DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. 55 Honderd en achtste jaargang. 1906. LANDWEER. "buit e~nï7a n d. DINSDAG 6 MAART. Oproeping in werkelijken dienst. BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk f I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. TelefoonniuHMer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij vjh. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Algemeen Overzicht. thfën fn8rï lre\ B Dadrnt 'egde °P I'al'ö's sympa n en °pwekte tot een verzoenen der WHstVr001 VaD °rdeJ ZÖ willen Biet 8»n Beu nieuw hoofdstik beginnen, voordat het aanhangige afgedaan is Gemengde Mededeelingen. Uit de Pers. AARSC COURANT. De BURGEMEESTER der gemeente Alkmaar brengt ter kennis van belanghebbenden, dat de dienstplich tigen, die in de jaren 903 1904 en 1905 voor den dienst bij de landweer zijn bestemd, met uitzondering van -hen, die tot de hospitaalsoldaten behooren en van hen die It» t(|d van vrede de oefeningen, vermeld in art. 11 der Landweerwet, niet behoeven bjj te wonen n.l. de categoriën van dienstplichtigen, bedoeld in het 2e lid van art. 15 van ovengenoemde wet en aangediend bij art. 1 van het Koninklijk besluit van 5 September 1904 (Staatsblad No. 220) voor zes dagen de de dagen van opkomst onder de wapenen en van ver trek met verlof daaronder begrepen alsmede de reserve-officieren, reserve-onderofficieren of die krachtens verbintenis tot vrijwilligen dienst tot de landweer be hooren onder de wapenen moeten komen tot het houden van oefeningen. De bedoelde dienstplichtigen zullen bij hunne opkomst onder de wapenen moeten voorzien zijn van de voor werpen van kleeding en uitrusting door hen met groot verlof medegenomen, alsmede van de voorwerpen va£ kleeding, uitrusting en ledergoed, die aan hen na hun vertrek met groot verlof of na den ingang van hun groot verlof bij toezending mochten zijn uitgereikt. De boven aangeduide verlofgangers dezer gemeente worden mitsdien opgeroepen, zich als volgt bij hun korps aantemelden dl" behooreade tot de landweer-IlVFAlV- THBIB, te UULDHB (artillerie-kazerne Laniestraat) op ld BEI 1906 vóór 'a anld dagg IS aar. die behooreade tot de landweer-TfiSTINtl- ARTILLlüHIKI, te HELDEN, (artillerie- kazerne l.angosfraafop 38 HEI 1906 vóór 'a aalddaga 12 uur, die behoorende tot de landweer-EElVlE- TBONFNN, te UTRECHT (genie kacerne) op 18 JUNI 1906 voor 's aalddaga 12 uur, en die behoorende tot de landweer-PON- TO\Nll H8, te DORDRECHT (ponton niers kazerne) op 18 JUNI 1996 voor 's aalddaga 12 uur. Voor zoover de reserve onderofficieren den rang be- kleeden van adjudant-onderofficier of van sergeant majoor-administrateur, worden zij opgeroepen om 2 dagen vóór den dag bestemd voor de opkomst van het onderdeel, waarbij zij zijn ingedeeld of als over compleet gevoerd, onder de wapenen te komen ter plaatse voor dat onderdeel aangewezen. Wijders wordt belanghebbenden er op gewezen da' indiening van verzoeken om vergoeding wegens oi om ontheffing van den te vervullen landweerdienst geen doel kan treffen, zoolang het aanhangige wetsontwerp tot aanvulling van de Landweerwet niet tot wet is verheven in dat na die eventueele wetsaanvulling de regeling nopens de wenscheljjke wijze van indiening der verzoeken om vergoeding ter algemeene kennis zal worden gebracht. De Burgemeester van Alkmaar, Alkmaar, G. RIPPING. 5 Maart 1906. Terwjjl wp dit schrpven is er nog niets bekend over de besprekingen die te Algeciras gisterenmiddag over de politie-regeling in Marokko zonden gehond*n worden. Als aanvulling van betgeen wjj gisteren schreven aangaande de stemming over het voorsfel-Ncbolson, deelt men nader mede da! bet voorstel werd onderste-nd dooi den Italiaanscnen gedelegeerde, markies Visconti Venosta; de stemmng er over is de eerste die sedert bet bijeen komen der conferentie werd gehouden. Met Engeland en Frankrpk stemden Rusland, Ital 6, Spanje, België. Engelsohevoorstel V<"eenigdo Staten *°°r'h<« Tegen stemden Duitschland, Oostenrpk en Marokko. De Standard verneemt nu dat DnUschland ri,t zeer ingenomen lytet met de rol, die Visconti Venosta Za-erdag optreden. Dmiechland moet dientengevolge de afgevaar- d.gden der mogendheden, die Zaterdag Frankrjji amandin, de les gelezen hebben maar de correspondent gelooft niet, dat dit Dmtscbland ten goed" zal komen De correspondent van de Matin wijst er on dat Dmtschlands hond.ng bjj de stemming van Zaterdag geen onverdraagzaamheid of vpandigheid beteekent. Dnitschland wilde alleen do bankqnaest.e nog wat sleepende honden in de hoop daardoor nog enkele cotceeBies te verkrijgen De Dmtsche gedelegeerden verklaarden, dat hunne stem niet werd biïovloed door zocht tot obstructie, naa. De correspondent juicht het genomen besluit ten zeerste toe, wpl het de een-ge manier is om tot een o.ereen- stemmmg te komen; dit is naar zen inzicht de algemeene meening onder de gedelegeerden. En de indrnk van bet beslmt is zeer gunstig, bp alien die te Algeciras de beraadslagingen volgen - behalve bp de Duitschere. Hoe de Duiteche bladen de zaak opvatten is ons voor heden nog met bekend, daar wp ze nog niet ontvingen maar wat Panl Micbaëlis in het Berliner Tageblatt over d ht g° P0Sit'e Zegt' Terdient wel eenige »De liberale regeerirg in Engeland, zegt bjj. zot de vlootnitbreiding voort in hetzelfde tempo, dat de conser vatieve rrgeering had aangenomen. Wat zjj geschrapt heeft, om haar goeden wil te toornen, is met de moeite waard. Hoogstens kan men het in Dnitschland als een goed teeken beschonwen, dat de post voor een vloot-baais in Rotyth niet gehandhaafd werd; Rosyth werd toch als een station beschouwd, dat tegen Dnitschland .erieht was. Maar uitstel is geen afstelook bet liboiale kabinot zal de oorlogshaven te Rosyth aanleggen. De mooiste plannen vervliegen als rook als de vredesvrienden aan de regeeriDg komen dan bljjken groote uitrustingen een noodzakeljjk kwaad. «Duitscbland weet welke consrqnenties het uit deze hon ïing van de liberale Engelsche regeering moet trekken. »En waar Engeland zich te water sterk maakt, daar poogt Frankrpk te land bereid te zjjn. De Fransche Kamer toonde bjj de besprekingen over de begrooting «an oorlog niet direo' groote vredeslietde. Integendeel nit de debatten bleek dmdeljjk, dat Frankrpk zich sterk genoeg voelt, om als het noodig is »een dansje te wagen." »Daurt das de bedreiging^ uit het WeBten onvermin derd voort, Rusland schjjnt geneigd den kring, die om Dnitschli nd getrokken wordt., in het Oosten af te sluiten. Wel staat de Russische regeering voor financieele en staatkundige moeiljjkbeden, maar die beletten niet dat de Rassische pers een voortdurend scherper toon tegen Dnitschland aanslaat, en het als den internationalen vredesverstoorder aanwijst. »Deze onvriendschappelijke hooding van Roeland is jnist op dit oogenblik z»or onverstandig; maar men moet niet vergeten, dat Rnaland wel eens meer in bni- tenlandeche avonturen een veiligheidsklep voor de binnen- landsche spanning heeft pogen te vinden. »Het is dus weneoheljjk'' besinit het Tageblatt »in h°t belang van den algemeenen vrede do gevBarljjk" Marokkaansche quaestie zoo epceoig mogelijk te beëindi gen. De toestand van thans mag niet langer doren, wil niet de geheele nationale energie er onder gaan Ijjden. »Het lig! slechts aan de regeering een grondslag te vinden voor een tpdperk van vreedzame overeenstemming en onbelemmorden beschavingsarbeid." In Griekenland is het weer oproerig. Er komeD berichten van bloedige vechtpartjjen tnssohen K etenzers en Grieken in de Piraens. Een aantal Kreten zers begaf zich in den laatsten tjjd naar Griekenland, voor een deel met het doel zich te voegen bp de Mace donische benden, voor een ander deel om zich in Grieken land zelf te vestigen. Om een nietige reden ontstond dezer dagen twist tussehen een Kretenzer en een Griekccben schipper, waarbp de eerste gedood werd. Dit gaf aanleiding tot een wraakneming van de Kretenzers op de Griekrcbe tchippers. Dagelijks hebben bloedige botsingen plaats en reeds zjj» meer dan twintig dooden en honderd gewonden als slachtoffer gevallen. Uit China is voor het oogenblik g jen ander nienws dan dat de Keizerin dezer dagen de dames der leden van het diplomatieke korps zal ontvangen. Dit bericht heeft in zooverre eenige beteekenis dat het de gernchten van eeno ernstige ziekte der Keizerin weerspreekt. De Daily Telegraph verneemt nit Tokio, dat de Fransche en Engelsche gezanten te Poking krach', ig bp de Chineesche regeering hebben geprotesteerd wegens het gebenrde te Nangtsjang en volledige voldoening hebben goëischt. De Japarsche pers bljjft verdeeld over den toestand in China, maar de meerderheid der bladen ziet de toe komst bekommerd in. Zij raden aan, dat Japan desnoods krachtige maatregelen zal nemen Sommige kenren het optreden van vele zendelingen in China af. Engeland hesft het in Australië erg verbrnid, naar het schjjnt, althans de Daily Chronicle bevat een lelegram nit Melbourne, dat bet volk zeer verontwaardigd ia wegen» het feit, dut Engeland en Frankrjjk de kwestie der Nieuw- Hobriden samen hebben opgelost zonder de Australiërs er in te kennen. De Age bevat een allerheh.igsten aanval op Eannerman en noemt zpn hooding in dete zaak een beleediging voor Anstral waartegen de Botdsregeering onverwjjld moet protesteoren. De correspondent seint verder, dat alle partpen den stand van zaken als netelig beschonwen wegens de pogingen der Franechen om de Engelsohe planters op do Nieuw-Hebriden over te halen bnn nationaliteit pips te geven. l* Koning Edward is Zaterdagavond te Parpg aan gekomen. Hp werd aan bet station begroet door een vertegenwoordiger van President Fall -es, door Minister Ronvier en den Engehchen gerant. G s'ermorgen heeft hp een bezoek gebracht aan den heer Falliè es. Naschrift. De zitting van gisterennamiddag van het comité te Algeciras duurde 45 minuten. De Russische gedelegeerden dienden een exposé voor een politie-ontwerp in. De besprekingjvan het politie-ontwerp werd uitgesteld tot de zitting van Donderdag. De zitting van "Woensdag zal gewjjd z|jn aan het bank-ontwerp. De Hooge Commissaris van Noord-Nigeria seint dat bericht is ontvangen, dat de Mahdi, die onlangs de troepen in de omstreken van Sokoto aanviel, aan zijn wonden is overleden. De opstandelingen zijn omsingeld door het inboorlingencontiDgent uit Sogota, dat binnen weinige dagen belangrijke versterkingen zal krjjgen. Zeer treflend is de loyauteit van alle Emirs. Maxim Gorki over Rusland. Maxim Gorki, de Russische dichter, vertoeft thans te Ber>pn. Een medewerker van het BerL Tagebl. heeft hem een bezoek gebiacht en al spoedig kwam net gesprek op de politiek. Het bleek dat Gorki zeer pessimistisch denkt over den toestind in zpn vaderland. Hp geloott niet, dat de tegenwoordige regeering, de heerschende bureaucratie of zelfs de parijj van 30 October het Rassische volk op den weg der vrpheid tallen voeren. De vr|jheid kan Rusland slechts worden gegeven door de massa van het eenvoudig» volk en dit volk wordt thans onderdrukt, als vtoeger Slechts enkele weken heeft eenige vrpheid geheerscbt, thans heeft de oude reactie het boofd w»er opges'ok'n en de z.g constitntioneele partp van 30 October werkt met de regeering samen en wordt door deze beschermd. Voorloopig zullen reen betere toestanden in R island bomen, maar Gorki twjjfelt niet ot eenmaal zal de zon der vr|jbeid opga m dat waarborgen de groote olitieke en geestelpke ontwikkeling van het Rassische volk er de krachten die in het Russische arbeiders- en boerenvolk sluimeren. Do oorlog heeft de boeien van het v lk verbroken en de beweging naar de vrpheid laat zich niet meer tegen houden De Simplontunnel. Onlangs heeft de politie een onderzoek inges'eld omtrent den Simplontunnel en na dit geen bezwaren heeft opgeleverd, ban de plechtige inwjjding op 30 Mei voortgang hebbeD. De genooiligden worden reeds op 28 Mei te Lansanne verwacht, waar de Zwitsereche Bondsraad hun een feestmaal aanbiedt. Op 29 Mei volgt dan een «12-nnrtje* vanwege het Gemeente bestuur van Geneve en 's avond» een diner te Montr*ux vanwege de regeering van het Kanton Waadtland. Op 80 Mei vertrekt dan de feesttrein naar Brieg, waar wederom een maaltjjd door het Kanton Walliserland aangeboden, den gasten wacht, alvorens zp door den tannel naar Milaan trekken, dat ook voor den inwendi- gen mensch zal zorgen. Er ontbreekt, nog aan, schrjjft de berichtgever van de >Frf. Z'g.«, dat bet bestnnr van een Zwitserschbadplaat» voor maagzieken den g»noo- digden, die het overleven, kostelooze verpleging aanbiedt. Anti-Dnitscb. Met groote verontwaardiging maakt het Berl Tagebl. melding van een anti-Duit che bntoogiog te Straaisonrg tpdens den v.sten. In de Taverne Alsacienne aldaar, het stamlokaal van de Elzas-Lotba- ringsohe studenten en een middenpunt van het anti- Dnitsche streven, werden tjjdens den vasten de Duitschers, die het lokaal wilden bezoeken, onder mishandelingen op straat geworpen. Alleen Elzassers werden toegelaten en een opsohrift buiten het koffiehuis verklaardde dan ookToegang voor Elzasser grastis. d'Sobwowe kreje aas draft I In het lokaal zelf werd de Fransche driekleur ontplooid en de Marseillaise gezongen. Het Berl. Tagebl. merkt op, dat men een grap niet ernstig moet nemen. Maar als die grap moet dienen als dos mantel van «chauvinistische onhebbelijkheden,» wordt bet tpd voor de Duitschers om zich te verzetten. Orkaan. De Gezelscbaps-eilanden in de Stille Zuidzee zpn «p 7 e> 8 Februari door een feilen orkaan geteisterd en Tapete, de hoofdstad van Tahiti, is nagenoeg vermeld. Ook vele sobepen zpn vergaan en menschen omgekomen. Het gerqcht, dat 10,000 personen zouden zjju gedood, wordt overdreven geacht. Veel belovende jongelui. Aan de kadetten- school te Munchen zpn ernstige vergrijpen togen de tucht aan het licht gekomen. Leerlingen van alle klassen slopen 's nachts uit het gebouw en hieiden in een kelder teu huize van een medescholier wilde drinkgelagen, die tot 's ochtends vjjf nar duurden. Met behulp van loopers, keerden de kadetten dan naar de slaapkamers terng. Dit lieve leventje moet veertien dagen geduurd hebben, voor men er achter kwam. De leerlingen, die meere^dcels tot aanzienljike adellpke families behooren, zpn voorloopig met verlof naar ha is gezonden. Bekentenis van een moordenaar. De drnk- ker Arnold Sippel mt L nz, die op vermoeden van moord in heohtenis zat te Feldkirsoh-Vorarlberg, heeft Zaterdag bekend, dat hp op 30 Jnli j.l. op het midden van den dag heeft vermoord den toerist Thomas Rei i nit Glas gow door dezen met eeu revolver in den rog te sehieten op den weg tnsechen Zollstock en Heiligenberg. H|j had het Ijjk toen van alle waarden en kleeren berooid en het het kreupelhout onder bladeren eu takken begraven. Naar aanleiding van Sippel's mededeeliog is een onder zoek ingesteld en is inderdaad ter aangegeven p uatse iet lpk gevonden. Sippel's minnares, een zekere Oami Mioka, is gevangen genomen op r en aanklacht van heling. Aan den moord zelf heeft zp geen deel gehad. Nog altpd Hennig. Vrjjdagavond is op !e daken in de Babnstrasse te Scböaeberg weer jacbt op Henn>g gemaakt. Da waschvronw van een daar wonend kapsel- was 's avond» laat naar den zolder gegaan, om nit een «aschknip een waech te halen. Net dat zy haar rechter band in de knip stak, spiocg daar een man nit die haar een revolver op de borst zette. Bp haar lantaarntje her kende zp m hem een jongen, bleeken, mageren man. De onbekende vloog het dak op en in een wip sprong hg, op een hoogte van vier verdiepingen, over een snyding vaD wel twee meters breedte heen. De verschrikte vrouw durfde nu pas Om hulp en politie schreeuwen. In het mos laLgs bet dak vonden de egonten sijn spoor. Het erndigde bp een regenppp, waailangs cp zich blijkbaar op straat bad late gl|jden en verdwenen was. De politie gelooft stellig, dat de man in de kuip H»nnig is geweest, dsar hp vroeger in de buurt heeft gewoond en er nog kennissec moet hebben. Deu platten grond van de daken moet bjj ook goed in zpn hoofd hebben gehad, om in ds daiaterors zjjce luchtsprongen te hebben knnmn verrichten. Een drjjveade mjjn. Nog steeds maakt de Russisch-Japantche oorlog lachtoffeis in zjjne middelljjke gevolgen. Het Dnitsche stoomschip Seroia is bjj den haveningang van Wladrwosiock op een dryveDde mijn gestooten en dientengevolge onmiddelljjk gezonken, met 100 man die zich aan boord bevonden. En nit Tokio wordt bericht, dat ook het Japansche stoomschip Koube, met 21 personen aan boord, gezonken is, eveneens door stooten op een drpvende mjjn. Overtuiging en „taktlek." Het Hbl. sehryft: Wjj zjju gewoon, tenzjj wp bewpzen van hot tegen deel hebben, te gelooven in de enljjkheid van over- tn ging onzer tegenstander», hoe moerelpk het ons soms moge vullen aan te nemen dat enkele ontwikkelde menschen meeningen kannen hebben als men hen wel eens hoort verkondigen. Een hoofdartikel van den heer Schaper in Het Volk, waarvan wjj in on» Ochtendblad een gedeelte opnamen, toont ons aan, dat waarsobpnlpk de heer Schaper niet zoo welwillend oordeelt omtrent de denkbeelden door leiders zjjoer partp verkondigd. Hp behandelt de takt.iek van de heeren Troelstra, Gorter c.s., die den arbeiders vooibonden, dat >de eindstrjjd nadert,* dat de socialistische heilstaat weldra een wezenlijkheid zal zjjn. Hjj haalt den heer Troelstra aan, die gezegd heeft: »Groote dingen wachten ons en zjj moeten ons gereed vinden,* en »De Nederlandsche bourgeoisie (d.w.z. de niet-sooiaal-demoorater) heeft, uitgeregeerd.* Hjj haalt deo heer S. de Wolft aan, die zegt»Tbans nu het in ons zekerheid worden gaat dat de eindstrjjd van het proletariaat om de macht in den Sraat nabjj is.« Hjj haal den beer Gorter aan die spreekt van den naderenden eindstrjjd, dib wellicht d chterbjj is, dan wjj lang vermoedden. Nu zgn zonden wjj meenen twee dingen mogelpk. Of de heeren Troelstra, Gorter o. s. gelooven wer- kelpk dat die nitdstrjjd nadert en zp spoedig heilstaat leiders znllm zpn. Dan kan er van staktiek* geen sprake zpn. Dan moeten zjj het proletariaat op die belangwekkende gebeurtenis voorbereiden. Dan mogen zjj maar één plicht kennen, de herauten van dien eindstrjjd te zjjn. Of zp hebben die overtuiging niet en verkon digen die meeningen omdat zp meenen dat het een stipdwekkende, prikkelende »taktiek« ie, die meening te verkondigen. Welke van die beide mogelpkheden de heer Schaper voor de meest waarscbpnlpke bondt, is niet twjjfel- acfatig. Als »tactiek« kenrt hjj het af. Op de niet te ver wezenlijken «hooggespannen verwachtingen* moeten grenzelooze teleurstelling en ontmoediging volgen. »Het moet den hervormingszin dooden als men binnenkort een radicale omwenteling in nitzioht stelt.* «Binnenkort een rad cale omwenteling in nitzicht stelt Maar als men werkeljjk m-ent dat de omwenteling komen moet, is dan hervormingszii noodig of revo- lntionnaire strjjdlnst De hier Schaper wil »iedeien partpgeroot zpn opti misme, zpn groote veiwacht-ngen gunnen,* doch waar tegen bjj opkomt is «dat men als «erantwoordeljjk voorganger dat zpn (de heeren Troelstra, Gorter os) in de partp van bovenaf duze verwachtingen opdringt, er de propaganda op wil baseeren on straks er allicht onze taktiek naar wil inrichten. Want dit laatste moet er ongemerkt van komen.* De motie door den heer Schaper voorgesteld, maar reeds door het partpbestunr verworp»n, getuigt van een zeer onverkwikkelijke opvatting omtrent de eerlijk heid van zpn partpgenooten. De «taktiek* om het geloof in het spoedig komen van den heil-taat nit te spreken zonder dat naar bjj sobjjnt te meenen, werkelijk ook in die spoedige komst wordt geloofd kenrt hp, zeker niet ten onrechte, afdeze »strjjdwjjze« wordt door hrm verwerpelpk genoemd. Wp gelooven dat velen met heel wat krasser termen dan de heer Schaper zullen afkeuren dat men, om redenen van >taktiek« en als »strpdwpze< de «revo lutie, den eindstrpd en overwinning van het socialisme aan de minder ontwikkelde massa niet alleen als een mogeljjke, maar els een binnenkort te verwachten gebemtenis voorhoudt. WnmroM» Borgealna zwijgt. De Vaderlander gt ft de volgende tc tlichting, waarom de heer Borgesins zich n et heef', gemengd in het dt,bat over de Kabinetsformatie. Deze houdingwelke de volledige izstemming heeft van zjjn politieke vrienden, is correct. In 't t'geuovergesteld geval zon 't Reheeten hebben de voogd treedt op, de Ministers knnnen 't zelven niet af. Ro»pt men tbauB«Ik vraag 't aan den heer Borgesins en heb aan het M-nisterie geen boodschap», men zon, trud Borgesins op don voorgrond, het tegenovergestelde hooren. De houding spruit dus niet Yoort uit, gemis aaa durf, maar is welaverdacht. Mr. Kolkoians beschuldiging van te voadeling leggen is w«l vei bazend aardig, maar geett bjj en er«aren politicus Kolkman nn niet direct bljjk van «ecl verantwoordelpuheidsgevoel. En de beeldspraak is foutief. Als een vader den zoon, die in staat is geheel zelfstandig op te treden, voor z:ch zelven laat zorgen, legt bjj hem volgens dan heer Kolkman te vondeling en als hjj om dezelfde reden niet meer voor hom optreed mam- hem -elve laat spreken, bewp»t dat volgens den afgevaardigde voor Rheden, dat bp -oo'n afkeer van dien zoon bee't, dat hjj niet meer over hom wil spreken Deze redenesring gaat niet op. Voorts rasakt De Vaderl. nog de opmetk ng, dat bjj het Spoorwegd-ibat de bee^en bobben ondervonden, dat de beer Brrges us, «ornd.it hp west te zwygeo waar bet moet, het spieken op tpd niet verleerd heeft»; toen «hebban de heeren eene ufstraffing gehad» en heeft de h«er Borgesins «onder groote aandacht van de geheele Kamer en bljjkbaar met instemming van de linserzpdo, zjjnen beschuldigers van repliek gediend».

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1