No. Honderd en achtste jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR. ALKMAAR EN OMSTREKEN. II BIJ I T E N L A N D. DINSDAG Prijs der gewone advertentiën 27 FEBRUARI. BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk f I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. TelefoonniiMMer 3. Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|Y. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOON, Yoordam C 9. JMTk- en Heriik Algemeen Overzicht. Gemengde Xededeellngen. Uit de Pers. N ieuwst ij dingen. ALKMAARSCHE COURANT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente ALKMAAR brengen ter kennis van belanghebbenden, dat hot IJkkantoor alhier in dit jaar alsnog geopend zal zjjn op: 28 en 24 Maart; 13, 14, 20 en 21 April; 4, 5, 25 en 26 Mei en 8, 9, 29 en 30 Jnni, telkens van 9 tot IS en van 1 tot 4 nnr tn na 18 Juli, eiken Donder dag en Vrijdag van 9 tot 1 nnr. Burgemeester en Wethouders voornoemd Alkmaar, G RIPPING, Voorzitter. 26 Fabr. 1906. DONATHSecretaris. Er is heden een opmerkeijjka stilte over de conferentie te A 1 g e c i r a s, Natnurljjk hebben er Zondag geen zittingen plaats gehad, zoodat de schaarste van berichten over den arbeid der gedelegeerden zeer verklaarbaar is maar dat ook zoo weinig inde pers gepolimeseerd wordt, is wel opmerkeljjk. Mot te meer spanning ziet men dns tegemoet wat do dag van gisteren zal bebbsn opgeleverd. Ofschoon vrjj wel de meening heerscht, dat een fiasoo der conferentie geen ernstige politieke verwikkelingen ten gevolge zal hebben, toch bljjft de toestand précair; dat maakt, dat de spanning bljjft aanbonden. Het bljjkt naderaf dat in het Reuter telegram, waar gezegd werd dat Visconti Vecosta zeker dacht dat de vrede verstoord zon worden als de conferentie mïslnkte, een leeljjke nitlating bevatte. Het woordje niet was nitgevallen. Dat maakt nogal een verschil. Een welkome afleiding brengen de beriohten alt Berljjn waar, zooals men weet, aan het Keizerlijk hof twee groote familiefeesten worden gevierd, n.l. bet zilveren huwe lijksfeest van het Kei z o r 1 jj k echtpaar en het hnwe- ljjk van hnn tweeden zoon prins Eitol Frits, met prinses Sophie Charlotte van Oldenburg. Natnurljjk wjjdt vooral de Duitsche pers bare bjjzondere a-udscht aan deze go- beurtenis en dat zjjniet na bjj deze gelegenheid een terug blik te werpen op de geschiedenis van Duitsohland ge durende de 35 jaren van vrede, waarin het zich mocht verheugen. Over het algemeen is de toon der bladen zeer bezadigd. Bjj de begroetingen en gelnkwensohen, die het Keizer- ljjk paar ontving, is er vooral één merkwaardig, d or het antwoord, dat de Keizer «r op gaf. Prins Albrecht bracht de gelukwenschen over van bet eger en van de vloot. In zjjn antwoord wees de Keizer er op, dat prins Albrecht den heerljjken tjjd van het ontstaan van het Rjjk nog belichaamt. »Mjjn «eiste en laatste gedachte", zeide de Keizer, >zijn gewjjd aan mjjne strijdmacht te land en te wateren de Keizerin streeft er steeds naar te zorgen voor hot lenigen van nood en ziekte. »God geve, dat eeu oorlog niet moge uitbreken. Maar zoo het gebeurt dan ben ik er vast van overtuigd, dat het leger zich even goed voor zjjn taak berekend zal toonen als voor 35 jaren". Ons dunkt, dat uit deze woorden, >God geve, dat een oorlog niet moge uitbreken" wel eenige bezogdheid doors ihsmert. Hopen wjj maar, dat de feesttonen niet in krijgsgeschreeuw mogen over gaan. In Duitsohland is men overigens niet zeer ten eden over de nieuwe belastingen die men wil invoeren en zelfs te midden van de algemeene feestvreugde komt de ontevredenheid daarover zich uiting geven. »Het is jammer, zegt het Berliner Tageblattdat dit feest slechts een korten iichtschjju brengt in de dnistere dagen, die Dnüscbland thans doorleeft; de strjjd om het bestaan zal voor een paar dagen worden onderbroken, maar daarna te heftiger worden voortgezet; en wie zich aan dien sti jjd onttrekken wil, moet onder den voet rakeu en vertrapt worden.* Dat heeft ook de Duitsche Handelsdag ingezien, die verleden week in Bsrljju ver gaderde om te spreken over de belastingplannen van den Duitscben minister Von Stengel. De Duitsche handel heeft zich krachtig tegen die planuen verzet. Zjj ziet gevaar voor de welvaart vau het land in belastingen op bier en tabak en in de zegelbelastingen zjj heeft met overgroot» meerderheid zich tegen die belastingplannen verklaart, evenals trouwens de begrootings-commissie uit. den Rgksdsg. En hoewel de Rgkskanselier, prins Von Bulow, zelf in de bjjeenkomst van den Handelsdag verscheen, en er een op zich zeil genomen schitterende redevoering hield, bjj kon er niet in slagen da regeringsvoorstellen te redden. De Handelsdag erkende de noodzakelgkheid van ver- beteïing der Rjjksfinanciën en gaf dnidelgk te kennen, dat de Duitsche kooplieden bereid zjjn naar hnn beste krachten mede te werken om die verbetering tot stand te brengen. Maar dan moet zjj gegrond zgn op gerech tigheid en niet een voortgaande neiging toonen, steeds dezelfde klasse aan te spreken voor de voorziening in d» behoeften des Rjjka en een andere klasse, de agiarische partjj, van die zorg te onthelfen. Terecht deed de Han delsdag nitkomon, dat na de protectionistische tarief regeling alleen in het belang der Bgrarië; s ingevoerd, deze nieuwe beffingen op handel en njjveiheid zeer ernstig zullen ürnkkeu en dat daarvan een belangrjjk nadeel voor den Duitschen handel en dus indirect ook voor 's Rjjks inkomsten het gevolg wezen zal. In het En gelsche Lagerhuis is het adres vau ant woord op de troonrede aangenomen, ca beraadslaging over de weikloozenkwestie, in den loop waarvan Burns zeide, dat deskundigen voorspellen, dal de eerstvolgende drie jaren de beste jaren zullen zjjn, die mtn sedert 30 jaren heeft gehad, voor wat betreft handel en arbeid. Uit R n s 1 a n d komt weer eens het bericht van een politieke of revoluiiocnairen moord. Nazarof, de onder directeur van de Poetilof fabrieken alhier, is heden door vjjf revolverschoten gedood. De moordenaar is ontkomen. Een keizerljjke oekaze zegt, dat de rustverstoringen in h6t binnenland, die met stilstand van de legelmatige verbindingen gepaard gingen, belet hebben, dat ver scheidene provinciën te rechter tjjd voorschriften (voor de verkiezingen) ontvingen. Om nu de b eenroeping van de Rjjksdoema niet te vei tragen, achten wjj zoo luidt do ookaZ'i het noodzakelijk, het voorschrift te wijzigen, volgens hetwelk de verkiezingon in het geheele rjjk op denzelfden dag gehouden zullen worden, en be palen, dat zjj op verschillende tjj'lstippen zullen plaats vinden. Dientengevolge bevelen wjj, dat de verkiezingen in elk dist'iet op bepaalde dagon door een keizerljjke oekaze vastgesteld zullen worden. Het telegraafagentschap kan mededeelen, dat op het door de oekaze vastgestelde tijdstip voor de bjjeenkomst van de Rjjksdoema, de verkiezingen in de meeste pro vinciën af.-eloopeu zullen zjjn en dat de Doema met meer dan 350 leden geopend zal wordeu. Inwijding SimpJon-tunnel. De feesteljjke inwijding is na bepaald op 1 Juni. De Koning van Italië zal de feesteljjkbeden te Brieg bjjwor-en, waar hjj door den Bondsraad ontvangen wordt. De eerste feestdag wordt te Lvusanne gevierd, waar een feestmaal wordt aangerecht ter eere van de Itali- aaneche Kamerleden en de overige gasten. Den tweeden dag wordt een bezoek gebracht aan Genève, gevolgd door een feestmaal te Montreni. Den derden dag wordt een rit van Mmtrenx door den Simplon-tunnel gedaan, met e«ne feestelijke ontvangst te Sitten en een feestmaal te Milaan. Verder zullen ook te Genua en te Venet'ë feesten worden gegeven. De moord te Brussel. Omtrent deze gerucht makende zaak zjjn verschillende lezingen in omloop. De heer Balmsceda, zoo luidt er eene, zoon des Chi- leenschen ministers van Binnenlandscho Zaken en oom zegger van wjjlen den befaamden President van dien naam, was met mej. Waddington, een ongemeen schoon meisje, verloofd, tegen den zin zjjner familie, die alles aanwendde om hem er van af te brengen. Zaterdagavond nu zon er in 't Ghileensohe gezant- scbapegebouw een groot feestmaal plaats hebben, waarop bjj, ah verloofde, offioieel zon worden voorgesteld. Eenige uren te v~ren deed hjj echter, voor den op hem geoefen- den aandrang zwichtende, weten, dat hjj niet komen zon. De broeder van het meisje vond dit een zoo grove beleediging, dat hjj zich naar de woning van een gemeenscbappelijknn vriend begaf, waar hjj wist uat Balmaceda zich bevond. Hg werd in da eetkamer gelaten, waar laatstgenoemde zich bjj hem vervoegde en eenige oogenblikken later weerklonken vjjf revolverschoten. Men snelde toe en vond Balmaceda dood op den grond, door vier kogels in 't hoofd getroffen. Waddington haastte zich te midden der algemeene opschudding naar 't gezantechapsgebouw terug, waar hjj op Chileersch gebied was. De politie deed het gebouw omsingelen. Laidens eene tweede lezing waren beide familiën tegen het hnweljjk en had de heer Waddington zich slechts met groote moeite laten overhalen om zjjne toestemming te geven, daar Balmaceda geen vermogen bezat, schuilen had enz. Da verlovingsmaaltjjd had voor veertien dagen plaats gehad, Balmaceda verwaarloosde zjjn meisje echter zeer, sprak allerlei kwaad van haar en op eens kwam een vriend van hem Zaterdagochtend mevr. Waddington zeggen, dat hjj op 't punt was naar Chili te vertrekken en niet wiide trouwen. Zjj zond hem een bediende, hij kwam bjj baar, maar liet zich hoogst onbeschoft uit en dreigde zel's als meu hom lastig viel de geheele fam'lie neer te schieten. Toen later de jonge Waddington thuis kwam, zjjne moeder in tranen vond en alles vernam, greep hij zjjn revolver en ging heen, roepende: »Hjj zal haar trouwen of ster«en Vergeefs poogde de moeder hem te weerhouden eu men weet den afLop. De moordenaar moet pas 17, de verslagen» 18 jaar oud zjjn. Naar het schjjnt heeft de Belgische Regeering den vader Waddington verzocht zjjn zoon uit to leveren. Aanslag in een trein Uit Londen wordt al weder een geheimzinnige spoorwegmoordaanslag bericht. Te Croydon (bjj Londen) heeft men in een spoortiein- conpé le klasse een 30-jarige vrouw gor ndeo, die daar voor dood lag, met een nauw toegetrokken lint om den hals. Door tjjdig lossnijden van dat lint werd zjj in bet leven behoudenmaar zjj is nog te zwak om eenige inlichtingen te gevea omtrent den op baar gepleegdsn aansla?, welke vermoedeljjk van dezelfden aard is als de andere spoorwegmoordeu van den laatsteu tjjd. Na twintig jaar weer vrjj. De beruchte Hongaareche roover Sa»anjjn Joska, die, tot lerenslangen dwangarbeid veroordeeld, ruim 20 jaren gevangen zatte Vaoz, bjj Budapest, beeft thans van Keizer Frans Jozef giatie gekregen en is in trjjbeid gesteld. Joska boeit indertijd aan het hoofd zijner bende »arme jongens* zoo noemde men de rooms in Hongarjje heel wat diefstallen en gruwelen gepleegd. M«n noemde hem »den vleescbolijken duivel* en toen bjj eindeljjk, na veel moeite, gevangen was genomer, slaakte men een zacht vau verlichting door het geheele land. Zijn gedrag in de gevangenis was van den beginne afaan voorbeeld g en daardoor wist hjj zich de sympathie te verwerven van den Bisschop van Vacz, die nu zjjn voorspraak was bjj den Koning-Keizer. Terstond na zjjn invr jjheidsteliing is Savanyc Joska bjj handelaars in oude boeken allerlei geschriften ga n koopen, waarin, bjj zjjn gevangenneming, zjjn roovers- bfldrjjven werden verhaald, en voorzien van die collectie 't zijn ongeveer 50 stnks is bij naar het huis zijner zuster, te Veszpren gegaan, waar de 60-jarige man vjjn verdere levensdagen denkt door te brongen, Sinister Krans en het Spoorwegpersoneel. De N. Rott. Ct. is van meening dat het spoorweg personeel niet zeer bemoedigd zal zijn door de wjjze waarop bjjv. Woensdag j.l. hunne belangen zjjn bepleit in de Tweede Kamer. *8 M'nisfers antwoord, zoo zegt bet blad, dat het hoofdmoment van den dag moest zjjn, werd dat bjj lange na niet, terwjjl de Kamerleden zich meer en mee*" gingen vermeien is bespiegelingen van algemeen staatkundigen aard, die slechts in verwjjderd verband staan met de arbeidsvoorwaarden, waaronder het spoorwegpersoneel het werk moet verrichten. Om allereerst een oogenblik bjj de rede van Minister Krans te bljjven zij was aarzelend en mat, en moet op de belanghebbenden wel eenigszins verkoelend wer ken. Och ja, aan goeden wil ontbreekt, het deu Minister geenszinszelfs hoorden wij hem zonder reserve ver klaren, dat bjj de regeling van de arbeidsvoorwaarden van bet personeel der spoorwegen geen financieel» bezwaren zouden mogen gelden, om terug te houden van hetgeen recht en billijk is maar of de Minister den weg zal weten te vinden om zijn wil ook prectiscb door te voeren, bljjft alleszins twijfelachtig. Een feit is thans, dat de Minister, zoodra hjj het bogon te hebben over de détails der regeling, vaag werd en onbeslist en op de groote moeiljjkheden, waarmede te kampen valt, den nadruk legde. Sprekend kwam dit bjj voorberld uit ten aanzien van enkele belangrjjke onderdeelen. Aan eene betere regeling der loonon wil de Minister wel de hand slaan, maar hjj laat tooh aanstonds voelen, dat de verbetering slechts enkele onderdeelen zal kunnen betreffen bjj -ankt den heer Talma, dat deze, toen hij op de groote moeilijkheden van dit onderwerp wees, daarmee im- plichte beeft gewaarsobnwd tegen overdreven verwach tingen. Voor betere regelen der Zondagsrnst pleit de Minister dilatoire exoeptiën. Eene zeer groote vermeer dering der exploitatiekosten zou er het gevolg van zjjn zal do Minister er dan zoo voetstoots toe kunnen overgaan Liever wil hjj eerst nog eens afwachten, wat de spoorwngbesturen zeiven zullen doen, die er immers op uit zjjn, zooveel mogeljjk aan de wenschen der arbeiders t«g«moet te komen. En zoo waren er tal van onderdeelen meer Slechts zelden werd eene b-paalde toezegging vernomen meest bepaalde de Minister ?.'ch tot bereidverklaring tot nadere over weging cf verdere st.ndie. Wjj willen deu Minister hiervan allerminst een verwjjt maken. Te zeer zjjn wij overtuigd, dat de heele materie, waarvoor hij zich geplaatst vindt, van den netel gsten aard is, dan dat wij veel meer hadden verwacht. Maar verwonderen kon het ons aan den andoren kant al evenmin, dat degenen, die va deze discussie veel heil hadden verwacht, ontgoocheld moesten worden. Meer protectie. De Standaard scbrjjft onder dit opschrift Zoo langzamerhand komt er 'ets los van het finan cieel program van dit Kabinet. Voor het tjjdeijjk tekort wist het met geen ander voorstel te komen dan een verdubbeling van hetgeen door den minister Harte was voorgesteld, n.l. 10 opcenten inplaats van 5 opcenten op de vermogens- en bedrijfsbelasting. En nu voor het voorzien in de z.g. bljjvende tekorten komt het ministerie allereerst met een voorstel tot vorbooging van de opbrengst van hot tarief van invoerrechten. Een voorste], zooals ook door minister Pierson was ingediend. Een voorstel, dat van fLcale strekking heet te zjjn. Natnurljjk, hoe zon Gok van dit ministerie een protectionisGsch voorstel kannen verwacht worden I Wel heeft minister Pierson i n der tjjd gezegd, dat ieder invoerrecht protectionistisch werkt) maar dat is al zoo lang geleden, dat. niemand meer er aan denkt. Hoe het zjj, dit ministerie, voortgekomen ook uit de leuze >tegen de proteotie*, komt het eerst met een voorstel om meer geld uit ons Tarief te slaan. Precies wat Pierson en wat Harte deden. Meer geld uit het tarief I Dat is de eerste fiuanoiecle wjjsheid, die door dit Kabinet verkondigd wordt. Meer geld uit het tarief dst wil volgens dr. Bos zeggen meer protectie. Vakvereeniging en groepsvcrtegenwoordlglng De Standaard zegt dat de vrijzinnig- en sociaal democraten het volgend argument gebruiken als eeD hunner voornaamste: Bjj de eroeps-vertegenwonrdigisg kijjgt men bonden van allerlei categorieën. En dat breekt do kracht van actie van het personeel. Maar bjj de vr jje vak-voreenigicgen kunnen alle beambten in één vereeniging samenwerken. Als 't zoo Bton zegt de Stand. dan zou zeker dat argument eenige waarde hebben. Doch zóó staat bet ganscbeljjk niet. Feit is, dat de werklieden of de beambten zich niet groepeeren in één vakvereenigingmaar dat de vak vereniging zich evenzeer splitst als de groepsvortegon- woordiging. Dat is de sohcld van de mannen van Patrmoninm en van den R.-Kath. Volksbond zoggen Kaplaar en Schaper maar deze heeren vergeten, dat juist de zoogeiaan de neutrale vakvereeniging-n onze menechan dwingen een andere vakvereeniging op te richten. Ze noemen zieh neutraal, maar zgn fe teljjk politiek, heel of half socialistisch. Hot bljjkt uit bet propagandamaken van die z.g. neutrale vakverenigingen voor het algemeen stemrecht. Het bleek nog krasser in 1903, toen ze zich onder wierpen aan de bevelen van een Oimi van Verweer. Hoe knnnen dan zulke vakverenigingen menschen van andere richting, van andere zienswjjze, op don duur in zich opnemen DAt argument heeft alzoo geen waarde. De heer Kraus, die door zijn echtgenoote in het bui tenland wordt vergezeld, vertrekt Zaterdag aanstaande naar Genua en vau daar per rechtstreeksohe stoomboot verbinding naar Chili. De heer Kraus heeft zich voor de vervulling zijner opdraoht toegevoegd den adjunct - ingenieur bij den waterstaat met verlof, G. J. van den Broek. Door den Algemeenen Nederlaudschen Bond „Vrede door Recht" zal Dinsdag 27 Februari, des avonds om 8 uur een ledenvergadering worden gehouden in „Eens- gizin heid" te Amsterdam om tot het oprichten van een afdeeling aldaar te geraken. De N. Ct. deelt mede dat deze week te Washington besprekingen zullen plaats vinden tnssohen Joseph H. Choate, generaal Horaon Porter en Rechter Rose over het program voor de a.s. Haagsche conferentie. De genoemde drie heeren zollen optreden als gedele geerden van de Vereenigde Staten ter conferentie. Heden herdenkt de Maatscbappjj tot Nut van 't Alge meen den honderdsten sterfdag van baar stichter Jan Nieuwonhnyzen. 't Was voornamelijk de slechte toestand, waarin het ondeiwjjs voor 'den minderen man verkeerde, die Nieu- wenhuy.en deod besoliten, te 'rachteu een maatscbappjj op te richten, die zich tot taak zou stellen, de veredeling van het volk. Naar men bericht, heeft zieh te Amsterdam een commissie van winkeliers gevormd, welke eerstdaags bij oproep eiken winkelier, tegenstander van inmenging van Rijk of Gemeente op het punt van openings- en sluitingsuur van winkels of magazijnen, zal uitnoodi- gen tot bijwoning eener groote vergadering. Te Wormerveer is na een vergadering, waarin als sprekers optraden de beeren L. N. Roodenburg, uit Den Haag, en A. C. Bos, uit Egmond een afdeeling opgericht van het „Centraal Genootschap voor Kinder- herstellings- en Vacantie-kolonies". Het bestuur bestaat uit de heeren H. Britzei, A. Hartland eu R. Hoogland Nederland en België. In de Revue economique Interna'ionale komen over het vraagstuk van een economisch verbond tussoben Neder land en België, beschouwingen voor van twee oud-ministers, een uit België en een uit Nederland. De Belgische oud-minister van financiën, de heer Charles Graux, is van oordeel dat de algemeene to-stand van beide landen een economisch verbond wenscheljjk maakt, maar dat als men de uitvoering nagaat, de bepalingen die noodig zouden zgn, men op zeer'ernstige bezwaren stuit. Die bezwaren liggen in de verdeeling van de opbrengst der invoerrechten, de ingrjjpeude herzieningen van de belastingstelsels, het gedeelteljjk prjjsgeven van de onaf hankelijkheid, met name in de regeling van financieele zaken. De Nederlandsche oud-minister van waterstaat enz., de heer mr. J. C. de Marez Oyens, acht een onpartydige bestudeering zeer gewenscht van een economische toenade ring, die hem wel aantrekkeljjk voorkomt, maar vreest voor mislukking. Als afgevaardigden van beide regee- rngen het eens waren geworden over de grondslagen, is het nog zeer de vraag of de regeeringen bjj de Kamers met een ontwerp zonden slagen. Zal tot het doen van zulk een voorstel in Nederland dan een Staatsman bereid zjjn? Hierbjj wordt, naar 't schjjnt, gedoeld op de neer laag die bjj de jongste verkiezingen hier te lande de bekende plannen van het vorig kabinet omtrent de ver hooging van invoerrechten geleden hebben. De oud- minister uit dat Kabinet meent daarom dat het raadzaam is te beginnen met eenheid van tolgebied op kleine schaal, geljjk voorloopig tasschen Bnlgarjje en Serrë is tot stand gekomen. De ervaring kon dan leeren of men verder kan gaan. Ziekenfondsen. Het bestuur der Amsterdamsche Vereeniging van geneesheeren tot het behartigen van het Ziekenfonds wezen zal op de binnenkort te houden vergadering de volgende motie voorstellen „De Vereeniging, overwegende dat in Amsterdam en in andere plaatsen van Nederland nog Ziekenfondsen bestaan, waar de medewerking van geneeskundigen wordt gehonoreerd per verrichting en niet per abonne ment, spreekt als haar meening uit, dat hot in het belang van het Ziekenfondswezen is dat zoo spoedig mogelijk aan het honoreeren per verrichting een einde komt en besluit, dat deze uitspraak ter kennis zal worden gebracht van het hoofdbestuur der „Nederl. Maatschappij tot bevordering der geneeskunst" en dat hoofdbestuur te verzoeken door een bindend besluit de leden dier maatschappij te verplichten ziob van deel neming aan ziekenfondsen te onthouden, waar het hono rarium per verlichting geschiedt Ook zal het bes uur nog eene motie voorstellen,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1