No. 16 Honderd en achtste jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. VRIJDAG 23 FEBRUARI. BUITENLAND. BINNENLAND' Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk f I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. TelefoonanKHer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.jV. Boek- en Handelsdrukkerij Vih. HERMs. COSTER ZOON Voordam C 9. Algemeen Overzicht. Gemengde Mededeellngen. Uit de Pers. N ienwstijdingen. MAAR Een geestig Fratiscbman heeft 'ons gezegd: La parole ett faxte pour cacher la pensee. Mngen wij deze paradox toepassen op hetpeen in en im Algeciras voorvalt, dan maakt een zekere ongerustheid zich van ons meester en vreezen wjj, dat es nstige verwikkelingen voor de denr staan. Vooral de toon der Franscha pers wordt bits, soherp, men zon biina zeggen uittartend en daartegen is zelfs de Gemütlichkeit van een Doitseher niet bestand Wel verklaart men in de bladen van over den Rjjn.dat Dnitschland aan geen oorlog denkt; wel legt. men Keizer Wilhelm geruststellende en vredelievende woorden in den mond, maar wat beteekenen woorden, als zjj alleen dienen om de gedaohte te vei bergen. En in de diplomatie is dat maar al te zeer het geval. Men neemt dan ook algemeen een ongerustheid waar, een gejaagdheid, een zenuwachtige onbestemdheid als drukte een pijnlijke nachtmerrie op de borst van Europa. Tnssohen h't non possumus van Frankrjjk en de onhandelbaarheid van Dnitschland is, dunkt ons, geen plaats meer voor een bemiddelend voorstel; en wie zou zoo dwaas ook zjjn om zjjn hand te leggen tusschen hamer en aambeeld Men vleit zioh nog met de hoop, dat Dnitschland iets van zjjn eisch zal afdoen als het op den een of anderen weg een compensatie wordt gegeven, maar wij twijfelen zeer of Dnitschland zich zoo ver zon vernederen. Eo een uiting van Dnitschland in dien geest zon, mocht zp geen bereidwillig oor aan de Seine vinden, den toestand nog slechts verergeren. Wie van dat alles de schold draagt, valt moeiljjk nit te maken; de een we pt die op den ander en op den keper beschouwd, konden beiden wel eens ongeljjk hebben. »Waar een wil is, is ook een weg'', zegt een Engelsch spreekwoord en zoo ook hier. Bestond waarijjk en in allen ernst de wil om tot eeu vereeljjk te komen, den zou ook wel de weg gevonden worden, die tot dat doel kon leiden. Wjj blijven dns nog verkeeren in de pijnlijke onzekerheid van de dingen die komen znllen. De zinsnede nit de Engelsche troonrede, die een soort self-government voor Transvaal en de Oranje-Kolonie in 't vooruitzicht stelt en niet minder die betreffende de terugzending der Chineezen, heeft algemeene voldoening en veel hoop op een betere toekomst bp de Atrikaanders opgewekt. Die Ohineezen-kwestie in Transvaal is evenwel niet zoo gemakkeljjk op te lossen; een groot aantal libe ralen in het Lagerhnis, men zegt zelfs van 200, waren voor dadelijke terugzending van de Staartmenschen naar han land, maar zoo gemakkelijk za' dat niet gaan er dienen toch eerst andere werkkrachten gevonden te worden waarschjjnljjk zal een commissie van onderzoek naar Znid-Afrika gaan, om de kwest-e in loco te bestn- deeren. Een oogenblik heeft bet gerncht geloopen dat over deze zaak reeds oneenigheid in het kabinet was ontstaan en dat lord Elgin zjjn ontslag had genomen. Dit laatste is besliBt niet waar, en zoo voor het eerste al eenige grond moge geweest zjjn, dan schjjnt nn toch de overeenstemming getroffen te zjjn. Bij de beraadslagingen over het adres van antwoord op de troonrede werd door de oppositie een amendement voorgesteld, strekkende om af te keuren wat daarin ge zegd werd over een wjjziging in het bestuur van Ierland. Dit amendement werd met 406 tegen 88 stemmen ver worpen. De verwerping geschiedde nadat namens de Regeering verklaard was, dat zjj alles zon doen om het Ierscbe volk te winnen door het invoeren van zelibestnnr op rmme schaal. De uitslag der verkiezing had haar in het algemeen tot verzoening en tot uitbreiding van zelibe stnnr het mandaat gegeven. Of dit na beteekent dat Ierland zjjn Home rule zal krjjgen, zooals Ohamberlain vreesde, zal later moeten bljjken. In Soedan, eigenlijk in Nigeria, staan de Eogelscben weer voor een groote moeieljjkheid. Een heele compagnie bereden troepen met vjjf officieren, zoo heet het, is in Sokoto door fanatieke lieden omgebracht. Uit Lagos zjjn twee compagnies troepen met 300 dragers naar Sokoto onderweg om den opstand te dempen. Het garnizoen te Sokoto bestaat gewoonljjk nit een afdeeling voetvolk (inlandsohe troepen) en een compagnie bereden voetvolk (wellicht ook inlandsob) met een maxim. Deze compagnie zou dan over de kling zjjn gejaagd. Er schjjnt een be richt te zjjn, dat het bij Sokoto gebenrd isdaaroit maakt men op, dat de compagnie ergens bniten in een hinderlaig is gevallen. Men vermoedt, dat godsdienstige dwoepzuebt in het spel is. Een deel van het garnizoen van Sokoto sohjjnt op expeditie aan de BenorB tegen de Moensji's. D .ar zonden de inboorlingen dan gebruik van gemaakt hebben om de bereden manschappen af te maken. Men was, zegr men, op niets voorbereid. De Eo.elsche president te Sokoto soheen bjj dei sultan zeer in de gonst te staan, en alles ging er naar wensch. Volgens latere beriohten zonden de onlusten te Nigeria hnn oorsprong vinden in de versobgninp van een nieuwen Mahdi onder den maohtgen stam der Tnaregs, die den FranBchen zooveel moeiljjkheden hebben bezorgd. Er is reden te gelooven, dat niet alleen Britsche, maar ook Franeebs troepen betrokken warei bjj de nederLag, welke den 14en naar het schjjnt, dicht bg de Franschó grens ten Noordoosten van Sokoto is geleden. Bmnen drie weken znllen dnizeua man Britsche troepen bjj Kano worden samengetrokken. De Duitschers zijn in Dnitsch-Znid-Afrika leeljjk beetgenomen door den Hottentotten-hoofdmau Cornelius van Bethanië die ziob, naar wjj deze dagen meldden, zioh had onderworpen. In de begrootingscommissie nit den Rjjksdag deed erfprins Hohenlohe mededtelmg van een telegram, volgens hetwelk een gedeelte van Cornelias' aanhangers achteraf, behalve veizekenng van Ijjfsbehond, ook verlangde dat hst geroofde vee in bnn bezit zon big ven. Toen de Dnitschers dit weigerden, reden ongeveer honderd men- scben weg. Cornelius reed hun met een kapitein der Bersaba's na, om de menschen tot terngkeer te bewogen. Maar toen dit mislukte, liet Cornelias weten dat bjj de zjjnen niet in den steek kon laten on ging cr ook van door. Het nieuws nit Rusland bevat zelden ve»l ver. bljjdends. De Peterbnrgsche correspondent van de Tribune meldt, dat Witte w»er den keizer zjjn ontslag aangeboden, maar deze geweigerd heeft. Er is ook ernstig nieaws nit den Kankasns. Men vreest voor een nienwen inval van Tartaren. De bezetting van Tifl s is versterkt. Generaal Orlof meldt in een telegram, dat hjj 259 verdachten heeft laten terechtstellen, zonder ze voor een k'jjgsraad te brengen, hetgeen thans weer vergund is. Hg seint, er bjj, dat de opstand in de Oostzee-provinoiën nn bedwo gen is, maar hjj raadt aan, er tot Mei een sterke troepenmaeht te honden. Naschrift. De Brnsselsche Petit Bleu meldt dat verscheidene te Algeciras vertegenwoordigde Mogend heden den wensch genit hebben, dat koning Leopold de rol van bemiddelaar in het gesohil tnssohen Frankrjjk en Dnitschland op zich zon nemen. Gisteren we'd te Algeciras behandeld de kwestie van de grondslagen, waarop de Staatsbank voor Marokko zon mooter worden opgericht. De beide ontwerpen, de Dnitsche en Fransohe werden daarbjj met elkander ver geleken, en de eerste 10 punten daarvan in behandeling genomen. De Koning van Zweden is te Berljjn aange komen, door den Keizer aan het station ontvangea en vandaar naar het paleis gebracht. R assise h. Nog altjjd hangt een slnier van gehe'm- zinnigbeid over de merkwaardige rol, die priester Gapon gespeeld heeft in de Russische arbeiders-beweging. Her haaldelijk is getwjjfeld san zjjn oprechtheid beschuldi gingen zjjn uitgesproken, die tot nn ton echter niet bewezen kondnn worden. De voorzitter van de zevende afdeeling der Rnssi ohe fabrieks-arbeiders, Nieolaas Petrof, pnbliceert in de Boent sensationeele onthullingen ever den gevlnohten priester Georg Gapon, die, zooals bekend is, op den 21en Jan, de Petersbnrgsche arbeiders aanvoerde op hnn tooht naar het Winterpaleis. Volgens Petrof kreeg Gapon, kort na dezen ongeloks- dag, 80.000 roebels van Excellentie Timiriasef, den minister van handel, namens minister Witte, die deze som deed geven, near Gapon zelf vertelde ean Petrof, om hem in staat te stellen naar het buitenland te vluchten. Hg moest eohter cohadevergoeding betalen aan de arbeiders, voor het. verlies dat zjj leden, nn alle or ganisaties, na den 2len -Januari opger cht, van rogeerings- ortbonden werden. En werkeljjk heef' Gapon nit dien hoofde 7000 ro'bel betaald. Da rest, 23.000 roebel, stak hjj bjj zich en vertrok daarmede naar het buitenland. Een slimme vogel. Den bekenden Rassischen revolutionair Lao Dentsch is het voor de derde maal gelnkt te ontvlochten Toen hjj in Petersburg, tjjdens het voor arrest geleid werd voor den rechter van instructie, en even alleen in de kamer was, maakte hjj van dit oogen blik gebrnik om zjjn hand te steken door een gebroken denrrnit en de denr te openen. Ongehinderd kwam hjj op de binnenplaats, daarna op straat, waar hg een slede nam, die hem dadelijk bracht naar het d chtstbgzgnde statian voor het spo >r naar Finland. Het laatst is hg te Stockholm gesignaleerd. In de val geloopen. Het is der Spaansche politie gelnkt de hand te legger op een talrjjke bende afzettere. De gezat ten van Frankrjjk en Eageland hadden aan de de autoriteiten in de hoofdstad een ljjvige oorrespondent e ter hand gesteld, bestaande uit allerlei brievoD, door Parjjsobe en Londenscbe handelshuizen ontvangen, die voorstellen bevatten tot het doen van handelszaken van zeer verdacht allooi. Met die papieren gewapend, ont dekte de politie een groote bende falsarissen en fljaschen- trekkers, die overal in het buitenland verbindingen had den de leiders werden in hechtenis genomen. Nog altjjd zoek, D9 ontvlochte Berljjnsche roovor en moordenaar Hennig is nog altjjd niet, weder gevat. Alle dagen krijgt da politie nog mededeelingen van menschen, die verklaren, hem te hebben gezien, bleek en ontdsan van aanhoudende angstmaar de nasporingen bleven tot dusverre vruchteloos. Bljjkbaar heerscht allerwege een gedachte vrees voor den sietsontzienenden booswicht. Voortdurend worden er nataarljjk allerlei menschen voor den vluchteling gebonden on onschuldig gevangen genomen. Dat gebaarde Diasdag nog aan oen deftig heer, die op reis was van Berljjn naar Weenen ea die, door mede-passagiers voor Hennig aangezien, aan het station Tetschen door de politie werd aangehouden. Hij kon zich echter spoedig legitimeeren en verder reizen. Mocht het waar zjjn! Er loopt te Brussel een gerncht, dat de politie den moordenaar van de kleine Jeanne van Calck op het spoor moet zjjn en dat hg weidia in handen van bet gerecht zal wezen. Maar de voornaamste bevestiging van dat bericht vindt Le Petit Bleu in het feit, dat de heeren van justitie en politie de mannen van de pers ontwijken, terwjjl zjj hnn steeds te woord staan, als er niets te vertellen valt. Monsters. Te Gelsenkirchen zjjn een schrjjnwer- kerskneeht en zjjn vronw gevangen genomen, onder be schuldiging van hnnne in da laatste jaren geboren zeven kinderen te hebben vermoord. Een goede vangst. Uit Aken wordt gemeld, dat de overheid a n de Hollandsoh-Dnitsche grens te Venlo 18 internationale falsarissen beeft gearresteerd. De hand is gelegd op 5 postpakketten, bevattende f 180X00 aan valsohe bankbiljetten, die deze personen trachtten de grenzen over te krjjgen. Teekenend. In de Standaard komt de volgende driestar voor: Mr. Troelstra scheen bjj het debat over de positie van het spoorwegpersoneel niet bjjzonder ingenomen met staats-exploitatie. Zelfs keurde bjj 't af, dat krachtens het koninkljjk b'slnit van 7 April 1908 de Regeering zich invloed verzekerd heeft op de behandeling van dat personeel door de directies der spoorwegmaatschappijen. Van vadertje Staat, zooals hjj 't nitdrnkte, wilde hg hier niets we,en. Dat teekent. De sociaal-democraten wenschen zoo ongeveer alles aan den Staat getrokken te zien doch wanneer ze zekerheid hebben, dat de Staat handelen zal naar hnn ideeën. Indien er echter gevaar is, dat de Staat nog niet socialistisch genoeg is, dan wordt tegen den Staat ge waarschuwd. Voor ons, anti-revolntionnairee, een aanwjjzinp, om wanneer de sooiaal-demrcraten jj veren voor uitbreiding van Staats-bemoeiing op ten of ander gebi'd, erns.ig na te gaan, of er niet een socialistisch addertje onder het gras scbnilt. Vakvereeniging en groep»vertegenwoordiging. Het Centrum sohrjjft: De vergeljjking, welke de Heer Ketelaar instelde tnssohen de groepsvertegenwoordiging en de arbeiders- vertegenwoordiging in modelfabrinken als van Van Marken en Stork, welke ten slotte niets anders is dan een middel om de absolute macht van den patroon toe te passen, gaat mank en het ondersobeid tnsschen den arbeider in particulieren dienst en den ambtenaar wordt daarbjj uit het oog verloren. Immers, ook een modelpatroon, hoe nitnemend ook, is een patroon en heeft als zoodanig zjjn particulier belang te behartigen, terwgl de Staat enkel het alge meen belang dient. Dit laatste breDgt bovendien mee, dat zjjn geëmployeerden ook ten aanzien van het ge heele volk in een bjjzondere positie verkeeren. Een staking bg een particulier patroon heeft voor het pnbliek in de verste verte niet die beteskenis, welke het neer leggen van den arbeid door ambtenaren, of met hen geljjk te stellen personen hebben zon. En het valt niet te ontkennen, dat de Staat het recht en ook den plicht heeft 'er verzekering van den dienst cn oen ge- regelden gang van zaken welke het algemeen ten bate komt strenge eischen te stellen. Strjjd met zjjn eigen ambtenaren is daarbij buitengesloten. Amb tenaren, die zioh vjjandig zonden stellen tegenover hnn «patroon*, in casn den Staat, zonden daarmede den aard hunner fnnctie en de roeping van han «werkgever* te eenenmale miskennen. Ken schoont* gelegenheid. Onder dit opschrift lezen wjj in het Hbld. Waar bljjft de Nederlandsche wet op de vakver- eenigingen De discussies thans in de Tweede Kamer gevoerd, wjjzen op hare noodzakelijkheid. Zoowel bg de postambtenaren als bjj de beambten der spoorwegen was bet scheming en inslag op welke wjjze men kon toestaan, dat zjj zich vereenigen met het oog op hnnne vakbelangen. Is eene vakvereeniging van regeerings-ambtenaren toelaatbaar? Deze vraag is ook in Frankrjjk aan de orde. Is eo- e vakvereeniging van de schepeling-n der Koninkljjke Marine, of een bond van miliciens toelaat baar, en zoo ja. wat moet do hooding wezen der bevelvoerende offio<eren tegenover die vereenigingen Deze vraag is nn in ons Parlement behandeld. Daar aans onds komt de behandeling van het wetz- ootwirp op het arbeidscontract, en het vraagstuk van het oollectief arbeidscontract. Zonder regeling der vakvereeniging als zoodanig, is die zaak niet- bevredi gend op te lossen. Daarna znllen wjj krjjgen ziekteverzekering, pen- sioenvrzekering, wellicht ook verzekering tegen werk loosheid. Ook hierbjj zal de v-kvereen-ging een groote rol spelen als men, zooals waarscbjjnljjk is, door de ongevallenverzekering geleerd, decentralisatie op den voOrgrond stelt. Bjj den hnidigen stand der sociale qnaestie, is de vakveieeniging ais een bjjzonder soort van vereeniging met bepaalde rechten een onmisbaar middel tot een eenigszins bevredigende oploB». ng. Onze wet op het recht van vereeniging is niet voldoende om in die behoefte te voorzien, daar zjj aan de vakvereeniging noch tegenover bare leden, noch tegenover de buiten staanders voldoende rechten geeft. De rechtspersoon- lijkheid, zonder meer, is niet genoeg. Het is niet noodzakelijk, dat daarbjj het verenigings recht beperkt wordt, maar evenzeer als voor de naau.- looze vennootschappen en voor de kerkgenootsonappen af tonder ljjke wetten dat vrjje vereenigingsreoht nader regelen met het oog ^p bet bjjzonder doel dier ver eenigingen, kan dit ook voor de vakvereeniging ge schieden. Daar onze sociale wetgeving steeds geknipt schjjnt te moeten worden naar een bnitenlandsoh model, wil len wjj, nu uit de jongste Kamer-debatten de behoefte aan eene wet op de vakvereenigmgen opnienw zoo duideljjk is gebleken, er op wjjzen, dat John Burns, de ond-werkman, thans lid van het nienwe Britsohe ministerie, eene omwerking van de beproef Ie Fngelsehe wet op de trade unions heeft toegezegd. Daarbjj zal zelfs de aansprakelijkheid der vakvereeniging bjj werk staking, naar aanleiding van het Taff-Vale-vonnis, einstig onder de oogen worden gezien. Eeoe scboone gelegenheid dus voor onzen wetgever om eens te gaan luisteren naar eene liberale, niet socialistisch gekleurde proeve van sociale wetgeving. De Minister van Waterstaat brengt, met het oog op de verzamelstaten, welke door de seoretarisson der provin ciale regelingsoom missiën voor de paardenfokkerg in de onderscheidene gewesten ingezonden zjjo, ter kennis, dat een tabel, behelzende een aan voornoemde verzamels'aten ontleend overzicht van bet aantal dekkingen door goed gekeurde hengsten in Nederland gedurende 1905, is op genomen in de Sl.-Ct. no. 45. In de gisteren gebonden Raadszitting van Rotterdam deelde de burgemeester mede, dat hjj zjjn verzoek om ontslag heeft ingediend. In diezelfde zitting kwam o.a. in een voorstel om de subsidie der vereeniging tot bestrij ding der tuberlose van f 2000 op f 4000 te brengen. Tweede Kamer. In de zitting van gisteren werdeu de werkzaamh <deu als volgt geregeld: na afloop van het aangekondigde snotie-onderzoek, dat niet zal aanvangen vóór Dinsdag, zullen behandeld worden de aanvalling van de Landweer- wet, het A'beidscontract en de regeling van de rechts positie van inlandsohe Christenen. Nog werden over den toestand van het spoorwegper. soneel replieken gevoerd door de heeren Smeeng*, de Savornin Lohman, Tal me en Schaper, waarna het woord werd gevoerd door den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, den heer Krans. De Minister zeid-, dat wÜ"8inK0n *an d® bepalingen van de Zondagswet wel licht kannen geschieden als dit noodig bljjkt. Een onder zoek naar een gunstiger regeling der Zondagsrust is onder handen. Op de gelegenheid om in vrjje nren bijverdiensten te maken, mogen de spoorwegbestnren niet rekenen, omdat bet personeel steeds ter beschikking moet zjjn. Een onderzoek naar het loon der klerken-telegrafist zal geschieden. Overwogen zal worden of 't gewenBoht is fabrieksraden in de werkplaatsen in te stellen, voorts of spoediger omwissel'ng der dag- en naohtrnschinisten mogeljjk is en ook de vraag of voor het personeel van Gend Loos voorzieningen getroffen moeten worden. Pensioenneering van het personeel bg de tramwegen zal meer en meer worden ingevoerd. De minister herhaalde, dat bjj de door de vorige Redering gedane toezeggingen eestand wil doen. Spr. heeft beloofd verbetering van Zondagsrust; regeling der rechtspositie; het hooren der groeps'ertogenwoordigers over de dienst.voorwaarden en de loonregeling en die toezeggingen zjjn toch niet zoo gering. De beraadslagiug werd hierna gedotan. Aan de orde kwam na de voortzetting dar beraad- slaging over het wetsontwerp houdende wettige voor zieningen in verband met het nieuw ingestelde Departement. De heer Tydeman, voorzitter der Oommissie van Rap porteurs, achtte iade "oen bevredigd door de wjjzigingen in K. B. eu we! gebracht. Spr. achtte de naamsverandering van geene beteekenis en den titularis van Waterstaat nog steeds bevoegd. Doch voortaan noerae men in wetten slechts »den minister met de uitvoering van deze wet belast* en voege den naam Van 's ministers departement er niet bjj. Minister Veegens verklaarde zich van gmsch dezelfde opinie als de voorzitter der O. v. R. Alle bevoegdheden opgedragen aan »den min,ster van Waterstaat, Handel en Ngverbeid* gaan thans op den minister van Wateistaat over. Hierna werd den heer Kolkman gelegenheid gegeven om te iuterpelleeien over de reis van minister Krans naar Chili. Spr. zette niteen dat deze reis niet te verdedigen was. Aansprakoljjk voor het feit is eigenljjk de Kabinetsformateur. Maar sinds de vader van het K.binet het onmiddellglt heeft te vonde iog gelegd, en er zelfs zoo'n afkeer van toont dat bg er niet meer over spreken wil, moest spr. zich wel tot do Regeering wenden. Spr. uitte dns zgne afseuring over het feit, dat een NedarLn isoh minister zioh in vieemden 8 aalsdienst begeeft. Een minister staat het diohtst naast den Troon, bet is hel orgaan, de Vertegenwoordiger van de Kon.nkljjke maoht, en zoo'n man gaat in dienst, wordt dns onder geschikt aan een vreemden Staat 1 Spr. vatte zjjn oordeel aldus samen «Een juiste opvatting van zjjn ambt sluit voor een Nederlandsoh minister uit het zioh begeven in vreemden staatsd.en t en iemand die met vreemde Staten een contract heeft, behoort geei minster te worden. Het getuigt vau groote Inchtha tigbeid, dat een minia'er zoo lang zjjn departeme' t verlaat ea zjjn ambt aan een ander overdraagt. Door bet verleende verlof kannen buitendien 's lands zaken worden geschaad. Men den b.v. aan een herhaling der Aprilataking; aan een e-entu-ele mobilisatie. Baitendieu vanwaar de spl tsing d-r departementen Dit geschiedde omdat het werk voor één man te zwaar was. En nu krjjgt men in het- eerste en moeiljjkstej ar, door 's ministers reis, in naam splitsing, maar m waarheid den ouden toestand. Ia deze moeten 's lands zaken worden geschaad, waar de teoOoicns wegloopt.* Spr. zal eenige vragen stellen, ook naar do strekking van net gesloten contract met Chili. D.t lijkt rnissth en onbesoheioen, maar men behoort te woten of men met deze reis er ai is, of nu die reis de dienstbetrekking op houdt, of er een bureau bestaat met den heer Krans aan 't hoofd ter behartiging van Chileeneche zaken, geljjk bewoerd wordt. Spr. vroeg dns lo. Was de minister bg het aanvaarden der portefeuille aan Chili gebonden, zoo ja, welke was de atiekking der oveieenkomst

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1