No. 50 Honderd en achtste jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. NATIONALE MILITIE, B WOENSDAG 28 FEBRUARI, Herhalingsoefeningen. I.Tk> en Heriik Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor At.rataau f 0,80franco door het geheele Rijk f I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. TelefoonnruMMer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij vjh. HERMs. COSTER ZOON, Voordam O 9. De Burgemeester der gemeente Alkmaar brengt ter kennis van belanghebbenden den navolgenden STAAT, aanwijzende voor hoelang de daarin vermelde verlofgangers van de militie te land in 1906, krachtens art. 111 der Militiewet 1901 voor herhalingsoefeningen in werkelijken dienst komen. Aautal dagen KORPSEN. 1 voor de overigen. 1899 1900 1901 1902 1903 13 21 13 21 13 28 13 21 13 21 13 21 13 21 20 28 20 28 20 28 20 28 20 28 20 28 20 28 20 28 20 28 21 21 13 19 20 35 20 35 20 35 20 28 20 28 20 28 20 35 20 35 20 35 20 35 20 20 35 20 De Burgemeester voornoemd Q. RIPPING. Algemeen Overzicht. Gemengde Mededeelingen. AIKMAARSCHE COURANT a o tc a *-G ja CJ voor hen die krachtens art. 109 der Militiewet 1901 onder de wapenen zijn gehouden of geroepen. de regimenten infanterie de compagnieën hospitaalsoldaten het korps pontonniers de regimenten vesting-artillerie het korps pantserfort-artillerie het regiment genietroepen, met uitzondering van de vesting telegrafisten, die hebben voldaan aan het bepaalde in den eersten volzin van art. 6 van het sedert ingetrokken Konink lijk besluit van 29 Februari 1884 n° 13 het korps torpedisten de 1ste en de Ilde afdeeling van het 2de regiment veld-artillerie de Ilde afdeeling van het 3de regiment veld-artillerie de regimenten infanterie de compagnieën hospitaalsoldaten de regimenten veld-artillerie, met uitzondering van de trein- afdeelingen het korps pontonniers de regimenten vesting-artillerie het korps pantserfort-artillerie het regiment genietroepen, met uitzondering van de vesting telegrafisten, die hebben voldaan aan het bepaalde in den eersten volzin van art. 6 van het sedert ingetrokken Koninklijk besluit van 29 Februari 1884 n°. 13 van de treinafdeelingen der regimenten veld-artillerie, zij die daarbij van de regimenten huzaren zijn overgeplaatst het korps torpedisten de regimenten infanterie de compagnieën hospitaalsoldaten de regimenten cavalerie de Iste en de Ilde afdeeling van het 2de regiment veld-artillerie de Ilde afdeeling van het 3de regiment veld-artillerie het korps rijdende artillerie het korps pontonniers de regimenten vesting-artillerie bet korps pantserfort-artillerie het regiment genietroepen, met uitzondering van de vesting- telegrafisten, die hebben voldaan aan het bepaalde in den eersten volzin van art. 6 van het sedert ingetrokken Koninklijk besluit van 29 Februari 1884 n°. 13 de milicien-telegrafisten, die hunnen eersten oefeningstijd hebben aangevangen in 1904. 1904 het korps torpedisten de milicien-telegrafisten Alkmaar, 26 Febr. 1906. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente ALKMAAR brengen ter kennis van belanghebbenden, dat bet lJhkantoor alhier in dit jaar alsnog geopend zal zjjn op: 23 en 24 Maart; 13, 14. 20 en 21 April; 4, 5, 25 m 26 Mei en 8, 9, 29 en 30 Jnni, telkens van 9 tot IS en van 1 tot 4 nor en na IS Juli, eiken Donder dag en Vrijdag van tot 1 our. Burgemeester en Wethouders voornoemd Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 26 Pebr. 1906. DONATH, Secretaris. b u iY¥n^l an d Wat de laatste tjjdingen uit Algecéras mededeel den brengt ons geen schrede verder en er bestaat nogal tameljjk veel tegenstrijdigs in hetgeen van verschillende kanten zooal wordt gezegd. Terwjjl de Gaulois b. v. b. mededeelt dat het onder hond, hetwelk baron de Conrcel met Keizer Wilhelm heelt gehad, allicht een gonstigen invloed op den verderen loop der onderhondeling kan hebben, komt de Daily Telegraph ons vertellen dat de Fracsche afgevaardigden te Algeciras officieel niets afweten van de samenkomst tusschen den Daitschen Keizer en den Franschen gezant te Kopenhagen. Bovengenoemd Ecgelech blad ontving gisteren een telegram uit Algeciias, waarin gezegd wordt, dat de nieuwe Fransche nota, doot Réveil aan Radowitz over handigd, op de meest bondige wgze de Dmtsche nota van den 19den Februari weerlegt. De correspondent zegt, dat de Prauscbe nota ook gewag maakt van Eugelanfl's rol in deze, daar Frankrijk Engeland voorat heeft ge raadpleegd en beiden besloten één ljjn te trekken tegen over Duilschland. De correspondent vertelt verder, dat de algemeene indruk is, dat da conferentie weldra zal eindigen mat als een'ge uitkomst, dat de gevolmachtigden der groote mogendheden zekere verklaringec afleggen. Die der kleine staten zullen niets zeggen. Het is onbe kend wanneer de conferentie precies zal sluiten, maar het zal waarschijnlijk spoedig zjjn. Ook aan Havae werden telegrammen gezonden die weinig hoop overlaten op een goede oplossing. Da toe stand is volstrekt d zelfde, zoo vangt eon van die tele grammen aan. Men ziet nog geen spruitje van een Duitsche concessie voor den dag komen en men begrijpt ook niet, welke corcessiën Frankrijk nog zou kunnen doen. De afgezanten zetten met bedrukte gezichten den arbeid voort zonder een uitkomst te ontwaren. Volgens Havas vindt meer en meer het denkbeeld ingang, dat het wenscheljjk zou zjjn de conforeutie te verdagen. Een conferentie is zeker het slechtste middel geweest om tot een oplossing van de Marokkaanscbe kwestie te komen, meent de correspondent van Havas. Eb dan zendt hg deze beschouwing de wereld in »Drie vierde van da mogendheden, die ter conferentie vertegen woordigd zjjn, zjjn onverschillig omtrent de uitkomst van de conforentie, nu het beginsel van de open deur is afgekondigd. »Die onverschilligheid is zoo volkomen, dat als de kwestie van de politie en van de bank in de openbare vergadering waren gebracht voordat zg van te voren waren geregeld, die mogendheden zeker haar stem met zouden hebben uitgebracht over die kwesties, omdat zjj niet tegen den zin van Frankrgk en niet tegen den zin van Doitschland hadden willen stemmen, hoewel zjj zich allen met het Fransche standpunt kunnen vereenigeo." Zjjn deze beschouwingen vau Havas juist, dan kan men hier met recht spreken van much ado upon nothing. Uit China komen weer berichten van moorden op zendelingen. Zoowel van den kant van den Amerikaan- icheu corsnl-geueranl te Spangai, als van den corres pondent «an de S'andard aldaar, wordt gemrid dat de Amerikaanscho zendeling Kingham mat zjjn vrouw en beide kinderen en bovendien oo« zes Fransche Jesuieten zjjn vermoord en de zendelingshuizen en kerken ver woest. Uit Washington wordt geseind, dat deAmerikaan- sche regeering nu de afzending van troepen van de Filippijnen naar China zal verhaasten, omdat, zjj erkent, dat bloote bedreiging»n jjdel zjjn gebleken en de Cbineezen met geweld tot rede moeten worden gebracht. Dit incident kon voor de R-geering te Peking al op geen ongunstiger oogenblik zjjn voorgevallen, want het ministerie van binnenlandsohe zaken had pas een paar dagen tevoren besloten een vertoog te riohten tot de Amerikaansche regeermg over de afz-nding van troepen naar de Filippijnen, met het oog op China. Het ministerie ceeft te kennen dat er geen 'eekenen zjjn van een tegen de vreemdelingen gerichte beweging eu dat de Bokser opstand nooit herhaald zal woiden. Men verzekert dat de regeering in st aat is, aan alle plaatceljjke on lus en den kop in te njjpen. De Cbineeeche gezanten in het buitenland zullen last krjjger, aan de vreemde regeeringen ditzelfde mee te deelen. Dat kan men met recht noemen »P«ohc hebben. Ot de Chineescho iegesring zelve wel zoo heel erg op haar gemak is, zou men moge betwjjfelen als waar is wat gezegd wordt. Sinds een paar dagen sou men zich iu Peking ongerust maken over mogeljjke opstanden, die het barakter zouden kunnen hebben van den noodiottigen Bix rs-opstand van 1900. Zaterdag werd gemeld uit Peking, dat de chef der politie plotseling op het. paleis ontboden was, nadat hij een lange bespreking had gehad met andere ambtenaren. De waobtposten om de verboden stad werden verdubbeld en in de woningen van booge ambtenaren werden militaire wachtposten opgesteld. De politie te Poking werd in plaats van met de gewone staven met geweren gewap-nd. Deze maatregelen werden in verband gebracht met de loopende geruchten. In de Vereenigde Staten maken die geruchten natuurlijk diepen indrukde adjunct-minister van buitenlacdsebe zaken, Bacon, antwoordde op een vraag van een der zendingsgenootschappen, dat de regeling zich zeer on gerust maakt over de toestanden in China. Op de Pbi- lippjjnen worden maatregelen genomen om Ce Ameri kaansche troepenmacht te versterken. Ea het schijnt dat eveneens plannen bestaan om het garnizoen van de Philippjjnen voor het doel te versterken. Zondng waren in Hongarjja 250 kiesvergaderitgen bijeengeroepen, waar de leden der oppos tie hun optieden zouden lechtvaardigen. Da vergaderingen, die in openbare gebouwen of in de openlucht zouden plaats hebben, werden door de politie verboden en (Ai zeker te zjjn, dat dit verbod ook gehandhaafd werd, waren naar alle kies districten militairen gezonden, die op sommige planteen met geweld de vergaderingen moesten ontbind-n. Maar vergaderd weid er toch hetzjj in particuliere woningen ot in lokaliteiten van vereenigidgen en daar hielden de leden der opi csitie hunne redevoeringen. Eerstdaags zal de verkoop van bladen op straat worden verboden, waar door de meeste oppositiebladen ernstig worden benadeeld. Zeven groote dagbladen zjju reeds in beslag genomen wegens het publiceeren van een rede van Polonyi, waarin beleedigende uitvallen tegen den Keizer voorkomen Er heerscbt overigens rust in het laud. De tjjdingen uit Rusland zjjn al weer even treurig als altjjd. De Tribune verneemt uit St. Petersburg, dat het geheele aantal pnltieke gevangenen nu 72,000 be draagt en aan de Daily Mail wordt uit Helsirgfors gemeld dat de oproerlingen >n de Oostzse-provincies gisteren middag do Russische staatsbank hebb»n geplunderd. Zg vermoordden den portier en namen 75,000 roebels mee. De negen daders zjju ontkomen. Zjj sloten vier ambte naren der bank op en plaatsten buiten in da gang leege blikjes, die vooo helsche machines moesten doorgaan En zoo brengt elke dag ons berichten die wgz-n op don onboudbaren toestand in het reusachtige rjjk, dat ve-1 beef' van een jjzeren kolossus op leemen beenen en die gedoemd sohjjnt om onder zjju eigen gewicht in te storten. Dnitschland is nog vol jubel over de bigde ge beurtenissen iu de Keuerljjhe familie. De feesten habbea 6en schitterend verloop en uit alle oorden der wereld atroomen gelukwenschen en geschenken toe. 't Is een nationaal feest in den volle zin des woords, dat alle andere zaken op den achtergrond diiogt. Gisterecnamiddag is in do keurvorstenkamer van het paleis het burgerlijk huweljjk tusschen pnns Eitel Fredbrik eu hertogin Sophie Charlotte van Oldenburg voltrokken. Onmiddelljjk daarna had ia de slotkapel de kerkeljjke inzegening plaats, waarbjj de opperhofprediker Dryander het kerkeljjk huwljjk voltrok en er aan herinnerde, dat het Keizerljjke echtpaar 25 jaar geleden op dezelfde plaats voor het altaar hoeft gestaan. De plechtigheid werd ook bjjgewoond door hst diplomatieke korps. Na de trouwplechtigheid word in do ridderza 1 ren feegtdisoh aangericht, waarbjj de Keizer op bei bruidspaar esn dronk, en prins Hemnch op het Keizerlgke echtpaar een toost uitbracht. Vervolgons fakkeldans in de w' r- zaal, waarbij de Keizer en Keizerin don ee!fSE' hot bruidspaar den tweeden rondgang deden. Nadat daarna de grootmeesteres en de t»uid de verdeeling van den konseband hadden uitgevoerd, verwijderd-u de leden der hofhouding zich op verianeen van den K«izer en begaven de jonggehuwden zich naar het jachtslot Huber'usstook. Naschrift. Uit Madrid wordt gemeld dat de voor zitter van den ministerraad de meening heeft uitge sproken, dat de conferentie te A 1 g e c i r a s tot een schikking zou leiden. Wolff's bureau meldt verder dat, naar uit goede bron vernomen wordt, het antwoord van de Fransche afge vaardigden op de laatste uiteenzetting van de Duitsche meening nopens het politievraagstuk, ingekomen is. Daarin wordt weerlegd de beschouwing als zou een Fransch-Spaansche politie inbreuk maken op de aller - wege noodig geachte economische gelijkstelling der naties. Voor het geval echter de conferentie van oordeel mocht zijn, dat sterkere waarborgen hiervoor noodig zijn zoo zou van Fransche zijde niet geweigerd worden, die'nadere waarborgen te onderzoeken. Dit antwoord van de Fransche regeering schijnt de mogelijkheid te openen op het weder opvatten der besprekingen over het politievraagstuk. De moord te Brussel. De Chileenscbe zaakge lastigde Waddington te Brunei eeft aan den officier van justitie aldaar verklaard voor zgoen zoon, den moorde naar van den jonaen Balmaceda, af to zien van de dezen verzekerde diplomatieke onschendbaarheid ee er in toege stemd, dat bjj door den Belgisohen rechter worde geoor- ^Bü de ljjkechouwing is gebleken, dat de moordenaar van twee revolvers had gebrnik gemaakt en zeven schoten bad gelost. Al de kogels waren in en door het lichaam gedrongendrie iu den balp, waa-door een slagader was doorgeslagen; twee hadden de kaak verbrgzeld, een had een loDg, een het hart doorboord. Proces Gallay. Maandag is voor het hof van assizen te Pargs de behandeling aangevangen van het strafproces tegen Galb y, den klerk van bet C^mp'oir d'Escompte, die het Oomptoir voor men dan 8(0,000 franks heeft weteD op te lichten, en die in een plezier jacht den Oceaan is overgestoken met de mooie mevrouw Merelli. H«t verslag van do rechtszitting wekt de voorstelling, dat G'll»y overtuigd is, moeilgk anders te hebben kunnen handelen dan bjj deed en dat hg grbandrid beeft uit beweegredenen, die hg zelf geheel voldoende acht om er zijn handelingen uit te verklaren zonder er zijn eigen minderwaardigheid bg in aanmerking te nemen. De oude garde leeft nog. Op bet Paleis- plein te Buljjn zjjn eergisterenoohtend vrle vroegere mansohapprn van de 2de compagnie van het lBte regiment der sarde, d e 25 jaar geleden onder den toeomaligen prins thans keizer Wilhelm dienden, aangetreden. Het waren ongeveer 170 man die z ch in drie gelederen onder hunne vroegere onderi ffieieren ops'elden. Verder waren de offioieren die indertijd bg de compagnie hebben gediend opgekomen. De Keizer schreed met de Keizerin en het' pricsesjs langs het front, ep ak elk der man schappen aan en vroeg wat er van hem geworden was Da compasnie had 30,000 mk. bgeongehracb' en bood dat kesohenk met een adres aan. De Keizer bedankte en zaido dat bg er ook van zjjn kant een kapitaaltje bjj voegen en het geld een bestemming geven zou. Hg verzekerde bigde te zgn dat de manschappen gekomen waren om nog eens van aangezicht tot aangezicht tegen over hun ouden compagniechef te staan en aan het leest in zgn huis deel te nemen. Als aandenken kreeg elk van de vroegere leden vaD de compagnie een hermnerings- teeken, beBtaande uit het cijfer 25 met een zilveren krans, te dragen aan een wit en geel gestreept lint. Daarc'a gingen do beenen nog eens flnk de ho gte in, om den parade-marsoh voor den Keizer uit to voe en, die met een vriendelijk adieu atsobeid nam. In het Paleis werden de oude soldaten ten slotte aan een wel voorziene tafel onthaald. Een vorstelijke gift. Mevrouw Krupp heeft, ter herinneting aan de zilveron bruiloft van den Keizer en do Keizerin, 1 millioen mk. gegeven om het herstel- licgsbu s op Altenhof bg Essen te vergroo'en en een dergeljjke inrichting voor vrouwen en kinderen te bouwen. Zou het bjj ons wel beter zjjn? Prof dr. Ewald hoeft te Berlijn een lezing over ounoodig lawaai gehouden, welke hg zelf, besol eidenlgk, een oapucwade Schadeljjk voor zieken is, zeide hg, militaire maziek in den vroegen ochtend en zonuwverworstrnd is, ook voor gezonden, het getoe'er »an automobielen. In geon groote stad van de heele wereld heersebt znlk een oorverdoo'eod le.en op straat als te Bsrljjn. Geen andere tram maakt zulk esa misbaar als de Brrljj'scbe tram; zij maakt geluiden afwisselend tmeohen gepiep en het gieren van een orkaan. Iu de iweede plaats komt de viaduct-spoo», dan volgen de concerten, van we ke spr. zeide dat do orkesten meestal in verhouding tot den omvang van de zaal te sterk bezet zgn en dienten gevolge het trommelvlies geweld aandoen. Ook m huis woidt vee' gezoadigd, b.v. door het gebak op piano a bg op»n deuren en vensters, het kloppen van kieeden en meubels en ook door luid spreken Deze laatste onhebbe- lTkheid kan men overal, in de koffiehmzen, de trams en op straat waarnemen. 7 ware brand. Te Moncton in Nieuw-Brunswgk zjjn de interkolouiale spoorweg-werkplaatsen ^gebrand De schade wordt op een millioen dollar, geraamd. Meer dan honderd rjjtuigen gingen verloren. De brand begon in de schilderswerkplaats, boe is onbekenA Een work man aldaar kwam om. De Canade-sche Regeering, die den spoorweg ixplo.teert, had niets verzekerd. Een besje. In een hospitaal te Madrid wordt op

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1