STA DSnYË"P"W~S.~~ Nieuwstijdingen. Gemengd Nieuws. Uit „de gamonden" schrjjft men ons: Openbare vergadering van den Gemeenteraad van hg- mond aan Zee, op 5 Maart 1906, de8 avonds ten 7 are. Tegenwoordig de heerenGouda, t. d. Schinkel, v. Hall, Conjjn, van Pel en Gul. De heer Zwaan was door ziekte verhinderd. Voorzitter: de heer P. Pranger, burgemeester. Na opening en voorlezing der notulen van de vorige vergadering, welke zonder op-of aanmerking werden goud- gekeurd, brengt de Voorzitter een adres ter tafel vac den heer Pluimgraaff te Alkmaar, houdende verzoek tot vergunning van verkoop van sterken drank in de koffiekamer met serre, de eet- en conver&atiezaal, alsmede op het terras van het nieuwe »Kurhaue." De Voorzitter licht het ver?oek nader toe en zegt o.m., dat hier beslist de voorwaarden tot het verleunen van een buitengewone vergunning aanwezig zjj" het Kurhaus is toch beslist eene inrichting voor maatschappelijk ver keer. Hier zal ook geen misbruik van sterken drank gemaakt worden. De heer Gul vraagt, of deze aanvrage niet geljjk gesteld most worden met de gewone, andere aanvragen. De heer v. d. Schinkel noemt het een geheel ander geval dan de vorige aanvrage. De heer v. Pel voelt toch wel eenige gemoedsbezwaren, om deze buitengewone vergunning toe te staan, terwijl die van den heer Oosterbaan pas geweigerd was. De heer v. Hall meent, dat deze beide aanvragen niet verward moeten worden. De vorige was voor een ge woon koffiehuis; dit is voor een buitengewoon gebouw. Toch zou bjj van den Voorzitter willen vernemen, of er niet een voorwa irde aan te verbinden was, b.v. verleening alleen voor 't badseizoen Nadat de Voorzitter de moeilijkheid hiervan aange geven beeft, wordt met algemeene stemmen besloten deze buitengewone vergunning aan H. M. aan te vragen Alsnu brengt de Voorzitter een adres ter tafel van den heer Jb. de Vrjj, tolgaarder, bevattende het verzoek, nog een tolboom te mogen plaatsen bjj den beer Jb. Hop man, om zoodoende ook het vervoer van goederen van het stationsterrein af onder het tolgebied te brengen. De heer v. d. Schinkel begrjjpt niet, dat de man met zulk een verzoek bjj den raad durft te komen. Toen bil de tol pachtte, was er immerB hot spoor ook al. De heer Gouda noemt het verzoek niet onbillijk. Vroe ger is de tolboom ook verplaatst. Ja, zegt de heer Corjjn, maar dat geschiedde voor het gemak, maar niet om een nieuw gedeelte vun den weg af te sluiten. De heer v. Hall zegt, dat de zaak een heel ander voor komen zou hebben, als het een voorstel van B. en \V. was en dus in het belang van de gemeente, doch in t onderhavige geval is bet anders. Na nog eenige opmerkingen wordt met 1 stem vóór het verzoek van de hand gewezea. De Voorzitter deelt nu aan den Baad mede, dat de heer Perrele, de op 1 Januari benoemde onderwijzer, thans met 1 Maart in functie is getreden. Door ziekte was hjj verhinderd eerder te komen. Nu heeft de heer Perrels aan den Voorzitter gevraagd, of deze aan den raad wilde voorstellen, hem zjjn salaris te doen uitkeeren van 1 Januari tot 1 Maart. De Voorzitter leest een tweetal koninkljjke besluiten voor, waarin aanbeveling om dezen weg te volgen. In het laatste, omtrent dat der gemeente Wijk bjj Duurstede, beveelt dit besluit zelfs aan het le halfjaar bjj ziekte volle salaris, bet 2e half jaar het halve, doch daarna geen salaris meer. De hoer v. Hall meunt, dat dit hier de quaestie niet is. De vraag isWas de heer Perrels die twee maanden onderwjjzer te Noordwyk of te Egmond aan Zee De Voorzitter zegt, dat hierover de moeningen uiteen- loopen. Hjj voor zich meent echter, dat de heer Perrels na 1 Januari in dienstbetrekking vun deze gemeente stond Besloten werd de heer Perrels deze twee maanden uit te betalen. De Voorzitter stelt tevens voor in de verordening een bepaling op te nemen, gelijkluidend met 't voorgestelde in genoemd Kon. Besluit. Dit wordt echter tot een vol gende vergadering aangehouden. Thans komt aan de orde: Verslag van de Commissie, benoemd tot onderzoek van eigen exploitatie van een gasfabriek. Bjj monde van den Voorzitter wordt dit uitgebracht, De Commissie is geweest te De Ryp, Scbagen en Hilversum. Te De Rjjp, eeno gomeente van 1200 zielen, waren de fondsen tot vestiging aanwezig, doch de gemeente moet de instandhouding en exploitatie dekken. Eu alhoewel de gemeente financiöel achiernit ging, kon de fabriek zich zelve" bedruipen. Men raadde daar beslist eigen exploi tatie, doch op zuinige wijze, aan. Ook te Schagen, eene gemeente zoo groot als Egmond aan Zee, raadde men beslist eigen exploitatie aan, doch men moest zich dan in verbinding stellen met een des kundige. Enkele technische gegevens als: zorgen voor geregelde circulatie, dus geen doode punten in 't buizennet; ui et 200 abonnéas en stiaatverliohting gaf de fabriek beslist winst, enz. enz. Te Hilvorsum, boewei zeer welwillend ontvangen, koe de Commissie natuurljjk niet vergelykender wgzetewrk gaan. Watt ook daar wbs de raad voor eigen exploitatie. Ziedaar het resultaat. Wat wenscht nu de raad voort zetting oi bier bjj laten? De raad besloot op] voorstel van den heer Van Pel, dat de Commissie verdere stappen zal doen, als b.v. to or derzoeken, hoeveel aansluitingen men voorloopig zou krjigen, euz. enz. De Commissie neemt bereidwillig deze taak op zioh en niemand meer het woord verlangende, sluit de Voor zitter de vergadering. Vsn Texel schrijft men ons d.d. 3 Maart In de heden gehouden vergadering van den Gemeen teraad werd na mededeeling der ingekomen stukken behandeld een voorstel van Ba g. en Weth. inzake het verleenen van vrije geneeskundige hulp aan do gemeente politie. Dit voorstel stond in verband met een daaromtrent ingekomen verzoekschrift van den Bond van gemeente-politie-agenten. Overeenkomstig het advies van B en W werd besloten, op het verzoek afwijzend te beschikken Het adr s van C Bruin Pz, inzake bestrating van voetpad en m d en weg aan het einde der Westerstraat werd in handen van B. en W. gesteld, teneinde er te zijner tijd over te beschikken. Besloten werd, een adres te zenden aan den Minister van Landbouw met het verzoek, op kosten van het Bjk een persoon, in het bezit der akte L O. landbouw, aan te stellen en hem de gemeente Texel als standplaats aan te wjzen Deze persoon zou dau belast moeten worden mot het geven van landbouwonderwijs, het uitbrengen van adviezen betreffende landbouwaangele- genheden, enz. Het voorstel tot demping der sloot langs het Aèhterom te Den burg werd na eenige bespreking aangenomen AIbdu kwam ter tafel een voorstel van B eD W. tot verhooging van het maximum te heffen bedrag aan hoofd omslag Dit maximumbedrag, tot heden f 15000, wenschte het Dageljksoh Bestuur te verhoogen tot f 18000 Het voorstel werd evenwel met meerderheid van stemmen verworpen. Gelukkiger was de heer Bakker, die het maximumbedrag op f 16000 wenscht te bepalen. Omtrent punt 7 der agenda, het aanbod van den heer J. Flens, werd met algemeene stemmen besloten, hierop niet in te gaan, niettegenstaande een ad'es van 218 veehouders was ingekomen met het verzoek, het aanbod te accepteeren. Van den heer H. de Leeuw, concessionaris der tram, h*d men een sohrjven outvangon, het verzoek, behelzende, de concessie met drie jaar te verlengen, waaromtrent werd bepaald, dat die nog van kracht zou zjn tot 1 Jan, 1907. Na behandeling van een 2 tal verzoeken tot dispin- satie van art. 30 der bouw verordering, welke werden toegestaan, werd de openbare vergadering gesloten „0e Kendracht." Door de marktvereenigicg »De E'ndrRCht'' te Venhuizen is in beginsel besloten om esne Coöperatieve vereeniging op te richten tot den aankoop van kunstmeststoffen Genoemde vereenigingen biedeD het voordeel, dat men door gezamenljjken aankoop veel minder hioge prjjzen behoeft te besteden, terwjji men zonder bjjkomende kosten de gekochte knnstmestartikelen gratis kan laten onder- zoeken aan een proefstation. Keuringen De Provinciale Commissie tot Bevordering der Ves- fokkerjj in Noord-Holland zal in 1906 keuringen honden op de volgende plaatsen n. 1. te Hoogkarspel op Vrjjdag 6 April ten 10 ure aan het Tolhek te Parmerend op Zaterdag 7 April ten 10 nre bjj de Doelente Hoorn op Maandag 9 April tea 10 nra bjj L. de Goedete Alkmaar op Dinsdag 10 April ten 9 nre bjj Bregman te Assondelft op Dnsdag 10 April ten 3 nre bjj M. IJff; te Hoofddorp op Woens dag 11 April ten 11 nre bjj J. de Vries; te Amsterdam op Donderdag 12 April ten 11 nre aan de Veemarkt; te Schagen op Zaterdag 14 April ten 10 nre bjj Broersma. Uitgeloofd worden na te noemen minimnmpremiën. Voor elke koe, die door een geprimeerde stier gedekt wo'dt, stjjgt de premie met vjjftig cents. Voor tweejarige en ondere stieren met een max'mnm stjjging van f 60 en voor éénjarige stieren van f 30. Op bovengenoemde kenringen worden toegekend 70 premiën van vjjf-en-twintig gulden voor zsvontig stieren, onverschillig van welken leeftijd. Deze zeventig stieren moeten naar de Centrale keuring te Alkmaar komen, welke aldaar Vrjjdag 20 April op het Doelenveld zal worden gehouden. Beschikbaar worden gesteld voor driejarige of ondere stieren 4 premiënvoor eerste klasse Btieren van f 95, voor tweede klasse stieren van f 75. Vcor tweejarige of ondere stioren 16 premiën voor eerste klasse stieren van f 55, voor tweede klasse stieren van f 3b. Voor éénjarige stieren 25 promiën voor eerste klaEse stieren van f 35 voor tweede klasse van f 15. Voor jarige stieren, welke alleen dingen naar de na te noemen prem ën, afkomstig van koeien ingeschreven in het fokregister van rnndvee-fokvereenigingen, worden acht premiën van veertig gulden uitgeloofd (zonder verhooging.) Uitgezonderd de stieren welke dingen naar de onder de laatate categorie genoemde premiën, moeten alle stieren, dns ook de verleden jaar geprimeerde op een der ge noemde kenringen ter kenring aangeboden worden waarover tot toelating tot de centrale kenring beslist wordt. nes. In een 6 tal punten besprak de heer Steggerda het nut van kunstmest en de toepassing daarvan op bouw en weiland. Vooral deed spreker uitkomen, hoe de kunstmest zeer goed stalmest kan vervangen, en vooral in 't gemengde bedrjjf groote voordeelen kan afwerpen. I)amueii. Zaterdagavond had te Enkhuizen in de Oranje-zaal de aangekondigde simultaan-séance plaats van den heer J. de Haas. Tal van dammers uit Enkhuizen hadden tot het Vereenigd Amsterdamsch Damgenootschap het verzoek hiertoe gericht, ten einde ook aldaar een dam- vereeniging te doen verrjjzen. De belangstelling in Enkhuizen was groot. Van de 26 deelnemers aan de séance overwon de heer De Haas 23, verloor 2partüen tegen de heeren G. Spijker en J. de Jong en maakte remise met den *heer T. Lub. Het V. A. D. had ook in deze séance prjjzen beschikbaar gesteld. Na afloop werd een damclub opgericht met aanvan kelijk 18 leden. De voorzitter van het V. A. D., de heer Ph. L. Battefeld, gaf Zondag, eveneens op verzoek, te Krom menie een séance waaraan 27 spelers deelnamen. De heer B. won 23 partijen, verloor er een en maakte drie remise, üok daar werd na afloop een damvereeniging opgericht met aanvankelijk 11 leden. Het V. A. D. richtte in den laatsten tijd de volgende damclubs op Schager Damclub, Alkmaarsche Damclub, Damvereeniging Barsingerhorn, Enkhuizer Damclub, Damvereeniging Krommenie, Damclub »'tNoorden«, te Groningen, Utrechtsch Damgenootschap, terwijl thans weer uit de Wieringerwaard een verzoek tot het geven van een séance kwam. gemeenten, die er toen op nit ging, doch zonder resul taat tot nn toe. Ook zjjn er personen die Rosier, althans iemand die sprekend op hem leek, tegen half twee per fiets zonden gezien hebben op den Dnin- en Kruidbergschen weg. Hjj droeg toen een zwart hoedje en een donkere demie. Zondag is Frans Rosier door twee personen in het Bloemendaalsche park te Haarlem gez en. Hoewel het moeie- ljjk te gelooven is, daar hjj z ch toch op Zondag niet open bare wegen zal wagen, is de politie toch {jvvcSg tan bet zoeken naar hem. Dei Gaten zu viel. Uit Leiderdorp wordt aan bet L. D. gemeld Als een byzonderbeid kan worden medegedeeld de Ned. Hervormde Kerk gisteren 6 paar ouders ren Peten doopen, waarvan drie met tweelingen. dat in kinde- jLlefdadlgbetdaconcert. De heeren H. A. D. Tussenbroek, C. de Blij, van Alkmaar, en J. F. Heleenders van Dieren en mej. G. Oldenburg van Alkmaar, zullen Zondag den 25sten- Maart te Uitgeest een dergelijk concert geven als j.l. Zondag te Heiloo, waarvan de opbrengst ook ten goede zal komen aan de nagelaten weduwen en weezen van de omgekomen opvarenden van de bora H. D. 25. Van het eiland «leringen schrjjft men ons Z«terdagavond ie half negen werd het prjjsbiljarten bjj den heer J. Poppen, gesloten en de prjjzen uitgereikt. De winnaars waien de volgende: P. Molenaar le prjjs, f 341/2G. Krommedam 2e prjjs, een harmonicaP. Molenaar 3e prjjs, een barometer; C. de Wit, 4a prjja, een kistje sigaren. De quaestie te Wolvega. Te Wolvega heeft een weduwe in alle stilte met haar kroost hare woning bjj naoht verlaten. Men weet niet waarheen zjj gegaan is, doch brengt dit vertrek in ver band met de arrestatie van den godsdienstonderwgzer aldaar. De weduwe wordt nl. besohnldigd lasterpraatjes omtrent dien man nitgrstiooid te hebben. De direc'enr-generaal van den landbouw brengt ter kennis van belanghebbenden, dat op de lijst van hand laren in meststoffen, d'e zioh onder openbaie contrfl van do Rpke landbouw-proefstations hebban gesteld, g publiceerd in de St. ct van 1 dezer, no. 50, alsnog .s geplaatst: H. v. Twuiver, te Alkmaar. Tot ladingmeester aan het goederen-station der H. IJ. M. Haarlem is benoemd de heer J. van Dam te Alkmaar. De Volksbond. De afdeeling Haarlem van den Volksbond, Vereeniging tegen Drankmisbruik, zal in November a.s. eene tentoon stelling van huisvlijt houden. Voorts heeft de afdeeling besloten aan het hoofdbestuur te verzoeken stappen te doen tot beperking van den handel in en het verbruik van sacharine. Met het Alge meen Nederlandsch Werkliedenverbond zal samengewerkt worden om de uitbetaling van loonen, ter voorkoming van drankmisrbuik, niet meer des Zaterdags te doen. Tulnb uwproefveld. Te Noord-Holland zullen op de Rijkstuinproetvelden o. a. de volgende proeven worden genomenmet vroege aardappelen in den IJpolderverschillende variëteiten groene komkommers in «De Slatuintjes» bij Amsterdam bemestingsproef met bloem- en sluitkool te Langendijk en De Streek, id. met Hyacinthen tot verbetering met den bloei, bestrijding van ziekten in de vruchtboomen (waar, wordt niet gemeld)appel- en peervariëteiten in struikvorm, onderzoek naar den meest aanbevelenswaardi- gen ouderdom der aardbeiplanten te Hilversum cultuur- proef met Brocoli, Langendijk; verschillende onderstam men bij pereboomen (plaats niet vermeld)augurken als navrucht voor vroege aardappelen te Andijk zeer sterke (Amerikaansche van dr. Stringfellow) of geringe besnoeiing der wortels van vruchtboomen bjj het verplan ten (eenige plaatsen in Noord-Holland. Zeer leerzaam zjjn deze proefvelden, die op verschillend gebied laten zien, wat het meest aanbevelenswaardig is in den tuinbouw. (Tel.) Uit Oterleek meldt men ons Da rederijkerskamer Eensgezindheid* hield alhier den 4 Maart een openbare vergadering in het lokaal van den heer S. Langnrjjs en voerde dien avond oo: Arm Worthman, tooneelspal in 7 bedrjjven door O. R. H. Spoor. Da roller waren in goede handen j de spelers verdienen geprezen te worden om hnn jjver die zjj toonen zooals het rederjjkers betaamt, dnidelgk, beschaafd en in den goeden toon te spreken. De dames die de rollen vac Anna, Clara, Fanny Warton en vrouw Qiape vervulden, verdienen een woord van lof. Ook Lord Har rison komt dat toe en ook de andere heeren die de voornaamste rollen vervolden. 't Publiek, dat goed vertegenwoordigd was en hoofd zakelijk nit jongelieden bestond, schonk aan het spel de noodige aandacht en bleef den geheelen avond ordeljjk, zoodat de gezelligheid niet werd onderbroken. De bjjval dien »E*nsgezindheid« verwierf, ook na de opvoering vi n 't nastnkje »Betalen is de Boodschap» was welverdiend en welgemeend. Den 6 Maart wordt het programma voor knnstlievende leden herhaald. Toen de heer J. van Veen alhier zich Zondagmiddag even naar buiten begaf, zag bjj een kruiwagen tje van een bnnrjongentje aan den slootkant staan. Dadelijk dacht hjj aan een ongeval en hg sprong te water, waar hg een driejarig knaapje op den rug drjjvenae vond. Gelnkkig was het kind door dit beslist optreden van van Veen gered. van art. 5 al stellen den Raad 1 der Drankwet.*) voor het volgende adres Verpachting van grasgewas. Het grasgewas van de wegen in de banne Haringkarspel, den 3en dezer verpacht, bracht f 507.50 op, tegen f 539.25 in 1905. De Woudweersweg bracht f 71 op tegen f 56.75 in 't vorig jiar. „De Tuinbouw" te Grootebroek. In de jongstgehouden jaarvergadering van deze vereeni ging bleek, dat de financieele uitkomsten niet zoo gunstig waren als het vorige jaar; de ontvangsten bedroegen f 856 610.60, een verschil dus met 1904 van f 128.000. Dit verschil is voornamelijk veroorzaakt door de lagere prijzen van verschillende marktprodukten. Alleen aan aardappelen werd voor f 472.000 verkocht. Tot bestuursleden werden gekozen de heeren J. J. Kok (voorzitter), te Grootebroek, en C. Groot, te Bovenkar- spel en herkozen de heeren C. K. Buurman (secretaris- penningmeeeter), te Grootebroek en B. R. Ooteman, te Lutjebroek. In beginsel werd besloten zich een automatischen afslager aan te schaffen, maar deze slechts te doen plaatsen als ook door de bannebesturen vergunning werd verleend het veilingsgebouwtje te verplaatsen. De salarissen werden onveranderd vastgesteld en ook dat van den markt- en betaalmeester weder bepaald op 6 per 1000. Voor de levering van bloemkool werd een minimummaat aangenomen en wel voor 1 Nov. van 13 en na dien tjjd van 9 cM. middelljjn. Voorts besloot de vergadering aardappelen, hoe ook verpakt, niet voor den handel te beladen, maar dit wel te doen met verpakte bloemkool. Alle nevenwerk zal tevens worden beboet. Voor directe aansluiting bjj den Ned. Tuinbouwbond kon in de vergadering geen meerderheid worden ge vonden. Eerst dan wenschte men daaromtrent een besluit te nemen, als de bond werkeljjk was tot stand gekomen, Ten slotte werd eene motie aangenomen van een der leden om bjj de bevoegde autoriteiten stanpen te doen tot het verkrjjgen van landbouwonderwjjs, liefst te Hoorn en tot oprichting van een landbouwwintei'cursus te Grootebroek. De vereeniging telt thans 598 leden, waarvan 178 de vergadering bijwoonden. Evenals vorige jaren kon weder 35 procent van het betaalde marktgeld (li procent) teruggegven worden, zoodat het marktgeld slechts f 0.97 J per f 100 bedroeg. Toevallig. Te Midwond is Vrijdag 1. 1. een hnwoljjk gesloten tHsschen een conducteur der brievenmail en eene brie- vengaardster. Als getnige daarbij waren 1 condrcteur der brievenmail, 2 brievengaarders en 1 besteller, allen van de naaste familie, terwjjl de ambtenaar van den Burg. Stand, die 't huweljjk voltrok, een zoon it van een thai, a gepensioenneerden brievengaarder. Arrondissement «-Hecht bank te Alkmaar. Uitspraken van hedeq. F. W. A,, Amsterdam, Diefstal, 4 maal gepleegd1, 11 dagen gev. B. N. A., Alkmaar, wederspannigheid, 3 weken gev. T. G. B., Alkmaar, mishandeling, f 10 boete, snbs. 7 dagen hecht. A. V., Callantsoog, diefstal, 5 dagen gev. M. V., Callantsoog, diefstal, 5 dagen gev. H. B., Spierdjjk, gem. Spanbroek, vernieling, f 7 boete, saba. 7 dagen hechtenis. J. G. K.t wed. A. V., den Helder, eenvoudige be- e ediging, f 1 boete, snbs. 1 dag hecht. 1 Toepassing B. en W. te verzenden. Aan Hare Majesteit de Koningin. Bjj adres d.d. 27 Januari 1.1. heeft de heer J. de Gens, directenr van de zangvereeniging »A'cmaria« zich tot onze vergadering gewend met het verzoek om aan Uwe Majesteit voor te stellen het ooilege van burgemeester en wethouders dezer gemeente te willen machtigen tot het verleenen van eene vergunning tot verkoop van sterken drank in het klein, boven het vastgestelde maximum, van 2 tot en met 10 Jnni 1906. in een op het Doelenveld alhier op te richten feestgebouw. Wjj geven daaraan gaarne gehoor. Immers geldt het hier een fesstgebonw, 't wolk expresseljjk voor het bonden van een grooten nationalen zangwedstrijd zal worden opgericht. Deze wsdstrjjd zal een zoodanigen omvang hebben, dat hjj met geen mogeljjkhe.d in een der bestaande concertzalen te dezer stede zal kannen gehonden worden. Op dien grond zjjn wjj dan ook van meening, dat die gedeelten van het hier bedoelde feestgebouw voor welke de buitengewone vergunning zal strekken deel uitmaken van een bnitengewone inrichting van maat- verkeer, een inrichting van een gansch exceptioneel karakter, waarin de verkoop van alcoholin als iets zeer bjjkomatigs mag worden aangemerkt. Het zjj ons daarom vergund Uwer Majesteit eerbiedig te verzoeken burgemeester en wethonders dezer gemi ente de vereischte machtiging, bedoeld in art. 5, al. 1 der Drankwet, wel te willen verleenen. 't Welk doende, de Raad der gemeente Alkmaar, Voorzitter. Secretaris. Do bedoelde alinea lnidt als volgt: Door Ons kan. op voorstel van den gemeenteraad Gedeputeerde Staten gehoord, aan burgemeester en wethonders machtiging worden verstrekt, om voor eene lociliteit, welke deel uitmaakt van eene bnitengewone inrichting voor maatschappelijk verkeer, eene vergunning boven hst vastgestelde max mam te verleenen. Dlphteritls. Wegens het voorkomen van een geval van diphteritis, is de openbare lagere school te Dirkshorn voor enkele dagen, in verband met de ontsmetting, gesloten. Ook komen in den laatsten tjjd in do gemeen'e weer enkele gevallen van typhna voor. Opsporing. Sadert eenigen tjjd werü hooi vermist bjj iemand in den Hniswaarderpolder aan den Koedgka; weg. Het mocht der politie dezer dagen gelukken het hooi op te sporen en de daders te vattin. Diefstal. Ia de nabjjheid van het kasteel Assnmbnrg te Heems kerk hadden eenige woonwagens met hunne bewoners den nacht doorgebracht. Toen den volgenden morgen de troep vertrokken was, misten de omwonenden waschgoed, konjjnen, enz. Da politie doet onderzoek en zal de wagens opsporen. Uunsfuest. Men schrjjft ons uit de Streek Door ongesteldheid verhinderd kon de heer Nobel, Rjjkslandbouwieeraar, geen gevolg geven aan de uit- noodiging om in Venhuizen een voordracht te houden over kunstmest. In plaats van den heer Nobel trad nu voor een zeer aandach'ig, talrjjk gehoor op, de heer Steggerda, leeraar aan de Landbouwwintercursus te Venhuizen en Wyde- Frans Rosier. Onlangs is medegedeeld, dat, de veldwachter Sokkel, nit Oosterbeek, meende samengereisd te hebben met Frans Rosirr. De rjjks- en gemeentepolitie te Arnhem en omstreken werd nit alle macht aan 't werk gezet om den vluchteling te achterhalen, met het gevolz, dat de vermeende Haarlemsche Frans in een logementje te Arnhem werd aangehouden. Werkeljjk leek htj heel reel op Rosier en werkeljjk had hjj met den Oosterbeeksoh-n politieman in don trein gezeten, maar.... Frans Rosier w«s het niet, het wae een zeeman, die eenigen tjjd ge leden echipbrenk heeft geleden en uit Amsterdam naar Arnhem was gegaan. Een Zraudam ch burger kwam Zaterdagavond laat de politie aldaar waareohnwon, dat bjj in de Langestraat een persoon had zien loopen met een aankomende snor en gekleed in een brnin pak, die machtig veel op Frans Rosier geleek. Hij was den verdachte govolgd, die dit bemerkende het op een locpen had gezet in de richting Koog aan de Zaan. De politie deed natnnrljjk dadeljjk onderzoek en stelde zelfs de telefoon in werking, doch van een persoon als beschreven was, ontdekte zjj geen spoor meer. Bjj den commissaris van politie in de vierde sectie te Amsterdam, den heer Fnndter, vervoegde zich Zondag middag een persoon, die vertelde nit stroopen te zjju geweest in de duinen van den heer Cremer, het z. g, »Kruaienurst« onder Santpoort, en daar toen te hebben gezien Frans Rosier, Uien bjj kende omdat hjj met hem op school was geweest. De heer Fnndter seinde naar IJmniden en van daar werd kennis gegeven aan de politie in de omliggende Op bol. Gisteren om ongeveer kwart voor elf sloeg het paard voor den wagen van den besteller Hoed bjj de Touwbam op hol. Een elf jarig meisje zat op den wagen, en bleef gelnkkig zitten. Bjj de Nieuwlander brug werd het paard door den melkboer Peetoom tot slaan gebracht. Ongelukken kwamen niet voor. Om kwart voor twaall d enzelfden dag geraakte een paard van den stalhouder Schnnrman op hol. Ia de Schontenstraat werd het dier tot staan gebracht; het had eenige verwonding aan de poofen. Ongelukken kwa men ook bierbjj met voor. Samson en de lloogerhulzen. In de groote zaal van >Barmo ie» werd gisteravond een protestmeeting gehouden, waarin door den bekenden anarchist Srmson en de gebroe ers Hoo erhnis in verband met het zoo zeer beruchte Hoogerhnis proces geprotesteerd werd tegen de Nederlandsche klassenjustitie». De vergadering, die zeer drnk bezocht was, werd geleid door den heer D. Klomp. Eerst kreeg de heer Samson het woord, die t p scherpe en vaak geestige wjjze de Nederlandsche rechters schetste als partgdig en eigealjjk voor de hen opgedragen taak onbekwaam. Een onrechtvaardig en op verkeerde gronden gebaseei vonnis was dns van hen niet zoo te verwondereu. Voorts loonde hg uan hoe het groote pobliek tnk op geruchtmakende processen hoe men, om tegemo te komen aan het verlangen naar een slachtoffer dikwi er maar eentje uitpikt, om daarna even stil te staan 1 ,j de omstandigheden waaronder de gebroeders Hoogerhi werden beschuldigd van de bekende inbraak in Frieslaii Men beoogde er mede een einde te maken aan de o; - komende actie der landarbeiders in de omstreken v; n Leeuwarden. Vervolgens besprak hg nog bjj ds wjjze, waarop een strafzaak wordt behandeld, om daar bjj aan te toonua hoe de getuigen door de justitie worden gesuggereerd. Door Wiebren Hoogerhnis, werden daarna een groot aantal feiten nit het getuigen verhoor gereleveerd, om fe laten zien, hoe alle getuigen tegenstrjjdigo verklaringen aflegden, verklaringen, die eohter door de commissaris van politie te Leeuwarden en door de rechtbank zoodanig

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 2