Honderd en achtste jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. i\o. U MAANDAG 5 MAART. Gemeenteraad van Alkmaar ^ïfÏT E N L A N D' BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Kijk f I, Afzonderlijke nummers 3 Cents, Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|Y. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOON Voordam C 9. Algemeen Overzicht. Gemengde Mededeelingen. N ienwst ij dingen. op Woensdag, 7 Klaart 1906, dos namiddag te een uur. Punten van behandeling 1. Lezing en vaststelling der notulen van de vorige vergadering. Mededelingen. Ingekomen stukken. 2. Voorstel van B. ea W. tot- wijziging van bet besluit tot benooming van een loeraar in de Ned. faal aan het Gymnasium. (Bjjlago Ne. 8 3. Als voren tot bet vaststellen van een drietal rooi- ljjnen. (Brjlngs No. 12.) 4. Als voren tot bet maken van e-n riool in den Ko ningaweg lus cben Daelenkluft en Nieuwesloot. (Bjjlsge No. 14.) 5. Als voren tot toepassing van art. 5, al 1 der drank wet. (Bjj'age No. 15.) 6. Als voren tot vaststelling eener verordening tot regeling der belooningen van bet. onderwjjzend en bedienend p°rsoueel aan do Burgeravondschool. (Bijlacre No. 16.) 7. Vaststellen van de 1ste supple'oire gemeente-be- grootincr, dienst 1905. 8. Voorstel van B. en W. tot het doen van uitgaven uit den post van onvoorziene uitgaven, dienst 1905. 9. Vaststellen van de lBfe supplef.oire gemeente-be- begrooticg, dienst 1906. 10. Voorstel van de commissie voor de belastingzaken enz. betreffende dt be,'rooting van de Huishoud en Industrieschool, dienst 1906. (Bjjlage No. 18.) 11. Als voren, in zake bezwaarschriften in hooger be roep tegen aanslagen in den hoofdelijk en omslag, dienst 1905 12. Mondeling voorstel van don hesr L'orbeck, tot in trekking van 's raads besluit van 6 D ember 1.1. No. 2 tit wegruiming van bet eilandje in de singel- gracht bjj de Bergerbrng. 12a. Voorstel van B. en W. tot het verleen en van ont heffing van de bei Klingen van art. 35 der bouw en woning-verordei ing (Bglage no. 17). 13. Tweede lezing van de verordening tot regeling der rechtspositie van de werklieden, in dienst dezer gemeente. (Bijlagen Nrs. 1 en 13.) Er komen weer minder gunstige berichten over de conferentie te Algeoiras. Wjj hebben in ons na schrift van Zaterdag medegedeeld, dat op een bemiddelings voorstel van Oostenrjjk door de Duitsche regeering zon geantwoord zjjn dat Dnitsohland weigert aan Frankijjk den voorrang in Marokko te verleenen. Mocht dit beriont volledig waar zjjn, dan zou daaruit bljjken, dat van de zjjde van Dnitscbland geen conseBsies te wachten zijn, en daar Frankijjk reeds vroeger heeft gezegd, dit het, zonder aan zjjn waardigheid te kort te doen, niet verder kon gaan dan het reeds gegaan is, zoo bljjtt er al weinig kans over op een gunstigen uitslag. Er is evenwel nog meer dat opnieuw de bezorgdheid gaande maakt, n.l. hetgeen de Fransche Minister van Oorlog in de Kamer gezegd beeft. Bg het dabat over de begrooting antwoordde ds minister op een vraag van kolonel Boneset, dat de tosstand der forten aan de Oostelijke grens goed is en aat zij ge;eed zjju weerstand te bieden aan eiken aanval. Onze bewapening is gereed, de opperbevelhebber aangewezen het leger is loyaal en trouw. Zulke woorden zegt men niet, want er geen aanlei ding toe is, als de politieke atmosfeer zuiver isalleen dan wanneer een storm op handen is, gaat men nazien of alles in orde is. Iets dergeljjks werd ook gezegd in 1870, kort voor het uitbreken van den oorlog met Da;tèchl<nd. Toen antwoordde de minister van oorlog, dat er geen knoop aan de slobkousen der sol .aten ont brak. Als het ooit tit een oorlog mocht komen, wat God verhoede, dan hopen wjj voor Frankrgk dat het beter gereed zal gjju dan in 1870, toen niet alleeu de knoopen, maar zelfs heel wat meer nog dan de slobkousen ontbraken. Maar er is meer. Ook het Et Mc kri-incident de mededeelingen van dezen Tnrhschen gedelegeerd?, dat de werken aan de havens van Casablanca en Saffi reeds aan co firma Schneider te Cronzot zjjn gegund heeft een eer slechten indrns gemaakt in Dnitscbland. De Voss Ztg zegt: »Die mededeling werkte op de diplomaten ais een ontholling. Zjj maakte den indruk dat Frankijj', in strjjd mot de gesloten overeenkomst, bjjzoadere voor- deelen en belangen in Marokko zoekt Van Fransche zjjde doet men grooto moeite om dien indruk uit te wisschen. Van verschillende zijdon wordt verklaard, dat de concessie voor het aanleggen der havenwerken nog niet bepaald gegeven is, maar dat slechts de voo;- loopige opmeiingen enz., aan de firma Schneider zjjn op gedragen. Anderen wjjzen er op, dat deze toe eggingen reeds voor 15 Maart 1905 dus voor de onderhande lingen tu teken Fiankrjjk en Dustsohland waren gegeven Jau'dv treedt in do laatste dagen, ook naar aanleid ng van deze quae9tie, kras tegen de Fransche regeering op Hg beschuldigt bsar van dubbelzinnigheid en prot-steert tegen de uitingen van den Temps en van de Echo de Paris, die geen o vet een stemming schjjnen te w ntcuen en het liefst de conferentie een fi rsco w.llec doen maken. Jauièi zegt: «Wanneer het gesde Frankrgk, dat reeds .00 vaak bedrogen, uitgebuit, bestolen en op den rand vau den afgrond is gebracht, zich thans niet verzet, zich nog eens laat beetnemen; wanneer do plotselinge open baarmaking van geheime belangen en verborgen kuoeietjjen in verband met de pogingen ter «erjjdthng der conferentie nog niet voldoende zjjn om het wakker te schudden en te waarsohuwen, dan moeten wjj voor altoos aan het gezonde verstand van Frankrgk wanhopen». Eu toen Baiberti z eh Dondeidag in de Kuner vol komen gerust verklaarde over den mosreljjken afloop van een oorlog met Duitschland, en meende dat de superieure eigenschappen van het. Fransche ras en de vestingwerkea aan de oostelijke grens, in verband met de oven acht aan artillerie, Frankrgk mogen doen hopen op een overwinning, had er eau geweldige woordenstrjj.t plaats tusschon deu rapporteur en Jau-ès. De laatste antwoordde op de beschuldiging van onvaderlandslievende bonding met een verwijzing naar het Fashoda-incident van 1899 «Dezelfde mensches, die thans bet land opzetten tegen een nahnrigen staat, en zich op de vriendschap van Engeland beroeren, b-lssterden toen Engeland c-n be reidden toen een betreuienswaardig cot-fl et voor «Mjjne vrienden en ik willnn thans dezelfde dwaasheden en absurditeiten voorkomen.* Veel van hetgeen in de Fransche Kamer ge-prokon wordt, kan misschien op rekening gebracht worden van de aanstaande algemeens verkiezingen, want elk afge vaardigde tracht weer op een of andere wjjzo stemming te maken bjj zjjn kiezers, maar toch valt het niet te ontkennen dat de algemeen» opinie in de laatsto dagen weer veel gedrukter is gewo> don. Wjj zjjn niet in het geheim der goden, in casu dat- dei' diplomaten en kunnen dus niet beoordeelen wat er in de kabinetten te Berljjn en to Parjjs gebrouwen wordt, maar onze meening is in deze quaestie van den beginne af eon pessimistische geweekt Niet omdat wjj van huis uit zwartgallig of zwaartillend zjjn, maar omdat de geschiedenis van de laatste 50 jaren, waarin zooveel oorlogen geboerd werden, ons tot groot wantrouwen heeft gestemd. Wat er ook van zii, niemand zal kunnen ontkennen dat er op 't oogenbllk in de diplomatie een zier grof spel wordt gespeeld, waarvau do inzet de Europeesc e vrede, d. w. z. het geluk ea de welvaart der volken is. De onzekerheid zal misschien spoedig uit zgn, want volgens de laatste berichten tuu hedenmiddag de politie- quaestie in behandeling worden genomen. Z-terdag bad, m den loop der zitting, de Engelsche gezant Sir Arthur Nicholson voorgesteld het politic reglemont te behandelen, welk voorstel werd ondersiennd door den markies Vucontie-Venosta (ltaliö), die zeide dat niets belette de politie-regeling in de commissie-vergaderingen te behan delen en te goljjk het bauk-reglement in openbaie zitting. Bg de stemming over dit voorstel onthield Zw-den zichOostenrijk en Duitschland wilden dat eerst het bank-vraagstuk zou behandeld worden, voor men over ging tot de behandeling van de politie-regeling. De andere mogendheden stemden voor hot voorstel-Nioholson. Nader werd officieel medegedeeld, dat de oonferentie het door de redactiecommissie vastgesteld bankontwerp aannam. Da Duitsche gedelegeerden stelden voor de vrjje circulate vat' de Spaassohe munten to beperken. Da oonfaientie behield z cb de punten, ten aaunzien waarvan de commissie een voorbehoud maakte, ter nadere oveerweging voor. Er dient dus afgewacht te worden wat de dsg van heden zal brengen. In de Belgische Kamor zjja de dagenlange be raadslagingen over do toestanden in den Oongostaat, nitge lokt door de interpellatie van Van der Vride, eeöindigd met de aanneming vau eeno door den minister van Staat Beernaert voorgestelde motie, luidende als volgt De Kamer, doordrongen van de dankbeelden waarvan men bjj 't stichten van deu o afhankeljjken Oongostaat is uitgegaan en die de drjjfveer geweest zgn tot de Akte van Berlijn, brengt hulde aan al degenen, die zich aaa dit beschavingswerk hebben gewjjd irezion de slotsommen der door dei Oongostaat ingestelde commissie van onderzoek; vertrouwende op de voorstellen welke de commissie voor hervormingen voorbereidt en 't gevolg dat daaraan zal gegeven worden gaat over tot ds orde van den dag en besluit onverwjjld tot het wetsont werp van 7 Aug. 1901 betreffende het bestuur der koloniale bezittingen over te gaan. De aanneming geschiedde met 80 stemmen54 leden onthielden zich. De Regeering had er zich mee ver- eenigd. E ne door don heer Masson voorgestelde para graaf, strekkende om de Regeering uit te noodigen van den Oongostaat overlegging te Vragen ol te eischen (demander of reclamer, waarover fel gotw.-st werd) van allo bescheiden en rapporten, welke de K-mer licht konden vei schaffen, was met 86 tegen 60 stemmen ver worpen. In China schjjnen ernstige gebenrteiisBei: op til te zjjn. De Tribune verneemt uit Peking: Het schorst dat Joean-sji-kai een staatsgreep zonder bloedvergieten wil voorbereiden. De Cbiseezen en Mantsjoe's zoudea daarbjj samen wei ken en den steun van de vreemdelingen willen inroepen. Nu heeft het den schgn alsof Japan zich in de aan gelegenheden van he' Hemel.che Rjjk wil mengen. Althans de Daily Telegraph verneemt uit Tokio het volaende Japan is volkomen bereid om in Ohina handelend op te treden. ma«r da minister van buitenlscdeche zaken houdt vol dat de toestand in China niet zoo bedankeljjk is. Intasschen laat het orgaan van dien uainiater zich ju'St andersom uit, door te verklaren dat China oen kruithuis is, waarin een enkele vonk een geweldige ont ploffing kan veroorzaken en zelfs de oenbeid des rjjks bedreigen. De min.ster van buitenlandse e zaken heeft inmiddels ontslag aangevraagd, wegens oneenigheld met «ie audeie ministers over de naasticg van particuliere spoorwegen door den staat. Hjj zegt die naasting alleen te bestrijden om geldelijke redenen, aangezien Japan de daarvoir becoodigde som op dit oogenblik niet op gunstige voor waarden kan verkrjjgen. De meerderheid van het kabinet wil d« naasting echter doorzetten, daartoo aangevuurd door Jamagata, dia haar om strategische redenen voor staat. Uit Rusland een bericht dat er weer zonderling uitzmt. Het Rass. Telegraafagentschap meldt van 3 dezer: De Tsaer ontving hedeu een deputatie van de antoerat'sch-mona. chist'sche partij u:t Iwanowo W snoa- seesk, die don Tsaar de gevoelens van toewijding van de bewoners en de spoorwegarbeiders nit deze streek overbracht. De Tsaar hield de volgende toespraak tot de deputatie: Ik ken en waardeer iw gevoelens, waarvoor ik u en der geheele autocratische partjj hartelijk dank zeg. Zeg aan h«n die u afvaardigden dat de door het manifest v.m 30 Oc'ober aangekondigde hervorming n beslist zullen worden doorgevoerd, en dat de door mjj aan bet volk gegeven rechten gehandhaafd zullen bljjven. Mjjn autocratische m.tobt zal echter bljjven, zooals zjj steeds was. Dat is, zouden wjj zeggen, een ongerijmdheid. Auto cratische macht is niet. vereenigbaar met een verant woordelijke volksvertegenwoordiging, zooals in 't voor uitzioht is gesteld. Over den toestand in Oostenrjjk Hongarjje Blechts een paar berichten. Baron Banffy hoeft in een brief aan zgn kiezers het voorstel gedaan, dat de coalitie een eind zal makon aan den bopeloozen strijd tegen de Kroon door de militaire eischen van baar programma to schrappen, omdat deze thans toch niet voor inwilliging vatbaar zjjn en slechts er op berekend een verzonning tnsscben Kroon en volk in den weg to staan. Een zeer verstandige raad di« wordt hg opgevolgd, aan veel geharrewar een einde zal maken. D.st de regeering vest beslot»n is niet te wijken bljjkt <daiHeljjk uit enn bericht vau Boeda-iest, meldende dat de Koninklijke commissie de autonomie van het Pester Comitaat heeft geschorst. Wat de gewapende vrede kost. Bjj zjjn vergeljjkenden s'aat van de uitgaven voor de vloot in Engeland en andere landen, heeft Robertson de s-crefaris der admiraliteit, gezegd, dat Europa en Amerika (Japan, ook China liet hjj buiten beschouwing) »jjf jaar Ba flaagsche vredescongres (van 1899) 101J millioen pond sterling voor hun vloot uitgaven, waarvan Engeland alleen ongeveer een derde. In bet eerste bericht o<er Robertson's mededeeling stond, dat de groote mogendheden dar, bedrag aan hun vloot besteed hadden Uit de EngeLche brgrooting hal-n wjj nog even dit aan voor munitie is nitgetrokkon 1,172 000 en voor steenkool 1,399,000. Ruim veertien millioen gulden ran munitie in een jaar tgds en zestien millioen gulden aan steenkool 1 Zoo moest Rusland verliezen. Admiraal N'jbogatof heeft in de Russische pers een nifcvoeri# Mer- haal gegeven van zjjn nederlaag bjj Tsoesjima en in verband daarmee van de uitrusting zijner vloot. Iu Januari 1905 weeg admiraal Birilof er in een bjjeen- komet van marine-deskundigen op, dat er versterkingen moesten worden gezonden aan Nebogatof's esoader, omd it ds Japanechc artillerie toen in een zeer slechten toestand verkeerde; als Rozjestwensky zulke versterking kreeg, kon hg de Japanscha vloot met alle kans op suoces aan tallen. Behalve dit derde eskader zon er een vierde worden uitgezonden, bestaande uit de kruisers Pamyit Azowa en Admiraal Kornilof. Eerstgenofmd schip was mets waard het is een vaartuig van 6000 ton uit hot jaar i888 en zonder dubbele bodem. Admiraal Nebogatof had geen keus ten aanzien van zgn officieren en équipages ?.7er ?e benoemingen der offioieten gingen drie afzonder lijke lichamen en hst gebeurde vaak, dat een officier op twee schepen tegeljjk werd benoemd. Eerst twee of dria dagen voor het vertrek van het eskader w s de officiersljjst oompleet; twee derden der bemanningen kwamen eerst eenige uren voor het vertrek aan I En onder deze bevonden zich nog een menigte d.even, dronkaards, invalieden, voor waarde] jjk ontslagen gevangeneu en reoruten. Aan zulk een zoodje werd o..a. de besre torpedobco*. toevertrouwd. Nebogatof hangt dan een droevig tafereel op van de schepen, waarmee bij moest vchten alle waren zjj ver sloten of onzeewaardig. Het ballonschip Roessi, een zeven tien jaar oud koopiaardjjichip, kroeg 250 pleisters op züu gahavonde ketels voor het vertrek u:t Kroonstad. Een historisch horloge, n.l. dat van den ongelukkiger Keizer Mixmüaan van Mexico is te Madrid bg eene veiling van kostbaarheden u t een bank van leen mg voor 1800 pesetas verkocht. Het horloge beeft, drie kaatfn op de eerste staat een klein anker iu bril janten op de twrede een Keizerskroon met twee adelaars op de derde staat het opschrift: «De offioierea d-r Kei zeilgke MariDe aan Aartshertog Max mdiaan 1854.' Ke zer Maxim liaan guf dit uurwerk seuige oogenbiikKea vóór zjjn dood aan zgn biechtvader, om het aan Keizerin ^Uarlotte ter hatd to stellen. Hoa hot in de bank van lsening kwam, weet men niet. Zeerampen. Ds Aftenpost verneemt uit Drontbeim dat naar men aidaar vreest van ongeveer 1200 naar da G ttd.Egor eilanden tor raugst uitgevaren visschere velen omgekomen zjjn. Verscheidene stoo - booten zijn uitite zonden om hen te zoeken rau welke één een aantal ge- ledden heelt teruggebracht, benevers de tjjdiog dat tal van omgeslagen booten op zeo ronddobberden. Tusschen Zwarten en Blanken. Te Spiing field, Oüio, zgn, ondanks de aanwezigheid eeaer sterke militaire macht, opnicnw ongeregeldheden tegen de negers voorgekomen. Twee huizen vsn negers werden in brand gestoken en verscheidene andere beschoten. Een neger schoot uit een venster een der aanvallers dood. Hg werd door de menigte gevangen genomen. Groote Brand. In de groote naaimacbinesfabriek van Singer en Co., te Kilbowie, hjj Gla°gow. heelt een groote brand gewoed, waardoor "-h blok pebonwen ge heel werd vernield. Volgons de Westminster Gazette ver wacht mon dat hotjwerk in de fabiiek waar, 80(i0 men- scheu arbeiden en 30,000 machines per week worden gemaakt, tjjdeljjk gestaakt zal moet n worden. Koude in Amerika. Te New-York is het deze week zoo koud geweest, dat verscheidene personen van leeftijd er onder bezweken. Een woelderg ingerichte automobiel is die van den New Yorkschon milionna'r George Perkeus, coripagnon van Pierpont Morgan. Er zgn zeven gemak- keljjke zitplaatsen in en daartusscbeD staat een tafel, groot g"noeg om te kannen e en of kaartspelen. Verder is er aan de vooizjjde een rustbed en aan den achter kant- bevindt zich een provisiekamertje met gekast, enz., alles gemaakt van het. kostbaarste materiaal. Door een spreekbuis geeft de eigenaar zgn orders aan zijn personeel. Ds minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, mr. Veegens. heeft, bet beheer ad interim van het departe ment va Waterstaat gedurende de nfwzigheid van minister Krans aanvaard. De minister is des ochtends op het departement van Landbouw, Ngverbeld en Handel werkzaam, in de mid daguren op dat van Waterstaat. De Vereoniging «Het Generaal Van Heulsz fondt" heeft, een circulaire verspreid, waarin zjj aandringt op ruimer steun en medewerking ter bereiking van haar doel, de behartiging van d« belangen van k'nderen, van militairen beneden den officiersrang, die in IndiB zgn gernenveld. Het, fonds heeft nu f 50 000, doch de rente van dat kapitaal is bjj lange na niet voldoende. Gaarne bevelen wij de circulaire in de belangstelling aan. Voorzitter der vere niging is de heer J. H. Solkeaz te Amsterdam. Heden vergadert in een der lokalen van het Stadhuis te Amsterdam de «Vevenniging van Bargemeegters en Secre tarissen in Noord-Holland1'. De beer Jhr. Mr. T. A. M. A. van Humalda van Egsinga, burgemepster van Wor- merveer, zal dan spreken over «De beginselen der Kin derwetten." DoweU Nlenwenhalg. Domela Nienwenbuis, die naar aanleiding van zjjn aanhonding en de daarop gevolgde onaangenaamheden'te Keulen een klacht bij de Nederlandsche regeering had ingediend tegen het «Polizeipresidium» te Kenlen, heeft thans, naar de N. Ct. mededeelt, van onzen minister van binnenlandsohe zaken antwoord ontvangen, nadat de Regeering bjj de Duitsche autoriteiten inliobtingen had gevraagd. In dit Pchijj»en wordt o. m het'volgende medegedeeld: Als grond voor D. N.'s aanbouriincr «an 11 Septem ber wordt opgegeven, dat D. N.'s denkbeelden nopens magt^chappjj en staat hem voor de openbare rnst. ge- vaarljjk deden schjjnen in het oog der Duitsche autori teiten. Dj in Dnitscbland geldende wettelijke voorschriften zjjn in acht genomen bjj zjjn aanhouding, welke geschiedde met het doel hem over de grenzen te zettende daartoe te nemen maatregelen ondervonden vertraging door de tegen D. N. ingestelde strafprocedure, ter zake zjjner overtreding van Par. 361, 2o. van het Duit-sohe Straf wetboek het zonder verganning lerogkeeren na uitzetting uit bet Duitsche Rijk. De Nederlandsche Regeering ii van oordeel, dat zjj zich niet kan verzetten tegen D. N.'s aar-bon 'ing en uitzetting zelve, waai om zjj zich niet gerechtigd geacht heeft enn elsch tot schadevergoeding in te steil jn. De Regeering heeft er met leedwezen kennis van ge nomen, dat D. N 's uitleiding uit Duitschland eerder geschied bad kunnen zjjn. De Nederlandsche Regeering hoeft hierop te Bsrljjn met kracht den nadruk doen leggtn zjj beeft echter gemeend deze grief niet to' gron slag van een geldeljjke vergoeding te mog-n maken. Wat betreft D. N.'s klacht over het. nie*- aan bun adres bezorgen zijner brieven, deelt de Duitsche Regeering mede dat, volgens verklaring van den iuspeoteur Wiedermann, Domzla Nieuwenhnie, de bedoelde blieven wder terug genomen heeft, na zo eeist ter verzending te hebben mreee?even. Ten slotte deelt b«t schrjjven m^ds, dat ook Hr. Ms. regeering het door D. N. geladen ongerief betreurt,jdoeh meent dat, waar er voor eon Bchsdevergo ding geen grond aanwezig was, door hare hemoeiingeo, alsook door de tegemoetkomende houding, dio de Duitsche rogeering daartegenover, met handhaving V8n haar standpunt, heeft ingenomen, D. N. zoodanige voldoening 's versohaft als in de gegeven omstandigheden mogelijk wms. dit den Baad van Puraterend. In de laatste raadsvergadering te Purmerend werd een erudiet van f 300 toegrs'aan aan de vereeniging to het honden ven een jaailjjkscha Paascbtontoonstelling voor eeno op 3 April a.s. te honden tentoonstelling van vee. Vastgesteld werden het kohier betreffende tonn.nstelsel op f 1116 50 met 666 aanslagen, en dat betreffende honden belasting op f 712 60 met 265 aanslagen. Op bet verzoek vsn de Atd, Wjjde Wormer en om streken van den Nederl. Boareobond om het kaasmarkt- plein in den zomer bjj zonnige marktdagen te overkappen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1