Stoombootdienst „Alkmaar Packet." [1 ÜUU COSTER Zn., vh. wordt ten zeerste aanbevolen. SticEtschë~Hypotheekbank, ÏEUMBOTER, TÈdn 114. üNGESTRêlT A 21 0 I ïieeriiiigeii Zit- en Slaapkamer Tarwe-stroof Café met Uitspanning, Opruimingspartijen Alice van Westerhove. van de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij Mevrouw Hotel Hilligenlei „NEÜF", "modes. ALKMAAE, Voordam C9, Vraag BE WAAL's prima 40, 45 en 50 cent per 5 ons, Café-Restaurant. Gr E L D Een gemeubileerde Zitkamer Commensaals. wasch aan huis» Twee SCHILDERSKNECHTS Steeds mooi droog andel in Hulpmest TURFSTRO OISEL. Woensdag-, 7 Maart 1906, naar OSCAR CARRé. FEUILLETON. met Kruisster. lung's (le Zaan. Van ALKMAAR 8—, 10—, 2.30, gZ uut AMSTERDAM 9.30, 2 30, 4 qZ. uur Alleen op Zondag. onovertroffen kwaliteit. LANGESTRAAT 60. Zalen disponibel voor Vergaderingen en Partijen. Aanbevelend, LéON CHAULET. TH. van der KLEI, Horloges - Pendules £le|. ra. IStiraOTVl», Leerares Plano en Theorie. Tooneelvereeniging „Het Vrije Tooneel". Het Zevend© Gebod, Banketbakkerij ff. W. VAN DER VEEN. IES 1ST BURGER LIJKE STAND MA HKTBE RICHTEN. SOEPEN in Kollen a 6 Tabletten. Iedere Tablet, jt lO eta. en a IS cts., geeft 2 borden voortreffelijke soep. Kooktijd 10 a 25 minuten naar gelang der soort. Daar in de tabletten alles buiten water aanwezig is, wat voor eene complete soep noodig is, zoo is geen andere toevoeging als dit vereischte. Verkrijgbaar in 25 soorten hij Kruideniers en Comestibienhandelaars. IHillBW 1 li ili A waaM3MBWOMWWBNi te UTRECHT, stelt verkrijgbaar: 4 pCt. Pandbrieven tot den koers van ÏOO pCt. I in stokken van f 1000.-, 4* pCt. Pandbrieven 10l4 PCt' f 500— an 100 Heden verschenen en voorbanden Vjj N.V. HERMs COSTER ZOON, Boekhandel, Voordam, UITGEBREIDE LEESTAFEL. Uitstekende consumptie. Billijke prijzen. Billard Toulet. -.v/"' "Zr*" "r-'r - - KOOLTUIN, ALKMAAR. Grootste keuze enz. Reparatiën worden goed en spoedig afgeleverd. ,JWS Minut 0 15, ALKMAAR. Spreekuren Woensdag,Donderdag en Vrjjdag van 12 nnr. Ie HÏPOTHHKK op de annncmeHJkste en soliedste voorwaarden verkrjjgbaar. Franco brievon lett. W2, bureau dezer Courant. Schouwburgzaal „U ABJIOIV I 11". Zondag 11 Haart e.b. Opvoering van Burgaljjke Zeden, Komedie in 4 bodrjjvsn, door Hekman Heijermans Ja. Zaalopening 7 uur. Aanvang S nar. Kntrée vr||. BAL XA. Verplicht Programma SO Cts. I'jtrodnctiobiljetten bij de leden verkrjjgbaar. N.B. Kinderen onder d* 16 jaar, tonder behoorlijk ge leide hebben geen toegang, Na 9 nu*- wordt geen toepang verleend. TE HUUR aangeboden: met vgroote oi kleine Slaapkamer naar verkiezing.* Ad vee Laat 138. KOST en INWONING aangeboden voor nette Te bevragen Stationsstraat 60. Terstond gevraagd een paar en een gevorderd IjKMBKING. Adres Mejuffrouw S. DORllEGEi ST—Kossen Houttil 28. Ken tatsoeniyke vrouw vraagt beleefd een Adres Bureau van dit Blad. Ken flju gemeubileerde te huur, op een der druiste punten in de Langestraat. Fr. Br. onder lett. B 8, aan het Bureau van dit Blad. DOOK GUSTAV FRENSSEN. Schrijver van JöRN UHL. Bewerking van Ds. C. D. SAX. Prjjg Ingenaaid f 3 AO. Gebonden f 3 90. 14 cent Per ons r: itJ6**S6i*au»ai&»l44 gevraagd bjj K. SCBMIDT Wz. te TITGKKST. 13 per ÏOOO pond, aanstaanden Wsoosdag te Alk maar in lossing. Schipper S. KOOIJHAN. Iu een der welvarends'e steden van N. H. wordt ter overname aangeboden een van ouds bekend met gewaarborgde voigunnine en goed onderbonden inventuris. Huurprijs billijk. Huurjaren naar verkiszing. Overnemingesom billjjk. Franco brieven letter B8 aan de N. V. Boekhandel v. b. HERMs. COSTER en Zn., Alkmaar. Uitsluitend Kantoor: VOORHEK B. Eiken marktdag te Alkmaar te spreken in het Café »de Jager*, aan de Kaasmarkt en Donderdags te Schagen, in »de P sthoorn.* Do Stoomboot Pomona 1 zal op 7 Blaart varen naar Amsterdam en terug. Van Alkmaar 's middags 31 uur, Bierkade. Van Amsterdam 's nachts 1 uur. Hetour r le kajuit ?A et. 3e kajuit AO et. KAARTEN te verkrijgen bij C GOVERS, Luttik Oodorp No. 7. komen bjj mjj nooit voor; maar ik levar altjjd dezelfde kwaliteit voor onderstaande prjjzen f 0,95, f 1,f 1,10, f 1,20, f 1,25, 1 1,40, 1 1,50, f 1,75, f 2,00, f 2,50 en hooger per 100 stuks. C. KAAIJ, Sigarenfabriek >de Concurrent*, Kooltuin 7Alkmaar. Mevr. Wed. MIDDELHOFF—Conijn, Konnemer- straatweg E 11, Alkmaar, verlangt tegen 1 Biel eene 'l zonder goede getr.icen onnoodig zich aan te melden. Helloo. Ondertrouwd, Febr., Hendrik Troostheide, alhier en Trgntja Brouwer, te Zjjpe. Getrouwd, 1 Febr., Pieter Docter, wsdn. van Sara van der Kolf en Maria Anna Schw.enhorst, wed. van Krelis Burger, beiden alhier, laatstgen. onl. te Alkmaar. 8 id. C-Bper Oojjevaar, te Hoorn en Aotje de Pa'er, alhier. Jan de J«ger, wedn. van Antje Bood, te 'ndkarspel in Babara Bankersen, alhier, laasteljjk te Sint Pa* eras. Geboren, 13 Febr., Jan, z. van Jan terBunrkesen van Gerritje Wissink 15 id. Maria, d van Cornelia Kaandorp en van Wijntje Leerin -. 20 id., Nicolaas Petrus, z. van Pieter Smit en van Guurtje Blsnkendaal. Overleden, 2 Febr., Klaas Bont, oud 74 jaar en ruim 11 maanden. 4 id., Martinne Dral, oud 55 jaar, overleden te Bloemendaal. 18 id., Catharina Gonrtrnida, d. van Frans Floris en van Gnnrtruida Liefting, ond 1 jaar en ruim 11 maanden. 21 id., Cornelia Hendrika Louisa, 1. van Victor Francois Pollé en van Louisa Cor nelia Isaksson, oud ruim 9 maanden. 27 id., Johannes, z. van Johannes Opdam en van Aaltje Butter, oud bjjna 9 maanden. Obdam. Ondertrouwd en Getrouwd, 2 en 22 Febr,, Nicolaas Offringa en Aagje Mnlder. Getrouwd, 6 Febr,, Petrus Barendsen eu Maria Manshande. 14 id., Jan de Boer en Jantje Brink. 15 id., Pieter Kaag en Catharina Molenaar. Overleden, 11 Febr., Otto Alojjsins Isna ins, z. v. Jacobus Johannes Welling en Maria Johanna Donkers, oud 2 maanden. Akersloot. Geboren, 9 Febr., Wilhelmina, d. van Cornelia Leeuw en Cornelia Verduin. 13 id., Anna Maria, d. van Matthsne Krnjjenaar en Maria Margaretha van Zanten. W'llem, z. van Cornelia Aafjes en Gr.etje de Haan. 17 Febr,, Marjjtje, »an Klaas Worp en Geertje Plas. 22 id., Johannes Theodoras, z. van Engel Poland en Cornelia de Zeenw- Over'eden, 23 Febr., Frederik Joannes, 7 weken, 7. van Cornclis Groot en Maria Margaretha Dekker. Station Nookdschaewoude 5 Maart. le soort roode kool f 15.— a 16.—, 2e soort f 12.a f 14.3e soort f 9.a 10-kleinere f 6 a 8.le soort gele f 12 a 14.—2e soort f9.all,— kleinere 5.a 7.Deensche witte f 4.a 9.Rapen f 3.a 8.25 per 100, uien f 0.90 a 1 -wortelen 40 a 50 ot. per 50 KG. Weinig handeldoch steigecde koolprgzen. Bkobk op Langendijk, 5 Maart. Wortelen, f 0.40 a 0,50 per 30 K G. Renzenbloemkool f 0.Roode kool f 5. a 14.50. Gele kool f 3.a 10.—. Witte kool f 2.50 a 8.50. Knolrapen f 2.50 a 3.Uien f 1.a 1.05. Bieten f 3.a 4.per 1000. ROMAN DOOB AKI ©At SfllIT, Schrijver van Dokter Duquesnes, Gelukzoekers, VnendBart e. a. 52) Ja, dat deed Siets, maar om, bjj de eerste zjjstraat, die id te slaan en zoo op den weg te komen, dien Dirk en Alice waren opgegaan, den grintweg naar het Spar- kelbosch. Siets had van uit de biljartkamer gezien, dat Wartena hen achterop ging. Daar moest hjj het zjjne van hebben Gauw had hjj den grintweg bereikt en zag er op korten afstand Wartena, zag Dirk en Alice, in de verte, om een bocht verdwijnen. De weg, een bjjna onafgebroken allee van beuken en eiken, aan weerszijden akkermaalshout, kronkelde sterk, zoodat Siets nu eens de gevolgden en den volger, dan weer alleen den volger, dan weer geen van beiden 'ag. Geen nood, dacht hij met het oog op het laatste geval, huD spoor kan ik niet bjjster worden, want ik weet, dat Dirk en Alice op weg zjjn naar het Spar- kelbosch. Wartena zal hen wel ten einde toe volgen I Stakkert! Hoe zal het je te moede zjjn, als je hen straks mis schien op een hartstochtelijke vrjjage betrapt 1 Betrapt Neen, dat is het woord niet, want je zoekt dat schouw spel op, om in eigen leed te wroeten I Geheel tegen je aard in, zal je stil naderbjj sluipen, je verschuilen, loeren, luisteren, ljjden, vreeseljjk lijden en dan Kerel, ik moet er wat op zien te bedenken, om je terug te lokken, want je gaat een wanhoop tegemoet, die tot zelfmoord voertHeb ik zelf, ik, Dirks vriend, in de laatste drie dagen niet vaak oogenbiikken gehad, dat ik wel kapot had willen gaan En Siets versnelde zjjn tred, èn om dichter bjj War tena te komen èn om te verdrijven de weer in hem oprijzende, zinnen martelende tooneelen, door wreed toeval zijn hartstocht ter aanschouwing geboden, door kieschheid en afgunst onmiddelljjk ontvlucht. Weg, wegNiet gedacht meer, althans nu niet, aan van morgen, zjj, met dien verleideljjken peignoir aan, in de tuinkamer op Dirk's schoot, Dirk zoo gretig kussend haar ronden, sneeuwwitten arm Niet meer gedacht aan gisterenavond, toen het tot een dansje was gekomen, toen zjj, in dat bekoorlijk witte toiiet, ook eens met haar gastheer gewalst had I Zjjn arm had getrild soms om haar soepele taille, zjjn blik gesomberd naar haar betoo verend gezicht en naar dat prachthaar, waarom Dirk gevlochten had een krans van bloemen Niet meer gedacht aan eergisteren in Zaandam, toen hjj, zich omkeerend, hen plotseling gearmd had gezien, hun oogen stralend van geluk, toen zjj schier uit één mond zoo hartstochtelijk zeiden, dat zjj zoo naar huis verlangden, om de oudelui getuigen te maken van hun geluk Of Siets en Toos het hun dus niet kwaljjk namen, dat zjj hen achterlieten? O, neenwas zjjn antwoord geweest, maar, in af gunst, had hjj toen lachend gezinspeeld op gauw alleen zijn in den coupé. Alice had zich met een verlegen glimlachje van hem afgewend, had toen haar Dick even aangezien en haar prachtoogen hadden zich om floerst van smachtend verlangen. O die blik I Niet meer daaraan gedacht l Ook niet aan dat moment, toen zij heengingen «Je zult het wel even met oom Ab in het reine wil len brengen, wil je had Dirk zich nog even omge wend. Toen haastig naar het alleen zjjn Siets had het beloofd, in stilte denkend«En dan, dan hat der Mohr seine Schuldigkeit gethan «Heb ik genoeg gedaan?* vroeg Siets zich nu af, terwjjl hjj, een nieuwe bocht van de laan omzwenkend, Wartena en verderop Dirk en Alice weer in het oog kreeg. Neen, hjj had nog niet genoeg gedaan, want zou een wanhoopsdaad van Wartena niet een schaduw, een diepe, bljjvende schaduw werpen op het welverdiende geluk van die twee daar in de verte f Dus ook om hen moest hjj Wartena van zulk een daad terug houden «Dus kalm, Siets, kalm, jongen sprak hij zichzelf toe. «Nu althans geen martelende en prikkelende her inneringen meer opgehaald, nu althans geen breinver- storende afgunst 1 Kalm, en alle scherpzinnigheid op het scherpst gewet Wartena moest worden weggelokt. Hoe zou hjj dat aanleggen En hjj peinsde, langzaam nu loopend, niet kjjkend meer naar hem, wien dat peinzen gold, maar strak naar den grond. Ah, daar had hjj iets I Hjj zou met Wartena oen ge sprek beginnen over de kwestie stoomtram Holdenberg, Waverveld, Oudendam, Nieuwerwoude. Wartena zou, als pas benoemd burgemeester, wel naar hem moeten luisteren, en van bemoeialligheid zou hjj hem, Ouden dammer, die er dus ook belang bij had, niet kunnen beschuldigen. Al pratend kon hjj dan zoo ongemerkt door een van de vele zijlanen van het Sparkelbosch afgeleid worden. Plotseling bleef Siets staan, en sloeg zich voor het hoofd. «Word ik nu gek?!« mompelde hij driftig, en hjj dacht aan dien avond, een week geleden, toen Gon hem gevraagd had, waar zijn scherpzinningheid bleef. En hjj versnelde zjjn tred, om uitvoering te geven aan het eenvoudige middel, dat zich nu eerst aan hem had voorgedaan, terwjjl hjj anders altijd direct het meest practisc.he en afdoende vond. Het middel was Dirk en Alice even te vertellen, dat Wartena achter hen liep. Hjj zag nu niemand, zette het dus op een drat, holde de nieuwe bocht om, keek uit, maar zag weer niemand. «Stommeling,* dacht hjj «waarom heb je pas ook zoo strak voor je gekekenDe weg loopt hier wel vjjf minuten lang recht, dus de volgende bocht kunnen zij niet al om zjjnzjj zjjn een van de zijlanen ingegaan. Maar welke? Er zjjn er zooveel hier.* Siets bleef staan. Wat nu te doen Links en rechts van den weg lag wel een kwartier lang dicht akker maalshout met tal van verscholen plekjes, tot vrjjage zoo lokkend. Ga nu maar zoeken l Neen, dat gaf niet. Wartena zou hen zien. Dat was niet te vermijden. Het beste was hier te bljjven en hem op te wachten, en dan hem te troosten, te bemoedigen, hem voor te houden, hoe een wanhoopsdaad van hem het geluk der beide anderen zou vernietigen. Het was een geschikt punt hier; Wartena moest er weer voorbjj, als hjj óf naar het buitengoed van baron van Oosterwoele óf naar Pchalon terugkeerde, want in beide gevallen was dat hierlangs het kortst. Dus besloten, ging Siets op zjj van den weg in het gras liggen, en tuurde om zich heen en luisterde. Rondom hem stilte, diep zwijgend, roerloos. Gekwetter nu van musschen. Siets keek, zag er een paar rond- wippen. Klein kneuterig gedoe, vond hij, daar aan den voet van die twee hooge, strakke dennen, die er de kruin over spreiden, zoo somber, in weten van zooveel wee. Hij richtte zich op. Zou hjj toch nog maar niet gaan zoeken Plotseling doorvoer hem een schok, en hij tuurde naar den uitgang van een der zjjlanen, schuin tegen over hem, want had hjj daar niet, tusschen het groen door, iets gezien in schemerbeweging Verschrikt sprong hjj op, de oogen wijd starend, want wat zag die arme Wartena vaalbleek, wat waren zjjn trekken verwrongen, wat liep die wanhopige hartstoch telijk haastig den weg weer op naar Oudendam, niet om- of opkjjkend, in den geest alleen ziende den dood, den dood daar ginds op Schalon, waar hjj zich eens Alice als chatelaine had gedroomd, Alice, die hjj zeker pas had gezien, o zeker, zoo duidelijk had gezien, Dirk omarmend en onverzadeljjk kussend l Zoo dacht Siets, en «Meneer van Wartena I* riep hg, dringend en snel hem volgend. Sjoerd deed, of hjj niets hoorde, en versnelde zijn tred. «Meneer van Wartena 1* riep Siets weer. Weer deed Sjoerd, of hjj niets hoorde, liep nog sneller voort. (Wordt vervolgd). Stoomdruk va* Haras. Costar Sc Zoon. Alkmaarj

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 4