No. 51 Honderd en achtste jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. donderdag 1 MAART. BUITENLAND. BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor At/rhvtaau f 0,80franco door het geheele Rijk f I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. üwevonden CToorwerpen. Algemeen Overzicht. Gemengde Mededeelingen. Uit de Pers. Nieuwstijdingen. ALKMAAR OURANT. Een ceintuur, een mansbroek, een portemonnaie met mesje, een muntstukje, een geelachtig hondje, een lan taarn, een sleuteltje, twee rozenkransen, een lorgnet in etui, een vrouwenzak ie houdende een poitemonaio met geld. Terug te bekomen aan het Commissariaat van Politie v p alle werkdagen voor des middags 12 uur. Alkmaar, D* Commissaris van Politie, 28 Febr. 1906. S. M. S. MODDERMAN Jr. Zooals wjj gisteren in een «naschrift* reeds mededeel dee, is er te Algeciras een kleine zwenking ten goede waar te nemen, ten gevolge van de nota van Frankrjjk, die een hervatten van de besprekin? over de politie-organisatio Wearsobjjnljjk, althans mopeljjk maakt. Aan wolken invloed deze houding van Frankrjjk moet worden toegeschreven is natnurljjk voor alsnog onbekend, drs te meer wordt er evenwei naar geraden. Volgens Daily Telegraph moet Frankrjjk aan koning Eduard raad hebben gevraagd betreffende het aan Dnitsch- land te zenden antwoord, die daarop den raad zou gegeven hebben de conferentie zoo spoedig mogeljjk tot een goed einde te brer-gee, wijl zulks in bet belang van Frankrijk is. Zoo ongeveer moet ook de meening zjjn van graai Cassini, Rnslaads gedelegeerde. Als Frankrjjk op zijn eisch blijft staan, zou deze ge zegd hebben, dan gaat de conferentie onverrichtnrzake niteen. dan zal Daitschlrnds overwicht in Marokko stjjgenwordt evenwel een middenweg gevonden, dan zal Frankrjjk, als naaste buor, bet meest te zeggen krijgen. Frankrjjk zon er dus het grootste belang bjj hebben dat de conferenlie een gord einde neemt, zelfs in bet geval bet daarvoor nog eenige consesRie moet doed. Clémeaeean verbaslt in de Aurore, dat de Keizer van Oostenrjjk aan zjjn gezant to Berljjn had opgedragen de goede diensten van O. H. aan te bieden ter bemiddeling, maar deze aanbieding zou te Berljjn zeer koel zjjn ontvangen. Jaurès is natunrljjk over het nievwe Fransohe antwoord zeer verheugd hjj dringt er in de Humanittf op aan, dat Frankrjjk de zaak nu niet langer van bet tot dusver ingenomen stand) nat beschouwen zal, maar dat bet de conferentie zal beschouwen als een Hof van Arbitrage en de uitspraak der mee-derbeid als ren onherroepelijke beslissing. Daarvoor is de conferentie toch bjjeengeroepen en dat is het eenige middel voor Frankrjjk, om zonder kleerscheuren en met waardigheid uit bet door Delcassé op touw gezette Marokkaanscbe avontuur te komen. De Petite République aebt bet eveneens verbljjdnnd dat de afzonderlijke onueihandelingen tosecben Frankrjjk en Duit8Cbland thans ten einde znllen zjjn en dat het slot woord aan de conferentie zal worden gelaten. Da lemps, die zich in deze aangelegenheid altijd zeer ontoegevend heeft betoond en nog al eens in bet vuur geblazen, zegt dat bet afbreken der conferentie niet bjj de bankkwestie moet geschieden, opdat Europa niet den indrnk krjjgen zou, dat de kwestie voor Frankrjjk ren* fi-nancieele is. Zou dat de oplossing van hot raadsel zjjn Dan zou er nog niet veel gewonnen wezen. Over bet algemeen wordt de toestand als meer hoopvol geachtin elk geval, zoo verluidt bet bjj de meeste gedelegeerden en ook in diplomatieke kringen, zou het afbreken dei conferentie niet tot een oorlog leiden, daar niemard in Fnropa een oorlog wil. In dien geest had ook Koning Edward van Engeland zich geuit aan den Fianschea Senator Saint Germain, dien hjj in adiëntie had ODtvangen bjj zeide tot dezeper soonlijk overtuigd te zjjn, dat de vrede niet zal gestoord worden en het volste vertrouwen te hebben op den uitslag der conferentie. In Frankrjjk bad man gisteren bjjna een minis- terrëele crisis en dat wel om een eenvoudig kwestie van verlaging van bet binnenlacdsch posttarief van 15 op 10 centiemen, ingelascht in de aanvraag tot bet verleenea van dö voorloopige twaalfden, omdat de regiering, zoolang de begrooting niet was goedgekeurd, toch geld moet hebben. Da Senaat had nn het artikel betreffende bet posttarief geschrapt, zoodat hst ontwerp weer naar de Kamer terug moest. Maar in de Kamt-r stelde de commissie van rap porteurs voor het artikel (5) weer in te voegen. Minister Bouvier drong er op aan artikel 5 niet te handhaven, om de overeenstemming met den Senaat niet ic gevaar te brengen. De Heer Oochery wecsohte de verlaging van bet briefport echter ie handhaven, waarop de heer Bouvier ten tweeden male der Kamer verzocht artikel 5 niet te keuren. Niettemin weid dit artikel met 523 tegen 32 stemmen aangenomen. In den Senaat, verklaarde Minister Bouvier, dat de Kamer met ovei groote meerderheid besloten had tot verlaging van het briefport. Deze quaestie was nu een politieke quaestie geworden. En de heer Rouvier verklaarde, dat bjj den Senaat niet kon verlaten zonder een votnm van vertrouwen hjj zon niet in de Kamer terngkeeren, indien de her vorming op postgebied niet was goedgekourd. De Senaat kaarde daarop met 159 tegen 92 stemmen de verlaging van het briefport goed en vervolgens werd het gewjjzigde ontwerp op de voorloopige twaafden eveneens goedgekeurd. De Kamer nam met algemeens stemmen bet ontwerp tot vetlaging van bet briefport, dat van den Senaat was terugontvangen, aan. Eveneens werd daarop het ontwerp op de voorloopige twaalfden ifi derde lezing goedgekeurd. Aldus kreeg de heer Oocherjj zjjn zin en Rouvier ook, wast door de toegevendheid van de Senaat werd de ministerieels crisis voorkomen. De Standard verneemt nit Johannesburg: De leiders der Progreesieven hebben h*t voors'el van bet Volk aangenomen om een bjjeenkomst te bonden, ook met de Verantwoorde!jjknu, ten einde tot een vergelijk te raken. Het denkbeeld van de Boeren sehjjnt te zjjn om ia de Coineezenkwestie toe te geven tegenover oon- cpbs 6o van de Randlordspartjj in zake de grondwet. Da correspondent gelooft echter niet dat de R.ndlordspartjj de verlangde conressiën zal doen. In ingelichte kringen schat met het aantal Cbineezen die op kosten van do Eogelsche schatkist terug willen op ten minste 40 pet. De Standard verneemt, nit Durban, dat er tossobeu danger en Gr-ytown 25,000 oproerige inboorlingen zijn, die 10,000 strjjders op de been kunnen brengen. Eeu poging tot ontwapening zou dus tot een bloedige botsing kunnen leiden, In Duitschland heeft bet niet verschijnen van een amnestie-besluitwaarop men bjj de Haweljjks- feesten gerekend had. groote teleurstelling verwekt Het Berl. Tageblatt brengt in berinnering, dat ook de oude keizer Wilb-lm van dergeljjke goedertierenheden bjj fees'eljjke gebeurtenissen in zjjn huis niet bjjster hield. Toen was echter het voorwendsel dat Bismarck met zjjn harden aard er niets van wilde weten. Het blad ia benieuwd, wie of wat er nn t*gen is geweest. Het niet uitgesproken antwoord op deze vraag zon wellicht kannen zjjn De weerzin om majegteitsscbenders, de onlangs tot barde straffen veroordeelde kiesreebt- betoogers en allerlei andere politieke gevangenen in het genadebetoon te laten doelen. In Hongarjje bljjtt de gisting aanhouden. Een manifest der coalitie wekt alle burgers zonder onderscheid van partjj op cm zich met onvermoeibaren tegenstand te verzetten tegen de onwettige daden der regeering door een eensgezinde worsteling, die ten slotte met de zegepraal moet eindigen. De Maandagavond uitgevaardigde beschikking, waarbjj de verkoop van couranten op straat wordt verboden, beeft in perskringen groote ontsteltenis teweeggebracht. Het verbod treft allereerst de goedkoope blaadjes der oppositie, die het vooral van den verkoop van losse nummers moeten hebben. Een groot aantal redacteuren en andere journalisten, benevens i tters, drnkkers en conrantenverkoopers, zjjn broodeloos gemaakt door dezen maatregel. De maatschappijen of particulieren, die eige naars der bladen zjjn, worden natnnrljjk ook ernstig ge'roffen. De schrik is des te grooter omdat in het des betreffend ministe ieel besluit het uitzicht wordt geopend, dat. zoo noodig ook de verkoop in winkels zal verboden worden. De regeering tracht baar min of meer RasBisch op treden te rechtvaardigen met te zeggen, dat de voor den verkoop op straat beBtemde couranten door geheel gelogen berichten, waarmee zjj koopers pogen te lekken, de openbare meening opzettelijk op een dwaalspoor brengen en bet publiek voortdurend in opwinding houden. Dit laatste is niet van waarheid ontbloot, maar komt ook wel in andere landen vooi zonder dat. de regeering het op zoo bedenkelijke wjjze als nu ip Hongarjje poogt te bestrjjden. Naschrift. In Frankrjjk staat waarschjjnljjk nog een ministerieels crisis voor de deur. De Kamer besprak het voorstel om den oefentijd van reservisten voor de landmacht van 15 op 6 dagen te brengen. De Kamer neemt het voorstel der commissie aan, dat wil zeggen, invoering van uen 15-daagschen oefentjjd voor reservisten. E*n gedeelte van het voorstel der commissie, betreflende de landmacht, dat wil zeggen, herleiding van den oefen tjjd tot 6 dagen, wordt tevens aangenomen. Drama wordt, het geheele plan aangenomen. Breton verlangt, dat. de twee artikelen, die men zoo joist, heeft aangenomen, worden gevoegd bjj de wet op de financiën. De minister-president zegt dat de regeering geen minunt langer op baar pnnt zal bljjven a's de K-mer die motie aanneemt en verklaart zioh niet te zullen leenen tot een handeling die een Senaat zon kunnen be- rooven van een gedeelte zjjoer voorrechten. De motie wordt daarop verworpen met 360 tegen 167 stemman. Doumer brengt het gebeele voorstel, aangaande bet verminderen van den oefentjjd van reserve en landmacht tot op 15 en 6 dagen, in stemming. Rouvier zegt, dat bjj voldaan is over de we'gering om het voorstel op te nemen in de wat op de financ ën. Hij verzoekt de Kamor het geheele voorstel e verwerp-n Het gebeele voorstol wordt aangenomen met 344 ttgea 174 stemmen. Na den uitslag der stemming ontstaat een verbaztnd ramoer. Wat de regeering nu zal doen is nog niet uitgelekt Dat is de tweede maal in 24 nur dat Rouvier met de ministerieele crisis dreigt, Geen vrees voor koudel Io het bekende Duit- schs vakblad Stahl und Risen is onlangs een beschouwing geleverd over den kolrnrjj.dom der wereld, die heel wat optimistischer luidt d3n men, afgaande op vroegere publi cities, zou gelooveu. Voor Duitschland in het bjjzondrr ziet het er, wat deze delfstof betreft, zeer geruststellend uit, daar, volgens do beiekening, Duitsch'and's bodem nog 280,000 millioen ton kolen bevat, een voorraad, die, als dezelfde hoeveelheid jaarljjks verbruikt wordt als thans, voldoende zal zjjn voor een paar duizend jaar en bjj toenemend verbruik minstens tot bet jaar 3000. Dit duurt nog zóó lang, dat men zich daarover geen zorg behoeft te maken. Io minder gunstige omstandigheden zjjn de andere Enrnpee8che staten. De kolenlaeen van Groot Britannië en Ierland zjjn lang niet zoo rjjk als die van Dnitscbland, ongeveei 193,000,( 00 ton en daar het jaarljjkech verbruik in Engeland tweemaal zooveel bedraagt als in Dnitscb land, zal do kolen«oorraad daar over ongeveer 350 jiar uitgeput, zjjn. Van de andere kolen prodneeero- do landen bevat Belg 30 m lliard ton kolen, Frankrjjk 19 milliard, O 'stenrjjk 17 milliard en Rusland ongeveer 40, heel Europa bjjeengenomen ongeveer 700 milliard ton kol»n. De kolenrjjkdom van Noord-Amerika wordt ongeveer goljjk gesohat aan dien van Europaop omstreeks 681,000,000 ton; maar deze reuzenvoorraad verzinkt in bet niet den rjjkdom van Az:ë, die zelfs bjj benadering niet valt te schatten. Caina vooral sehjjnt onuitputtelijk rjjk aan kolen te zjjn een Daitsch deskundige schatte bjjv. den inhoud van de kolenlagen van dn province Sjanghai alleen op 1200 milliard ton. Ook Siberië en bet eiland Sachalm bezitten een grooten scbat aan kolen; van kolennood is dus in een zeer verre toekomst nog geen sprake. Galley veroordeeld. De oplichter Galley heeft bjj zfiu verder verhoer te Parjjs verklaard, da* zjjn mina- res Mme Msrelli, zjjne medebeschuldigde, niets van zjjne oplichterijen heeft geweten. Z|j stelde, zoo verklaarde bp, het. volste vertrouwen in hem en deed met hem mede zonder bet zelve te weten. Ten slotte heeft het Hof Mme Meielli vrjjgesproken en Galley veroordeeld tot zeven jaren dwangarbeid, terug betaling aan het. «Comptoir d'Escompte'' van de in zjjn bezit gevonden 585,000 fr. en 30,000 fr. schadevergoeding Hoogwater. Uit Brussel wordt bericht, dat ten gevolge van aanhoudende hevige stortbuien de omstre ken van Charleroi onder water staan De Snmbre is aangezwollen tot, een woesten stroom. Een sobioper wilde jjn familie redden, de boor rloeg om en vjjf kinderen verdronken. Ook in het bekken van Bergen beersoht watersnood en de zjjriviertjes van de Maas staan hooger dan sedert 1880 het geval was. Uit de gebeele omgeving van Lnik komen berichten van overstroomingen. Bjj Oogree zakte de grond in, toen een locomotief voorbjj- reed. Bjj Poalseur is het trein- en tnsscben Herstal en Wambre en andere plaatsen het tramverkeer gestaakt. De Blauwbaard van Chicago John Hoch, die achtereenvolgens zes of zeven vrouwen, met welke hij getrouwd was, vermoordde om aan bnn geld te komen, is Vrjjdag door middel van den strop ter dood gebracht. Door herhaalde handigheden gnlnkte het zjjn verdediger de voltrekking van zjjn doodvonnis van maand tot maand uit te stellen. .Zelfs Vrijdagmorgen, toen Hoch reeds geboeicb onder den galg stond, w st de onvermoeide ver dediger nog tot uitstel te beweg- n, zoodat Hoch naar de gevangenis werd teruggebracht. Tegen deo middag gaf hjj te kennen honger te hebben en hem werd een goed maal voorgezet, dat hjj in den besten luim alle eer bewees, in tegenwoordigheid van de bewaarder, den beol en den adsistent-beul. E"n uur la'er kwam bet telepbo- nisch bevel tot de executie over te gaan. De advocaat protesteerde weer, doob thans we d hem aan bet verstand gebracht, dat dit protest onderzocht zon worden rA de voltrekking van bet doodvonnisZeer kalm liet Hoch zich boeien en beklom met vasten tred het schavot. Modern. Voor een huis aan den Kurfürstendamm te Berljjn stord Maandag een spiksplinternieuwe auto mobiel onbeheerd te wachten. Een dief nam de gelegen heid wear, sprong er in en ging er met een razende vaart mee van door. Het voertnig was voor 18,000 mk. op da laatste antomobieltentoonstelling gekocht en is een rood geverfde pbaëton, van binnen rood gecapitonneerd en van boven met zeildoek gedekt. Spoorwegongeluk. Hot Petersb. Tel. Ag. meldt, dat in Mandsjoerpe, nabjj het stanon Matsiew, twee treinen met militairen en koopmansgoederen tegen elkander zjjn geloopen. Z-stien wagens, en de beide locomotieven werden beschadigd. Ean stoker en 8 kozakken worde, gedood en vier personen en 46 paarden werden verwond. De vleeschpotten van (Egypte. Onder dit opschrift scb-jjft het Hbt Acht maanden scheiden ons ternauw rnood van het ministerie-Knyper, en reeds kan men in sommige politieke kringen dmdeljjk bespeuren hoezeer naar dien goeden onden tjjd terug wordt verlangd. Wjj bedoelen niet de anti-revolutionnaire partjj, d e sinds de Juni-dagen zonder beer en zonder heerljjkhiid rooddoolt, maar de so ialisten, en de opmerkingswaardige uiting van Het Volk, die wjj hedenmorgen vernamen De hoofdrodaoteur van hnn partjjorgaan ontkent niet, dat er verschillende qu»esties in de pattjj zjjn en tegenslag in eenige zaken, ja eene ze<ere algemeen malaise. Op zjjne wjjze zingt hg Bombardon's lied: »Wie anders war es vor wenig Jahrenl'' Hoort bom slechts klagen: «Wjj hebban verleden jaar eene krachtige verkie zingscampagne gemaakt, waarsoor de grond was gelegd in de dagen van 19 3, en d e rjjkeljjk voeding vond in de verdere daden van het toenmalige ministerie. Nn slaan wjj tegenover een slap ministerie in zjjn eeiste jaar. I at prikkelt nog niet veeJ.« Het is de klucht over de verlaten "leescbpotten in den lande Egyp e, in het hms der siaveinjj. Maar de heer Tak heeft goeden moed Er zullen alleilei prikke lende wetsontwerpen komen, hoopt hjj. Ejj de opsom ming bijl kt echter dat die prikkels met krachtig zullen zgn, en dat zelfs de heer Tak voorziet dat onder dit ministerie de aib'iders niet znllen kannen k'ag*o dat hun onreoht geschiedt, ten hoogste dat zjj niet, in alles hnn zin krjjgen. Bjj d n gezonden aard van het Nederlandsche volk is dit laatste niet genoeg voor eene partjj, die slechts door prikkeling en agitatie vonrnit kan komon. De hoofdredacteur van Het Volk vestigt alle hoop op »d* reactionnaire waarborgen*, die de Grondwets commissie zal vragen. Maar als deze nu eens niet reactionnair is, en vooral als de voorstellen der regeering nu eens w*rkeljjk, zooals wjj van dit. K^b-net mogen verwachten, omsiebtig vooruitstrevend zijn Dan zal de maliise der S. D A P. nog grooter worden, en bljjft de regeerii g op dien weg voortgaan, dan zal zelfs de beer Tak verslapping zjjner partjj niet meer durven ontkennen. Voor ons, die nog ste-ds van oordeel zjjn, dat men de socialisten niet moet bnst.rjjden door politieke kunstgrepen, noch door reactie, maar alleen door geleideljjka hervorming en door erken' ing der billijke rechten van allen, is de tegenwoordige toestand der sociaal-democratische partjj in ons land een nienw bewjjs van de jnistheid onzer stelling. Volgens berichten uit Batavia is de Merapi in werking. E*n vnurzoil stiigf op en een apchreven daalt neer op de koffie'anden Barostampir, Bangak. Er wordt een zware ascbregen verwacht. Het «Nationaal bureau »oor Vrouwenarbeid* heeft een adres gericht aan de Tweede Kamer, waarin de wensoh wordt uitgesproken, dat in de voorgestelde wet op het Arbeidscontrsct aan de gebnwde arbeidster het recht op het door eigen arbeid verdiende loon worden verzekerd. In een Dinsdagavond gehouden begtunrs-vergadering der V»reeniging tot bestrjjding der Tuberonlose te Rot terdam. is besloten tot oprichting van een zee-hospitnm, ten dienste van de tuberculose-bestrjjding bjj het kind. De heer P. Panw, wethouder te Zaandam, heeft om gezondheidsredenen in verband met zjjn overigens d rok ken werkkring, ontslag genomen als lid van den Gemeen teraad aldaar. 120ste Al|. Verg. wan „het Nut." In bet geboow van de Vrre Gemeente te Amsterdam werd gisterenmorgen de 120ste »1 emeene vergadering gehouden van de Maatschappij tot Nut »»n 't Algemeen. Voor z Her was de h-er mr. D. J. van Stnckum. Aan dn orde van behandeling kwamen eerst een 21-tal roegere besluiten der algemeene vergaderingen, waarvoor het Hoofdb«stnnr opnieuw credieten mnvroeg, t. w. a. f 8000 voor bet steunen van departementen ter zake van onderwijsb. f 2000 voor het steunen van departementen, ter zake van volksbibliotheken, daaraan te verbinden leeszalen en bibliotheken voor jongelieden c. f 500 voor ondersteuning van departementen, ter zake van te houden bibliotb-ek-voordrachten. volksvoor lezingen en volksvermaken d. f 300 voor het Jaarboekje e. f 2400 voor bet uitgoten aan de departementen, ten behoeve van bnnne leden, van de Mededeelingen f. f 1000 om daarmede te bestrjjden de koBten van uitgave van ten hoogste zes kleine geschriften voor het volk; g. f 3200 voor het doen bonden tan voordracht-u h. f 300 om bet tot stand komen van plaatselijke volks banken te helpen bevorderen f 200 tot bet geldeljjk stennen van de pogingen van meer ontwikkelden, om de veratandeljjke en zedeljjke ontwikkeling te bevorderen van minder bevoorrechten, door persoonlijke bemoeiingen met dezen, in nren van gemeenschappelijk samnnzjjn die van school- of arbeidstjjd vrjjvallenj. f 100 voor bet schoolfondsk. f 400 tot het in 't leven roepen in de departementen van tjjdeljjke cursussen in koken en andere huishoudelijke bezigheden, enz.l f 10 als lid der «Vrreeniging tot bet hoaden van voordrachten met lichtbeelden," en f 190 tot bevordering van het doel dier Vereenig ng, m f 1500 om geldeljjken steun te verFenen aan die departementen, welke aan het hulppersoneel van bewaarscholen, door geregeld onderwjji van bevoegde personen, de gelegenheid verschaffen, zich te b'kwamen voor zjjn taak n. i 1000 voor steun aan de schoolfondsen voor schipperskindereno. f 500 om te bevorderen de facultatieve vereeniging van de departementen der Maat schappij in districtenp. f 500 om te bevorderen de oprichting van plaatselgke veremigingen, enz. welke, in den zin der Woningwet, uitsluitend werkzaam zjjn ter verbetering der volkshuisvesting q f500 om to bevor deren tuingrond-verhoring aan werklieden en d armode gelijkstaande perBoaeo; r. f 1000 om te bevorderen de oprichting door de departementen van plaatselijke ver- eeoigingen ot stichtingen, die btspersoonljjkheid be zitten en welker statn'en, st chtingsbrie»en ot reglemi nten, overeenkomstig art. 421 Burgerlgk Wetbosk, duoizime verzorging van minderjai igen voorschrjjven s f 5u0 om te bevorde en de oprienting van herstellingsoorden voor den dagt f 500 voor hot verlaeneu «an raoreelen en C. q. finatcie-len s'enn, aan departementen, enz., die pogingen aauwenden, om speelterreinen beschikbaar te stellen en u f 200 voor ondersteuningen van algemeenen Na discussie werden ze goedgekeurd, evenals de daarna in behandeling genomen Hoofdbestnnrs-voorstellen tot maontiginv lo. cx. bjj"0n te brengen een door bet booidbestQur te beheeien NienwcnhngzenfoDds voor ouderwgs voor de ïnstanduondmg van dit fc-nds te vragen de jaarlgksohe bijdragen van departementen, Vereeuigmgen en bgzondere personen uit dat fonds telken jare de noodge gelden toe te staan ten behoeve van het volgende pb n van actie in zase ouderwjjsI. het bevorderen van het lager onderwjjg in bet algemeen en m-er in het bijzonder, door: a. het verdedigen en bevorderen van deugdeljjk

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1