Openbare Vergadering LEZING PERSONALIA. 171 Hinderwet. Hinderwet. "ADV ËR T ENT I E N. Echtscheiding. Tuinbouw- en Handelsvereen „Algemeen Belang". KUNST EN LETTEREN*- BEURSBERICHTEN* LAATSTE BERICHTEN. MARKTBERICHTEN. ie uwe Ui tv iiitliiü» op Woensdag 7 Maart van den WEd. Heer HAZELOOP, Hulpbemesting voor den tuinbouw. TOEGANG VEIJ. werden aangewend, dat ze als bewjjs tegen de beklaagde11 konden dienen. Ook toonde hg aan hoe bjj die getnigen de vress voor de Hoogerhmzen een rol heeft gespeeld. Waren er processenve'baal, die m nder bezwarend waren, dan waren die later bjj de stukken niet meer te vinden. Zoo bleek uit alles, dat het er op aangelegd was hen te veroordeelen. Daarom noemde spr. het vonnis geen rech terlijke dwaling, doch een rechterlijke misdaad. Keimpe Hoogerhnis illustreerde dit nog nader, ook met mededeelingen uit de behandeling voor het Hoi en wes er op, hoe door hen aangewezen getuigen niet werden gehoord, en men niet inging op aanwijzingen, die rot de ontdekking der ware schuldigen hadden moeten leiden Beide sprekers vroegen het publiek met hen te protes teeren tegen een dergelijke behandeling van een straf zaak, en waren van oordeel, dat indien men door hun proces opgewekt werd, om er voor te waken, dat derge lijke dingen niet meer voorkomen, de door hen onschul dig ondergane straf toch niet vergeefs was geweest. Door den heer Samson werd nog een slotwooid ge sproken, waarin hjj opwekte om mee te strijden voor beter recht en een betere maatschappij. Daarna werd de vergadering gesloten. De Tentoonstelling van „Ives". BEKRONINGEN. Patrijs Leghorns. Z. E. V. J. Kes, Haan, Alkmaar. Hennen. Z. E. V. J. Kes. Buff Leghorns. 2e pr. P. M. C. Drost, Haarlem. Hennen. Ie, 2e en 3e pr. en Z. E. V. P. M. C. Drost. Witte Leghorns, Hanen le pr. D. Henstra, Enkhuizen. Hennen. Ie pr. D. Völter, Bergen, 2e pr. H. van Reenen, id., 3e pr. C. P. Wortel, Z. E. V. H. Boenders, Schoten, E. V. D. Nierop, Maartensdijk. Ancona's en andere Leghorns, Hanen, le pr. M. C. Drost, Haarlem, Ancona, Z. E. V. dezelfde, Blauw en Zelden rust, Heiloo, Ancona. Hennen, le pr. M. C. Drost, Ancona, 2e pr. en Z E V. dezelfde, E. V. Hoenderp. Victrix, St. Pancras. Minorca's, Hanen, le pr. W. Vas, Enschede, 2e pr. Mevr. Misset, Haarlem, 3e pr- P. M. C. Drost, idem, Z. E. V. C. A. Velders, Enschede, allen m. zw. en Z. E V. J. Kraakman, Egm.meer, 1 wit. Hennen, le pr. C. A. Velders, Enschedé, 2e pr. C P Wortel, Alkmaar, 3 Z. E. V. en 1 E. V. J. Reich- hardt, Rotterdam, 3e pr. P. M. C. Drost, Haarlem, 3 Z. E V. J. Kraakman, E. "V. J. Terwey, Alkmaar. Houdans, Hanen, le pr. Zelden rust, Heiloo. Hennen, le pr. Idem. Mechel. Koek. HANEN, le pr. A. A. Schram Prin- cenhage, Z. E. V. Hoenderp. Zeldenrust, Heiloo. Hennen, le pr. A. A. Schram, 2e pr. Zelden rust E. V. Hoenderp. Victrix", St. Pancras. La Fleche, Hanen. 3e pr. J. J. Woudenberg. Idem Hennen., 3e pr. Dezelfde. Langstan, Hanen. 2e pr. J. Luiting Dz., Alkmaar. Hen. 2e pr. dezelfde. Orpingtorns Buff, Hanen, le pr. G. J. Jaski, I.aren, 2e pr. D. v. d. Meulen, Bolsward. Hennen, le en 3e pr. D. v. d. Meulen. Orpingtons Zwarte Hanen, le en 2e pr. P. M. C. Drost. Plymouth Rocks Hen. 2e pr. P. J. M. van Draanen. Padua's Hanen. 2e pr. J. A. Smits, Zwolle, met goud- Idem Hen. le pr. dezelfde. Lakenvelders Hanen. 2e pr. C. v. d. Hilst. Eng Vechth. Hanen. 3e pr. D. J. Bakker, Alkmaar. Hennen, le pr. en Z. E. V. Hoenderp Victrix. Bantams Zwarte Hanen. Z. E. V. D. J. Bakker en Vic trix. St. Pancras. Hennen, le pr. Victrix, Z. E. V. D. J. Bakker. Bantams Witte. Hanen, le pr. Victrix, St. Pancras. Hennen. Z. E. V. Dezelfde. Patrijs krielh Hennen. 2e pr. ïctrix. Jap Krielh. Hanen, le pr. M. van Zandwijk, A dam. Hennen, le pr. dezelfde, 2e pr. Victrix Sebricht Krielh. Hennen. Z. E. V. M. de Boei en Victrix Sabeipoot Krielh. (wit en porcel. Hanen, le pr. Zel- On rust, Heiloo m. porcel. 2e en 3e pr. Victrix V ietgen. Rassen. Hanen- le en 3e pr. M. v Zandwijk, zwart en wit coch. Bant2e pr. P. M. C. Drost, Koe koek coch. Bant. Hennen, le pr. W. C. v. Noordt, Haarlem, m. wit naakthals 2e pr. Victrix, Coch. Bant, 3e pr. en EVPM C Drost, koek. Coch. Bant., E. V. M. mevr. de wed. Vermeulem, goud Braekel. Toornen Hoenders. Hol. Witkuiven. le pr. J. A. Smits. Holl. Zilverl. 2e pr. C. v. d. Hilst. Holl. Zilverp. le pr. C. v. d. Hilst. Drentsche Hoenders. 2e pr. ïctrix. Holl. Goudlak, le pr. J. Kes, Z. E. V. D. J. Bakker. Holl. Goudpel. Z. E. V. J. Kes en Zelden rust Hoen- Kradkoppen. le pr. C. v. 'd. Hilst, Wyandottes, le i Jb. Zwaan, wit, 2e pr. Haen Wqck, Laren, Koek., 3e 1 ,eghorns. Te pr. Hoenderteelt Wilhelmina, Haarlem, rt 2e pr H. Beenders, wit, 3e pr. G. Vellema, 1 t ns 2 E V. D. Nierop, wit, Z E. V. Victrix, Patrgs, Z L V. J. P. Boom, Patrijs. di lorca's. le pr. C. de Lange, 2e pr. Haen Wgck, Laren, 3e pi. Victrix St. Pancras. Lan tshans. le pr. Victrix, 2e pr P. Kat, Alkmaar Orp ïgtons. le pr. M. Grootes, Bufl, 2e pr. P. M. O. Drost, ..wart. Lake, veld. le pr. Stokkink. Kruis ïgen. le pr. A. A. Schram, 2e pr. K. Bgman, Bantams, le pr. Victrix, zwart, 2e pr. W. Kooiman, zwart 3e pr. Victrix, wit, Z. E. V. P. Molenaar, zi'ver. Niet genoemde Rassen. Z. E. V. W. Haartman, Mech. Koek, le pr; A. A. Schram, Mech. koek. Duiven. Eng. Kroppers (wit Doffers). H J Harte- veld Z. E. vf, C. v d Hilst, E V., J. J. Blaauboer Duif. 2e pr. H. J. Harteveld, 3e pr. J. J. Blaauboer. Idem (Zw bont) Doffers, le pr. C. v. d. Hilst. Idem (BI. bont) Doffers, le en 2e pr J. J. Blaauboer. Brünner Kroppers dcffers. 2e pr. J. C. Philippo, Dui ven. le pr. J C. Philippo Witkop Raadsheeren Doffers, le en 2e pr. C. v. d. Hilst, 3e pr. Dr. G. K. Nugteren; Duiven, le pr. en Z. E. V. C. v. d. Hilst. Pauwstaarten. Doffers, le pr. J. Mulder, 3e pr. N. N. Kuiper; Duiven le pr. J. Mulder. Trommelduiven. Doffers Z. E. V. J. Terwey. Kruiduiven. Doffers. 2e pr. K A. BijmoltDuiven, le pr. K. A. Bijmolt. Goudvinken. Doffers, le pr. C. v. d Hilst, 2e pr. Dr. G K Nugteren; Duiven. 2e pr. C. v. d. Hilst. Pagadetten. Doffers. 1e pr. K. A. Bijmolt, 2e pr. C. v. d. Hilst Duiven 1 pr. K. A. Bijmolt. Rouanen. Doffers. v. d Hdst. Chineesche Me--..en (zilver) Doffers, le pr. J. C. Philippo, 2e r r. C. v. d. Hilst, 3e pr. Dr. G. K. Nug teren; Dniv-n. le pr. C. v. d. Hilst, 2e pr. H. van Idem (blauwe) Doffers, le en 2e pr. J. C. Philippo, 3e pr W Peek, Z. E. V. D. Völter Jz.; Duiven, le pr. D. Völter, 2e pr. W. Peek, 3e pr. J. C Philippo Idem (zw-rte) jffer Duiven, le pr. O. v. d. Hilst Idem andere k' uren), le pr. K. A. Bijmolt, met gele Duitsehe Schildmeeuwen. 2e pr. N. Kuiper met duif. Zwaluwen. Duiven. C. v. d. Hilst le pr. met zwart, 2e pr. met blauw. IJsduiven. Doffers, le pr. D. Völter Z. E. V. Dr. G. K Nugteren; Duiven, le pr. D. Volter, 2e pr. Dr. G. K Hoogvliegers, le pr. voor duif en dofier K. A, Bijmolt. Baldheads en'Elb. Tuimelaars Doffers, le en 2e pr* C. v. d. Hilst met blauw, 3e pr met zwart Duiven. C. v. d Hilst, le pr met geel, 2e pr. met rood, Z. E. V. en E. V. met. blauw. Poolsche Lynxduiven. Doffers. Dr. G. K. Nugteren le pr. en Z. E. V.Duiven. Dezelfde le en 2e pr. Rollers (Buck en andere). Jb. Bregman Z. E. V, met doffer, 2e me' duif. O. H. Tuimelaars (Zw. Witst.) Doffers. D. Völter le pr., K. A. Bijmolt, 2e pr.Duiven. D. Völter le pr. J. C. Philippo 2e pr. Idem (Rood Witst.) J. C. Ph:lippo le pr. met duif. Idem (Geel) Doflers. le pr. J. C. Philippo, Z. E. V. D. Völter Jr.; Duiven, le pr. D. Völter Jr. Idem (Aodere kl.) K. A. Bijmslt, 3e pr. met doffer, le pr. met duif, beiden wit. Slenke duiven. Doffer. Exposant Groningen, le en Eereprijs, 2e en E. V.Duiven. Dezelfde E. V. Niet gevraagde Rassen. J. J. Blaauboer met Ind. Steen duiven (alias Zebra duifjes). Sie-duiven. Koppels. C. v. d. Hilst le pr. met Oos tersche Meeuwen, 2e pr. C. Duinker met Z Chin Meou wen 2e pr. C. v. d. Hilst m. Eng. Goudvinken, 3e pr. dezelfde m. Z. Ital. Meeuwen, Z E. V. dezelfde m. Zw. Witkop Raadsheeren, Z. E. V. D. Völter met D. Schildmeeuwen. Vliegduiven (Postduiven). Blauwkras. Doffers, le pr. G. H. ötouten, 2e pr. A. van Haften, E. V. J. P. Boom. Duiven, le en 2e pr. A. v. Haften. Bonte Doffers, le pr. G. H. Stouten, 2e pr. A. v. HaftenDuiven, le en 2e pr. A. v. Haften, Z. E. V. en E. V. G. H. Stouten. Roodkras. Doffers, le pr. A. v. Haften, 2e pr. G. H. StoutenDuiven, le pr. A. v. Haften, 2e pr. G. H. Stouten. Zwarte Doffers, le en 2e pr. A. van Haften, 3e pr. W. C. v. NoordtDoiven. le pr. H. Keerwolf, 2e pr. J. C. Traksel. Andere kleuren. H. van Reenen m. doffers. Koppels Postduiven, le pr. A. van Haften m. zwart. 2e pr. G. H. Stouten met blauwkras. Pauwen. Ee eprijs en le pr. Hoenderpark Victrix. Kalkoenen le pr. C. de Lange met Mammouth. Parelhoenders, le pr. Hoenderpark Victrix. Fazanten, le pr. Vict'ix met goud, idem le pr. met zilver, idem le pr. met Picta Amherst. Witte Kruis. In de week van 26 Febr. tot 3 Maart zjjn in het badhnis »an het Witte Kruis genomen: 56 kuipbaden, 71 regen- baden le klas, 142 regenbaden 2n klas, te zamen 269 baden. CORRESPONDENTIE Plaatsgebrek noodzaakt ons een ingezonden stuk van den heer Staalman van den Helder, in verband met de de vorige week voor de rechtbank alhier behandelde zaak tegen de weduwe Visser, wegens beleediging van den secretaris van de Heldersche visschersvereeniging, den heer P. de Jong, tot een volgend nummer aan te houden. De heer K. Mienes te Oudorp is benoemd tot kaas maker aan de kaasfabriek Welgelegens te Grosthuizen. Met ingang van 1 April is tot ontvanger der regis tratie en domeinen te Schagen benoemd de heer P. Piccardt, ontvanger te Oldeberkoop. In een vorig nummer vermeldden we, dat Dr. J. Kooiman, te Barsingerhorn, benoemd is tot voorganger bij den Protestantenbond te Utrecht. Thans wordt medegedeeld, dat de afdeeling Utrecht van den Ned. Protestantenbond nog geen nieuwen godsdienstleeraar heett benoemd. Op de voordracht voor hoofd der school met uitge- gebreid leerplan te Terborg is o.a. geplaatst de heer Katoen, te Zijpe. Les Campagnes de 1799 Jourdan en Allemagne et Brune en Hollande par Edouard Gachot. Ouvrage accompagné de portraits, gravures et cartes. Paris, Perrin et Cie., 1906. 410 pages en gr. 8o. Van dit boek, de vrucht van 10 jaren arbeids, verdient het tweede gedeelte de belangstelling onzer landgenooten. inzonderheid der bewoners onzer provincie, in welke in 1799 zoo felle krjjg gevoerd werd tusschen de ontscheepte engelsche en russische troepen eener- en die der Bataafsche en Fransche Republieken anderzijds. De schrijver heeft geen moeite ontzien om van het toen gebeurde een juist verhaal te geven in Juli en Augustus 1904 heeft hij persoonlijk het tooneel van den strijd verkend, hjj heeft de staatsarchieven zoowel te 's-Gravenhage als te Parijs geraadpleegd, van de gemeente archieven te Alkmaar en te Bergen inlichtingen ingewon nen en zelfs nog gebruik gemaakt van het eerst in Juni 1905 in de Vragen van den Dag gepubliceerde dagverhaal van pastoor Bommer te Castricum. Van bl. 183 tot 312 verdeelt hij zijne stof in de hoofdstukkende Nederlanden en Frankrijk, Militaire toestand, De engelsch-russische expeditie, De aanval op de Zijpe, De slag van Bergen, Het krijgsbedrijf in de duinen, De slag van Castricum en De aftocht der anglo- russen. In het Bijvoegsel vinden wjj bl. 391403 nog de militaire overeenkomst van 12 April, aangevuld 1 Juni 1798, tusschen de beide republieken, de proclamatie van het transche uitvoerend bewind van 29 Messidor an VII aan het bataafsche volk, het bericht van Story aan den bataafschen minister van marine, d.d. 31 Augustus 1799, betreffende de overgaat der vloot aan de engelschen, een staat van het engelsch-russische leger, en de den 18 October d.a.v. te Alkmaar geteekende capitulatie. Het eerste hoofdstuk, de inleiding tot de volgende, handelt over het voorgevallene sedert het herstel van het stadhouderlijk gezag in 1787 met hulp van Pruisen tot 1799 de door de patriotten onderhouden ontevreden heid met dat gezag en hunne betrekkingen met de fransche republikeinen, den veldtocht in Brabant in 1793, het weder naderen der fransche troepen in den winter van 1794.95, het vertrek van den Stadhouder naar Engeland, het tractaat van 16 Mei 1795 tusschen de beide republieken enz. enz. Dat de fouten van den Stadhouder zoodanig waren, dat de Staten-Generaal zich in 1787 gedrongen zagen om naar Groningerland te wjjken (bl. 185), zal wel rnet ongeloof door de lezers vernomen worden, evenzeer als het vermeesteren der bij Texel liggende vloot door de over het ijs getrokken fransche ruiterij, waarvan de legende in Frankrijk dus nog voort duurt, hoe vaak ook dezerzijds afdoende weersproken De hoofdstukken III tot en met VII verhalen de landing des vijands en het verloop van den krijg waarvan de moorddadigheid uit de geleden verliezen blijkt. Of de vriendschap der engelschen sedert eene eeuw betrouwbaarder is geworden dan zjj zich betoonde jegens de russische wapenbroeders, die, ongevoed. te Bergen in het heetste vuur gezonden werden, mogen de fransche lezers zich wel afvragen. Van ophemeling der fransche troepen ten koste van hunne bataafsche bondgenooten is bij den schrijver geen spraak. Onpartijdig prijst hg beider dapperheid en wjjst hg op begane fouten. Zoo misprijst hij het in Brune en hjj voegt er bij dat zulks niet elders vermeld wordt dat deze, om de ongeloovigen aan de te Bergen behaalde voordeelen te overtuigen, de gemaakte krijgsge vangenen van stad tot stad, onder onverbiddelijk geleide en den spot van het gemeen, liet rondvoeren als de directeur van een cirque het zijne vermeesterde beesten doet. Al roert hij met een enkel woord het ia Nederland bestaande vermoeden der omkoopbaarheid van Brune aan, hjj voert voor het in de capitulatie van 18 October niet opnemen van den eerst als een der voorwaarden nadrukkelijk gestelden eisch tot teruggaaf der hollandsche vloot, niet anders aan, dan dat de hertog van York dien volstrekt afgewezen hadletten wjj op den inderdaad benarden toestand, waarin het engelsch-russische leger zich bjj het naderen van den winter bevond, en de Brune toegeschreven hebzucht, dan schijnt er voor voornoemd vermoeden wel reden te bestaan. Het tweede gedeelte van des schrijvers boek wordt versierd door een portret van Brune, een kaartje van Noordholland, 't welk wjj, met opoffering van het gedeelte bezuiden Beverwijk, gaarne wat grooter en met beter inachtneming van den qmtrek der polders hadden ontvan gen, en afbeeldingen van de kust te Callantsoog. het dorp van dien naam, de protestantsche kerk (in 1774), de groote laan en het Russen-monument te Bergen, en het huis van mr. Isaac Groen, aan de Oudegracht te Alkmaar, waarin Brune tjjdens zjjn verbljjf aldaar het hoofdkwartier had gevestigd, -j-) Het is bijna niet te verwachten, dat een buitenlander, zelfs na kennis genomen te hebben van het terrein zich niet nu en dan vergist. Maar het is wat kras onze duinen „roeheuses ici, sablonneuses Ik" te noemen, als wjj hooren spreken van ,.1'abbaye de Groot-Keten", van den grand clocher" te Schagerbrug (een eenvoudig dorpsspitsje), van le clocher de Boekel''. gehucht van enkele huizen, waar niets van een toren te vinden is. Dat van de Pettemervaart beneden Petten „l'embouchure s' ouvrait dans une découpure des dunes" is niet juist, en niet goed is gezegd, dat „Groser Canal (op bl. 238 Groote Flot genoemd) joignait k Sluis le Zuiderzee", waarmede bedoeld word dat de Groote Sloot van de Zijpe te Oudesluis de Zuiderzee bereikt. „Le Zype (heet het bl. 232) tire son nom d'un polder dans lequel quatre communes étaient espacées". terwijl de Zijpe de naam is van den polder zelf, welke 4 (than® 5) kerkdorpen bevat. Vreemd klinkt het als wij hij Aagtdorp. tusschen Schoorl en Bergen, en bjj den Schulpweg, tusschen Bergen en Egmond, hooren van „la route de Haarlem", waarmede bedoeld wordt de weg naar het zuidenof vernemen van 3 wegen, die in 1799 Alkmaar en Beverwijk verbonden en daaronder vinden dien van Egmond aan Zee d. i. nagenoeg 2 uren gaans bewesten der stad langs de duinen. De namen van vele plaatsen zijn verkeerd geschreven, doch wel herkenbaar. Met „le village de Laan" zal Limmen bedoeld zjjn, met Lemuer de Lemmer, met ,,k Ugenburg—Heiloo"op Njjenburg te Heiloo. Dat er aan de spelling der persoonsnamen ook wat ontbreekt was wel te wachten. Voor Brautens. bl. 186, leze men Brantsen, voor baron Hubert, bl. 229. baron Mulert, voor de 5 leden van het Uitvoerend bewind, in piaats van Joh. Fincker, S. J. van Zangen, Pietenvreede, H. Hildvik, Vibo Fynge (bl. 394)J. P. Fokker. S. J. van Langen, Pieter Vreede, B. Wildrick, Wjjbo Fijnje. Meerdere namen laten wij ter verbetering aan den lezer over, maar van de generaal majoors van Zuylen en van Rywelt wnschen wjj nog één te vormen, n.l. van Zuylen van Njjevelt. In weerwil onzer aanmerkingen kunnen wjj de lezing van het besproken boek zeer aanbevelen het is onderhou dend geschreven, en het is ook wel eens goed over het in ons vaderland voorgevallene de meening van een onbevooroordeeld en onderzoeklievend buitenlander te vernemen. C. W. B. Op de in Frankrijk verschenen prenten der zoogenaamde vermeestering verschillen niet alleen de data, maar ziet men dan eens Amsterdam, dan eens den Haag op den aehtergrond. ■j-) Nu het hoofdgebouw der r.c. meisjesscholen Den 10 September had de adjudant-generaal Dardenne de municipal teit verzocht „de faire barrer la rue depuis la maison du citoyen Groene jusqau reide straat", aldus de noordzijde van de Oude gracht tot de Ridderstraat, ongetwijfeld om den toegang on belemmerd te houden en last van nieuwsgierigen te voorkomen, 't Klinkt wat omvangrijker als wij bij den schrijver lezen: .Alkmaar était, dès le 10 Septembre, mis en état de siège. On avait barre les mes qui aboutissaient au quartier général de Brune." AMSTERDAM. pCt 5 Mrf. 6 Mrt. Icrt Nederland, N. VVSehuldi dito, dito3 dito, ObligS InstenrjjkObl. in pap. fi. 1000 Febr.-Aug. S titodito April-Oet. S (ito. Kronen 2000 bel.rrije(Kronenr.)Mei-Nov. 4 lito, dito 2000 bel.TrijelKronenr.) Jan.-Juli 4 Portugal le ser. 3°/0 M 20-1003 dito, 3« id. Amert. Schuld 3*/. francs 500 4 üasland, Iwang. Dombr. Oblig.4) 90 89$ dito, Binnenlandsche 18944 lito, 1880 gecons. Z. R 125-62513 Mei-Nov. 4 80$ 79t£ diio,1889 1,A2eser.lJan.lApr.lJnlilOet. 4 dito, 1894, Denetz-Spoorw.4 75) 69+$ dito, 1867/69 1 20-100 Mei-Hov,4 85 80$ 79$ 93$ 93 tt 100$ 100$ 69$ 90 80$ dito, Groote Spw. Oblig. 18614 dito, dito, Z. R. 600 1898 4 dito, Transc. 8pw. Oblig. Z. R. 125 625. 3 dito, Zuid-W. Spw. Oblig. Z. R. 625.... 4 dito, 1889..S dito. In goud 1884, 13 Jan. 13 Juli... 5 ■"panje, Obl. Buit. Perpetuele. 4 "urk'ije, gepriv. Conv. 'ieening 1890 4 tecep. geünificeerde Bchuld free. 600-2500.. 4 v-ypta, Obl Ieening 1876 4 NDxico, Obl. Binn. Scb. adosb. oblig5 dito dito 1899 t Tsneinela ObligatiSn 1881..4 •J. Y. Noord-Holl. Grond-Crediet. Pandbr.. 4 V. W. k Pae. Hyp. Pdbr Vsderlsnd, Cnlt. Maatseb. d. Vorstel. A and. dito, Koloniale Bank Aandeeien dito, Ted. Ind. Handelzb. Aand dito, Kon. Eed Mij. t. expl. petr. br.A. lito, Petr, Mij. 8nmatra-Palembang A dito, Aand. 5ed. Ind.Expl.Mjj Amerika, New Orleans Railw. G. Cert v gew. A&nd- United States Steel Corp. Pern. Peruvian Corporation Cert v. Aand.., v. Pref. Aand. Nederland, Expl. 8t. 8pw. Aand iito, Ned. Centr Spoorw. Aand. f 350 dito. N.-Brab. Brutel.W. Aand, 1875/80 gest. Uiie, Spoorweg'caning 1887'89 dito, Zuid-Itil. Spoorweg-ObU 3 'o'en, War».-We«n«n Aandeel u«land,Wl»dik. 1885 A Z.B.. 325 Oblig 4 Amerika, Atchison Topefca Gort. v. Aand... dito, Alg. Hyp. Obl4 dock Island comp. Oert. v. gow. Aandeeien. dito, Den*. Rio Grands gew. Aand..., dito, Erie Spw. Mij gew. Aandeeien dito, Illinois Gert v. Aand iito, Kunsas City South. Railw. Aand... iito, Miss. Kans. Texas Cer v. Aand.. (ito, dito, le Hyp. 4 Norfolk Western Cert. v. gew. AandeeleD iito, Oregon Calif, goud 1» hyp6 dito South. Pacific, gew. Aanda dito, Southern Railway gew Aand dito, Union Pae. Hoofd C. r. A Union Pac. Convert Gold. Bond4 iito Wabash Ct. pref. Aand Nederland, Stad Amsterdam f 100,....3 dongarjje, Theiss Loten4 ;.>st.enrj|kStaatsl. I8605 dito, dito 1864 'usland Staatslsening 1864 Loten.,6 dito dito 1866. Dito5 Turkjje 8poorwegleecing. 79$ 93$ 93+$ 101$$ 100$ 100ft 81 i 65$ 95! 49 A 347 104i 488 35$ 40' 53 A 1134 6Si 127 89$ 10'$ 26! 43 A 42$ 172 29$ 34A 100 85$ 651*1 38$ 153$ 112 292 95 A 330 1031 485 35$ 39$ 17$ 52$ 113$ 38$ 126$ 89$ 102 361 42$ 41$ 20$ 29$ 33$ 100$ 85 65 37+! V3$ 154$ 39$ 111 160$ 370 310 Fr'esche M. B f 0.— a 0.id. bonten f4a 4 60, id. Borders f 8.60 4.id. blauwen f 8.70 a 4 80, Pootera f 1.80 a 2.10, Zeeowscbe bonten f 1 90 a 2.20, id. bluanwen f 2.— a 2.40, id. E'eenbeimerB I 4.50 a 5.25, id. pooters f 1.40 a I 60, Dmtscne Hambnreerg 4.50 a 4 80 id. ronden f 2 a 2.20, id. blanwn f 2 50 a 8.4 id. blanken f 1.70 a 2.—, Saksische jammen f 2 25 y 3 50, Zand Ei?mbe>mera f 1.40 a 2 60, Zandfbn miRsen 4 50 a 5.—.Geldersobe blauwen f 2 30 a f 8 40, Malta's 7 en 8'h ct. per k.g. Aan»ner 7 iadiniren Amsterdam 5 Miart. Ter veemarkt alhier werden b-de aange voord: 871 Vette runderen le kw. f 0 69 a 0.72, 2e kw. f 0.64 0 68, 8e kw. f 0.56 a 0.per kg., 13) melk- -n kalfkoeien f 120 a 270, 140 nuchtere kalveren f 7 a 12, 3 schapen f a 401 vette vark-nsHnllandsche le kw f 0.55 a 0 57, id 2e en 8e kw. f 0 53 a 0.54, O'ereesche en Gelderschele kw f 0.55 a f 0.57 id. 2e en 3' kw. f 0 52 a 0,53. PuaMEHEND 6 Maart. Aangev. 850 runderen waar- mder 167 vette 52 a 72 ct„ 183 melke en gelde f 110 a 260, 1. prjjs stng, i stieren, 58 vette kalveren 80 a 100 otving, 1003 nncbiere f 8 a 22. mat'g, 15 paarden, ven'ens, I8ü6 schapen f 18 a 24. «tng', overhonders, 189 vette varkens 56 a 60 ctving 68 magere f 18 a 33, matig, 220 biggen f 9 a 14, matig, 30 zak appele t 2.50 a 8. 0 zak peren f 0.— a 0 Kaas. 89 Kleine f 32.50, 1 middelb. f29—0o - miasm, f a aange*. 34 stapels, 882 kg. boter f 1 45 a 155, kipeieren f 8 60 a 4 eendeteren f 4.'25 per *100 stuks. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter algemeene kennis, dat heden op de gemeente- secretarie ter visie is gelegd bet a«n ben ingediende verzoek met bijlagen van de American Pctroleuws Coapsny, te Rotterdam o ve gnnn ng tot het op iebten van een petroleum tanklnrlchttng op b«t terrein aan den 8 eewegkad. be end in sectie B No. 8619. Bezwaren tegen deze oprichting kannen worden inge diend ten raadhaize dezer gemeente, mondeling op Maandag 19 Maart e.k., 's »oo-middags te elf uur en schrif telijk vóór of op dien tjjd. Gedurende drie dagen vóór gemelden dag kan de verzoeker en hg, die bezwaren heeft ingebracht, op de seoretatie dezer gemeente van de ter zake ingekomen schriftaren kennis nemen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 5 Maart 1906.DONATH. Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter algemeene kennis, dat heden op de gemeente secretarie ter visie is ge!*gd het aan hen ingediende ver- z >ek met bplagen van J KüEMAN Jbz aldaar, om ver gunning tot het oprichten van een herstelpluata voor rijwlelea waarin veldsmidse en m ff loven, in een te maken gebonwtje achter het perceel Zevenhnizen Wiik A No. 2. Bezwaren tegen deze oprichting kannen worden inge diend ten raadhaize dezer gemeente, mondeling op Maandag 19 Maart e.k 's voormiddags te elf nar en schriftelijk vóór of op dien tjjd. Gednrende drie dagen vóór gemelden dag kan de verzoeker en bjj, die bezwaren heeft ingebracht, op de seoretarie dezer gemeente van de terzake ingekomen sohrifturen kennis nemen. Bcrgemaester eu Wethouders voornoemd Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 5 Maar 1906 DONATH, Secretaris. Ue Anarchisten aan 't werk. ODESSA, 5 M»art. Een aantal anarchisten drongen een bakkerjj binnen en maakten zich meester van 150 roebels, waarmede zjj op de vlucht gingen. Toen zjj achtervolgd werden, wierp een jong meisje, dat hen ver gezelde, een bom, waardoor een voorbjjgang. r doodeljjk gewond werd. De schuldigen ontkwamen. De Rooassch-Hatbolleke godsdienst la Rusland. PETERSBURG, 6 Maart. In de wetgevende vergade ring werden besluiten bekend gemaakt, waarbjj eenige der tegenwoordige bepalingen betreffende den Roomsch- Katholieken godsdienst veranderd worden. Zoo wordt o.a. m*t name het recht van deu gouverneur-generaal in het Noorden, Zuiden en Westen afgeschaft, om uit eigen macht kloosters te slaiten voorts het verlof tot het honden van processies toegestaan, ook znllen de bevoegdheden van de priesters bjj den dienst belangrjjk uitgebreid worden. Bjj vonnis der Rechtbank te Alkmaar d.d. 7 December 1905, is ontbonden verklaard door Echtscheiding, het buweljjk tusschen Wlggert Wteewan, lichtwaohter te Helder, en Aafje Stark, zonder beroep te Helder. Namens eischer, Alkmaar, W. F. A. VERHOEFF, 5 Jan. 1906. proenrenr. Amstrrd.'M, 5 Maart. De prjztn der Aardappelen waren keden als volgt: Vernikkelde voorwerpen als Theepotten, Hofflekanne, deelen van Rachel Fietsen enz. «orden weder prachtig ©ver nikkelen niet meernoodig. Witte vlekken verdwijnen gthetl Bandelsmer k (J R) Wacht, n voor namaak 11! Verkrijgbaar in „De Hollandsche Bazar", Hoogstraat, ALKMAAR. Goedgekeurd bjj Kon. Beslnit 12 Februari 1906. des avonds 8 nar in het lokaal van den heer W. Moojj, Ritsovoort. B|)ks Tuinbouw Eeeraar. ONDERWERP: Het Bestnur: A. BOERSEN Jr., Secretaris.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 3