Honderd en achtste jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. i\o. 18 MAANDAG 26 FEBHUAEI. De kermis als volksvermaak. BUITENLAND^ Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheele Rijk f I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groot» letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOONVoordam C 9. Algemeen Overzicht. Gemengde M e d e d e e 1 i n g e n. ALKMAARSCHE COURANT. Zon ons 20atc eeuwsob gevoel van braafheid, dengd en zedelijkheid voldaan zjjc, indien we aan de kermis een anderen naam gaven Zon de Alkma reche najaarc kermis g»nade vinden, in de oogen van deftige mecschen, indien we b. v. spraken van de Noord-Hollandscbe tentoonstelling van spel' kraamwezen Indien we tot he' organiseeren van de kermis booge bescherming konden inroepen, b. v. van den commissaris der Koningin of wel van andere autori teit Indien we de ambtenaren, belast met het toezicht op de staanplaatsen of hot organisearen van een kermis, eerelid eener vereeniging konden maken tot bevordering van vreemdelingen-verkeer en ben op den dag der ope ning konden verrassen met een pimpelpaars lintje van een orde of andere onderscheiding Is de afkeer van kermissen welgemeend, als we ten toonstellingen in het groot en klein bevorderen Tentoonstellingen worden aangemoedigd, de gemeente raad aarzelt niet om op de begrooting daarvoor gelden nit te trekken, en daar is niets tegen wellicht; maar laat ons eerljjk erkennen, dat een tentoonstelling het doel heeft om mensohen naar de stad te trokken. Men zon dit doel ook bereiken door desnoods den ge beden Waagtoren van vetpotjes te voorzien. De illnmi natie zon een prachtig effect maken, en, mits behoorljjk geassureerd, de ingezetenen voordeel bezorgen, vooral als een sohoone zomeravond kon worden nitgekipt. Illuminatie en voorwerken zijn heel mooi, maar doren wat kort. Het plan bestaat om in den aanstaanden zomer, op het Doeienveld ood-Alkmaar te doen berr jjzen. Best. Maar laten we elkaar niets wjjs maken. Latan we het niet doen voorkomen, of het genoegen van ood Alkmaar voor gesteld, van anderen aard zal zjjn, dan men op de kermis geniet. En wanneer men tentoonstellingen met kermissen vergeljjkt, dan is er zeer veel, dat ten gonsto van het onde volksvermaak de schaal doet overhellen. Allereerst omdat het een volksvermaak is. Dat wil zeggen dat iedereen, jong en ood, arm en rjjk er aan deelneemt. Bovendien, de kermis heeft dit voor, dat men onwille keurig in een opgewekte stemming verkeert Men ziet vrooljjke gezichten, men loopt een pas vlugger en zelfs onde menschen, die zelf in 't kjjkspel niets nienws meer vinden, verheogen ziob in de belangstelling burner kinderen en kleinkinderen. Meent men dat landbouwtentoonstellingen of volks feesten evenveel genoegen verschaffen als de kermis Op verre na niet 1 En mocht oud-Alkmaar op 't Doeien veld geljjk we verwachten, eenige aardige avonden ver schaffen, dan zal het niet 't minste zjjn, omdat het ons aan de ouderweteche kermis herinnert. Doch om er te komen, moet entiée betaald worden, dit spreekt van zelf, terwrl de kermis gratis toegankelijk is. Voorzeker, onze fjjd heeft veel goeds. We kunnen voor geringen prjjs des zomers naar 't zeestrand gaan en daar een balven dag doorbrengen. We kunnen met de boot naar Amsterdam en met de tram naar Heiloo, Bergen en Beemster. Maar de mensch is toch zoo geschapen, dat hjj tusscbenbeide wel eens vrooljjk wil zjjn en vroo- ljjkbeid wil zien en pret wil hebben. Onze voorouders, kloeke en verstandige lieden als zjj waren, hadden geen mindere godsdienstige overtuiging, noch minder ernstige levensopvatting dan onze tjjdgenoo- ten. Deoh deze eigensobappen beletten niet, dat zjj, als 't voorkwam, behagen schepten in feestvieren en dat ze de kermis met genoegen mee maakten. Worden we tegenwoordig niet te ernstig? Is men tegenwoordig nie' geneigd te gaan gelooven, dat de burgerdengd eigenljjk daarin bestaat, om met een lang gezicht en afgemeten passen, over de straat te wandelen of in zjjn binnen kamer te peinzen over da oplossing van sociale of andere quaesties, over klassenstrijd of kiesrecht Wordt op straat gezongen, dan beweert menigeen, dat hij van het leven niet heeft kunnen slapen. Zoozeer zjjn we op rust gesteld, dat een eenvoudig straatliedje door de dienaars der overheid als nachteljjk burengerucht ver boden wordt. 15 overtredingen werden in het afgeloopsn jaar hier ter stede gestraft. Waarljjk, het is allerminst overbodig, dat enkele avon den van de 865 dagen, die het jaar telt, do minder bevoorrechten, de weinig bemiddelden, (en zjj vormen tooh de meerderheid) met honne vrouwen, verloofden, zoons en dochtertjes eens voor hun pleizier uit zjjn. Wie de laatste jaren de kermis hier in de stad bezocht, moet erkennen, dat de bezolking zich zoodanig gedraagt, dat onze stndenten aan de boogescbolen er een voorbeeld aan kunnen nemen. De dronkenschap is in academie steden meer inheemsoh dan hier. De studentenkroeg bljjft den gebeelen nacht open, terwjjl te Alkmaar slechts 5 maal in een geheel jaar voorkwam, dat bezoekers ziob bevonden in eene voor het publiek toegankelgke lokaliteit na bet sluitingsuur. Is het zoo erg, dat sommigen ter gelegenheid van de kermis eens langer willen opbljjten dan gewoonlgk en een straatje om willen gaan arm in arm 1 Men wil toch wel eens met zjjn aanstaande kennis maken? In den deftigen stand heeft men daarvoor gelegenheid genoeg. Maar daarbjj ziet men tegen bet huweijjk te veel op. In 1905 werd te Alkmaar slechts één bnweljjk eerste klasse gesloten. Er wonen te Alkmaar 20000 menschen. Eén huweijjk eerste klasse 1 Vergissen wjj ons niet, dan zullen er onder onze l'zers zijn, die in dit opsiel een aansporing tot lichtzinnigheid zien, die geneigd zjjn onzen tjjd te vergeljjken met de Bomeinsohe oudheid, toen op het forum met luider stemme «panem et circenses", brood en spelen" werden geëiscbt; toen de losbandige en ontzenuwde bevol king verzot was op weelderig spel, afschuweljjk spel van zwaardvechtors, die elkaar moesten doodentoen zelfs zeeslegen werden nagebootst terwjjl 't vadsige volk te lui was om iets nit te voeren. Wat kan men dezen angstvallige" anders antwoorden, dan dat de kermisgenoegens van de 20ft* eeuw geheel anders zjjn dat het eten van poffertjes een bjj uitstek geoorloofde en vredelievende bezigheid is, dat we er wedrennen en ge vechten slechts in afbeeldirg zien, kunstig gefotografeerd door de kinematograaf dat de Paardenmarkt in geenerlei opzicht geljjkenig vertoont met het forum romanum, ti rwjjl integendeel, het meerecdeel der bevolking, hard om den bro de mnet werken en dat enkele dagen ontspanning en afwisseling in deu dageljjksohen sleur en eentonigheid, bjjkans een maatschappelijke behoefte genoemd mag worden. Doch indien de lof der kermissen bjj onze overheid een niet ongunstig gestemd oor vindt, dan kon, dnnkt ons, door onzen Ra»d, in overweging genomen worden, om aan de kermis meer omvang te geven. Wat is het geval Door de bestaande regeling, door de verpachting der staanplaatsen, worden de kermisvermakelijkheden te duur, juitt voor hen, die er van moeten profiteered. Door het stelsel van verpachting sluit men de ooncur rentie uit I Hetgeen we zouden wenschen is mededinging tnsschen de poffertjes kramen en stoomdraaimolens I De beste standplaatsen zonden we willen geven, aan hen dié de tarieven het laagst stelden. Indien onze opvatting gedeeld wordt, te weten, dat onze kermis geen veroordeeling verdient in beginsel, dat in tegendeel de minder bemiddelden, de arbeiders en hard- werkslieden en bnnne vrouwen en kinderen toch ook wei eens op vrooljjke manier, eenige avonden willen door brengen indien waar is, dat do bevolking in bet alge meen volstrekt niet, althans volstrekt niet meer dan Tjjke menseben, zich te bniten gaat, dan volgt hiernit met o.i. noodzakeljjke consequentie, dat he' pemeentebestnnr de staanplaatsen tegen uiterst lagen prjjs moet afstaan mits lage entrée prjjzen worden gesteld. De kermis moet niet worden een feest der voldane burgerjj, het moet een volksvermaak zjjn, dat wil zegden waaraan iedereen wat heeft, en iedereen deelneemt. Het is een pitnyabel gezicht, voor de eenige beienetskraam, waar de wafels eer kwartje koeten en waarvan het bezoek aan man. vrouw en vjjf kinderen derhalve op f 1.75 zoude te staan komen, een aantal toeschouwers groot en klein te zien geposteerd, die alléén kunnen genieten van den eeur door de jjzeren pnffertjesplaat kwistig verspreid. We hebben zoo dikwjjls den mond vol van volksbelangen doob zjj vullen de maag niet. Is het geen volksbelang, om een geoorloofd genoegen voor een ruimen kring toegankeljjk te maken Zeer goedkoope staanplaatsen zonden de prjjzen verlagen, door de vermeerdering der oonourrentie, en aan de kermis een uitbreiding geven als in geen jaren werd aanscbonwd. De kermis staat tocb hooger dan veel andere amusementen, b.v. wedrennen, met 't rnzinnig gedobbel, dat in wetgevers oog genade vindt, t' rwjjl een onschuldige tombola ver boden is. Wedrennen, waarbjj men dieren afjakkert, na ze vooraf, geljjk beweerd wordt, wiskey en champagne te voeren om ze bard te laten loopen. De kermissen werden eertijds door koningen b-zoebt. Van Willem de Derde koning van Engeland, verbaalt men dat hjj aan dit volksvermaak met veel genoegen deel nam. Zoude onze Raad, niet voor een enkel jaar, de proef met de voorgestelde nieuwigheid durven nem«n Ridder orden krjjgt men er niet door, maar wel bljjde gezichten van de jeugd, die met halsstarrige vasthoudendheid, de kermis in eere houdt. Men heeft thans nog 6 maanden tjjd om er over te beraadslagen We gaan te Alkmaar nooit over een-nachtsjjs. Maar het vriest tegenwoordig niet meer geljjk vtoeger twee dagen achtereen en we moeten in dit geval eens op dezen regel, een afzondering maken. A. P. .H Het suggestie»*: Zoster Anna, ziet gjj nog niets komen nit het bekende Blaeuwbaardsprookje, kwam onwillekeurig zioh aan onze berinnering opdringen toon wjj gretig naar de laatste Telegrammen en Berichten grepen, die onB zouden inlichten over den stand van zaken in A 1 g e o i i a b. En even ontmoedigend klonk ook het antwoord: «Niets! Nietsl* Nergens aan den gezichtseinde! een Hcbjjn van het stofwolkje, waaruit straks de redding zou komen opdagen. Zaterdag bracht de conference, in geheime vergade ing vereenigd, de lezing ten einde van de back-ontwerpen, door Frankrjjk en Dnitsobland ingediend. Maar beide landen bleven op hon standpunt staan betreffende de bestreden punten; de ontwerpen zjjn daarop aan de oommissie van rappe, teurs teruggezonden tot nadere bestudeering. Inmiddels hebben ook de Mavokkaaesobe gtdel-geerden een ontwerp aangeboden, d> t punt voor punt dn Öpaatsohe vragenlijst beantwoordt en uit 17 artikelen bestaat. Dat alles brengt de zaak dus geen stap verder. Over eeu bemiddelingsvoorstel vanwege een der vertegenwoordigde mogendheden verneemt men niets en het is z'er onwaarschijnlijk dat er een zal Komen. De Neut Freie Preste bevat een interview met den Italiaanschen gedelegeerde, markies Vi«oonti Venosta. Deze zegt dat in weerwil van de verschillen tusaohen de Fransche en Duitsche eischen, tooh verw acht ma? worden dat men in bet bankvraagstnk tot een oplossing zal komen. Mocht dit niet het geval zjjn, dan zou van regeling der politie zeker niets komen. Markies Viscontie Venosta is ven meening dat, wanneer de conferentie uiteen zou gaau zonder tot een oplossing te komen, de vrede zeker verstoord zou zjjn. Dat klinkt zeer zorgwekkend; w nncer dein meoning algemeen gedeeld wordt, zal zeker alles worden aange wend om tot een overeenstemming te geraken; aan genomen, evenwel, dat bjj beide ütigeerende landen een oprecht verlangen bestaar. tot bet behoud van den vrede. Na den onwil der Hongaren te hebben opgewekt zal Oost, enrjjk het nu ook te kwaad krjjgen met zjjn Duitsche onderdanen, en wel naar aanleiding van d* nieuwe kieswet, door de Regeering bjj den Rjjksraad in gediend. Van de nieuwe mandaten, die de wet wil in stellen, krjjgen de Duitsohers er geen de Tsjechen daarentegen winnen 30 mandaten, daar zjj de 19 zetels der conservatieve grootgrondbezitters in Bibeme krjjgen en bovendien elf nieuwe zetels. De Polen krjjgen in Silezië 2 mandaten, de Polen en Rutbenen in G»lioë 10 man daten meer. De Italianen en RumeniSrs verliezen een mandaat, de Zuidslaven winnen er 6. Ia het nieuws Huis van Afgevaardigden zullen ver moedelijk de zet ls onder de nationaliteiten aldus ver deeld zjjn Dnitschers 205, Tsjeohen 99. Polen en Ruthenen 95, Italianen 17. Zuidslaven 36, Roemeniërs 4 dus 205 Dnitschers, 230 Slaven, 16 Italianen, 4 Roemeniërs. Bjj de indiening van dit hervormingsontwerp zei de Minister-President Von Gaut-cb, dat in de toekomstige Kamer geen enkele nationaliteit de meerderheid zal hebben. Alle partgen zullen moeten streven naar een politiek van vereeniging, ten einde de toekomst van Oostenrjjk te verzekeren. De hervorming wordt niet ingevoerd ton bate van eenige partjj, ook niet van de socialistische. Minister Von Gautsch verklaarde de wapenen niet te zullen reerlrggen, alvorens alle wetteljjke middelen zjjn uitgeput en dat, zoo hjj mocht vallen, z|jn val die van de hervormingen niet met zioh zal Bleepen. Nietteg°nstaande deze verklaring van den minister is men in Duitsche kringen niet goed te spreken over het wetsontwerp, omdat bet, naar men daar zegt, de Duitsohers achter de Slavische bevolking stelt. On ne peut pa» contenter tout le monde et ton père, zou de Fransobman zeggen. Uit Boedapest wordt aan de Köln Zeit medegedeeld, dat door geheel Hongaijje thans met meer gestrengheid dan vroeger aan de wetten du hand wordt gehouden. Naar de verschillende plaatsen waar politieke woe lingen te vreezen waren, zjjn militaire versterkingen gezonden. Alle politieke vergaderingen, die voor Zondag doö. het geheele land waren uitgeschreven, zjjn verboden Wist men niet dat de geheele geschiedenis van Rus land als 't ware met b)o*d geschreven is, dan zou men aan de waarheid gaan twjjfelen van de berichten, die telken dage, nu uit deze, dan uit gene bron tot ons komen. Een ooggetuige heeft aan den Petersburgsoben oorres pondent der Tribune de tereohtstell ng van 53 gevange nen, zonder vorm van proces, te Felin in het oatzee- gebied, beschreven. Daar openljjk erkend is, dat Orlof gruweljjk huishoudt onder de oproerlingen van kort ge leden, kan bet verhaal best waar zjjn. «Nadat een groot gat was gedolven, zoo vertelde de man, werden vier gevangenen op bun knieën op den rand geplaatst, met bun gezicht naar den kuil, die faun graf zou worden. De overige gevangeren moesten het aanzien op korten afstand. Met een paar salvo's lagen alle vier weldra in den kuil. Toen kwamen er weer vier en zoo voo*t. Elke nieuwe groep moest de stuiptrekkingen var de in den kuil liggonde voorgangers aansohonwe», alvorens denzelf den weg op te gaan. Toen alle 53 terrchtgeste'd wa-en, werd er op den hoop lichamen, in sommig* waarvan nog leven was, kalk en zand gegooid en klaar was het.'' Professor Kaismin Karavaef schrjjft als protest tegen deze wjjze van doen in de Roes Kogels 1 kogels I kogels I Kinderen worden doodgeschoten omdat hun ouders zjjn gevlucht of zich verschuilenanderen worden bjj ver gissing doodgeschoten en ter verklaring beet het een «droevig misverstand.* Velen schiet men dood krachtens de beslissing van een niot-beftranden krijgsraad. Er wordt geschoten in de Oistzee-provinoies, in den Kankasas, in Siberië, in Warschau. «Vóór dien ging dat summiere schieten zjjn gang in en rond m Moskou. Tien-, honderd'allen van menschen zjjn doodgeschoten en wo den het nog. Aangehouden en in de eteeuen cellen opgesloten lieden Btaan nietter-cht men haalt ze er uit en sohiet ze zonder onderzoek dood. Waai is het eind van deze hel Ook uit Odessa komt bericht van een ongeloofijjk 'oarbaarsch optreden der overheid De behandeling van de boeren in Zuid Rusland door de kozakken is geen zier beter dan de alom beruchte dierlijkheden der Basji-Bazoeks tegen de Armeniërs in Koerdistan Des te meer ergenis wekt het feit, dat de Tsaar de laatste twee maanden driemaal door don bevelhebber der Donsche kozakken te Tsarskoje Selo zijn dank aan zijn trouwe kozakken in 't zuiden heeft laten overbrengen. Maar ook van den kant der revolutionnaire elemen ten worden dagelijks gruweldaden bedreven. Zoo werd naar een telegram uit Warschau mededeelt, de directeur- generail der Weichsel Spoorwegen, Iwanof, Zaterdag op straat doodgeschoten. De dader wist te ontkomen. Tegenover de bijeenkomst der 17 October-vereeniging te Moskou, heeft, e nu een te Petersburg plaats gehad van de „Roeskoje Isobranje", een vereeniging, die het volledig behoud der onbeperkte autocratie in haar va; ndel heeft geschreven. De vergadering, bestaande uit 300 personen, werd geleid door prins Galitzin, als schrijver bekend onder het pseudoniem Moerawlin. Secretaris is d* vroegere professor Nikolsky, een heft g reactionnair. Het congres werd ingeleid met een toespraak van den priester van het winterpaleis Kechinsky en eeu plechtige godsdienst oeienirg; het volkslied werd onder geestdriftig hoera geroep driemaal gezongen en daarop hield Nikolsky de openingsrede. Hij verklaarde, dat de leus aller aanwezigen ishet orthodoxe geloof, de autooratie en oud Rusland. Daarvoor zijn zij bereid te sterven, maar zelf de wapens opvatten, dat zullen ze niet doen. Alle sprekers hielden redevoeringen over het zelfde motiefmet stormachtige toejuiohingen werden vooral de vertegenwoordigers der Moskousche monarchistische partij, de redacteur der Moskou skija Wjedomosti Gringmoet en de anti-semiet Sjmakof begroet De berichten uit Zuid-Afrika zijn nog verre van geruststellend De Daily Mail verneemt uit Ixopo (Natal)De sta it van zaken verbetert er niet op. De algemeene indruk is dat men met de verzoenende taktiek jegens de Kaffers de uiterste grens heeft bereikt. De com mandant van de troepen die van de tuchtigingskolonne deel uitmaken, heeft volledige vrijheid van handelen. Maar de vrees dat de Engelsohe regeering ten bate van de Kaffers tusschenbeide zal komen, heeft een neerdrukkenden invloed. In Zweden zal ook een nieuwe kieswet komen. De regeering heeft bij den Rijksdag een ontwerd ingediend volgens hetwelk de Tweede Kamer uit 230 leden zal bestaan. Kiesgerechtigd zullen zjjn mannen die hun 24ste jaar voltooid hebben. Gekozen kan worden ieder die in het dist iet waar hij candidaat is, kiesgerechtigde is. Om gekozen te zijn, heeft men de volstrekte meerderheid noodig. De kiesdistricten worden om de 9 jaar opnieuw ingedeeld. Een sensationeels aanslag. Uit Brussel wordt van Zaterdag gemeld dat d* zoon van den consul- general van Ob li, Waddington, den seoretaris van het Chileensche gezantschap, Palmaoeros, door vjjf revolver schoten in het hoofd gedood henft. Palmaceros, die 25 jaar ood was, stond op bet pont te trouwen met de dochter van den heer Waddington In de laatate dagen was er evenwel een zekere verkoel ng tnsschen hem en zjjn verlooide ontstaan. Nog eens Gapon. We deelen dezer dagun bet sensat'oneele verbaal oit de Roett mede dat priester Gapon een gom van 80,000 roebel zon hehbsn ontvangen door bemiddeling van minister Timiriasef, ten einde zch naar hnt buitenland te knnnen begeven. Het oomité van den Ruasischen arbeidersbond deelt nu in de Roet» mede, dat, niet Gapon, maar diens rechterband Matoesj-nski 30,000 roebel bad ontvangen door bemiddeling van Witte, en met 23,000 roebel gevlucht is. Het oomité verklaart vast overtuigd te zjjn, dat Gapon van dit geld geen cent heeft, gezien. Maar hetzelfde blad doet dan nog nadere onthullingen, die moeten bevestigen, dat Gapon bjj voo- baat 500 roebel voor de reis naar Parjjs beeft ontvangen, zioh in finan ciële kringen aldaar voordoet als een soort Rossieoh financieel agent, en overal verzekert, dat men de nitnwe Russische leenirg gerost kan vertrouwen, daar h|j instaat voor het opbonden dar politieke arbeiders-beweging. Aan het Berl. Tagebl. wordt le dezer zake nog bericht dat graaf W'ttr laat tegenspreken, dat bjj in eenige ver, binding tot Gapon heeft ges'aan. Een stout, plan. De Bretlauer Ztg. vermeldt een nieuw plan betreffende den aanleg van een spoorweg door het Reuzengebergte. De Hohneekoppe i 1 dienvolgens van den Melzergrund tot aan den Rieengrund doorboord warden, om een lecbtstreekscbo ve'bieding tusse en Silezië en Bobomen te verkrjjgeo. In bet midden van de tunnel zal een schacht tot aan den top van de Scbnee- koppe geboord worden, door welke een elrotrieohe lift mensohen naar boven kan brengen. Een brutaal stuk. Te Wilna hebben 5 kerels zioh Vrjjdag met geweld meester gemaakt van de geld kas eener handelsinricbting. Ze waren met revolvers ge wapend, waarmede zjj het personeel dreigden. Toen ze bet huis hadden verlaten, wierpen ze op straat een bom neer, waardoor 3 personen werden gekwetst. De boos doeners zjjn ontkomen. Een Dnitscbe «Frans Rosier.* De politie te Berljjn beeft daar Donderdag een gevaarljjk*n boef gepakt, Hermann Eicbert, een inbreker die door zjjne buitenge woon sluw uitgevoerd* diefstallen vroeger veel van zich beeft doen spreken. Eicbert was reeds in AngnBtus in handen van de politie gevallen, maar moest toen, daar de dokters bem voor krankzinnig hielden, naar het ge sticht te Herzberge overgebracht worden. Daar slaagde hjj erin te outvlnohten, en sedertdien zooht de poLtie hem jjverig. Donderdag zageo twee politieagenten nit Rixdorf in de Hoimstrasse te Berljjn een kenrig gekleed heer met hoogrn hoed, di* hun uiterst verdacht leek. De agenten namen bem eens goed op en herkenden in den heer den lang gezochten E chert. Hjj verzette zich aU sec razende tegen zjjn* inhechtenisneming, maar twee harass ors kwamen te hulp en zoo slaagde men erin, hem baas te worden. In zjjne zakken vond men bo-8rn looptr-', waaruit dus bleek d-.t bq zya oud* beroep nog niet on trouw was gewordeD. De misdadiger mrt den hoogen hoed legde zioh vooral toe op inbraken op Zondagmiddagen, wanneer de familie nit was. Gevonden. Een telegram uit Bern meldt dat men Donderdag bet Ijjk van C ilsnov.nn, den fabr kant nit Biemen die op een tocht op sneoUWi-choenen naar de Diavolezza door een sneeuwstorting werd verrast, heeft gevonden en mar Samuden gebracht. Oude hoeden. Op do tentoonstelling van hn:s- arbeid te Berljjn kon men ook zien, hoe oude hooge hoeden door werks ers in nienwe rjju veranderd. Die hoeden wo den in Engeland voor eeu prikje, 10 pf. of zoo het stuk opgekocht en dan door den oitgesla; en koopman voor' 1 mk. het stuk aan de huisarbeidsters te Berljjn verkooht. Met een heet st'gkjjzer wordt bei vet. en zweet aan den binnenrand eruit gehaald, welke kunstbewerking een afsohnwelgken stank veispreidt. Daarna gaat de hoed op den vorm, wordt h|j opgestreken en van binnen van een nieuwe kap en leuren rand voorzien, om ten slotte bjj den hoedenwinkelier tetug te tieeren. Do Beiljjners

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1