrcil, Frankrjjks gezant te Kopenhagen, dien tjj aan boord van de Preussen heeft ontvangen. Het gesprek moet uitslniiend over Marokko geloopen hebben zal later te Berljjn op 's Keizers verzoek worden voo t.ezet. De Ke zer moet een zeer welwillende bonding jegens Frankrjjk hebben aan den dag gelegd en verklaard, dat hjj zon pogen de ten aanzien van Marokko gerezen moeiljjkheden uit den weg te rnimen. In Hongarjje zal het allicht zoo'n vaart niet loopen, althans de oorrespondent van de Standard te Boedapest kreeg den indrnk, dat de coalitie wel luid schreeuwt en protesteert, maar zich waarsobjinljjk wel zal neerleggen bjj de ontbinding van den Ryksdag. De partijleiders zonden zich reeds bezighouden met voorbereidingen voor de aanstaande verkiezingen. In elk geva zal de Konin klijke commissaris Ryiri tot Donderdag op zjjn post big ven. Dat de leden van den ontbonden Rjjksdag heden een poging zonden wagen om toch een zitting te honden lgkt. zeer onwaarschjjnljjk. De Daily Chronicle deelt mede dat te Boeda-Pest blo- dige botsingen hebben plaats gehad tnsschen de politie en stndenten, van welke laatsten vjjftien zwaar gewond zonden zjjn. In andere bladen vonden wjj daarvan geen melding gemaakt, zoodat het bericht onder zeker voorbehond moet aangenomen worden. De troonrede waarmede Koning Ednard gisteren het Parlement beeit geopend en waarvan wjj reeds den beknopten inbond weergaven, bevatte ondor veel wat weinig belangstelling verdient, twee zinsneden die van vdrd-agende beteekenis kunnen worden. De eersie betreft Transvaal en dsn vroegeren Oranje-Vrjjstaat.de andere Ierland. Wat met de eerste bedoeld wordt bljjkt duideljjk nit het antwoord dat Campbsll-Bannerman op diens vraag aan Chamberlain heeft gegeven. -»De regeering verwao t de vorming van een algemeenen statenbond in Zuid- Atrika en zal zeker arbeiden aan de tot s'andkom ng daarvan. De instelling van een verantwoorde]gke regeering in Trans ?aal moet worden voorafgegaan door een onder zoek voor het kiesstelsel, waarop zulk een regeering zal moeten bernsten. »De qnaeatie van het gebrniken der Chineesche werk krachten moet worden beslist door het Tranavaalsche volk, zo'-dra dit een verantwoordelijke regeering heeft. Intnsschen zullen de bestaande regelen (en aanzien van den invoer der Ohineescbe werkkrachten en van het gebruik ervan worden gewjjzigd." Wat nu de tweede zinsnede aanbelangt, zoo sobjjnt die te bedoelen de regeering van Ierland in overeenstemming, ja zelfs in het nauwst-mogeljjke contact met den volks geest in dat deel van het Vereenigde Koninkr jjk te brengen. Onderzoek naa- en wetgevitg in verband met da sociale en economische toestanden ten platteland, znlks met de heilzame bedoeling de ontvolking van het land tegen te gaan of zelfs, zoo mogeljjk, daarop te reageeren. De berichten nit, Z u i d -A f r i k a zjjn heden eohaarsch, alleen meenen wjj melding te moeten maken van hetgeen de Standard nit Durban verneemt, n.l. dat de toestand in Z leloeland netelig bljjft, wat hier nit bljjkt, dat kolonel Mackenzie's kolonne van dnizend man met artillerie naar Richmond is opgerukt met veertien dagec lijftocht. Gisteren heeft de heer Faillères voor 't eerst als Pre sident der Republiek voorgezeten en in de Kamer werd door Rouvier de boodschap van den President voorgelezen waarin een beroep wordt gedaan op de medewerking ?an alle republikeinen om de regeering te stennen. Verder wordt gezegd dat de kalmte en waardigheid waarmede de presidents-kenze heeft plaats gehad, in en buiten Frankrjjk beschouwd wordt als e«n bewjjs voor de vast heid van het repnblikeinsch stelsel. Verder verzekert de Pre sident dat niets het leger zal belemmeren in de vervulling van zjjn plicht. Wat het buitenland betreft, bljjft Frank rjjk getronw aan haar bondgenootschap en hare vriend schappelijke betrekkingen. Beter zjjn de beriobten welke nit D n i t s o b-Af r i ka komen, waar zich weer een der oproerige stamhoofden heeft onderworpen. Gonvernenr Lind>quist seint nameljjk nit Windhoek, dat Cornelias an B-i honië zich met al zjjne aanhangers bjj Chamasis, ten Noordwesten van Berseba, heeft over gegeven, onder de enkele voorwaarde, dat aller leven zal worden gespaard, met nitzondering van de moorde naars. Ten slotte nog een berichtje nit C o 1 u m b i a, waar, zooala naar Washington word geseind, een aanslag gedaan is op den President, Rafaël R yes. Acht schoten werden afgevnnrd, waarvan vjjf het rjjtnig treffen. De President werd niet gewond. Naschrift. De laatste nit Algeciras ontvangen telegrammen luiden zeer ongunstig. Daitschland stelt voor de regeling der Moorsctae politie aan vier mogend heden gemeenschappelijk op te dragen, waartegen Frankrjjk zich beslist verzet, mitsdien zon de conferentie tot staan gekomen zjjn. Gisteren liep op de Parjjsche benrs bet gerucht, dat het uiteenspatten der conferentie op handen is. O jk aan het Fransche departement van bnitenlandscbe zaken was men zeer pessimistisch gestemd, terwjjl de toon der Fransche pers bits en scherp is. Een zware beschnldiging. Uit Denver in Colorado komt het bericht, dat men daar den voorzitter den secretaris en een ond-bestanrslid van den Wester- schen mjjnwerkersbond gevangen genomen heeft, op de besobnldigin van medeplichtigheid aan den moord op Frank Stennen berg, ond-gonvernenr van den staat Idaho, Men zal zich herinneren dat deze ond-gonvernenr den SOen December j.l. gedood werd door een dynamietbom naar men meende geworpen door anarchisten die Sten. nenberg in 1899, tjjdens zjjn gonverneurschap, meedoo- genloos had vervolgd. De Postkarte, vakorgaan voor alle takken van het papiervak in Daitschland, verspreidt een vliege.d blaadje tegen het door de belastingoommiss e uit den Rjjksdag aangenomen zegelrecht van prentbriefkaarten Zjj ia van meening dat aan duizenden beambten en arbeiders die werk vinden met het drnkken van die kaarten, bet brood nit den mond zal genomen worden En verder verzekert zjj dat ook de fiscus eer na- dan voordeel bjj de nienwe belasting zal hebben, daar tegen over de opbrengst ervan een aanmerkeljjke vermindering nit het briefkaartport zal komen te staan. De Postkaite waarschuwt ertegen, om de kip met de gonden eieren te slachten. Griekenland en Argentinië hebben de proef genomen met eon prentbriefkaart-monopolie, maar dat spoedig weer afgeschaft. Italië heeft de goedkoope 2 ceniesimi briefkaarten met 5 woorden schrifts afgeschaft, maar moeten ervaren dat dit voor de schatkist een verlies van 40 percent an porto's tegen vroeger mee bracht, ongerekend de sohade die binnenlandsche fabri kanten en handelaars erdoor hebben gateden. De Dnitsche njjverbeid dient dns nit alle macht verzet aan te ter-kenen, om te verhinderen dat het besluit van de belastingcom- miasie wet zal worden. Jnist hetgeen wjj voor een paar dagen reeds opmerkten. Door Amor's pjjl getroffen. De vorige week is te Londen een niet alledaagsch hnweljjk gesloten tus echen Agnus Montour en Johanna Elizabeth van Dons- meier. De bruidegom, zegt een dagblad, is in London welbekend, maar niet onder den naam van Montour. Dit is zjjn officieels naam, maar in werkelijkheid is hjj het Irokeesch opperhoofd «Amerikaansch Paarde, een der voornaamste personen in het Indianendorp, dat verleden zomer op de tentoonstelling in Earl's Court te zien was. Na het sluiten der tentoonstelling gingen het opper hoofd en twintig anderen van hot gezelschap naar het vasteland, waar zjj in de groote steden voorstellingen gaven. In November waren zjj zeven dagen in Den Haag en daar begon de liefdesgeschiedenis. De bruid was een weduwe uit Den Haag van goede familie en moet in Amsterdam eigendommen bezitten. Zjj bezocht de Indianen-tentoonstelling en ontmoette Amerikaansch Paard». Bljjkbaar was het een g' val van liefde op het eerste gezicht, wznt vóór het einde der week waren ze »zoo goed als geëngageerd», zooals 't opperhoofd het uitdrukte. Bjj het rondreizen in Nederland besooht mevrouw Van Dommelen gedurende vele weken de voorstellingen zeer vaak bjj d< matinée's. De moeiljjkheden begonnen toen ze met haar verloofde een gesprek moest voeren. Zjj is een welopgevoede Hol- landsohe vrouw, spreekt vloeiend Ftanech, maar kent slechts weinig Engelsob. Het Indiaansch opperhoofd kent niets van 't Fransch of Hollandsch, maar zjjn Engelsch is beter dan dat van de meeste Indianen. De weduwe schreef aan het opperhoofd al naar believen in 't Hol landsoh of Fransch en de brieven werden aan Ameri kaansch Paard" in het Engelsoh voorgelezen. Dan dicteerde deze, die leien noch scbrjjven kan, zjjn antwoord in Irokeesch Engelsch en Brown schreef ze in goed Hol- landsoh op. Wanneer de dame de tentoonstelling bezocht, zag men Brown in de panze, tnssohon de voorstellingee, kalmpjes zitten met haar links on den hoofdman richts, hun mededoelingen aan elkander overbrengende, totdat het tjjd was om op te treden. Zjj zonden in Nederland in het begin van Januari gehuwd zjjn, maar dit was onmogeljjk door de eischen betreffende aankondiging en woonplaats, die de Neder- landsche wet stelt. Diar het Indianenkamp daartoe te dikwjjls verhuisde besloot het paar met «speciale ver- gnnning» in Engeland ie huwen, zoodra het gezelschap daarheen ging. De ambtenaar stemde erin toe de plechtigheid te 9 30 te doen plaats hebben et daarna zonden braid en brui degom onmiddellijk per rjjtaig naar 't Enstonstation vertrokken. Maar de zuster van mevrouw Van Dommelen kwam uit Parjjs over om de plechtigheid bjj te wonen. Zjj hoorde met w-erzin van het plar. »Om half tien trouwen en om half elf per spoor van Euston vertrekken Ou- mogeljjk 1" zeide zjj in drie talen eerst in 't Fransch, uit kracht der gewoonte, toen in 't Hollandse i, voor alle zekerheid en eindeljjk in 't Engelsch ten behoeve van Amerikaansch Paard». Het opperhoofd wsb geheel uit 't veld geslagen. D m moeten wjj zonder te huwen over zee gaan», antwoordde hjj, »en als wjj in Canada kom-n is het vasten en mjjn kerk gedoogt geen huwelijken in de vasten». »Dat hindert niet», wierp de zuster in 't midden, »er zjjn meer booten dan de Lake Champlain. We znllen wel een andere vinden. Dat moet w*l, want hoe kannen w anders den brniloftsmaaitjjd honden?» Men besloot dns, dat de andere Indianen Irokeezen, Ojibwsys en Sionx ter bepaalde tjjd Maandag te middernacht naar Liverpool zonden vertrekken, toen >Amerikaansch Paard» hen wegbracht om vervolgens naar zjju woning in West-Kensington terug te koeren. Dinsdagmorgen te 9.30 was hjj ten bnreele van den ambtenaar in Fnlbam met zjjn bruid en hare zuster en den vjjftien jarigen zoon van de bruid. Daarna reed het viertal per rjjtnig weg en hield den feestmaaltjjd in een restaurant. Woensdagavond vertiok het paar naar Liver pool en scheepte zioh Donderdag op een stoomboot naar Nienw-York in vanwaar het per spoor n> ar Canada zal gaan en ve'der naar Caughnawaga, het Indiaansche dorp, waar 't opperhoofd een boerderjj en een blokhuis heeft »Amerikaansob Paard» is 53 en ijjn bruid 34 jaar oud. Von Asoh tot asoh teruggekeerd. De gewezen Beiersche minister van oorlog Freiherr von Asch zu Asch is in den leeftjjd van 78 jaren teu ge volge van een beroerte gestorven. Hjj na n als lnitenant en kapitein deel aan den Fransch-Dnitschen oorlog, werd daarna te Berljjn geplaatst aan den generalen staf. Io '92 werd hjj tot luitenant-generaal benoemd en een jaar later tot minister van oorlog in Beieren, welke tune ie bjj twaa f jaar bekleedde. Hjj is zeer bekend geworden door zijn kras optreden in zake de soldaten mishandelingen. Het Maaterlld Talma. «Politicus" teekent in de Opr. Haarl. Ct. het Kamer lid Talma als volgt: De heer Talma behoort zeer beslist tot de «geboren redenaars." Hjj heeft suggestieve oratorirebe kracht, vooral ook wjjl hjj diep en innig voelt wat hjj z-gt en er in alle oprechtheid en in vol eerljjk enthousiasme in medeleeft I Het forBofae, het titanisohe, de rnstige reuzenkracht van stof tebeheerechen, hoeveel sohakeering van bijzonder heden die ook moge vertoonen, de Olympische kalmte van gedachten te beteugelen, te bestaren, te ordenen, te doou wegsobuilen of een vertolking aan te geven, naar gelang de tactiek van den even ervaren als handigen redenaar in politieken kring dit noodig maakt al deze magistrale eigenschappen van zjjn partjj-leider, van een dr. A. Kuyper, dit mist de heer Talma even stellig. Het geaffecteerde van z'n spreken schaadt ook wel den indruk van hetgeen hg betoogt, verdedigt of bestrjjdt. Doch héól veel beduidt dit niet. Hg verstaat «eer zeker de kunst om te boeien, tot luisteren te dwingen, mee te sleepen z'n gehoor. Hg is man van groote en solide kennis. Wanneer ds. Talma zich begeeft op het gebied der moderne sociologie, dan krggt men weldra het besef vóór zich te hebben iemand, die beter werk doet dan «liefhebberen". Deze man gevoelt men heeft stevige studie gemaakt van z'n onderwerp, zioh er ingewerkt, hg heeft oog voor de praotgk. Hg is geen droomend fanaticus, 't Is hem er om te doen, mee te leven met de maatsohappg, waarin hg geboren is. Hg ontwgkt alles wat. naar het dogmatische zweemt. Hg heeft warm temperament en het ietwat-gemanie- reerde van z'n spreekmanier is juist hierom wgl men gevoelt, dat hg niet iemand is van gdel, pralend woordenspel, van zelf-adoratie, doch een, die eoht lief heeft wat hg voorstaat en innig haat wat hg bekampt is juist hierom minder hinderlgk dan 't allicht bij ander zou worden De heer Talma behoort tot de jongeren en 't is dus niet te zeggen nog, of zijn kracht van parlementaire figuur aat-merkelgk zal toenemen. Waar zooals reeds opgemerkt in het vuur der rede de scherpe logica soms lijden moet en de forsoh- aanstormende gedachtenreeks zgn woord dreigt te over weldigen, daar heeft ook degeen, die bereid is om de schitterende gaven van dezen afgevaardigde te erken nen, niet den moed om zelfs te durven hopen, dat ds heer Talma zich, als politicus en partg-man, ooit zal kunnen meten met de gedachte kracht, welke uitgaat van dengeen, die zich bg machte mooht gevoelen, Groans politieke nalatenschap te aanvaarden. Be advokaten-ataklng. In het Weekblad van het Recht wordt de staking van da zes advokaten en den procureur van het Hoog Mili tair Gereohtshof te Utrecht afkeurend besproken. Het blad z-gt Erk-nd moet worden, dat mrs. Dop c.s. ernstige argumenten ter ondersteuning van bun verzoek hebben aangevoerd en ook dat het mmisterieele antwoord niet getuigt van een juist inzicht in het tnoeiijjke werk, dat door hen tot dusver werd verricht. De heeren zullen zioh echter moeilgk de illussie hebben kunnen maken, dat zooeven terloops door den wetgever zou kannen worden voldaan aan hun verzoek, dat, hoe billgk ook op zichzelf, toob zeker ook bg veler tot bedenkingen moet leiden, welke ernstige overwegingen zouden vereisonen. Er moet dus nog wól eene tot dusver onbekend gebleven bgeenkomstige aanleiding geweest zgn, welke de heeren tot zulk een krachtig optreden heeft geleid. Toob, welke die ook moge zgn geweest, o. i. kan zg moeilgk een besluit als nu geno men werd rechtvaardigen. Naar ons inz ctat strgdt het met den plicht, die boven alles op eiken advocaat rust, den plicht om het recht der verdediging hoog te houden en dit reoht niet p^jjs te geven om overwe gingen van persoonlgkeo aard, hoe billgk die overigens ook mogen wezen. Dior zich onder de advooateu bg het H. M. G. te laten inschoven, hebben de heeren eeue verplichting op zioh genomen, dm zg nu maar niet zoo van zioh kunnen afwerpen, zonder zich te laten terughouden door de hoogst ernstige gevolgen, welke uit hunne wgze van bandelen moeten voort spruiten. Naar onze overtuiging hadden mrs. Dop o.S. waar zg zich, laten wg aannemen volkomen teret ht, veroogeigkt gevoelden, zoo krachtig mogelgk op herstel van grieven kannen aandringen, doch hadden zg niet een maatregel moeten nemen, waardoor het belang van velen ernstig kan word -n geschaad en het reent ten zeerste kan worden benadeeld. Wat daarvan zg, ten zeerste hopen wg dat ten spoedigste eene oplossing zal worden gevonden, welke de toepassing van art. 122 van de Frovtsioneele instrnotie voor het H. M. G. weer zal mogelgk maken. Zou, zoo willen wg vragen, die oplossing voorloopig althans niet deze kunnen zgn dat meerdere leden der Utrechtsche bilie zich bereid zouden verklaren de taak, laatstelgk slechts door vier huiner vervuld, met deze weer op te namen en geza- menlgk te dragen Met beslistheid wordt thans tegengesproken het bericht van De Volksbanierdat mr. P. J. Troelstra zal bedanken als voorzitter van de S D. Karn-rclub. Jaarwedden van onderwijzeressen. De afdeeling Amsterdam van het Nederlaadeeh Onder- wgzers Genootschap heeft een adres aan den Gemoenteraad gezonden, houdende adhaesie aan 't adres van de afdee ling Am terdam der Yereeniging van Hoofden van Scholen in Nederland, hondende het verzoek te bepalen dat voor onderwijzeressen evenals voor onderwgzers de dienstjaren tnsschen het 20ste en 30ste jaar elders doorgebracht, bg de berekening der jaarwedde voor de helft medetellen. Hollands Noorderkwartier. Den 14den Maart zal de vereeniging «Hollands Noorder- kwartiei» te Wieringerwaard haar Voorjaars-rergadering honden. Tweede Hamer. In de Kamer werd gisteren voortgezet de bespreking over den toestand van het spoorweg-personeel. De h-;er Troelstra constateerde dat er, als gevolg van de Btaking in 19t>3 eeu geest onder het personeel is ge komen geheel anders dan vroeger, een geest om te willen zorgen voor eigen verbeffiog van mateneele positie, een gevoel om de eigenwaarde op te voeren tot hooger peil. De regeering heeft getracht de organisatie te verlammen door oprichting van andere organisaties als «Recht en Plioht" en andere en door groepsvertegenwoordiging. De onthouding van vroeger was spr. liever dan de overdreven staatsbemoeiing van thans. Spr. ondersteunde den aandrang tot een enquête naar den toestand van hst trampersoneel,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1