No. 52 Honderd en achtste jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. NATIONALE MILITIE. VRIJDAG 2 MAART. Oproeping in werkelijken dienst van verlofgangers BUITENLAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk f I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefconnnimer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOONVoordam O 9. De BURGEMEESTER der gemeente Alkmaar brengt ter kennis van belanghebbenden, dat de Minister van Oorlog, ter gedeeltelijke uitvoering van het Koninklijk Besluit van 3 Februari 1.1. no 54. heeft bepaald lo. dat de tot de compagnieën Hospitaalsoldaten behoorende verlofgangers der lichtingen van 1899 en 1901, zoomede de verlofgangers der lichting van 1902, die van de regimenten Huzaren bij de Trein- afdeelingen der regimenten Veld-Artillerie zijn overgeplaatst, in 1906 onder de wapenen moeten komen en met groot verlof moeten worden gezonden op de data, in den hierna volgenden staat genoemd 1899 1901 lste comp. Hospitaalsoldaten 2de 3de 4de lste 2de 3de 4de 19 Maart 2 April 17 April 7 Mei 31 Maart 14 April 5 Mei 26 Mei 7 April 21 April 12 Mei 2 Juni 1902 1st» Regiment Veld- Artillerie 2de Regiment Veld- Artillerie 3de Regiment Veld- Artillerie 7» la V. Vs V* 74 7a 74 van hen, die van de regimenten Hu zaren bij de Trein- afdeeling zijn over geplaatst 1/s idem. idem. idem. idem. idem. idem. idem. idem. x/4 idem. 25 Juni 2o. dat voor de Israëlietische miliciens van de lichting van 1899, behoorende tot de 3de en de 4de Compagnie Hospitaalsoldaten, de datum van opkomst wordt bepaald op 7 Mei en die van vertrek met groot-verlof, voor hen die krachtens art. 109 der Militiewet 1901 onder de wapenen zijn gehouden of geroepen, op 19 Mei, en voor de overigen op 26 Mei; 3o. dat de Israëlietische miliciens, voor wie als dag van opkomst is bepaald 17 April, eerst aan de oproeping behoeven te voldoen op 18 April. Voor zoover uit deze gemeente van de voorschreven verlofgangers opgeroepen worden, zal later een nominatieve oproeping worden gedaan, waarin tevens de plaats is aangegeven, waar de verlofgangers zich zullen behooren aan te melden. De Burgemeester van Alkmaar G. RIPPING 19 Maart 23 April 14 Mei 17 April Mei Juni April Mei Juni 7 5 17 7 5 7 April 12 Mei 2 Juni 5 Mei 26 Mei 23 Juni 5 Mei 26 Mei 23 Juni 14 Juli Alkmaar, 27 Febr. 1906. Algemeen Overzicht. Datum van opkomst onder de wapenen. Lich ting. KORPSEN. Onderdeden. Gemengde MededeeJingen. 7) W Uit Algeeiras is weinig nieuws, maar de laatste wending in den algemeenen toestand geeft aan de gezag hebbende buitenlandsehe bladen natuurljjk ruime stof tot allerlei beschouwingen. De Voss. Zeit. verheugt zich over den ommekeer ton goede en hoopt dat dit nu zoo bljjven mag. Het blad meent, dat de verbetering in den toestand gedeeltelijk het gevolg is van Ronvier's kalme staats manskunst; deze toch sluit zijn ooren voor het oph'tsende geschreeuw der Fransche bladen, en ie ten volle zich bewust van zjjn verantwoordelijkheid tegenove< Frankrjjk. Hy weet dat een mager vergelijk beter is dan een vet proces. De indruk, dat Frankrgk door andere mogendheden werd aangezet om niet toe te geven, verdwgnt langzamer hand. Engeland, hoewel zich houdend aan de overeen komst van 19(4, toont zich bereid bemiddelend op te treden en de concessies te steunen, die Frankrijk maken wil. Rusland is eveneens niet voornemens de conferentie tot een fiasco te laten komen. En Duitschland toont zich, naar het Tageblatt uit Algeeiras verneemt, ook minder ongeneigd om iets toe te geven. Zoodoende stggt de hoop op een goed einde. Do Ftgaro meent, dat dit ook voor een deel te danken is aan het zelfstandiger optreden van de Marokkanen die geen lust hebben onder Drntechland's invloed te komen Zoo zjjn zg beslist tegen het denkbeeld, de politie rege ling geheel of gedeeltelijk aaD Turkjje op te dragen, daar de Porte te »eel onder invloed van Duitschland staat. Het Journal des Débats zegt: Frankrijk zou er de vooorkeur aan gegeven hebben, zoo bet met Duit-chland tot eenstemmigheid had kunnen komen over de politie- quaesiie vóór de zitting der ooi-feientie daardoor zouden de goede betrekkingen tussch-n Daitsebland en Frankrijk voor langen tjjd hersteld zjjn. Thans moet echter de conferentie maar beslissen.» Er is evenwel nog een donker wolkje en wel voort komende uit de verklaring van don Marokkaanschen gedelegeerde El Mohkri, dat de vei betering der haven werken ven Casablanca en Saffi is opgodragen aan Schnei der to Creuzot. De Voss Zeit. vraagt of dit nu de geljjke behandeling is van alle Mogendheden De Temps zet uiteen, dat de overeenkomst daarvoor reeds was afgesloten in 1903, dus vóór de Marokko- overeenkomst met Engeland. Binnenlandsohe onlusten in Marokko hebben tot nog toe belet, dat met de werk zaamheden begonnen werd. Jau'ós zal heden een interpellatie over deze quaestie houden in de kamer, om de rrgeering gelegenheid te geven, haar standpunt nauwkeurig bloot te leggen. Nog wordt uit Algeeiras bericht, dat de Voorzitter der Conferentie, de Hertog van Almodovar, waarscbtjcljjk bet Piesidentschap eerlang zal nederleggen, omdat bjj wegens belangrjjko Staatszaken naar Madrid tem* miet. Men noemt den Italiaacschen zaakgelastigde Visconti Venoeta als zjjn opvolger. Andere spreken van eene verlegging der Conferentie naar M dnd maar daarop scbjjnt weinig kans. In de Bank-qnaestie schjjDt ook een der geschilpunten te wezen waar de Bank gevestigd zal worden. De Duit- schers zouden Tanger wenschen, de Franscben Farjjs. Terwjjl men in Algeeiras druk confereert over M a- r o k k o dreigt in dat tjjk zelf een verscherping van de burger omlog. De Petit Bleu ontvangt uit Melilla de mededeeling, dat de Roebi (Marokkaansche pretendent) op aandringen van de R ff.tammen besloten heeft tot een nieuwen veld tocht. Aai. zjjn bondgenoot Boe Amana heeft hjj bevel gegeven naar Oedja op te rukken, waar de troepen van den Sjerif, wier voorhoede gevormd wordt door de ge trouwe stammen der Angads, gelegerd zjjn. De preten dent zelf trekt op naar Suïdia. Hg heeft de beschikking over meer dan 10.00' man. Naaste aanleiding tot de heropening van den veldtocht zou zjju de houding van den Sultan, die door de R ff bewoners wordt beschuldigd, ernaar te strev n onder Lmtsch protectoraat te komen. Een Marokkaansch hoofd, die Dinsdag te Melilla is aan gekomen heeft ten stelligste verklaard, dat de pretendent binnen korten tjjd te Fez zal zjjn en, zoo de mogend heden mochten protesteeren, bjj den heiligen oorlog zal uitroepen. »Dit is," voegt het blad erbij, vwuarschjjnljjk slechts een persoonlijke meening, maar er bljjkt toch uit tot welke moeiJjjkheden de tegenwoordige toestand in Marokko aanleiding zou kunnen geven.'' Volgens een Reuter-telegram uit Melilla aan de Echo de Paris beelt de pretendent reeds gevolg gegeven aan zijn voornemen en slag geleverd tegen de troepen van den Sjerif, waarbjj de Vizier van den pretendent en een groot aantal Mooren gevallen zouden zjjn. Datum van vertrek met groot-verlof. Zij die krach tens art. 109 der Militiewet 1901 onder de wapenen zijn gehouden of geroepen. de overigen. I'i Engeland houdt men zich disk bezig mat de in de Troonrede aangekondigde veranderingen in het bestour van Transvaal en Oranje-Vrgstaat. Lord Mdner, wel b-kend uit den oorlog tegen de Boereu kan maar niet goed verkroppen dat aan Transvaal een zekere autonomie zal gegeven worden, evenmin als hjj zich kan vcrai-nLen met het terugzenden van de Ch neezen uit Zuid-Afrika. Ia het Hoogerhuis verklaarde hij een vurig voorstand-r van koloniale zdfrezeering te zjjn maar don tjjd daarvoor nog niet gekomen te achten in Transvaal zou bet wellicht gaan omdat daar de sterke Engelscbe bevolking van den Rand allicht een overwegendon invloed oefen n zou. Maar in de O anje- kolonie, waar alleen Boeren wonen en bjjna geen Eognl- schen, kan men toch geen zelfregeering invoeren. Het gevolg daarvan zou wozen, dat alle vruchten van den oorlog verloren gingen, en dat de Afrikaaasche Staten bond een Afritraansch geen Engelsch karakter zou dragen. In het conservatieve Hoogerhnis maakte deze redevoi - ring klaarbljjkeljjk indruk; en de tegenspraak van lord Elgin was niet in staat om dien indruk weg te nemen. De Manchsster Guardian acht het daarom noodig eens even uiteen te zetten, welk een zonderlingen indruk dat debat maakt, na de liberale overwinning in het land. Het blad vraagt: of Lord Milnei's redevoering niet het denkbeeld moet wekken, dat de oorlog in Zuid-Afrika nog altoos niet geëindigd is, maar alleen van militair gebied op politiek is overgebracht en gevoerd wordt met, halfgare constituties, bedriegeljjk kiesrecht en alle soorten van tactische kuustgrepeu om de stem van één meer waarde te geven dan die van twee anderon. Het blad zegt; »Dat is toch werkeljjk een bedroevend einde van den moreelen opschik, waaru ede de oorlog voor zes jaren werd opgetuigd. Indien het land geweten bad, dat het een nieuwe stekende zweer zou krjjgen, als de Iorsche quaestie, zou het dan 25,000 jonge mannen hebben laten dooden en 30,000 hebben laten krenpel- sihieten in Zuid-Afrika? Wjj vreezen dat het in de gevoelens deelen zal van de Anstrsliërs, die nooit ge dacht hadden, dat hunne bnlptroepen bestemd waren om den weg uaar den Rand vrjj te maken voor de Gbineesohe arbeiders.* Scherp keurt de Manch. Guardian de redevoering van lord Milner, met zjjn gemeen-plaatsen, zjjn geleende, melodramatische frases, afdie redevoering is even slecht als de raadgevingen het waren welke hg uit Afrika naai Engeland zond en zjjn telegrammen die den oorlog deden uitbreken op een oogeublik, dat zoo ongelukkig was voor Engelands wapenen en voor den burgervrede in de kolonie. De zendelingen moord te Nan Chang in China, waarvan 6 katholieke zendelingen en een Amerikaansch zendelingsgezin van vier ersonen de slachtoffers waren, vond zjjn aanleiding in een proces van katholieken voor de Cbineesche rechtbank, waarbjj de partgen handgemeen werden. De zendelingen hadden niets mot die zaak uit te staan, maar toch viel het volk üen volgenden morgen al de zendelingshuizen atn. D nsdag kwamen 33 vlnchtelingen door den Gou verneur weggeholpen te Kuckiang aan. Het gebeurde, hetwelk zooz-er in strjjd is met de verzekeringen der Oüineesche Regeering, heeft de onge rustheid over den toestand der vreemdelingen in China natuurljjk vermeerderd en de Mogendheden zenden schepen. De Fransche kruiser Descartes en de Amerikaanscho kanonneerboot Qaisiros vertrokken uit Shanghai naar Peking, en naar men gelooft zjjn de Engelsche kanon neerbootcu Clio en Teal reeds aldaar aangekomen. Uit Petersburg wordt gemeld dat Dinsdag onder voorzitterschap van den Czar te Czarskoje Solo een con ferentie heeft plaats gehad. De beraadslagingen, duurden vjjf urentoch werden de op de agenda staande vraagstukker, betreffende de reorganisatie van den Rjjksraad en de wgziging van de weften op de Rjjks-Doema niet afgedaan. De Czar Fohorste de voortzetting der beiaadslsging tot een der eerstvolgende dagen. Men verw^obt, dat binnen tien dagen over de qna»stie een Keizerljjk Manifest zal verschjjnen en de wetten over de reorganisatie van den Rjjksraad en over de wgziging van de wet op de Rijks Doema zullen worden afgekondigd. Met het doel om een emde te maken aan de vooit- durende politieke moorden en aanslagen, hoeft de gouver neur van Warschau ecu bereden politiecorps opgericht, gewapend mat geweren. Da politie beeft drie leden van het uitvoerend revo lutionaire comité is hechtenis genomen, verdacht van medeplichtigheid aan den moord op den directeur vso den Weichs 1-spoor weg. Te Lodz hebben de socialisten zes brandswjjn-depós van den staat geplonderd. Te Sosnowico werd een politie-iergeant gedood en twee agenten gewond. Naschrift. Rtuter seint uit Algeeiras. Da commissie van rapporteurs liet neg zes punten van de Bank-quaestie onbeslist; bet zjju die betrsffmde het j kapitaal, de plaats van vestiging der censoren, de juris dictie, de betrekkingen tot den Makhzen, en de speciale kas. Op alle andere punten kwam zjj gemakkeljjk tot over eenstemming. Hetzelfde agentschap verneemt dat koning Edwarf en keizer Wilhelm binnen niet te langen tjjd een ontmoeting zullen hebben, waarscbjjnljjk op zee oi in een haven. Annexatie in 't klein. Wooderlyze berichten komen er van de ïïebrieden op de Westkust van Sohot- land. Op versobillende punten van die eilanden beeft de bevolking bezit genomen van landhnerljjke goederen, den grond onder elkaar verdeeld en aanstonds in bouw ge bracht. In een geval trok men er met vaandels en pjjpzakken op uit. Ook weilanden werden dus in eebrnik genomen. Het eerste geval dagteekent al van drie weken ge'eden, maar de overheid is er nog niet tegen opgetreden. Verdwenen personen. Binnen korten tiid zjjn in de bnurt van Saloniki twee personen verdwenen zon der een spoor na te laten. Een maand geleden is een jonge Turk, die op de jacht was, zoek geraaktvermoe delijk is hjj door roevers opgelicht en weggevoerd. Maar men heeft geen enkele aanwjjzing omtrent zjjn lot. De andere is Albert ^onr.icbsen, oorrespondent van de Evening Post, die op weg van Saloniki naar Monastir zich te Wodena heeft opgehouden, maar toen verdwenen ïb. Men denkt, dat hjj ook is opgelicht door Griehsche of andere roovers. De Amenkaanscbe con-nl te Saloniki beeft om inlichtingen gevraagd. De Porte zegt, dat zjj van niets weet. Paniek bg een brand. Omtrent den schouwburg brand in Santiago de Chili, waarbjj tjjdens de verwoede gevechten bg de uitgangen meer dan veertig menschen den dood vODden worden de volgende bijzonderheden meegedeeld: Opgevoerd werd het stak Verbena de la paloma". Plotseling stond het scherm in lichter laaie en korten tjjd daarna hiug een dichte rook op het tooneel en in de zaal, gevold met ongeveer 1200 menschen, van w:e de grootste helft vrouwen en kinderen waren. De enkele stemmen van hen, die de tegenwoordigheid van geest behouden hadden en riepen rechts en links te hooden gingen verloren in het angstgeschreeuw. Het grootste gedeelte van het ubliek stormde naar de mid dendeur. De ljjken van vrouwen en kinderen, onherken baar vertrapt, geven het bewjjs van de gevechten en het dringen in doodangst. De gewonden werden zoo spoedig mogeljjk naar de ziekenhuizen gebracht. Vele hunner waren gewond door stokslagen. Tegen tuberculose. Dr. Bering moet nu, in een gesprek met een persman, te Marburg, hebben ver klaard, zeker te zjjn, dat zjjn tuberoulose-middel niet alleen kan strekken tot voorkomen, maar ook in zekeren graad tot genezing van die ziekte. Er zullen eerstdaag proeven daaimedo op menschen worden genomen. Veroordeeld. Het crimineel gerechtshof te Mttn- chen heeft uitspraak gedaan in het proces tegen het echtpaar Schelhaas, beschuldigd van moord op den beer Cramm, een rjjken, ouden zonderling, die bg hen woonde en die sinds twee jaren spoo loos verdwenen was. De echtelieden, op wie al terstond verdenking viel, toen zjj na bet verdwjjnen van Cramm bjjzonder weelde- rig gingen leven, werden gevungen genomen, weer vrjj- gelaten en later weder gevat. Thans heeft bet gerechts hof beiden schuldig verklaard en ter dood veroordeeld. Een neef van hen, die wegens heling terecht, stond, werd vrjjgesproken. Scheepsramp. Tjjdens het woeden van een feilen storm in den nacht van 1 Maart brak de ank'rkettiDg van het tnsechen Haogesnnd en Bergen liggend stoom schip »Tbor''. Het stoomschip strandde en verging. Oogeveer dertig personen verdronkenslechts drie op varenden werden gered. Gevecht met een boef. Te Lyok zon de ge vangenbewaarder Matzke voor de laatsie maal eer bjj zjjn nieuwe betrekking van huisbewaarder van bet kanton gerecht aanvaardde, nachtdienst doen. In d en laatsten nacht heeft bjj met een gevangene die ontvlaohten wilde, een wanhopig geveobt op leven en dood moeten leveren. Een Poolscbo boef, een ge<aarljjke kerel, had den jjzeren poot van tjjo ledikant afgebroken, daarmee een gat in den schoorsteen gemaakt en was 's nachts door de opening op de gang gekomen. Daar stond hg, in een nis weg gedoken, op de loer. Toen Matzke op zgn rondgang langs de cis kwam, bmcht de gevangene hem met den beddepoot een slag op het hoofd toe. Matzke wist zich nog op de been te houden. En nu volgde een verwoede worsteling. De boef trachtte den nitgang te bereiken en de bewaarder verdedigde dien, waarbjj bjj als eenig wapen zjjn sleutelbos gebi nikte. To»n de ring van den bos sprong, greep Matzke een lamp. Achtereenvolgens sloig bg 7es lampen stak, maar de Pool bleef in het voordeel. Nadat bg den beambte bijna 20 gaten in bet hoofd had geslagen, liet hg hem voor dood liggen. De andere bewakers w-ren intnsschen op het gerncht toegesneld en op bet oogenblik dat de gevangene den grooten sleutel in de hoofdpoort wilde steken, werd bg gevat en in de boeien gesloten. Matzke ligt zwaar gewond in het ziekenbnie. E i- n rnporterBstroek. Ia een correspondentie uit Londen aan het Hdbl. wordt de volgend.) peisanecdote veneld Twee reporters van concurreerende bladen waren naar een cricketmatch gezonden met de opdracht bun verslagen door postduiven te doen overbrengen. Een hunner kwam het eerst op hst terrein en zag daar in de perstest de mand met postduiven van zjjn concurrent naast zjj; eigere staan. Vlug brabbelde hjj op een papiertje »Wed4rijd uit gesteld", b >nd dat onder den vleugel van een der »con- curreerende" duiven en liet toen al deze dieren los. Zgn eigen duiven stopte hg daarna in de mand van zgn concurrent, verborg zgn eigen kevie en nam er verder rustig een vrjjea middag van. De andere verslaggever kwam later in de tent en was zeir verbengd noch zgn concurrent, noch diens duiven aanwezig te vinden. Hjj schreef daarom 'n extra-mtvoerig verslag en zond dat bg gedeelten per dnif weg. De duiven kwamen natuurljjk ic bet hok en het verslag kwam in de kolommen van bet concurreerend blad terecht en de jjveiige ver laggever kon zgn ocgen niet gelooven, toen i jj 's avonds in zgn courant las »Wedstijjd uitgesteld", terwjjl zgn concurrent met zjjn verslag mooi weer speelde. Een dolle hond. Te Willenberg (Oost-Pruisen) en omstreken hoeft een dolle hond groot onheil aan-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1