No. m Honderd en achtste jaargang 1906. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. DONDERDAG 22 FEBRUARI, BUITENLAND. BINNEN LAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk f I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. TelefoonuaKMer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij vjh. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Algemeen Overzicht. Gemengde M e d e d e e 1 i n g e n. Uit de Pers. Nieuwst ij dingen. Welke Ariadne zal ons tocb den draad geven om ver loet te worden nit het Labyrinth van tegenstrijdigheden, welke de conferentie te Algeciras ons dageljjks toe werpt Heette het niet dat, als die politie-regeling eenmaal was tot stand gekomen, alle andere pnnten van beraad slaging weinig moeilijkheden zonden opleveren En zie daar Niet alleen die politie geschiedenis, welke zoo veel hoofdbrekens kost, maar ook de Bank qaaestie schijnt een scheidsmaar tasschen Frankrijk en Dnitschland op te werpen. Tegenover het Fransche ontwerp aangaande de regeling en fanctie der op te richten Marobkaansohe Bank, beeft nn ook Dnitschland zijn ontwerp ingediend en natnnrlijk wil de aene mogendheid niets weten van hetgeen de andere voorstelt. En zoo blijft men aan 't haspelen en aan 't kibbelen, dat er geen einde aan komt. Do Engelsche dagblad-oorreBpondente te Algeciras, ▼oor wie Dnitschland na eenmaal la béte noire schijnt te zjjn zeggen dat de Daitsehe voorstellen betreffende politie en staatsbank een volledig rechtsomkeert is en in strjjd met vroegere toezeggingen van Dnitschland. Zjj verwachten dat het congres er door mislnkken zal. Na, met deze laatste meening znllcn zjj wel niet al leen staan. Men verwacht na althans hoopt het dat een nentrale mogendheid zal optreden om de zaak op een goid spoor te brengen. Wie nu die moderne Thesens zal zjjn, welke dezen Minotaurus zal verslaan, weet men niet. De eenen noomen keizer Frans Jozef, de anderen Itabë's gevolmachtigde Visconti Venosta, nog anderen President Roosevelt, die bet. zoo goed heeft weten te schipperen tusscben Rusland en Japan. Maar dan zon, volgens de Marokkaansche afgevaardigde, Dnitschland even,eel moeten toegeven als Japan bjj de vredes-onder- handblingen te Porthsmouth heeft. En dat Ijjkt ons al zeer onwaarscbjjnljjk toe. Enfin, wjj znllen er het beste maar vin hopen en met Jan Pz. Koen zeggen: tendo desespereett niet». In de Belgische Kamer heeft dn sociabstiscbe afgevaardigde Van der Telde een niet zeer malech rrqui- sitoire tegen den onafhankeljjken Congostaat gebonden. Dit is niet de eerste keer en zon das op zich zelf niet van zoo heel veel belang zjjn, maar de interpellatie hangt samen met een onlangs te Brussel verschenen werk van den beer Cattier, hoogleeraar aan de Brnssel- sche universiteit en lid ven het Internationaal Koloniaal Instituut. Dit werk dankte zjjn ontstaan aan het rapport van do commissie van onderzoek over de toestanden in den Congo-Staat. Professor Cattier is geen socialist, veeleer voorstander van het grondwettig Koningschap en ook geen tegen stander van de congo-politiek, zooals hjj zelf g- tuigt, maar hjj meende goed te doen met openbaar te moeten maken wat er onduldbaars en ongezonds is in bet beheer en de exploitatie van den Congo-Staat, en inderdaad vertelt hjj heel veel leeljjke dingen, die niet alleen de ambtenaren daar ginds raken, maar ook rechtstreeks Koning Leopold. Het sehjjnt dat er een eebt systeem van nitbniting bestaat en dat het eenige doel is om, onver schillig door welke middelen, er zooveel nit te halen als maar mogelijk is. Een groot gedeelte van den Congo-Staat, niet minder dan 290.000 vierkante kilometer, ongeveer tienmaal de oppervlakte van Belgie, zijn tot Kroondomein verklaard. Volgens matige berekening is de opbrengst in de laatste jaren 70 millioen francs geweest, en nit de fondsen van dat Kroondomein zjjn te Brnssel en te OBhends gronden aangekocht voor ongeveer 18 millioen, en verfraaiingen aan bet, paleis te Laeken en andere nitgaven van weelde in Belgie bekostigd. Dos alles voor Belgie, terwjjl men altjjd klaagde dat den Congo-Staat de middelen ontbraken voor noodzakelijke nitgaven enz. enz. Dit en nog veel meer gaf den afgevaardigde Van der Velde aanleiding tot zijn interpellatie. Aanstaanden Dinsdag zal Van der Velde zjjn interpellatie vervolgen. Het antwoord van minister de Faverean was, voor zoover dit bekend is, bits, maar weinig zeggend. Hjj verweet Van dtu Velde oude beschuldigingen, herhaalde malen van Engelsche zjjde tegen den Congo-staat genit, te herhalen, oftchoon hot, rapport van de commissie van onderzoek reeds uitspraak daarover had gedaan. Naar aanleiding van een interpellatie van den O o s- tenrjjkschen Rijksiaad over de gebeurtenissen in Hongarjje hield de minister-president Von Gautsch een redevoering, waarin bjj den interpellanten verweet, dat zg slechts kritiseerden en aandrongen op de hand having en bescherming der Oostenrjjksche belangen, zonder ooit aan te geven op welke wjjze. De regeerir g, zeide de minister, heeft nooit gewacht op zulke aanwjjzingen om de belangen van Oostenrgk krachtig te beschermenzjj moest echter vaak terug houdendheid betrachten, zoolang er nog kans was op den terugkeer van wetteljjke toestanden. Zoodra zjj echter de zekerheid had dat alle onderhande lingen met Hongarjje mislukt wareD, heett de Oosten- rjjkecbe regeering onmiddelljjk maatregelen genomen om de belangen van Oostenrjjk te beschermen. En opnieuw verklaarde de minister: dat de OostenrjjkBche wetgevende macht steeds den haar wettig toekomenden invloed in vo len omvang zal bandhaven, zoodat eenzjjdige beslissingen niet te vreezen zjjn en zjj nooit voor een »fait accompli* kan worden geplaatst, zooals bjj de overeenkomst van 1867 en dat de grondslagen van het gemeenschappelijk leger niet zullen worden gewjjzigd, voornameljjk wat betreft de commando- en de üiensttaai. Deze redevoering van minister Von Gautsch echjjat een zeer goeden indrnk te hebben gemaakt. De Neus Ireie Preste noemt haar «een1" beginselprogram voor de bet-ekkingen tasschen Oostenrjjk en Homzarjje, een hoogs' belangrijke waarborg voor do toekomst der gemeenschap en tevens een volledige breuk met het verleden maar ook een geruststelling voor Hongarjje, daar duideljjk uitkomt, dat de kroon geen absolntische plannen heeft in Hongtrjje, maar nog eens pogen wil een constitutio neel regeering in te stellen. Hetgeen wjj onlangs over Rusland schreven, nl. dat het al meer en meer bleek dat van de beloofde hor vormingen weinig zal komen en de reaotionnaire partij weer de bovenhand krjjgt, sehjjnt, zich met den dag meer te bevestigen want het ministerie Witte, dat in October werd benoemd als eerste Russische kabinet met gemeen schappelijke verantwoordelukbeid, valt uiteen nog voor dat de verkiezingen voor dn Rjjksdoema zjjn uitgeschreven. Het, begon met den Minister van Landbouw, Kat,Ier, die volgens een officieel bericht op zjjn verzoek werd ontslagen, met pensioen en onder de gewone dankbetui gingen. Kort daarop komt het bericht, van de Petersburgsche Telegraaf-Agentuur, dat de Minister van Handel, Timiriasefj denzelfden weg is opgegaan. En nu meldt de Nowoje Wremija, dat de Minister van Verkeersmiddelen, Nemesohajtf en de Rjjkacontroleur der Financiën, Filosofof, ook hun ontslag hebben gevraagd. Van het kabinet bljjft op die wijze niet veel over. Ais aanleiding voor het aftreden van Timimsef wordt gem lddat bjj heenging wegens verschillen van meening met het kabinet in qnuesties de algemeece politiek b» treffende. Met bet kabinat? Wil dat zeggen met de reohtsche, de autocratische leden, de groep-Doernovo, of met de linksche, de liberale leden, de aanhangers van Witte? Wanneer men dn geschiedenis van de uitgetreden beeren en hunne politieke geloofshekentenis van vroeger nagaat krjjgt, men den indrnk, dat de linksche, de liberale groep zon geleideljjk nit hot Kabinet wordt geduwd. Want de vier ministers, wier aftreden gemeld werd, behoorden tot de aanhangers van WitteTimiriasef en Filosofof zelfs tot. zjjn bjjzondere vrienden. En daarom mag de gevolgtrekking worden gemaakt, dat de groep-Doernovo op dit oogenblik den boventoon voert in bet kabinet. Dit wil zeggen, dat de autocratische beweging, de reaotie veld wint en dat het heengaan van de vier genoemde ministers slechts het voorspel is, da' binnen kort gevolgd zal worden door het aftreden van Witte zelf. Uit Stanitza Gianinsk in het Ko-bangebied wordt gemeld, dat 600 kozakken van het Urnpregiment aan bet. muiten zjjn geslagen. Tegen de muiters, die zich bebben verschanst, zjjn troepen met vjjf machine-kanonnen afgezonden. De chef van hst Koengebied vergezelt de troepen, welke reeds met de mniters een treffen hebben gebad. Bjjzonderhrden ontbreken echter nog. Wat wjj gisteren meldden betreffende de overgave van Cornelius van Bethanië, een Hottentottenhoofdman, heeft wel wat verademing gegeven aan de Duitschers in Zuid- West-Afrika, maar daarom is nog niet alles ge wonnen. Deze overgave is vooral daarom van groot ge wicht, omdat Cornelius tot dusver het Zniden van de kolonie voortdurend onveilig maakte en het thans moge- Ijjk zal zjjn in de buurt van Gibeon en Keetmanshoop bet boerenbedrjjf te hervatten en ook voortgang te maken met, den mjjnbouw. Maar met de overgave van dien hoofdman is de tegen stand in Dnitsch Zuid-West Afrika nog niet gebroken. Morenga sehjjnt nog niet von plan te zjjn den strjjd op te geven, hjj heeft integendeel zjjn legertje versterkt en zich rijkelijk voorzien van munitie en levensmiddelen. U't bet Znideljjk gedeelte van het gevechts-terrein in Duitsoh-Zuid West-Afrika wordt nog gemeld Den 14en Februari verschenon ongeveer 200 Hottentotten aan den uitgang van de Norecrha-kloof, niet ver van Zandfortein. Hun plan was de paarden te stelen van de afdeeling Erckert. Kapitein von Erckert was bun echter te vlog af, viel ben aan en sloeg den vjjand terug, na een ge vecht dpt 9'/j nar duurde, in de richting van bet Hom- gebied. Luitenant Degenkolb was uit Kinderzit aange- rokt. Het gelukte hem de terugtrekkende Hottentotten krachtig te beschieten. Do vjjand verspreidde zich in kleide troepjes en vluchtte, met achterlating van eenige geweren en paarden, in de richting van Hartebeestmond. De afdeding Erckert had vjjf dooden. Een arts en twee ruiters werden zwaar, vier ru.ters licht gewouJ. President Loubet en de statistiek. Gil Blos heeft de statistiek bjjeengebracht van president Loubet. Zijn ambtstjjd duurde 2556 dogen. Daarvan was hjj 185 dagen op reis als president en trad bjj op 23 dagen te Parjjs op bjj feestelijke gelegenheden. Ten getale van 215 heeft bjj redevoeringen en heildronken uitgesproken, waarvan 101 op reis en 32 bjj inwjjdmgen of onthullingen van standbeelden enz. Hjj ontving de bezoeken van 11 regeerende vorstenden keizer van Rusland (met de Keizerin), den koning van Engeland, van Ital (met de Koningin), van Portugal, van Spanje, van België eu van Griekenland; de vorsten van Bulgarije en van Monaco, den Sbah van Perzië en den Bey van Tuuis. In Frankrjjk heeft hjj zich in 17 departementen vertoond en van het buitenland een bezoek gebracht aan Ru-land, Engeland, Italië, Spanje, Portugal en Denemarken. Ook in Algenë err Turns is hjj geweest. Waren zjjn reizen talrjjk, ge ring was het aantal zjjner ministeries. Bjj zjjn optreden was Waldeck-Ronasein premier, die in 1902 vrjjwillig heen ging en door Combes werd vervangen, die in 1905 door Rouvier wetd'opgevolgd. Snoepoenten. Een bekende Znitsersche chocolade fabriek verkoopt kleine pakjes chocolade van 10 oentimes, niet een gekleurd plaatje er in. Die plaatjes moeten in daarvoor verkrjjgbaar gestelde albums gestoken worden, en wanneer zulk een album vol is, betaalt de firma aan dengeen die bet inlevert, 10 frs. in chocoladel Sommige plaatjes, b.v. een met een witten hond erop, zijn zeldzaam en doen opgeld. Onder de Barnsche schooljeugd wordt dientengevolge druk met die plaa'jes gekwanseld. Aan sommige scholen heeft de handel erin zulk een omvang gekregen dat de schooloverheid tnsschenbeide heeft moeten komen. Daarbjj bleek dat de kinderen aan een school in de L&asgass in korten tjjd voor 5000 frs. en aan een andere school voor 4800 frs. aan die chocoladeprentjes hadden uitgegeven. Maar hoeveel meer znllen zjj nog versnoept hebben 1 De commissie van de school in de L&nggass heeft besloten, alle prentjes die onder de kinderen in omloop zijn, ver beurd te verklaren, in een aanschrjjving aan de onders huu aandacht op het misbruik te vestigen en de chocolade fabriek te verzoeken, hare reclame te staken. Als dat niet helpt, zal men op de hooge overheid een beroep doen. Alles voor den Vredel Een Hongaar heeft een el'ctrisch toestel uitgevondan, waarmede een kanon ten allen tjjde goed kan worden afgeschoten, en waarmee bovendien het kanon automatisch kan werken, door één enkel man in werking gebracht. Te Spezzia zjjn welgeslaagde proeven daarmede geno men. Dnitschland heeft drie en Rusland vjjf van die toestellen besteld. Groote brand. Het groote hotel Victoria te Inter laken is eergistersnochtend vroeg in brand geraakt. De nieuwe Oosteljjke vleugel van hot gebouw was bij de afzending van bet bericht, reeds verwoest en het mid delste gedeelte brandde toen nog. Van de menbelan is maar weinig gered. H«t hotel was des winters gesloten, er woonden slechts enk'le bewaarders in. He' behoort aan een naamlooze vennootschap met een kapitaal van anderhalf millioen frs. (Volgens een later bericht, is de brand gebluscht. De scbade bedraagt een half millioen frs. Behalve voor de gebouwen en den inboedel, was de vennootschap ook verzekerd tegen stoornis in het bedrijf In de sneeuw verongelukt. Op de Diavo- lezza bjj Pontresina in den Oberengaden is Maandag de Duitrche fabrikant Oollsmann bjj een tocht op sneenw- schoenen door een sneenwstorting verrast. Een kameraad die bjj bem was, werkte zich met groote inspanning nit de sneenw los en ging bnlp h»len. Er is echter weinig hoop dat men Gollsmann levend terng zal vinden. Wat er zooal in den grond zit. Te Yaxley, bij Peterborough (Engelsch graafschap Northampton), heeft men 7 voet onder den grond begraven, een groot aantal eikenboomen gevonden, welke daai naar gissing 2000 jaren hebben gelegen. Een eik was 60 voet lang en 2 voet in middelljjn. De meeste dier boomen verkeeren nog in uitmuntenden staat. Zij worden verkocht aan fabrikanten van oude meu belen. Een Amerikaan heeft van dit eikenhout gekocht om er een betimmering voor zjjn huis van te maken. Taohtig boomen zijn reeds verkocht en er liggen nog honderden onder den grond. Een geheimzinnige verdwjjning. Voor bet Schwurgericht te Müochen is een geding begonnen, dat s'erk de aandacht trekt. Terecht s aan Heinrich Schellbaav, een gepensioneerd ambtenaar, zjjne vronw en haar broer, de conducteur Marder. De beide eersten worden beschuldigd van moord en diefstal, de laRtste van heling en valschheid in een authentieke akte. Daar de beschuldigden die al anderhalf jaar in voorloopige hechtenis gezeten hebben, alle schnld loochenen, heeft men 100 getuigen moeten dagvaarden om aanwijzingen voor bun schuld te verzamelen. Ongeveer twee jaar ge- ledeu was de rentenier Hermann Cramm, die wegens verduistering vier jaar lang in het tnebthuis bad gezeten, te Nen-Pasicg, een voorstad van München, in de vida van het echtpaar Schellhaas komen inwonen Hjj bal een vermogen geërfd en leefde van de rente van dat kapitaal. De vronw van Schellhaas heeft met den ruim zeventigjarigen man, naar hare eigen bekeatenis, ver boden omgang gehad. Cramm was een zonde'ling en leefde zeer teruggetrokken In het voorjaar van 1904 verdween bjj en tot nog-toe heeft men nergens meer een spoor van bem kannen ontdekken. In September 1904 kreeg de politie uit Batljjn een naaraloozen brief, waarin de Schellhaasen beschuldigd werden den rentenier ver moord te bebben. Het echtpaar werd daarna in hechtenis genomen. In hun villa vond men wel eenige fleschjes met cyaankali, 30,000 mk. in effecten, maar overigens niets dat licht in de zaak kon brengen. Het onderzoek bracht alleen uit dat Schellhaas in den laatsten tjjd allerlei schulden had betaald, zich voor 6000 mk. een automobiel had aangeschaft eu op veel grooteren voet leefde dan te rjjmen was met zijn maandeljjksch pensioen van 75 mk. Volgens de akte van beschuldiging, is Cramm door middel van cyaankali, dat Schellhaas in eon apotheek te Pasing gekocht heeft, vergeven. Het ljjk moet daarna in stokken gesneden en verbrand en alle verdachte overblijfselen met de automobiel ver weggebracht zjjn. Men denkt dat met het proces wel een veertien dagen gemoeid zullen zjjn. Als straks het vraagstuk van de Staats-exploitatie der spoorwegen ernstig aan de orde komt, zal ieder, die daarover zich heeft uit t.e spreken, hebben te onder zoeken in boeverre van Staats-exploitatie meerdere voordeelen voor het verkeer en dus ook voor den handel en de njjverheid zjjn te verwachten, dan van een cincessie aan maatschappijen. Valt dit onderzoek positief uit ten nadeele van de Staats-exploitatie, dan is vanzelf bestendiging van he', bestaande gewenschtdoch is bet resnltaat anders, dan mag ook verwacht worden, dat men niet, ter wille alleen van gehuchtheid aan het oude, er tegen op ziet om tot Staats exploitatie over te gaan. Maar, vervolgt de Standaard Een van de factoren, die bjj dit onderzoek naar de be'eekenis van Staats-exploitatie voor bet geheele Naderlandsche volk van invloed zjjn, is zeker wel de verhouding waarin do Regeering Btaat tot de Staten- Generaal, bep-taldeljjk de Tweede Kimer; de wjjze waarop Kamerleden gekozen en Ministers benoemd worden. Het is bekend genoeg, dat een stembas-st.rjjd dikwerk meer staat onder de mscht van kiezersbelangen dan van wezenljjk politieke beginselen en dit wordt er, naar te vreezen is, niet beter op, wanneer de Staal zich meer met toffaljjke belangen gaat bezig hinden, wanneer hjj optreedt als ondernemer van de verkeers- bedrjjven. Het gevaar is niet ondenkbaar, dat bjj staats-exploitatie de belangen van dan dienst en dus van bet land onder geschikt zouden gemaakt worden aan de belangen van een district of van het dienstdoend personeel. De erva ringen der laatste dagen bjj de Kamerdebatten over het personeel van postergen en spoorwegen opgedaan, beves tigen dat dit gevaar bestaat, meent hst antir.-orgaan. Daarom is bet zaak met meer ernst dan anders bet geval zou zjjn, het voor en tegen te overwegen, wanneer er sprake is van uitbreiding der staats- bemoe tug op dat gebied. Ongetwjjfrld is voor Slaats-exploitatie zeer veel te zeggen; doch wanneer d arbjj niet op den voorgrond treedt de bevordering van het algemeen belang, dan is de keerzjjde van de medaille niet bjjzonder aantrek kelijk en mag daaraan zeker wel ernBüig aandacht worden gewjjd. Staats- exploitatie. De Standaarderkennende dat er voor exploitatie van bedrjjven door de gemeenten of door den Staat veel is te zeggen, schrijft Een politiek beginsel is daarbjj vanzelf niet betrokken. Het antwoord op de vraag, of een bedrijf in Gemeente- exploitatie zal worden genomen, hangt af van het inzicht, dat men beeft ten opzichte van het algemeen nnt bjj zulk een exploitatie. den politiek curiosum. De Nieuwe Ct. ontving eene brochure, getiteld: »Het onveteekende stuk van mr. H. Fignes o.s eene politieke onthulling door T. H." Wat T. H. in deze brochure publiceert, is, zooals deze zegt, een waarschuwing voor de Regeering om te letten op de staatkundige idealen, die in sommige hoofden omgaan. Het is een ontwerp- Grondwet met Memorie van Toel chting, beide afkomstig van eenige politici, geen sociaal-democraten, dragende de dagteekeuiug Dec. 19U4Maart 1905, Den HaagAm sterdam en oorspronkelijk bestemd om naar buiten te werken, sznodra het oogenblik daartoe dienstig scheen". Da politieke omstandigheden, toen »een veel begeerde zetel moes veroverd worden", maakten, dat de hand- teekeningen achterwege bleven en van bet plan niets kwam. Het ontwerp-Grondwet maakt Nederland tot een repu bliek met Koningin Wilhelmina als eerste-presidente en een door de Staten-Geneiaal gekozen vice-president. Na Haar overigden komen de Kroondomeinen aan den Staat en is geen telg van vorsteljjken bloede meer tot bet presidiaal benoembaar. De S'aten-Generaal, uit ééne Kamor bestaande, worden gekomen door alle mannen en ongehuwde vrouwen boven 23 jaar. De Nieuwe Ct. zegt er van Of men deze openbaarmaking als iets ernstigs, als iets onbeduidends of als een mystificatie moet beschou wen, zgn wjj niet in staat te beoordeelen. Aan de verzekering van T. H., dat men hier niet met een Btaatsrech eljjke proeve van de eene of ardere debating club, maar met een stak van »eenige politioi (geen sociaal-democraten)" tb doen be'ft, valt niet meer waarde te hackten dan aan bet woord van een anonymns, omtrent wien men mets weet dan dat bjj zijn voorrede met: Br. December 1905, dateert en bljjkbaar tot de politieke recbterzjjde behoort. Zoolang geen namen in verband met de publicatie openbaar genoemd worden, kennen wjj voor ons aan het boekje dan ook slechtB de beteekeris van een politiek ourioEnm toe. Met het oog op een mogeljjke Grondwetsherziening zon echter het tot uiting komen van de denkbeelden, in dit •ontwerp-Grondwet" neergelegd en een voor het voet licht treden van ban antears, van belang kunnen zgn. Tweede Hamer. Na het door ons in ons telegram van g'steren rends medegedeelde over de Kamerzitting van Woensdag, werden nog eenige replieken gevoerd. De heer Janeen (Maastricht) zeide door de rede van den minister van dezen morgen niet bevredigd te zgn en ging die rede pnnt voor punt na. Hg betreurde het dat de minister zjjn inzichten niet deelt omtrent Zondags- rnst, arbeids- en rusttjjden. Hjj hoopte dat de minister wanneer hem dat gewenscht bljjkt spoediger dan over andethalf jaar de gewenschte veranderingen zal aanbrengen De heer De Klerk drong er op aan bjj de H. IJ S. M. dezelfde regeling voor den nachtdienst in te voeren als bjj de S. 8. en vroeg salarisrerhooging voor de klerken- telegrafist, wier bezoldiging vtel te gering is, wanneer zjj geplaatst worden in steden waar faun ouders niet wonen. De heer Van der Zwaag verklaarde zich na 's ministers rede bitter teleurgesteld. Op de qaaestie der scb id»ge- rechten heeft de minister niet geantwoord. Een eiqaAte naar het tramweg-personeel achtte de minister bljjsbaar ondoelmatig. De veiligheid bjj stoomtrams is nog steeds niet in den baak. Voorts bepleitte spr. lotsverbetering van de werklieden van de firma Van Gend en Loos. Spr. hoopte dat men van dezen minister kan zeggen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1